Set 1(mudah

)
1. The diagram below shows that a patch of grass is covered with a wooden box. The box is taken away after a week. Rajah di bawah menunjukkan sebahagian rumput ditutup dengan kotak kayu. Kotak itu dialihkan selepas seminggu.

Diagram Rajah What will happen to the grass under the box? Apakah yang akan berlaku kepada rumput di bawah kotak itu? A The grass will become yellowish. Rumput itu menjadi kekuningan. B The grass will become greener. Rumput itu menjadi semakin hijau. C The grass will decay. Rumput itu mereput. D The grass will reproduce. Rumput itu membiak. 2. The diagram below shows a type of plant climbing a supporting pole. Rajah di bawah menunjukkan sejenis tumbuhan tumbuh melilit pada tiang sokongan.

Diagram Rajah This plant climbs to get... Tumbuhan itu tumbuh melilit untuk mendapatkan... A water. B air. air. udara. C light. D food. cahaya. makanan.
1

3.

Which of the following is not a basic need of plants? Antara yang berikut, yang manakah bukan keperluan asas tumbuhan? A Sunlight Cahaya matahari B Water Air C Air Udara D Food Makanan Which of the following seeds will grow after a week? Antara yang berikut, biji benih manakah yang akan tumbuh selepas satu minggu?

4.

5.

Which of the following persons has the highest rate of breathing? Antara orang yang berikut, manakah yang mempunyai kadar pernafasan yang paling tinggi?

2

6.

Which of the following shows the path of air when we breathe in? Antara yang berikut, manakah yang menunjukkan laluan udara apabila kita menyedut nafas? A Windpipe → nose → lungs Salur udara → hidung → peparu B Lungs → windpipe → nose Peparu → salur udara → hidung C Nose → windpipe → lungs Hidung → salur udara → peparu D Nose → lungs → windpipe Hidung → peparu → salur udara The diagram below shows an investigation. Rajah di bawah menunjukkan satu penyiasatan.

7.

Diagram / Rajah The result shows that the plants responds to... Keputusan penyiasatan menunjukkan tumbuhan bergerak balas terhadap... A water. B light. air. cahaya. C gravity. D touch. graviti. sentuhan.

3

8.

The diagram below shows the life cycle of a frog. Rajah di bawah menunjukkan kitar hidup seekor katak.

DIAGRAM / RAJAH

Which of the following is X? Antara yang berikut, manakah yang merupakan X?

9.

Which of the following plants reproduces by underground stems? Antara tumbuhan berikut, yang manakah membiak melalui batang bawah tanah?

4

10. How does a millipede protect itself from its enemies? Bagaimanakah ulat gonggok melindungi dirinya daripada musuh? A By running fast Dengan berlari pantas B By curling up its body Dengan menggulungkan dirinya C By hiding itself behind the bushes Dengan menyembunyikan dirinya di belakang semak D By change its skin colour to match the surroundings Dengan menukar warna kulitnya sepadan dengan persekitarannya 11. Animals that live in groups as shown in the diagram below are able to protect themselves from... Haiwan yang hidup berkumpulan seperti yang ditunjukkan pada rajah di bawah dapat melindungi dirinya daripada...

Diagram Rajah A enemies. musuh. C bad weather. cuaca buruk. B hot weather. cuaca panas. D strong winds. angin kencang.

5

12. The diagram below shows a type of plant. Rajah dibawah menunjukkan sejenis tumbuhan.

DIAGRAM / RAJAH The plant normally is not eaten by animals because... Tumbuhan ini kebiasaannya tidak dimakan oleh haiwan kerana... A it is smelly. tumbuhan in berbau. B it is hard to see. tumbuhan ini sangat sukar dilihat. C it has a small size. tumbuhan ini bersaiz kecil. D it is poisonous. tumbuhan ini beracun. 13. Which of the following animals will curl up their bodies when they are touched? Antara haiwan yang berikut, manakah yang akan menggulungkan dirinya apabila disentuh? A Goat and pangolin Kambing dan tenggiling B Caterpillar and porcupine Ulat beluncas dan landak C Millipede and pangolin Ulat gonggok dan tenggiling D Chameleon and centipede Sesumpah dan lipan

6

14. Which of the eye positions labelled as A, B, C and D is the correct way to read the volume of water in a measuring cylinder? Manakah kedudukan mata yang berlabel A, B, C dan D adalah betul untuk membaca isi padu air di dalam silinder penyukat?

DIAGRAM / RAJAH

15. The information below shows various ways of measuring time. Maklumat di bawah ini menunjukkan pelbagai cara mengukur masa.

Which of the following does Z represent? Antara yang berikut, manakah yang mewakili Z? A Arm length Panjang lengan B Bouncing of a ball Lantunan bola C Swinging of a pendulum Ayunan bandul D Formation of clouds and rain Pembentukan awan dan hujan

7

16. The diagram below shows a rectangle. Rajah di bawah menunjukkan satu segi empat tepat.

DIAGRAM / RAJAH The area of the above rectangle is... Luas segi empat tepat di atas ialah... A (R − S) cm2. B (R × S) cm2. 2 C (R + S) cm . D (R ÷ S) cm2. 17. The diagram below shows the change in the level of the water in the measuring cylinder when a stone is placed in the cylinder. Rajah di bawah menunjukkan perubahan aras air di dalam silinder penyukat apabila seketul batu dimasukkan ke dalamnya.

Diagram / Rajah What is the volume of the stone? Berapakah isi padu batu itu? A 10 cm³ B 16 cm³ C 20 cm³ D 25 cm³

8

18. The chart below shows an example of classification of materials. Carta di bawah ini menunjukkan contoh pengelasan bahan.

How are the objects shown below classified, based on the above chart? Berdasarkan carta di atas ini, bagaimanakah objek-objek di bawah ini dikelaskan?

Diagram / Rajah

19. What is meant by an insulator? Apakah yang dimaksudkan dengan penebat? A An object that floats on water. Objek yang terapung di atas air. B An object that can be stretched. Objek yang boleh diregangkan. C An object that does not allow light to pass through it. Objek yang tidak membenarkan cahaya menembusinya. D An object that does not conduct electrical energy. Objek yang tidak mengkonduksikan tenaga elektrik.
9

20. Which of the objects below floats on water? Objek manakah yang terapung di atas air? A Cork Gabus B Glass marble Guli kaca C Coin Syiling D Ring Cincin 21. Which of the following is an object produced from man-made materials? Antara yang berikut, objek manakah yang dihasilkan daripada bahan buatan manusia?

22. Amirul carries out an activity to compare the sizes of the Moon, Earth and Sun. He uses a sago seed to represent the Moon and a marble to represent the Earth. Which of the following objects can he use to represent the Sun? Amirul menjalankan satu aktiviti untuk membandingkan saiz Bulan, Bumi, dan Matahari. Dia menggunakan biji sagu untuk mewakili Bulan dan sebiji guli untuk mewakili Bumi. Antara objek yang berikut, manakah yang boleh digunakan olehnya untuk mewakili Matahari? A An orange B A basket ball Buah oren Bola keranjang C A papaya seed D A ping-pong ball Biji betik Bola pingpong 23. Which of the following planets is made up of gases? Antara planet berikut, yang manakah terdiri daripada gas? A Mercury B The Earth Utarid Bumi C Mars D Neptune Marikh Neptun 24. The diagram below shows a crater formed on the surface of the Earth due to an object which has fallen from space. Rajah di bawah menunjukkan kawah yang terbentuk di permukaan bumi disebabkan objek yang jatuh dari angkasa.
10

Diagram / Rajah Which of the following phenomena has connection with the formation of the crater? Antara fenomena yang berikut, manakah yang mempunyai kaitan dengan pembentukan kawah itu? A Comet Komet B Meteor Meteor C Star Bintang D Asteroid Asteroid 25. Which of the following is not a planet? Antara yang berikut, manakah yang bukan planet? I Earth II Moon Bumi Bulan III Comet IV Venus Komet Zuhrah A I and II B I and IV I dan II I dan IV C II and III D III and IV II dan III III dan IV 26. Which of the following devices can help a person who is lost in the jungle? Antara alat berikut, yang manakah dapat membantu seseorang yang sesat di dalam hutan?

11

27. Compact disk and diskette are the latest devices in the invention in technology. These devices can be used in... Cakera padat dan disket adalah alat yang terkini dalam ciptaan teknologi. Alat ini boleh digunakan dalam... A a radio. B a satellite. radio. satelit. C a computer. D a television. komputer. televisyen. 28. The diagram below shows a type of communication device which is one of the earliest. Rajah di bawah menunjukkan sejenis alat komunikasi yang terawal.

Diagram / Rajah Which of the following functions in the same way as this device? Antara yang berikut, manakah yang berfungsi dengan cara yang sama?

29. The diagram below shows a device used to overcome human limitation. Rajah di bawah menunjukkan alat yag digunakan untuk mengatasi had keupayaan manusia.

DIAGRAM / RAJAH
12

This device is used in... Alat ini digunakan dalam... A transportation. B pengangkutan. C agriculture. D pertanian.

communication. perhubungan. medical. perubatan.

30. Which of the following devices are invented to help humans in the field of transport? Antara yang berikut, alat manakah yang dicipta untuk membantu manusia dalam bidang pengangkutan? I Bus II Crane Bas Kren III Computer IV Aeroplane Komputer Kapal terbang A I and II B I and IV I dan II I dan IV C II and III D III and IV II dan III III dan IV

13

Set 2 (sederhana)
1. Which of the following statements is not true about the basic needs of humans? Antara pernyataan berikut, yang manakah tidak betul tentang keperluan asas manusia? A Humans need food to grow. Manusia memerlukan makanan untuk membesar. B Humans need air to breathe. Manusia memerlukan udara untuk bernafas. C Humans need very beautifully furnished shelter. Manusia memerlukan perabot rumah yang cantik. D Humans need water to stay alive. Manusia memerlukan air untuk kekal hidup. Which of the following are the basic needs of humans and animals? Antara yang berikut, yang manakah merupakan keperluan asas bagi manusia dan haiwan? I Air II Soil Udara Tanah III Food IV Sunlight Makanan Cahaya matahari A I and II I dan II B I and III I dan III C II and IV II dan IV D III and IV III dan IV Which animal and shelter are not matched correctly? Haiwan dan tempat berlindung manakah yang tidak dipadankan dengan betul?

2.

3.

14

4.

Which of the following animals carries its shelter along with it? Antara haiwan berikut, yang manakah membawa tempat berlindung bersama dengannya? A Sparrow B Bat Burung pipit Kelawar C Tortoise D Snake Kura-kura Ular What will happen if humans do not reproduce? Apakah yang akan berlaku jika manusia tidak membiak? A Humans will stop growing. Manusia akan berhenti membesar. B Humans will become bigger in size. Manusia akan bersaiz lebih besar. C Humans will become extinct. Manusia akan pupus. D Humans will not have food. Manusia tidak akan mempunyai makanan. The information below is about an animal. Maklumat di bawah adalah tentang seekor haiwan.

5.

6.

What is the animal mentioned above? Apakah haiwan yang dinyatakan di atas? A Crab B Cockroach Ketam Lipas C Frog D Dolphin Katak Ikan lumba-lumba 7. Which of the following is true about exhaled air? Antara yang berikut, manakah yang benar tentang udara hembusan? I It contains more carbon dioxide. Udara hembusan mengandungi lebih banyak karbon dioksida. II It contains less oxygen. Udara hembusan mengandungi kurang oksigen. III It contains less carbon dioxide.
15

Udara hembusan mengandungi kurang karbon dioksida. IV It contains more oxygen. Udara hembusan mengandungi lebih banyak oksigen. A I and II B I and III I dan II I dan III C II and III D II and IV II dan III II dan IV 8. Which of the following are excreted by the body? Antara yang berikut, yang manakah dikumuhkan oleh badan? I Air Udara II Urine Air kencing III Faeces Najis IV Sweat Peluh A I and II B I and III I dan II I dan III C II and IV D III and IV II dan IV III dan IV The diagram below shows four different animals. Rajah di bawah menunjukkan empat ekor haiwan yang berbeza.

9.

Diagram Rajah Which of the animals have the same breathing structure? Antara haiwan berikut, yang manakah mempunyai struktur pernafasan yang sama? A W and Y B Y and Z W dan Y Y dan Z C X, Y and Z D W, X, Y and Z X, Y dan Z W, X, Y, dan Z

16

10. What specific characteristic does the plant shown in the diagram below have to protect itself from its enemies? Apakah ciri khas tumbuhan yang ditunjukkan pada rajah di bawah untuk melindungi diri daripada musuhnya?

Diagram Rajah A Its leaves produce latex. Daunnya menghasilkan susu getah. B Its leaves have many sharp thorns. Daunnya mempunyai banyak duri tajam. C It has fine hairs on its stem. Tumbuhan itu mempunyai rerambut di atas batangnya. D It folds its leaflets when touched. Tumbuhan itu menguncupkan daunnya apabila disentuh. 11. The diagram below shows a type of bird. Rajah di bawah menunjukkan sejenis burung.

DIAGRAM / RAJAH The bird migrates... Burung ini berhijrah... A to search for a mate. untuk mencari pasangan. B to search for delicious food. untuk mencari makanan yang berkhasiat. C to get away from the cold. untuk lari daripada cuaca sejuk. D to search for a suitable place to build a nest to lay eggs. untuk mencari tempat yang sesuai untuk membina sarang untuk bertelur.

17

12. Which of the following animals use the same method as a chameleon to protect themselves from their enemies? Antara haiwan yang berikut, manakah yang menggunakan kaedah yang sama seperti sesumpah untuk melindungi dirinya daripada musuh?

A I and II I dan II C II and III II dan III

B I and IV I dan IV D II and IV II dan IV

13. How does the animal shown in the diagram below keep its body cool? Bagaimanakah haiwan yang ditunjukkan dalam rajah di bawah menyejukkan badannya?

Diagram Rajah A By wallowing in a mud hole Dengan berkubang dalam lumpur B By resting during the day Dengan berehat di siang hari C By keeping fat in its tail Dengan menyimpan lemak pada ekornya D By drinking as much as 200 litres of water a day Dengan meminum sehingga 200 liter air sehari

18

14. Which of the following devices is used to take the time of the runners in a 100 metre race during the school sports day? Antara alat yang berikut, manakah yang digunakan untuk mengambil masa pelari dalam acara 100 meter semasa hari sukan sekolah? A Sun clock B Digital watch Jam matahari Jam digital C Stopwatch D Sand clock Jam randek Jam pasir 15. The diagram below shows a stopwatch. Rajah di bawah menunjukkan sebuah jam randek.

DIAGRAM / RAJAH The reading of the stopwatch is... Bacaan jam randek ialah... A 2 minutes 2 seconds. 2 minit 2 saat. B 2 minutes 15 seconds. 2 minit 15 saat. C 15 minutes 2 seconds. 15 minit 2 saat. D 1 minutes 15 seconds. 1 minit 15 saat. 16. The diagram below shows how the volume of water in a measuring cylinder is read. Rajah di bawah menunjukkan bagaimana isi padu air di dalam silinder penyukat dibaca.

DIAGRAM / RAJAH
19

Why should the eye be level with the bottom of the meniscus? Mengapakah mata mesti searas dengan dasar meniskus? A To get an accurate reading Untuk mendapat bacaan yang tepat B To see the scale clearly Untuk melihat skala dengan jelas C To prevent water from spilling Untuk menghalang air daripada tertumpah D To prevent the measuring cylinder from falling Untuk menghalang silinder penyukat daripada jatuh 17. Which of the following does not produce uniform regular repetitions? Antara yang berikut, manakah yang tidak menghasilkan pengulangan yang seragam? A Pulse Nadi B Swinging pendulum Ayunan bandul C Water dripping Titisan ar D Bouncing ping-pong ball Lantunan bola pingpong 18. The information below shows the methods used to prevent rusting. Maklumat di bawah menunjukkan kaedah yang digunakan untuk menghalang pengaratan.

Which of the following objects use the methods T and U? Antara objek yang berikut, manakah yang menggunakan kaedah T dan U?

20

19. The diagram below shows that a rubber band can be stretched. Rajah di bawah menunjukkan gelang getah dapat diregang.

Diagram / Rajah Which of the following objects has the same ability? Antara yang berikut, manakah objek yang mempunyai keupayaan yang sama? A Spring B Plastic ruler Spring Pembaris plastik C Raffia string D Straw Tali rafia Penyedut minuman 20. The diagram below shows a pupil pulling a rubber band. Rajah di bawah menunjukkan seorang murid sedang menarik gelang getah.

Diagram / Rajah This activity shows that a rubber band... Aktiviti ini menunjukkan bahawa gelang getah... A absorbs water. menyerap air. B can be stretched. boleh diregang. C conducts heat. mengkonduksikan haba. D allows light to pass through it. membenarkan cahaya melaluinya. 21. The diagram below shows a hinge being lubricated with oil. Rajah di bawah menunjukkan satu engsel dititiskan minyak.

21

Diagram / Rajah The oil helps to... Minyak itu membantu... I reduce friction. mengurangkan geseran. II prevent rusting. mencegah pengaratan. III make the hinge shiny. menjadikan engsel berkilat. IV make the surface of the hinge smoother. menjadikan pemukaan engsel lebih licin. A I and II I dan II B I and III I dan III C II and III II dan III D III and IV III dan IV 22. The diagram below shows the position of the Earth in the Solar System. Rajah di bawah menunjukkan kedudukan Bumi dalam Sistem Suria.

Diagram / Rajah
22

What would happen if the position of the Earth were at planet Q? Apakah yang akan berlaku jika kedudukan Bumi adalah di planet Q? A The land would become dry. Tanah akan menjadi kering. B The Earth would become hotter. Bumi menjadi lebih panas. C Water on the Earth would evaporate quickly. Air di Bumi akan tersejat dengan cepat. D The temperature on Earth would drop. Suhu di Bumi akan turun. 23. Which of the following are the characteristics of the Earth? Antara yang berikut, yang manakah adalah ciri-ciri Bumi? I It is the fourth planet in the Solar System. Bumi adalah planet keempat dalam Sistem Suria. II It has enough supply of water to support life. Bumi mempunyai bekalan air yang mencukupi untuk menyokong hidupan. III It is surrounded by a layer of atmosphere which is very thin. Bumi dikelilingi oleh lapisan atmosfera yang sangat nipis. IV It has a suitable temperature for living things. Bumi mempunyai suhu yang sesuai untuk hidupan. A I and II I dan II B I and III I dan III C II and IV II dan IV D III and IV III dan IV 24. The diagram below shows a small object made up of ice, gas and dust travelling around the Sun. Rajah di bawah menunjukkan objek kecil yang terdiri daripada ais, gas, dan debu yang mengelilingi Matahari.

23

DIAGRAM / RAJAH The object is... Objek ini adalah... A a comet. komet. C an asteroid. asteroid.

B a meteor. meteor. D a meteoroid. meteoroid.

25. The Earth is the only planet that can support lives. Which of the following factors explain why the Earth can support lives? Bumi adalah satu-satunya planet yang boleh menampung hidupan. Antara faktor berikut, yang manakah menjelaskan mengapa Bumi boleh menampung hidupan? I The Earth has water and air. Bumi mempunyai air dan udara. II The size of the Earth is very big compared to other planets. Saiz bumi sangat besar berbanding planet-planet lain. III The conditions of the Earth is that it is not too cold and not too hot. Keadaan Bumi yang tidak terlalu sejuk dan tidak terlalu panas. IV The Earth is surrounded by a layer of atmosphere which is very thin. Bumi dikelilingi oleh lapisan atmosfera yang nipis. A I and II I dan II B I and III I dan III C II and III II dan III D III and IV III dan IV 26. Which of the following bar charts correctly compares the temperatures of the three planets, Venus, Mars and Pluto? Antara carta palang berikut, manakah yang menunjukkan perbandingan suhu yang betul
24

bagi tiga planet, iaitu Zuhrah, Marikh, dan Pluto?

27. The diagram below shows a device. Rajah di bawah menunjukkan sejenis alat.

Diagram Rajah What is the function the device?
25

Apakah fungsi alat ini? A To lift up goods from one place to another place. Untuk mengalihkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain. B To plough paddy fields. Untuk membajak sawah padi. C To transport people from one place to another place. Untuk mengangkut orang ramai dari satu tempat ke tempat yang lain. D To tow vehicles which have broken down. Untuk menarik kenderaan yang rosak. 28. Which of the following shows the correct sequence in the development of technology in the field of land transport? Antara yang berikut, yang manakah menunjukkan urutan yang betul bagi perkembangan teknologi dalam bidang pengangkutan darat? A Bullock cart → car with a steam engine → car with a petrol engine Kereta lembu → kereta berenjin stim → kereta berenjin petrol B Bullock cart → car with a petrol engine → car with a steam engine Kereta lembu → kereta berenjin petrol → kereta berenjin stim C Car with a petrol engine → car with a steam engine →bullock cart Kereta berenjin petrol → kereta berenjin stim → kereta lembu D Car with a steam engine → bullock cart → car with a petrol engine Kereta berenjin stim → kereta lembu → kereta berenjin petrol 29. Alice uses a pair of scissors to cut a piece of paper. Which principles of simple machines does she use? Alice menggunakan gunting untuk memotong sekeping kertas. Apakah prinsip mesin ringkas yang digunakannya? A Wedge and lever Baji dan tuas B Lever and screw Tuas dan skru C Screw and wedge Skru dan baji D Lever and inclined plane
26

Tuas dan satah condong 30. Which device is correctly matched with the field of technology? Alat manakah yang betul dipadankan dengan bidang teknologinya?

27

Set 3 (sukar)
1. The diagram below shows a cockroach in container P and another cockroach in container Q. Rajah di bawah menunjukkan seekor lipas dalam bekas P dan seekor lagi dalam bekas Q.

Diagram Rajah After one day, the cockroach in container Q is dead while the cockroach in container P is still alive. What conclusion can be made from this investigation? Selepas satu hari, lipas dalam bekas Q mati manakala lipas dalam bekas P masih hidup. Apakah kesimpulan yang boleh dibuat daripada penyiasatan ini? A Animals need food and water to live. Haiwan memerlukan makanan dan air untuk hidup. B Animals need sunlight to live. Haiwan memerlukan cahaya matahari untuk hidup. C Animals need air to live. Haiwan memerlukan udara untuk hidup. D Animals need space to live. Haiwan memerlukan ruang untuk hidup. 2. A potted plant is placed in a box as shown in the diagram below. Sebuah pasu tumbuhan diletakkan di dalam kotak seperti yang ditunjukkan dalam rajah di bawah.

Diagram Rajah

28

What will happen to the plant after two weeks? Apakah yang akan berlaku kepada tumbuhan itu selepas dua minggu? A The plant wilts. Tumbuhan itu menjadi layu. B The leaves of the plant become yellow. Daun-daun tumbuhan itu menjadi kuning. C The plant grows towards the hole. Tumbuhan itu tumbuh ke arah lubang. D The plant grows upwards. Tumbuhan itu tumbuh ke atas. 3. The diagram below shows different types of houses. Rajah di bawah menunjukkan beberapa jenis rumah yang berbeza.

Diagram Rajah Why do humans need shelter? Mengapakah manusia memerlukan tempat berlindung? I To protect from enemies Untuk berlindung daripada musuh II To stay alive Untuk terus hidup III To rest Untuk berehat IV To protect from bad weather Untuk berlindung daripada cuaca buruk A I and II B I and III I dan II I dan III C II and III D I and IV II dan III I dan IV 4. The surface of a pond is totally covered with weeds. After a few days, all the plants at the bottom of the pond are dead. This is because the plants do not get... Keseluruhan permukaan kolam dilitupi oleh rumpai. Selepas beberapa hari, semua tumbuhan di dasar kolam didapati telah mati. Hal ini demikian kerana tumbuhan itu tidak mendapat... A enough water. air yang mencukupi.
29

B enough space. ruang yang mencukupi. C enough air. udara yang mencukupi. D enough sunlight. cahaya matahari yang mencukupi. 5. The diagram below shows a plant. Rajah di bawah menunjukkan suatu tumbuhan.

Diagram / Rajah Which of the following plants reproduces in the same way as the plant shown in the diagram above? Antara tumbuhan yang berikut, manakah yang membiak dengan cara yang sama seperti tumbuhan yang ditunjukkan pada rajah di atas?

6.

Which of the following animals excretes its waste products through gills? Antara haiwan yang berikut, manakah yang mengumuhkan bahan buangan melalui insang? A Frog B Mouse Katak Tikus C Prawn D Earthworm Udang Cacing tanah

30

7.

The diagram below shows Zaki breathing in and out. If X represents air which is breathed in and Y represents air which is breathed out, which of the following statements are correct? Rajah di bawah menunjukkan Zaki menyedut dan menghembus nafas. Jika X mewakili udara yang disedut dan Ymewakili udara yang dihembus, manakah antara pernyataan berikut adalah benar?

Diagram Rajah

A P and Q P dan Q C Q, R and S Q, R, dan S 8.

B R and S R dan S D P, Q, R and S P, Q, R, dan S

The following plants are classified according to the methods of reproduction. Which is correct? Tumbuhan berikut dikelaskan berdasarkan cara pembiakan. Manakah yang betul?

31

9.

The information below shows a characteristic of an animal. Maklumat di bawah menunjukkan ciri seekor haiwan.

Which of the following animals has the above characteristic? Antara haiwan berikut, yang manakah memiliki ciri di atas? A Eagle B Moth Helang Kupu-kupu C Bat D Bee Kelawar Lebah 10. A pine tree is cone-shaped and has pointed leaves. How do these specific characteristics help the tree live in the snow? Pokok pain adalah berbentuk kon dan mempunyai daun yang berbentuk jarum. Bagaimanakah ciri khas ini membantu pokok pain hidup di kawasan bersalji? A The characteristics help to increase temperature. Ciri ini membantu meningkatkan suhu. B The characteristics can prevent water loss. Ciri ini menghalang kehilangan air. C The characteristics facilitate the melting of snow. Ciri ini membantu mencairkan salji. D The characteristics can prevent snow from sticking to the tree. Ciri ini dapat menghalang salji daripada melekat pada pokok. 11. The list below shows the characteristics of cactus plants that live in dry regions. Senarai di bawah ini menunjukkan ciri-ciri pokok kaktus yang hidup di kawasan kering.

32

Which characteristic helps to reduce the loss of water from the cactus plants? Ciri manakah yang membantu mengurangkan kehilangan air daripada pokok kaktus? A P B Q C R D S 12. The following list shows some plants which have a certain specific characteristic. Senarai yang berikut menunjukkan sebahagian tumbuhan yang mempunyai ciri-ciri khas tertentu.

What is the specific characteristic? Apakah ciri khas itu? A Poisonous Beracun B Thorny Berduri C Smelly Berbau D Produce latex Mengeluarkan susu getah 13. Which of the following is not an adaptation of a plant to survive in windy conditions? Antara yang berikut, yang manakah bukan penyesuaian tumbuhan untuk hidup di kawasan angin kencang? A A coconut tree has divided leaves. Pokok kelapa mempunyai daun yang berbelah-belah. B A cactus has long roots which grow deep into the soil. Pokok kaktus mempunyai akar yang panjang yang tumbuh jauh ke dalam tanah. C A maize plant has a stem which bends easily. Pokok jagung mempunyai batang yang mudah melentur. D A durian tree has strong buttress roots. Pokok durian mempunyai akar banir yang kuat.
33

14. The areas of four pieces of tiles, P, Q, R and S, are compared as shown in the information below. Maklumat di bawah ini membandingkan luas empat keping jubin iaitu P, Q, R, dan S.

Which of the following bar charts represents the above information? Antara carta palang berikut, manakah yang mewakili maklumat di atas ini?

34

15. The information below shows the height of four pupils. Maklumat di bawah menunjukkan ketinggian empat orang pelajar.

Which of the following bar charts represents the height of the pupils correctly? Antara carta bar yang berikut, manakah yang betul mewakili ketinggian pelajar tersebut?

35

16. The diagram below shows a cube and a cuboid. Rajah di bawah menunjukkan sebuah kubus dan sebuah kuboid.

DIAGRAM / RAJAH How many cubes have the same volume as the cuboid? Berapa banyakkah kubus yang mempunyai isi padu yang sama dengan kuboid? A 7 B 12 C 17 D 21 17. The diagram below shows that 12 cups of water can be filled into a jug. Rajah di bawah menunjukkan 12 cawan air boleh diisikan ke dalam satu jag.

Diagram / Rajah Each cup can be filled with 125 ml of water. What is the volume of the jug? Setiap cawan boleh diisi dengan 125 ml air. Berapakah isi padu jag itu? A 700 ml B 1000 ml C 1300 ml D 1500 ml 18. What is the similarity between a metal rod and a glass rod? Apakah persamaan antara rod logam dengan rod kaca? A They can be stretched. Kedua-duanya boleh diregang. B They can conduct heat. Kedua-duanya boleh mengkonduksikan haba. C They can float on water. Kedua-duanya boleh terapung di permukaan air. D They can conduct electrical energy. Kedua-duanya boleh mengkonduksikan tenaga elektrik.

36

19. The diagram below shows a block of ice. Rajah di bawah menunjukkan sebongkah ais.

Diagram Rajah What materials can be used to keep the ice for a longer time? Apakah bahan yang boleh digunakan untuk menyimpan ais itu untuk tempoh masa yang lebih lama? I Sawdust Habuk kayu II Metal Logam III Glass Kaca IV Polystyrene Polistirena A I and II B I and IV I dan II I dan IV C II and IV D III and IV II dan IV III dan IV 20. Which of the following is not the changes that take place on a rusty object? Antara yang berikut, manakah yang tidak berlaku pada objek yang berkarat? A The weight of the object Berat objek B The colour of the object Warna objek C The material of the object Bahan objek D The size of the object Saiz objek

37

21. The diagram below shows an experiment set up by a student. Rajah di bawah menunjukkan satu eksperimen yang disediakan oleh seorang pelajar.

Diagram / Rajah After a few days the water turned brownish. This is because... Selepas beberapa hari, air bertukar menjadi keperangan. Hal ini demikian kerana... A the water has reacted with sunlight. air bertindak balas dengan cahaya matahari. B the water has reacted with the paper clips. air bertindak balas dengan klip kertas. C the water and air have reacted with the paper clips. air dan udara bertindak balas dengan klip kertas. D the paper clips have reacted with sunlight. klip kertas bertindak balas dengan cahaya matahari. 22. Which of the following objects are components of our Solar System? Antara berikut, manakah objek yang merupakan sebahagian daripada Sistem Suria kita? I Comets Komet II Planets Planet III Constellations Buruj IV Stars Bintang A I and II I dan II B I and III I dan III C II and III II dan III D II and IV II dan IV
38

23. Which of the following statements about meteors are true? Antara penyataan yang berikut, manakah yang benar tentang meteor? I Meteors are present in the Solar System. Meteor hadir dalam Sistem Suria. II Meteors burn when they enter the Earth’s atmosphere. Meteor terbakar apabila memasuki atmosfera bumi. III Meteors form craters when they reach the Earth’s surface. Meteor membentuk kawah apabila meteor menghentam permukaan bumi. A I and II B I and III I dan II I dan III C II and III D I, II and III II dan III I, II, dan III 24. The Earth is the only planet that can support lives. Which of the following factors explain why the Earth can support lives? Bumi adalah satu-satunya planet yang dapat menyokong hidupan. Antara faktor yang berikut, manakah yang menerangkan mengapa Bumi boleh menyokong hidupan? I The size of the Earth is very big compared to other planets. Saiz Bumi adalah sangat besar berbanding dengan planet-planet yang lain. II The Earth receives enough heat and light from the Sun. Bumi menerima haba dan cahaya yang mencukupi dari Matahari. III The conditions of the Earth are that it is not too cold and not too hot. Keadaan di Bumi adalah tidak terlalu sejuk atau tidak terlalu panas. IV The Earth has water and air. Bumi mempunyai air dan udara. A II and III II dan III B I, II and IV I, II, dan IV C II, III and IV II, III, dan IV D I, II, III and IV I, II, III, dan IV

39

25. The diagram below shows a comet. Rajah di bawah menunjukkan sejenis komet.

Diagram Rajah Which of the following about a comet is not true? Antara yang berikut, yang manakah tidak benar tentang komet? A It has a head and a long bright tail. Komet mempunyai kepala dan ekor yang panjang serta bercahaya. B It moves around the Earth in a long orbit. Komet bergerak mengelilingi Bumi dalam orbit yang panjang. C It is made up of ice and dust. Komet dibuat daripada ais dan debu. D It does not radiate light. Komet tidak menyinarkan cahaya. 26. Which of the following shows the correct order of development in the construction industry? Antara yang berikut, manakah yang betul urutan perkembangan dalam industri pembinaan? A Cave → wooden house → bungalow → condominium Gua → rumah kayu → banglo → kondominium B Wooden house → cave → bungalow → condominium Rumah kayu → gua → banglo → kondominium C Bungalow → cave → condominium → wooden house Banglo → gua → kondominium → rumah kayu D Cave → bungalow → wooden house → condominium Gua → banglo → rumah kayu → kondominium

40

27. Which of the following devices can be used to overcome the limitation of humans? Antara alat yang berikut, manakah yang boleh digunakan untuk mengatasi had keupayaan manusia? I Rocket Roket II Telephone Telefon III Elevator Mesin pengangkat A I and II I dan II B I and III I dan III C II and III II dan III D I, II and III I, II, dan III 28. The diagram below shows a device used by human as a means of transport. Rajah di bawah menunjukkan alat yang digunakan oleh manusia sebagai pengangkutan.

DIAGRAM / RAJAH What is the invention that led to the innovation of this device? Apakah ciptaan yang membawa kepada inovasi alat ini? A Gear B Steel Gear Keluli C Wood D Wheel Kayu Roda 29. What are the disadvantages of the communication system used before the invention of the radio? Apakah kekurangan sistem perhubungan yang digunakan sebelum penciptaan radio? I It depended on weather. Sistem perhubungan bergantung kepada cuaca. II The destination to where the information was sent was limited. Destinasi di mana maklumat yang dihantar adalah terhad. III It took a longer time to receive the
41

information. Orang yang dihubung mengambil masa yang lama untuk menerima maklumat. A I and II B I and III I dan II I dan III C II and III D I, II and III II dan III I, II, dan III 30. Which of the following is true about the advantages of development of technology? Antara yang berikut, manakah yang benar tentang kebaikan perkembangan teknologi? I Make human more comfortable Menjadikan manusia lebih selesa II Make the work easier and faster Menjadikan kerja lebih mudah dan cepat III Improve the health standards of humans Memperbaik tahap kesihatan manusia A I and II B I and III I dan II I dan III C II and III D I, II and III II dan III I, II, dan III

42

Set 4(dari Tahun lepas)
1. The diagram shows chicks in a coop. Rajah menunjukkan anak-anak ayam dalam sebuah reban.

Diagram Rajah The chicks become weak after two days. Which of the following can solve this problem? Anak-anak ayam itu menjadi lemah selepas dua hari. Antara yang berikut, yang manakah boleh menyelesaikan masalah ini? I Move some chicks into another coop Alihkan beberapa ekor anak ayam ke dalam reban lain II Put the chicks in a bigger coop Letakkan anak-anak ayam itu ke dalam reban yang lebih besar III Put more chicks into the coop Letakkan lebih banyak anak-anak ayam ke dalam reban itu IV Supply more water in the coop Bekalkan lebih banyak air ke dalam reban itu A I and II I dan II B I and III I dan III C II and IV II dan IV D III and IV III dan IV

43

2.

The diagram shows an investigation in a laboratory over one week. Rajah menunjukkan satu penyiasatan di dalam makmal dalam tempoh satu minggu.

Diagram Rajah

What is the conclusion of this investigation? Apakah kesimpulan bagi penyiasatan ini? A Plants need water to live Tumbuhan memerlukan air untuk hidup B Plants need soil to live Tumbuhan memerlukan tanah untuk hidup C Plants need air to live Tumbuhan memerlukan udara untuk hidup D Plants need sunlight to live Tumbuhan memerlukan cahaya matahari untuk hidup

44

3.

The diagram shows animals classified into two groups, X and Y. Rajah menunjukkan haiwan-haiwan yang diklasifikasikan kepada dua kumpulan, X dan Y.

Diagram Rajah Which of the following have been correctly classified into group X and group Y? Antara yang berikut, yang manakah telah dikelaskan dalam kumpulan X dan kumpulan Y dengan betul?

45

4.

The diagram shows a boy's reaction when a frog suddenly leaps towards him. Rajah menunjukkan reaksi seorang budak lelaki apabila seekor katak tiba-tiba melompat ke arahnya.

Diagram Rajah What conclusion can be made from the boy’s reaction? Apakah kesimpulan yang dapat dibuat berdasarkan reaksi budak itu? A Humans can see Manusia boleh melihat B Humans will shout when they get shock Manusia akan menjerit apabila terkejut C Humans respond to stimulus Manusia bergerak balas terhadap rangsangan D Humans protect themselves from danger Manusia melindungi diri sendiri daripada bahaya

46

5.

The diagram shows animals classified according to their breathing structures. Rajah menunjukkan pengelasan haiwan berdasarkan struktur pernafasan masing-masing.

Diagram Rajah

Which of the following represent M and N? Antara yang berikut, yang manakah mewakili M dan N?

47

6.

The diagram shows plants classified into three groups, X, Y and Z. Rajah menunjukkan tumbuh-tumbuhan diklasifikasi kepada tiga kumpulan, X, Y dan Z.

Diagram Rajah

Which of the following represents X, Y and Z? Antara yang berikut, yang manakah mewakili X, Y dan Z?

48

7.

The diagram shows a type of plant. Rajah menunjukkan sejenis tumbuhan.

Diagram Rajah Which of the following plants breed in the same way as the plant in the diagram? Antara tumbuhan berikut, yang manakah membiak dengan cara yang sama seperti tumbuhan pada rajah?

49

8.

Diagram shows the human breathing system. Rajah menunjukkan sistem pernafasan manusia.

Diagram Rajah Which is the correct sequence of the passage of air during exhalation? Urutan manakah yang betul bagi pengaliran udara semasa menghembus nafas? Windpipe Lungs A Nose Hidung Saluran pernafasan Paru-paru Windpipe Lungs B Mouth Mulut Saluran pernafasan Paru-paru Lungs Mouth C Windpipe Saluran pernafasan Paru-paru Mulut Windpipe Nose D Lungs Paru-paru Saluran pernafasan Hidung 9. Sani wants to grow a plant in an area which is exposed to sunlight but has a very little water source. What is the characteristic of a plant that is not suitable to be planted in this area? Sani ingin menanam suatu tumbuhan di kawasan yang terdedah kepada cahaya matahari tetapi mempunyai sangat sedikit sumber air. Apakah ciri tumbuhan yang tidak sesuai ditanam di kawasan ini? A Long roots B Many leaves Akar yang panjang Daun yang banyak C Small-sized leaves D Stem that can store water Daun yang bersaiz kecil Batang yang boleh menyimpan air

50

10. The diagram shows a tool to measure time. Rajah menunjukkan satu alat untuk menyukat masa.

Diagram Rajah

What is the characteristic of this tool that enables it to be used to measure time? Apakah ciri alat ini yang membolehkannya digunakan untuk menyukat masa? A It swings uniformly Ia berayun seragam B It has a standard scale Ia mempunyai skala yang standard C Water drips through it uniformly Air menitis melaluinya seragam D It measures minute and second accurately Ia menyukat minit dan saat dengan tepat 11. The following information shows the steps to measure the volume of liquid. Maklumat berikut menunjukkan langkah-langkah untuk menyukat isi padu cecair.

Choose the correct sequence of the steps. Pilih urutan yang betul bagi langkah-langkah itu. A T, R, S B R, S, T C T, S, R D R, T, S
51

12 The following information compares the area of four sheets of paper, W, X, Y and Z. . Maklumat berikut membandingkan luas empat helai kertas, W, X, Y dan Z.

Which of the following bar charts represents the above information? Antara carta palang berikut, yang manakah mewakili maklumat di atas?

52

13. The diagram shows an experiment. Rajah menunjukkan satu eksperimen.

Diagram Rajah

What will increase after the stone is put into the beaker? Apakah yang akan bertambah selepas batu itu dimasukkan ke dalam bikar? A The size of the stone B The temperature of the water Saiz batu Suhu air C The volume of the stone D The water level in the beaker Isipadu batu Paras air dalam bikar 14 Which of the following can be used to measure time instead of a stop watch? . Antara yang berikut, yang manakah boleh menggantikan jam randik untuk mengukur masa?

A J and L J dan L C K and L K dan L

B J and M J dan M D K and M K dan M

15. The table shows the physical properties of three materials, K, L and M. Jadual menunjukkan sifat fizikal tiga bahan, K, L dan M.

53

Table Jadual Which of the following represent K, L and M? Antara yang berikut, yang manakah mewakili K, L dan M?

54

16. Diagram shows an object. Rajah menunjukkan satu objek.

Diagram Rajah Which materials can be used to make this object without changing the properties of the materials? Bahan-bahan manakah yang boleh digunakan untuk membuat objek ini tanpa mengubah sifat bahanbahan itu? A Iron ruler and can lid Pembaris besi dan penutup tin B Iron ruler and cardboard Pembaris besi dan kadbod C Wooden ruler and cardboard Pembaris kayu dan kadbod D Wooden ruler and can lid Pembaris kayu dan penutup tin 17 Which bar chart shows correctly the ability of light to pass through three different materials? . Carta palang manakah yang menunjukkan dengan betul tentang keupayaan penembusan cahaya melalui tiga bahan yang berbeza?

55

56

18. The diagram shows an investigation when an iron nail is put into a beaker of water. Rajah menunjukkan satu penyiasatan apabila sebatang paku besi dimasukkan ke dalam sebuah bikar yang mengandungi air.

Diagram Rajah Which statement explains this observation? Pernyataan manakah yang menerangkan pemerhatian ini? A The nail is rusty Paku itu berkarat B The nail is a metal Paku itu ialah logam C The nail was heated Paku itu telah dipanaskan D The nail expanded Paku itu telah mengembang 19. The diagram shows spilled water on a table. Rajah menunjukkan tumpahan air di atas sebuah meja.

Diagram Rajah

Which of the following materials would best absorb the water? Antara bahan berikut, yang manakah paling menyerap air itu? A Nylon B Rayon Nilon Rayon
57

C Cotton Kapas

D Silk Sutera

20. Which statement is true about asteroids? Pernyataan manakah yang betul tentang asteroid? A They have long glowing tails Mempunyai ekor panjang yang bercahaya B They are bright streaks of light across the night sky Coretan cahaya yang terang melintasi langit pada waktu malam C They are chunks of rock that travel around the Sun Kumpulan batu yang bergerak mengeliling Matahari D They are rocky planets which have water without living things Planet berbatu yang mempunyai air tetapi tiada hidupan 21 The diagram shows the solar system. . Rajah menunjukkan sistem suria.

Diagram Rajah

Which planets are represented by K, L, M and N? Apakah planet yang diwakili oleh K, L, M dan N?

58

22. Diagram shows a classification of planets. Rajah menunjukkan suatu pengelasan planet-planet.

Diagram Rajah What are X and Y? Apakah X dan Y?

59

23. The following information is about the layers of the Earth. Maklumat berikut adalah berkaitan dengan lapisan-lapisan Bumi.

Which of the following is the correct sequence based on increasing order of temperature? Antara susunan berikut, yang manakah betul mengikut urutan suhu menaik? A R, S, T, U B T, S, R, U C S, T, R, U D U, R, S, T 24. Which of the following describes the conditions on the Moon? Antara yang berikut, yang manakah menerangkan keadaan di Bulan? I No water Tiada air II No air Tiada udara III Has cloud Mempunyai awan IV Has atmosphere Mempunyai atmosfera A I and II I dan II B I and III I dan III C II and IV II dan IV D III and IV III dan IV

60

25. The diagram shows a group of pupils representing five planets in the Solar system. Rajah menunjukkan sekumpulan murid yang mewakili lima buah planet dalam sistem Suria.

Diagram Rajah

Starting from the planet nearest to the Sun, arrange the planets in the correct sequence. Bermula dari planet yang jaraknya paling dekat dengan Matahari, susun planet-planet itu mengikut urutan yang betul. A T, S, U, V, R B T, R, V, U, S C S, U, R, T, V D S, R, U, V, T 26. The diagram shows Puan Lily cooking in a kitchen. Rajah menunjukkan Puan Lily sedang memasak di dapur.

61

Diagram Rajah

Which of the following can make her work easier? Antara berikut, yang manakah akan menjadikan kerjanya lebih mudah? I Blend the chilies in a blender Kisar cili menggunakan mesin pengisar II Grind the onions using a mortar Lumatkan bawang menggunakan lesung III Cook the rice using an electrical rice cooker Masak nasi menggunakan periuk nasi elektrik IV Open the can using a knife Buka tin menggunakan pisau A I and II I dan II B I and III I dan III C II and IV II dan IV D III and IV III dan IV

62

27. Encik Adam wants to show the microorganisms in the water to his pupils. Which device can be used by Encik Adam? Encik Adam ingin menunjukkan mikroorganisma yang terdapat di dalam air kepada muridmuridnya. Alat yang manakah boleh digunakan oleh Encik Adam?

63

28. The diagram shows four types of water transportation. Rajah menunjukkan empat jenis pengangkutan air.

Diagram Rajah

Choose the correct sequence to show the history of transportation technology, starting with the oldest. Pilih urutan yang betul untuk menunjukkan sejarah perkembangan teknologi dalam pengangkutan, bermula daripada yang terdahulu. A S, P, R, Q B R, Q, P, S C S, Q, R, P D R, P, Q, S

64

29. Adam is standing on top of a hill. He wants to see his school which is 1 km away from the hill. Which device is suitable to use to see his school clearly? Adam sedang berdiri di atas puncak sebuah bukit. Dia ingin melihat sekolahnya yang terletak 1 km daripada bukit itu. Alat yang manakah yang sesuai digunakan untuk melihat sekolahnya dengan jelas? A Telescope C Microscope Teleskop Mikroskop B Binocular D Magnifying glass Binokular Kanta pembesar 30. The diagram shows a pupil who cannot remember telephone numbers. Rajah menunjukkan seorang murid yang tidak dapat mengingati nombor telefon.

Diagram Rajah What can he do to overcome his memory limitations? Apakah yang boleh dia lakukan untuk mengatasi had keupayaan ingatannya? A Dial the numbers everyday Dail nombor-nombor itu setiap hari B Arrange the numbers accordingly Susun nombor-nombor itu mengikut urutan C Memorise the numbers one by one Hafal nombor-nombor itu satu per satu D Save the numbers in the computer Simpan nombor-nombor itu ke dalam komputer

65

Set 5 (mudah & sederhana)

1.

Which of the following is not a basic need of a human? Antara yang berikut, yang manakah bukan keperluan asas manusia?

2.

Which of the following is not a basic need of animals? Antara yang berikut, yang manakah bukan keperluan asas haiwan? A Water B Food Air Makanan C Warmth D Shelter Haba Tempat berlindung The diagram below shows the various kinds of food needed by humans. Rajah di bawah menunjukkan pelbagai jenis makanan yang diperlukan oleh manusia.

3.

Diagram Rajah

Food is needed for... Makanan diperlukan untuk ... A moving from place to place.
66

bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. B growing and staying healthy. membesar dan kekal sihat. C performing activities. melakukan aktiviti. D making strong bones. membina tulang yang kuat. 4. Which of the following are needed by plants for making their own food? Antara yang berikut, yang manakah diperlukan oleh tumbuhan untuk membuat makanannya sendiri? I Air Udara II Sunlight Cahaya matahari III Shelter Tempat perlindungan IV Water Air A I, II and III I, II, dan III B I, II and IV I, II, dan IV C I, III and IV I, III, dan IV D II, III and IV II, III, dan IV The diagram below shows a mimosa plant. Rajah di bawah menunjukkan pokok semalu.

5.

DIAGRAM / RAJAH The leaflets of the minosa plant will immediately fold up on being touched. This shows that this plant responds to the stimulus of... Bilah-bilah daun pokok semalu akan segera melipat apabila disentuh. Ini menunjukkan bahawa tumbuhan ini bergerak balas terhadap rangsangan... A water. B touch. air. sentuhan. C sunlight. D gravity.
67

cahaya matahari. 6.

graviti.

Which of the animals breathes through its lungs and skin? Antara haiwan yang berikut, manakah yang dapat bernafas melalui peparu dan kulit?

7.

Which of the following is true about the waste products and the excretory organs? Antara yang berikut, manakah yang benar tentang bahan buangan dan organ perkumuhannya?

A I and II I dan II C II and III II dan III

B I and III I dan III D I, II and III I, II, dan III

68

8.

The diagram below shows a chicken carrying out a life process. Rajah di bawah menunjukkan seekor ayam sedang menjalani satu proses hidup.

Diagram Rajah Which of the following statement is not true? Antara pernyataan berikut, yang manakah tidak betul? A The chicken is carrying out defecation. Ayam itu menjalani proses nyahnajis. B The chicken is carrying out excretion. Ayam itu menjalani proses perkumuhan. C The chicken is responding to its faeces. Ayam itu bergerak balas terhadap najisnya. D The faeces of the chicken can be used as a fertilizer. Najis ayam itu boleh digunakan sebagai baja. 9. Which of the following enables a cactus to grow in hot and dry regions? Antara yang berikut, manakah yang membolehkan pokok kaktus tumbuh di kawasan yang panas dan kering? A Many leaves Daun yang banyak B Long roots Akar yang panjang C Stem with cylinder shape Batang berbentuk silinder D Does not have leaves Tidak mempunyai daun

69

10. Which of the following plants can grow in very windy regions? Antara tumbuhan yang berikut, manakah yang dapat hidup di kawasan yang berangin kencang?

11.

Diagram Rajah Which of the following animals uses the same method as the animal in the diagram above to protect itself from enemies? Antara haiwan berikut, yang manakah menggunakan cara yang sama seperti haiwan di atas untuk melindungi dirinya daripada musuh?

70

12. The table below shows how animals X, Y and Z protect themselves from their enemies. Jadual di bawah menunjukkan bagaimana haiwan X, Y, dan Z melindungi diri daripada musuh.

Which of the following examples of animals X, Y and Z are correct? Antara contoh haiwan X, Y, dan Z yang berikut, manakah yang betul?

13. The diagram below shows the water level after five cubes are put into a measuring cylinder. Rajah di bawah menunjukkan aras air selepas lima kubus dimasukkan ke dalam silinder penyukat.

Diagram / Rajah What is the volume of the water in the measuring cylinder?
71

Berapakah isi padu air di dalam silinder penyukat? A 10 cm3 B 15 cm3 C 25 cm3 D 35 cm3 14. What is meant by area? Apakah yang dimaksudkan dengan luas? A Size of a space Saiz ruang B Size of a surface Saiz permukaan C Length of a surface Panjang permukaan D Distance between two points Jarak di antara dua titik 15. The following can be used for measurement. Perkara berikut boleh digunakan untuk pengukuran.

Which of them can be used to measure time? Manakah yang boleh digunakan untuk mengukur masa? A P and Q B Q and S P dan Q Q dan S C P, R and S D P, Q, R and S P, R, dan S P, Q, R, dan S

72

16. The diagram below shows the mass of a book. Rajah di bawah menunjukkan jisim sebuah buku.

Diagram Rajah What is the total mass of five similar books? Berapakah jumlah jisim bagi lima buah buku yang sama? A 100 g B 150 g C 200 g D 250 g 17. Which of the following objects is a conductor? Antara objek yang berikut, manakah yang merupakan konduktor? A Plastic ruler B Metal spoon Pembaris plastik Sudu logam C Rubber band D Cork Gelang getah Gabus 18. Which of the following statements describes natural materials correctly? Antara penyataan yang berikut, manakah yang menerangkan bahan asli dengan betul? A They are materials which are made by human beings. Ia adalah bahan yang dibuat oleh manusia. B They are materials which are made from plants and animals. Ia adalah bahan yang dibuat daripada tumbuhan dan haiwan. C They are materials which are made through chemical processes. Ia adalah bahan yang dibuat melalui proses kimia. D They are materials which originate from plants, animals and rock. Ia adalah bahan yang berasal daripada tumbuhan, haiwan, dan batuan.

73

19. The diagram below shows an umbrella. The parts that are labelled R, S and T are made of different materials. Rajah di bawah menunjukkan sekaki payung. Bahagian yang berlabel R, S, dan T dibuat daripada bahan yang berlainan.

Diagram / Rajah Which of the following shows the correct materials? Antara berikut, manakah yang menunjukkan bahan-bahan itu dengan betul

20. The diagram below shows an electrical plug. Rajah di bawah menunjukkan satu palam elektrik.

Diagram / Rajah Which parts are made of insulating materials? Bahagian manakah yang dibuat daripada penebat? A X and Y B X and Z X dan Y X dan Z C Y and Z D X, Y and Z Y dan Z X, Y dan Z
74

21. The information below shows the physical properties of a material. Maklumat di bawah ini menunjukkan sifat fizikal bahan.

Which physical property is needed for the material to be used for making tyres? Sifat fizikal manakah yang perlu bagi bahan yang digunakan untuk membuat tayar? A J and K J dan K B J and L J dan L C K and M K dan M D J, K and M J, K, dan M 22. What is the gas in the air that supports living things on the Earth? Apakah gas dalam udara yang menyokong hidupan di Bumi? A Hydrogen B Nitrogen Hidrogen Nitrogen C Oxygen D Carbon dioxide Oksigen Karbon dioksida 23. The diagram below shows some of the planets in the Solar System. Rajah di bawah menunjukkan beberapa planet dalam Sistem Suria.

Diagram / Rajah What is the planet which is represented by X? Apakah planet yang diwakili oleh X?
75

A Venus Zuhrah C Saturn Zuhal

B Mercury Utarid D Pluto Pluto

24. A natural satellite is... Satelit semula jadi ialah... A an object that floats in the space. objek yang terapung di angkasa. B an object that produces its own light. objek yang mengeluarkan cahayanya sendiri. C an object that is bigger than a planet. objek yang lebih besar daripada planet. D an object that moves around a planet. objek yang bergerak mengelillingi planet. 25. A large number of object K can be found between the planets, Mars and Jupiter. What is object K? Kebanyakan objek K dapat ditemui di antara planet Marikh dengan Musytari. Apakah objek K itu? A Comet B Meteor Komet Meteor C Meteoroid D Asteroid Meteoroid Asteroid 26. The information below describes a planet in the Solar System. Maklumat di bawah menghuraikan tentang sebuah planet dalam Sistem Suria.

What is the planet? Apakah planet itu? A Mercury Utarid C Mars Marikh

B Venus Zuhrah D Jupiter Musytari

76

27. The diagram below shows a crane. Rajah di bawah menunjukkan sebuah kren.

Diagram /Rajah The crane shown above makes work easier in... Kren yang ditunjukkan di atas ini memudahkan kerja... A the construction of tall buildings. pembinaan bangunan tinggi. B the clearing of forests. penebangan hutan. C the harvesting of agricultural products. penuaian hasil pertanian. D the transportation of goods. pengangkutan barang-barang. 28. In what field of technology does a bird such as a dove play in olden times? Dalam bidang teknologi apakah burung seperti merpati memainkan peranan semasa zaman dahulu? A Decoration Pengubahan B Communication Perhubungan C Transportation Pengangkutan D Agriculture Pertanian 29. A researcher carries out an investigation about microorganisms. Which of the following tools can help the researcher? Seorang penyelidik menjalankan penyiasatan tentang mikroorganisma. Antara yang berikut, manakah alat yang dapat membantu penyelidik itu?

77

30. Which of the following is the correct sequence in the development of technology in air transport? Antara yang berikut, manakah urutan yang betul dalam teknologi pengangkutan udara? A Airship → hot air balloon → aeroplane → rocket Kapal udara → belon udara panas → kapal terbang → roket B Rocket → aeroplane → hot air balloon → airship Roket → kapal terbang → belon udara panas → kapal udara C Aeroplane → airship → hot air balloon → rocket Kapal terbang → kapal udara → belon udara panas → roket D Hot air balloon → air ship → aeroplane → rocket Belon udara panas → kapal udara → kapal terbang → roket

78

Set 6 (mudah n sederhana)

1.

A group of fish are trapped in an oil spill. These fish will die because... Sekumpulan ikan terperangkap di bawah tumpahan minyak. Ikan-ikan ini akan mati kerana... A they do not get air. ikan-ikan ini tidak mendapat udara. B they cannot swim. ikan-ikan ini tidak boleh berenang. C they cannot eat. ikan-ikan ini tidak dapat makan. D they cannot breed. ikan-ikan ini tidak dapat membiak. Which of the following are needed by plants to make food? Antara yang berikut, yang manakah diperlukan oleh tumbuhan untuk membuat makanan? I Fertilizer II Sunlight Baja Cahaya matahari III Food IV Air Makanan Udara A I and II B I and III I dan II I dan III C II and IV D III and IV II dan IV III dan IV Without sunlight, green plants cannot... Tanpa cahaya matahari, tumbuhan hijau tidak dapat... A get water. memperoleh air. B take in air. bernafas. C make food. membuat makanan. D produce seeds. menghasilkan biji benih. What will happen to humans if they do not have water for a few weeks? Apakah yang akan terjadi kepada manusia jika mereka tidak mendapat air selama beberapa minggu? A They will stay alive. Mereka akan kekal hidup. B They will die. Mereka akan mati. C They will become weak. Mereka akan menjadi lemah. D They will be strong. Mereka akan menjadi kuat.
79

2.

3.

4.

5.

A young plant was covered with a transparent plastic bag as shown in the diagram below. The transparent plastic bag was fasten tightly at the stem of the young plant. The young plant was left in the Sun and watered every day. Sepohon anak pokok disungkup dengan beg plastik lut sinar seperti yang ditunjukkan pada rajah di bawah. Plastik lut sinar itu diikat dengan ketat pada batang anak pokok itu. Anak pokok itu diletakkan di bawah cahaya matahari dan disiram setiap hari.

Diagram Rajah After a few days, the leaves of the young plants have wilted. What is the reason? Selepas beberapa hari, daun-daun anak pokok itu menjadi layu. Apakah sebabnya? A The young plant did not get air. Anak pokok itu tidak mendapat udara. B The young plant did not get water. Anak pokok itu tidak mendapat air. C The young plant did not get food. Anak pokok itu tidak mendapat makanan. D The young plant did not get sunlight. Anak pokok itu tidak mendapat cahaya matahari. 6. Mei Ling planted a few seeds in a pot but she did not know where to place the pot. Which of the following is the best place for the pot of seeds? Mei Ling menanam beberapa biji benih dalam sebuah pasu tetapi dia tidak mengetahui di mana hendak meletakkan pasu tersebut. Antara yang berikut, yang manakah merupakan tempat yang paling sesuai untuk pasu biji benih itu? A In a cupboard Di dalam almari B In the wet kitchen Di kawasan dapur basah C Near a window Berhampiran tingkap D Below a table Di bawah meja

80

7.

The diagram below shows the parts of animal P, labelled A, B, C and D. Which is the part that is the breathing structure of animal P? Rajah di bawah menunjukkan bahagian-bahagian haiwan P yang berlabel A, B, C, dan D. Bahagian manakah yang merupakan struktur pernafasan untuk haiwan P?

Diagram Rajah 8. Which of the following animals reproduces in the same way as humans? Antara haiwan berikut, yang manakah membiak dengan cara yang sama dengan manusia? A Lizard B Squirrel Cicak Tupai C Bird D Fish Burung Ikan Which of the following habits can cause lung cancer? Antara tabiat berikut, yang manakah boleh menyebabkan kanser paru-paru? A Taking drugs Mengambil dadah B Taking fatty food Mengambil makanan yang berlemak C Drinking alcohol Minum minuman beralkohol D Smoking cigarettes Menghisap rokok

9.

10. Excretory products are... Hasil perkumuhan adalah... A materials that are not digested. bahan-bahan yang tidak dicernakan. B materials that are needed by the body. bahan-bahan yang diperlukan oleh badan. C waste materials that are not needed by the body. bahan-bahan buangan yang tidak diperlukan oleh badan. D waste materials that are excreted through defecation. bahan-bahan buangan yang dikumuhkan melalui nyahnajis.

81

11. The diagram below shows an animal which lives in a habitat. Rajah di bawah menunjukkan sejenis haiwan yang hidup di suatu habitat.

Diagram / Rajah Which of the following statements about the animal shown above are true? Antara penyataan yang berikut, manakah yang benar tentang haiwan di atas?

A P and Q P dan Q B P, Q and S P, Q, dan S C P, R and S P, R, dan S D Q, R and S Q, R, dan S 12. The list below shows the specific characteristics of a coconut tree. Senarai di bawah menunjukkan ciri-ciri khas pokok kelapa.

82

These specific characteristics are suitable because the coconut tree is exposed to... Ciri khas ini adalah sesuai kerana pokok kelapa adalah terdedah kepada... A cold weather. B strong wind. cuaca sejuk. angin kencang, C water loss. D hot weather. kehilangan air. cuaca panas. 13. The diagram below shows a type of plant which lives in a hot climate. Rajah di bawah menunjukkkan sejenis tumbuhan yang hidup di kawasan beriklim panas.

DIAGRAM / RAJAH What are the specific characteristics possessed by the plant? Apakah ciri-ciri khas yang dimikili oleh tumbuhan ini? I The plant stores water in its stem. Tumbuhan ini menyimpan air di dalam batang. II The plant possesses a stem that bends easily. Tumbuhan ini memiliki batang yang mudah melentur. III The plant has long roots. Tumbuhan ini mempunyai akar yang panjang. IV The plant has waterproof roots. Tumbuhan ini mempunyai akar yang kalis air. A I and III B I and IV I dan III I dan IV C II and IV D III and IV II dan IV III dan IV

83

14. Which of the following drinking glasses has the biggest mass? Antara gelas minuman yang berikut, manakah yang mempunyai jisim yang paling besar?

15. Which of the following are standard units of length? Antara yang berikut, manakah yang merupakan unit piawai bagi panjang? I Metre Meter II Mililitre Mililiter III Centimetre Sentimeter IV Litre Liter A I and II B I and III I dan II I dan III C II and III D III and IV II dan III III dan IV

84

16. The diagram below shows cube M and cuboid N. Rajah di bawah menunjukkan kubus M dan kuboid N.

DIAGRAM / RAJAH How many cubes of M that can be put into cuboid N? Berapa banyakkah kubus M boleh dimasukkan ke dalam kuboid N? A 72 B 9 C 6 D 18 17. The diagram below shows the width and length of a piece of paper. Rajah di bawah menunjukkan lebar dan panjang sehelai kertas.

DIAGRAM / RAJAH What is the area of the paper? Berapakah luas kertas itu? A 9 cm2 B 18 cm2 C 20 cm2 D 40 cm2

85

18. Which object is made from natural materials? Bahan manakah yang dibuat daripada bahan semula jadi?

19. The following shows the list of materials that are immersed into the water for a week. Yang berikut menunjukkan senarai bahan yang direndam ke dalam air selama seminggu.

Which object will not turn rusty? Objek manakah yang tidak akan berkarat? A Plastic ruler and paper clip Pembaris plastik dan klip kertas B Eraser and razor blade Pemadam dan pisau cukur C Paper clip and eraser Klip kertas dan pemadam D Plastic ruler and eraser Pembaris plastik dan pemadam

86

20. A pupil developed a model of a boat as shown in the diagram below. Seorang murid membina model sebuah bot seperti yang ditunjukkan pada rajah di bawah.

Diagram / Rajah Which of the following materials is suitable for making the part labelled X? Antara bahan yang berikut, manakah yang sesuai digunakan untuk membina bahagian yang bertanda X? A Iron B Sponge Besi Span C Paper D Polystyrene Kertas Polistirena 21. The diagram below shows an electric plug. Rajah di bawah menunjukkan sebuah palam elektrik.

DIAGRAM / RAJAH Which of the following is a property of X? Antara yang berikut, manakah yang merupakan sifat bahan X? I Conductor of electrical energy Mengkonduksikan tenaga elekrik II Conductor of heat Konduktor haba III Can be stretched Boleh diregangkan IV Absorbs water Menyerap air A I and II I dan II B I and III I dan III C II and III II dan III D III and IV III dan IV
87

22. The diagram below shows four objects. Rajah di bawah menunjukkan empat jenis objek.

Diagram Rajah Which of the following shows the correct classification of the objects? Antara yang berikut, yang manakah menunjukkan pengelasan objek-objek tersebut dengan betul?

23. What is the natural satellite orbiting round the Earth? Apakah satelit semula jadi yang mengorbit mengelilingi Bumi? A The Sun B The Moon Matahari Bulan C The asteroid D The meteoroid Asteroid Meteoroid

88

24. The diagram below shows the Solar System with the planets labelled as A, B, C and D. What is Mercury represented by? Rajah di bawah menunjukkan Sistem Suria dengan planet-planet yang berlabel A, B, C, dan D. Apakah yang mewakili Utarid?

DIAGRAM / RAJAH

25. One of the planets of the Solar System has the following characteristics. Salah satu planet dalam Sistem Suria mempunyai ciri-ciri yang berikut.

What is the planet? Apakah planet itu? A The Mars Marikh C The Earth Bumi

B The Pluto Pluto D The Uranus Uranus

26. The following are four planets in the Solar System. Yang berikut adalah empat buah planet dalam Sistem Suria.

89

The order of the planets from the Sun is as follows. Urutan planet-planet dari Matahari adalah... A K, M, L, N B L, M, N, K C M, L, N, K D M, K, L, N 27. The diagram below shows an object. Rajah di bawah menunjukkan suatu objek.

Diagram Rajah What is the device invented to make the above object work? Apakah alat yang dicipta untuk membolehkan objek di atas berfungsi? A Printer B Camera Pencetak Kamera C Television D Disc player Televisyen Pemain cakera padat 28. The diagram below shows several methods of communication. Rajah di bawah menunjukkan beberapa kaedah komunikasi.

90

Diagram / Rajah Which is the earliest method? Kaedah manakah yang paling awal? A W B X C Y D Z 29. What is a telescope used for? Apakah kegunaan teleskop? A For observing bacteria in spoilt food Untuk memerhatikan bakteria pada makanan yang rosak B For looking at objects under water Untuk melihat objek di dalam air C For looking at moving objects Untuk melihat objek yang bergerak D For observing the stars in the sky Untuk memerhatikan bintang di langit 30. The diagram below shows a doctor. Rajah di bawah menunjukkan seorang doktor.

Diagram Rajah
91

What is the function of device X? Apakah fungsi alat X? A To measure the height of a patient Untuk mengukur ketinggian pesakit B To measure the body temperature of a patient Untuk mengukur suhu badan pesakit C To hear the heartbeat of a patient Untuk mendengar denyutan jantung pesakit D To talk to a patient Untuk bercakap dengan pesakit

92

Set 7 (mudah,sederhana,sukar) Topik 1&2

1.

The diagram below shows an investigation. Rajah di bawah menunjukkan suatu penyiasatan.

Diagram Rajah What can you learn from the investigation? Apakah yang dapat kamu pelajari daripada penyiasatan tersebut? A Animals need fresh water to stay alive. Haiwan memerlukan air bersih untuk hidup. B Animals need air to stay alive. Haiwan memerlukan udara untuk hidup. C Animals need shelter to stay alive. Haiwan memerlukan tempat berlindung untuk hidup. D Animals need food to stay alive. Haiwan memerlukan makanan untuk hidup. 2. The diagram below shows an investigation. Rajah di bawah menunjukkan satu penyiasatan.

93

Diagram Rajah

What conclusion can be made from the observation above? Apakah kesimpulan yang boleh dibuat daripada pemerhatian di atas? A Plants need water to stay alive. Tumbuhan memerlukan air untuk hidup. B Plants need air to stay alive. Tumbuhan memerlukan udara untuk hidup. C Plants need food to stay alive. Tumbuhan memerlukan makanan untuk hidup. D Plants need sunlight to stay alive. Tumbuhan memerlukan cahaya matahari untuk hidup. 3. The diagram below shows that a leaf is closed with a piece of black paper in an investigation. Rajah di bawah menunjukkan sehelai daun ditutup dengan sekeping kertas hitam dalam suatu penyiasatan.

94

Diagram Rajah What is the aim of this investigation? Apakah tujuan penyiasatan ini? A To study whether plants need water. Mengkaji sama ada tumbuhan memerlukan air. B To study whether plants need air. Mengkaji sama ada tumbuhan memerlukan udara. C To study whether plants need light. Mengkaji sama ada tumbuhan memerlukan cahaya. D To study whether plants need food. Mengkaji sama ada tumbuhan memerlukan makanan. 4. The diagram below shows a grasshopper which was put in a container that was sealed tightly. After several days, the grasshopper died. Rajah di bawah menunjukkan seekor belalang diletakkan di dalam bekas yang ditutup dengan ketat. Selelepas beberapa hari, belalang itu mati.

Diagram Rajah The grasshopper died because it did not get... Belalang itu mati kerana tidak mendapat... A water. air. B air. udara. C food. makanan. D sunlight. cahaya matahari.

95

5.

Without sunlight, green plants cannot grow because... Tumbuhan hijau tidak dapat membesar tanpa cahaya matahari kerana... A they cannot breathe. tumbuhan hijau tidak dapat bernafas. B they cannot produce their own food. tumbuhan hijau tidak dapat membuat makanannya sendiri. C they cannot reproduce. tumbuhan hijau tidak dapat membiak. D they cannot produce fruit. tumbuhan hijau tidak dapat menghasilkan buah. Which of the following is the shelter of a bat? Antara yang berikut, yang manakah adalah tempat berlindung bagi kelawar?

6.

7.

The diagram below shows a plant which is placed at the back of a building. Rajah di bawah menunjukkan sepohon pokok yang diletakkan di belakang sebuah bangunan.

Diagram Rajah

96

The plant is watered every day but it does not grow well. This is because the plant... Pokok itu disiram setiap hari tetapi tidak tumbuh dengan subur. Hal ini demikian kerana pokok itu... A does not get enough water. tidak mendapat air dengan cukup. B does not get enough space. tidak mendapat ruang dengan cukup. C does not get enough nutrients tidak mendapat nutrien dengan cukup. D does not get enough sunlight. tidak mendapat cahaya matahari dengan cukup. 8. The diagram below shows a child living in a poor country. Rajah di bawah menunjukkan keadaan seorang kanak-kanak yang tinggal di negara miskin.

Diagram Rajah What is the basic need which the child lacks? Apakah keperluan asas yang kurang diperolehi oleh kanak-kanak itu? A Air B Water Udara Air C Food D Shelter Makanan Tempat berlindung 9. The diagram below shows the result of an investigation. Rajah di bawah menunjukkan keputusan satu penyiasatan.

Diagram Rajah
97

What conclusion can be drawn from the investigation above? Apakah kesimpulan yang boleh dibuat daripada penyiasatan di atas? A An animal needs space to stay alive. Haiwan memerlukan ruang untuk hidup. B An animal needs food to move. Haiwan memerlukan makanan untuk bergerak. C An animal needs air to stay alive. Haiwan memerlukan udara untuk hidup. D An animal needs the right shelter to stay alive. Haiwan memerlukan tempat berlindung yang betul untuk hidup. 10. A snail uses its shell to protect itself from... Siput menggunakan cangkerangnya untuk melindungi diri daripada... A the weather. B the rain. cuaca. hujan. C sunlight. D its enemies. cahaya matahari musuhnya. 11. A few mosquito larvae are placed in a jar which contains water. Drops of oil are dripped onto the water to form a layer of oil as shown in the diagram below. Beberapa ekor jentik-jentik dimasukkan ke dalam balang yang berisi air. Beberapa titis minyak dititiskan untuk membentuk lapisan minyak seperti yang ditunjukkan pada rajah di bawah.

Diagram Rajah Which of the following is likely to happen after a week? Antara yang berikut, yang manakah mungkin berlaku selepas seminggu? A All the mosquito larvae will die. Semua jentik-jentik akan mati. B The mosquito larvae will become bigger. Jentik-jentik akan bertambah besar. C The number of mosquito larvae will increase. Bilangan jentik-jentik akan bertambah. D The mosquito larvae will become mosquitoes. Jentik-jentik akan berubah menjadi nyamuk.
98

12. Humans will die of starvation if they do not get... Manusia akan mati kebuluran jika mereka tidak mendapat ... I sunlight. II water. cahaya matahari. air. III food. IV shelter. makanan. tempat berlindung. A I and II B II and III I dan II II dan III C II and IV D III and IV II dan IV III dan IV 13. The diagram below shows an investigation that is carried out to investigate one of the basic needs of plants. Rajah di bawah menunjukkan suatu penyiasatan yang dijalankan untuk menyiasat satu daripada keperluan asas tumbuhan.

Diagram Rajah What is the basic need investigated? Apakah kepeluan asas yang disiasat? A The presence of water Kehadiran air B The presence of air Kehadiran udara C The presence of sunlight Kehadiran cahaya matahari D The presence of food Kehadiran makanan

99

14. The diagram below shows the plants found in a rainforest. Most of the plants on the forest floor are small and unhealthy. Rajah di bawah menunjukkan tumbuh-tumbuhan di kawasan hutan hujan. Kebanyakan tumbuhan di bahagian bawah hutan adalah kecil dan tidak subur.

Diagram Rajah This is because the plants have to compete for... Hal ini demikian kerana tumbuhan itu perlu bersaing untuk mendapatkan... I air. udara. II space. ruang. III sunlight. cahaya matahari. IV food. makanan. A I and II I dan II B I and IV I dan IV C II and III II dan III D III and IV III dan IV 15. The diagram below shows an investigation conducted on a plant. Rajah di bawah menunjukkan satu penyiasatan yang dilakukan ke atas sejenis tumbuhan.

Diagram Rajah
100

What can be concluded from the investigation? Apakah yang dapat disimpulkan daripada penyiasatan itu? A Plants need air to live. Tumbuhan memerlukan udara untuk hidup. B Plants need water to live. Tumbuhan memerlukan air untuk hidup. C Plants need shelter to live. Tumbuhan memerlukan tempat berlindung untuk hidup. D Plants need sunlight to live. Tumbuhan memerlukan cahaya matahari untuk hidup. 16. The diagram below shows a hibiscus plant. Rajah di bawah menunjukkan pokok bunga raya.

DIAGRAM / RAJAH Which of the following plants have the same method of reproduction as the hibiscus plant? Antara tumbuhan yang berikut, manakah yang mempunyai kaedah pembiakan yang sama seperti pokok bunga raya? I Croton plant Pokok puding II Tapioca plant Pokok ubi kayu III Banana plant Pokok pisang IV Bamboo Buluh A I and II I dan II B I and III I dan III C II and III II dan III D II and IV II dan IV
101

17. What is the method of reproduction in humans? Apakah kaedah pembiakan manusia? A Laying eggs B Giving birth Bertelur Melahirkan anak C Budding D Spore formation Pertunasan Pembentukan spora 18. The diagram below shows the larva of an animal. Rajah di bawah menunjukkan seekor jentik-jentik.

DIAGRAM / RAJAH

The larva will soon grow into... Jentik-jentik itu akan membesar menjadi seekor... A a butterfly. rama-rama. B a mosquito. nyamuk. C a frog. katak. D a beetle. kumbang. 19. The diagram below shows the breathing organ of a grasshopper. Rajah di bawah menunjukkan organ pernafasan belalang.

Diagram / Rajah

102

Which of the following animals breaths in the same way as the grasshopper? Antara haiwan yang berikut, manakah yang bernafas dengan cara yang sama? A Frog Katak B Turtle Penyu C Cockroach Lipas D Snake Ular 20. The flow chart in the diagram below shows Kumar’s family. Carta alir pada rajah di bawah menunjukkan keluarga Kumar.

DIAGRAM / RAJAH

Which family members are represented by X and Y? Ahli keluarga manakah yang diwakili oleh X dan Y?

21. Which of the following aquatic animals reproduces by giving birth to live babies? Antara haiwan laut berikut, yang manakah membiak dengan cara melahirkan anak? A A turtle B A dolphin Penyu Ikan lumba-lumba C A seahorse D An octopus Kuda laut Sotong kurita

103

22. The diagram below shows an investigation carried out to investigate the gas content in exhaled air. Rajah di bawah menunjukkan satu penyiasatan yang dijalankan untuk menyiasat kandungan gas dalam udara hembusan.

Diagram Rajah The limewater turns cloudy because exhaled air contains... Air kapur bertukar menjadi keruh kerana udara hembusan mengandungi... A oxygen. B carbon dioxide. oksigen. karbon dioksida. C water vapour. D excess water. wap air. air yang berlebihan. 23. X, Y and Z in the diagram below are some of the organs involved in breathing. X, Y, dan Z pada rajah di bawah adalah sebahagian organ yang terlibat dalam pernafasan.

Diagram Rajah Which of the following shows the correct passage of air during inhalation? Antara yang berikut, yang manakah laluan udara yang betul semasa menarik nafas? A X → Z →Y B Y→ X → Z C Z→X→Y D Z→Y→X

104

24. Which of the following animals and methods of reproduction are correctly matched? Antara pasangan haiwan dan cara pembiakan berikut, yang manakah betul dipadankan?

25. The diagram below shows a caterpillar. Rajah di bawah menunjukkan seekor ulat beluncas.

DIAGRAM / RAJAH

Which of the labelled parts is the breathing structure of the caterpillar? Bahagian berlabel manakah yang merupakan struktur pernafasan ulat beluncas?

105

26. The diagram below shows a family tree of three generations. Rajah di bawah menunjukkan salasilah keluarga bagi tiga generasi.

Diagram Rajah

X represents your... X mewakili... I mother. ibu. II father. ayah. III sister. kakak. IV brother. abang. A I and II I dan II B I and III I dan III C II and III II dan III D III and IV III dan IV 27. The diagram below shows an investigation. Rajah di bawah menunjukkan suatu penyiasatan.

106

Diagram Rajah What conclusion can be drawn from the investigation? Apakah kesimpulan yang boleh dibuat daripada penyiasatan itu? A The root responds to water. Akar bergerak balas terhadap air. B The shoot responds to water. Pucuk bergerak balas terhadap air. C The root responds to sunlight. Akar bergerak balas terhadap cahaya matahari. D The shoot responds to water and sunlight. Pucuk bergerak balas terhadap air dan cahaya matahari. 28. The diagram below shows a part of an excretory organ in a human. Rajah di bawah menunjukkan bahagian organ perkumuhan dalam manusia.

DIAGRAM / RAJAH

107

What is the excretory product of the organ? Apakah hasil perkumuhan organ tersebut? A Urine Air kencing B Sweat Peluh C Carbon dioxide Karbon dioksida D Water vapour Wap air 29. The following information shows the steps in an investigation. Maklumat yang berikut menunjukkan langkah-langkah dalam suatu penyiasatan.

Which of the following is studied in this investigation? Antara yang berikut, manakah yang dikaji dalam penyiasatan ini? A Plants respond Tumbuhan bergerak balas B Plants need water Tumbuhan memerlukan air C Plants need air Tumbuhan memerlukan udara D Plants carry out breathing Tumbuhan melakukan pernafasan

108

30. The table below shows the result of an investigation. Jadual di bawah menunjukkan keputusan suatu penyiasatan.

Table / Jadual What conclusion can be drawn? Apakah kesimpulan yang boleh dibuat? A Plants reproduce. Tumbuhan membiak. B Plants respond to stimuli. Tumbuhan bergerak balas terhadap rangsangan. C Plants need water. Tumbuhan memerlukan air. D Plants grow. Tumbuhan bertumbuh.

109

Set 8

1.

The list below shows some animals which have a certain specific characteristic to protect themselves from their enemies. Senarai di bawah menunjukkan sebahagian haiwan yang mempunyai ciri khas tertentu untuk melindungi dirinya daripada musuh.

What is the specific characteristic? Apakah ciri khas itu? A Hard scales Cangkerang keras B Bad smell Bau busuk C Sting Sengat D The skin changes colour to match the surroundings. Kulit berubah warna untuk menyamakan dengan persekitarannya

2.

Which plant and specific characteristic are correctly matched? Manakah tumbuhan dan ciri khasnya yang betul dipadankan?

110

3.

The bed bug and the cockroach protect themselves in the same way. How do they protect themselves? Pijat dan lipas melindungi dirinya dengan cara yang sama. Bagaimanakah pijat dan lipas melindungi dirinya? A By camouflage Dengan menyamarkan diri B By stinging Dengan sengatan C By having a bad smell Dengan mempunyai bau yang busuk D By pretending to die Dengan berpura-pura mati Which part of the animal shown in the diagram below helps it to repel its enemies? Bahagian manakah pada haiwan yang ditunjukkan pada rajah di bawah membantu haiwan itu menjauhi musuhnya?

4.

DIAGRAM / RAJAH 5. The diagram below shows two animals that live in very cold regions. Rajah di bawah menunjukkan dua ekor haiwan yang hidup di kawasan beriklim sejuk.

111

Diagram Rajah How do the above animals protect themselves from very cold weather conditions? Bagaimanakah haiwan di atas melindungi dirinya daripada keadaan cuaca yang sangat sejuk? A By wallowing in water Dengan berendam di dalam air B Have thick fur around their bodies Mempunyai bulu yang tebal di sekeliling badan C Have thick layers of fat under their skin Mempunyai lapisan lemak yang tebal di bawah kulit D Sleep all the time when the weather is cold Tidur sepanjang hari semasa cuaca sejuk 6. Which of the following specific characteristics helps a grasshopper lives in a very hot climate? Antara ciri-ciri khas yang berikut, manakah yang membantu belalang hidup di kawasan iklim yang sangat panas? A It has a small body size. Belalang mempunyai saiz badan yang kecil. B It has thick fur. Belalang mempunyai bulu yag tebal. C It has strong legs. Belalang mempunyai kaki yang kuat. D Its body is covered with a layer of waterproof wax. Badan belalang diliputi oleh satu lapisan lilin yang kalis air. The following information refers to certain physical quantities. Maklumat yang berikut merujuk kepada kuantiti fizik yang tertentu.

7.

112

Which of the following represents X, Y and Z correctly? Antara yang berikut, manakah yang mewakili X, Y, dan Z dengan betul?

8.

Which of the following is not used nowadays to measure time? Antara yang berikut, manakah yang tidak lagi digunakan untuk mengukur masa?

113

9.

Which of the following shows the correct position of the eye when reading the length of the pencil? Antara berikut, manakah yang menunjukkan kedudukan mata yang betul apabila mengambil bacaan bagi panjang pensel?

10. The diagram below shows an activity of measuring the mass of an object. Rajah di bawah menunjukkan aktiviti untuk menyukat jisim suatu objek.

Diagram / Rajah What is the mass of the object? Berapakah jisim objek itu? A 100 g B 500 g C 1 000 g D 1 500 g

114

11. The diagram below shows two events that can be used for measuring time. Rajah di bawah menunjukkan dua peristiwa yang dapat digunakan untuk mengukur masa.

Diagram / Rajah Which of the following events also can be used for measuring time? Antara peristiwa yang berikut, manakah yang juga dapat digunakan untuk mengukur masa? A The pulse Denyutan nadi B The bounce of a ball Lantunan bola C The change in the weather Perubahan cuaca D The appearance of stars Kemunculan bintang-bintang 12. Which of the following are units of measurement of distance? Antara yang berikut, manakah yang merupakan unit pengukuran untuk jarak? I Litre II Metre Liter Meter III Cubit IV Second Hasta Saat A I and II I dan II B I and III I dan III C II and III II dan III D III and IV III dan IV 13. Which of the following objects are grouped as rusty objects? Antara objek yang berikut, manakah yang dikumpulkan sebagai objek yang berkarat?

115

A I and II I dan II C II and IV II dan IV

B I and III I dan III D III and IV III dan IV

14. Which of the following appliances make use of heat insulators? Antara alat-alat yang berikut, manakah yang menggunakan penebat haba?

A I and III I dan III C II and III II dan III

B I and IV I dan IV D II and IV I dan IV

15. Which of the following about rusting is incorrect? Antara yang berikut, manakah yang salah tentang pengaratan? A Occurs on iron and steel only Berlaku pada bahan besi dan keluli sahaja B Only occurs if there is water and air Hanya berlaku jika ada air dan udara C Can occurs on all metals Boleh berlaku pada semua bahan logam D Can be prevented by using paint or grease Dapat dicegah dengan menggunakan cat atau gris
116

16. Which of the following steps help to reduce the use of paper? Antara langkah yang berikut, manakah yang dapat mengurangkan penggunaan kertas? I Use handkerchiefs instead of tissues Menggunakan sapu tangan sebagai ganti kertas tisu II Use more tissues at home Menggunakan lebih banyak kertas tisu di rumah III Use both sides of paper for writing Menggunakan kedua-dua belah muka kertas untuk menulis IV Use cheaper paper for printing Menggunakan kertas murah untuk percetakan A I and III B I and IV I dan III I dan IV C II and III D II and IV II dan III II dan IV 17. Which of the following pairs is true? Antara pasangan yang berikut, manakah yang benar?

117

18. The diagram below shows the apparatus set up for an experiment. The apparatus is left for a week. Rajah di bawah menunjukkan susunan radas satu eksperimen. Radas itu dibiarkan selama satu minggu.

DIAGRAM / RAJAH Which of the following observations are correct? Antara pemerhatian yang berikut, manakah yang betul?

19. The diagram below shows some of the planets in the Solar System. Rajah di bawah menunjukkan sebahagian daripada planet-planet dalam Sistem Suria.

Diagram / Rajah Which of the following is the correct position of the asteroid belt? Antara yang berikut, manakah kedudukan jalur asteroid yang betul? A Between planets P and Q
118

Antara planet P dengan Q B Between planets Q and R Antara planet Q dengan R C Between planets R and S Antara planet R dengan S D Between planets S and T Antara planet S dengan T 20. Which planet, A, B, C or D, is Neptune? Planet yang manakah, A, B, C atau D, adalah Neptun?

21. The diagram below shows an object in the Solar System. Rajah di bawah menunjukkan suatu objek dalam Sistem Suria.

Diagram / Rajah What is the object? Apakah objek itu? A Comet Komet C Meteor Meteor

B Asteroid Asteroid D Meteoroid Meteoroid

119

22. The table below shows the conditions found in three planets. Jadual di bawah menunjukkan keadaan yang dijumpai dalam tiga buah planet.

TABLE / JADUAL Which of the following shows the position of planet S, T and U? Antara yang berikut, manakah yang menunjukkan kedudukan planet S, T, dan U?

23. The information below describes an object in the Solar System. Maklumat di bawah menerangkan satu objek dalam Sistem Suria.

120

What is the object? Apakah objek itu? A The Sun Matahari B A comet Komet C A meteoroid Meteoroid D A natural satellite Satelit semula jadi 24. Which of the following planets is not one of the outer planets in the Solar System? Antara planet berikut, yang manakah bukan salah satu planet luar dalam Sistem Suria. A Saturn B Neptune Zuhal Neptun C Venus D Uranus Zuhrah Uranus 25. An astronomer is observing stars in the Solar System. Which device is very useful to the astronomer? Seorang ahli astronomi memperhatikan bintang-bintang dalam Sistem Suria. Alat manakah yang sangat berguna kepada ahli astronomi itu? A Telescope B Stethoscope Teleskop Stetoskop C Microscope D Magnifying glass Mikroskop Kanta pembesar 26. The information below shows the means of transport involved in technological development in the field of transport. Maklumat di bawah ini menunjukkan alat-alat pengangkutan yang terlibat dalam perkembangan teknologi dalam bidang pengangkutan.

121

Which of the following shows the correct order of technological development? Antara yang berikut, manakah yang menunjukkan urutan perkembangan teknologi yang betul? A P, Q, S, R B S, P, R, Q C R, S, Q, P D Q, P, S, R 27. The information below shows the fuels used for cooking. Maklumat di bawah menunjukkan bahan api yang digunakan untuk memasak.

Which of the following is the correct order in the development of technology in the field of cooking? Antara yang berikut, urutan manakah yang betul dalam perkembangan teknologi dalam bidang memasak? A P→Q→R→S B P→R→Q→R C P→S→Q→R D P→S→R→Q 28. Which of the following devices can be used to guide us in a forest? Antara alat yang berikut, manakah yang boleh digunakan untuk memandu kita di dalam hutan? A Television B Compass Televisyen Kompas C Magnifying glass D Video player Kanta pembesar Pemain video 29. Microscope is an instrument which helps humans... Mikroskop adalah alat yang membantu manusia... A to see faraway objects. untuk melihat objek yang sangat jauh. B to examine very small objects. untuk melihat objek yang sangat kecil. C to measure the body temperature. untuk mengukur suhu badan. D to talk to people who are far away. untuk bercakap dengan seseorang yang berada sangat jauh.

122

30. The diagram below shows a device which is used in transport. Rajah di bawah menunjukkan alat yang digunakan dalam pengangkutan.

Diagaram Rajah What is the vehicle invented from the above device? Apakah kenderaan yang dicipta berdasarkan alat di atas? A Lorry B Aeroplane Lori Kapal terbang C Train D Motorcycle Kereta api Motosikal

123

Set 8

1.

The diagram below shows an investigation. Rajah di bawah menunjukkan satu penyiasatan.

Diagram Rajah What inference can be made? Apakah inferens yang boleh dibuat? A The leaf does not get enough water. Daun tidak mendapat air yang mencukupi. B The leaf does not get food. Daun tidak mendapat makanan. C The leaf does not get minerals. Daun tidak mendapat garam mineral. D The leaf does not get sunlight. Daun tidak mendapat cahaya matahari. 2. Which of the following pictures does not show a basic need of animals? Antara gambar berikut, yang manakah tidak menunjukkan keperluan asas haiwan?

124

3.

The following information is gathered by a pupil in an investigation on a plant. Maklumat yang berikut dikumpulkan oleh seorang murid dalam satu penyiasatan ke atas suatu tumbuhan.

What is the plant which is being studied? Apakah tumbuhan yang dikaji? A Cactus B Mimosa Kaktus Semalu C Balsam D Sunflower Keembung Bunga matahari 4. Which of the following posters is suitable for use in a campaign against alcohol drinking? Antara poster yang berikut, manakah yang paling sesuai digunakan dalam kempen menentang minum minuman keras?

125

5.

The information below shows how an animal protects itself. Maklumat di bawah menunjukkan bagaimana haiwan melindungi dirinya.

The animal is probably... Haiwan ini mungkin... A a centipede. lipan. B a bed bug. kutu tilam. C a millipede. ulat gonggok. D a caterpillar. ulat beluncas. 6. The information below shows the specific characteristics of a banana plant. Maklumat di bawah menunjukkan ciri-ciri khas pokok pisang.

These specific characteristics are suitable for... Ciri-ciri khas ini adalah sesuai untuk... A facilitating growth. memudahkan pertumbuhan. B preventing the loss of water. menghalang kehilangan air. C preventing the plant from being toppled by strong wind. menghalang pokok daripada tumbang oleh angin kencang. D preventing snow from being deposited on it. menghalang salji daripada menutupinya.

126

7.

The diagram below shows a badminton court. Rajah di bawah menunjukkan sebuah gelanggang badminton.

Diagram Rajah If the area of the court is 78 m², what is the area of half of the court? Jika luas gelanggang ialah 78 m², berapakah luas bagi separuh gelanggang? A 21 m² B 32 m² C 39 m² D 52 m² 8. Faizal puts six packets of peanuts on a compression balance. The diagram below shows the reading on the compression balance. Faizal meletakkan enam paket kacang tanah di atas neraca mampatan. Rajah di bawah menunjukkan bacaan pada neraca mampatan itu.

Diagram / Rajah What is the mass of each packet of peanuts? Berapakah jisim setiap paket kacang tanah itu? A 150 g B 200 g C 250 g D 300 g 9. The following are four objects. Yang berikut adalah empat objek.

127

Which objects can be used as tools to measure length? Objek manakah yang boleh digunakan sebagai alat untuk mengukur panjang? A K and N only K dan N sahaja B K, L and M only K, L dan M sahaja C L, M and N only L, M dan N sahaja D K, L, M and N K, L, M dan N 10. The diagram below shows a coconut fruit. Rajah di bawah menunjukkan sebiji buah kelapa.

DIAGRAM / RAJAH The mass of a coconut fruit shown in the diagram above is... Jisim sebiji buah kelapa yang ditunjukkan pada rajah di atas ialah... A 210 g. B 240 g. C 260 g. D 280 g. 11. In which of the following is the unit of measurement correct? Antara yang berikut, yang manakah unit pengukurannya betul?

128

12. The diagram below shows a measuring cylinder containing 100 ml of water. Rajah di bawah menunjukkan silinder penyukat yang berisi 100 ml air.

Diagram / Rajah What will happen if a stone is put into the measuring cylinder? Apakah yang akan berlaku jika seketul batu dimasukkan ke dalam silinder penyukat itu? A The size of the stone increases. Saiz batu bertambah. B The water level rises. Aras air meningkat. C The volume of the water increases. Isi padu air bertambah. D The volume of the stone increases. Isi padu batu bertambah. 13. Which processes are uniformly repeated? Proses manakah yang berulang secara seragam? I Day and night Siang dan malam II The change of season Perubahan musim III The dripping of water Titisan air IV Bouncing ping-pong ball
129

Lantunan bola pingpong A I and II B I dan II C II and III D II dan III

I and III I dan III III and IV III dan IV

14. A pupil observes an object through a material P as shown in the diagram below. Seorang murid memerhatikan suatu objek melalui bahan P seperti rajah di bawah.

Diagram / Rajah Which of the following about material P is true? Antara yang berikut, manakah yang benar tentang bahan P? A Does not allow light to penetrate it Tidak membenarkan cahaya menembusinya B Reflects all light which falls on it Memantulkan semua cahaya yang mengenainya C Allows all light to penetrate it Membenarkan semua cahaya menembusinya D Allows only part of the light to penetrate it Membenarkan hanya sebahagian cahaya menembusinya 15. Rusting occurs because of the action of water and air on certain materials. Which of the following objects can be affected by this action? Pengaratan berlaku disebabkan tindakan air dan udara pada bahan tertentu. Antara objek yang berikut, manakah yang boleh mengalami tindakan tersebut?

130

16. The diagram below shows a pair of spectacles. Rajah di bawah menunjukkan sepasang cermin mata.

DIAGRAM / RAJAH Which part is transparent? Bahagian manakah yang lut sinar? A P B Q C R D S 17. The diagram below shows the condition of a gate which is spoiled as a result of rusting. Rajah di bawah menunjukkan keadaan pagar yang rosak akibat pengaratan.

Diagram / Rajah Which of the following methods is the most suitable for preventing this from happening? Antara langkah yang berikut, manakah yang paling sesuai untuk mengelakkan keadaan itu daripada berlaku? I Painting Menyapu cat II Oiling Melumur minyak
131

III Wrapping with paper Membalut dengan kertas IV Coating with chromium Menyalut dengan kromium A I and II I dan II B I and IV I dan IV C II and III II dan III D III and IV III dan IV 18. Which of the following objects is made from rocks? Antara objek berikut, yang manakah dibuat daripada batuan?

A I and II I dan II C I and IV I dan IV

B I and III I dan III D III and IV III dan IV

132

19. The diagram below shows a simulation for comparing the size of the Sun, the Earth and the Moon. Rajah di bawah menunjukkan simulasi untuk membandingkan saiz Matahari, Bumi, dan Bulan.

What do X, Y and Z represent? Apakah yang diwakili oleh X, Y, dan Z?

20. Which planet does not have its own natural satellites (moons)? Planet manakah yang tidak mempunyai satelit semula jadi (bulan) sendiri? A Venus B Mars Zuhrah Marikh C Saturn D Uranus Musytari Uranus 21. The diagram below shows the position of object Y in the Solar System. Rajah di bawah menunjukkan kedudukan objek Y dalam Sistem Suria.

DIAGRAM / RAJAH
133

What is object Y? Apakah objek Y? A A comet Komet C An asteroid Asteroid

B A meteor Meteor D A meteoroid Meteoroid

22. Which of the following statements is not true about the Solar System? Antara penyataan yang berikut, manakah yang tidak benar tentang Sistem Suria? A The Solar System consists only of planets. Sistem Suria terdiri daripada planet-planet sahaja. B The Sun is the central of the Solar System. Matahari adalah pusat Sistem Suria. C All planets in the Solar System move around the Sun. Semua planet dalam Sistem Suria bergerak mengelilingi Matahari. D All planets in the Solar System receive light and heat from the Sun. Semua planet dalam Sistem Suria menerima cahaya dan haba daripada Matahari. 23. Which of the following shows the correct sequence in the development of technology in water transportation? Antara yang berikut, manakah urutan yang betul dalam perkembangan teknologi dalam bidang pengangkutan air? A Canoe → sampan → junk → ferry Kayak → sampan → jong → feri B Sampan → junk → ferry → canoe Sampan → jong → feri → kayak C Ferry → sampan → canoe → junk Feri → sampan → kayak → jong D Junk → canoe → sampan → ferry Jong → kayak → sampan → feri 24. Which of the following devices is used by an astronomer? Antara alat berikut, yang manakah digunakan oleh ahli astronomi?

134

25. Which of the following is the oldest form of water transport? Antara pengangkutan air berikut, manakah yang terawal?

26. The diagram below shows the sense organs of a human. Rajah di bawah menunjukkan organ-organ deria manusia.

DIAGRAM / RAJAH Which of the following devices is used to overcome the limitation of X? Antara alat yang berikut, manakah yang digunakan untuk mengatasi had keupayaan X? A Crane B Abacus Kren Abakus C Microscope D Aeroplane Mikroskop Kapal terbang

135

27. The diagram below shows the number of telephone numbers which can be memorised by people of different ages. Rajah di bawah menunjukkan bilangan nombor telefon yang dapat diingat oleh orang yang berlainan umur.

Diagram / Rajah Based on the information shown above, which of the following statements is true? Berdasarkan maklumat yang ditunjukkan di atas ini, antara berikut, manakah yang betul? A Different people can memorise different numbers of telephone numbers. Orang yang berlainan dapat mengingat bilangan nombor telefon yang berlainan. B There is a limitation to the number of telephone numbers which can be memorised. Terdapat had bilangan nombor telefon yang dapat diingat. C Younger people can memorise fewer telephone number. Orang yang lebih muda dapat mengingat sedikit nombor telefon. D Older people can memorise fewer telephone numbers. Orang yang lebih tua dapat mengingat sedikit nombor telefon. 28. The information below shows some devices. Maklumat di bawah menunjukkan beberapa alat.

Which of the following devices can be classified in the same group as the above devices? Antara alat berikut, yang manakah boleh dikelaskan dalam kumpulan yang sama dengan alat-alat di atas?

136

29. The information below shows four types of bridges. Maklumat di bawah menunjukkan empat jenis jambatan.

Which of the above bridges can be built across the sea? Antara jambatan di atas, manakah yang boleh dibina merentasi laut? A P 0and Q B P and R P dan Q P dan R C Q and S D R and S Q dan S R dan S

137

30 The diagram shows the different stages in the history of construction technology. . Rajah menunjukkan peringkat-peringkat berlainan dalam sejarah teknologi pembinaan.

Diagram Rajah

Starting with the oldest, arrange the diagrams in the correct order of their historical development. Bermula daripada yang terdahulu, susun rajah-rajah dalam urutan yang betul mengikut sejarah perkembangannya. A Q, S, T, R B R, Q, T, S C S, T, Q, R D T, Q, R, S

138

Set 9

1.

Which of the following seeds will grow? Antara biji benih berikut, yang manakah akan tumbuh?

A I and II I dan II C II and III II dan III 2.

B I and III I dan III D II and IV II dan IV

X in the diagram below shows the trachea structure on the body of a caterpillar. X pada rajah di bawah menunjukkan struktur trakea pada badan ulat beluncas.

Diagram / Rajah What is the use of the trachea structure? Apakah kegunaan struktur trakea itu?

139

A For eating Untuk makan B For breathing Untuk bernafas C For sweating Untuk perpeluhan D For giving birth Untuk melahirkan anak 3. The diagram below shows the breathing structure of an animal. Rajah di bawah ini menunjukkan struktur pernafasan seekor haiwan.

Which of the following animals uses the breathing structure? Antara haiwan berikut, yang manakah menggunakan struktur pernafasan tersebut?

4.

Which of the following posters shows the effect of smoking? Antara poster yang berikut, manakah yang menunjukkan kesan merokok?

140

5.

Which of the following are the reasons why animals reproduce? Antara yang berikut, manakah yang merupakan alasan mengapa haiwan membiak? I To increase their number Untuk menambahkan bilangannya II To kill their enemies Untuk membunuh musuhnya III To maintain their species Untuk mengekalkan spesisnya IV To stay alive forever Untuk kekal hidup selama-lamanya A I and II B I and III I dan II I dan III C II and III D II and IV II dan III II dan IV The diagram below shows the stages in the development of a moth. Rajah di bawah menunjukkan beberapa peringkat dalam pertumbuhan kupu-kupu.

6.

Diagram / Rajah Which of the following shows the correct order of the stages in the development of a moth? Antara yang berikut, manakah yang menunjukkan urutan peringkat pertumbuhan kupu-kupu dengan betul? A J, L, K, M B K, L, M, J C L, J, M, K D M, J, K, L

141

7.

How does the animal shown in the diagram below protect itself from its enemies? Bagaimanakah haiwan yang ditunjukkan dalam rajah di bawah ini melindungi diri daripada musuh?

Diagram Rajah A It curls up its body. Haiwan itu menggulungkan badannya. B It raises its sharp spines. Haiwan itu menaikkan duri-duri tajamnya. C It gives out a bad smell. Haiwan itu mengeluarkan bau busuk. D The colour of its body changes to match the surroundings. Warna badannya berubah mengikut persekitarannya. 8. What is the function of the supportive roots of the plant shown in the diagram below? Apakah fungsi akar sokongan pada pokok yang ditunjukkan pada rajah di bawah?

DIAGRAM / RAJAH A For helping in growth Untuk membantu pertumbuhan B For preventing the loss of water Untuk menghalang kehilangan air C For preventing the plant from being toppled by strong wind Untuk menghalang pokok daripada tumbang oleh angin kencang D For facilitating the absorption of water from the surroundings
142

Untuk membantu penyerapan air dari persekitaran 9. What is meant by area? Apakah maksud luas? A The distance between two points Jarak antara dua titik B The amount of space occupied by an object Jumlah ruang yang dipenuhi oleh objek C The size of surface of an object Saiz permukaan objek D The period between two events Tempoh antara dua peristiwa

10. Alia arrange some tiles on the surface of a piece of cardboard as shown in the diagram below. Alia menyusun beberapa jubin di atas permukaan sekeping kadbod seperti yang ditunjukkan pada rajah di bawah.

Diagram / Rajah In this activity, she is measuring... Dalam aktiviti ini, dia menyukat... A area. B mass. luas. jisim. C volume. D length. isi padu. panjang.

143

11. The diagram shows a plan of a house. All the rooms are rectangular in shape. Rajah menunjukkan pelan sebuah rumah. Semua bilik adalah berbentuk segiempat tepat.

Diagram Rajah

Which of the following rooms have the same area? Antara yang berikut, bilik-bilik yang manakah mempunyai luas yang sama? A R and T B R and S R dan T R dan S C U and T D S and U U dan T S dan U 12. Which of the following units of measurement will cause argument between the buyer and the seller in the shop? Antara unit pengukuran yang berikut, manakah yang akan menyebabkan perbalahan di antara pembeli dan penjual di kedai? A Metre Meter B Centimetre Sentimeter C Millimetre Milimeter D Arm span Depa

144

13. The diagram shows a floor partly covered with tiles of the same size. Rajah menunjukkan lantai yang sebahagiannya ditutupi dengan jubin-jubin yang sama saiz.

Diagram Rajah

How many more tiles are needed to cover up the whole floor? Berapakah bilangan jubin lagi yang diperlukan untuk menutup seluruh lantai itu? A 30 B 25 C 20 D 15 14. The table shows the result of an investigation about swinging pendulum. Jadual menunjukkan keputusan penyiasatan tentang ayunan bandul.

Table Jadual

145

What is the conclusion of this investigation? Apakah kesimpulan penyiasatan ini? A T swings the slowest T berayun paling perlahan B U swings faster than V U berayun lebih cepat daripada V C W swings faster than U W berayun lebih cepat daripada U D V swings slower than W V berayun lebih perlahan daripada W 15. The diagram below shows that waste materials can be processed to produce tissue. Rajah di bawah menunjukkan bahan buangan diproses untuk menghasilkan kertas tisu.

Diagram / Rajah This process is called... Proses ini disebut... A reusing. guna semula. C reducing. pengurangan.

B recycling. kitar semula. D composting. pembuatan kompos.

16. The diagram below shows a 3-pin plug. Rajah di bawah menunjukkan palam 3-pin.

Diagram / Rajah What materials are used for making the parts labelled R, S, and T? Apakah bahan yang digunakan untuk membuat bahagian yang berlabel R, S, dan T?

146

17. The diagram below shows a kettle. Rajah di bawah menunjukkan satu cerek.

Diagram / Rajah Which parts of the kettle should be made with materials which are heat insulators? Bahagian manakah pada cerek itu yang perlu dibuat daripada bahan penebat haba? A R and S B S and T R dan S S dan T C R and T D T and U R dan T T dan U

147

18. Which of the following waste materials can be reused? Antara bahan buangan yang berikut, manakah yang boleh diguna semula?

A J and K J dan K B K and L K dan L C J and M J dan M D J, L and M J, L, dan M 19. The diagram below shows that an image is produced when a pupil puts his hand behind object X. Rajah di bawah menunjukkan suatu imej yang dihasilkan apabila seorang murid meletakkan tangannya di belakang objek X.

Diagram Rajah Which of the following statements about object X is true?
148

Antara pernyataan berikut, yang manakah benar tentang objek X? A Object X allows most light to pass through it. Objek X membenarkan semua cahaya melaluinya. B Object X allows some light to pass through it. Objek X membenarkan sebahagian cahaya melaluinya. C Object X allows light to be reflected. Objek X membenarkan cahaya dipantulkan. D Object X does not allow any light to pass through it. Objek X tidak membenarkan sebarang cahaya melaluinya. 20. Which of the following are the factors that cause rusting? Antara yang berikut, manakah yang merupakan faktor yang menyebabkan pengaratan? I Sunlight Cahaya matahari II Air Udara III Water Air IV Heat Haba A I and II B I and III I dan II I dan III C II and III D II and IV II dan III II dan IV 21. Several thumbtacks are put into a beaker of water and then it is placed near to an opened window. After a week, the water became brownish. What conclusion can be made from this observation? Beberapa paku tekan dimasukkan ke dalam sebuah bikar yang berisi air dan kemudian bikar itu diletakkan berhampiran dengan tingkap yang terbuka. Selepas satu minggu, air bertukar menjadi keperangan. Apakah kesimpulan yang boleh dibuat daripada pemerhatian itu? A The water reacts with the sunlight. Air bertindak balas dengan cahaya matahari. B The water reacts with the dissolved air. Air bertindak balas dengan udara terlarut. C The thumbtacks react with the dissolved air. Paku tekan bertindak balas dengan air terlarut. D The thumbtacks react with the water and the dissolved air. Paku tekan bertindak balas dengan air dan udara terlarut.
149

22. An object has the following characteristics. Satu objek mempunyai ciri-ciri yang berikut.

What is the object? Apakah objek itu? A Rubber band Gelang getah B Glass pane Kepingan kaca tingkap C Transparency sheet Helaian transparensi D Cork Gabus 23. J, K and L are three steps to investigate objects that can conduct heat. J, K dan L adalah tiga langkah untuk menyiasat objek-objek yang boleh mengalirkan haba. J K L M – Half fill a basin with hot water. Isikan air panas ke dalam besen sehingga separuh penuh. – Choose an object. Pilih satu objek. – Hold one end of the object and dip the other end in the hot water. Pegang satu hujung objek dan rendam satu hujung lagi ke dalam air panas. – _____________________________________________________________

Which of the following is the most suitable to describe M, the fourth step? Antara yang berikut, manakah yang paling sesuai untuk menerangkan M, langkah keempat? A Take out the object from the hot water when your finger feels hot Keluarkan objek daripada air panas apabila jari kamu terasa panas B Measure the water temperature by using a thermometer Sukat suhu air dengan menggunakan termometer C Record the volume of the water after a few minutes Rekodkan isi padu air selepas beberapa minit D Touch the basin Sentuh besen itu

150

24. Azri wants to bring a bottle of hot water to school. He wants to maintain the temperature of the hot water. Which material is the most suitable to be used to wrap the bottle? Azri mahu membawa sebotol air panas ke sekolah. Dia hendak mengekalkan suhu air panas tersebut. Bahan manakah yang paling sesuai untuk digunakan untuk membalut botol itu? A Plastic C Tissue paper Plastik Kertas tisu B Cotton D Sawdust Kapas Habuk gergaji 25. An object in the Solar System has the following characteristics. Satu objek dalam Sistem Suria mempunyai ciri-ciri yang berikut.

What is the object? Apakah objek ini? A A star Bintang C The Moon Bulan

B A comet Komet D An asteroid Asteroid

26. The following is a list of several planets in the Solar System. Maklumat yang berikut menunjukkan senarai beberapa planet dalam Sistem Suria.

What is the correct order of the planets, starting with the one nearest to the Sun? Apakah susunan yang betul planet-planet itu bermula daripada yang paling dekat dengan Matahari? A P, R, S, Q B Q, R, S, P C R, S, P, Q D S, Q, R, P
151

27. The following information is about planet X. Maklumat berikut ialah tentang planet X.

Which of the following is planet X? Antara yang berikut, yang manakah planet X? A Earth Bumi B Saturn Zuhal C Mars Marikh D Jupiter Musytari 28. What would happen if the Earth was positioned at the orbit of the planet Mercury in the solar system? Apakah yang akan berlaku jika Bumi diletakkan di orbit planet Utarid dalam sistem suria? A All living things on the Earth would die Semua hidupan di Bumi akan mati B The size of the Earth would become bigger Saiz Bumi akan menjadi lebih besar C The temperature of the Earth would decrease Suhu Bumi akan menurun D The volume of water on the Earth would increase Isipadu air di Bumi akan bertambah 29. The diagram below shows a practice performed by a tribesman. Rajah di bawah menunjukkan suatu amalan yang dilakukan oleh seorang puak peribumi.

DIAGRAM / RAJAH
152

This practice shows the early development in the field of... Amalan ini menunjukkan perkembangan awal dalam bidang... A agriculture. B construction pertanian. pembinaan C transportation. D communication. pengangkutan. perhubungan. 30. The diagram below shows the history of the development of agricultural technology. Rajah di bawah menunjukkan sejarah perkembangan dalam teknologi pertanian.

Diagram /Rajah Choose the correct sequence. Pilih urutan yang betul. A R→S→T→U B T→U→S→R C U→R→S→T D U→S→R→T

153

Set 10

1.

The diagram below shows part of a leaf of a fern. Rajah di bawah ini menunjukkan sebahagian daun paku-pakis.

Diagram / Rajah What is the function of the part labelled X? Apakah fungsi bahagian yang bertanda X? A For respiration Untuk respirasi B For reproduction Untuk pembiakan C For response Untuk bergerak balas D For making food Untuk membuat makanan 2. The information below shows a list of different animals. Maklumat di bawah menunjukkan satu senarai haiwan yang berlainan.

The animals are similar in... Haiwan-haiwan tersebut adalah sama daripada segi... A physical characteristics. ciri-ciri fizikal. B the way they move. cara bergerak. C the way they eat. cara makan. D the way they reproduce. cara membiak.
154

3.

Kumar wants to grow a tapioca plant. Which part of the tapioca plant should he use, so that the part can grow into a young plant? Kumar mahu menanam pokok ubi kayu. Bahagian pokok ubi kayu manakah yang sepatutnya dia guna supaya bahagian itu dapat membesar menjadi anak pokok? A Leaf B Root Daun Akar C Stem D Flower Batang Bunga The statement below refers to a life process which is carried out by humans and animals. Pernyataan di bawah merujuk kepada proses hidup yang dijalani oleh manusia dan haiwan.

4.

Based on the above statement, humans and animals carry out the processes of... Berdasarkan pernyataan di atas, manusia dan haiwan melakukan proses... A excretion. perkumuhan. B breathing and excretion. pernafasan dan perkumuhan. C excretion and defecation. perkumuhan dan bernyahnajis. D excretion, breathing and defecation. perkumuhan, pernafasan, dan bernyahnajis. 5. The diagram below shows the stages in the life cycle of an animal. Rajah di bawah menunjukkan peringkat-peringkat dalam kitar hidup sejenis haiwan.

Diagram / Rajah

155

Arrange the stages in the correct order. Susun peringkat-peringkat itu dalam susunan yang betul. A M→L→J→K B K→L→J→M C L→J→M→K D J→M→K→L 6. Which of the following are the characteristics of animals that live in very cold weather? Antara yang berikut, yang manakah merupakan ciri haiwan yang tinggal dalam iklim yang sangat sejuk? A Thin fur B Long ears Bulu nipis Telinga panjang C Huge body D Thick layer of fat Badan besar Lapisan lemak tebal The diagram below shows a cactus. Rajah di bawah menunjukkan pokok kaktus.

7.

Diagram Rajah Which of the following adaptations help the cactus to survive in a dry region? Antara penyesuaian berikut, yang manakah membantu kaktus untuk hidup di kawasan kering? I Thick fleshy stems Batang tebal berisi II Big-sized leaves Daun bersaiz besar III Long roots Akar yang panjang IV Stem that can bend easily Batang yang mudah melentur A I and II B I and III I dan II I dan III C II and III D III and IV II dan III III dan IV

156

8.

Which of the following specific characteristics are important to animals which live in the polar? Antara ciri-ciri khas yang berikut, manakah yang penting kepada haiwan yang hidup di kutub? I Large body size Badan yang besar II White fur Bulu putih III Thick fur Bulu tebal IV Thick layer of fat beneath the skin Lapisan lemak yang tebal di bawah kulit A I and II I dan II B I and IV I dan IV C II and III II dan III D III and IV III dan IV How does a rubber tree protect itself from enemies? Bagaimanakah pokok getah melindungi dirinya daripada musuh? A It produces a sticky latex. Pokok getah mengeluarkan getah yang melekit. B It has hairs that cause itchiness. Pokok getah mempunyai rerambut yang menggatalkan. C It has thorns on its stem and fruits. Pokok getah mempunyai duri pada batang dan buah. D It produces a poison. Pokok getah mengeluarkan racun.

9.

10. The diagram below shows a pangolin. Rajah di bawah menunjukkan seekor tenggiling.

Diagram Rajah

157

Which animal protects itself by behaving in the same way as the pangolin? Haiwan manakah yang melindungi dirinya dengan perlakuan yang sama seperti tenggiling?

11. Which of the following plants have hairs that can cause itchiness? Antara tumbuhan yang berikut, manakah yang mempunyai rerambut yang boleh menyebabkan kegatalan? I Rose plant II Bamboo Pokok bunga ros Buluh III Cactus IV Pumpkin Pokok kaktus Labu A I and II I dan II B I and III I dan III C II and IV II dan IV D III and IV III dan IV 12. The period between sunrise and sunset is... Tempoh masa antara matahari terbit dengan matahari terbenam ialah... A 6 hours. B 12 hours. 6 jam. 12 jam. C 18 hours. D 24 hours. 18 jam. 24 jam.

158

13. The diagram below shows three boxes. Rajah di bawah menunjukkan tiga buah kotak.

DIAGRAM / RAJAH The volume of the boxes in ascending order is... Isi padu kotak dalam urutan meningkat ialah... A P, Q, R. B R, Q, P. C P, R, Q. D Q, P, R. 14. Which of the following shows the correct standard unit of length, volume and mass? Antara yang berikut, yang manakah menunjukkan unit piawai yang betul untuk panjang, isi padu, dan jisim?

159

15. Which pair is correct? Pasangan manakah yang betul?

16. Which tool is the most suitable to measure activities that take a short time? Alat manakah yang paling sesuai untuk mengukur aktiviti yang mengambil masa yang pendek?

17. The diagram below shows a ruler, which is used to measure the length of a pencil. Rajah di bawah menunjukkan pembaris yang digunakan untuk mengukur panjang sebatang pensel.

DIAGRAM / RAJAH

160

What is the length of the pencil? Berapakah panjang pensel itu? A 10 cm B 12 cm C 14 cm D 24 cm 18. Which of the following is the best way to keep the food hot? Antara yang berikut, manakah yang merupakan cara yang paling baik untuk mengekalkan kepanasan makanan?

19. The diagram below shows two groups of materials. Rajah di bawah menunjukkan dua kumpulan bahan.

Diagram / Rajah

161

Which of the following objects can be classified in group S and in group T? Antara yang berikut, objek manakah yang boleh dikelaskan dalam kumpulan S dan T?

20. The diagram below shows some objects which can be classified into two groups, S and T. Rajah di bawah menunjukkan beberapa objek yang telah boleh dikelaskan kepada dua kumpulan, S dan T.

Diagram / Rajah Which of the following objects are correctly classified into group S and group T? Antara objek yang berikut, manakah yang dikelaskan dengan betul dalam kumpulan S dan kumpulan T?

162

21. We find that the body of a bicycle does not rust because they are coated with... Kita mendapati badan sebuah basikal tidak berkarat kerana badan basikal itu disalut dengan... A oil. B water. minyak. air. C steel. D chromium. keluli. kromium. 22. The diagram shows an investigation about the flow of electric current. Rajah menunjukkan penyiasatan tentang pengaliran arus elektrik.

Diagram Rajah

What will happen if the iron rods are replaced by glass rods? Apakah yang akan berlaku jika rod besi digantikan dengan rod kaca? A The temperature of the lemon juice increases Suhu jus limau meningkat B The bulb does not light up Mentol tidak menyala C The glass rods become hot Rod kaca menjadi panas D Air bubbles are produced in the beaker Gelembung-gelembung udara terhasil di dalam bikar 23 The diagram shows an experiment to test whether light can pass through three objects, X, Y . and Z. Rajah menunjukkan satu eksperimen untuk menguji sama ada cahaya boleh menembusi tiga objek, X, Y dan Z.

163

Diagram Rajah

Which of the following describes the properties of the objects? Antara yang berikut, yang manakah menerangkan sifat objek itu?

24. The diagram below show four objects in the Solar System. Rajah di bawah menunjukkan empat objek dalam Sistem Suria.

Diagram / Rajah Which objects revolve around the Sun? Objek manakah yang beredar mengelilingi Matahari? A Comets and asteroids Komet dan asteroid B Asteroids and the Moon Asteroid dan Bulan C Comets and planets Komet dan planet
164

D Comets, asteroids, Moon and planets Komet, asteroid, Bulan, dan planet 25. The table below shows the surface temperature of four planets. Jadual di bawah menunjukkan suhu permukaan bagi empat buah planet.

Table Jadual Which planet, P, Q, R or S, represents Pluto? Planet yang manakah, P, Q, R atau S, mewakili Pluto? A P B Q C R D S 26. The diagram below shows the position of planet P, the Earth and planet Q from the Sun. Rajah di bawah menunjukkan kedudukan planet P, Bumi, dan planet Q dari Matahari.

DIAGRAM / RAJAH

165

What are planet P and Q? Apakah planet P dan Q?

27. Which of the following is an effect of the invention of the devices shown in the diagram below? Antara yang berikut, yang manakah merupakan kesan daripada penciptaan alat yang ditunjukkan pada rajah di bawah?

Diagram Rajah A Agriculture products increase. Hasil pertanian meningkat. B Agriculture products can be harvested faster. Hasil pertanian dapat dituai dengan lebih cepat. C More varieties of plants can be produced. Pelbagai jenis tumbuhan boleh dihasilkan. D The number of pests can be reduced. Bilangan perosak dapat dikurangkan.

166

28. The diagram below shows different types of air transportation. Rajah di bawah menunjukkan pelbagai jenis pengangkutan udara.

DIAGRAM / RAJAH Which of the following is the correct order in the development of air transportation? Antara yang berikut, manakah yang betul urutan perkembangan pengangkutan udara? A P→Q→R→S B Q→P→S→R C R→P→S→Q D S→P→Q→R 29. The information below shows some pieces of equipment used in agriculture. Maklumat di bawah ini menunjukkan alat-alat yang digunakan dalam bidang pertanian.

In which of the following are they arranged in the correct order to show technological progress in agriculture? Antara yang berikut, manakah yang menunjukkan urutan perkembangan teknologi dengan betul bagi alat-alat itu? A P, R, Q, S B S, P, R, Q C Q, R, S, P D S, R, P, Q

167

30. Which of the following is the earliest technology in air transportation? Antara yang berikut, manakah teknologi yang terawal dalam pengangkutan udara?

168

Set 11(soalan dr Tahun lepas)

1.

The diagram shows chicks in a coop. Rajah menunjukkan anak-anak ayam dalam sebuah reban.

Diagram Rajah The chicks become weak after two days. Which of the following can solve this problem? Anak-anak ayam itu menjadi lemah selepas dua hari. Antara yang berikut, yang manakah boleh menyelesaikan masalah ini? I Move some chicks into another coop Alihkan beberapa ekor anak ayam ke dalam reban lain II Put the chicks in a bigger coop Letakkan anak-anak ayam itu ke dalam reban yang lebih besar III Put more chicks into the coop Letakkan lebih banyak anak-anak ayam ke dalam reban itu IV Supply more water in the coop Bekalkan lebih banyak air ke dalam reban itu A I and II I dan II B I and III I dan III C II and IV II dan IV D III and IV III dan IV

169

2.

What is the meaning of ‘Human Reproductions’ ? Apakah yang dimaksudkan dengan ‘Pembiakan Manusia’ ? A Give birth to the offspring to continue their generation Melahirkan anak untuk menyambung generasi mereka seterusnya B The physical growth of human body Pembesaran fizikal badan manusia C Get rid of waste materials from the body Menyingkirkan bahan buangan daripada tubuh D Remove the faeces from the body Membuang tinja daripada badan Diagram shows the human breathing system. Rajah menunjukkan sistem pernafasan manusia.

3.

Diagram Rajah Which is the correct sequence of the passage of air during exhalation? Urutan manakah yang betul bagi pengaliran udara semasa menghembus nafas? Windpipe Lungs A Nose Hidung Saluran pernafasan Paru-paru Windpipe Lungs B Mouth Mulut Saluran pernafasan Paru-paru Lungs Mouth C Windpipe Saluran pernafasan Paru-paru Mulut Windpipe Nose D Lungs Paru-paru Saluran pernafasan Hidung

170

4 The diagram shows four animals, J, K, L and M. . Rajah menunjukkan empat haiwan, J, K, L dan M.

Diagram Rajah

Which animals breathe through trachea structures? Haiwan-haiwan manakah yang bernafas melalui struktur trakea? A J and K J dan K B J and M J dan M C L and M L dan M D K and L K dan L

171

5.

The diagram shows plants classified into three groups, X, Y and Z. Rajah menunjukkan tumbuh-tumbuhan diklasifikasi kepada tiga kumpulan, X, Y dan Z.

Diagram Rajah

Which of the following represents X, Y and Z? Antara yang berikut, yang manakah mewakili X, Y dan Z?

172

6.

Which tool is the most suitable to measure activities that take a short time? Alat manakah yang paling sesuai untuk mengukur aktiviti yang mengambil masa yang pendek?

7.

The diagram shows a tool to measure time. Rajah menunjukkan satu alat untuk menyukat masa.

Diagram Rajah

What is the characteristic of this tool that enables it to be used to measure time? Apakah ciri alat ini yang membolehkannya digunakan untuk menyukat masa? A It swings uniformly Ia berayun seragam B It has a standard scale Ia mempunyai skala yang standard C Water drips through it uniformly Air menitis melaluinya seragam D It measures minute and second accurately Ia menyukat minit dan saat dengan tepat

173

8.

The table shows the result of an investigation about swinging pendulum. Jadual menunjukkan keputusan penyiasatan tentang ayunan bandul.

Table Jadual

What is the conclusion of this investigation? Apakah kesimpulan penyiasatan ini? A T swings the slowest T berayun paling perlahan B U swings faster than V U berayun lebih cepat daripada V C W swings faster than U W berayun lebih cepat daripada U D V swings slower than W V berayun lebih perlahan daripada W 9. The diagram shows a floor partly covered with tiles of the same size. Rajah menunjukkan lantai yang sebahagiannya ditutupi dengan jubin-jubin yang sama saiz.

Diagram Rajah

174

How many more tiles are needed to cover up the whole floor? Berapakah bilangan jubin lagi yang diperlukan untuk menutup seluruh lantai itu? A 30 B 25 C 20 D 15 10. Which bar chart shows correctly the ability of light to pass through three different materials? Carta palang manakah yang menunjukkan dengan betul tentang keupayaan penembusan cahaya melalui tiga bahan yang berbeza?

175

11. Diagram shows an object. Rajah menunjukkan satu objek.

Diagram Rajah Which materials can be used to make this object without changing the properties of the materials? Bahan-bahan manakah yang boleh digunakan untuk membuat objek ini tanpa mengubah sifat bahanbahan itu? A Iron ruler and can lid Pembaris besi dan penutup tin B Iron ruler and cardboard Pembaris besi dan kadbod C Wooden ruler and cardboard Pembaris kayu dan kadbod D Wooden ruler and can lid Pembaris kayu dan penutup tin 12. J, K and L are three steps to investigate objects that can conduct heat. J, K dan L adalah tiga langkah untuk menyiasat objek-objek yang boleh mengalirkan haba. J K L M – Half fill a basin with hot water. Isikan air panas ke dalam besen sehingga separuh penuh. – Choose an object. Pilih satu objek. – Hold one end of the object and dip the other end in the hot water. Pegang satu hujung objek dan rendam satu hujung lagi ke dalam air panas. – _____________________________________________________________

Which of the following is the most suitable to describe M, the fourth step? Antara yang berikut, manakah yang paling sesuai untuk menerangkan M, langkah keempat? A Take out the object from the hot water when your finger feels hot Keluarkan objek daripada air panas apabila jari kamu terasa panas B Measure the water temperature by using a thermometer Sukat suhu air dengan menggunakan termometer C Record the volume of the water after a few minutes Rekodkan isi padu air selepas beberapa minit D Touch the basin Sentuh besen itu

176

13. Azri wants to bring a bottle of hot water to school. He wants to maintain the temperature of the hot water. Which material is the most suitable to be used to wrap the bottle? Azri mahu membawa sebotol air panas ke sekolah. Dia hendak mengekalkan suhu air panas tersebut. Bahan manakah yang paling sesuai untuk digunakan untuk membalut botol itu? A Plastic C Tissue paper Plastik Kertas tisu B Cotton D Sawdust Kapas Habuk gergaji 14. Diagram shows a classification of planets. Rajah menunjukkan suatu pengelasan planet-planet.

Diagram Rajah What are X and Y? Apakah X dan Y?

177

15. Diagram shows parts of the Solar System. Rajah menunjukkan sebahagian daripada Sistem Solar.

Diagram Rajah What will happen if Earth is situated at X? Apakah yang akan berlaku sekiranya Bumi berada di X ? I The sunlight becomes less bright Cahaya matahari menjadi kurang terang II The oxygen increases Oksigen bertambah III Temperature becomes low Suhu menjadi rendah IV Water becomes hotter Air bertambah panas A I and III I dan III B II and III II dan III C I and IV I dan IV D II and IV II dan IV

16. The following information is about planet X. Maklumat berikut ialah tentang planet X.

Which of the following is planet X? Antara yang berikut, yang manakah planet X? A Earth Bumi B Saturn Zuhal C Mars Marikh D Jupiter Musytari
178

17. The diagram shows a pupil who cannot remember telephone numbers. Rajah menunjukkan seorang murid yang tidak dapat mengingati nombor telefon.

Diagram Rajah What can he do to overcome his memory limitations? Apakah yang boleh dia lakukan untuk mengatasi had keupayaan ingatannya? A Dial the numbers everyday Dail nombor-nombor itu setiap hari B Arrange the numbers accordingly Susun nombor-nombor itu mengikut urutan C Memorise the numbers one by one Hafal nombor-nombor itu satu per satu D Save the numbers in the computer Simpan nombor-nombor itu ke dalam komputer 18. Encik Adam wants to show the microorganisms in the water to his pupils. Which device can be used by Encik Adam? Encik Adam ingin menunjukkan mikroorganisma yang terdapat di dalam air kepada muridmuridnya. Alat yang manakah boleh digunakan oleh Encik Adam?

179

19. The diagram shows Puan Lily cooking in a kitchen. Rajah menunjukkan Puan Lily sedang memasak di dapur.

Diagram Rajah

Which of the following can make her work easier? Antara berikut, yang manakah akan menjadikan kerjanya lebih mudah? I Blend the chilies in a blender Kisar cili menggunakan mesin pengisar II Grind the onions using a mortar Lumatkan bawang menggunakan lesung III Cook the rice using an electrical rice cooker Masak nasi menggunakan periuk nasi elektrik IV Open the can using a knife Buka tin menggunakan pisau A I and II I dan II B I and III I dan III C II and IV II dan IV D III and IV III dan IV

180

20. Adam is standing on top of a hill. He wants to see his school which is 1 km away from the hill. Which device is suitable to use to see his school clearly? Adam sedang berdiri di atas puncak sebuah bukit. Dia ingin melihat sekolahnya yang terletak 1 km daripada bukit itu. Alat yang manakah yang sesuai digunakan untuk melihat sekolahnya dengan jelas? A Telescope C Microscope Teleskop Mikroskop B Binocular D Magnifying glass Binokular Kanta pembesar

181

Set 12(pelbagai aras)

1.

When we touch a hot object, we immediately withdraw our hand from the object. This is because... Apabila kita menyetuh objek yang panas, kita dengan serta merta menarik tangan kita dari objek itu. Hal ini demikian kerana... A our body responds to the hot object. badan kita bergerak balas terhadap objek yang panas. B our body does not feel the heat. badan kita tidak merasa kepanasan. C our body can withstand the heat. badan kita boleh menahan kepanasan. D our body responds to any object. badan kita bergerak balas terhadap sebarang objek. Which of the following are bad habits? Antara yang berikut, yang manakah merupakan tabiat buruk?

2.

A P and R P dan R C P,Q and R P,Q, dan R 3.

B R and S R dan S D P, Q and S P, Q, dan S

The diagram below shows a special characteristic of an animal. Rajah di bawah menunjukkan ciri khas seekor haiwan.

DIAGRAM / RAJAH

182

What is the use of the special characteristic? Apakah kegunaan ciri khas itu? A To bite enemies Untuk menggigit musuh B To claw enemies Untuk mencakar musuh C To catch enemies Untuk menangkap musuh D To chase enemies Untuk memburu musuh 4. The diagram below shows water in a measuring cylinder. Rajah di bawah menunjukkan air di dalam silinder penyukat.

DIAGRAM / RAJAH The volume of the water is... Isi padu air itu ialah... A 50 cm3. B 53 cm3. C 56 cm3. D 58 cm3.

183

5.

Diagram A shows a cube X. Several units of cube X are arranged to build a cuboid Y as shown in Diagram B. Rajah A menunjukkan sebuah kubus X. Beberapa unit kubus X disusun untuk membina kuboid Y seperti yang ditunjukkan pada Rajah B.

What is the volume of cuboid Y? Berapakah isi padu kuboid Y? A 8 cm3 B 15 cm3 C 18 cm3 D 21 cm3 6. The diagram below shows an activity of estimating surface area. Rajah di bawah menunjukkan aktiviti untuk menganggar luas permukaan.

Diagram / Rajah

184

What is the estimated area of the shaded part? Berapakah anggaran luas kawasan yang berlorek? A 14 square cm 14 cm persegi B 15 square cm 15 cm persegi C 16 square cm 16 cm persegi D 17 square cm 17 cm persegi 7. The diagram shows an experiment. Rajah menunjukkan suatu eksperimen.

Diagram Rajah

What will happen after a week? Apakah yang akan berlaku selepas seminggu? A The mass of the nail decreases Jisim paku berkurang B The colour of the water in the test tube changes Warna air dalam tabung uji berubah C The colour of the nail becomes reddish Warna paku menjadi keperangan D The water level in the test tube rises Paras air dalam tabung uji meningkat

185

8.

The diagram below shows the recycling of aluminium cans. Rajah di bawah menunjukkan pengitaran semula tin aluminium.

Diagram Rajah What is the benefit of doing this? Apakah faedah melakukan proses tersebut? A We can save the use of aluminium. Kita dapat menjimatkan penggunaan aluminium. B We can use any material to make cans. Kita dapat menggunakan sebarang bahan untuk membuat tin. C We can use more aluminium to make cans. Kita dapat menggunakan lebih aluminium untuk membuat tin. D We can produce new aluminium cans of better quality. Kita dapat menghasilkan tin aluminium baru yang lebih berkualiti. 9. The diagram shows a type of clothes worn during cold weather. Rajah menunjukkan sejenis baju yang dipakai semasa cuaca sejuk.

Diagram Rajah

186

Which of the following materials is the most suitable to make the clothes? Antara bahan berikut, yang manakah paling sesuai untuk membuat baju itu? A Nylon B Silk Nilon Sutera C Plastic D Wool Plastik Kain bulu 10. Natural materials can be conserved by... Bahan semula jadi boleh dipelihara dengan... I using non-biodegradable materials. menggunakan bahan yang tidak dapat diurai. II burning the unwanted materials. bakar bahan yang tidak diperlukan. III reducing the use of the materials. mengurangkan penggunaan bahan. IV reusing the materials. menggunakan semula bahan. A I and II B I and III I dan II I dan III C II and III D III and IV II dan III III dan IV 11. The diagram below shows an investigation on three types of materials, X, Y and Z. Rajah di bawah menunjukkan suatu penyiasatan ke atas tiga bahan, X, Y, dan Z.

Diagram / Rajah

187

What types of materials are X, Y and Z? Apakah jenis bahan X, Y, dan Z?

12. Which of the following methods is suitable to use for preventing the rusting the gate of a house? Antara kaedah yang berikut, manakah yang sesuai digunakan untuk menghalang pengaratan pagar rumah? A To spread it with grease Menyapu gris B To coat it with tin Menyalut timah C To spread it with a coat of paint Menyapu cat D To coat it with chromium Menyalut kromium 13. Which of the following objects cannot be reused? Antara objek berikut, yang manakah tidak boleh diguna semula?

188

14. What is the meaning of natural materials? Apakah yang dimaksudkan dengan bahan semula jadi? A Materials that come from the Earth. Bahan yang berasal dari Bumi. B Original materials that are used to make objects. Bahan asli yang digunakan untuk membuat objek. C Materials that are made of rocks and parts of animals and plants. Bahan yang dibuat daripada batuan dan bahagian binatang dan tumbuhan. D Materials that are made from chemical substances through specific processes. Bahan yang dibuat daripada bahan kimia melalui proses tertentu. 15. The diagram below shows three groups of materials, plastic, x and iron. Rajah di bawah menunjukkan tiga kumpulan bahan, iaitu plastik, x, dan besi.

Diagram Rajah Which of the following objects can be placed in group X in the diagram above? Antara objek berikut, yang manakah boleh diletakkan dalam kumpulan X pada rajah di atas?

189

16. The diagram below shows that the floor is splashed with water. Rajah di bawah menunjukkan lantai disimbah dengan air.

Diagram / Rajah Which of the following is the best material for absorbing the water? Antara bahan yang berikut, manakah bahan yang paling baik menyerap air itu? A Nylon B Rayon Nilon Rayon C Wool D Cotton wool Bulu biri-biri Kapas 17. What is the advantage of preventing rusting? Apakah kelebihan mencegah pengaratan daripada berlaku? A We can save cost. Kita dapat menjimatkan kos. B The objects will become harder. Objek akan menjadi lebih keras. C The objects will not be safe to use. Objek tidak selamat untuk digunakan. D We can spoil the original look of the objects. Kita boleh mencacatkan bentuk asal objek. 18. Which of the following describes the natural material? Antara yang berikut, yang manakah menerangkan tentang bahan asli? A Object made by human being Objek yang diperbuat oleh manusia B Object made from mineral source Objek yang diperbuat daripada sumber galian C Object originated from plant, animal and rock Objek yang berasal daripada tumbuhan, haiwan dan batuan D Object used to produce various kind of materials Objek yang digunakan untuk membuat pelbagai jenis bahan 19. Which planet takes the shortest time to revolve round the Sun? Planet manakah yang mengambil masa paling singkat untuk beredar mengelilingi Matahari? A Venus B Mercury Zuhrah Utarid C Mars D Pluto Marikh Pluto
190

20. Object T is seen across the night sky as shown in the diagram below. Objek T kelihatan di langit pada waktu malam seperti yang ditunjukkan pada rajah di bawah.

Diagram / Rajah What is object T? Apakah objek T itu? A Comet Komet C Asteroid Asteroid

B Meteor Meteor D Meteoroid Meteoroid

21. Why is it that from Earth, the Moon looks bigger than the Sun? Mengapakah Bulan kelihatan lebih besar berbanding dengan Matahari jika dilihat dari Bumi? I The Moon is nearer to the Earth. Bulan adalah sangat dekat dengan Bumi. II The Sun is very far from the Earth. Matahari adalah sangat jauh dari Bumi. III The sunlight is brighter than the moonlight. Cahaya matahari adalah sangat terang berbanding dengan cahaya bulan. A I and II B I and III I dan II I dan III C II and III D I, II and III II dan III I, II, dan III 22. Which of the following objects does not revolve around the Sun? Antara objek yang berikut, manakah yang tidak beredar mengelilingi Matahari? A Comet B Moon Komet Bulan C Planet D Meteor Planet Meteor

191

23 The table shows information about planets, R, S and T. . Jadual menunjukkan maklumat mengenai planet, R, S dan T.

Table Jadual

Which of the following is true based on the information in the table? Antara yang berikut, yang manakah benar berdasarkan maklumat dalam jadual? A The temperature of planet T is the lowest Suhu planet T paling rendah B The orbit of planet T is the smallest Orbit planet T paling kecil C The movement of planet S is the fastest Pergerakan planet S paling laju D Planet R is the farthest from the Sun Planet R paling jauh dari Matahari 24. Diagram shows parts of the Solar System. Rajah menunjukkan sebahagian daripada Sistem Solar.

Diagram Rajah What will happen if Earth is situated at X? Apakah yang akan berlaku sekiranya Bumi berada di X ? I The sunlight becomes less bright Cahaya matahari menjadi kurang terang II The oxygen increases Oksigen bertambah III Temperature becomes low Suhu menjadi rendah IV Water becomes hotter Air bertambah panas
192

A I and III I dan III B II and III II dan III

C I and IV I dan IV D II and IV II dan IV

25. Which of the following is the side effect of the advancement of computer technology? Antara yang berikut, manakah kesan sampingan daripada kemajuan teknologi komputer? A The price of computers becomes more expensive. Harga komputer menjadi lebih mahal. B Humans find it more difficult to communicate. Manusia semakin sukar berkomunikasi. C More computer viruses are produced. Semakin banyak virus komputer dihasilkan. D Fewer people use computers. Semakin kurang orang menggunakan komputer. 26. Which of the following devices is used to overcome the limitation of sight? Antara alat berikut, yang manakah digunakan untuk mengatasi had keupayaan mata?

27. A researcher carries out an investigation about microorganisms. Which of the following tools can help the researcher? Seorang penyelidik menjalankan penyiasatan tentang mikroorganisma. Antara yang berikut, manakah alat yang dapat membantu penyelidik itu?
193

28. Which of the following devices are not used in the field of communication? Antara alat yang berikut, manakah yang tidak digunakan dalam bidang perhubungan? I Computer Komputer II Calculator Kalkulator III Skyscraper Bangunan pencakar langit IV Telephone Telefon A I and II I dan II B I and III I dan III C II and III II dan III D III and IV III dan IV 29. The information below shows the characteristics of a device. Maklumat di bawah menunjukkan ciri-ciri suatu alat.

194

What is the device? Apakah alat itu? A Television Televisyen C Calculator Kalkulator

B Computer Komputer D Radio Radio

30. The diagram below shows four types of land transport. Rajah di bawah menunjukkan empat jenis pengangkutan darat.

Diagram / Rajah Which of the following is the correct sequence which shows the development of technology in land transport? Antara yang berikut, manakah yang menunjukkan urutan yang betul dalam sejarah teknologi pengangkutan darat bermula daripada yang paling awal? A W, Z, X, Y B Y, X, Z, W C Z, W, X, Y D W, Z, Y, X

195

Set 13(ikut topik)

1.

Which of the following statements about inhalation is true? Antara penyataan yang berikut, manakah yang benar tentang menarik nafas? A Air moves out through the nose. Udara keluar melalui hidung. B Air moves out through the mouth. Udara keluar melalui mulut. C Air moves into the nose. Udara masuk ke dalam hidung. D Air moves into the ear. Udara masuk ke dalam telinga. Hadi held the head of a grasshopper in water for five minutes as shown in the diagram below. He observed that the grasshopper survived. Hadi membenamkan kepala seekor belalang ke dalam air selama lima minit seperti yang ditunjukkan pada rajah di bawah. Dia mendapati belalang itu masih hidup.

2.

Diagram / Rajah Why did the grasshopper survive? Mengapakah belalang itu masih hidup? A There was air in the water. Terdapat udara di dalam air B It could survive without breathing. Belalang dapat hidup tanpa bernafas C It could live on land and in water. Belalang dapat hidup di darat dan di air D Its respiratory organ was on the abdomen. Organ respirasinya terletak di abdomen

196

3.

Which of the following are the excretory organs of humans? Antara yang berikut, yang manakah organ-organ perkumuhan manusia? I The skin Kulit II The mouth Mulut III The lungs Paru-paru IV The stomach Perut A I and II I dan II B I and III I dan III C II and IV II, dan IV D III and IV III dan IV The diagram below shows a pupil carrying out an investigation concerning the growth of a seedling. Rajah di bawah menunjukkan seorang murid menjalankan penyiasatan tentang pertumbuhan anak benih.

4.

Diagram / Rajah Which of the following does not need to be carried out in this investigation? Antara yang berikut, manakah yang tidak perlu dilakukan dalam penyiasatan itu? A Measuring height Mengukur tinggi B Counting the number of leaves Mengira bilangan daun C Measuring the circumference of the stem Mengukur lilitan batang D Weighing the young tree Menimbang jisim anak pokok

197

5.

The diagram below shows two plants that reproduce by stem cutting. Rajah di bawah menunjukkan dua jenis tumbuhan yang membiak melalui keratan batang.

Diagram / Rajah Which of the following plants reproduce in the same way? Antara tumbuhan berikut, manakah yang membiak dengan cara yang sama? A Begonia B Bamboo Begonia Buluh C Hibiscus D Potato Bunga raya Kentang 6. The diagram below shows a living thing X. Rajah di bawah menunjukkan hidupan X.

Diagram / Rajah Which of the following shows the correct position of the living thing X in its life cycle? Antara yang berikut, manakah kedudukan yang betul bagi hidupan X dalam kitar hidupnya? A X → egg → pupa → butterfly X → telur → kepompong → rama-rama B Egg → X → pupa → butterfly Telur → X → kepompong → rama-rama C Butterfly → egg → pupa → X Rama-rama → telur → kepompong → X D Egg → butterfly → X → pupa Telur → rama-rama → X → kepompong

198

7.

Which of the following methods of reproduction and examples are correctly matched? Antara yang berikut, manakah kaedah pembiakan dan contoh yang dipadankan dengan betul?

8 The diagram shows the stages in the life cycle of a butterfly. . Rajah menunjukkan peringkat-peringkat dalam kitaran hidup seekor rama-rama.

Diagram Rajah

Which of the following is the correct sequence of the stages? Antara yang berikut, yang manakah menunjukkan susunan peringkat yang betul? A U, W, V, T B U, V, W, T C U, T, V, W D U, W, T, V

199

9.

What is the meaning of ‘Human Reproductions’ ? Apakah yang dimaksudkan dengan ‘Pembiakan Manusia’ ? A Give birth to the offspring to continue their generation Melahirkan anak untuk menyambung generasi mereka seterusnya B The physical growth of human body Pembesaran fizikal badan manusia C Get rid of waste materials from the body Menyingkirkan bahan buangan daripada tubuh D Remove the faeces from the body Membuang tinja daripada badan

10. The diagram shows four animals, J, K, L and M. Rajah menunjukkan empat haiwan, J, K, L dan M.

Diagram Rajah

Which animals breathe through trachea structures? Haiwan-haiwan manakah yang bernafas melalui struktur trakea? A J and K J dan K B J and M J dan M C L and M L dan M D K and L K dan L
200

11. Which of the following can be used for measuring time? Antara yang berikut, manakah yang boleh digunakan untuk menyukat masa?

Diagram / Rajah A S and V S dan V C T, U and V T, U, dan V 12. Area is measured in... Luas diukur dalam unit... A kilometres. kilometer. B cubic metres. meter padu. C cubic centimetres. sentimeter padu. D square centimetres. sentimeter persegi. 13. If the mass of a rocket on the Moon is 1000 kg, what is its mass on Earth? Jika jisim roket di Bulan ialah 1000 kg, berapakah jisim roket di Bumi? A 1 kg B 600 kg C 1000 kg D 6000 kg B S, T and U S, T, dan U D S, T and V S, T, dan V

201

14. Which of the following tools are used for measuring mass? Antara alat berikut, yang manakah digunakan untuk mengukur jisim?

A I and II I dan II C I, III and IV I, III, dan IV

B II and IV II dan IV D II, III and IV II, III, dan IV

15. Diagram A shows that square P measures 1 cm × 1 cm. Diagram B shows a book which measures 10 cm × 15 cm. Rajah A menunjukkan segi empat sama P berukuran 1 cm × 1 cm. Rajah B menunjukkan sebuah buku yang berukuran 10 cm × 15 cm.

DIAGRAM A RAJAH A

DIAGRAM B RAJAH B

If squares of the same size as square P are arranged to cover the whole surface of the book, how many squares will be used? Jika segi empat sama yang bersaiz segi empat sama P disusun untuk menutupi keseluruhan permukaan buku itu, berapa banyakkah segi empat sama yang akan digunakan? A 25 B 50 C 100 D 150

202

16 A tailor uses a measuring tape to measure the bodies of his clients. He loses his measuring . tape. Which of the following is the most suitable replacement for the measuring tape? Seorang tukang jahit menggunakan pita pengukur untuk mengukur badan pelanggannya. Dia kehilangan pita pengukur itu. Antara yang berikut, yang manakah paling sesuai digunakan untuk menggantikan pita pengukur itu?

17. Which parts of the body are suitable to be used for measuring the length of a desk? Bahagian badan yang manakah sesuai digunakan untuk mengukur panjang sebuah meja tulis? A Span B Step Jengkal Langkah C Foot D Arm span Kaki Depa 18. The diagram below shows a knife. Rajah di bawah menunjukkan sebilah pisau.

Diagram Rajah The part of the knife marked X is made of... Bahagian pisau yang bertanda X dibuat daripada... A plastic. B wood. plastik. kayu. C metal. D rubber. logam. getah.

203

19. Diagram below shows the position of an object when it is placed in water. Rajah di bawah menunjukkan kedudukan suatu objek apabila diletakkan di dalam air.

Diagram Rajah What material is the object made of? Apakah bahan untuk membuat objek itu? A Glass B Metal Kaca Logam C Plasticine D Polystyrene Plastisin Polisterina 20. The following information shows a number of activities. Maklumat yang berikut menunjukkan beberapa aktiviti.

204

Which of the following is true? Antara yang berikut, manakah yang betul?

21. The diagram below shows an object. Rajah di bawah menunjukkan suatu objek.

Diagram Rajah The material used for making this object is... Bahan yang digunakan untuk membuat objek ini ialah... A silk. B cotton. sutera. kapas. C rubber. D synthetic cloth. getah. kain sintetik. 22. The diagram below shows some objects that are made of natural materials. Rajah di bawah menunjukkan beberapa objek yang dibuat daripada bahan asli.

Diagram / Rajah

205

Which of the following is also made of a natural material? Antara yang berikut, manakah yang dibuat daripada bahan asli juga? A Raincoat Baju hujan B Plastic bottle Botol plastik C Telephone Telefon D Eraser Getah pemadam 23. Which of the following statements is true? Antara penyataan yang berikut, manakah yang benar? A A block of wood conducts electrical energy. Bongkah kayu mengkonduksikan tenaga elektrik. B A plastic ruler conducts heat. Pembaris plastik mengkonduksikan haba. C A rubber band can be stretched. Gelang getah boleh diregangkan. D A piece of leather allows light to pass through it. Sekeping kulit membenarkan cahaya menembusinya. 24. The diagrams below show objects P, Q, R and S. Rajah di bawah menunjukkan objek P, Q, R, dan S.

Diagram Rajah Which objects are made from natural materials? Objek manakah yang diperbuat daripada bahan semula jadi? A P and Q B Q and S P dan Q Q dan S C P, Q and R D P, Q and S P, Q, dan R P, Q, dan S

206

25. The diagram below shows the orbit of the nearest planet round the Sun. Rajah di bawah menunjukkan orbit planet yang paling hampir dengan Matahari.

DIAGRAM / RAJAH Why are there no living things living on this planet? Mengapakah tiada hidupan yang hidup di planet ini? A This planet is very hot. Planet ini adalah sangat panas. B This planet is very dark. Planet ini adalah sangat gelap. C This planet is very small. Planet ini adalah sangat kecil. D This planet is covered mainly with ice. Planet ini dilitupi dengan ais. 26. If the size of the Earth is equal to 4 green beans, how many green beans will be equal to the size of the Sun? Jika saiz Bumi adalah setara dengan 4 biji kacang hijau, berapa bijikah kacang hijau setara dengan saiz Matahari? A 100 B 200 C 400 D 1000 27. The diagram shows the surface of the Earth. Rajah menunjukkan permukaan Bumi.

Diagram Rajah
207

Which of the following statements is true about X? Antara pernyataan berikut, yang manakah benar tentang X? A Represents of the Earth
Mewakili daripada Bumi

B Is the centre of gravity Merupakan pusat graviti C Contains various types of minerals Mengandungi pelbagai jenis galian D Has air to breathe Mengandungi udara untuk bernafas 28. The diagram below shows a vehicle. Rajah di bawah menunjukkan sejenis kenderaan.

Diagram Rajah This vehicle is used in the field of... Kenderaan ini digunakan dalam bidang... A transport. pengangkutan. B agriculture. pertanian. C communication. perhubungan. D building. pembinaan.

208

29. In ancient time, the cave people draw on the cave walls. This shows the way they... Pada zaman dahulu, manusia gua melukis pada dinding gua. Hal ini menunjukkan mereka... I save the information. menyimpan maklumat. II produce arts. menghasilkan seni. III communicate with other people. berhubung dengan manusia yang lain. IV decorate their homes. menghias tempat tinggal mereka. A II and III B III and IV II dan III III dan IV C I, II and III D I, II, III and IV I, II, dan III I, II, III, dan IV 30. Which of the following is a disadvantage of using robots in industry? Antara yang berikut, yang manakah merupakan keburukan menggunakan robot dalam industri? A Robots cause a rise in the production cost. Robot menyebabkan kos pengeluaran meningkat. B Robots cause more social problems. Robot menyebabkan masalah sosial meningkat. C Robots cause more unemployment problems. Robot menyebabkan masalah pengangguran meningkat. D Robots make the production time longer. Robot menyebabkan masa pengeluaran meningkat.

209

Set 14(pelbagai kemahiran)

1.

The diagram below shows the response of a human to a stimulus. Rajah di bawah menunjukkan gerak balas manusia terhadap rangsangan.

DIAGRAM / RAJAH

What conclusion can be formed? Apakah kesimpulan yang boleh dibentuk? A Humans respond to water. Manusia bergerak balas terhadap air. B Humans respond to heat. Manusia bergerak balas terhadap haba. C Humans respond to sound. Manusia bergerak balas tehadap bunyi. D Humans respond to smell. Manusia bergerak balas terhadap bau. 2. Why do humans need to excrete and defecate? Mengapakah manusia perlu berkumuh dan bernyahnajis? A To make sure the breathing process works smoothly Untuk memastikan proses pernafasan berfungsi dengan baik B To maintain body health Untuk mengekalkan kesihatan badan C To clean the human blood Untuk membersihkan darah manusia D To clean the human organs Untuk membersihkan organ-organ manusia

210

3.

Which of the following is not true? Antara yang berikut, manakah yang tidak benar?

4.

The diagram below shows the classification of animals into two groups according to the way they reproduce. Rajah di bawah menunjukkan pengelasan haiwan kepada dua kumpulan berdasarkan cara haiwan itu membiak.

DIAGRAM / RAJAH

Which of the following animals can be placed in group M and group N? Antara haiwan yang berikut, manakah yang boleh diletakkan dalam kumpulan M dan kumpulan N?

211

5.

The diagram shows a plant placed in a shady room. Rajah menunjukkan sejenis tumbuhan yang diletakkan di dalam sebuah bilik yang kelam.

Diagram Rajah What should be done to the plant to help it to grow upright? Apakah yang perlu dilakukan kepada tumbuhan itu supaya ia tumbuh tegak? A Fertilize it Beri baja B Water it Siram air C Place it outside in an open space Letak di tempat terbuka di luar bilik itu D Move it further away from the window Alih ke tempat yang lebih jauh daripada tingkap

212

6.

Which of the following is true about the movement of the chest during breathing? Antara yang berikut, manakah yang benar tentang pergerakan dada semasa pernafasan?

7.

The following information shows the characteristics of a plant. Maklumat berikut menunjukkan ciri sejenis tumbuhan.

Based on the above characteristics, where is the most suitable place for this plant to grow? Berdasarkan ciri di atas, di manakah tempat yang paling sesuai untuk tumbuhan ini hidup? A Swamp Paya B Lake Tasik C Desert Gurun D River bank Tebing sungai

213

8.

The figure shows an investigation. Rajah menunjukkan suatu penyiasatan.

Which of the following figures shows the result of the experiment after seven days? Rajah yang manakah menunjukkan keputusan eksperimen itu selepas tujuh hari?

9.

The diagram shows the activity of estimating the length of a pencil. Gambar rajah menunjukkan aktiviti untuk menganggar panjang suatu pensel. What is the length of the pencil? Berapakah panjang pensel itu? A 4 match sticks 4 batang mancis C 6 match sticks 6 batang mancis

B 5 match sticks 5 batang mancis D 7 match sticks 7 batang mancis

214

10. The diagram below shows a cube M and a structure N. Rajah di bawah menunjukkan kubus M dan struktur N.

DIAGRAM / RAJAH Choose the correct statement about the cube M and the structure N. Pilih penyataan yang betul tentang kubus M dan struktur N. I The volume of 10 cubes M is the same as the volume of structure N. Isi padu bagi 10 buah kubus M adalah bersamaan dengan isi padu struktur N. II The volume of structure N is 10 cm3. Isi padu struktur N ialah 10 cm3. III 10 cubes of M form half of the volume of structure N. 10 buah kubus M membentuk separuh isi padu struktur N. IV The volume of structure M is 3 cm3. Isi padu struktur M ialah 3 cm3. A I and II B I and III I dan II I dan III C II and III D II and IV II dan III II dan IV 11. A pupil wants to measure the length of a rope as shown in the diagram below. Seorang murid mahu mengukur panjang seutas tali seperti yang ditunjukkan pada rajah di bawah.

Diagram / Rajah What is the length of the rope in mm? Berapakah panjang tali itu dalam mm? A 10 mm B 15 mm C 20 mm D 25 mm

215

12. The diagram below shows three cuboids of different sizes. Rajah di bawah menunjukkan tiga kuboid yang berbeza saiznya.

Diagram Rajah Which of the following shows the correct arrangement of the cuboids according to size, starting with the one having the smallest volume? Antara yang berikut, urutan kuboid manakah yang betul bermula daripada isi padunya yang paling kecil? A X→Y→Z B Y→Z→X C X→Z→Y D Z→X→Y 13 The following information compares the masses of four types of boxes. . All the boxes are the same size. Maklumat berikut membandingkan jisim empat jenis kotak. Semua kotak itu adalah sama saiz.

216

Which of the following bar charts shows this information? Antara carta palang berikut, yang manakah menunjukkan maklumat itu?

217

14. What is meant by volume? Apakah yang dimaksudkan dengan isipadu? A Size of a space Saiz suatu ruang B Width of a region Lebar suatu kawasan C Circumference of an object Ukur lilit suatu objek D Height of an object Ketinggian suatu objek 15. Object X is a transparent material. Objek X adalah bahan lutsinar.

Which of the following describes object X? Antara berikut, yang manakah menghuraikan objek X? A The material does not allow light to pass through Bahan itu tidak membenarkan cahaya menembusinya B The material allows only some light to pass through Bahan itu membenarkan hanya sebahagian cahaya menembusinya C The material allows all light to pass through Bahan itu membenarkan semua cahaya menembusinya D The material allows only the brightest light to pass through Bahan itu membenarkan hanya cahaya yang sangat terang menembusinya

218

16. The diagram below shows an experiment conducted by a pupil. Rajah di bawah menunjukkan satu eksperimen yang dijalankan oleh seorang pelajar.

DIAGRAM /RAJAH Which of the nails will rust? Paku manakah yang akan berkarat? A W only W sahaja B X only X sahaja C W, Y and Z only W, Y, dan Z sahaja D All the nails do not rust Semua paku tidak berkarat 17. The diagram below shows objects J, K, L and M which are placed in a container filled with water. Rajah di bawah menunjukkan objek J, K, L, dan M dimasukkan ke dalam satu bekas yang berisi air.

Diagram / Rajah Which of the following arrangements shows the order of the objects according to increasing ability to float? Antara susunan yang berikut, manakah yang menunjukkan urutan objek mengikut sifat keapungan yang semakin bertambah? A M, J, L, K B K, J, M, L C J, L, K, M D L, M, K, J

219

18. The table below shows two groups of objects. Jadual di bawah menunjukkan dua kumpulan objek.

Table Jadual Which of the following about materials X and Y is correct? Antara yang berikut, yang manakah benar tentang bahan X dan bahan Y?

19. The diagram below shows the ratio of the sizes of the objects K, L and M. Rajah di bawah menunjukkan nisbah bagi saiz objek K, L, dan M.

DIAGRAM / RAJAH

220

Which of the following represents L? Antara yang berikut, manakah yang mewakili L? A The Sun B The star Matahari Bintang C The Moon D The Earth Bulan Bumi 20. The diagram below shows part of the Solar System. Rajah di bawah menunjukkan sebahagian daripada Sistem Suria.

Diagram / Rajah Which planets are represented by T and U? Planet manakah yang diwakili oleh T dan U?

221

21. The figure shows planets X, Jupiter and Y arranged in sequence. Rajah menunjukkan planet X, Musytari dan planet Y mengikut urutan.

What are planets X and Y? Apakah planet X dan Y? Planet X Mars Marikh Earth Bumi Saturn Zuhal Mars Marikh Planet Y Saturn Zuhal Mars Marikh Uranus Uranus Earth Bumi

A B C D

22. The diagram shows a light source shining on a ball. Gambar rajah menunjukkan satu sumber cahaya menyinari sebuah bola.

222

The size of the image formed on the screen is 3 cm. The ball is moved towards the light source P. What is the new size of the image formed on the screen? Imej yang terbentuk di tabir berukuran 3 cm. Bola itu digerakkan ke arah sumber cahaya P. Apakah saiz baru bagi imej yang terbentuk di tabir?

23. Which planet is Saturn? Planet manakah adalah Zuhal?

24. The diagram below shows the distance between the Earth and the Sun. Rajah di bawah menunjukkan jarak antara Bumi dengan Matahari.

DIAGRAM / RAJAH
223

What happens if the distance is changed to 130 million km? Apakah yang berlaku jika jarak berubah kepada 130 juta km? A There will be no life on Earth. Tidak akan ada benda hidup di Bumi. B There will be a lot of water on Earth. Akan terdapat banyak air di Bumi. C The Earth will not move around the Sun. Bumi tidak akan bergerak mengelilingi Matahari. D The Earth will be the most suitable place for living things to live. Bumi akan menjadi tempat yang paling sesuai untuk benda hidup tinggal. 25. Which of the following activities show the use of technology? Antara aktiviti yang berikut, manakah yang menunjukkan penggunaan teknologi?

A I, II, dan III I, II, dan III B I, III, dan IV I, III, dan IV C II, III, and IV II, III, dan IV D I, II, III, and IV I, II, III, dan IV
224

26. Which of the following devices does not involve the use of electric wires in the transfer of information? Antara alat yang berikut, manakah yang tidak melibatkan penggunaan wayar elektrik untuk menghantar maklumat? A Satellite B Telephone Satelit Telefon C Television D Computer Televisyen Komputer 27. The table below shows the frequency of planting paddy in Malaysia. Jadual di bawah menunjukkan kekerapan penanaman padi di Malaysia.

TABLE / JADUAL What are the technologies that make it possible for the farmers to plant the paddy twice a year? Apakah teknologi yang membolehkan petani menanam padi dua kali setahun? I Harvesting machine Mesin penuai II Ploughing machine Mesin pembajak III Photocopy machine Mesin fotokopi IV Grinder Pengisar A I and II I dan II B I and III I dan III C II and III II dan III D III and IV III dan IV

225

28. The picture shows a method of human communication. Gambar menunjukkan satu kaedah manusia berkomunikasi.

Which of the following devices have the same function as above? Antara alat berikut, yang manakah mempunyai fungsi yang sama seperti di atas?

226

A I, II and III only I, II dan III sahaja C I, III and IV only I, III dan IV sahaja

B I, II and IV only I, II dan IV sahaja D II, III and IV only II, III dan IV sahaja

29. The diagram below shows the development of technology in the construction of the aeroplane. Rajah di bawah menunjukkan perkembangan teknologi dalam pembinaan kapal terbang.

Diagram Rajah The invention of which of the following devices makes the development possible? Penciptaan alat manakah yang menyebabkan perkembangan ini? A Engine B Steel Enjin Keluli C Tyre D Fan Tayar Kipas 30 Choose the correct sequence to show the history of agricultural technology. . Pilih urutan yang betul untuk menunjukkan sejarah perkembangan teknologi dalam pertanian.

227

228

Set 15 (pelbagai tahap)

1.

P, Q, R, S and T are the basic needs of living things. P, Q, R, S, dan T adalah keperluan asas benda hidup.

Which of the above are the basic needs of green plants? Antara yang di atas, yang manakah merupakan keperluan asas bagi tumbuhan hijau? A P, Q and R B P, R and T P, Q, dan R P, R, dan T C P, Q, R and T D P, R, S and T P, Q, R, dan T P, R, S, dan T 2. The diagram below shows the process of breathing in a human. Rajah di bawah menunjukkan proses pernafasan manusia.

DIAGRAM / RAJAH

Which of the following is true about this process? Antara yang berikut, manakah yang benar tentang proses ini? I The volume of the chest cavity increases. Isi padu rongga dada meningkat. II The chest moves inwards and downwards. Dada bergerak ke dalam dan ke bawah. III The air is slightly warm. Udara sedikit panas. IV The air flow from outside to inside chest cavity. Udara bergerak dari luar ke dalam rongga dada.
229

A I and II I dan II C II and III II dan III 3.

B I and III I dan III D II and IV II dan IV

The diagram below shows a fish. Rajah di bawah menunjukkan seekor ikan.

Diagram Rajah Which of the following parts, labelled P, Q, R or S, excretes the waste products? Antara bahagian berikut, P, Q, R, dan S, yang manakah menyingkirkan bahan kumuh? A P B Q C R D S 4. How does the plant shown in the diagram below reproduce? Bagaimanakah tumbuhan yang ditunjukkan dalam rajah di bawah membiak?

Diagram Rajah A Through spores Melalui spora B Through leaves Melalui daun C Through suckers Melalui anak pokok D Through stem cuttings Melalui keratan batang
230

5.

The diagram below shows an experiment. Rajah di bawah menunjukkan satu eksperimen.

DIAGRAM / RAJAH What will be observed after a few days? Apakah yang akan diperhatikan selepas beberapa hari? A The root moves towards cotton wool P. Akar bergerak ke arah kapas P. B The root moves towards cotton wool Q. Akar bergerak ke arah kapas Q. C The shoot moves towards cotton wool P. Pucuk bergerak ke arah kapas P. D The shoot moves towards cotton wool Q. Pucuk bergerak ke arah kapas Q. 6. Which of the following statements is true about a smoker’s lungs? Antara penyataan yang berikut, manakah yang benar tentang paru-paru perokok? A The lungs look lighter in colour. Paru-paru kelihatan berwarna cerah. B The lungs look darker in colour. Paru-paru kelihatan berwarna gelap C The temperature of the lungs is normal. Suhu paru-paru adalah normal. D The lungs look healthy. Paru-paru kelihatan sihat.

231

7.

The table below shows how the animals of group P and group Q protect themselves from their enemies. Jadual di bawah menunjukkan bagaimana haiwan dalam kumpulan P dan kumpulan Q melindungi diri mereka daripada musuh.

Table / Jadual Which of the following are correct examples of animals in group P and group Q? Antara yang berikut, manakah contoh haiwan yang betul dalam kumpulan P dan kumpulan Q?

8.

The length of a paper clip in the diagram below is 2.5 cm while the length of the pencil is 20 cm. Panjang klip kertas pada rajah di bawah ialah 2.5 cm manakala panjang pensel itu ialah 20 cm.

Diagram Rajah How many paper clips make up the length of the pencil? Berapakah klip kertas yang menghasilkan panjang pensel itu? A 8 B 10 C 12 D 14

232

9.

The diagram below shows that a ruler is used to measure the length of a wooden block. Rajah di bawah menunjukkan pembaris digunakan untuk mengukur panjang satu bongkah kayu.

Diagram / Rajah What is the length of the wooden block? Berapakah panjang bongkah kayu itu? A 3 cm B 4 cm C 5 cm D 6 cm 10. Ali arrives at the bus station in Ipoh at 11.20 a.m. The bus he is taking will depart at 1.00 p.m. How long does he wait? Ali tiba di hentian bas di Ipoh pada pukul 11.20 pagi. Bas yang dia akan naiki akan tiba pada pukul 1.00 tengah hari. Berapa lamakah dia menunggu? A 2 hours 20 minutes 2 jam 20 minit B 1 hour 40 minutes 1 jam 40 minit C 1 hour 20 minutes 1 jam 20 minit D 40 minutes 40 minit 11. Which of the following units is used for measuring the distance from Kuala Lumpur to Malacca? Antara unit berikut, yang manakah digunakan untuk mengukur jarak dari Kuala Lumpur ke Melaka? A Millimetre B Centimetre Milimeter Sentimeter C Metre D Kilometre Meter Kilometer

233

12. The table below shows some of the goods that are bought by Mrs. Lee in a market. Jadual di bawah menunjukkan beberapa barangan yang telah dibeli oleh Puan Lee dari sebuah pasar.

TABLE / JADUAL The arrangement in ascending order of the mass of the goods is... Susunan jisim barangan dalam urutan meningkat ialah... A sugar, fish, flour, mango. gula, ikan, tepung, mangga. B fish, sugar, mango, flour. ikan, gula, mangga, tepung. C flour, sugar, fish, mango. tepung, gula, ikan, mangga. D mango, flour, fish, sugar. mangga, tepung, ikan, gula. 13. The diagram below shows the mass of two books. Rajah di bawah menunjukkan jisim dua buah buku.

Diagram Rajah If four similar books are added, what is the new reading shown on the lever balance? Jika empat buah buku yang serupa ditambahkan, apakah bacaan yang baru yang akan ditunjukkan oleh neraca tuas? A 1500 g B 2000 g C 3000 g D 3500 g
234

14. Which of the following boxes has the greatest volume? Antara kotak yang berikut, manakah yang mempunyai isi padu yang terbesar?

15. The diagram below shows the apparatus set up for an experiment. Rajah di bawah menunjukkan susunan radas bagi satu eksperimen.

DIAGRAM / RAJAH What is the purpose of using the anhydrous calcium chloride? Apakah tujuan menggunakan kalsium klorida kontang? A To prevent rusting Untuk menghalang pengaratan B To prevent the air reaches the iron nail Untuk menghalang udara sampai ke paku besi C To absorb water vapour in the air Untuk menyerap wap air di udara D To control the air temperature Untuk mengawal suhu udara
235

16.

The activities above should be carried out throughout the year because... Aktiviti-aktiviti di atas perlu dijalankan sepanjang tahun kerana... I natural materials may be used up. bahan semula jadi mungkin habis digunakan. II man-made materials are limited. bahan buatan manusia adalah terhad. III reused materials may be used up. bahan guna semula mungkin habis digunakan. IV recycled materials are limited. bahan kitar semula adalah terhad. A I and II B I and III I dan II I dan III C II and III D II and IV II dan III II dan IV 17. The diagram below shows a mop. Rajah di bawah menunjukkan sebatang mop.

DIAGRAM / RAJAH What is the property of X? Apakah sifat bahan X? A It conducts heat. X mengkonduksikan haba. B It floats on water. X terapung di atas air. C It absorbs water. X menyerap air. D It can be stretched easily. X senang diregangkan.

236

18. The diagram below shows the condition of an iron gate. Rajah di bawah menunjukkan keadaan sebuah pagar besi.

Diagram / Rajah This condition is caused by... Keadaan ini adalah disebabkan oleh... A rusting. B friction. pengaratan. geseran. C errosion. D heating. hakisan. pemanasan. 19. The diagram below shows four nails which are put in four different test tubes. Rajah di bawah menunjukkan empat batang paku yang dimasukkan ke dalam empat tabung uji yang berbeza.

Diagram Rajah The nails in which test tubes will rust? Paku di dalam tabung uji manakah akan berkarat? A P and R B Q and R P dan R Q dan R C R and S D Q, R and S R dan S Q, R, dan S

237

20. The diagram below shows object Z placed in hot water. After five minutes, the object feels hot when touched with the fingers. Rajah di bawah ini menunjukkan objek Z dimasukkan ke dalam air panas. Selepas lima minit, objek itu terasa panas apabila disentuh dengan jari.

Diagram Rajah Which of the following is most probably object Z? Antara yang berikut, yang manakah mungkin objek Z? A Plastic spoon B Drinking straw Sudu plastik Penyedut minuman C Metal spoon D Wooden ruler Sudu logam Pembaris kayu 21. The part which is labelled X in the diagram below is made of a certain material. Bahagian yang bertanda X pada rajah di bawah dibuat daripada bahan tertentu.

Diagram / Rajah What is the important characteristic of this material? Apakah ciri penting bagi bahan itu? A Transparent Bersifat lut sinar B Translucent Bersifat lut cahaya C Reflects light Memantulkan cahaya D Disperses light Menyerakkan cahaya

238

22. The diagram below shows a beaker containing cooking oil and an iron nail. Rajah di bawah menunjukkan sebuah bikar yang mengandungi minyak masak dan sebatang paku besi.

DIAGRAM / RAJAH The iron nail does not turn rusty because... Paku besi tidak berkarat kerana... A air is present in the cooking oil. terdapat udara dalam minyak masak. B water and air are absent in the cooking oil. ketiadaan air dan udara dalam minyak masak. C sunlight does not penetrate into the beaker. cahaya matahari tidak dapat menembusi bikar. D air and water are present in the cooking oil. terdapat udara dan air dalam minyak masak. 23. Which of the following is the characteristic of a paper bag? Antara yang berikut, yang manakah merupakan ciri beg kertas? A It can be recycled. Ia boleh dikitar semula. B It is cheaper than a plastic bag. Ia lebih murah daripada beg plastik. C It can pollute the environment. Ia boleh mencemarkan persekitaran. D It is easy to bring any where. Ia mudah dibawa ke mana sahaja.

239

24. The diagram below shows part of the Solar System. Rajah di bawah menunjukkan sebahagian daripada Sistem Suria.

Diagram Rajah What does the above diagram show? Apakah yang ditunjukkan oleh rajah itu? A The Earth moves around the Sun Bumi bergerak mengelilingi Matahari B The distance from the Earth to the Sun Jarak dari Bumi ke Matahari C The size of the Earth compared to that of the Sun Saiz Bumi dibandingkan dengan saiz Matahari D The time taken by the Earth to move around the Sun Masa yang diambil apabila Bumi beredar mengelilingi Matahari 25. The following are the characteristics of object P. Berikut adalah ciri-ciri objek P.

240

What is P? Apakah P? A A star Bintang C A meteoroid Meteoroid

B An asteroid Asteroid D A comet Komet

26. The diagram below shows the position of the asteroid belt between two planets. Rajah di bawah menunjukkan kedudukan jalur asteroid di antara dua planet.

Diagram / Rajah What is the planet which has a bigger size? Apakah planet yang mempunyai saiz yang lebih besar? A Mars B Earth Marikh Bumi C Saturn D Jupiter Zuhal Musytari 27. Bridges, dams and skyscrapers are some examples of development of technology in the field of... Jambatan, empangan, dan bangunan pencakar langit adalah beberapa contoh perkembangan teknologi dalam bidang... A transportation. B construction. pengangkutan. pembinaan. C communication. D agriculture. perhubungan. pertanian. 28. The diagram below shows a model of a car used in the 1950’s. Rajah di bawah menunjukkan sebuah model kereta yang digunakan pada awal tahun 1950an.

DIAGRAM / RAJAH

241

Which of the following car is used after the car model shown above? Antara kereta yang berikut, manakah yang digunakan selepas model kereta yang ditunjukkan di atas?

29. The manager of a factory wants to increase production and reduce labour cost. Which of the following actions should he take? Pengurus sebuah kilang mahu meningkatkan pengeluaran kilangnya dan mengurangkan kos tenaga buruh. Antara yang berikut, manakah langkah yang patut diambilnya? A Reduce the size of the factory Mengecilkan saiz kilang B Use robots in the factory Menggunakan robot di kilang C Reduce the pay of the workers Mengurangkan gaji pekerja D Increase the number of workers Meningkatkan bilangan pekerja

242

30. In an investigation, a group of pupils observed a constellation in the sky. Which of the following instruments can help them to make clearer observations? Dalam satu penyiasatan, sekumpulan murid memerhatikan buruj di langit. Antara alatan yang berikut, manakah yang dapat membantu mereka membuat pemerhatian dengan lebih jelas?

Diagram / Rajah A P and Q P dan Q C P and S P dan S B Q and R Q dan R D Q, R and S Q, R, dan S

243

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful