Anda di halaman 1dari 119
- PENGGOLONGAru TATA 8 u &€& Yalgas {$6stm $es!Wm} '
- PENGGOLONGAru
TATA
8
u &€& Yalgas {$6stm $es!Wm} '
::. @ PNI Neuron (M) Sdn. Bhd. (554690-H)
::. @ PNI Neuron (M) Sdn. Bhd. (554690-H)
. Menerangkan sifat kata nama atau frasa (d) jauh 1. Gadis comel itu mempunyai sepasang
. Menerangkan sifat kata
nama atau frasa
(d) jauh
1. Gadis comel itu
mempunyai sepasang
mata yang bundar.
2.Wajah penyanyi
itu bujur sirih.
Hampir, dekat, jauh,
rapat, rengganE
Contoh
1,. Rumahnya, paling
hannpir dengan sekolah.
2.
Hubungan Mia
',dan Azi sangat
,S.
1,1r, oatune o""
\
v.
oh, jelas,
laju, lambat, selalu
1. Pemain lincah itu
berasal dari Brazil.
2. Budak itu berjalan
terlalu lambat.
3. Nordin memandu
kereta dengan laju.
,El' @ PNI Neuron (M) Sdn. Bhd. (55469O-H)
@
PENGGOLOruGAru KATA 8 KATA HUBUNG BER JEMS AfAilUSUNE Kcto Hubunq n B Kotq Hubuno P
PENGGOLOruGAru KATA
8
KATA HUBUNG BER
JEMS AfAilUSUNE
Kcto Hubunq
n
B
Kotq Hubuno
P
Koto Hubun!
G
. Akronim: BPG
r @ PNI Neuron (M) Sdn. Bhd. (554690-H)
'-- : a++r* PETTIGGOTOT{GAI{ KAfA [ ]ar I " Kata fugas (Kata Sendi Nama) Kata
'-- :
a++r*
PETTIGGOTOT{GAI{ KAfA
[
]ar
I
" Kata fugas (Kata Sendi Nama)
Kata yangdigunakan untuk menyambung
frasa nama dengan kata/trasa/ ayat.
UPSR
Bola
sepak adalah -
permainan yang
amat digetnari di negara kita.
A aDtrra
C
umpanta
Terletak di hadapan kata nama.
B bagi
D
seperti
Uji Memori
Bino oyot doripodo koto
sendi nomo.
(o) ke
(b) oleh
Digunakan di hadapan kata nama i
Menerangkan manusia,
haiwan, unsur mujarad,
pecahan dan perubahan keadaan.
la tidak boleh dlgunakan untuk
menelangkan sasaran yang merujuk
Contoh ayat:
Menerangkan masa, tempat atau
waktu,
Contoh ayat: Pengawal itu berjaga
hlngga pagi.
Sisa makanan itu diberikan kepada kucing.
Digunakan untuk menerangkan )
masa atau waktu.
)
vonton ayat: AnaK-anaKnya
Contoh ayat: Anak-anaknya
belajar
DeraJaI i
'l
sampai ke peringkat
universiti. '''
'
:'
:
O PNI Neuron (M) Sdn Bhd. (554690-H)
Uii illlemori
Uii illlemori
Nyatakan lima contoh kata seru. hnYa budaK ltu Menyatakan rasa tidak setuiul . Ah, aku
Nyatakan lima
contoh kata seru.
hnYa budaK ltu
Menyatakan rasa tidak setuiul
. Ah, aku tidak ingin betjalan
bersamanya!
. Ah,
pedulikan
iangan
masalah
aku!
amat hairan dan terkejut.
Eh, di mana kau jumpa jam aku ini!
. Eh, bukankah kau sudah
Oh, belini rupanya sikap awak ya!
. Oh, sangglup kamu melihat
marah.
.
bara
ambil semula
arcng kau ini!
-"r".:[],:"rTffil;_l
;*'#'*,'r*ff"q
Pilih ayat yang betul.
. Kata Seru menggambarkan pelbagai perasaan
A Oh, sampai hati dia rnenghina keluarga sendiri!
seperti takut, marah, terkejut, terpegun dan
B Amboi, jangan kamu ke sini lagi!
sebagainya. Dalam bahasa pertuturan kata seru
C Hai, mahalnya bunga kristal ini!
D Cis, sayang sekali saya tidak dapat bersama!
disebut dengan nada tinggr.
. Ayat seruan akan dial<hiri dengan tanda seru (!).
O PNI Neuron (M) Sdn. Bhd. (55469O-H)
TIATA fi BENAR Benar. savalah vanE bersalah dalam soal lni. 2. Benar, adlklah yang memecahkan
TIATA
fi
BENAR
Benar. savalah vanE
bersalah dalam soal lni.
2. Benar, adlklah yang
memecahkan pasu
bunga itu.
CONTOH-CONTOH LAIN
1-.
Ya, itulah orangnya.
2. Benar, dialah yang berkata demikian.
3. Betul, kamilah ibu bapa
kanak-kanak ini.
. BUKAN \
Menafikan frasa sendi
Menaflkan frasa nama
nama
1. Orang tua itu bukan datuk
Baju ungu inibukan
saya.
MeiLan.
2.lswara merah ltu bukan
Mayatnya dltemul
kereta saya.
bukan dalam alr.
Bina ayat menggunakan kata pemeri
'bukan' dan 'tidak.'
menghubungkan antara
subjek dengan frasa
subjek dengan frasa
adjektif dan frasa sendi nama.
nama.
. Letaknya di hadapan
frasa nama.
. Gunung Klnabalu ialah gunung
Bungkusan
teftinggidi Malaysia.
Inladalah
. Wanita cantik itu ialah guru saya.
untuk Encik
Kesalahan
Maksud kata pemerl:
Penghubung/pemerl hal
antara subiek dengan frasa-
frasa utama dalam predikat.
't1" o pttt Neuron (M) sdn. Bhd. (554090-H)
Pak Salim sedang sibuk bekerja di bendang A C dalm tengah B D bau,ah alas
Pak Salim sedang sibuk bekerja di
bendang
A C dalm
tengah
B D
bau,ah
alas
tofu a
1.-
ffijtIr*t{lr_*httr!
2.
r"r"ir"
I."::,1duduk
di pcduu
rumah.
4. 3. ii:13*",lf,iil,t""sElT:
Uii Memorl
Bino oyot rnenggunokon contoh-
Koto Perintoh
contoh koto oroh yong di6eri.
Jemput
-J
Horop -Ho
(o)
(c)
otos
sisi
Jonqirn
-Jo
Silo Usoh
-U -S
Tolo-ng -T
1:) ":1"'"
(ol lltl'nn
Akronim: JUS HAJAT
c
o
SILA
JEMPUT
Untuk silaan
Untuk silaan
.Jemputlah makan hidangan
. Silalah datang ke rumah.
ini.
.Sila
datang lagi.
.Sila
ambil tempat masing-
. Jemput masuk ke rumah saya.
. Jemout ke majlls
masing.
kakak saya.
o
PgRINTE
atau mengarah melakukan
o
c
HARAP
o
USAH
Untuk harapan
TOLONG
. Harap semua penumpang
bersabar kerana penerbangan
ini dijangka lewat sedikit.
Perintah
.Tolong letakkan kasut anda
di situ.
.Tolong susun buku-buku itu.
. Tolon{ ambilkan ayah
Untuk larangan
. Usahlah pelcaya kata-katanya
Itu.
.
Usah kamu berpura-pura lagl,
.
Usah dlkenang perkara yang
. Harao para peserta
bawa buku ini ke bilik
guru,' kata Cikgu Maisara kepada Ali.
A Jemput
B
C
Sila
Tolong
D
Usah
r. O PNI Neuron (M) Sdn. Bhd. (ss469o-H)
ilcAil KATAE. t
ilcAil KATAE.
t

a

Ada berapa bahagiankah kata bantu? (a) kata bantu ragam + kata bantu aspek . harus
Ada berapa bahagiankah kata bantu?
(a) kata bantu ragam + kata bantu aspek
.
harus sudah
.
asrck :
mesti telah
:;il"rt"Hlo"n
"
mesti akan
Ht
"
belum dapat
Azmin sedang hendak ke pejabat sewaktu
kami tiba di rumahnya.
,
.l_:
!
$t
O Ct{t lteuron 1M) Sdn. Bhd. (554G90-H)
:: .= LOI{GAN l(A 1l ll .''Kate Tugas KATA BILANGAN TENTU KATA BI . Menunjukkan
::
.=
LOI{GAN
l(A
1l ll
.''Kate Tugas
KATA BILANGAN TENTU
KATA BI
. Menunjukkan bilangan yang
tentu jumlahnya.
PECAHAN
Menunjukkan bilangan
.
Dikenali dengan kata bilangan
yang berupa pecahan.
kardinal.
.
Penjodoh bilangan digunakan.
Contoh: setengah, seperempat,
separuh, dua pertiga
Contoh ayat:
Pak Ali memiliki seekor lembu. r I
. Tidak perlu diikuti oleh
penjodoh bilangan.
Contoh ayat:
. Dua pertiga daripada
kawasan pulau itu
'oleh pemaju
4,
et
It
FerUln?han'
KATA BITANGAN
PISAHAN
. Menghitung sesuatu
secara satu persatu atau
berasingan.
. Contoh: masing-masing,
tiap-tiap, setiap
Menyatakan sesuatu bilangan
secara himpunan.
Contoh: berpuluh-puluh, bertahun-
tahun, berkotak-
kotak, berpinggan-pinggan
dan sebagainya
. Tidak perlu diikuti oleh
penjodoh bilangan.
Contoh ayat: Tiap-tiap minggu
ayah berniaga di pasar malam.
Contoh ayat:
Berkotak-kotak baju didermakan
kepada mangsa gempa
bumi di Pakistan.
':'
@ PNI Neuron (M) Sdn. Bhd (554690-H)
fD
(E J{u FJ t€f *t b0 G e b-rE m 'S$ rB .G o. FE
(E
J{u
FJ
t€f
*t b0
G
e
b-rE
m
'S$
rB
.G
o.
FE
&
.F
fli
A
5
gEf
($
.g
c,
a
6)
9",
IE
H*9
J
.gs
-vRo
{s
59
1&l
m()
x{o
z,
ufiB
o{ge
4
uftx
:d
_q
S
gs 1H
'=qc -h(u
$'=iE 5T5-g
se dls
tr.;r:5
ghn
FPtV
{rtr
E{qE
$* $ H
,=o€)
Soc)=€s C)s
9LL
=
;i
:t
e
E
{)
E
bn
g!
{E
E
2
!q
EO
g)
o
h0
{J
g
6)
n
e
s *
o
j:;
z
{j
FI
*)
g
z
aa
FT
s
Y":$
n
trl
\n
fi
a
E
Q
t
+t
b
o
tl
r.
C}
dl
{E
Et
rE
-8*
16
EE
t6
.5:
Fq9
{s
sg
(l
€f,F
lsis
{s
!,
-*
e-
f}Q
rtej
=:
18
FgsgS
TB
L
-4*
O
S-=
{p
€L
=i
geEg(}
,
*
E
{D
*:
{r
h*
{r}
eX
'a+*Xfs
st-
==@
F$
t
rs
(aES
ll|E 4'c
E
<g
d
Lg:
9S
#T=g;
ET
VL
h
€sc
5E
=*.8
-3
5
iT
(5
L-
g
{g
tF
6fl
rsE
z
-S
EE
Er
G}
*
i: ii =H XE:
o
-s
qE
-AA-
(.
I
gis
b-
sEf E *
Yr -lJ
a @PNl Neuron(M)Sdn. Bhd. (554690-H)
a @PNl Neuron(M)Sdn. Bhd. (554690-H)
PEIIIGGOIOftIGAN KdhTA fl | 1: iiir 'l '1' 11 i ' :,,,i;r,.q 1,11; 11,';,; .;
PEIIIGGOIOftIGAN KdhTA
fl
|
1: iiir
'l
'1' 11 i
' :,,,i;r,.q
1,11;
11,';,; .;
11,,
\
BILAH Untuk
benda-benda yang tajam dan
runcing.
KETUL Uiltuls beoda,benda yang berkstul
Contoh: gunting,
dan padu.
kapak, keris, lembing,
pisau, sabit, pedang
Confoiu ais, arang, batu, rlaging, roti, sabun
untuk benda
yang *i.rulr*,r.-
.
l.
bentuknya atau jenisnya.
fr
i
ni
Contoh: bandar, karnpung, kotak, larnpu,
r
i
!i
Confpfi: meriarflr pistol, senapdng
Contoh ayat: S@rarss merianrl iama
dlt
i
l:-o )
'ro+iv
S
y$
!wer6e
fl: bx
u,
*{ah
r
$a!'xo
srcnat ls{.*mbay
e*#feft
* Fak Akob e{et}aska$ s*
s
it
*om h aya* &tif *nemba*a ses
majatah sa
sd?
temrhs
*:S;*
i
*o.
r:.
B"F
t i;
I ir
:
i Lr tl
a,
s :':.'.::'it ii 1l i!
[i
::r
'i].11
;:1 {:,
l': r.
':i i
;;,f1.
.'i
1;r,',;r,
l.
-',:,i,i;;:qi1 :,;'3,:,L,:ti ial.* .t1,,;.1i.
;1;i;
:-rl.ti ,,
:
r:llrt:
"
< i
r!': i ,r,,,:ir il-;.1 rlr i;;'nitr;'l
l'r'+'
j.ltii,
Jarak bend* atau kawasan yang
Deretan rumah" kedai atau bilik.
diukur dengan menggunakan ibu jari
1r, ,1
Contefi ayaf, Terdapat lirna puluh pfnfu
dan
1.,1 '
li
-1
jari hantu.
kedai akan disewa.
' s-.!r,
rit
& l,l',
.:i9
1'rf:
].-:
KAKI Untuk payung dan bunga.
jJF;l
Contoh ayat: Muthu membawa sekaki
.r::.
payung walau ke mana sahaja dia pergi.
*E€J
.l
at*
*
6ri
b::
F**634{.aarss
i
Pen_
odoh bilangan menunjuk
kan bilangan kata :
I
nam
a konkit seperti manusia
haiwan, tumbuh- n
,
a
. tum ruhan dan benda di sekel
ltng Klta.
.
a*aros.rloa*t
ydllE|
tiga contoh
Uji lt4emrori
telatur keduduk
anr
oh bilangan
ntoh: buku, sirih,
ati
benda yang
Bina avat
l,^,+ ^^
pur
)ngkap
Confofi: baju. selua
kain
I
AlYlE AI1'
'
tuk benda y
gkai \
nda atau minumalV
YanB
Nerangkai-ran1
\
Contohi
-
papan.
-rE
saiikan r: liuih_ WKayu. \1,^:
K
\bunga.
kunr
nas;,4;(t^_f-_{S,"}-t"Yut'
manusia yang
berbaris
\"/
diisi
I
\
Contohi kedai.
kerusi. meia. I
Confr
rh: huah-hrah
nurld, orang, rumah, tulisan^/
savur-savura n
rk buah-buahan ata
lpulan benda-bendi
toh: anggur, kelapi
ivit, kunci, Iangsat",
Dulau. rambutan
i"l
PENJODOH
BILANGAN
BENDA
{.ymr*s
*ru
$.g$ mm$e$ sri *ssffif,Las
e5
@ PNI Neuron (M) Sdn. Bhd (554690-H)
PENGGOTOFIGAN I(ATA N U i' i -'. i,-t :l:.:.: . :f i ,:1. ;,. ,r;-']r;i;i
PENGGOTOFIGAN I(ATA
N U
i'
i
-'.
i,-t
:l:.:.: .
:f
i ,:1. ;,. ,r;-']r;i;i ir'l:i1r,:i,t:,:r:r;,liirr
Pnffi#ffifi)mril ffixH-&F{ Iq
Pnffi#ffifi)mril ffixH-&F{ Iq
(Benda yang bersaiz dan mempunyai bentuk) r.rJr rvlelnllu Apakah penjodoh bilangan yang sesuai untuk petai?
(Benda yang bersaiz dan mempunyai bentuk)
r.rJr rvlelnllu
Apakah penjodoh bilangan
yang sesuai untuk petai?
Berikan tiga contoh
untuk penjodoh bi-
BILANCAN
langan:
{Tun'rbuhan
(i) tangkai
(ii) biji
BERKAS Benda yang telah diikat.
Contoh:rotan, kayu, buluh, pensel, ranting
/
@ PNI Neuron (M) Sdn. Bhd. (55469o-H)
-'- U PENGG ONGAN KATA U .'.', '""1 'r'.' i,: '"i i,o 'f {[.dl lr
-'-
U PENGG ONGAN KATA
U
.'.',
'""1 'r'.'
i,:
'"i
i,o 'f
{[.dl lr
Kehodiron -koh, -toh
Bina lima ayat menggunakan kata
dqn -loh berloku
penegas di bawah ini:
'i,, ,.i opobilo f roso predikot
(a) -kah
(b) juga
-r
Y
mengolomi Proses
pendeponon, contoh:
(o) ituloh kerefo
idomonku
. Menielaskan sesuatu
(b) kereto idomonku
pernyataa n/melembutkan
ituloh
(kedudukon koto
permintaan.
penegas (b) menyalohi
1. Senyumlah kerana
hukum totobohoso.)
'* Digunakan untuk
menguatkan sesuatu pernyataan.
senyum itu sedekah.
2. Janganlah kamu
bersedih lagi.
1. Zaini masih juga berdegil untuk
meneruskan perjalanannya ke hutan
yang tebal itu.
2. Selain kanak-kanak, golongan
. Untuk menegaskan
sesuatu pertanyaan
Bina
dewasa iuga turut diajar menggunakan
perkakasan teknologi maklumat"
lua
ayat
tetapitidak berbentuk
dengan
S . Digunakan dalam ayat
mengkhusus.
kata
dramatik.
'-tah'.
ffi
Apatah lagiyang
Kita hendaklah bersabar
diperkatakan oleh
dapi apa
j-ua
orang tua itu?
Tuhan.
(
j
i
/ Koto penegqs
" turut disebut
sebogoi
pertikel.
penyata.
Kamisekeluarga
Koto penegos
memang gemar makan
ketam goreng.
-pun
ioloh koto yong
memberikon
penekonon kepodo
KATA
bchogion-bohogion
Digunakan untuk
menguatkan
sesuatu
pernyataan.
tertentu dolom
PENEGAS
Bukan sahaia haiwan,
manusia juga akan
menerima padahnya
Walaupun dia
kaya namun dia
tidak sombong.
jika alam tercemar.
\.
Melembutkan ayat
perintah dan menguatkan
sesuatu pelnyataan.
'I @ PNI Neu.on (M) Sdn. Bhd. (554690-H)
'I
@ PNI Neu.on (M) Sdn. Bhd. (554690-H)
PEHGGOTONGAN KATA E ' #6.* Sr,rgms
PEHGGOTONGAN KATA
E
' #6.* Sr,rgms
JENIS-JENIS ATA PENGUA EMPATKUMPULAN GOLONGAN KATA 1. Kata Tugas terlalu, 2. Kata Adjektif 3. Kata
JENIS-JENIS
ATA PENGUA
EMPATKUMPULAN
GOLONGAN KATA
1. Kata Tugas
terlalu,
2. Kata Adjektif
3. Kata Nama
paling,
4. Kata Kerja
agak
Akronim: TANK
PFN{Ai-'s"f
r,i
Bina tiga ayat
menggunakan kata
penguat hadapan,
belakang dan
d:#t"JT#H { KFiT,r.
FFNTiiA$ !
- P
F.ohowosonyo
/,
\'
l€sungguhnyo- -5
i"hmpoknyo - r!
Akronim: Bs',li

Bina dua ayat dengan menggunakan .: kata penekan bahawasanya, -/, sesungguhnya atau nampaknya.

Bs',li Bina dua ayat dengan menggunakan . : kata penekan bahawasanya, - / , sesungguhnya atau
Berikan lima @ xnrn TUNGGAL contoh kata tunggal. Perhatikan contoh kata tunggal satu, Bincangkan ua,
Berikan lima
@ xnrn TUNGGAL
contoh kata
tunggal.
Perhatikan contoh kata tunggal satu,
Bincangkan
ua, tiga, dan empat suku kata.
bersama guru
anda.
Apakah
I maksud'kata
*
Mengapit kata
dasar, dua bahagian
imbuhan hadir serentak
awal dan akhir kata
Contoh: pclasaan,
menglhai rankan, kopanasan,
disedari
Contoh ayat:
Perasaannya sayu
mengenangkan
kampung
halaman.
':' @ PNI Neuron (M) Sdn. Bhd. (55469o-H)
':'
@ PNI Neuron (M) Sdn. Bhd. (55469o-H)
UI,,KATA MAJMU Berlaku apabila dua kata dasar (atau Tidak boleh menerima sisipan. lebih) dirangkaikan. pende${
UI,,KATA MAJMU Berlaku apabila dua kata dasar (atau Tidak boleh menerima sisipan. lebih) dirangkaikan. pende${
UI,,KATA MAJMU
Berlaku apabila dua kata dasar (atau
Tidak boleh menerima sisipan.
lebih) dirangkaikan.
pende${
rantai
rabun
guru
aka!
ayam
besar
keras
berat
jalan
hati
sebelah
nar nn,ra ['l
taya
palr"ujan'ng
pilih
Kata majmuk
kasih
RANGKAIAN
KATA BEBAS
juga boleh
ringan
'
,):,.
lr:
-1.,r I
,"
bohaso -:
:,
impulcn
r stilqh khusus
-
.
Apakah maksud 'kata
majmuk'?
bidong ilmioh
angkoion koto babos- :
Akronimrr.
Secara umumnya, kata majmuk merupakan proses
mencantum ataupun merangkaikan dua atau lebih kata
dasar yang rnembentukkan suatu makna tertentu.
Contoh: kapal terbang, balai polis, alat tulis, buku kerja
Duta
Besar
lngat, kata
majmuk
berlaku
Ketua
alat
apabila dua
Menteri
ganti
kata dasar
(atau lebih)
dirangkaikan
Setiausaha
analisis
dan tiada
Politik
sisipan.
minyak
Faizal menrbuat persiapan rapi
garam
mentah
untuk menghadiri .
galian
sebagai pegawai tadbir.
A temu ramah
B ternu bual
timur
C temu
duga
Berikan lima contoh simpulan
laut
D temu jan ji
bahasa yang anda tahu.
: @ PNI Neuron (Ml Sdn. Bhd. (554690-H)
: @ PNI Neuron (Ml Sdn. Bhd. (554690-H)
PEITIBENTUKAN KATA 3 " t{ata Sfrmjrmuk PET [I II$Aru KATR IUNAI !ffi [I I( KAT6
PEITIBENTUKAN KATA
3
" t{ata Sfrmjrmuk
PET [I II$Aru KATR IUNAI !ffi [I I(
KAT6 MAJMUK OITUTIS SERANGKAI
Jelaskau 2 cara
penulisau katr
t; padahal
' . pancaindera
.
Kata rnajmuk
ba6aihana
. pancalima
.
aiskrim
ditulis
.
balairung
. pancalogam
serangkai
.
anakanda
bererti dua
.
barangkali
. pancalurnba
kata dasar
.
antarabangsa
.
c pancanegata
bausastera
ditulis tanpa
Berikan liga
peguamcara
contoir kata
. apabila
o aFakala
. pancaragam
.
bausuku
.
bayangkara
rraimuk
' peribadi
.
apalagi
dilnlis
.
bayangkari
" peYibahasa
terpisah
.
ayahanda
.
bendahari
o peribumi
.
.
perihal
beritahu
.
pesuruhjaya
.
pilihanraya
kala
. janakuasa
.
kadangkala
.
kakitangan
.
keriasama
. cenderamata
.
kutubkhanah
. cepumas
" cintamani
. cintamula
. nurbisa
i
. setiausaha
5a
.
sukacita
BAHAsA
.
nyahasli
.
sukarela
.
nyahbau
.
suaikenal
.
nyahcas
.
suratcara
.
nyahsabut
.
suruhanjaya
.r
. warganegala
k.
.tandatangan
I *
t
I
tanggun$awab
t I
tulis
t
T
3
i
0)
ditulis
L*-'*,
[rcs]G*
t?1,
t @ PNI Neuron (M) Sdn Bhd. (554690-H)
N KAIA a&&*4)aaa&&a Nyatakan sama ada kata majrnuk berikur I ditulis secara hetrrl atarr salah
N KAIA
a&&*4)aaa&&a
Nyatakan sama ada kata
majrnuk
berikur
I
ditulis secara hetrrl atarr salah
l
(a) ujibakat
(b) tanggungjawab i
. ibn . .lnU / sarl . isi hati . ibu nege
. ibn
.
.lnU
/
sarl
.
isi hati
.
ibu nege
r' @ PNI Neuron (M) Sdn. Bhd. (554690-H)
r'
@ PNI Neuron (M) Sdn. Bhd. (554690-H)
,. PE]IIBENIU KAN KATA ", r 1.,,
,. PE]IIBENIU
KAN KATA ",
r
1.,,
bar rajah gambar-gambar rajah ketua menteri ketua-ketua menteri Berikan 2 contoh ' setiausaha Jirim organik
bar rajah
gambar-gambar rajah
ketua menteri
ketua-ketua menteri
Berikan 2 contoh '
setiausaha
Jirim organik
(a)
penggandaan
setiausaha-setiausaha
jhlm-jlrim organik
unsur pertama
kata
antarabangsa
Edhflqp
(a)
penggandaan
antarabangsa-
balai-balai raya
antarabangsa
kertas lukisan
kertas-kertas luklsan
bumiputera
bumiputera-bumiputera
Berikan tiga
contoh kata
rnajrnuk
(i)
penggardaan
orang tua
ullsur
pertama kata
olang-olang
1ii) penggandaan
NGIMBUHA
MAJMUK
,i
@ PNI Neulon (M)Sdn. Bhd. (55469o-H)
@
I liI ll/lamarl .f Kata ganda seluruh tidak boleh hadir bersama kata bilangan I seperti
I liI ll/lamarl
.f Kata ganda seluruh tidak boleh hadir
bersama kata bilangan
I
seperti empat, tiga dan sebagainya.
t:
Contoh:
ekor
Awaluddin telah hilang.
tr
. ekor
,
Awaluddin telah hilang.
m
PENGGEND6EN I6IAH PROSES PENGUTANGEN KATA SEC6R6 KESETURUHEN ATEU PEOA
PENGGEND6EN I6IAH
PROSES PENGUTANGEN
KATA SEC6R6
KESETURUHEN ATEU PEOA
'i' @ PNI Neuron (M)Sdn. Bhd. (554690-H)
'i'
@ PNI Neuron (M)Sdn. Bhd. (554690-H)

* Kata ganda yang menerima

imbuhan. * Sama ada awalan, apitan, sisipan atau akhiran.
imbuhan.
* Sama ada awalan, apitan,
sisipan atau akhiran.

Tergaru-garu

Buah-buahan
Buah-buahan
Bentuk terikat yang ditambah pada kata lain. IMBUHAN KATA NAMA 'peN- -an', 'peR- -an ,
Bentuk terikat yang
ditambah pada kata
lain.
IMBUHAN KATA NAMA
'peN-
-an',
'peR-
-an
, I I |1iiilirrilrs?$frffiww;p.ffi,rI
IMBUHAN KATA ADJEKTIF
. awalan
. apitan'ke-r*,
. sisipan'.e
t-et-t,
t-in-f
: @ PNI Neuron (M) Sdn. Bhd. (554690-H)
: @ PNI Neuron (M) Sdn. Bhd. (554690-H)
Berapa jeniskah l imblhan? )vatalan ,
Berapa jeniskah l
imblhan? )vatalan ,
I$fiBUHAN 14 :5 s :", 4i {, l;!?irhLinkfi'f ,i.,,r',.tf: i.L:,::lti; ETfiEU N D$s{ Contoh alat:
I$fiBUHAN
14 :5
s
:",
4i
{, l;!?irhLinkfi'f ,i.,,r',.tf: i.L:,::lti;
ETfiEU N
D$s{
Contoh alat:
Ketua
,'. lt;illilil,l.'l"ai;
sle
kampung
DesaAman
ialah Haji
Yahya,
:iffir
Contoh ayat:
ro.osoryry9
'ibu menurut
rsahaja
ff.rrdtk
y"n8
kehendak
Atan yang
inginkan -
Berikan
tiga
, sebuah kereta
contoh
awalm
mainan.
'ke-'.
_*
Bina ayat menggunakan
perkataan berikut:
(i)
(ii.1
kekasih
ketua
(iii)
kehendak
r-'
v--
/^
(o coNToH
PENGGT]NAAN
K{TAIMBIJIIAN 'peN-':
Orang melakukan perbuatan + pencriri (orang mencun),
Berikan 2 contoh
penggulaan
imbLrhan arvalan
(ii) Orang yang ahli dalam sesuatu bidang -+ pendakwah
(orang yang berdakwah).
'peN'untuk:
ii)
orang
untuk me
n sesuatu +
untu
tnelalcrrkan
memadam).
perbuatan
(ii)
alat
(iv) Bahan +
pewarna (bahan untuk mewama).
(iii) perangai
t
) penakut (orang yang
A erongoi kronirrr:
:
ci
(i) pe > penasihat, peladang, penulis
E
ii) pem
)
pembilas, pembaris, pemburu
curi, tulis
pencuri , pefirlis
(iii) pen )
pencarum, pensyarah, pendengar
{iii
s&# FsF
(iv) peng )
pengulas, pengiklan,
pengolah,
(i) takut
(ii) putih
(iii)malas
(iv)kotor
(v) malu
-
O Ptll f4euron{lv'l)Sdn- Bhd. {554690-H)
penggmaan akhiran'lan" di bawah ini: (a) penggunaan sebagai alat (b) penggunm kawasan yang luas hasil
penggmaan akhiran'lan" di bawah ini: (a) penggunaan sebagai alat (b) penggunm kawasan yang luas hasil
penggmaan
akhiran'lan" di bawah ini:
(a)
penggunaan sebagai alat
(b)
penggunm kawasan yang luas
hasil perbuatan
KAWASATI YAiIG LUAS
laut)lautan
Contoh
-)
darat
daratan
lapan
(yangm penderita)
Contoh 1i;
J
sirutr
iuruhan
(ii)
buru-) buruan
ii) sembelih )
sembel
i) parut-parutan
)
11) tampung
tamp
iii)
-)
rangkai
lV) rantai )
ra
Q. @ PNI Neuron (M) Sdn. Bhd. (554690-H)
Q. @ PNI Neuron (M) Sdn. Bhd. (554690-H)
;; {1 I IfrIBUHAN . tmbuhan KaGa Nama Berikan tiga clrntoh kata nama untuk .
;; {1
I
IfrIBUHAN
. tmbuhan KaGa Nama
Berikan tiga clrntoh
kata nama untuk
.
F.*u: ]
,t 1srrnafi
.
besar
-> kebesaran
r pltih +
keput4q
$EMBENTUK
ei6
fr
PEilG
HASIL
,rl
.^rt)
Ot'{$e{rrtt
ar'duta t
"!,1*
Encik Faizal berfugas di
utaan Malaysia di Je
Contoh avat
Jepun merupakan sebuah nega
>\- kepulauan. -/
sudah berusia 32 tahun.
Contoh ayat
Sikap kenegerian masih tebal
',f'd*
fturu
.*df
'"'i,.,-,
auru,
dalam diri pelajar itu.
-"o (katadasar.sesak\
_1j\.L
,-J/
PENOOU NAAII I MSUIIAN AFITAN
KE-,".AN
Klon
Menyotokon mirip sifot - 5
Menyotokon sikop mementingkon - M
Menyotokon kumpulon - K
Menyotokon keodoon - K
membentuk:
Setiap petang mereka terperangkap
Menyotokon ternpot bertugos - B
Menjodi
Koto Nqmo
dalam
jalan raya.
's. (rr/ r.oro aolextif Menjodi Koto Nomo
Menyotokon hosil perbuoton - P
O) (iii)
A sesakkan C
kesesakkan
Koto Kerjo Menjodi Koto Nomo
Akronim:SMK ke BP
(iv)
B sesak
D
-
kesesakan
Koto Bilongon Menjodi Kota Nomo
-: @ PNI Neuron (M) Sdn. Bhd. (554690-H)
-:
@ PNI Neuron (M) Sdn. Bhd. (554690-H)
ITilBUIIAN ft # hrusBfmm ffiflffi *E irij *r{t.Gead$. snr${s ail cC ,aF4 a. F 6
ITilBUIIAN
ft # hrusBfmm ffiflffi *E irij
*r{t.Gead$.
snr${s
ail
cC
,aF4
a.
F
6
cd
G
a
sgt
o
D=-r
|
.!
-vd
:H-
Cq"
':
J.}Z
'a=la6'
.
:=l
tr
s
d
,.2 c)
d
a^
CJ
r
I
d
d
2-=':
cg
=
ada
=i
*: d
o
d
d
a.EI
'-i-
-o'
r.q
ta
I
-U=
oo;i-
q!.
aq!
@
NO
"
.--il
cg
o
*
o03-c
o0 -o
-
6
a-o
(B
lu
o.
^o
-o
!!d
o
;ts
CqEo
,b e
$
o.
!
=i
5
=
^))
Oi
F-: $=
ua
-Ieo
:
iY
s
12
I
:
xrs.
oE=
:eE
t
(
e.
)
O=i
.i
L--
:j
-
,
c
6
u
e
d=
I
Fse*E
F
=E:
=P!OOOO O=rL
:
s
L
2.
J
:.i
.g
-j
<cq
c'i{Fq
d
;
p
.qa i
*.trrt*t
4"1
f,
'|
/
.alr-{)
\ )*
. :!
+-!
(cn
s
/i
Gtt
)bo
dt
)
3
r-
I
i\\
-\Cl(EL Ld\
hZ
)
EE
(
J>!/bor-
i
f
) :s
\
)
(o-t
-cr zr
:6!
a
(^ )
6)
P
e
/v
\
iJ)
4 'd
a5
d'&
6r
'da
%
'6o o.
.-.A
21
63
bO
'aJ
P^
-:z
)
-d9
-.d
d)
€!a=
\-ort
?
(c
c)
\c.'
a€!
AL
\rc
'-
E'tr
C.)
(.!
do
'.5i+
\ \
:c
l.==
ooL
c=
(-)Cg-
a-|.:G C^::
tt
I
!-&
-5
tsJ5'., g-f
J
{
.-
C,
6
;
t-
.{-
a)
t
'-
c
>
(!
9.
!z= oo
-\
iE
I
-o
ts5(q I
'=
EL (J
(\)
-c
_Y
O_
(J-
-C)
=-
!lh
(J
cg r
,-!
bO
;-
F-
-
:
o)
Cg.
.r"lJt.E
t \
4
cs
,tf
t!
t
'-rr
6'a
=
!
*c)
o
E3<r
cg
J-J
63 ,
.:
FO
.=
.E
cc
".1
AL^;!'AP
=3b
it-8
035
:i
c6:_E
e_g
o
g€I
,
L
:1
t-=5
aa
J
'
E
,l : " _<_<l\ <Jo-e-'-
o
.tt"
i;;
:8E
-k
ol){
{
.r
@ PNI l{euron(M}Sdn. Bhd. (554690-H)
: ii B 6ffiWffiru -i ' tr',. Sekiranya, kata dasar, berav"ralkan hurui"r' maka dua huruf
: ii
B
6ffiWffiru
-i
' tr',.
Sekiranya, kata dasar, berav"ralkan
hurui"r' maka dua huruf 'r' yang
bergabung akari rneniadl satu 'r'
meiaiu i proses peleburan.
6ms
.A,pitan peR-.".-an ber-
FilAr /
(a) Fergaduh*nn, kata dasar 'gaduh'
gflbung dengan kata dasar
daripada kata
nnma dsn kata
{b)
F*rciamai*n, kata dasar 'damai'
))smstr
kerja untuk
FN
{c) erlaku*ffi, icata dasar 'laku'
gmm
takan
SEX
Fm
Contoh ayat"'
tempaf"
&&
l'ergaeluhan itu disebabkan
F*rpustakaren
kata dasar 'pustaka'
Pe episal*ru, kata da
'pisah'"
oleir tiaela kata
ib)
F*rkam;,rung*n
kata ciasar
'f'*rkutrula:r 'kampung'.
\
il,{"i r'
kata ctasar'liubur'"
-"-gJ -.-'.
q
'3'
{'artloh o|ui:
& ,'ipll'L\
:."i.t i.
i
, :.;
,:
B rrr<.u- iruku nt j Liitai:: d!
sperp
mltil
d-::
perpr.rstakaan arr'?rxx
i, '\
lii
-*-".
kan d*
ineria
sansat bani a1
) ,,'
ITPAT
. TEABAP,4TE*}:+
3r esfi
j
(a)
ffdF{PL1rti1"I'i
kata di:sar' 'jan;i'.
Beri tiga contoh
KilFTFUIAiT
apitan'peR-
-an'
(b)
untuk penggunaan:
ili::'ieiak:'r,.
kata Casar' 'ietak'.
ql
(a) peristiwa/perkara
(c) ?u*'rriagaa,:"
eristiwo
(b)
hasil perbuatan
kata clasai' 'niaga',
erbuoton
(c)
sesuatu ternpat
Contoh qvai:
(d) F]*rga
empot
.\,
leata d
Mereka berkhemah rli
kar.vasan pergunu ngan.
umpul0n
peR-
Akronim:
Apitan
gas untuk
membentuk
dariPada
-*--,_*"---J
kata nama, kata ketja dan kata-kata
lain.
Bina ayat
riaripada
i\l .\
perkat;ian di
a
bawah ini:
\'\r
(i) peraklan
KATANAMA
(ii ) perdagatgan
(!ii) pertahanan
letak--+ perletakan
- +
tanya-
Pertanyaan
KATAI{AMA KATANAS'IA
bual--+
perbualan
aku --+
perakuan
cakap--+ Percakapan
hnbuhan adalah
bentuh terikat yang
ditambahkan pada
tahan- - +
Pertahanan
dagang--+
perdagangan
kata yang lain
hingga dapat
gaduli--+
Perg
,::ill5
cerai--+ perc
!
t3eri tiga contoh apiian
bagi:
'pe-R.-.
.-an'
(a) kata nama membenturk kata nama
(b) trata kerja ruembentuk kata narna
O PNI Neu.on {M) sdr. Br}d. i554690-H}
I TITIBUIIAN 'lrnbuham *{attr K*tr}a IMBUHAN KATA KERJA TAK TRANSITIF (beR-, meN-, teR-, beR- ,-an,
I
TITIBUIIAN
'lrnbuham *{attr K*tr}a
IMBUHAN KATA KERJA TAK TRANSITIF
(beR-, meN-, teR-, beR- ,-an,
beR-
-kan)
IMBUHAN KATA KERJA TRANSITIF
(meN-.,.-kan, mempeR-, mempeR-, -i,
mempeR-.,,-kan)
IMBUHAN KATA KERJA PASIF
(beR-, teR-, di-, ke-
-an)
-
'i'
fmbuhon Koto Kerjo
fmbuhon Koto Kerjo
fmbuhon Kofo Kerjo
fok
Tronsitif
Tronsitif - T
Fosif
- F
Akronim: ?T [r
-iIrBeHesali
Nl Kata kerja tak transitif tanpa pelengkap ialah
frnbuhan
kata kerja yang lengkap maksudnya dan tidak
memerlukan objek sebagai penyambut.
Contoh:
Uji Memori
,,
)
Saya berahsia.
; +
Bapa pulang.
Nyatakan jenis-jenis imbuhan kata kerja.
Uji Memori
Bilakah awalan
IMBUHAN KAEA KT
K TMAruSETFF "
'beR-'tidak
IMBUNAN LAN Oheft-'
mengalami
perubahan?
9
Jr_
' "".-
--
)--
BBt-
llli -
i
PENGGTINAAIq
PENGGUNAAN ]
PHNGfi{jNAAI\
Awalan ber- digunakan
apabila bertemu dengan
Awalan ber- berubah menjadi
bel- apabila bertemu dengan
semua kata dasar kecuali
kata ajar.
Awalan ber- berubah menjadi
be- apabila bertemu dengan
kata y ang bermula dengan
yang berhuruf awal "r".
huruf r.
Kata Dasar
Kafa ;-r;;
qlar
rahsia
bee'
irr't,ll
r. @ P]{l l{ouron (M) Sdn. Bhd. (5il69O.H)
r. @ P]{l l{ouron (M) Sdn. Bhd. (5il69O.H)
tr effiffiflsffiihffi
tr
effiffiflsffiihffi
q) ,-o 5J) g .v (_) CJ i '.5a ':i .ri fi G v 9.:
q)
,-o
5J)
g
.v
(_)
CJ
i
'.5a
':i
.ri
fi
G
v
9.:
-O,9
€.jj
gf >
-€:s
:
n
i:
>,G
*
g
bh
''trscq YE
?
-aaQ
":ss€
tsts!-:iu
oo!:L
E"F
HE
pb
-99!A
(g
a.
O
u
I
:5i)
;,J
qI
U
L
()
l
,.o
qJ
g)
::-
/
-
g
a)
=-5
E
.g€
+
=
H
F:oH.!
D *
a
L-.
p
ct=
=.:l
dxtn€ E.E
Hl
F F btEfroo.*E
F;
d
b E
KE
iF-o6
>,.d
o
=
c
J
--'
:9
0-)
bo
id dd
I-
F.E
dl
o.)
Itroa,)c) I
btr$ -o3trtrF -
Ab
6
=i
5:is $.8a.
I
-
-
'-OU
o=
:s9E=-l-3
t!?6dd
!
i
u)!
-r
-
fE
f
r\
rr
Cf
i>icdE'>>n
-o=
- o s=
s;-:
=
,^*l:9
9U hE
!
,5[3E5P+q
L,*:
-
,.s-l d 3;
I
q''
d
C.r:=
.i_
*
+--v Y
^i ;
i.
-i'i-l
- .iL . a. -
bo
cl-=
@
\l \:
'
'.1
I
q)
tt
a-
tjE
.-
uD
edH
AhG
.=i
OD
br
l'^
d
q)
@ PNI Neuron (M) Sdn. Bhd. (554690-H)
s H"# ,t*$.,H fJ MENUNJUKKAN NIENGELUARKAN \ \ ARAH / TEMPAT BUNYI Kata Kata Kata
s
H"# ,t*$.,H
fJ
MENUNJUKKAN
NIENGELUARKAN \
\
ARAH / TEMPAT
BUNYI
Kata Kata
Kata
Katr
Kata
Kata Berimbuhan
Dasar Berimbuhan
Dasar
Bcrimbuhan Dnsar
hilir
menghilir
atlm
mengaun decit nrcndccit
tqu
mengiau itai
iau
mengilai
menuju
hala
derum
menderunr ciut
menciut
menghala
Contoh nya|:
tuding menuding
Kucing itu rnengiau kerana
**7
MENJADI SEPERTI
BERUBAH
/
XotoDasar Kata Berimbuhan
I,
Kata Dasar Kata Berimbuhan
'.i.ra: [,'[r',rr,,,:i tikUS
menikus
kecil
mengecil
batu
Nya{akan \
membatu
keras
mengeras
s(xnila
pcrgsuniran
\
Contoh ayat:
Cantoh ayut:
kata kerja
\
Dia rnenikus apabila dimarah
Benda ajaib itu mengecil
i
mbuhan
,.*.il ,/
\-
oleh gurunya.
qpabila ditiup angi4,,,
reN
MELAKUKAN SESUATU PE.
MENUJT' SASARAN
KERJAAN MENGGUNAKAI{ N{ULUT
Kata Dasar Kata Berimbuhan
Kata Dasar Kata Berimbuhan
darat
mendarat
rokok
merokok
junam
menjunam
sengih
menyengih
luncur
meluncur
cebik
mencebik
Contoh ayat:
I terbang itu rncndarat {.,1
Contoh uyati
wasan lapang it
0rang
tua itLr
ENCARIi
sedang
merokok
MENGUMPULKAN
MENYATAKAN KEADAAN
Kata Dasar Kata Berimbuhan
Kata Dasar Kata Berimbuhan
jala
menjala
bara
membara
damar
mendamar
janda
menjanda
Contoh uyat:
bujang
membujang
Kegemaran Pak Raidi
alrikan;
-ialah.menj
sungal
embara itu tidak da
dipujuk lagi
MELAKUKAN PERBUATAN
"
unyi
Kata Dasar Kata Berimbuhan
roh
iuti w:filr{Ll
' Menjodi eperli
lancong melancong
ergi suotu tempot
kembara mengembara
eruboh
'.
Beri -l conkrh kata kcrja
irnbuhan awal 'nreN-'
lawat
melawat
osoron
untuk pcnggunaan:
enggunokon mulut
(a)
rnenunjukkan arah
eodoon
(b)
encofl
menjadi seperli
Kami akan melancong ke Australia )
(c) berLrbah
pada bulan November.
i. nkronim:
@ PNI Neuron (M) Sdn. Bhd. (554690"H)
KEUPAYAAN/ PERBUATAN TIDAK KESANGGUPAN SENGAJA Bina ayat menggunakan perkataan: (a) terserry,um (b) terhidang c)
KEUPAYAAN/
PERBUATAN TIDAK
KESANGGUPAN
SENGAJA
Bina ayat
menggunakan
perkataan:
(a) terserry,um
(b)
terhidang
c) terlupa
Kata-kata Lokman
di fikiran
Anida.
A terbayang-bayang
-
PERBUATAN YANG
TIDAK BERHENTI
ATAU BERULANG.
ULANG
B terngiang-ngiang
C
tersiang-siang
D tercari-cari
P€ilCeUfi/lCrY d WltAlI'tef,;
Tidok
sengojo - T
keupoyaon
- U
odo
- S
Sedio
lirovatt
r
-rj-"t
be long-ulong - U
Ke
oon
-K
Hidangan itu
ters
di atas meja.
Akronim: TUSUK
"€Y O lttt tteuron 1M) Sdn. Bhd. (55469o-H)
. 0s0 yqng . PqnJolg 0ny0K yong berloku i'erbolos - ' Perbuoton ' Akronimr :
.
0s0 yqng
.
PqnJolg
0ny0K yong
berloku
i'erbolos -
' Perbuoton
'
Akronimr
:
&a nuo, i Nyatakan beberapakatabenmbu- i i kata han apitan 'beR- -an'yang i 'r'. tl
&a nuo,
i
Nyatakan beberapakatabenmbu- i
i
kata
han apitan 'beR-
-an'yang
i
'r'.
tl dasamyabermulahuruf
it
.
bertembakan . berkenalan
.
.
berkejaran
bermaafan
. bertaburan
. bersalaman
.
berguguran
. bergantungan
Sebahagian daripada bentuk ini juga
.
berterbangan . berkibaran
mengalami penggandaan.
Burung camar b erterb angan di angkasa.
bertembak-tembakan
berkenal-kenalan
Contoh ayat:
1. Dia hersalam sebelum berpisah.
.
berlanjutan
. berlelehan
2. Kami bersalsm-sulaman sambil
.
berguguran o berdebaran
berbalas senyuman.
Sebahagian bentuk ini juga mengalami
penggandaan.
(1) berdebaran J berdebar-debaran
)
(2) berkibaran
berkibar-kibaran
(3)
)
PEIIOOUIIAAN APIIAN
berlarian
berlari-larian
perbuatan antaradlua
'beR
anr
(4) bersungutan ) bersungut-sungutan
pihak, atau perbuatan
Jumloh yong bonyok - E
Contoh ayat:
Antoro duo
pihok -A
(D Dedaun kering bergaguran dengan
Ber* longon
- U
banyaknya.
Akronim: BAtj
(iD Ali danAbu berluri-luriun dipadang.
'd'
@ PNI Neuron (M) Sdn. Bhd. (554690-H)
ta Keria
ta Keria
(c =cd b0 -v bo r. C)r o.& ) a(D cd# -v" c6 -v L
(c
=cd
b0
-v
bo
r.
C)r
o.&
)
a(D
cd#
-v"
c6
-v
L
A6
N
q)
^.
d
o
q
+z
o !
f
bo o
d
€ bo
cd
EJ
i.* O lrt t'teuron 1rU) Sdn. Bhd. (554690-H)
i.* O lrt t'teuron 1rU) Sdn. Bhd. (554690-H)
ir )1 -o O.-Od- -d dd-dm -v .li H or ! E j-''+:do tr r'-i
ir
)1
-o
O.-Od-
-d
dd-dm -v
.li
H or
!
E
j-''+:do
tr
r'-i ':!odd
!96-dd
ErvAtrL
€*E€E-3-8
<
P
I
8.d4\4\
F*1tf;lqFi4:I* 9;r: llg1ts tJ ![{t}ut{A}] Apitan ,\ pita n ti,\'l \ Kl,lt.l \ mcN- -i
F*1tf;lqFi4:I* 9;r:
llg1ts tJ
![{t}ut{A}]
Apitan
,\ pita n
ti,\'l \ Kl,lt.l \
mcN-
-i
mempcll-, -i
^F-
/kata kerja vang r
Au alan
,\pita n
memerlukan objek sehagai
penl'ambut. Tidak dapat
pit:l n
mempcR- me\-
-l(an
mcmpcR-.".-kan '\
berdiri sendiri.
IMBUHAN KATA KERJA TRANSITIF
,
ii,,ii'l,rr:-;E,_'-=.1
4wclon'men-'
I
lll!'l(,lrl()ilg
'i
.t.,It,tl.:,t
)'1.tirryl->
L'irl,il'''i''"
\,i*
_,,
-,. ,.
i1r
.r,ii.i!
,
etnbcrcthc,,.tclTo j0*c-r.vc
_
;'''
(r* -
. i,ie,0KJ^(,i1
F't ,"
e
u/n -
- ,.', ii., ' "
,
rllelckul<un
psuo'iu -
nreii-iruli
ilcrigg.rrrei
nte,t.,rn.r'
C
D
, /'/am ,5uh -
'. ; l! ti
.,,
rrr,.rr,:ir.,r
;.
4 frron in
!' PNI Neuron (M) Sdi Bhrt i554S9{J Hi
+2 I ;; l'
+2
I
;;
l'
Berikut merupokon 3 Pen 00n on -l,i 1', \l,I i;; 'rnemPeR-'. r\ n il $
Berikut
merupokon 3
Pen
00n
on
-l,i 1', \l,I
i;;
'rnemPeR-'.
r\ n il $
"il,i'.:ii
MEMBAHAGI
!t,t i'i
:'.i'.iird,rq,,tr I
f.fl'"Hl$il{
. memperdua
memperlembu
' memperlaju
" mempertiga
memperhamba
. memperlebar
memperisteri
. memperkecil
Contoh ayat
PENGGI'TTAAN
AWALAN
Cantah ayut
iah mempertiga bua
'mempef-'
Contoh aysl
Kerja mernperlebar
jalan giat dilakukan di
Menj
oi
Majikan itu mem-
limau itu dengan Raja
- Se
oi
-Ba
I,
perlembu buruh-
dan Lim.
rh-
L
buruhnya
Akronimr SeBoL
\'
k"awasan itu.
h,-*"-
)
Bir.ra ayat meng9unakan
pe*ataan:
(iii
i it rncrrrpcrin_uati
rnempelisirri
bcrikan satu contoh untuk setiap penggunaannya.
-.
. :.'r
.
:.
:
,,.'
{'-
a_
-J!5e:*.:
Pgfl
.:;
N APITAN (,
tmg
-me
-it
-l
'.,
/ /
rllemberidenEen- B )
Mengusohokon
- U
i
Menjodikon -Alti
'ti
Ingof
terhodop - I
Akronirn: Bt/6rll
"5
{
R-
-i
g
j.-:
terhcrellgl lluu
,'
kepodc bebera-
Antala bentuk yang lazirn digunakan dengan
apitan'memper-
i'
ialah memperolehi,
rnem perbaiki, memperkuasai, memperakui.
r\yataKen penggunaan
tnemperdalami,
mempersetuj ui dan
apitan mempeR.-.".-i.
rnemperhalusi.
c) Ff,iN NeuNon {M} Sdn. Shd. 1554690-H)
>' (s al d 9 -'- .sb -.!Z-V.-.X gE a E-o IV.LHCE tr €l1.+ _c€
>'
(s
al
d
9
-'-
.sb
-.!Z-V.-.X gE
a
E-o
IV.LHCE
tr
€l1.+
_c€
3
cd
:E.:
a
an=
\J
=
ca
b!=
CS
ZE
FE
O)lr
O z
lq
lrl !r6 S
ay
:6 Ec :
f-l
ri
-vts
t
i:9
/t\.= IE
(€
v
a
H @ plt tteuron (M) Sdn. Bhd. (55469o-H)
H @ plt tteuron (M) Sdn. Bhd. (55469o-H)
' ' I Bina satu ayat -"nrrr""O- i penggunaan apitan meN- -kan: ,: (a) objek
'
'
I Bina satu ayat -"nrrr""O-
i penggunaan apitan meN-
-kan:
,: (a) objek beralih kepada orang lain
i (b) menjadikan sesuatu
1r-r Hr- )"l il lrl ilj,irll ll ltcLnl,c;1- l. t,r, irrrlr'ir ilttnlr,it:i ,lirLilt . lr
1r-r
Hr-
)"l
il
lrl
ilj,irll ll ltcLnl,c;1- l. t,r,
irrrlr'ir ilttnlr,it:i ,lirLilt . lr t;
[1rrriL t.lr,ra ay;r1
r r ler ll-lir,ul iilrliilll ilpiiarr
I ir!Tli /riillL l.r'r iilir;iill
'irrtn'rpcR.
.,-lian'-
"fl*'*"-'
l.!
L"tt'.lttlt ift'ift
"j,t'i
'{ \ !8w:
jfuisull
r,iK
- l-l:isj'r,f Siiitati
h:falrruid Shah mtuk
rift?f r rsf J'fx/ei"i1r#ff l'N] afl
ijir tsi:j ( ;ul rung i -*dan g
I
iitia l.r lr.i;linpaiall.
,
Lr!*l'd[reir''
;r,il!urit:t.k;;rir
-{
--f--'_*"-* *
./
?'
,4 aia r'ti
/
-+'ii!qtln
A t'rc ir,"'
/
rit i'li:li
liitiRlan ilr'"
ri
ti'
,t kr'ori, r, r:
i
:11 {'! i:!1r
'-tT
i:r:lslh l crr jitdi
-+ hengusun
iirl'l [,.q:tcrt
i':li r, !lr"i''.j
it
.
{
'l"roris
,',,
r'i i i,J.-,iiqfi,t
,rl,
rfi"
':lii,'.i:i,r
:
,
rti;:rrqq'-t4 t-; t' kcl ri
rltff$ifn 'nlr'.'.
ii-:n ioh:
ii i, lr','-iUlr ;li'it{
rrii.lt ri-l:,:[[llrii a lt
l!-ft
I it
$urliu-huirffi itqt
h
'j"'.1-^1 I 191 1;1',
ir.* f n ker ici f iunsri i '
6,il'j'.r'{r,rrJ";r ds rfi ii,
"
lireriqninb'!
+ lipat
'rn,:-nduduki
' tlrt:lr,1cdl
**"*-.-****-/
ts [i*t* ker.1r posif
.'r//r.rl(t!i iltt -
"
*rnhii
+'berlipat
- ,:i,"rciui,i
''i{}r'iq iilerf\ i'rerii r! k
"Jo{ir
kil'.r it*r'';e p*srf
";' tr'tt:ilk.
;'i?rtlnfilkcr$1
;'tlr-1k.fl,' i'.i; -
u\'i:,i'r ,
P*knian yang baru diangkat
itu helurn berlipnt.
'['*l'":l[:a rl ixti s! ud! ii I it] iifl ir ii :t: i, 4 ir
1i: lil
.o[lj]ll Iiijiulll jir
'
t
H-&M
Ka tn
ke r"$ ;:l p i.i ii { [' "t t]ir, d'fi p" lle n;.r,rl,a
[*em
obeR-u
r
hirnx*riyR di,Ctil.iL!luil r;le[r lta,{n barntu
$silert{ delah, su{fi'lh, d;rm tr.leiplln,
E"
i-:, ri':ll lilrnL$h {ifit tdn i!11'{il. i5rrrarl'}O-hi
I&IBIJFfiAN d E be* mpl m€* *:r'lis LljE Mernori perkataan-perkataan ini; Nyatakan dua contoh awalan
I&IBIJFfiAN
d E be* mpl m€* *:r'lis
LljE Mernori
perkataan-perkataan ini;
Nyatakan dua contoh
awalan 'di'dan bina ayat.
(i) diambil
daripada kata tersebut.
(ii) disari
llitrn itu telah ------
oleh [akak rnrtL*
hiilangan tengrh hai'i
A
dihrsuh
C
tlicLrci
.-'
Fa
:
i&.*
1
i-.+:a:*:<+.t
I !
.t*?li.
0*d #lF
:li;rt,:1,',in:.,j1#
Perbuoton " idok Sengojo
{do Upoyo Membuot
,:erbuoton
$rt
Nyatakan 5 contoh awalan
teR.-'yang berfungsi sebagai ,
Duit Yusri
ke dalam longkang.
kata kerja ayat pasif.
ill o pltt I{euron (l*)sdn. Bhd. {5s4690-H)
ill o pltt I{euron (l*)sdn. Bhd. {5s4690-H)

-

Berikan tiga contoh imbuhan kata kerja apitan 'ke- -an'. ContohAYat MBUIIAI{ I ) Bina ayat
Berikan tiga contoh imbuhan
kata kerja apitan 'ke-
-an'.
ContohAYat
MBUIIAI{
I
)
Bina ayat dari pada
: Bina ayat daripada
perkataan:
o{B rranrxarn ADJEKTr
(i) terkaya (ii) terpandai
":}f o pNl tteuron (M) sdn. Bhd. (s54690-H)
":}f o pNl tteuron (M) sdn. Bhd. (s54690-H)
terpanjang Sungai Rajang ialah sungai yang terpan i ans di Nlalavsia. Conloh svut Kata Berirnbuhan
terpanjang
Sungai Rajang ialah sungai yang
terpan i ans di Nlalavsia.
Conloh svut
Kata Berirnbuhan
Seniman termasyhur
itu telah meninggal dunia.
Contoh
Ilang Tuah ialah pahlawan yang terulung
prda, Ztman Kesultanan Melayu Melaka.
Kata adjektif yang menerima imbuhan
'ter-'tidak perlu diikuti oleh kata
penguat 'sekali'. 'Ter-' dan
membawa maksud da4'ah
'sekali'
Ull Memerl
penghabisan.
Nyatakan penggunaan awalan 'se-'.
Berikan saru contoh untuk setiap
penggunaan. Berikan 3 contoh
awalan se- selain
daripada contoh yang
.
.
sesuci
sebesar
telah diberikan di
.
.
seindah
sml.
secerdik
.
.
sesegar
sehebat
.
.
sebusuk
seten
s- @ PNI Neuron (M) Sdn. Bhd. (55469GH)

"!*IBU*IAN

. ilsmbuham Mefa Adjekti$.
. ilsmbuham Mefa Adjekti$.
Bina ayat daripa<ta contoh- contoh apitan'ke- -an' di I1J"4": N,TENYE . kebudak-budakan ftudak)
Bina ayat daripa<ta contoh-
contoh apitan'ke-
-an'
di
I1J"4":
N,TENYE
. kebudak-budakan
ftudak)
.V."-n-t-rl-tnakan(anak)
rh
i'*t'ttiPon telah berulP
30 tahun.
Apiton ke-
-on
tidok beruboh
bentuknyo opobilo
diimbuhkon
I U'I
podo koto dosor.
Berikan contoh-contoh
lain sisipan kata adjektif
ili:
selain daripada yang dibgnkT li buy.ut.
l
i @PNl Neuron(M)Sdn. Bhd. (55469O.H)
i @PNl Neuron(M)Sdn. Bhd. (55469O.H)
vt .; l*,.n:i $.I f ; ia, $rr tr)
vt
.; l*,.n:i $.I f
;
ia, $rr
tr)
Imbuhan Bahasa Sanskrit tif f.d$d,{fi | l"} Jrl{ fi.l'ri j irrbrhirn pirrjrnrrn lrnbulran- : iiuiiilil
Imbuhan Bahasa Sanskrit
tif f.d$d,{fi | l"} Jrl{ fi.l'ri
j
irrbrhirn pirrjrnrrn lrnbulran-
: iiuiiilil
;} :l Hi:ti ;:l$i
lmbuhan BahaSa Arab-ParSi
li pc,,,injeman.
I mliuhan Bahasa Yunani-[,atin-[n ggeris
I
lJerapalcah jenis inrbuhan asing? Nyalahari.
2. tserik-an 4 contoh irnhuharr asing bahasa SansJ,sit
Imtruhan asing
turut dilcenali
litr
sebagai imbuhan
lmbuharr iiri berasui
tlar i;rrtla balrrsr
pmtaman.
Srn5kr il dalr lflirh lailrr
discrap lic <lahri
sislcnr trltrbrrhirsir
llrhrsr Mclayrr
I
,-
-
r
IAttUKAH Al\t!/{t
Bahasa Sarskit ilrlaLi brhasa
kesrLsasieraan
Hiliclu kuno.
angkusilwan
=',Kz---=--
/
\luhaiirrv:t
Malffifaja
) Erti: F
tlemuntut
Erti: Derva yang tertinggi
.irfnr'
Erti: Raia besar
i t*
i umrvrYsiti
Ayat: Kaum itu mernpercayai
herkuasa men.vembnhkan
Al at:
elaka I
memp
ungan
I
diplomati
llnhnra.ja\
Mahaguru
N{ahasiswl
Erti: Guru yang tertinsgi
Maharani
Erti: Pcnuntut univcrsiti
Ay att M ah ag ur u itv tre a"ta p a
Lrli: Rajrr perclrtpuan alau
di Gunung Ledang,
ratu
/ I Avnt:
ar
Ay'at: l\iegara itu cliperinttrh /
birgi
,/
oleh seorang mnhnrani. f'
ko-kurikulum.
r|l
@ PNI Nesvon (M) sdir. Bftd. {554690-il}
g a Asing: Bah Tatacara Tatabahasa Erti: Adat Erti: istiadat, Nahu adat resam Tatatertib Erti:
g
a Asing: Bah
Tatacara
Tatabahasa
Erti: Adat
Erti:
istiadat,
Nahu
adat resam
Tatatertib
Erti: Peraturan
atau disiplin
menggunakan:
(i)
Ialatertib
Tatarias
(ii) tatabahasa
(iii) tatarias
Erti: Cara
(iv) tatasusila
menghiaskan
sesuafu
'a'
O PNI Neulon (M)Sdn. Bhd. (55469OH)
@
EI clt - a'Asing: Jurubina Erti: Orang yang mereka bentuk bangunan Bina ayat menggunakan (a)
EI
clt
-
a'Asing:
Jurubina
Erti: Orang
yang
mereka
bentuk
bangunan
Bina ayat menggunakan (a) juruacara (b
Awalan'eka-t
membawa
maksud satu.
Selain daripada contoh-contoh awalan 'eka-'
yang diberi ini, berikan 5 contoh lagi.
?il O ptt ttteuron (M) Sdn. Bhd. (554690-H)
tsffi8 r ffiu#*dffiro
tsffi8 r
ffiu#*dffiro
Bincangkm cortoh- contoh lair ruulan , DWi- \ Bina ayat dui-' nrenggunakan bah-asa \ Cr
Bincangkm cortoh-
contoh lair ruulan ,
DWi- \
Bina ayat
dui-'
nrenggunakan
bah-asa \
Cr
rntoh owolon'dwi-' yong
awalan'dwi-'.
'lo
Sesuatu\
rn:
,/
,/ ya
(i) dwi bahasa
dwilogom = terdiri
lis dalam
,/
(ii) dwi fungsi
doripodo
hasa
2 logom
/
Dwibulanan \
Erti: Berselang-
selang setiap dua bulan
dwibeloh = 2 pihck
dwiornh = bergerak
dolom 2
croh ber-
lowanon
Dwifungsi
Erti: Mempunyai dua
Erti: Dua tugas
kegunaan
Dwicabang
Erti: Mempunyai dua
cabang, pecahan
Dwiunrua
Erti: Mempunyai
dua warna
E
ru
AWATIt'N
'dwi-'
Awalan 'tri-' bermaksud tiga
Tribahasa
Trirangkai
Erti: Tiga
Erti:
Erti: Sajak yang
Erti: Dalam
Erti: Tiga
Erti: Tiga
lapis (papan,
terdiri daripada
tiga bahasa
Penopang
dimensi
bulan
kaca dan
tiga baris
kamera yang
sebagainya)
berkaki tiga
Uji Memori
Para pelajar di-
galakkan meng-
gunakan kamus
Bina
ayat tnenggunakan:
untuk menam-
(i) tribulan
(ii) trikaki
bahkan perben-
daharaan kata.
gaqlaro6a
fel$o"d
"".1'* @ put lteuron (M) sdn. Bhd. (554690-H)

${

g EftAmUfl{AH A A5$Rr6 ', t iii ,: ii.'l i il.jl;i, i,i. ai:,it l.lir i::
g
EftAmUfl{AH
A A5$Rr6
', t iii ,: ii.'l i il.jl;i, i,i. ai:,it
l.lir i:: i r: :rj;,.':r:,
tirt !'t.! l:.::
r
'.p.:_-
L.
ng
Erti: Orang yang
masalah
berketurunan mulia
Contoh ayat: Raja Mariam
dihormati kerana dia
urunan hangsawan.
Contoh ayat: Pelbagai corak
dipamerkan di rumah
TN
vans " membaw
"/
peibuatan.
pe
=-l-3ii- #+s. t-qv,GEL'
€ : :?Eie i!- il.:i
;.: E.: "
:l i'.;:i: !l i' t'i
:l i'.;:i: !l i' t'i
Nyatakan cor:tcl:l- Akhiron'-mon' contoh lain akhir arr digunakon bogi benfuk koto dasor yong berokhir huruf
Nyatakan cor:tcl:l-
Akhiron'-mon'
contoh lain akhir arr
digunakon bogi benfuk
koto dasor yong
berokhir huruf i'.
Orang yang cerdik
avat: Para
rnqnokolo '-wen'.
digunokon untuk koto
cen
x,fin
dosor yong berokhir
f /
unt
emve
huruf loin. Contoh:
antara dua buah nesara itu.
. budiman
Ilmuwan
. jelitowon
{\T
'Cnnf*h
Budayawan
kernj aan Uthnraniya h menin ggalkan
Erti: Orangyang ahli dalam kebudayaan
songkeL/
Penssunaan
,9Q
'-wan
tran
akan
tl',' ,menbrbitkan kata narrn '
itu anakPak Mail.
pemilik sesilatu sltat atau kepURyaan.;: ,
/sKt"3[RAN '-WAN'
. Bina ayat daripada
Tuj uan penggunaan
akhira
: contoh imbuharr di
t-want, t-watit,
o-mant dan
'"'\:,-iE:Ji ],:!.::Ct n lti'ii* t
; bawah:
olahragawati
:=i F! E i:.ti *!-t r"s tr: FraaE"
'-nita' untuk menimbulkan
I (i)
(ii)
Narnun penggunaannya tialak
budirnan
(iii)
biduanita
(iv)
senirvati
, ' (v) seniman
(vi) pelagawati
(vii)sLrkarelawati
Budiman
Biduanita
Erti: berbuill'
Irti: penyanyr$'og
bijaksana
Ccrntob ayat:
Lelaki itu sungguh
br"ldiman.
Iltemounvai suara
yane ";eiau dan sedap'
didengar.
gakan pakaian
Seniman agung P.Ramlee
i . Penggunoon qkhirnn
seorang
insan seni yang
'-woti', '-nito', '-rnqn' don
*/
berbakat besar
'-won'
tidok tetop.
Hcl
ini
i , kerono, s*rxi *t'r nrerujuk lelcki
tetopi .1*iifc x tidok pulo
merujuk leloki.
@ Fil! Neuron (Mi Sdn. Bt!d. {554690 H)
Terdopot 2 jenis imbuhon Arob-Porsi ioitu IMBUNAN APAB. PAPSI (hadirin, munafikin, rnujahidin) Tidak tahu adat
Terdopot 2 jenis
imbuhon Arob-Porsi ioitu
IMBUNAN APAB. PAPSI
(hadirin,
munafikin,
rnujahidin)
Tidak tahu adat
Bina ayat menggunakan
kata awalan -iah di bawah.
Erti: Akademik;
bersifat ihnu
Contoh akhiran '-iah'dan maknanya
G: @ PNI Neuron (M) sdn. Bhd. (55469o-H)
@

t

t Digunakan untuk menimbulkan bentuk kata adjektif iaitu mencirikan sifat yang terkandung dalam kata dasar. Digunakan
Digunakan untuk menimbulkan bentuk kata adjektif iaitu mencirikan sifat yang terkandung dalam kata dasar. Digunakan
Digunakan untuk menimbulkan bentuk kata adjektif iaitu mencirikan sifat yang
terkandung dalam kata dasar. Digunakan apabila kata dasar berakhir dengan huruf
vokal.
' Bina ayat I ' menggunakan, perkataan: l
'
Bina
ayat
I
'
menggunakan,
perkataan: l
,a' @ PNI Neuron (M) Sdn. Bhd. (554590-H)
,a' @ PNI Neuron (M) Sdn. Bhd. (554590-H)
IMSUHAN AKHIRAII SAIIASA ANAS-PANSI -i -r -oh -A -ot -A -wi -W -in -I Akronimr
IMSUHAN AKHIRAII
SAIIASA ANAS-PANSI
-i
-r
-oh -A
-ot -A
-wi -W
-in -I
Akronimr IA AWI
ITSBLEP{&N E o i i:,:1, tl; ur !i: ;h pr: ii,i;t * ;i .+:l::,:':,: :r.,lr
ITSBLEP{&N
E
o i i:,:1, tl; ur !i: ;h pr: ii,i;t * ;i
.+:l::,:':,: :r.,lr I
AWAUN IMSUIIAN
YUNANI - ,,ATIN -
INO@ERIE
ti-'"-t-"'i-*:r':*:t:i:;tt-"
Pro
P
pro-
Anti
A
o
. poli-
. -tslne
' -sl
Poli
P
. anti-
. sub-
" -iu
, -al
Auto
A
" -is
'trUto-
5ub
5
( Akronim: PAPA
Nyatakan lima imbuharr akhiran.
Nyatakan lima imbuhan awalan.
LAro Pm$*
Apakah makna
'pro-'?
Erti:
Menyokong
Ayat:
Erti:
penuh
Seluruh rakyat diseru
Mernihak
kerajaan
agar prokerajaan.
kepada
komunis
.:i1,,.
r.,
,Aw
ii
:
,i
:ilil
opfO
''
l
I
digunakan untuk
menunj$kktrn tanda
bersetuju atau
esuatu
Menyokong
.
idea-idea
i,u
-l:
dari
barat
Dasar luar Thnah Melayu
s€belum merdeka
cenderung k epada p nob aral
FKOPEMBANG-
Ertiz
Menyokong
lyaf: Sikap propem-
pembang- bangkangnya semakin
kang
berkobar-kobar apabila
mendengar berita itu.
-'
@ PNI Neuron (M) 5dn Bhd. (554690-H)
ITilBUHAN 6ta 'lv " E . lnmbuhan E{ata Asinxg; Vumami - Eatin - :nggeri Awalan'poli-'
ITilBUHAN
6ta
'lv "
E
. lnmbuhan E{ata Asinxg; Vumami - Eatin - :nggeri
Awalan'poli-'
membawa
maksud
banyak.
Cari makna
perkataan ini:
1, polinomial
2. polisemi
3. politeknik
Bina ayat
daripada
perkataan:
(i) poligon
(ii) poliklinik
Automatik
Erti: Dapat
Erti: Riwayat hidup
peribadi yang ditulis
bergerak atau bekerja
A
Bina ayat daripada
awalan'auto-'
LAN 'auto-'
yang diberikan.
(i)
autograf
(ii)
automatik
(iii) autoriti
Autoriti
Erti: Kuasa
atau hak
.r' O PNI Neu.on (M) Sdn. Bhd. (554690-H)
Dengan menggunakan kamus, cari contoh awalan 'sub-'yang lain. uruhan. Bina ayat daripada contoh-contoh awalan
Dengan menggunakan kamus, cari
contoh awalan 'sub-'yang lain.
uruhan.
Bina ayat daripada
contoh-contoh awalan
'anti-'di bawah ini:
(i) antibiotik
(ii) antipati
(iii) antidadah
(iv) antisosial
AWALAN'anti-'
lcl
@ pttt tteuron (M)sdn. Bhd. (554690-H)
:, Buat ayat ;r daripada :: perkataan- ,, perkataan di ' bawah ini:
:, Buat ayat
;r daripada
:: perkataan-
,, perkataan di
' bawah ini:
(i) feudalisme (ii) nepotisme (iii) kolonialisme Nyatakan contoh-contoh lain akhiran '-isme.' ,q. @ PNI
(i) feudalisme
(ii) nepotisme
(iii) kolonialisme
Nyatakan contoh-contoh
lain akhiran '-isme.'
,q. @ PNI Neulon (M)Sdn. Bhd. (554690-H)
@
tttt o +OL =E a Y." +- *'-F-Yc' !.=o) s olq)!e *ts - {; !
tttt
o
+OL
=E
a
Y."
+-
*'-F-Yc'
!.=o)
s
olq)!e
*ts
-
{; !
' vlv)rnrn oogo oooo
E I
-
LLLL:
*s LLll-tLU- {
Zii
CE
E'
A I
zt'
oo
EJ
t:
Oii
cq
q)
?
s.5
a <il
E;
Cr.
lL
.l
'sf' ,
i
lJ c
-
o
c
IL
\
.-\
N'x
L\
ri
.y
L:
'.(
€s
-;-\
.il 'o
.-
Lr
E-F
:.e s
\\
.*
iiu
L\
:f,L
cq
EE
E
6l
.r
-cc) d=
-*
13 tr
ao
=
.-=
?
ii*
5
c
r;
;
'E
-
-'=
=
clbi
€ E
v::--
tr
--=r
trd >.E
+=
cB O!
J.-
=
q.-
=r-
=
-==
I_y(
F'f,
F H
=-=
=
i
I *EE.=
,
a E
-- ct=
- F,l< =
cl
E'a,iEE
=E
EEg
ft d !i5
*6<
5=
c
5
E
-fE li
5EQE'6>cO'9i>
=--Gi
=
a-'t-
r-t
(\
aavv
{ @PNl Neuron(M)Sdn. Bhd. (554690-H)
{ @PNl Neuron(M)Sdn. Bhd. (554690-H)

trffi #

f;:ri,.'*,**{i, & a.::4ta* Ifi,AU5,4; Fiiih ayat yang betul. : oi{',Sd.J**j f.f gj,lt 1 A -Ji
f;:ri,.'*,**{i,
&
a.::4ta*
Ifi,AU5,4;
Fiiih ayat
yang
betul.
:
oi{',Sd.J**j f.f gj,lt
1
A
-Ji nt!; rn rEf; kaian perka,taan
Kerana kepalanya pening.
:
.B
Klsr"rso ak Bebas
ajunya
koyak
berbau trusuk.
dan
ya$g rneffigarudmug!
subiek dam
'
Klcllsa ebms
C
akan mengerli.
dia
:
predikat, ynmg nieru.iaeli
t
D
Pemuda itu pelajarjurusan undang-undang. I
,4kronim;
hqlalslituen $,ietr1*da ayat.
K_efu
A JENI$ l{LAUs4
Serangkaian
perkataan dalam ayat yang
tidak lengkap.
Uji srnsri
Dikennli sebagai ayat
tergantung
Subjek
Predikat
n i\{emerlukan klausa lain
untuk menjadi ayat lengkap
Terangkan
perbezaan
klausa bebas
dan klausa tak
bebas.
X Saya
lapar
2.
Apakah yang
2 Kucilig sedflng Frakan
dimaksudkan
Cantoh
3 Aida
mfnangis
dengan
4 Kama! sudsh titlur
klausa?
. kerana tidak mahu makan.
. bahawa dia akan pergi.
J. t
Terangkan
jenis-jenis
klausa.
Ayat
4 Bina dua
Contoh ayat
ayat dengan
menggunakan
tr. Saya lapar"
klausa bebas.
2. Kucing sedang
1. Sa,va tidak percaya
baharva dia akan pergi.
5"
Bina dua
makan.
ayat dengan
3" Aida menengis,
2. Dia kelihatan tidak bermaya
kerana tidak mahu makan.
menggunakan
4" Kamal sudah tidur.
klausa tak
bebas.
Konstituen bermaksud
unsur bahasa yang
i3s
s*r$
rnerupakan satu juzuk
(bahagian) daripada
Apakah maksi-rcl
I klausa-nehas?
satuan bahasa yang
lebih besar.
() PhJ! l{eurod {l$; Sdn- Sh(l i5=,{xi96-F1}
6 TANDE B6CA Digunakan dalam ayat untuk memberi peringatan kepada pembaca supaya melakukan sesuatu dalam
6
TANDE B6CA
Digunakan dalam ayat untuk memberi peringatan kepada
pembaca supaya melakukan sesuatu dalam bacaan. Tanda,
baca yang
mesti diketahui
seperti tanda
titik, koma,
tanya,
seru,
petik, koma bertitik,
titik bertindih, garis condong,
kurungan dan sempang.
Uji Memori
i Nyatakan penggunaan
tanda titik bertindih.
g-",,-,iEN 1
n*
Memisahk
dialog.
Digunakan pada akhir satu
pernyataan yang diikuti
penjelasan"
AdiE
Apa khabar?
DinI
AdiEj
Baik. Awak bagaimana?
Saya kurang sihat. Sejak
kebelakangan ini saya
sering demam.
Din I
Apa khabar ibu bapa awak?
Adi I
Mereka sihat-sihat sahaja.
Bagaimana pula ibu bapa
awak?
E' @ PNI Neuron (M)Sdn. Bhd. (554690-H)
E' @ PNI Neuron (M)Sdn. Bhd. (554690-H)
Uji Memori Penggunaan: :, l. Apakah ,: kegunaan tanda Memisahkan ayat sejenis dan setara. Menggantikan
Uji Memori
Penggunaan:
:, l. Apakah
,: kegunaan tanda
Memisahkan ayat
sejenis dan setara.
Menggantikan kata hubung,/
menandakan tempat berhenti
lebih tegas.
i koma bertitik?
, Nyatakan
1. Suasana di rumah itu agak
1. Harisudah lewat malamfl
menyeramkan
segala perabot
I
2. Bina ayat
ditutupi dengan kain putih.
Fatihah masih belum pulang
bagi setiap
ke rumah.
2. Musim menuaisudah tibafl
para petani sibuk di sawah.

langkah meninggalkan permatang sawah fl kanak-kanak pula berkejar-kejaran.

permatang sawah f l kanak-kanak pula berkejar-kejaran. 2. Suatu petang di desa yang damai kelihatan sekumpulan
2. Suatu petang di desa yang damai kelihatan sekumpulan burung terbang ke sarangIpara petani mengorak
2. Suatu petang di desa yang damai
kelihatan sekumpulan burung
terbang
ke sarangIpara petani mengorak
TANDA KOMA BERTITIK (;)
TANDA KOMA
BERTITIK (;)
@ PNI Neuron (M) Sdn. Bhd (554690-H)
@ PNI Neuron (M) Sdn. Bhd (554690-H)
Menulis Pontun - P Menulis kepolo MamisohkonAyot -A surot -K oyot kecil Belokong koto Belokong
Menulis Pontun - P
Menulis
kepolo
MamisohkonAyot -A
surot
-K
oyot kecil
Belokong
koto
Belokong koto
Ungkopon
- U
seruon
- 5
Memisohkon Unsur - U
Dolon'oyot
Akroniiir: FAst-, KU
6 i' @PNl Neuren (M)Sdn. Bhd. (55469GH)
6
i'
@PNl Neuren (M)Sdn. Bhd. (55469GH)
"TAIIIEA.BACA 'Tanda'Titilt
"TAIIIEA.BACA
'Tanda'Titilt
TANDA BACA 6 -Enwrfr , l5 eff . T'ffi,b? ,n $jqrwqs .T v Tondo boco
TANDA
BACA
6
-Enwrfr
,
l5 eff
. T'ffi,b? ,n $jqrwqs
.T
v
Tondo boco ioloh tondo-tondo dolom
ffiffi&
tulison seperti tondo noktoh, komq,
,F
ffi&ffiA
komo bertitik dqn sebogoinyo.
%
Tanda soal juga dikenali
Terletak di akhir ayat yang
berbentuk pertanyaan.
sebagai tanda tanya.
1. Bilakah sukan
bola sepak mula
diperkenalkan ?
2. Siapakah yang
Bina2 ayat
mencipta telefon ?
menggunakan
perkataan:
5. Bagaimanakah
l
bila
pelangiterjadi?
2. berupa
6. Tahukah kamu
bahawa kasih ibu
3. bagaimana
4.
apa
5. siapa
sepanjang hayat ?
klah orangnya yang
lu mencuri durian di
dusun kami !
diperlakukan begini oleh
anak sendiri !
Aduh, sakitnya mataku !
Cis, bedebah kau
Gis, terimalah
Roy !
Nah, ambi,
wah'
cantiknYa
balik
buku
kaur!
----'- -'---
I
seperti istana di
Tanda seru
-------
digunakan dalam
ayat seruan.
kayangan !
Amboi, comelnya bayi ini !
Wahai, anakku dengarlah
I
i Pilih
yang
betul.
ayar
:
i n
Oh. permainan video ini tidak
:
Q Digunakan dalam ayat seruan
!
. B
berfaedah untuk kamu, Zarnani!
Nah. kamu suka bcrmain
yang berfungsi melahirkan perasaan
permainan video, Zamanlt
r I C
Ah, ibu tidak suka kamu bermain
permainan video ini, Zamanil
takut, sakit, marah, hairan, gembira,
kagum dan sebagainya. BerbagaF
bagai parasaan digambarkan melalui
r i
I
Wah. karnu asyik bcrmain
1
ar 5*"
permainan
o,* oa r ra
video,
Zamani!
at+a5
a t.t.i
r,aa f, *$t
. @ PNI Neuron (M) Sdn. Bhd (554590-H)
l:.;- .q5-6a' Fbtik I . Tanda Garii
l:.;- .q5-6a' Fbtik I . Tanda Garii
Bina dua ayatyang Bina dua ayat menggunakan tanda petik. menggunakan tanda garis condong. Apakah kegunaan
Bina dua ayatyang
Bina dua ayat
menggunakan tanda petik.
menggunakan tanda garis
condong.
Apakah
kegunaan
'tanda garis
condong'?
'ET @ plt tteuron (M) sdn. Bhd. (s54590-H)
'ET @ plt tteuron (M) sdn. Bhd. (s54590-H)
:. O PNI Neuron (M) Sdn. Bhd. (55469GH)
:.
O PNI Neuron (M) Sdn. Bhd. (55469GH)
/'tnti CONTOH AYAT DASAR MENGIKUT EMPAT POLA TERTENTU
/'tnti
CONTOH AYAT DASAR MENGIKUT
EMPAT POLA TERTENTU
at/6J6!6 tt ;,8 *E fr, :€ d+ d e I F d, a .l /i
at/6J6!6
tt
;,8
*E
fr,
:€
d+
d
e
I
F
d,
a
.l
/i
E,3.:c3'P
t,
-fi,
E
r
€r-
oo
i!
#SE]F
t
6
-!
F
i
J
EE
lg
l',,F
ebO
=
6r
cd b0
o
b0r
lE
i
!
!.!
c)
>,9
L
:-$€
!:.rj R - =d
G
!
H,
l,?
c3
0)
o
E
q
J
*idqcd
::t
)+
$
lg_gF E
Equag,E
=E
s
=
fE
E
L
U:
:bo
,.sr**-*g
XE,.jjE
F
il
)
-
bI)
=
sa<
(
-.Y'< 9€
e
4
a5
-
ilr
oi
!.9;
E.i
;
E
5;:
,|
)sair.rl:)i:)!.)r:)€
I
t)
!
t
!
>
d
I
€ b'=
I
F+
I
(
E:
:rf F-q 5!"q
:.H
!
t-
9
F
iisc
3"
dl,s<
c
q,
u
\-
./
3
j:
E
a
(E
(E
i
g
-6-d d!
il-;
J t
o
(E
+-
il:
c o a
.:( G
=
o
eii6-
tt
o
o
z
/
Eg
(s
=
(s
G
t!=
o)
l(
o.
E
b0
CL
o
.88
<'€; ;
EI
l(
G
o
s
=
b0
G
3
o
d€
o
aD
G
x
9X
o
o
G
j.*
gg
EL
3
o
f
(E=
o)
G
()
blt
G
4Hi
EHF
,,'
G
.Et
OG
h0
bD
hD
(E
:
.aE
tr
o
=tlct
(s
G
o
i5
o
o
i5=
.t,
/'=iEL ,Oy
d
dt
t
rjt
cri
st
Z.
E € E I
= 6G'G'
SG
d'66
j
E
f;-8
/
E=
HPEH 3
E
\ SEEE
t9
E
3
efr
(
LLLd
il;-:
\:F''
5!t9Eii
E*
HgeH!
\
E
lL
It
_tr)
Fl-
\EE EiJ.E
E
\\
o
o
-
>:--
=sXEIItot
ItrlrX
o=EG.9
FIE
5
!
G
G
t, o
F.
FIN(v)+
0)
l( (g
G
C
o
G
=>
l<
(,
E
o
b0
CL
.-
o
6
>'E
3
S(E
s! >
o
(E
G
-
=
=, o
G
b0
h0
b!
b!
-a= OE
l<
;
tr
F :
gFs'5
CE
o.
G
tr
tr
It
(E
E-
G
E
o
E,i
:EjJg
o
o
e
Ft;risA+E
F
E tfi ti.L;f
*
(E
t( o
v(E
j
sn:=Lj=/s.= 6 5;
o
s
(s
>E.= lq;:
C
v
=clYG
.ct
!, G
o
G
;j:E:do.,cbbl)
(E
c
o0)
o)
G
-'1
o
€ r
a,
o.
-
o- r(
C)
g=;:Fi+E{€E;H
"
(l,
d
F{
N
sf
rrt
30J ;
J.E2 3
K-9 e€
-s
=
L-^
"lE=
S
O PNI Neuron (M) Sdn. Bhd, (554690-H)
,ei-'
(Dr_,,
g AYAT lKlon UPSR 1 lliirh tlrL \tr!! s.i)lit nrrlsrrti Jcrrrlrrr l\ll !inr .littrik,ur. |
g AYAT
lKlon UPSR
1 lliirh tlrL \tr!!
s.i)lit nrrlsrrti Jcrrrlrrr l\ll
!inr
.littrik,ur.
|
fiYAT MAITTIU!(
o llrtli.rlr rirnu rlisrrlbirrrqkrrt rrlch lhji
\rr.rril
. Ia mengandungi dua atau lebih
ayat tunggal.
. Dikenali sebagai ayat berlapis.
@ PNI Neuron (M) Sdn Bhd (554690-H)
JENI5-JENTS AYAT MAJMUKI Compuron Co Poncongon P 6obungon G Akronim: CoP €
JENI5-JENTS
AYAT MAJMUKI
Compuron
Co
Poncongon
P
6obungon
G
Akronim: CoP €
s9 .t t cH- l4 6 (6cg= G(E usE f F ooE S Nl< =bo
s9
.t t
cH-
l4 6
(6cg=
G(E
usE f F
ooE S
Nl<
=bo
oo
F
E
-6t\
>,9
(!
o
aZ*u
-e et
t2;
tro
N
o
o
u6
I
I
ts
q
cE
G[i
;
H tsd
E
'
-
F.{-
c,
=i
-v'5
d
E
!e-x
6
o
ENobO *gij5
q6_\z
rA
eit
- r
= 1t ) -
€i;E
6!a
o
-
s-;bJJ
j
.o
oli
fi FE
i
c-(,
:=
s
lv
Ii:tt
t!
b0
d6-
-(!
=
s
v)
=
=
99E
rc
G
x
i€P
9.=2
(d
EA
lh
L
trEt
E
F= b
6 trtrF
(d
IE
i!
ELO
b0
g
EEt
o ==:
(!
<<t
G+.9
?
.E
!(u
\!
+,
Ert
o
Gdta'
+F
O
tt5=Cl
-
i
igi
i.EE
g
oo
IEt
a <<<
o-
;F
E*=g
E€
Es
+rj( q,G
E
EEE El=[
EE
ggEE
(h
ff;HHE
$c
tr
G
ll.o,:<,:.
{
J=Fg,
EE
9d
EEEF
.tE
f
EEE€€ H=
FF++ EE:=EE
I
EE
g$fExi
;lEE
(d
Ese
(
cr e e
€i6
{
= =
\
H------/I\--f
I
r-
g
c,
o
o
It E
(g
E
G
E
.9
j
p
.i<
CL
,-a
o
o
g.
(E
E
(!
J
h0
E
(E
o
.a
G
o
(s
J
x o
.a
l<
6
=(E
7
:E
4t
o
o
\
Il-(slr'
+t
-o
I='=cs
U d
;
-(
J
x
E.T
E'
:<
a'C
o
(J
E
bo
?
(!
o
(!
=o
6r
E
F
l=et F
d,
c,
o
(E
btt
lr
E
o
E
(E
o
st
(!
(g
(E
q)
6
-e
(D
EII
o)
'=
o
4
'=
ED
e
EO
q,
dJ
(D
o)
c,
(D
=o
(D
o)
!
(D
c
O
(D
E
E
E
E
G
E
E
E
,.
a
o-
E EE
G
-
6E
5'LF
---
:
(ts (H
E€
s
o
J
s
#
tt
o
ll
o
G'
G
EE
*
E
gE
E
q,
Fg
o
o
dcd
-
\-.-
\
\
=a
ut
\
-Y
cqm
x
EPEE
tr)
\
)r=
)\c
_N
\
< x<=
-o o
-i
H
C-
.:!. @ PNI Neuron (MlSdn. Bhd. (554690-H)
@
w II JENI5-JENI5 AYAT PASIF AYAT 1. Ayot Posif on Perkotoon (hodir PASIF sebelum koto
w
II
JENI5-JENI5 AYAT PASIF
AYAT
1. Ayot
Posif
on
Perkotoon
(hodir
PASIF
sebelum koto kerjo)
- K
2. Ayot Posif Dengon Koto
6onti Nomo Diri
(orong
pertomo don keduo)
- G
3. Posif dengon
hon Koto
Posif
Kerjo
- trnn
Akronim: KG trm
,,s eesilR: ,.?il
.
Kedua-dua kata ganti nama diri ini diletakkan
di hadapan kata kerja dasar yang berbentuk
.
Kayu itu belum kamu potong lagi.
.
Baju ini sudah saya basuh.
.
Masalah iniakan kita hadapibersama-sama.
.
Makanan itu belum kurasai lagi.
.
Tugas inimesti kamipikuldengan sepenuh
tenaga.
.
Kerja ltu sudah saya selesaikan semalam.
Nyatakan sama ada ayat di
bawah ini adalah ayat aktif
atau pasif.
Salmi memandtr kereta baru
itu untuk pulang ke karnpung.
a @PNl Neuron(M)Sdn. Bhd. (554690-H)
a @PNl Neuron(M)Sdn. Bhd. (554690-H)

taoaoaaa!1.-€*)trra

aaa-aa.ra*t/)Oo/

1,. Ani kena ragut oleh pemuda yang tidak dikenali. 2. Samy kena tanduk oleh lembu.
1,.
Ani kena ragut oleh
pemuda yang tidak
dikenali.
2. Samy kena tanduk oleh
lembu.
3.
Dia kena tipu oleh Asnah.
3.
Budak-budak itu kena
kejar oleh anjing.
o
:**: ,.i1 iir t--_t Unsur vamg'diternnglcnm' Unsur yang iirn mencap*k*m rumsur inti Hut(l|lf, [ *
:**:
,.i1 iir
t--_t
Unsur vamg'diternnglcnm'
Unsur yang
iirn mencap*k*m rumsur inti
Hut(l|lf, [ * m
'rneneranglcan'
)tamg Xl8di!" pada
tt
lnerupakan ulas[!r
kedudut<an pertama.
Maksud:
penerffng 3,ang hadir pada
D = Diterangkan
kedurluk:rn
lt
yang kedua.
Maksud:
NI = Menerangkan
li
Diterangkan (inti)
Meneran gkan (penerang)
Orang
lelaki
: l.;ir fir'iitili,i?tf i
Guru
Sains
I llincungiran tlan
Serbuk
perasa
nviltJkxI uor]t(,ll
conloh llrin Iluhrrrn
t)
Asknr
t\4
r\l elar''a
2 lloat iiyrl drripudli
lcrkirtrxn -nerl(iliililn
FerumIis
novel
di b;rn.rh
iri,:
(i) pisalq
gorcng
kelapa
sawit
(ii) orsi gorerrg
(iir) nelapLt c:,,vit
,/'1'.' /rl
Str
Beri 3 contoh
l<el':ccueliair
huknrn
trlerlnku akibat
Kehecelaliam
hukumD*iVberlaku
kehlasaan dalam
apabila penerang
memdahului unsun )'ang
,penggunaan
(terufamanya pada
nflma jawatan).
diterangkan
h,$ E NFI gtAF{ GKA},i {n{}
DrT'ERANGKAI,{ (D)
Perdam*
Wlenteri
:
Naih
Canselor
:
Naib
Presiden
I
.
t.7
!,
, .!r.*'
,:
\,
r;,,?
i
Fengetun
Canselar = Ketuo l
. kehormot sesebuoh
i;
' universiti
i
,f
/i
.
,,,
i$i:i+I:_i
ldn*ja
O) leFli Neur+n (fivll.air,{n, tshd. i5546ig{!h}

-l

ffiuF#€.es ffi= E E:,E gg 4 ffis # *€E gE; *'f =b0 e 3S' E
ffiuF#€.es ffi=
E
E:,E gg
4
ffis
#
*€E gE;
*'f
=b0
e
3S'
E
FEg
a.
^i;,
qK
s+$
d;
*cg
z
bo
_=
6rk
c
E'.r
-tr{
J
H
:j-4
€G) cg=
:+8.=l )
e*
-
z
=i
iJiCrAA
--J
7r
bs
J
EE bb
f
>
dtr
El-r
z
dl+ EG)
ln
-.]j'
deE
b!
s
li
c) -eJ
@
.v4
()
€J
b0 cq
dbo >-
(A
bO
cqX
cg
.T
FO
IG CS
(-
F
q)
F-
J<E
z
q)
€Jtr
=q z
it,
E
*r5
lL
ss
I
*€-
j
tri
I
--f
l
t
-:"
f
'd
(c
tr
E
!
d
.F
I
O
-
s ^-
o
I
v
L
-c
-i
.co=_
s
c
G
2:
bo
d
tr-5:!
*{
o
OM
O
6F
e
:
-\Z
fd
F
bo
o
Or
{
I
F
!Y+:-
!*
i=
-o
bo?
L9:v!-
=.
{$
{S
=
I
60
6
{"i
0l
-
-
!e=
::.
^-
!
s
d o:9
(!.:=-
bO
U
,
<
r
N
,a
-Z
a=E
t
O
oo
=
€ a)3
g
l
-e
.J L.l
o,
U
'l' @ PNI Neuron (M) Sdn Bhd. (554690-H)
'l'
@ PNI Neuron (M) Sdn Bhd. (554690-H)
=.:.= I r .,' ' HUKUiI D'Itl . ' ''' '' . Peraturan Kcdudskan Penerang
=.:.=
I
r
.,'
' HUKUiI D'Itl
.
'
'''
''
. Peraturan Kcdudskan Penerang ,
t + 8 3 t a )z I tr bo bo o E 6 d
t
+
8
3
t
a
)z
I
tr
bo
bo
o
E
6
d
d
a
€A8t&p &JqIK m&$8 €A p p$ffim&ffi /er w -3rr . :t!::i't : 1 €i iiili.,
€A8t&p &JqIK m&$8 €A p p$ffim&ffi
/er
w
-3rr
.
:t!::i't :
1
€i iiili.,
:r
L-i
o,
d
.|a
d
Di
i<
g
G
)0
bI)
4
b0
N:
:
0).=
oo
;b
ES
dd
^&
i:o
-do p
tO OL
ts6
oo
J O,3
'oA.
ct
.E=
(,
Fd
Hd
t 6-r
q)_:
I
i^
=ot-
cl
q,)
9E
6a
!i
! cq
--
:r =d
cl
o)
.-F
ra
--
O
o
Exo
dirE
E-
o
=
'v=
-l
E'
.=
Aa
t
Fo= E
-=
;s
o-?
co
o-
duo
o-
_9€
J
AF
:o
E'
cov!
3$
o s.=
t1
63
(J
--Y-O
fC
ct o-
o-o-
oo
J
-:<
g('
()
q)
(J
a
F*n
r E*€
5 GtcE
oE
E.C E,
5.Y
a^ g
5
cr)
,:"
='q-
Br+
F
E'3 I
.g
cg
ci
o=
:
.V€ZQ
e.i
gigguii;
@ PNI Neuron (M) Sdn. Bhd. (55469O-H)
p tr&*t$%fie J&itr .$AFi f;rqff,&# F$H$di*d j .t\ 4- <! .i-v I tsl \ z=<
p
tr&*t$%fie J&itr .$AFi f;rqff,&# F$H$di*d
j
.t\
4-
<!
.i-v
I
tsl
\
z=<
t
'I
\\
vcq
'J
J.-:"
.azldi
,l
.= .E
.t
=<v az
I \
Ud
;:
c!
6
5-
O)-
veE
.f
>>
)
.:l u
-t
9)
>r ql
E-
Zfra
-v,
H
\J<A
.-|
r-J
6E to! cU=
J>H
q)
6
,JZ ?<-r
gcq
\
rF
6=
'- " '''-lr
<F:-) Y-t!j
Z, <r
'
,lvl
<
</|!;
i.a
zg7
lzli-^\
o4
.'42/)
F
c€
7r.
! 3
z.=
s4
q)
D.(Zri
<t'1 F
(r;
>>
2e3Z
l(
4&
eU
GN-z-4
d-
t
?trd
<
r.d
ci( -t
H,' 4 21=
v
Xrl
'
J\!\-
()ai
t,V
t'
.,.i\
O PNI t'leuron (lvl) Sdn. Bhd. (554690-H)
:: +x ,o€ E.v -v, .2 )4 '-O 6.- o,'i .i cdd:l -a !a :l
::
+x
,o€
E.v
-v, .2
)4
'-O 6.-
o,'i
.i
cdd:l
-a
!a :l
cA'a I
'F r. dl -v ot .\1 F E a.
'F r.
dl
-v
ot
.\1
F
E
a.
b0 cn (d b0 q -(d h (u+: =0)g.- g: 'n 9'E cd b p.y,
b0 cn (d b0 q -(d h (u+: =0)g.- g: 'n 9'E cd b p.y,
b0
cn
(d
b0
q
-(d
h
(u+:
=0)g.-
g:
'n
9'E
cd
b
p.y, .4
"'
oo
(!
xc
bl)
o
r:)
(!
RRE
X
if. bD
E#
C'
6trtr
9 ooG
tr
E'; S,
HN
af,
ca
E:
>'c
-
i
G
tr
=6U
ds B.
qE op
s
o
F
u0
63
l<
b0
(E
l<o)
tr
o
aEl<
G
o
tt
J<
(E
E
tt
(E
h!
o
tr
o
+, b! tr
a
It
(,
(E
-
!0
G !
G
x
G
o
q,
a
lt
:-. @ PNI Neuron (M) Sdn. Bhd. (554690-H)
:-. @ PNI Neuron (M) Sdn. Bhd. (554690-H)
6 :! 'd tr -il 6Cd e s;€ I d .o o 3 h'ii a-
6
:!
'd
tr
-il 6Cd
e
s;€
I d
.o o
3
h'ii
a-
o
Erfr
Ir=
o
E=
:eil trdm
vo
bD
b0
tr
;;
!
'5N
tri Jl o.= !
tangan
tangan
?' @ PNI f{euron (M) Sdtr. Bhd. (55469GH)
?' @ PNI f{euron (M) Sdtr. Bhd. (55469GH)
mpulan Bahas ,',, 1
mpulan Bahas ,',,
1
, CANTIK SEPERTI , BIDADARI
, CANTIK SEPERTI
,
BIDADARI
San$at cantik" Confolr ayat: Wajah Puteri Maya cantik seperti bidadari. MERDTJ BAGAI BULUH PERINDU
San$at cantik"
Confolr ayat: Wajah Puteri
Maya cantik seperti
bidadari.
MERDTJ BAGAI
BULUH PERINDU
.i:' @ PNI Neuron (M) Sdn. Bhd. (554690-H)
.i:' @ PNI Neuron (M) Sdn. Bhd. (554690-H)

t

! Bina avat akau nerumnamaan di hawah: i i (i) bagai kucing kehilangan anak 2
!
Bina avat
akau nerumnamaan di hawah: i
i
(i)
bagai kucing
kehilangan anak
2
(ii) seperti cacing kepanasan
omus
r,
urrrlJurlru
fer
F[fiUMFAMAA]I
hanmnk<r rrl <oieni<
a Sejenis peribahasa yang memloandingkan sesuatu
dengan yang lain.
a Menggunakan kata bandingan seperti: 'bagai',
\
'i barat','laksana','seperti' dan'umpatna'.
r
\
v
/
6AGer MENaTANG Mn
IYAK
I YANG PENUH
tidak tentu arah
.-t_
''
\ lertl:) Memelihara seser
)lang
bingung.
Ayat: Encik Za
tang.
ga anak
7\-
\
--tt
7 LAfiSENE POHON
r fieYU fleofi BERBU(
ilE!'iil
rr-
rrara *irrarz
\
ll
RFoFaTl trMRltN nr
ke
HUJUNG RUMPUT
Perasaan sayang ya
k hidunE iika keluar
a
I
SEPERTI ANJING
OENGAN KUCING
Dua orang yang apabi
7
niln
6
6tt
-'' cAN$oN6
ifil
fit
,tTE
.ALU
nsbc
,2gkang-
Uji Memori
Berikan tiga
""''
pefumpamaan
yang karr,u tahu.
|
.?' @PNlNeuron(M)Sdn
Bhd (554690-H)
@

'j

I

o! ,d s= vll OIE q o.il
o!
,d
s=
vll
OIE
q
o.il
o ct -b0 G ps .= o F b0 o 5'uo o G L o
o
ct
-b0
G
ps
.=
o
F
b0
o
5'uo
o
G L
o
G
tt
$ Et
G
t!
i;
o
E
G
trE.g
G
00
9
iE
ll
L
='6sxE b
o
ct
E. @ PNI Neuron (M) Sdn. Bhd. (554690-H)
E. @ PNI Neuron (M) Sdn. Bhd. (554690-H)
='6sxE b o ct E. @ PNI Neuron (M) Sdn. Bhd. (554690-H) .: ! c,-l H
.: ! c,-l H == E d Ed.s =2e ar 1 tr i-: tr! Fdd
.:
!
c,-l H
==
E
d
Ed.s =2e
ar
1 tr
i-:
tr! Fdd
E
€ I:
EEE
,- i
l:
o
^^!
IHE E E:
E l* I= 3€
-Q
IniF€E r
He,t H H;E
!x
3-9<
cac-lo
tJ = 6Ntr o.i; = oFi; - -b! dco ilo il!
tJ
=
6Ntr o.i;
=
oFi;
-
-b!
dco ilo
il!
Kata-kata hikmat ialah peribahasa yang terlibat daripada ayat-ayat suci dalam kitab, atau daripada penulisan atau
Kata-kata hikmat ialah peribahasa yang
terlibat daripada ayat-ayat suci dalam
kitab, atau daripada penulisan atau
percakapan orang-orang terbilang.
Koto-koto hikmot qdoloh ungkcpon
yong mengondu ngi pengzrlian,
pengojoron otou folsofoh yong
berguno.
Biosonyo koto-koto hikmot ringkos
tetapi bernos don mudqh disebut.
Digunokon sebogoi cogon koto,
otqu kioson dolom pertuturon don
penulison.
Bina ayat
menggunakan kata-
kata hikmat ini:
-
Bersatu teguh
bercerai roboh.
,f @ PNI Neuroo(M)Sdn. Bhd. (554690-H)
,f
@ PNI Neuroo(M)Sdn. Bhd. (554690-H)
:n @)
:n
@)
la PANDANG, BERCAKAP MALAM DENGAR-DENGAR Erti: Berhati-hati ketika bercakap tentang sesuatu. Ayat: lbu menasihati
la
PANDANG, BERCAKAP MALAM
DENGAR-DENGAR
Erti: Berhati-hati ketika bercakap tentang
sesuatu.
Ayat: lbu menasihati kami supaya
memperlahankan suara sewaktu bercakap
tentang perkara yang sensitif kerana
cakap siang pandang-pandangl cakao
Bidalan ialah sejenis
peribahasa yang
mengandungi nasihat
dan pengajaran yang
Nyatakan tiga contoh
bidalan lain yang
kamu tahu.
benar.
'a:,\\aaa,la a. ,:-r
:
:r' O PNI Neuron (MlSdn. Bhd. (554690-H)
(bl)
'6 :6q G b0 J q HE 6; G o ,:< r:t 6' L E
'6
:6q
G
b0
J
q
HE
6;
G
o
,:<
r:t 6'
L
E
J
'=E
o
q,
G
E
tt,
=E
oE
G
f
o
ba
G
EI
g=
to,
=
G
E
ag
.El
G
EE
!t
G
1.
Egb
'is
E
G
o.
OI
u0
F
CL
trl
G
'is
--lE :E
o)
(E
€ H=
G
.:(
o
ol
(5
(EF.
o
.:<
o
=l
c
CL
o
o
>r
ol
ED
=fEO
U0
c
L-EL
5l
G
*
=
O
o
(Et
6
o-
.E
t!
13
Fr€
#l .E
=
h!
Q
*
cl
o
1.
Psi$q
-
N9
G
eE^=
i
o
-.L
3ta
o
!
E Egf, fl
+,
(E-
ltJ
Jg
'=
G
G
e
,:t Gh!
o
G
ba
a.