Anda di halaman 1dari 13

2.

1 Rancangan Pengajaran Harian Bahasa Melayu Tahun 5

Rancangan Pengajaran Harian (RPH)

Mata Pelajaran Kelas Bilangan Murid Masa Tarikh Tema Tajuk Objektif

: Bahasa Melayu : 5 Merah : 30 Orang : 8.15 pagi 9.15 pagi (60 minit) : 6 April 2012 : Kebudayaan Malaysia : Permainan Tradisional : Pada akhir pelajaran, murid dapat: i. Tiga orang murid dapat melaporkan cara-cara bermain permainan tradisional yang dipilih oleh mereka. ii. Lima orang murid dapat membaca kuat ayat yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul seperti seorang pengacara. iii. Membuat sekurang-kurangnya tiga catatan ringkas daripada petikan Permainan Tradisional yang didengar.

Hasil Pembelajaran: Fokus Utama: 5.0 Membaca kuat dengan kelancaran sebutan, intonasi dan gaya pembacaan yang sesuai. 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Aras 1 (i) Membaca perkataan, frasa dan ayat yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul.

14

Fokus Sampingan: 2.0 Bercerita dan melaporkan sesuatu perkara yang didengar, ditonton, dibaca atau dialami. 2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. Aras 1 (i) Mengemukakan data yang diperoleh tentang sesuatu perkara.

9.0 Mencatat dan menyusun maklumat. 9.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar atau dibaca. Aras 1 (i) Membuat catatan ringkas daripada maklumat yang diperoleh.

Kemahiran Bahasa: Kemahiran Mendengar dan Kemahiran Bertutur, Kemahiran Membaca dan Kemahiran Menulis.

Sistem Bahasa: i. Sintaksis : Ayat tunggal dan ayat majmuk.

ii. Sebutan dan intonasi.

Pengisian Kurikulum: Ilmu Nilai Murni : Kajian Tempatan dan Kebudayaan. : Kerjasama, Keberanian, Menghargai Kebudayaan dan Warisan, Hormat-menghormati. Kemahiran Bernilai Tambah: Kemahiran Berfikir, Kemahiran Belajar, Kecerdasan Pelbagai.

Pengetahuan sedia ada: 1. Murid mengetahui tentang permainan tradisional di Malaysia. 2. Murid pernah bermain permainan tradisional seperti batu seremban, congkak dan galah panjang.

15

Bahan Bantu Mengajar: Video Permainan Tradisional, Sampul Surat yang mengandungi Gambar Puzzle Permainan Tradisional (Congkak, Sepak Raga dan Batu Seremban), Set Permainan Tradisional (Congkak, Gumpalan Kertas menggantikan Sepak Raga dan Batu Seremban), Sampul Surat yang mengandungi petikan Permainan Tradisional, Rakaman Audio Petikan Permainan Tradisional, Kad Manila, Double Tape, Lembaran Pengurusan Grafik, Lembaran Kerja Pengayaan dan Lembaran Kerja Pemulihan.

LANGKAH/ MASA Set Induksi (5 minit)

ISI PELAJARAN Menonton video Permainan Tradisional.

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Guru 1. Guru memainkan video Permainan Tradisional. 2. Guru bersoal jawab dengan murid. Murid 1. Murid-murid menonton video yang ditayangkan. 2. Murid menjawab soalan guru. 3. Jawapan murid berkaitan dengan tajuk pelajaran untuk hari ini. 4. Dua orang murid tampil ke hadapan dan menjelaskan cara-cara bermain permainan tradisional kepada rakanKemahiran Bernilai Tambah: Kemahiran Berfikir Nilai: Yakin Pada Diri Sendiri. BBM: Video Permainan Tradisional. CATATAN

Congkak

3. Soalansoalannya:
- Apakah jenis

permainan tradisional yang terdapat Wau di dalam video yang telah dimainkan sebentar tadi?
- Adakah

Gasing

permainan tradisional ini

16

LANGKAH/ MASA

ISI PELAJARAN

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Guru masih dimainkan pada zaman sekarang? Murid rakan yang lain. CATATAN

Batu Seremban

- Pernahkah

murid-murid bermain permainan tradisional tersebut?


- Jika pernah,

Sepak Raga

cuba jelaskan serba sedikit tentang kelebihan bermain permainan tersebut. 4. Guru meminta dua orang murid menjelaskan cara-cara bermain permainan tradisional yang pernah dimainkan oleh mereka.

17

LANGKAH/ MASA

ISI PELAJARAN

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Guru Murid CATATAN

Langkah 1: Perbincangan: Kemahiran Lisan (10 minit) Cara-cara bermain permainan tradisional.

1. Guru membahagikan murid kepada tiga kumpulan. 2. Satu kumpulan terdiri daripada

1. Murid dibahagikan kepada tiga kumpulan. 2. Murid-murid melantik ketua kumpulan

BBM: Sampul yang mengandungi gambar puzzle permainan tradisional

Arahan Guru: Secara berkumpulan, cantumkan potongan puzzle permainan tradisional dan lekatkan ke dalam sekeping kad manila yang di sediakan.

10 orang ahli. 3. Guru memberi arahan secara lisan sebelum membuat aktiviti dan memastikan semua murid menerima arahan yang jelas. 4. Guru meminta ketua kumpulan datang ke

masing-masing. (Congkak, 3. Di dalam kumpulan Sepak Raga dan Batu

masing-masing, Seremban), murid-murid mencantumkan puzzle permainan tradisional dan berbincang tentang caracara bermain permainan tersebut. 4. Murid-murid mengambil set permainan tradisional yang telah disediakan dihadapan Nilai: Kerjasama, dan Yakin Set Permainan Tradisional (Congkak, Gumpalan Kertas menggantikan Sepak Raga dan Batu Seremban), Kad Manila dan Double Tape.

Kemudian, bincang bersama rakan kumpulan tentang caracara bermain permainan

depan dan memilih sampul yang mengandungi gambar puzzle permainan tradisional. 5. Guru memantau

18

LANGKAH/ MASA

ISI PELAJARAN tersebut. Masa perbincangan ialah selama tiga minit.

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Guru aktiviti perbincangan murid-murid. 6. Selepas tiga minit perbincangan, Murid kelas sebaik sahaja gambar puzzle permainan tradisional berjaya dicantumkan. 5. Murid-murid saling bertukartukar pendapat antara ahli kumpulan. 6. Wakil dari setiap kumpulan melaporkan dan membuat demonstrasi tentang caracara bermain permainan tradisional dalam masa dua minit. Penilaian Objektif i Tiga murid orang dapat Kemahiran Berfikir (perbincanga n) Kemahiran Bernilai Tambah: Kemahiran Belajar (mendengar) Pada Diri Sendiri. CATATAN

Seterusnya, seorang wakil dari setiap kumpulan melaporkan jenis permainan tradisional dan cara-cara bermain permainan tradisional tersebut kepada rakan sekelas manakala ahli kumpulan yang lain membuat demonstrasi cara-cara bermain permainan tradisional di

guru memanggil wakil dari setiap kumpulan untuk menerangkan tentang caracara bermain permainan tradisional yang dipilih oleh mereka.

melaporkan cara-cara bermain permainann tradisional yang dipilih

oleh mereka.

19

LANGKAH/ MASA

ISI PELAJARAN hadapan kelas.

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Guru Murid CATATAN

Masa pembentanga n adalah dua minit bagi setiap kumpulan.

Murid harus bertutur dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. Langkah 2 Kemahiran Membaca (20 minit) Membaca Petikan Permainan Tradisional 1. Guru menggunakan teknik PQRST iaitu Tinjauan (Preview), Arahan Guru: Secara berpasangan, murid-murid dikehendaki untuk mencantumka n petikanSoalan (Quesions), Membaca (Read), Pernyataan Semula (State) dan Ujian Bahan (Test) 1. Murid memilih pasangan masing-masing dan mencantumkan petikan-petikan yang telah dibahagikan kepada beberapa bahagian kecil sehingga menjadi sebuah Double Tape Kad Manila. BBM: Sampul surat yang mengandungi petikan Permainan Tradisional.

20

LANGKAH/ MASA

ISI PELAJARAN petikan yang telah dipotong sehingga menjadi sebuah petikan yang lengkap, membaca kuat petikan tersebut dan menjawab soalan yang disediakan.

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Guru semasa mengajar Kemahiran Membaca. Murid petikan yang lengkap. 2. Petikan tersebut Soalan Nilai: Kerjasama dan Yakin CATATAN

dilekatkan pada Pada Diri 2. Tinjauan: Guru memberikan petikan yang telah dipotong tentang Permainan Tradisional kepada setiap pasangan. Murid mencantumkan petikan tersebut. kad manila dengan menggunakan Double Tape. 3. Murid meneliti soalan-soalan yang telah disediakan. 4. Berdasarkan petikan yang terhasil (Petikan Permainan Tradisional) 3. Soalan: Guru memberikan soalan berkaitan dengan petikan Permainan Tradisional. 4. Membaca: Guru meminta beberapa orang Penilaian Ilmu: Kajian Tempatan Kemahiran Bernilai Tambah: Kemahiran Belajar (membaca) Sendiri

beberapa orang Objektif ii murid akan membaca kuat petikan tersebut secara bergilir-gilir mengikut gaya seorang pengacara sambil memahami Lima orang murid dapat membaca kuat ayat yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk

21

LANGKAH/ MASA

ISI PELAJARAN

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Guru murid membaca kuat petikan mengikut gaya seorang pengacara. Murid petikan yang dibaca. 5. Murid-murid yang lain mendengar dan menjawab 5. Pernyataan Semula: Murid menyatakan semula apa yang dibaca. 6. Ujian Bahan: Menyemak dan meneliti jawapan yang diberikan oleh murid-murid di dalam soalan yang disediakan. soalan-soalan yang disediakan. 6. Murid menyemak jawapan bersama-sama dengan guru. dengan sebutan dan intonasi yang betul seperti seorang pengacara. CATATAN

Langkah 3 Kemahiran Menulis (5 minit)

Arahan Guru: Secara individu, murid-murid mencatatkan maklumat ke dalam pengurusan grafik

1. Guru membaca salah satu daripada petikan yang telah dicantumkan oleh muridmurid tadi. 2. Contohnya,

1. Murid-murid mencatatkan maklumat yang didengar ke dalam grafik yang disediakan.

BBM: Petikan Permainan Tradisional (yang telah dicantumkan oleh muridmurid.

22

LANGKAH/ MASA

ISI PELAJARAN berdasarkan rakaman audio petikan Permainan Congkak yang dipetik daripada petikan Permainan Tradisional yang dimainkan oleh guru.

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Guru petikan tentang permainan congkak. 3. Guru membuat penilaian tentang pengurusan grafik yang telah dihasilkan. Ilmu: Kajian Tempatan dan Kebudayaan Nilai: Peka Murid Lembaran pengurusan Grafik CATATAN

Kemahiran Bernilai Tambah: Kemahiran Berfikir (Pengurusan Grafik)

Kemahiran Belajar (Kemahiran mencatat maklumat)

Penilaian Objektif iii Menulis

23

LANGKAH/ MASA

ISI PELAJARAN

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Guru Murid sekurangkurangnya tiga catatan ringkas daripada petikan Permainan Tradisional yang didengar. CATATAN

Langkah 4 Pengayaan dan Pemulihan (5 minit)

Pengayaan Membina ayat ayat tunggal berdasarkan kata nama am berikut:


- Congkak - Wau - Gasing

1. Aktiviti Pengayaan 1: Membina ayat tunggal berdasarkan kata nama am yang diberikan.

1. Murid-murid membuat latihan pengayaan dan pemulihan yang disediakan.

BBM: Pengayaan Lembaran Kerja

Pemulihan Lembaran

Aktiviti Pengayaan 2:

Kerja

Menulis caracara bermain permainan tradisional.

Menulis esei pendek tentang cara-cara bermain permainan

Pemulihan Menjawab teka-teki yang diberikan.

tradisional.

2. Aktiviti Pemulihan 1:

24

LANGKAH/ MASA

ISI PELAJARAN

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Guru Menjawab Murid CATATAN

Melengkapka n petikan Permainan Tradisional dengan perkataan yang sesuai.

teka-teki Permainan Tradisional.

Aktiviti Pemulihan 2: Melengkapkan tempat kosong berdasarkan petikan yang disediakan dengan menggunakan perkataan yang sesuai.

Langkah 5 Penutup (5 minit)

Rumusan Guru membuat rumusan tentang kepentingan mengekalkan permainan tradisional.

1. Guru meminta murid menyatakan nilai-nilai murni yang diperolehi sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung. 2. Guru membuat rumusan tentang kepentingan

1. Murid menyatakan nilai-nilai murni yang diperolehi sepanjang sesi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu berlangsung.

25

LANGKAH/ MASA

ISI PELAJARAN

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Guru Permainan Tradisional. Murid CATATAN

Refleksi: Kelebihan: ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ Kelemahan: ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________

Cadangan Penambahbaikan: ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________

26