Anda di halaman 1dari 9

Pro Forma Kursus

Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Pendidikan Pemulihan) Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Interaksi Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Kaedah Pemulihan Bahasa Melayu II (Methodology in Remedial Bahasa Melayu II) PKP 3108 3 (2+ 1) 60 jam Bahasa Melayu Tiada Pertama/Kedua 1. 2. Menjelaskan masalah tulisan (handwriting), ejaan dan karangan. Menghuraikan strategi-strategi dan teknik-teknik pengajaran dan pemulihan bagi kemahiran tulisan, ejaan dan karangan. Merancang strategi pengajaran dan pemulihan bagi kemahiran tulisan, ejaan dan karangan. Melaksanakan pengajaran dan pemulihan bagi kemahiran tulisan, ejaan dan karangan. Menghasilkan bahan bantu belajar untuk mengajar kemahiran tulisan, ejaan dan karangan.

3. 4. 5.

Sinopsis

Kursus ini membincangkan perkembangan kemahiran menulis yang merangkumi kemahiran tulisan, ejaan dan menulis karangan; masalah-masalah dalam tulisan, ejaan, menulis karangan dan kaedah menanganinya; serta membina bahan bantu belajar untuk mengajar ketiga-tiga kemahiran berkenaan. This course discusses the development of writing proficiencies including handwriting, spelling and essay writing; problems occured in handwriting, spelling and essay writing; strategies to overcome the problems and producing teaching aids in accordance to the problems.

Tajuk

Kandungan Kemahiran Menulis Definisi menulis dan tulisan

Jam 1

1.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kemahiran menulis - Kematangan Kognitif - Kematangan fizikal / kemahiran motor - Persekitaran Peringkat perkembangan menulis - Pratulisan - Tulisan Mekanis - Penulisan Mentalis - Kemahiran Mengarang Masalah dalam tulisan dan penulisan - Masalah membentuk huruf dengan tepat - Ruang antara huruf - Kecondongan huruf - Keselarasan saiz huruf - Membina ayat mudah - Masalah struktur ayat (tatabahasa) - Membina ayat berdasarkan gambar - Menulis karangan pendek - Salah ejaan Strategi pemulihan masalah tulisan /pratulis Latihan-latihan pratulisan - Pergerakan tangan dan jari - Memegang alat tulis pelbagai jenis dan saiz - Koordinasi mata dan tangan - Terapi Cara Kerja - Terapi Pasir - Terapi Seni - Terapi Main

Latihan Tulisan Mekanis - Membentuk huruf, sukukata dan perkataan - Menulis huruf , suku kata dan perkataan - Menulis huruf kecil - Menulis huruf besar - Menyalin dari pelbagai jarak - Terapi Seni Komunikasi Latihan Penulisan Mentalis - Menyusun dan menulis semula perkataan - Menulis perkataan mudah secara terkawal dan berpandu 1

2.

Kemahiran Mengeja Definisi mengeja Faktor-faktor yang mempengaruhi kemahiran mengeja - Kesediaan kognitif - Persekitaran

Urutan dalam mengeja - Membezakan bunyi - Mengenal abjad - Mengenal perkataan - Menghubungkan fonem dengan simbol / abjad - Mengeja perkataan mudah - Menggunakan ejaan yang betul Masalah dalam ejaan - Tidak pasti dengan simbol huruf - Gagal menghubungkan bunyi dengan simbol Strategi pemulihan mengeja - Latih tubi - Kaedah VAKT

3.

Teknik kloz Latihan ejaan Latihan rencana Latihan lain yang sesuai 1

Kemahiran Mengarang Definisi mengarang Masalah mengarang - Kesalahan struktur ayat - Lemah kosa kata - Penggunaan ayat mudah Strategi pemulihan kemahiran mengarang - Menulis ayat mudah - Menulis karangan berpandukan gambar bersiri dan tunggal - Menulis karangan terkawal dan berpandu

4 Pentaksiran dan Penilaian dalam Kemahiran Menulis Kepentingan mentaksir dan menilai kemahiran tulisan, ejaan dan mengarang Jenis penilaian Instrumen Pelaksanaan penilaian Tindakan susulan 1

Kajian Sukatan dan Huraian Sukatan Pelajaran Aspek-aspek dalam Sukatan Bahasa Melayu dan Pemulihan Khas Bahasa Melayu - Kemahiran - Hasil Pembelajaran - Aktiviti

Bahan Bantu Belajar Kemahiran Tulisan, Ejaan dan Menulis Karangan Kepentingan bahan Jenis bahan - Maujud - Pelbagai media - Teknologi maklumat & komunikasi Pemilihan dan penghasilan bahan kemahiran menulis dan mengeja - Kesesuaian - Pelbagai kegunaan - Mudah alih

Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Rancangan Pengajaran Individu (RPI) - Penyediaan RPI menurut masalah Komponen Rancangan Pengajaran Harian - Format penulisan - Hasil Pembelajaran - Perancangan aktiviti - Pemilihan bahan bantu belajar - Refleksi

Jumlah

Tajuk Kandungan Amali 1. Terapi Cara Kerja Melakukan aktiviti terapi cara kerja yang melibatkan pergerakan motor halus dan motor kasar. - dengan alatan - tanpa alatan Menghasilkan peralatan terapi cara kerja yang sesuai dengan murid pemulihan melibatkan pergerakan motor halus ( Cth : rantai manik) dan motor kasar (Cth : Blok yang diperbuat dari kotak). 1 Jam

Terapi Pasir Mempraktikkan latihan aktiviti permainan di pasir yang sesuai dengan masalah murid berkeperluan khas - Membina istana pasir /sand castle - Meramas pasir - Menanam badan di pasir Membina peralatan aktiviti permainan pasir di bilik darjah

Merancang dan melaksanakan aktiviti terapi pasir dalam pengajaran dan pembelajaran Terapi Main Mempraktikkan jenis permainan yang sesuai digunakan sebagai terapi untuk murid

pemulihan - Jenis permainan ( dalam / luar ) - Dengan alat - Tanpa alat - Berkumpulan dan berpasangan Membina peralatan permainan yang sesuai untuk aktiviti terapi main Merancang dan melaksanakan aktiviti terapi main dalam pengajaran dan pembelajaran

Pelaksanaan Kemahiran Menulis Aktiviti latihan pratulisan Aktiviti latihan penulisan mekanis (tulisan cop & tulisan sambung) Aktiviti latihan penulisan mentalis Latihan menulis dari pelbagai jarak 1

Pelaksanaan Kemahiran Mengeja Aktiviti mengeja - Latih tubi - Kaedah VAKT - Teknik kloz - Latihan ejaan - Latihan rencana - Latihan lain yang sesuai

1 3 Pembinaan bahan bantu mengajar - aktiviti kemahiran menulis - aktiviti kemahiran mengeja - aktiviti kemahiran mengarang

Pelaksanaan Kemahiran Mengarang 1 Aktiviti pemulihan kemahiran mengarang - Menulis ayat mudah - Menulis karangan berpandukan gambar bersiri dan tunggal - Menulis karangan terkawal dan berpandu - Menulis secara bebas

Pembinaan Alat Ujian Diagnostik 5 Kemahiran menulis Kemahiran mengeja Kemahiran mengarang 1

Pengajaran Mikro Pengajaran kelas Pengajaran berpasangan Pengajaran individu Pengajaran kelas bercantum Jumlah JUMLAH KESELURUHAN

5 10

Penilaian

Kerja Kursus Peperiksaan Akhir

60 % 40 %

Rujukan Asas

Jamilah Ahmad, (1999). Panduan Pengajaran Pemulihan Bahasa Melayu KBSR & KBSM. Shah Alam : Fajar Bakti Sdn. Bhd. Lerner, J. (2003). Learning disabilities: Theories, diagnosis and teaching strategies. 6th edition. Boston: Houghton

Mifflin Co. Syed Abu Bakar Syed Akil, (1997). Bimbingan Khas Perkhidmatan Pendidikan Pemulihan. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.

Rujukan Tambahan

Mohamed Amin Embi, (2000). Language learning strategies : A Malaysian context. Bangi : Fakulti Pendidikan, UKM. Phoenix, J. (2000). The spelling teachers handbook. Dunstable : Folens Pub. Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia (2006).Program kelas intervensi awal membaca dan menulis (KIA2M) tahun 1: Senarai kemahiran. Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia (2006). Buku panduan pelaksanaan kelas intervensi awal membaca dan menulis tahun 1.