Anda di halaman 1dari 8

SULIT

SULIT : ﻢﺳﻻا : ﻒﺼﻟا ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟا مﺎﻌﻟا ﻒﺼﻧ نﺎﺤﺘﻣا 2011

: ﻢﺳﻻا

: ﻒﺼﻟا

ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟا

مﺎﻌﻟا ﻒﺼﻧ نﺎﺤﺘﻣا

2011

ﻮﻳﺎﻣ

مﺎﻌﻟا ﻒﺼﻧ نﺎﺤﺘﻣا 2011 ﻮﻳﺎﻣ ﺞﻫﺎﻨﻤﻟا ﺮﻳﻮﻄﺗ ﻢﺴﻗ
مﺎﻌﻟا ﻒﺼﻧ نﺎﺤﺘﻣا 2011 ﻮﻳﺎﻣ ﺞﻫﺎﻨﻤﻟا ﺮﻳﻮﻄﺗ ﻢﺴﻗ

ﺞﻫﺎﻨﻤﻟا ﺮﻳﻮﻄﺗ ﻢﺴﻗ ﺔﻳﺰﻴﻟﺎﻤﻟا ﻢﻴﻠﻌﺘﻟا ةرازو

2011 مﺎﻌﻟا ﻒﺼﻧ نﺎﺤﺘﻣا لوﻷا ﻒﺼﻠﻟ

ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟا

لوﻷا ﻒﺼﻠﻟ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟا JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas
لوﻷا ﻒﺼﻠﻟ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟا JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini mengandungi TUJUH bahagian iaitu

أ ،ب ،ج ،د ،ه ،و dan ز.

2. Jawab semua soalan.

أ

ب

ج

د

ه

و

ز

عﻮﻤﺠﻤﻟا

ﻲﻠﻜﻟا

ب ب ث ت
ب
ب
ث
ت
م ع غ م
م
ع
غ
م
ِ ك ِ ك ق ِ ل ِ
ِ
ك
ِ
ك
ق ِ ل
ِ
١٠
١٠

1

ن ْ ﻮَﻟ  .ا
ن ْ ﻮَﻟ  .ا
: ا ﻻ ل ا
:
ا
ل
ا

لﺎُ َ ﻤْﻟا

ِ

ج ُ خ ُ ج ح ُ ُ
ج
ُ
خ
ُ
ج
ح
ُ
ُ

د د ر ذ
د
د
ر
ذ

SULIT

ﻦ ﻣ ْ َ
ﻦ ﻣ
ْ َ
ﺪ ﺟ َ
ﺪ ﺟ
َ
را ٌ د َ
را ٌ د َ
رﻮ ٌ ﻧ ُ
رﻮ ٌ ﻧ
ُ
ً ﻼ ﻫَأ ْ
ً ﻼ ﻫَأ ْ
حﺎ َ ﺻ ﺒ ٌ َ
حﺎ َ ﺻ
ٌ
َ
١٠
١٠

=

=

=

ِ ﻞ ﺻ .ب ْ ِ نْ م : لﺎُ َ ﺜ ﻤْﻟا َ
ِ
ﻞ ﺻ .ب
ْ
ِ
نْ
م
:
لﺎُ َ ﺜ
ﻤْﻟا
َ

=

=

=

ج د َ
ج
د
َ
ر ا د ٌ َ
ر
ا
د
ٌ
َ
ر و ن ٌ ُ
ر
و
ن
ٌ
ُ
ا لً ه ْ َأ
ا
لً
ه ْ َأ
ح ٌ ا ب ص َ َ
ح
ٌ
ا
ب
ص
َ
َ

-١٠

2

SULIT

١٠ 3 ﻖ و .ج  ْ ﻓ َ ﻢ ﻌ ﻠ َ ﻣ ُ
١٠
١٠

3

ﻖ و .ج  ْ ﻓ َ
ﻖ و .ج
ْ
َ
ﻢ ﻌ ﻠ َ ﻣ ُ  ٌ
ﻢ ﻌ
ﻠ َ ﻣ ُ
ٌ
ﺐ َ ﺘﻜْ ﻣ ٌ َ
ﺐ َ ﺘﻜْ ﻣ
ٌ
َ
بﺎ ٌ َ ﺑ
بﺎ ٌ َ ﺑ
ِ بﺎ َ ﻛ ﺘ ٌ
ِ
بﺎ َ ﻛ
ٌ
ِ ٌة ﺮَﻄ ﺴ ﻣ َ ْ
ِ
ٌة ﺮَﻄ ﺴ ﻣ
َ
ْ

-١١

-١٢

-١٣

-١٤

-١٥

SULIT

ﺐ ُ ﺘﻛاْ ﻢ  ُ ﺛ ﺮ ـﺘ ﺧ ِ ا .د ْ ْ
ﺐ ُ ﺘﻛاْ ﻢ  ُ ﺛ ﺮ ـﺘ ﺧ ِ ا .د
ْ
ْ َ
ْ
ﻢﻜُ ﻴَﻠ ﻋ م َ ﻼ ﺴﻟا
ﺮِ ْ ﺨْﻟا َ حﺎ َ ﺻ
ﻬ ﺳ و ً ﻼ ﻫَأ
ْ
ْ
َ
ُ
َ
َ
ً ﻼ ْ
َ َ
ْ
؟
ﻚ ﺳ ا ﺎ
َ
ٌةﺬﻴَ ﻤﻠْ ِ ِ ﺗ ﺎ َ ﻧَأ
ُ ْ
َ

ﻢﻜُ ﻴَﻠ ﻋ م َ ﻼ ﺴﻟا

ْ

ْ

َ

ُ

م

ﻼ ﺴﻟا  ﻢﻜُ ﻴَﻠ ﻋ

َ

ُ

ْ

َ و َ

 ﻢﻜُ ﻴَﻠ ﻋ َ ُ ْ َ و َ َ ؟ ﻚ ﺳا ﺎ ﻣ
 ﻢﻜُ ﻴَﻠ ﻋ َ ُ ْ َ و َ َ ؟ ﻚ ﺳا ﺎ ﻣ

َ

؟ ﻚ ﺳا ﺎ ﻣ

ُ ْ

َ

نﺎَﻓ ﻋ ﻲ ﺳ ِ ا

ْ

ِ

ْ

ِ

ﻋ ﻲ ﺳ ِ ا ْ ﺮ ِ ْ ﻤ ِ ﺮ ْ ﺨْﻟا َ حﺎ
ﻋ ﻲ ﺳ ِ ا ْ ﺮ ِ ْ ﻤ ِ ﺮ ْ ﺨْﻟا َ حﺎ
ﻋ ﻲ ﺳ ِ ا ْ ﺮ ِ ْ ﻤ ِ ﺮ ْ ﺨْﻟا َ حﺎ

ﺮ ْ ﺨْﻟا َ حﺎ َ

َ

َ

ﺮ ْ ﺨْﻟا َ حﺎ َ ﺻ ﻴ َ ﺒ َ
ﺮ ْ ﺨْﻟا َ حﺎ َ ﺻ ﻴ َ ﺒ َ
ﺮ ْ ﺨْﻟا َ حﺎ َ ﺻ ﻴ َ ﺒ َ

رﻮﻨﻟا حﺎ َ

َ

َ

رﻮﻨﻟا حﺎ َ ﺻ َ َ ﺒ
رﻮﻨﻟا حﺎ َ ﺻ َ َ ﺒ
ﺒ َ رﻮﻨﻟا حﺎ َ ﺻ َ َ ﺒ ؟ ﺖ ْ ﻧَأ ﻦ ﻣ ِ
ﺒ َ رﻮﻨﻟا حﺎ َ ﺻ َ َ ﺒ ؟ ﺖ ْ ﻧَأ ﻦ ﻣ ِ

؟

ْ ﻧَأ ﻦ ﻣ

ِ

ْ َ

ٌةﺬﻴَ ﻤﻠْ ِ ِ ﺗ ﺎ َ ﻧَأ

ْ َ ٌةﺬﻴَ ﻤﻠْ ِ ِ ﺗ ﺎ َ ﻧَأ ٥ ً ﻼ ْ َ َ
٥
٥

ً

ﻼ ْ َ َ

و ً ﻼ ﻫَأ

ْ

ﻚ ﺑ ً ﻼ ﻫَأ

ْ

ِ

4

٥ ً ﻼ ْ َ َ و ً ﻼ ﻫَأ ْ ﻬ ﺳ ﻚ ﺑ ً

SULIT

-١٦

-١٧

-١٨

-١٩

-٢٠

ِ ْﻸ ﻣ ا .ـﻫ ْ
ِ
ْﻸ ﻣ ا .ـﻫ
ْ

ٌةﺬَ ﻓﺎ َ

ِ

ﺮ ـﺘـﻓْ د

ٌ َ

َ

ر َ ﻢَﻠـﻗَ ٌ

صﺎٍ

َ

ٌة رﻮﺒ ﺳ

َ

َ

ٌ صﺎٍ َ ﺻ ٌة رﻮﺒ ﺳ َ َ  ْ ُ ﺳ ﻛ ﻲ ﺮ

ْ

ُ

ﺳ ﻛ

ﻲ ﺮ

ِ

ﺳ ﻛ ﻲ ﺮ ِ
-٢٢ -٢٣ ﺮ ـﺘـﻓْ د صﺎٍ ﺻ َ ر َ ﻢَﻠـﻗَ ٌ ٌ َ َ
-٢٢
-٢٣
ﺮ ـﺘـﻓْ د
صﺎٍ
ﺻ َ ر َ ﻢَﻠـﻗَ ٌ
ٌ َ
َ
ِ
ﻲ ﺮ
ﺳ ﻛ
ُ
ْ
ِ ٌةﺬَ ﻓﺎ َ ﻧ
ِ
ٌةﺬَ ﻓﺎ َ ﻧ

-٢٥

ج ت ب أ ٌة رﻮﺒ ﺳ َ َ
ج ت ب أ
ٌة رﻮﺒ ﺳ
َ
َ

-٢١

-٢٤

٥
٥

5

SULIT

ِ ِ ِ ﺔ ﺤﻴ ﺤﺼﻟا ﺔ َ ﺑﺎ ﺟ ﻺ ِ ﻟ ( )
ِ
ِ
ِ
ﺔ ﺤﻴ ﺤﺼﻟا
ﺔ َ ﺑﺎ ﺟ ﻺ ِ ﻟ ( )
ِ
ﺿ
َ
َ
َ
َ ﻼ ﻋ َ ﻊ ْ َ
َ
ﺔ ﻣ ﺿ .و َ َ َ َ ﻼ ﻋ َ ﻊ ْ َ َ ﺮ
ﺔ ﻣ ﺿ .و َ َ َ َ ﻼ ﻋ َ ﻊ ْ َ َ ﺮ

ﺮ ـﺘـﻓْ د اﺬَ ﻫٰ

ٌ

َ

َ

ﺮ ـﺘـﻓْ د ﻩ ﺬ ﻫٰ

ٌ

َ

َ

ِ

ِ

-٢٦

ـﺘـﻓْ د ﻩ ﺬ ﻫٰ ٌ َ َ ِ ِ -٢٦ ٌةﺎ ﺤ َ ْ ﻣ
ـﺘـﻓْ د ﻩ ﺬ ﻫٰ ٌ َ َ ِ ِ -٢٦ ٌةﺎ ﺤ َ ْ ﻣ

ٌةﺎ ﺤ َ ْ ﻣ اﺬَ ﻫٰ

ِ

ِ ِ -٢٦ ٌةﺎ ﺤ َ ْ ﻣ اﺬَ ﻫٰ ﻤ ِ ٌ ة ﺎ ﺤ

ٌة ﺤ ﻤ ْ ﻣ ﻩ ِ ِ

َ

ِ

ﺬ ﻫٰ

ٌ ة ﺎ ﺤ ﻤ ْ ﻣ ﻩ ِ ِ َ ِ ﺬ ﻫٰ
ٌ ة ﺎ ﺤ ﻤ ْ ﻣ ﻩ ِ ِ َ ِ ﺬ ﻫٰ

-٢٧

ﺎ ﺤ ﻤ ْ ﻣ ﻩ ِ ِ َ ِ ﺬ ﻫٰ -٢٧ ﻞ ﺼَﻓ اﺬَ
ﺎ ﺤ ﻤ ْ ﻣ ﻩ ِ ِ َ ِ ﺬ ﻫٰ -٢٧ ﻞ ﺼَﻓ اﺬَ

ﻞ ﺼَﻓ اﺬَ ﻫٰ

ٌ

ْ

ﻞ ﺼَﻓ ﻩ ﺬ ﻫٰ

ٌ

ْ

ِ

ِ

-٢٨

ٌ ْ ﻞ ﺼَﻓ ﻩ ﺬ ﻫٰ ٌ ْ ِ ِ -٢٨ ٌةﺬَ ﻓﺎ َ ﻧ
ٌ ْ ﻞ ﺼَﻓ ﻩ ﺬ ﻫٰ ٌ ْ ِ ِ -٢٨ ٌةﺬَ ﻓﺎ َ ﻧ

ٌةﺬَ ﻓﺎ َ ﻧ اﺬَ ﻫٰ

ِ

ٌةﺬَ ﻓﺎ َ ﻩ ﺬ ﻫٰ

ِ ِ ِ

-٢٩

٥
٥
-٣٠ ﻢ ﻠ  ﻌ َ ﻣ ُ اﺬَ ﻫٰ ٌ ِ ﻢ ﻠ 
-٣٠
َ ﻣ ُ اﺬَ ﻫٰ
ٌ
ِ
ﻣ ﻩ ﺬ ِ ﻫٰ
ٌ
ﻌ َ ُ
6
SULIT
ِ ﻞ ﻤﻛْ َأ .ز ْ
ِ
ﻞ ﻤﻛْ َأ .ز
ْ
ث ب -٣١ ت ب أ ٌة ر و س َ َ م َ ه
ث
ب
-٣١
ت ب أ
ٌة
ر
و
س
َ
َ
م
َ
ه
-٣٢
َ
ب
ت َ كْ
ٌ
-٣٣
ا
ل
ِ
ب
ٌ
ت َ ك
ز ر -٣٤ ْ ْ ي  س كُ ت ٌة ٌ -٣٥ ر طَ
ز
ر
-٣٤
ْ
ْ
ي
س
كُ
ت
ٌة
ٌ
-٣٥
ر
طَ
س
م
ِ
َ
ْ
7
SULIT
٥