Instrumen Penihian PcnYdarmn

EORANG PENITA|Ail PTOGNAM

PEM|EIIRIISAN

ttl6LtlH .........:..-....

N$Nlnffiil

PET{II.AIAI{ PROGRAIi PEiWELANASA'{

{Dianjurtan oleh Sekolah}
DIISI OI"EH GURU YANG MENERIMA PENYET.ARASAN

Penyelaras Guru

Tajuk/Perkara Tarikh & Masa Temgat
ARAHAIII Sila bulatkan pada niLal

shla lang disediakan berdasarkan

skala

berikut

1. 2. 3. 4.

Tidak Setuju

Kurang5etuju Setuiu SangatSetuju

1

Pengurusan Penyelarasan

teralur cpak taiuh Frbincanpn.
PBS.

1 L

2

3
3

4 4

Pengurusan

2

Matlumat dan bahan yang disediakan berinformatifSkop penclarasan mmcaku$ senrrn

2

Prognm
Pementoran

3

1
1 1

2
2
2
2

3
3
3

4
4 4 4

4
5

Masa penyelarasan

scrai

dengan pelaksaraen

Penyelarasan meyaklnkan saya melaksanakan pcnskoran Penyelarasan memantapftan pengetahuan penskoran saya Saya benedia

6uruYang
Dlbimbing

6 7 8

1

3
3

untt*

membantu guru lain selepas melalui penyelarasan

1

2

4

P€nye!.ras sentiasa membantu seYa
Penyelaras menuniuklen keyatinan

1234
diri
1
1

Penyelaras

9

2 2

3 3

.[
4

10

Penyehras mernberi peluar8 melaksanakan perumbahbaikan

Ulasan urnurn guru yang dibimbing:

Tandatangan:

Tarikh:s

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful