Anda di halaman 1dari 40

BAB 1

PENDAHULUAN
Bab ini membincangkan senario secara umum yang menjadi latar kepada kajian ini.
Masalah latar yang merupakan penyebab kajian ini dijalankan dinyatakan di dalam
pernyataan masalah. Bab ini juga akan mengutarakan beberapa persoalan yang merujuk
kepada tajuk kajian. Kesignifikanan kajian menghuraikan dengan jelas kepentingan atau
justifikasi menjalankan kajian ini. Batasan kajian pula menghuraikan skop dapatan kajian.
Andaian-andaian atau kekangan-kekangan yang berkemungkinan mengimpak kepada
dapatan kajian juga turut disentuh dalam bab ini.


1.1 Latar Belakang
Kajian ini dikhususkan sebagai soroton tentang mengaplikasi pengetahuan sedia ada
Kalkulus Permulaan dalam menjawab soalan Improper Integral yang melibatkan luas
dan isipadu di dalam Kalkulus Lanjutan. Selepas melalui pembelajaran dalam Kalkulus
Permulaan, pelajar seharusnya dapat memahami konsep asas fungsi serta beberapa teorem
yang berkaitan dengan unit Improper Integral ini. Bermula di peringkat akar umbi lagi,
pelajar perlu menguasai asas kemahiran dalam ilmu Matematik. Ini kerana ilmu
Matematik merupakan ilmu yang berterusan hingga ke tahap tinggi. Penguasaan terhadap
kemahiran atau teknik-teknik tertentu dalam Matematik tidak akan sempurna tanpa proses
penyelesaian masalah terutamanya mengaplikasikan pengetahuan sedia ada.

Kursus Kalkulus Permulaan telah mendedahkan pelajar kepada konsep Improper
Integral yang melibatkan luas dan isipadu yang mempunyai kaitan dengan Kalkulus
Lanjutan. Pengamiran mempunyai kaitan yang rapat dengan luas di bawah graf dan boleh
dimanipulasikan dalam mencari isipadu. Justeru itu, pengetahuan tentang sifat dan fungsi
pengamiran, satu pembolehubah haruslah difahami dan dikuasai sepenuhnya sebelum kita
mulakan dengan pentakrifan beberapa konsep pengamiran dalam dimensi yang lebih
tinggi.

Pelajar diasuh untuk berfikir dan menggunakan pengetahuan dan kemahiran serta
teknik-teknik yang betul dalam menyelesaikan sesuatu masalah dalam Matematik. Pelajar
perlu menguasai asas dalam Kalkulus Permulaan sebelum mempelajari Improper
Integral yang melibatkan luas dan isipadu di dalam Kalkulus Lanjutan. Sering kali
berlaku kesilapan di kalangan pelajar dalam menyelesaikan masalah Matematik yang
berkaitan dengan tajuk Improper Integral kerana mereka kurang menguasai asas dalam
Kalkulus Permulaan. Faktor ini mungkin disebabkan oleh pelajar itu sendiri.
Selain itu, faktor pensyarah juga perlu diambil kira, terutamanya pendekatan yang
dijalankan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Pensyarah perlu mengambil
inisiatif untuk melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran secara efektif bagi
meningkatkan kefahaman konsep dan asas dalam Kalkulus Permulaan.


1
1.2 Pernyataan Masalah
Cabang kalkulus dipenuhi teori dan aplikasi pengamiran. Differential Calculus
menfokuskan pada kadar perubahan, seperti kecerunan garis tangen dan halaju. Integral
Calculus pula menekankan jumlah sesuatu nilai seperti panjang, luas kawasan dan
isipadu. Penguasaan pelajar dalam Kalkulus Permulaan di peringkat tinggi amat penting
bagi melangkah ke peringkat kalkulus yang lebih tinggi. Kesukaran pelajar dalam
penyelesaian masalah berkaitan kalkulus sering dikaitkan dengan pengetahuan asas yang
mereka miliki.
Ekoran daripada itu, kesukaran yang dihadapi akan menjejaskan penguasaan
pelajar terutamanya dalam menyelesaikan masalah Improper Integral yang melibatkan
luas dan isipadu yang memerlukan lebih banyak penggunaan pengetahuan sedia ada
dalam Kalkulus Permulaan. Oleh yang demikian, pelajar yang tidak menguasai
pengetahuan asas dalam Kalkulus Permulaan yang secukupnya akan menghadapi masalah
yang boleh memberikan kesan yang berterusan. Pembelajaran Matematik khususnya
kalkulus tidak sepatutnya menjadi suatu pengalaman yang hanya belajar untuk lulus ujian
atau peperiksaan. Pendidikan Matematik pada peringkat universiti hendaklah
menekankan kepada konsep dan asas Matematik. Dari itu, pembelajaran Matematik ini
dapat dihubung kait dengan pembelajaran yang seterusnya.

Menurut Ng See Ngean (dalam Baharudin Moktar, 1991, m.s.2), Matematik
adalah satu mata pelajaran yang bersifat hierarki, iaitu pembelajaran secara berperingkat-
peringkat. Sehubungan itu, pelajar yang menghadapi masalah penguasaan bagi sesuatu
tajuk pada awal proses pembelajaran dan pengajaran akan menghadapi masalah pada
masa akan datang atau penguasaan pada bab yang mendatang. Hal ini perlu diberi
penekanan atau dijadikan fokus utama kepada pelajar yang bermasalah supaya proses
pengajaran dan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar.

Bruechener (dalam Idris Zainal Abidin, 1991, m.s.4) menegaskan bahawa semua
kesalahan yang terdapat di dalam kerja-kerja adalah sangat penting dianalisis. Melalui
penganalisisan kesalahan serta kesilapan yang dilakukan oleh murid-murid kesahan ujian
diagnostik tersebut dapat ditentukan. Dengan erti kata lain, pelajar yang membuat
kesalahan yang terdapat dalam kerjanya adalah sangat penting dianalisis untuk
menentukan kesahan ujian pencapaian. Sehubungan itu, kesalahan yang berulang kali
dilakukan pelajar dapat dielak pada masa mendatang.

Pendapat ini juga disokong oleh West (dalam Idris Zainal Abidin, 1991, m.s.12)
yang menyebut kesalahan-kesalahan sebagai kesalahan konsep dan beliau percaya
bahawa diagnostik yang berkesan dan berhasil akan memperlihatkan pola-pola kesalahan
dan bukan kesalahan rawak. Beberapa aspek penting juga dapat dikenal pasti melalui
ujian ini.

Hujah yang jelas terhadap pernyataan masalah menggambarkan kajian ini
bertujuan untuk mengkaji pengetahuan sedia ada pelajar dalam menyelesaikan masalah
Improper Integral di dalam Kalkulus Lanjutan.

2

1.3 Soalan Kajian
Berdasarkan pernyataan masalah yang dinyatakan di atas, kajian ini akan cuba menjawab
beberapa persoalan berikut:
i. Adakah pelajar menggunakan pengetahuan sedia ada dalam Kalkulus Permulaan
untuk menyelesaikan permasalahan Improper Integral yang melibatkan luas dan isipadu
dalam Kalkulus Lanjutan?
ii. Adakah pelajar menggunakan pengetahuan sedia ada dalam Kalkulus Permulaan
dengan betul?


1.4 Kesignifikanan Kajian
Secara umumnya, kajian ini diharap dapat membantu golongan pendidik untuk
mengetahui kepentingan asas dalam Kalkulus Permulaan sebelum pelajar mengambil
kursus kalkulus yang selanjutnya. Kajian ini hanya menekankan subtopik yang lebih kecil
dalam Kalkulus Lanjutan iaitu Improper Integral yang melibatkan luas dan isipadu.
Dapatan kajian ini nanti akan menjadi suatu garis panduan dalam melihat apakah asas-
asas yang perlu ditekankan oleh golongan pendidik agar pelajar mempunyai asas yang
kukuh dalam kalkulus.

Secara khususnya, kajian ini juga diharap dapat menambah baikkan teknik-teknik
pengajaran dan pembelajaran bagi subtopik yang dikaji. Di samping itu, golongan
pendidik juga dapat mengetahui kelemahan-kelemahan pelajar dalam penyelesaian
masalah Matematik agar mudah diatasi.

Bagi institusi pengajian tinggi, kajian ini diharap dapat membantu pihak
pengurusan akedemik untuk menyediakan satu bentuk kursus yang bermutu dan juga
berharap pihak yang terlibat dapat meningkatkan proses pengajaran dan pembelajaran
dalam mengukuhkan lagi pelajar dengan asas-asas dalam Kalkulus Permulaan sebelum
melangkah kepada Kalkulus Lanjuatan.

Penyelidik berharap kajian ini dapat juga membantu menyedarkan pelajar untuk
berusaha bersungguh-sungguh supaya meningkatkan penguasaan asas Kalkulus
Permulaan kerana Kalkulus Lanjutan merupakan kesinambungan daripada Kalkulus
Permulaan.


1.5 Batasan Kajian
Kajian yang dijalankan mempunyai batasan yang tertentu. Antara batasan kajian tersebut
ialah:
a) Kajian ini hanya memfokuskan kepada skop yang agak kecil dalam pembelajaran
Kalkulus Lanjutan semester satu sesi 06/07 yang berkisar kepada konsep Improper
Integral yang melibatkan luas dan isipadu yang mempunyai kaitan dengan Kalkulus
3
Permulaan seperti teknik-teknik pengamiran dan had. Maka ujian pencapaian matematik
yang dijalankan adalah terbatas kepada tajuk ini.
b) Ujian diagnostik yang diduduki sampel terdiri daripada semua soalan subjektif
dan pelajar dikehendaki menjawab dalam masa 30 minit. Sehubungan itu, dapat
ditafsirkan bahawa semua aspek yang diuji adalah berpandukan soalan subjektif sahaja.
c) Ketepatan kajian banyak bergantung kepada kejujuran dan kesungguhan para
responden dalam menjawab soalan yang diberikan. Ini penting kerana hasilnya akan juga
melibatkan pelajar lain.
d) Hasil kajian ini hanya mengambarkan sampel yang dikaji pada semester
berkenaan sahaja. Hasil kajian mungkin berbeza sekiranya kajian dijalankan ke atas
pelajar Kalkulus Lanjutan pada semester yang berlainan.
e) Kajian ini merupakan kajian khusus tentang hubungan konsep asas kalkulus
dengan pencapaian kalkulus lanjutan. Pembolehubah lain seperti pengaruh ibu bapa,
pensyarah, rakan sebaya dan lain-lain tidak dikawal. Pencapaian Kalkulus Lanjutan
adalah berdasarkan keputusan ujian pencapaian.
1.6 Definisi Istilah
Pengetahuan adalah maklumat yang diketahui atau disedari oleh seseorang. Pengetahuan
tidak dibatasi pada deskripsi, hipotesis, konsep, teori, prinsip dan prosedur yang benar
atau berguna. Pengetahuan terdiri atas kepercayaan tentang kenyataan juga mungkin
diperoleh berdasarkan pengalaman. Cara lain untuk mendapat pengetahuan ialah dengan
pengamatan dan eksperimen.
Kalkulus adalah cabang matematik yang dikembangkan dari aljabar dan geometri.
Kalkulus umumya mempelajari laju perubahan (dalam fungsi), seperti halaju, lengkung,
dan isipadu. Perkembangan kalkulus awalnya didukung oleh Archimedes, Leibniz dan
Newton; juga Barrow, Descartes, de Fermat, Huygens, dan Wallis. Dasar dari kalkulus
adalah pengamiran, pembezaan dan had.

Luas adalah kuantiti fizik yang menyatakan ukuran suatu permukaan. Unit luas utama
menurut Scale International (SI) adalah meter persegi sedangkan menurut sistem
Imperial adalah kaki persegi. Pengukuran luas untuk bentuk-bentuk sederhana boleh
dilakukan dengan menggunakan persamaan Matematik. Contohnya, untuk suatu
segiempat, luas adalah lebar darab tinggi.

Improper Integral adalah salah satu dari cabang pengamiran. Kamiran tak wajar ada dua
jenis. Jenis yang pertama ialah Kamiran Tak Wajar Jenis I dan jenis yang kedua ialah
Kamiran Tak Wajar Jenis II.


4
BAB 2KAJIAN KEPERPUSTAKAANBab ini menghuraikan empat literatur utama bagi tajuk yang dikaji. Pertamanya ialah
pengenalan yang mendefinisikan tajuk berdasarkan rujukan tertentu. Keduanya ialah
mengenai pengetahuan sedia ada. Ketiganya, penyelidik menjalankan kajian literatur
tentang kepentingan pengetahuan sedia ada. Keempatnya, penyelidik membuat kajian
literatur berdasarkan kajian-kajian lepas.


2.1 Pengenalan
Penyelidik ingin mendefinisikan tajuk kajian iaitu aplikasi pengetahuan sedia ada pelajar
Matematik Kalkulus Permulaan semester 1 sesi 06/07 UPSI dalam menjawab soalan
Improper Integral yang melibatkan luas dan isipadu di dalam Kalkulus Lanjutan secara
umum. Berdasarkan tajuk di atas, penyelidik akan menerangkan kandungan yang terdapat
dalam sub topik Improper Integral yang diajar dalam Kalkulus Permulaan.
Improper Integral ialah kamiran tak wajar. Ia mengandungi dua jenis. Jenis yang
pertama ialah Kamiran Tak Wajar Jenis I.
1. Jika f(x) selanjar dalam selang [a,) maka

2. Jika f(x) selanjar dalam selang (-,b] maka

3. Jika f(x) selanjar dalam selang (-,) maka
5

dengan c sebarang nombor nyata.
Dalam dua kes yang pertama, kamiran tak wajar dikatakan menumpu jika had wujud.
Sebaliknya, jika had tak wujud kamiran tak wajar dikatakan mencapah. Dalam kes ketiga
kamiran di sebelah kiri dikatakan mencapah jika salah satu atau kedua-dua kamiran tak
wajar di sebelah kanan mencapah.
Jenis yang kedua ialah Kamiran Tak Wajar Jenis II.
1. Jika f(x) selanjar dalam selang [a,b) dan mempunyai ketakselanjaran tak terhingga
di b, maka
2. Jika f(x) selanjar dalam selang (a,b] dan mempunyai ketakselanjaran tak terhingga
di a, maka
3. Jika f(x) selanjar dalam selang [a,b], kecuali di suatu titik c dalam (a,b) dan f(x)
mempunyai ketakselanjaran tak terhingga di c, maka
dengan c sebarang nombor nyata.
Dalam dua kes yang pertama, kamiran tak wajar dikatakan menumpu jika had wujud.
Sebaliknya, jika had tak wujud kamiran tak wajar dikatakan mencapah. Dalam kes ketiga
kamiran di sebelah kiri dikatakan mencapah jika salah satu atau kedua-dua kamiran tak
wajar di sebelah kanan mencapah.

Menurut Kantowski (dalam Anbarasi Raju, 1999, m.s.6) berpendapat bahawa
masalah akan wujud apabila pelajar menghadapi soalan Matematik yang tidak dapat
dijawab dalam masa yang singkat atau tidak dapat diselesaikan dengan menggunakan
maklumat-maklumat yang ada padanya ketika itu. Masalah Matematik berbeza daripada
latihan Matematik kerana dalam menyelesaikan masalah tiada prosedur atau algoritma
tertentu yang menjamin penyelesaian masalah tersebut.

Pada pendapat Laster (dalam Anbarasi Raju, 1999, m.s.7), masalah akan wujud
apabila pelajar ingin melaksanakan sesuatu tugas tersebut. Menurut beliau, ciri penting
bagi definisi masalah Matematik ialah keinginan pelajar untuk mencari penyelesaian. Jika
6
ciri ini tidak wujud, maka situasi berkenaan tidak dianggap sebagai masalah. Masalah
Matematik pula terdiri daripada berbagai-bagai jenis seperti masalah perkataan, teka-teki,
pembuktian dan masalah kehidupan seharian.
Masalah akan wujud apabila terdapat perbezaan antara semesta (situasi
permulaan) dengan keadaan yang cuba dicapai (situasi matlamat), tetapi pelajar tidak
mengetahui cara perbezaan itu boleh dihapuskan (Hayes dalam Anbarasi Raju, 1999,
m.s.7), pula. Situasi matlamat yang perlu dicapai itu mungkin berbentuk konkrit atau
abstrak.
Secara keseluruhannya dapat disimpulkan bahawa masalah Matematik ialah
keadaan atau teknik yang tidak dapat dikenal pasti dengan serta merta. Ia juga merupakan
satu situasi yang mempunyai tujuan yang jelas tetapi wujud halangan terhadap jalan untuk
mencapai tujuan tersebut.
2.2 Pengetahuan Sedia Ada
Secara umumnya, sebelum memasuki aras yang lebih tinggi, seseorang pelajar itu patut
memahami kesemua asas terlebih dahulu. Pengajaran dan pembelajaran Matematik telah
mengalami perubahan ketara bukan sahaja melibatkan perubahan sukatan bahkan dari
segi pendekatannya. Ini adalah dalam usaha untuk mewujudkan pembelajaran berkesan
dan penguasaan pemahaman konsep Matematik di kalangan pelajar. Pelajar perlu dibawa
keluar dari kepompong pemikiran yang sempit terhadap Matematik kepada bentuk yang
lebih praktikal dan analitik yang memerlukan pemahaman konsep. Dalam usaha ke arah
itu, pelajar perlu dikaji bukan sekadar tentang cara mereka belajar dan menjawab soalan
bahkan perlu mendalami cara mereka berfikir serta berinteraksi dalam memahami sesuatu
konsep Matematik.
Menurut Biggs (1990), perbezaan ini berlaku kerana proses pembelajaran
melibatkan teknik yang kompleks, strategi dan pendekatan yang mana diarah oleh nilai
dan sikap yang relevan. Elemen-elemen yang terdapat dalam proses belajar merangkumi
motif, matlamat, sumber, kekangan, maklumat kemaskini, kebolehan, strategi
pemantauan dan finalising. Kesemua elemen ini memaparkan satu jaringan kerja yang
kompleks yang mana ia akan membawa kepada pendekatan pembelajaran yang berbeza
bagi individu. Suasana pengajaran yang sistematik dan harmoni juga merupakan salah
satu faktor penting yang menyumbang kepada kejayaan pengajaran dan pembelajaran. Ini
dapat membantu pelajar meningkatkan pencapaian dalam Matematik.
Pelajar Major Matematik di UPSI dikehendaki mengambil Kalkulus Permulaan
dahulu sebelum mengambil kursus Kalkulus Lanjutan. Objektifnya adalah untuk
menyediakan asas kalkulus untuk membolehkan pelajar mengikuti kursus yang lebih
tinggi dalam bidang ini dan bidang yang berkaitan. Kursus ini menekankan pembinaan
konsep dalam kalkulus satu pembolehubah dan memperkenalkan pelajar kepada konsep-
konsep set dan fungsi sebagai asas yang diperlukan untuk memahami idea-idea mengenai
keselanjaran dan terbitan fungsi.

7
Penekanan kursus ini adalah mengenai pembezaan dan teorem-teorem yang
berkaitan dan kamiran sebagai proses anti-pembezaan juga dipelajari. Teorem-teorem dan
teknik-teknik kamiran dan pembezaan dibincangkan di akhir kursus. Antara topik-topik
yang diajar dalam Kalkulus Permulaan ialah pengenalan dan perbincangan mendalam
tentang set dan fungsi, had dan keselanjaran bagi fungsi pembezaan. Pembezaan bagi
hasil tambah, hasil bahagi dan pendaraban serta penggunaannya. Selain itu, fungsi-fungsi
menokok dan menyusut, bentuk tak tentu, petua L'Hospital, pengenalan dan perbincangan
tentang anti-pembezaan dan kamiran. Teorem Asasi Kalkulus dan permasalahan-
permasalahan yang berkaitan, teknik-teknik pengamiran bersama fungsi-fungsi logaritma
dan eksponen juga diajar semasa pelajar Mengambil Kalkulus Permulaan.

Sementara di peringkat Kalkulus Lanjutan pelajar dilengkapkan dengan
pengetahuan peringkat lanjutan dalam bidang kalkulus. Di antara topik-topik dalam
kursus ini adalah teknik pengamiran peringkat tinggi, kamiran tak wajar, jujukan dan siri,
ujian penumpuan, termasuk ujian kamiran, siri selang-seli, fungsi jujukan menumpu dan
sebagainya. Dalam kajian ini, pengetahuan sedia ada yang patut ada pada pelajar dalam
menjawab ujian pencapaian ialah lakaran graf bagi fungsi yang diberi, lorekan mengikut
batasan, rumus luas kawasan batasan atas dan bawah, operasi fungsi, teknik pengamiran,
pengamiran fungsi salingan, finite atau infinite bagi luas, rumus isipadu, batasan atas
dan bawah bagi isipadu dan finite atau infinite bagi isipadu.


2.3 Kepentingan pengetahuan sedia ada
Matematik ialah satu bidang ilmu yang melatih minda supaya berfikir secara mantik dan
bersistem dalam menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Sifat Matematik secara
tabiinya menggalakkan pembelajaran yang bermakna dan mencabar pemikiran.
Pengetahuan sedia ada sering dikaitkan dengan konstruktivisme. Konstruktivisme adalah
satu fahaman yang mencadangkan pelajar belajar sesuatu dengan membina pemahaman
sendiri.

Dalam menilai keupayaan pelajar terhadap pengetahuan sedia ada bukan sahaja
aspek kognitif diambil kira tetapi aspek afektif juga perlu dipertimbangkan. Penilaian
terhadap pengetahuan sedia ada tidak seperti penilaian kertas dan pensel kerana ia
merupakan satu proses yang kompleks dan tingkah laku penyelesaian masalah itu
dipengaruhi oleh pelbagai faktor. Ia berfokus kepada proses penyelesaian masalah dan
bukan kepada hasil atau jawapan semata-mata. Pemarkahan untuk menilai pengetahuan
sedia ada boleh dijalankan secara analitik. Markah atau skor diperuntukkan bagi setiap
langkah penyelesaian masalah, iaitu memahami masalah, merancang strategi, melaksana
strategi penyelesaian, dan menyemak semula. Skim pemarkahan adaptasi Charles &
Lester dan Woods, RECSAM 1996 berikut boleh dijadikan panduan.
Memahami masalah
0: Tidak ada jawapan langsung
1: Salah tafsir masalah
2: Salah tafsir sebahagian besar masalah
3: Salah tafsir sebahagian kecil masalah
4: Memahami masalah dengan baik
8
Merancang strategi
0: Tidak ada jawapan langsung
1: Rancangan yang langsung tidak betul
2: Prosedur yang ada kesilapan besar
3: Prosedur yang ada kesilapan kecil
4: Rancangan yang boleh mendapat jawapan betul
Melaksana strategi
0: Tidak ada jawapan atau jawapan yang salah
1: Kesilapan mengira; sebahagian jawapan sahaja yang betul
2: Penyelesaian yang betul
Berdasarkan skema ini markah penuh ialah 10 markah. Untuk proses memahami masalah
4, proses merancang strategi 4 dan proses melaksana strategi 2. Teknik ini sangat sesuai
bagi pengkaji mengenal pasti kekuatan dan kelemahan pelajar tentang pengetahuan sedia
ada yang ada padanya. Ia boleh digunakan sebagai alat diagnostik untuk mengesan
kekuatan dan kelemahan pelajar dalam langkah-langkah penyelesaian masalah dan
kemudian membuat tindakan susulan untuk meningkatkan keupayaan pelajar dalam asas
pengetahuan sedia ada.


2.4 Kajian Lepas
Daripada kajian-kajian lepas, penyelidik mencadangkan bahawa pengetahuan sedia ada
adalah penting bagi menyelesaikan masalah dalam Matematik kerana pengetahuan yang
baru dibina daripada pengetahuan yang lalu. Kalkulus memainkan peranan penting dalam
pelbagai bidang seperti Matematik, Sains dan Kejuruteraan. Oleh yang demikian terdapat
banyak kajian yang dijalankan bagi mengkaji kefahaman pelajar dalam pengajian
kalkulus. Kajian-kajian ini mendapati bahawa pengetahuan konsep penting dalam
memahami sesuatu pelajaran.
The most commonly used methods for teaching mathematics are
presentation of information to the class by chalkboard or
overhead projector and assignment of individual work
( Roulet, 1998, m.s. 3 )
Realiti yang berlaku dalam pelaksanaan pengajaran di Malaysia turut dialami oleh
beberapa negara lain. Pernyataan di atas dipetik daripada laporan Kementerian
Pendidikan Ontario di dalam kajiannya terhadap pelaksanaan proses pengajaran
pembelajaran di beberapa buah sekolah di sana. Kajian tersebut melibatkan pengetua-
pengetua sekolah, guru-guru, dan para pelajar. Dalam penyeliaan di bilik darjah di dapati
bahawa aktiviti pengajaran pembelajaran lebih berpusatkan kepada guru di mana para
pelajar lebih banyak menyelesaikan latihan secara individu. Konsep-konsep baru
disampaikan kepada pelajar dalam bentuk penerangan secara kelas. Ini akan
mengurangkan asas pelajar terhadap sesuatu cabang ilmu yang akan melemahkan mereka
untuk pergi ke aras yang lebih tinggi.
without a sound understanding of concepts, skills may be
used mechanically and easily forgotten student must
understand the underlying concepts and if they cannot do the
skills, they cannot be expected to understand concepts and
cannot progress too higher-level course work.
9
(Kulm, 1988, m.s.18)
Petikan di atas menjelaskan bahawa pengetahuan konsep dan pemahaman konsep
penting dalam menyelesaikan masalah Matematik. Tanpa pengetahuan sedia ada, pelajar
tidak akan memahami konsep dan tidak akan dapat menyelesaikan masalah Matematik
pada peringkat yang lebih tinggi.

Ginsburg & Baron (1992) dalam kajian lepas dalam bidang ini menunjukkan
bahawa konsep-konsep di atas dapat menolong kanak-kanak mempelajari Matematik
dengan lebih berkesan. Tambahan pula, mereka juga dapat mengaplikasikan kemahiran
yang mereka perolehi kepada keadaan yang baru. Beliau membuat kesimpulan bahawa
pelajar-pelajar perlu mempunyai kefahaman yang kukuh terhadap konsep-konsep
Matematik asas yang akan membolehkan mereka melanjutkan pelajaran ke peringkat
yang lebih tinggi.

Ng See Ngean (1991,ms 13) menyatakan bahawa pelajar kerapkali membuat
kesilapan dalam aritmetik. Mereka tidak mempelajari dengan lengkap teknik-teknik
pengiraan dan memberi jawapan yang salah. Jika kesilapan ini tidak dibetulkan dari awal
maka ia akan menjadi halangan kepada pembelajaran Matematik di masa hadapan. Pada
masa itu, masalah ini akan menjadi lebih sukar lagi. Kadangkala seseorang pelajar tidak
dapat menyelesaikan masalah bukan kerana dia tidak mempunyai pengetahuan dan
kemahiran yang diperlukan untuk masalah itu, tetapi dia tidak memahami masalah
berkenaan. Pelajar harus menyedari bahawa kesilapan dan kesalahan mungkin berlaku
dan guru harus membantu pelajar melihat mengapa kesilapan atau kesalahan wujud
supaya pelajar dapat mengelakkan daripada melakukan kesalahan yang sama.
Menurut Starkey, (1992) perkembangan kanak-kanak dalam bidang awal
Matematik atau dalam mengenali angka dan membilang bukan berdasarkan konsep
"semua" atau "tiada langsung" tetapi lebih berdasarkan kepada konsep perkembangan
beransur-ansur yang melibatkan sesuatu penemuan dan pembinaan makna yang lebih
mendalam, tentang angka dan konsep-konsep pengiraan. Kanak-kanak belajar tentang
nombor berdasarkan kepada pengalaman mereka. Ramai pengkaji mencadangkan
kemahiran menyatakan bilangan kuantiti sesuatu objek dan membilang angka adalah
kemahiran asas kanak-kanak yang dipelajari dan dibina oleh kanak-kanak semasa
berumur 5 ke 6 tahun mendapati dalam kajiannya bahawa kanak-kanak pada peringkat
pra-sekolah lagi telah mempunyai pengetahuan yang baik tentang kuantiti dalam bentuk
angka dan membilang objek dengan tepat. Beliau juga menyimpulkan bahawa belajar
membilang adalah asas kepada kemahiran menggunakan angka bagi kanak-kanak
Ini menyentuh tentang kepentingan tentang pengetahuan sedia ada, tahap
penggunaan sedia ada yang digunakan oleh pelajar dan sejauh manakah pelajar
menumpukan perhatian terhadap pengetahuan yang sedia ada ini. Keseluruhannya,
perkara yang perlu diutamakan dalam pembelajaran pelajar ialah pengetahuan konsep-
konsep yang penting terutamanya dalam subjek kalkulus. Asas-asas dalam subjek
Kalkulus Permulaan perlu dikuasai. Sekiranya pelajar tidak menguasai asas-asas tersebut,
10
pelajar akan menghadapi masalah dalam menyelesaikan masalah Matematik berkait
dengan subtopik Improper Integral.
Wiersma (1995) menyatakan perbezaan Matematik dengan mata
pelajaran lain ialah dari segi penekanan terhadap kaedah pengajaran
yang disampaikan dan sistem pembelajaran yang berlaku. Tiga aspek
penting yang dinyatakan ialah pengetahuan dan kefahaman ,
penggunaan konsep dan penyelesaian masalah. Dengan adanya
ketiga-tiga aspek tersebut maka pembelajaran Matematik akan
menjadi lebih mudah. Oleh itu perlunya ada gaya belajar yang
tersendiri bagi meningkatkan pencapaian Matematik.


11
BAB 3

METODOLOGIBab ini menjelaskan tentang lima tajuk utama secara terperinci. Pertamanya ialah tentang
reka bentuk kajian. Keduanya adalah mengenai populasi dan sampel. Ketiganya tentang
instrumen kajian. Keempatnya menyentuh prosedur kajian. Kelimanya berkaitan dengan
analisis data yang digunakan dalam kajian.


3.1 Reka Bentuk Kajian
Kajian yang dilakukan adalah berbentuk kuantitatif. Reka bentuk kajian secara kuantitatif
yang dijalankan adalah berdasarkan kepada ujian pencapaian yang diberi. Soalan
pencapaian Improper Integral ini melibatkan luas dan isipadu yang diberikan kepada
pelajar Matematik semester 3 (Semester 1 06/07) UPSI bagi mengenal pasti pengetahuan
sedia ada mereka. Soalan yang diberikan mengandungi 11 pengetahuan sedia ada dalam
Kalkulus Pemulaan. 11 pengetahuan sedia ada ini akan dikenal pasti oleh penyelidik
sesudah pelajar habis menjawab soalan. Data akan dikumpul pada minggu terakhir kursus
Kalkulus Lanjutan bagi memastikan masa tidak mempengaruhi data kajian ini.


3.2 Populasi dan Sampel
Populasi kajian terdiri daripada pelajar Matematik semester 3 (Semester 1 06/07) yang
telah mengambil kursus Kalkulus Permulaan. Populasi yang dipilih terdiri daripada
pelajar lelaki dan perempuan pelbagai latar belakang dan tahap pencapaian Matematik
yang dipilih secara rawak.

Dalam menentukan saiz sampel, isu yang paling penting ialah isu mengenai
perwakilan dan kecukupan (Ary, 1990). Oleh itu, kajian ini melakukan pemilihan pelajar
berdasarkan pengalaman dan pengetahuan.


3.3 Instrumen Kajian
Ujian pencapaian untuk mengenal pasti penggunaan pengetahuan sedia ada pelajar dalam
kalkulus. Penyelidik menilai jawapan sampel berdasarkan jawapan yang diberikan secara
bertulis. Ujian pencapaian ini terdiri daripada bahagian dalam teknik-teknik pengamiran
dan had. Sampel perlu menguasai teknik-teknik asas pengamiran dalam Kalkulus
Permulaan kerana tajuk tersebut akan diaplikasikan dalam kursus Kalkulus Lanjutan.
Selain itu, penggunaan pelajar terhadap pengetahuan sedia ada oleh pelajar akan
dipastikan betul atau tidak akan dikenal pasti di mana kesilapannya.

12

3.4 Prosedur Kajian
Sebelum penyelidik memulakan kajian, penyelidik perlu membuat jalinan perhubungan
dengan pihak yang berkaitan terutamanya pihak institusi tersebut. Kemudian, penyelidik
pergi ke institusi tersebut dan berbincang dengan pihak Fakulti Sains dan Teknologi bagi
mendapat maklumat dan memohon kebenaran menjalankan kajian di institusi berkenaan.
Selepas itu, penyelidik berjumpa dan berbincang serta meminta bantuan pensyarah yang
terlibat untuk memulakan kajian.

Pensyarah tersebut memberi salinan soalan Kalkulus Lanjutan yang mempunyai
kesinambungan daripada Kalkulus Permulaan kepada pengkaji. Berdasarkan kepada
soalan tersebut, penelitian terhadap sub topik Improper Integral dibuat untuk
mendapatkan satu set soalan kajian yang mempunyai kaitan dengan tajuk kajian.

Untuk memastikan kesesuaian ujian pencapaian kepada sampel, ujian rintis
dilakukan terlebih dahulu terhadap 8 orang pelajar yang berbeza ciri dan pencapaian
Matematik. Daripada ujian yang dilakukan seorang pelajar mempunyai 10 pengetahuan
sedia ada iaitu pencapaian tertinggi dan yang paling rendah iaitu seorang yang hanya
mempunyai 1 pengetahuan sedia ada. 8 pelajar lain mempunyai pengetahuan sedia ada di
antara 1 hingga 10 pengetahuan sedia ada. Cronbach's Alpha yang diperolehi adalah
0.922 yang membuktikan bahawa ujian yang dibuat mempunyai kesahan yang tinggi.
Objektif setiap unit soalan adalah seperti berikut:
No. Item Objektif
1 a Mengenal pasti pengetahuan sedia ada
pelajar dalam melakar graf bagi fungsi yang
diberi.
b Mengenal pasti pengetahuan sedia ada
pelajar dalam lorekan mengikut batasan
c Mengenal pasti pengetahuan sedia ada
pelajar dalam menyelesaikan soalan luas
kawasan, batasan atas dan bawah bagi luas,
operasi fungsi, teknik pengamiran dan
Finite and Infinite bagi luas
13
d Mengenal pasti pengetahuan sedia ada
pelajar dalam penggunaan rumus isipadu,
batasan atas dan bawah bagi isipadu dan
Finite dan Infinite bagi isipadu
3.5 Analisis Data
Setelah jawapan daripada pelajar diperolehi, jawapan akan diperiksa dan pengetahuan
sedia ada setiap pelajar dimasukkan ke dalam satu borang (Lampiran C). Untuk melihat
pengetahuan sedia ada bagi keseluruhan pelajar, maklumat daripada data dalam Lampiran
C dimasukkan ke dalam satu kotak (Lampiran D). Data bagi pengetahuan sedia ada akan
dianalisis dengan menggunakan perisian Statistical Package for the Sosial
Science 12.0 for Windows (SPSS). SPSS digunakan bagi mandapatkan maklumat
secara diskriptif tentang penggunaan pengetahuan sedia ada dalam subtopik Improper
Integral yang melibatkan luas dan isipadu. Penyelidik amat berhati-hati ketika
memproses maklumat dari data yang didapati kerana keberkesanan kajian ini bergantung
kepada kebolehan penyelidik memilih dan menganalisis dokumen yang sahih dan sesuai.
Penyelidik menetapkan alat ukur yang yang digunakan bagi menkategorikan tahap
lemah, sederhana dan baik dengan berpandukan kepada peratus yang diperolehi bagi
setiap pengetahuan sedia ada. Bagi pengaplikasian pengetahuan yang mendapat 50% ke
bawah, penyelidik menkategorikan sebagai pengetahuan pelajar berada pada tahap lemah,
50-70% sederhana dan 70-100% pada tahap baik.

Bagi kajian ini, iaitu kajian kuantitatif, rekabentuk penyelidikan adalah berbentuk
tetap dan ia memerlukan ujian statistik. Semasa kerja lapangan, proses analisis data dibuat
serentak dengan pungutan data.

14
BAB 4
DAPATAN KAJIAN
Bab ini akan membincangkan secara khusus hasil kajian yang telah
diperolehi. Tumpuan diberi kepada analisis data-data yang diperolehi
daripada ujian pencapaian. Analisis dibuat 100% ke atas ujian
pencapaian yang diberikan. Data-data yang diperolehi diproses dengan
menggunakan perisian Statistical Package for the Sosial Science 12.0
for Windows (SPSS) untuk mendapatkan nilai-nilai dalam bentuk
frekuensi, peratusan, varian dan min.
4.1 Pengenalan
Di bahagian ini akan dibincangkan mengenai dapatan-dapatan yang
diperolehi dari sekolah yang dijadikan subjek kajian melalui
penganalisisan data. Ia merupakan penghuraian keputusan statistik
hasil daripada penganalisisan data kajian yang telah dilakukan. Analisis
yang dijalankan adalah untuk mengetahui adakah pelajar
menggunakan pengetahuan sedia ada dalam Kalkulus Permulaan
untuk menyelesaikan permasalahan Improper Integral yang
melibatkan luas dan isipadu dalam Kalkulus Lanjutan. Ia juga bertujuan
untuk mengetahui adakah pelajar menggunakan pengetahuan sedia
ada dalam Kalkulus Permulaan dengan betul. Ini akan menjawab
persoalan kajian yang dikemukakan. Penganalisisan dapatan ini adalah
berdasarkan kepada data-data yang terdapat di Lampiran D.
4.2 Andaian Kajian
Sebagai prosedur kajian andaian berikut disenaraikan sebagai rujukan
terhadap hasil dapatan kajian;
1. Semua responden dipilih secara rawak
2. Responden menjawab soal selidik dengan suka rela.
4.3 Analisis aplikasi pengetahuan sedia ada Kalkulus
Permulaan pelajar Matematik Semester 3 dalam menjawab
soalan Improper Integral yang melibatkan luas dan isipadu
dalam Kalkulus Lanjutan.
Jadual di bawah menggambarkan frekuensi, min, dan peratus dari
setiap item yang diperolehi dari ujian pencapaian. Jadual di bawah juga
15
menyatakan aplikasi pengetahuan sedia ada pelajar bagi setiap 11
pengetahuan sedia ada Kalkulus Permulaan.
Jadual 4.1
Lakaran Graf Bagi Fungsi Yang DiBeri
Pengetahuan 1 Frekuensi Peratus Min
Ada 24 40
Tiada 36 60
Jumlah 60 100 1.60
Nota: Pengetahuan 1 = Lakaran Graf Bagi Fungsi Yang DiBeri
Jadual 4.1 di atas menunjukkan 40% atau 24 orang pelajar yang
mengaplikasikan pengetahuan sedia ada mereka bagi pengetahuan
sedia ada Lakaran Graf Bagi Fungsi Yang DiBeri. Seramai 36 pelajar
tidak dapat menjawab soalan ini dengan betul yang merupakan soalan
kedua peratusan tertinggi salah. Min bagi soalan ini ialah 1.60 iaitu
menghampiri kepada 2.00 yang menunjukkan lebih ramai yang
menjawab salah daripada betul. Ini menunjukkan pengaplikasian
pelajar tentang pengetahuan 1 ini berada pada tahap lemah.
Jadual 4.2
Lorekan Mengikut Batasan
Pengetahuan 2 Frekuensi Peratus
Min
Ada 42 70
Tiada 18 30
Jumlah 60 100 1.30
Nota: Pengetahuan 2 = Lorekan Mengikut Batasan
Jadual 4.2 di atas menunjukkan 70% atau 42 orang pelajar yang
mengaplikasikan pengetahuan sedia ada mereka bagi pengetahuan
sedia ada Lorekan Mengikut Batasan. Min bagi soalan ini iaitu 1.30
menunjukkan lebih ramai pelajar mengaplikasikan pengetahuan sedia
ada mereka daripada yang tidak dapat menjawab soalan ini. Seramai
24 pelajar masih mempunyai pengetahuan 2 walaupun soalan
pengetahuan 1 mereka silap. Ini kerana mereka melorek kawasan yang
diberi mengikut batasan yang diberikan walaupun lakaran graf mereka
tidak berapa tepat. Bagi soalan ini, pelajar menggunakan
pengaplikasian pengetahuan sedia ada namun tidak tepat.
Jadual 4.3
16
Rumus Luas Kawasan
Pengetahuan 3 Frekuensi Peratus
Min
Ada 44 73.3
Tiada 16 26.7
Jumlah 60 100 1.27
Nota: Pengetahuan 3 = Rumus Luas Kawasan
Jadual 4.3 di atas menunjukkan 73.3% atau 44 orang pelajar yang
mengaplikasikan pengetahuan sedia ada mereka bagi pengetahuan
sedia ada Rumus Luas Kawasan. Bagi soalan ini, secara
keseluruhannya soalan kedua yang paling ramai pelajar menjawab
dengan betul. Min bagi soalan ini, 1.27 yang hampir kepada 1
menunjukkan secara keseluruhan ramai pelajar mengaplikasian
pengetahuan Rumus Luas Kawasan dalam Kalkulus Permulaan bagi
soalan ini. Ini juga kerana pengetahuan 3 ini tidak berkait dengan
pengetahuan 1 dan 2. Dapatan bagi soalan ini menunjukkan
kebanyakan pelajar menggunakan pengetahuan sedia ada 3 ini dengan
betul.
Jadual 4.4
Batasan Atas Dan Bawah Bagi Luas
Pengetahuan 4 Frekuensi Peratus
Min
Ada 35 58.3
Tiada 25 41.7
Jumlah 60 100 1.42
Nota: Pengetahuan 4= Batasan Atas Dan Bawah Bagi Luas
Jadual 4.4 di atas menunjukkan 58.3% atau 35 orang pelajar yang
mengaplikasikan pengetahuan sedia ada mereka bagi pengetahuan
sedia ada Batasan Atas Dan Bawah Bagi Luas. Min 1.42 menunjukkan
lebih daripada separuh pelajar menjawab soalan yang mempunyai
pengetahuan 4 dengan betul. Kebanyakan pelajar silap meletakkan
batasan atas bagi luas bagi soalan ini yang sepatutnya Infinite( ). Ini
menjawab kepada persoalan kajian 1 dan 2 iaitu pelajar
meneggunakan pengetahuan 4 ini bagi menyelesaikan persoalan yang
melibatkan luas dan isipadu namun hanya 58.3% menggunakannya
dengan betul.
Jadual 4.5
Operasi Fungsi
17
Pengetahuan 5 Frekuensi Peratus
Min
Ada 42 70
Tiada 18 30
Jumlah 60 100 1.30
Nota: Pengetahuan 5 = Operasi Fungsi
Jadual 4.5 di atas menunjukkan 70% atau 42 orang pelajar yang
mengaplikasikan pengetahuan sedia ada mereka bagi pengetahuan
sedia ada Operasi Fungsi. Operasi fungsi ini adalah berdasarkan
kepada penolakan atau penambahan dua fungsi. Soalan meminta
pelajar menjalankan operasi fungsi samaada proses penambahan atau
penolakan. Apabila pelajar tidak mempunyai pengetahuan sedia ada 5
ini, mereka tidak dapat menguasai atau memahami pengetahuan sedia
ada 6. Min yang diperolehi bagi soalan pengetahuan sedia ada 5 ini
ialah 1.30.
Jadual 4.6
Teknik Pengamiran
Pengetahuan 6 Frekuensi Peratus
Min
Ada 35 58.3
Tiada 25 41.7
Jumlah 60 100 1.42
Nota: Pengetahuan 6 = Teknik Pengamiran
Jadual 4.6 di atas menunjukkan 58.3% atau 35 orang pelajar yang
mengaplikasikan pengetahuan sedia ada mereka bagi pengetahuan
sedia ada Teknik Pengamiran. Teknik pengamiran ini ialah cara-cara
mengamir persamaan Matematik yang asas. Min 1.42 meghampiri 1.00
menyatakan lebih separuh pelajar mempunyai pengetahuan sedia ada
6 ini. Seramai 35 daripada 60 pelajar telah menggunakan pengetahuan
sedia ada 6 dalam ujian yang diberikan dengan betul.
Jadual 4.7
Pengamiran Fungsi Salingan
Pengetahuan 7 Frekuensi Peratus
Min
Ada 36 60
Tiada 24 40
Jumlah 60 100 1.40
Nota: Pengetahuan 7 = Pengamiran Fungsi Salingan
Jadual 4.7 di atas menunjukkan 60% atau 36 orang pelajar yang
mengaplikasikan pengetahuan sedia ada mereka bagi pengetahuan
sedia ada Pengamiran Fungsi Salingan. Soalan ini melihat pelajar
18
mengamir fungsi salingan. Ini adalah asas yang telah dipelajari semasa
berada dalam kursus Kalkulus Permulaan. Min yang diperolehi iaitu
1.40 menunjukkan lebih ramai pelajar yang mempunyai pengetahuan
sedia ada 7 ini. Tidak ada seorang pun pelajar yang tidak mempunyai
pengetahuan sedia ada 7 ini yang berjaya menjawab soalan yang
mengandungi pengetahuan sedia ada 8 (Lampiran D). Ini menunjukkan
kedua-dua soalan ini mempunyai kaitan antara satu sama lain.
Jadual 4.8
Finite @ Infinite Bagi Luas
Pengetahuan 8 Frekuensi Peratus
Min
Ada 29 48.3
Tiada 31 51.7
Jumlah 60 100 1.52
Nota: Pengetahuan 8 = Finite @ Infinite Bagi Luas
Jadual 4.8 di atas menunjukkan 48.3% atau 29 orang pelajar yang
mengaplikasikan pengetahuan sedia ada mereka bagi pengetahuan
sedia ada Finite @ Infinite Bagi Luas. Lebih daripada separuh pelajar
dengan min 1.52 yang tidak mempunyai pengetahuan 8 daripada
soalan yang diberikan. Pengetahuan 8 ini amat berkait rapat dengan
pengetahuan 3, 4, 5. 6 dan7. Finite @ Infinite Bagi Luas ini diperolehi
apabila jawapan yang diperolehi Infinite dan Finite selain
daripada .
Jadual 4.9
Rumus Isipadu
Pengetahuan 9 Frekuensi Peratus
Min
Ada 50 83.3
Tiada 10 16.7
Jumlah 60 100 1.17
Nota: Pengetahuan 9 = Rumus Isipadu
Jadual 4.9 di atas menunjukkan 83.3% atau 50 orang pelajar yang
mengaplikasikan pengetahuan sedia ada mereka bagi pengetahuan
sedia ada Rumus Isipadu. Pengetahuan sedia ada iaitu Rumus
Isipadu ini paling banyak diaplikasikan pelajar. Min yang diperolehi
iaitu 1.17 paling menghampiri 1.00 berbanding 10 soalan pengetahuan
sedia ada yang lain. Hanya seorang pelajar yang tidak mempunyai
pengetahuan sedia ada bagi soalan ini yang dapat menjawab dengan
betul soalan pengetahuan sedia ada 9 dan 10 (Lampiran D). Ini
menunjukkan pengetahuan sedia ada Rumus Isipadu amat diperlukan
bagi menjawab soalan pengetahuan sedia ada 9 dan 10.
19
Jadual 4.10
Batasan Atas Dan Bawah Bagi Isipadu
Pengetahuan 10 Frekuensi Peratus
Min
Ada 30 50
Tiada 30 50
Jumlah 60 100 1.50
Nota: Pengetahuan 10 = Batasan Atas Dan Bawah Bagi Isipadu
Jadual 4.10 di atas menunjukkan 50% atau 30 orang pelajar yang
mengaplikasikan pengetahuan sedia ada mereka bagi pengetahuan
sedia ada Batasan Atas Dan Bawah Bagi Isipadu. Separuh daripada
pelajar menjawab soalan dengan betul manakala separuh sebaliknya.
Min yang diperolehi juga 1.50 iaitu nilai yang berada di tengah di
antara 1.00 dan 2.00. Pengetahuan daripada soalan ini berkait dengan
pengetahuan 9. Hanya seorang yang tidak mempunyai pengetahuan
sedia ada 9 mempunyai pengetahuan sedia ada 10 ini berdasarkan
jawapan yang diberikan.
Jadual 4.11
Finite @ Infine Bagi Isipadu
Pengetahuan 11 Frekuensi Peratus
Min
Ada 19 31.7
Tiada 41 68.3
Jumlah 60 100 1.68
Nota: Pengetahuan 11 = Finite @ Infinite Isipadu.
Jadual 4.11 di atas menunjukkan 31.7% atau 19 orang pelajar yang
mengaplikasikan pengetahuan sedia ada mereka bagi pengetahuan
sedia ada Lorekan Mengikut Batasan. Soalan ini yang mengandungi
pengetahuan sedia Kalkulus Permulaan Lorekan Mengikut Batasan
adalah yang paling sedikit pengaplikasiannya di kalangan pelajar.
Disebabkan tidak mempunyai asas pada pengetahuan 9 dan 10
kebanyakan pelajar tidak dapat menjawab soalan ini dengan betul. Min
yang diperolehi pada soalan yang mengandungi pengetahuan Finite @
Infine Bagi Isipadu ini ialah 1.68 iaitu yang paling tinggi di antara 11
soalan pengetahuan sedia ada Kalkulus Permulaan. Boleh dikatakan
kebanyakan pelajar tidak menggunakan pengetahuan 11 ini dalam
Kalkulus Permulaan untuk menyelesaikan permasalahan Improper
Integral yang melibatkan luas dan isipadu dalam Kalkulus Lanjutan
dan terdapat pelajar yang tidak menggunakannya dengan betul.
4.3 Dapatan Kajian Lepas
Kember (1996) mencadangkan agar pelajar menggabungkan kaedah kefahaman
20
dan hafalan untuk mendapatkan gred yang baik dalam peperiksaan. Kefahaman terhadap
tugasan sahaja tidak mencukupi untuk mendapatkan gred yang baik.
Forsten (1992) menyatakan bahawa adalah lebih berkesan bagi murid-murid
mempelajari konsep Matematik melalui pengalaman konkrit. Tugas guru menyediakan
alat-alat bantu mengajar untuk membekalkan pelbagai pengalaman konkrit kepada murid-
murid. Kesimpulannya, penyampaian konsep amatlah penting kepada murid-murid agar
murid-murid betul-betul faham satu-satu tajuk yang hendak disampaikan oleh guru.
Dalam memahami soalan matematik pula, melalui kajian tindakannya mendapati bahawa
masalah pengajaran dan pembelajaran (P&P) boleh ditangani sekiranya guru dapat
mengenal pasti sesuatu masalah P&P dengan terperinci dan tepat serta merancang dan
melaksanakan tindakan dengan teratur.
Ainon Mohd & Abdullah Hassan (1995) pula berpendapat, proses hafalan juga
penting untuk memahami proses Matematik yang kompleks. Mereka membahagikan dua
kategori teknik hafalan. Kategori pertama pelajar hanya menghafal konsep Matematik
tanpa memahami jalan penyelesaian masalah Matematik. Kategori kedua mereka
menghafal jalan penyelesaian Matematik setelah mereka memahami konsep tersebut.
Teknik kategori pertama merupakan pendekatan permukaan manakala kategori kedua
adalah pendekatan dalaman. Mereka mendapati untuk mempelajari Matematik dengan
lebih berkesan, pelajar mesti menggabungkan kedua-dua pendekatan. Mereka perlu
memahami pengetahuan dan menghafal maklumat tersebut bagi memudahkan proses
menjawab soalan Matematik secara berkesan.
21
BAB 5
KESIMPULAN DAN CADANGAN
Bab ini membincangkan hasil dapatan kajian dalam konteks tujuan
kajian ini dijalankan serta selari dengan soalan-soalan penyelidikan di
dalam kajian tentang aplikasi pengetahuan sedia ada Kalkulus
Permulaan dalam menjawab soalan Improper Integral yang
melibatkan luas dan isipadu bagi subjek Kalkulus Lanjutan yang telah
dijalankan sebelum ini. Di dalam bab ini juga, penyelidik akan
membuat rumusan keseluruhan dapatan kajian ini serta
mengemukakan beberapa cadangan yang diharapkan akan
menyumbang kepada peningkatan tahap penerimaan dan persediaan
pelajar dan pensyarah ke arah memantapkan asas Kalkulus pada
peringkat rendah lagi. Cadangan penyelidikan lanjutan juga akan
dikemukakan pada akhir bab ini.
5.1 Kesimpulan
Dapatan kajian tentang aplikasi pengetahuan sedia ada Kalkulus
Permulaan dalam menjawab soalan Improper Integral yang
melibatkan luas dan isipadu dalam Kalkulus Lanjutan menunjukkan
pada kadar sederhana bagi setiap pengetahuan sedia ada. Namun jika
dianalisis secara individu seramai 6 orang tidak dapat semua soalan
dengan betul. Ini menunjukkan tahap pengaplikasian mereka di tahap
sifar jika faktor-faktor luar tidak diambil kira. Mungkin beberapa faktor
boleh dikaitkan dengan situasi ini, misalnya menghafal sebelum
menghadapi ujian dan menghafal untuk seketika sahaja. Pelajar
mungkin berasa terpaksa untuk menghafal dan bukan kerana proses
pemahaman dan pembinaan pengetahuan.
Sikap positif yang lebih tinggi terhadap pemahaman dan
penggunaan komputer membayangkan asas dan komitmen yang tinggi
di kalangan pelajar yang bukan sekadar belajar untuk ujian namun
belajar dengan cara yang betul dan sistematik. Akan tetapi pada masa
yang sama, keseluruhan responden masih merasa kurang yakin akan
pengetahuan dan kecekapan mereka mengaplikasikan pengetahuan
sedia ada mereka khususnya di dalam menjawab ujian pencapaian
yang diberikan. Ini berdasarkan kepada kebanyakan daripada mereka
sudah mengetahui formula dengan betul namun cara dan
pengaplikasian mereka yang silap. Keadaan ini mungkin disebabkan
oleh sebahagian daripada responden yang kurang atau tidak cekap
22
dalam menggunakan pengetahuan sedia ada, kurang latihan dan
hanya menghafal rumus.
Adalah menjadi harapan penyelidik agar segala dapatan dan
cadangan di dalam kajian ini akan dapat menyumbang kepada
peningkatan tahap persediaan di kalangan golongan pelajar di
Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) khususnya pelajar major
Matematik ke arah mengaplikasikan sepenuhnya pengetahuan sedia
ada Kalkulus Permulaan ke dalam proses pembelajaran yang
seterusnya dalam Kalkulus Lanjutan.
5.2 Cadangan
Beberapa cadangan dikemukakan bagi mengatasi masalah yang
dikenal pasti melalui kajian ini. Pertama, dapatan kajian ini
menunjukkan bahawa aspek aplikasi pengetahuan dan kecekapan
pelajar dalam menjawab soalan Kalkulus Permulaan masih lagi pada
peringkat sederhana keseluruhannya dalam beberapa asas
pengetahuan sedia ada Kalkulus Permulaan. Oleh yang demikian,
adalah dicadangkan agar usaha untuk memberi pengetahuan dan
meningkatkan pengetahuan sedia ada di kalangan pelajar perlu
diperbanyakkan dan diperluaskan ke semua peringkat melalui siri
kursus dan tutorial secara konsisten dan memberi penekanan kepada
aspek penilaian pengetahuan dan kemahiran.
Kedua, untuk menarik minat dan meningkatkan komitmen
pensyarah terhadap program latihan yang diadakan, perancangan dan
pembangunan modul latihan yang lebih menekankan asas dan konsep
haruslah diutamakan dengan mengaitkan aspek aplikasi dan
praktikaliti pengetahuan sedia ada dengan matlamat dan bahan
pengajaran yang digunakan di dalam proses pengajaran dan
pembelajaran semasa. Saranan ini sekaligus memerlukan pihak-pihak
yang berkenaan khususnya untuk merangka dasar, membangun dan
memantau perkembangan program dan model rujukan yang mampu
mengintergrasikan pengetahuan sedia ada Kalkulus Permulaan dengan
Kalkulus Lanjutan di UPSI.
Ketiga, di samping usaha peningkatan pengetahuan dan
kecekapan melalui siri latihan tutorial, aspek pembudayaan pembinaan
formula secara efektif harus diberikan penekanan dalam perancangan
dan pelaksanaan matlamat kursus di UPSI ini. Pembudayaan ini dapat
dilakukan melalui pengagihan kerja yang melibatkan keseluruhan
pelajar secara lebih sistemetik dengan bantuan para pengajar bagi
meningkatkan kadar kebolehcapaian dan pemahaman asas Kalkulus
yang lebih mantap dan mapan di kalangan pelajar.
23
Keempat, pada waktu yang sama, prasarana dan kemudahan
bagi membolehkan pelajar mendapatkan sumber dan rujukan tentang
Kalkulus harus dipertingkatkan khususnya di perpustakaan UPSI.
Selain itu, usaha memperbanyakkan bengkel tentang asas
Matematik khususnya Kalkulus di samping ringkasan tentang asas-asas
dan konsep-konsep serta formula Kalkulus yang disediakan oleh
pensyarah perlu bagi memudahkan pelajar mengetahui yang mana
penting dan sebaliknya. Penggunaan pengetahuan sedia ada Kalkulus
di kalangan pelajar boleh dilaksanakan juga melalui pendekatan
individualization dalam latihan perkembangan individu di samping
memberikan lebih perhatian kepada perkembangan pencapaian
mereka dari semasa ke semasa.
Bagi memastikan perkembangan dan pelaksanaan memantapkan pengetahuan asas
sedia ada Kalkulus dapat dilaksanakan, pengkaji ingin membuat beberapa cadangan:
a) Mempelbagaikan kaedah dalam pengajaran dan pembelajaran
Dalam memastikan pelajar sentiasa memahami apa yang hendak disampaikan kepada
mereka, guru haruslah merancang pelbagai kaedah yang dirasakan berkesan dan bermutu
yang membuatkan pelajar ingat apa yang diajar. Di samping dapat membantu pelajar
memahami apa yang diajar, kaedah pengajaran yang pelbagai juga akan membantu
merangsang pemikiran pelajar, menjadikan sesuatu proses pengajaran dan pembelajaran
lebih bermakna dan juga mewujudkan suasana yang seronok dan ceria.
b) Mengadakan Bengkel di Peringkat Jabatan
Sebagai orang yang bertanggungjawab terhadap penerangan, pengelolaan dan
pelaksanaan program kursus Matematik, mereka hendaklah mengambil inisiatif mengatur
satu program bengkel di peringkat jabatan khususnya. Melalui program ini, semua tenaga
pengajar akan didedahkan dengan pendekatan baru dalam pengajaran dan berbincang
mengenai masalah-masalah yang berhubung dengan kaedah pengajaran serta mencari
penyelesaian kepada masalah tersebut.
c) Penyeliaan Yang Berterusan
Penyeliaan adalah aspek yang terpenting dalam pentadbiran, pengurusan dan kepimpinan
pendidikan. Tujuan utama penyeliaan adalah untuk mempertingkatkan daya
profesionalisme tenaga pengajar dalam melaksanakan kurikulum melalui proses
pengajaran dan pembelajaran sejajar dengan falsafah, matlamat dan objektif sistem
pendidikan di UPSI. Pemerhatian proses pengajaran dan pembelajaran juga adalah salah
satu cara menilai keberkesanan kepenggunaan kedua-dua kaedah tersebut.
d) Peranan Mentor
24
Mentor juga perlulah mengetahui tahap perkembangan pembelajaran pelajar-pelajar di
bawah seliannya. Tugas mentor adalah menasihat dan memantau pelajar dari segi sahsiah
dan akedemik, dan memastikan segala masalah pelajar diselesaikan dengan sebaiknya.
5.3 Cadangan Penyelidikan Lanjutan
Kajian yang telah dijalankan ini merupakan kajian yang bersifat
deskriptif bagi mengenal pasti aspek penggunaan pengetahuan sedia
ada Kalkulus Permulaan untuk menyelesaikan permasalahan Improper
Integral yang melibatkan luas dan isipadu dalam Kalkulus Lanjutan
dan sejauh mana ketepatan pelajar menggunakan pengetahuan sedia
ada itu. Kajian tentang aplikasi pengetahuan ini dikaitkan dengan
beberapa faktor seperti proses penghafalan dan sikap pelajar yang
tidak bersungguh-sungguh menjawab ujian pencapaian. Kajian ini juga
tidak melihat secara lebih menyeluruh terhadap amalan penggunaan
pengetahuan sedia ada kursus Kalkulus Permulaan. Oleh yang
demikian, adalah dicadangkan agar aspek-aspek berikut dapat
diberikan pertimbangan untuk dijadikan sebagai bahan kajian lanjutan
berkaitan dengan kajian yang telah dijalankan ini pada masa akan
datang:
Mengkaji lebih lanjut gaya dan amalan penggunaan komputer di
kalangan. Pelajar-pelajar di universiti yang berlainan untuk
mengenalpasti persamaan dari perbezaan dari dapatan di dalam kajian
ini.
5.4 Penutup
Kajian ini menunjukkan bahawa pada umumnya asas amat penting dalam membina
sesuatu yang baru. Akan tetapi untuk memudahkan pelajar mencapai tahap kemahiran dan
pengaplikasian yang setinggi mungkin beberapa kekangan perlu diatasi. Selagi kekangan-
kekangan ini wujud, usaha untuk memperbaiki cara pembelajaran pelajar masa kini
mungkin akan terjejas. Kebanyakan pelajar kini hanya menghafal setiap subtopik
pelajaran dan ramai yang tidak memahami konsepnya. Penyelidik juga menyarankan
kepada para pengajar supaya menerapkan pelbagai pendekatan pembelajaran dalaman
semasa berada di bilik kuliah. Gaya pengajaran seseorang pengajar amat mempengaruhi
pendekatan pembelajaran seseorang pelajar. Sebagai contoh, apabila pengajar mengajar
sesuatu konsep Matematik yang sukar, kebanyakan mereka menyuruh pelajar menghafal
dan meluahkan apa yang dihafal semasa peperiksaan.
Seseorang pengajar yang kreatif harus memilih cara penyampaian dan kaedah
yang sesuai agar pelajaran dapat disampaikan dengan berkesan berdasarkan objektif dan
pelajar dapat memahami konsep pada akhir pengajaran.
Di samping itu, pengajar tidak hanya memberikan soalan-soalan berbentuk latih
tubi semata-mata tetapi memberikan soalan yang dapat menguji kefahaman pelajar. Hasil-
hasil kajian pendidikan telah menunjukkan bahawa satu cara pengajaran yang lebih
konsisten dan sesuai diperlukan untuk tiap-tiap pelajar agar perbezaan pencapaian
25
akademik di kalangan pelajar dapat diminimumkan. Ini adalah selaras dengan kajian
Bonham (1988) bahawa prestasi pelajar akan menjadi lebih baik sekiranya kaedah
pengajaran disesuaikan dengan mod pembelajaran yang disukai pelajar.
RUJUKAN
Ainon Mohd dan Abdullah Hassan (1995). Kepintaran daya cipta dan kemahiran
berfikir. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distribution Sdn, Bhd.
Anbarasi Raju (1999). Learning progress. Kuala Lumpur: PTS Publications & Distributor
Sdn. Bhd

Ary, D. (1990). Introduction to research in education. USA: Holt, Rinchart and
Winston, Inc.

Baharudin Moktar (1991). Pendidikan matematik. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan
Pustaka

Biggs, J. B. (1999). Teaching for quality learning. Buckingham: SHRE and Open
University Press.
Bonham, L. Adrianne. (1988). Learning style use: In need of perspective. Lifelong
Learning: An Omnibus of Practice and Research, 11(5), 14-17, 19.
Crow L. D. and Crow L. (1983). Psikologi pendidikan untuk perguruan. Kuala Lumpur:
Dewan bahasa dan Pustaka.
Dewey, J. (1990). The school and society. The Universiti of Chicago Press: America.
Forsten, C. (1992). Teaching thinking and problem solving in math. New York:
Scholastid Professional Books
Ginsburg, H. P. & Baron, J (1992) Cognition: young childrens construction. In Jensen
(ed.) Research ideas for the classroom. early childhood mathematics. New York
NY: Macmillan.
Hille, E. and Salas. S. (1978) .Calculus: one and several variable with analytical
geometry. 3rd. ed. New York : Wiley.
Idris Zainal Abidin (1991). Kesilapan dalam matematik. Kuala Lumpur: Darul Fikir
Kalkulus.(1995) diperoleh Januari 5, 2007 daripada http://id.wikipedia.org/wiki/Kalkulus
Kember, D. (1996). The intention to both memorise and understand: Another approach to
learning? Higher Education, 31, 341-354.
26
Kementerian Pendidikan Malaysia (1990). pukal latihan kbsm, falsafah pendidikan
negara. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Konstruktivisme.(1996) Diperoleh Oktober 1,2006 daripada
http://www.ppk.kpm.my/html/FAQ/faq_saimat.html
Kulm, J (1988). Teaching and strategies. New York: Prenice Hall.

Luas.(1995) diperoleh Januari 5, 2007 daripada http://id.wikipedia.org/wiki/Luas
Ng See Ngean (1991). Pembelajaran penyelesaian masalah matematik. Berita
Matematik,38.
Pengetahuan.(1995) diperoleh Januari 5, 2007 daripada
http://id.wikipedia.org/wiki/Pengetahuan
Roulet, R. G. (1998). Exemplary Mathematics teachers: Subject Conceptions and
Instructional Practices. Doctoral dissertation, Ontario Institute: Education of the
University of Toronto.
Starkey, P.(1995). The development of subitizing in young children. British Journal of
Developmental Psychology, 13, 399
Wiersma, W. (1995). Research methods in education : An intriduction
Ed. Ke 6,
Massachusetts: Allyn and Bacon.
LAMPIRAN A

Pengetahuan 1
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid ada 24 40.0 40.0 40.0
tiada
36 60.0 60.0 100.0
Total
60 100.0 100.0
27
pengetahuan sedia ada
ti ada ada
P
e
r
c
e
n
t
70
60
50
40
30
20
10
0
Pengetahuan 2
pengetahuan sedia ada
tiada ada
P
e
r
c
e
n
t
80
60
40
20
0
Pengetahuan 3
pengetahuan sedia ada
tiada ada
P
e
r
c
e
n
t
80
60
40
20
0
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid ada 42 70.0 70.0 70.0
tiada
18 30.0 30.0 100.0
Total
60 100.0 100.0
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid ada 44 73.3 73.3 73.3
tiada
16 26.7 26.7 100.0
Total
60 100.0 100.0
28
Pengetahuan 4
pengetahuan sedi a ada
tiada ada
P
e
r
c
e
n
t
60
50
40
30
20
10
0
Pengetahuan 5
pengetahuan sedi a ada
tiada ada
P
e
r
c
e
n
t
80
60
40
20
0
Pengetahuan 6
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid ada 35 58.3 58.3 58.3
tiada
25 41.7 41.7 100.0
Total
60 100.0 100.0
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid ada 42 70.0 70.0 70.0
tiada
18 30.0 30.0 100.0
Total
60 100.0 100.0
29
pengetahuan sedi a ada
tiada ada
P
e
r
c
e
n
t
60
50
40
30
20
10
0
Pengetahuan 7
pengetahuan sedi a ada
tiada ada
P
e
r
c
e
n
t
70
60
50
40
30
20
10
0
Penegetahuan 8
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid ada 35 58.3 58.3 58.3
tiada
25 41.7 41.7 100.0
Total
60 100.0 100.0
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid ada 36 60.0 60.0 60.0
tiada
24 40.0 40.0 100.0
Total
60 100.0 100.0
30
pengetahuan sedi a ada
tiada ada
P
e
r
c
e
n
t
60
50
40
30
20
10
0
Pengetahuan 9
pengetahuan sedia ada
tiada ada
P
e
r
c
e
n
t
100
80
60
40
20
0
Pengetahuan 10
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid ada 29 48.3 48.3 48.3
tiada
31 51.7 51.7 100.0
Total
60 100.0 100.0
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid ada 50 83.3 83.3 83.3
tiada
10 16.7 16.7 100.0
Total
60 100.0 100.0
31
pengetahuan sedi a ada
tiada ada
P
e
r
c
e
n
t
60
50
40
30
20
10
0
Pengetahuan 11
pengetahuan sedia ada
ti ada ada
P
e
r
c
e
n
t
80
70
60
50
40
30
20
10
0


Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid ada 30 50.0 50.0 50.0
tiada
30 50.0 50.0 100.0
Total
60 100.0 100.0
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid ada 19 31.7 31.7 31.7
tiada
41 68.3 68.3 100.0
Total
60 100.0 100.0
32
LAMPIRAN B
Soalan Dan Jawapan Ujian Pencapaian
30 minit
2 2
1 1
1) a. Sketch the graph of and for 1. y x y x x
x x
+
-0.5 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5
-0.5
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
x
y
S
Graph y Against x
0
2
1
y x
x
+
2
1
y x
x

33
b) Shade the area enclosed between them and name by . S

2 2
1

2
1
c. Is the area of finite or infinite? If finite, find the area.
1 1
Shaded area,
2


S
A x x dx
x x
dx
x

_ _
+

, ,

( )

2
1

2
1

1
1
2
1
By definition, shaded area 2lim
1
2lim
1
2lim 1
b
b
b
b
b
dx
x
dx
x
x
b

1

1
]

2 (Finite)
1
1
]

34
2 2

2 2
1
d. Now suppose we rotate around the -axis. Is the volume of
the resulting solid finite or infinite? If finite, find the volume.
1 1


S x
V x x dx
x x


_ _
+

, ,

[ ]

2 2
4 4
1

1

1

1
2 1 2 1

4

1
4 lim
4 lim ln
4 lim ln ln 1
4 ln 0

b
b
b
b
b
x x dx
x x x x
dx
x
dx
x
x
b

_ _
+ + +

, ,

1
]
1
]

(infinite)
35

LAMPIRAN C
Nama :
Gred Kalkulus Permulaan :
NO PENGETAHUAN SEDIA ADA ADA/TIADA
1 LAKARAN GRAF BAGI FUNGSI YANG DIBERI
2 LOREKAN MENGIKUT BATASAN
3 RUMUS LUAS KAWASAN
4 BATASAN ATAS DAN BAWAH BAGI LUAS
5 OPERASI FUNGSI
6 TEKNIK PENGAMIRAN
7 PENGAMIRAN FUNGSI SALINGAN
8 FINITE@ INFINITE BAGI LUAS
9 RUMUS ISIPADU
10 BATASAN ATAS DAN BAWAH BAGI ISIPADU
11 FINITE @ INFINITE BAGI ISIPADU
36
Lampiran D : Pencapaian Pelajar Bagi Setiap Item Dalam Ujian Pencapaian
Pelajar Item
Jumlah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 x / x x x x x x x x x 1
2 / / / / / / / x / / x 9
3 / / / x / / / x / / / 9
4 x / x x x x x x / x x 2
5 x / / / / / / x / / x 8
6 / / / / / / / / / / x 10
7 x / / / / / / / / / x 9
8 x / / / / / / / / / / 10
9 x / / / / / / / / / / 10
10 / / / / / / / / / / / 11
11 x x x x x x x x x x x 0
12 / / / / / / / / / / / 11
13 x x / x x x x x x x x 1
14 / x / / / / / / / x x 8
15 / / / / / / / / / / / 11
16 / / / / / / / / / / x 10
17 x x x x x x x x x x x 0
18 x / / / / / / / / / x 9
19 / x / / / / / / / x x 8
20 x / / / / / / / / / / 10
21 x / / / / / / / / / x 9
22 / / / x / / / x / x / 8
23 x / x x x x x x x x x 1
37
24 x / / / / / / / / / x 9
25 x x / x / x x x / x x 2
26 x x x x x x x x / x x 1
27 x / / x / / x x / x x 5
28 / / / / / / / / / / / 11
29 x / / / / / / / / / / 10
30 x / / / / / / / / / x 9
31 x x x x x x x x x x x 0
32 x x x x x x x x x x x 0
33 x / x x x x x x / / x 8
34 x / / / / / / x / / x 8
35 x x / / / / / / x / / 8
36 / / / x x x x x / x x 4
37 / / / / / x x x / / x 7
38 x / / / / / / / / / x 9
39 x / x x x x x x / x x 2
40 / / / / / / / x / / x 9
41 x / / / / / / / / / x 9
42 x / / / / / / / / x x 8
43 / x / / / / / / / x x 8
44 x / / / / / / / / / / 10
45 x x x x x x x x / x x 1
46 x / x x x x x x / x x 2
47 / x x x x x x / / x x 3
48 / / / / / / / / / / x 10
49 x / / / / / / / / / x 9
50 x x / x x x x x / x x 2
51 / / / / / x / / x x x 7
52 x x / / / x x x / / x 5
53 x / x x x x x x / x x 2
38
http://www.scribd.com/doc/375621/all
4/2/2008
54 x x / x / x x x / x x 3
55 / / / x / x x x / x / 6
56 / / / / / / / x / / / 10
57 / / / x / / / x x x / 7
58 x / / / / / / / / / / 10
59 / / / / / x / x x x x 6
60 / x / / / / / / x x x 7
Jumlah
betul
24 42 44 35 42 35 36 29 50 30 19
Jumlah
salah
36 18 16 25 18 25 24 31 10 30 41
39
40