Anda di halaman 1dari 119

8

PENGGOLONGAru TATA

&& Yalgas {$6stm

$es!Wm}

'

::.

@ PNI

Neuron (M) Sdn. Bhd. (554690-H)

. Menerangkan sifat kata


nama atau frasa
(d) jauh

1. Gadis comel itu


mempunyai sepasang mata yang bundar. 2.Wajah penyanyi itu bujur sirih.
Hampir, dekat, jauh,

rapat, rengganE

1,. Rumahnya,

Contoh

paling

hannpir dengan sekolah. ',dan Azi sangat


1,1r,

2.

Hubungan Mia

_..v.

o"" oatune

,S.

oh, jelas,

laju, lambat, selalu

1. 2. 3.

Pemain lincah itu berasal dari Brazil. Budak itu berjalan terlalu lambat. Nordin memandu kereta dengan laju.

,El'

@ PNI

Neuron (M) Sdn. Bhd. (55469O-H)

PENGGOLOruGAru KATA

KATA HUBUNG BER

JEMS

Kcto

Kotq Hubuno Koto Hubun!

Hubunq

AfAilUSUNE

B
P

. Akronim: BPG

@ PNI

Neuron (M) Sdn. Bhd. (554690-H)

'--

a++r*

]ar

PETTIGGOTOT{GAI{ KAfA " Kata fugas (Kata Sendi Nama)


UPSR
Bola sepak adalah permainan yang amat digetnari di negara kita. A aDtrra C umpanta B bagi D seperti

Kata yangdigunakan untuk menyambung

frasa nama dengan kata/trasa/ ayat. Terletak di hadapan kata nama.


Uji Memori
Bino oyot doripodo koto sendi nomo. (o) ke (b) oleh

Digunakan di hadapan kata nama

Menerangkan manusia, haiwan, unsur mujarad, pecahan dan perubahan keadaan. la tidak boleh dlgunakan untuk menelangkan sasaran yang merujuk Contoh ayat: Sisa makanan itu diberikan kepada kucing.

Menerangkan masa, tempat atau

waktu,
Contoh ayat: Pengawal itu berjaga hlngga pagi.

Digunakan untuk menerangkan ) masa atau waktu. ) vonton Contoh ayat: ayat: AnaK-anaKnya Anak-anaknya DeraJaI belajar 'li sampai ke peringkat universiti.
O PNI Neuron (M)

Sdn Bhd. (554690-H)

'

'''

:'

Uii illlemori
Nyatakan lima
contoh kata seru.

hnYa budaK

ltu

Menyatakan rasa tidak setuiul . Ah, aku tidak ingin betjalan


bersamanya!

masalah aku!

Ah, iangan pedulikan

amat hairan dan terkejut. .. Eh, di mana kau jumpa jam aku ini! . Eh, bukankah kau sudah

Oh,

marah.

belini rupanya sikap awak ya!


Oh, sangglup kamu melihat

. ambil semula bara arcng kau ini!

-"r".:[],:"rTffil;_l

;*'#'*,'r*ff"q
A B C D
Pilih ayat yang betul. Oh, sampai hati dia rnenghina keluarga sendiri!
Amboi, jangan kamu ke sini lagi! Hai, mahalnya bunga kristal ini! Cis, sayang sekali saya tidak dapat bersama!

Kata Seru menggambarkan pelbagai perasaan seperti takut, marah, terkejut, terpegun dan sebagainya. Dalam bahasa pertuturan kata seru
disebut dengan nada tinggr. . Ayat seruan akan dial<hiri dengan tanda seru (!).

O PNI Neuron (M) Sdn. Bhd. (55469O-H)

fi

TIATA

BENAR

Benar. savalah vanE bersalah dalam soal lni. 2. Benar, adlklah yang memecahkan pasu

bunga itu.
CONTOH-CONTOH LAIN

itulah orangnya. 2. Benar, dialah yang berkata demikian. 3. Betul, kamilah ibu bapa
1-. Ya,

kanak-kanak ini.

.
Menaflkan frasa nama 1. Orang tua itu bukan datuk
saya. nama

BUKAN \

Menafikan frasa sendi Baju ungu inibukan

MeiLan.
Mayatnya dltemul bukan dalam alr.

2.lswara merah ltu bukan kereta saya.

Bina ayat menggunakan kata pemeri

'bukan' dan 'tidak.'

menghubungkan antara subjek dengan frasa

subjek dengan frasa adjektif dan frasa sendi nama.

. Letaknya di hadapan
frasa nama.

nama.

Gunung Klnabalu ialah gunung

teftinggidi Malaysia. . Wanita cantik itu ialah guru saya.


Kesalahan

Bungkusan

Inladalah untuk Encik

Maksud kata pemerl: Penghubung/pemerl hal antara subiek dengan frasafrasa utama dalam predikat.
't1" o pttt
Neuron (M) sdn. Bhd. (554090-H)

Pak Salim sedang sibuk bekerja

di

bendang

A tengah B bau,ah

C dalm D alas

tofu a
1.-

2. 3. 4.

ffijtIr*t{lr_*httr!
I."::,1duduk rumah.

r"r"ir" di pcduu

ii:13*",lf,iil,t""sElT:

Uii Memorl
Bino oyot rnenggunokon contohcontoh koto oroh yong di6eri. (o) otos (c) sisi

1:)

":1"'" (ol lltl'nn

-J Usoh -U Silo -S
Jemput c
SILA

Koto Perintoh

Jonqirn Tolo-ng Akronim: JUS HAJAT

Horop -Ho -Jo -T


o
JEMPUT

Untuk silaan
. Silalah datang ke rumah.

.Sila datang lagi. .Sila ambil tempat masingmasing.

Untuk silaan .Jemputlah makan hidangan ini. . Jemput masuk ke rumah saya. . Jemout ke majlls kakak saya. o

atau mengarah melakukan

PgRINTE
o
TOLONG

o
HARAP

c
USAH

Untuk harapan . Harap semua penumpang bersabar kerana penerbangan ini dijangka lewat sedikit. . Harao para peserta

Perintah .Tolong letakkan kasut anda di situ. .Tolong susun buku-buku itu. . Tolon{ ambilkan ayah

Untuk larangan . Usahlah pelcaya kata-katanya Itu. . Usah kamu berpura-pura lagl, . Usah dlkenang perkara yang

bawa buku ini ke bilik guru,' kata Cikgu Maisara kepada Ali.

A Jemput B Tolong
r.
O PNI Neuron (M) Sdn. Bhd. (ss469o-H)

C D

Sila Usah

ilcAil KATAE.

Ada berapa bahagiankah kata bantu?

(a) kata bantu ragam + kata bantu aspek

asrck : :;il"rt"Hlo"n
, $t
O Ct{t

. . "

harus sudah

mesti telah mesti akan


Azmin sedang hendak ke pejabat sewaktu kami tiba di rumahnya.

Ht .l_:._! "

belum dapat

lteuron

1M)

Sdn. Bhd. (554G90-H)

1l

ll

.= .''Kate
::

LOI{GAN l(A
Tugas

Menunjukkan bilangan yang tentu jumlahnya. . Dikenali dengan kata bilangan kardinal. . Penjodoh bilangan digunakan. Contoh ayat: Pak Ali memiliki seekor lembu. r

KATA BILANGAN TENTU

KATA BI PECAHAN

Menunjukkan bilangan yang berupa pecahan.


Contoh: setengah, seperempat, separuh, dua pertiga
I

Tidak perlu diikuti oleh penjodoh bilangan. Contoh ayat: . Dua pertiga daripada kawasan pulau itu

'oleh pemaju 4, It
FerUln?han'
KATA BITANGAN PISAHAN

et
..

. Menghitung sesuatu
secara satu persatu atau berasingan. . Contoh: masing-masing, tiap-tiap, setiap . Tidak perlu diikuti oleh penjodoh bilangan. Contoh ayat: Tiap-tiap minggu ayah berniaga di pasar malam.

Menyatakan sesuatu bilangan secara himpunan. Contoh: berpuluh-puluh, bertahuntahun, berkotakkotak, berpinggan-pinggan dan sebagainya Contoh ayat: Berkotak-kotak baju didermakan kepada mangsa gempa bumi di Pakistan.
':'
@

PNI Neuron (M) Sdn.

Bhd (554690-H)

fD

(E

e o. 5 a J
1&l

*t

b0

tf

J{u FJ
m
&

b-rE
FE
H*9

'S$
.F A

G rB
.G

gEf
m()

fli

.g

($

:d

x{o -vRo _q uftx


dls se

{s z,

{rtr E{qE ,=o)

$'=iE 5T5-g ghn

S tr.;r:5

59 .gs ufiB o{ge

6)

9",

IE

c,
4..

gs

1H

-h(u '=qc
FPtV
9LL

;i :t

Soc) C)s =

=s $* $ H

E {)
g!
{E

bn

!q h0
EO g)

6) {J

ns *
j:; {j

g
Y":$

*)
aa

og e o FI z

E 2

fi

\n
t

z n
a

FT

trl

+t
b

C}

tl

r.

dl
{E rE
16

Et

{s
TB

-8* EE
lsis {s
e-

sg
f}Q -4*
h*

.5: (l f,F !,
Fq9

t6

{D

18

, *
st==@

{p

L
{r}

g (5 -S Er z EE
L-

<g VL

d
I

h sc {g
G}

rs (aES ET Lg:

eX

{r *: 4'c

ll|E

tF

5E 6fl

F$ 9S -3

=i geEg(} 'a+*Xfs E t =*.8 #T=g; 5

FgsgS O S-=
iT

rtej

-*

=:

rsE i: XE: =H qE o ii -s

A-A b-lJ Yr

gis

sEf E *

(.

@PNl Neuron(M)Sdn. Bhd. (554690-H)

fl

PEIIIGGOIOftIGAN KdhTA
| 1: iiir 'l
'1'
11

i..1,11;

'

:,,,i;r,.q

..

11,';,; .;

11,,

runcing.

BILAH Untuk benda-benda yang tajam dan

\
KETUL Uiltuls beoda,benda yang berkstul dan padu. Confoiu ais, arang, batu, rlaging, roti, sabun

Contoh: gunting, kapak, keris, lembing, pisau, sabit, pedang


bentuknya atau jenisnya.
r

untuk benda yang *i.rulr*,r.-

. fr

l.

Contoh: bandar, karnpung, kotak, larnpu,

i ni i !i

Confpfi: meriarflr pistol, senapdng Contoh ayat: S@rarss merianrl iama dlt

e*#feft *
temrhs
t

!wer6e

Fak

Akob e{et}aska$ s*
1l

i l:-o ) 'ro+iv r S fl: bx u, *{ah y$ $a!'xo srcnat ls{.*mbay it *om h aya* &tif *nemba*a ses sd?
*:S;*
r:.

majatah
B"F
a,

sa

*o.

i; I ir i Lr tl : s :':.'.::'it ii ;;,f1. 1;r,',;r, .'i ;1;i; -',:,i,i;;:qi1

i!

[i

::r..'i].11

;:1 {:,

l':

r.

':i i
l.

:,;'3,:,L,:ti ial.* .t1,,;.1i.


i;;'nitr;'l

:-rl.ti ,,

r:llrt:..."
l'r'+'
j.ltii,

<i

r!':

,r,,,:ir

il-;.1

rlr

jari hantu.

Jarak bend* atau kawasan yang diukur dengan menggunakan ibu jari dan

' s-.!r,

1r, ,1 li -1

1.,1 '

Deretan rumah" kedai atau bilik. Contefi ayaf, Terdapat lirna puluh pfnfu kedai akan disewa.

rit
&

l,l',

KAKI

Untuk payung dan bunga.

.:i9 ].-:
jJF;l
.r::.

1'rf:

Contoh ayat: Muthu membawa sekaki


payung walau ke mana sahaja dia pergi.

*EJ

.l at* * 6ri F**634{.aarss ..b:: Pen_ odoh bilangan menunjuk kan bilangan kata i I nam a konkit seperti manusia , haiwan, tumbuh- : . tum ruhan dan benda di sekel ltng Klta. .
n
a

a*aros.rloa*t

ydllE|

Uji lt4emrori
Bina avat

telatur keduduk anr ntoh: buku, sirih, ati


l,^,+ ^^

tiga contoh oh bilangan benda yang


pur

)ngkap Confofi: baju. selua kain

I
' nda atau minumalV saiikan \1,^:.. r: liuih_ WKayu.
manusia yang berbaris \"/ Contohi kedai. kerusi. meia. I nurld, orang, rumah, tulisan^/
AlYlE AI1'

YanB

nas;,4;(t^_f-_{S,"}-t"Yut'
diisi
I

Contohi papan. \\bunga. kunr

Nerangkai-ran1 gkai

tuk benda y

-rE

rk buah-buahan ata

K
i"l

Confr rh: huah-hrah

savur-savura n

lpulan benda-bendi toh: anggur, kelapi ivit, kunci, Iangsat", Dulau. rambutan

PENJODOH BILANGAN BENDA

*ru
Bhd

$.g$

mm$e$ sri *ssffif,Las e5

{.ymr*s

@ PNI

Neuron (M) Sdn.

(554690-H)

N U

PENGGOTOFIGAN I(ATA
i,-t :l:.:.: . i'..i :f -'. i
,:1. ;,. ,r;-']r;i;i
ir'l:i1r,:i,t:,:r:r;,liirr

(Benda yang bersaiz dan mempunyai bentuk)

Pnffi#ffifi)mril ffixH-&F{

Iq

r.rJr

rvlelnllu

Apakah penjodoh bilangan yang sesuai untuk petai?

Berikan tiga contoh untuk penjodoh bilangan:

BILANCAN
{Tun'rbuhan

(i) tangkai

BERKAS Benda yang telah

Contoh:rotan, kayu, buluh, pensel,

diikat. ranting

(ii) biji

@ PNI

Neuron (M) Sdn. Bhd. (55469o-H)

-''""1
'r'.' '"i

U U PENGG ONGAN KATA


.'.',
i,:
Kehodiron -koh, -toh
dqn -loh berloku mengolomi Proses pendeponon, contoh:

'f i,o

{[.dl

lr

Bina lima ayat menggunakan kata


penegas di bawah ini:

'i,, ,.i opobilo f roso predikot

-r Y

(a) -kah

(b) juga

(o) ituloh kerefo


idomonku

(b) kereto idomonku


ituloh (kedudukon koto
penegas (b) menyalohi hukum totobohoso.)

.
1.

Menielaskan sesuatu pernyataa n/melembutkan permintaan.

'* Digunakan untuk menguatkan sesuatu pernyataan. 1. Zaini masih juga berdegil untuk meneruskan perjalanannya ke hutan
yang tebal itu.

Senyumlah kerana senyum itu sedekah. 2. Janganlah kamu bersedih lagi.

2. Selain kanak-kanak, golongan


dewasa iuga turut diajar menggunakan

.
lua

perkakasan teknologi maklumat"

ffi
/ Koto penegqs turut disebut
sebogoi

Digunakan dalam ayat dramatik.

Kita hendaklah bersabar dapi apa j-ua

Untuk menegaskan sesuatu pertanyaan tetapitidak berbentuk mengkhusus. Apatah lagiyang diperkatakan oleh orang tua itu?

Bina
ayat dengan kata

'-tah'.

Tuhan.

(
j

"

pertikel.

penyata.

Koto penegos ioloh koto yong


memberikon penekonon kepodo

Kamisekeluarga memang gemar makan ketam goreng.

bchogion-bohogion tertentu dolom Bukan sahaia haiwan, manusia juga akan menerima padahnya jika alam tercemar.

KATA PENEGAS

-pun Digunakan untuk menguatkan sesuatu pernyataan.

Walaupun dia kaya namun dia tidak sombong.

\.

Melembutkan ayat perintah dan menguatkan sesuatu pelnyataan.

'I

@ PNI

Neu.on (M) Sdn. Bhd. (554690-H)

PEHGGOTONGAN KATA

'

#6.* Sr,rgms

JENIS-JENIS ATA PENGUA

EMPATKUMPULAN
GOLONGAN KATA

1.

2. 3. 4.

Kata Tugas Kata Adjektif Kata Nama Kata Kerja

Akronim: TANK

terlalu, paling, agak

PFN{Ai-'s"f
r,i

Bina tiga ayat


menggunakan kata penguat hadapan, belakang dan

d:#t"JT#H KFiT,r.
{

FFNTiiA$
!

/,lsungguhnyo- -5 \'
i"hmpoknyo Akronim: Bs',li

F.ohowosonyo

-P - r!

Bina dua ayat dengan menggunakan kata penekan bahawasanya, -/, sesungguhnya atau nampaknya.
.:

,.,9-.

O PNI Neuron (M) Sdn. Bhd. (55469GH)

@ xnrn TUNGGAL
Perhatikan contoh kata tunggal satu, ua, tiga, dan empat suku kata.
Apakah

Berikan lima contoh kata tunggal. Bincangkan bersama guru


anda.

maksud'kata

Mengapit kata
dasar, dua bahagian

imbuhan hadir serentak awal dan akhir kata


Contoh: pclasaan,
menglhai rankan, kopanasan,

disedari Contoh ayat:


Perasaannya sayu

mengenangkan kampung halaman.

':'

@ PNI

Neuron (M) Sdn. Bhd. (55469o-H)

UI,,KATA MAJMU

Berlaku apabila dua kata dasar (atau lebih) dirangkaikan. Tidak boleh menerima sisipan.

guru besar

rantai

pende${

aka! keras hati


Kata majmuk
RANGKAIAN KATA BEBAS

rabun ayam

nar nn,ra

['l

palr"ujan'ng

jalan taya

berat sebelah

pilih kasih
ringan
lr: -1.,r I
:, impulcn
r

juga boleh
' ,):,. ,"

stilqh

bohaso -: khusus - .
:

Apakah maksud 'kata

majmuk'?

bidong ilmioh angkoion koto babos-

Akronimrr.

Secara umumnya, kata majmuk merupakan proses mencantum ataupun merangkaikan dua atau lebih kata dasar yang rnembentukkan suatu makna tertentu. Contoh: kapal terbang, balai polis, alat tulis, buku kerja

Duta Besar Ketua Menteri Setiausaha

alat ganti
analisis
garam galian minyak mentah

lngat, kata majmuk berlaku apabila dua kata dasar (atau lebih) dirangkaikan
dan tiada

Politik
Faizal menrbuat persiapan rapi untuk menghadiri sebagai pegawai tadbir. temu ramah ternu bual temu duga
.

sisipan.

Berikan lima contoh simpulan bahasa yang anda tahu. :


@ PNI

A B C D

temu jan

ji

timur laut

Neuron (Ml Sdn. Bhd. (554690-H)

PEITIBENTUKAN KATA
" t{ata
Sfrmjrmuk

PET [I II$Aru KATR

IUNAI !ffi

[I I(

KAT6 MAJMUK OITUTIS SERANGKAI


Jelaskau 2 cara

penulisau katr

Berikan liga contoir kata

. aiskrim . anakanda . antarabangsa . apabila

rraimuk dilnlis
terpisah

aFakala . apalagi . ayahanda


o

. ba6aihana . balairung . barangkali . bausastera . bausuku . bayangkara . bayangkari . bendahari . beritahu

'

t; padahal . pancaindera . pancalima . pancalogam . pancalurnba


c

Kata rnajmuk

ditulis
serangkai bererti dua kata dasar ditulis tanpa

pancanegata

. pancaragam

peguamcara ' peribadi


" peYibahasa
o

peribumi

. perihal . pesuruhjaya . pilihanraya

kala
.

janakuasa

. cenderamata . cepumas
" cintamani

. kadangkala . kakitangan . keriasama . kutubkhanah

. cintamula
BAHAsA

. . . . .
k.

nurbisa i
nyahasli nyahbau nyahcas nyahsabut

5a

. setiausaha
. sukacita . sukarela . suaikenal . suratcara . suruhanjaya

.r I
*
t t t

.tandatangan tanggun$awab

. warganegala

I
T

tulis

iL*-'*, 0)
t
@ PNI

ditulis
[rcs]G*
Neuron (M) Sdn Bhd. (554690-H)
t?1,

N KAIA
a&&*4)aaa&&a
Nyatakan sama ada kata majrnuk berikur I
atarr

ditulis secara hetrrl

salah

(a) ujibakat

(b) tanggungjawab

. ibn

/ . .. sarl .lnU . isi hati

. ibu nege

r'

@ PNI

Neuron (M) Sdn. Bhd. (554690-H)

,.

PE]IIBENIU KAN KATA

",

1.,,

bar rajah

gambar-gambar rajah ketua menteri ketua-ketua menteri


Jirim organik

jhlm-jlrim organik

Berikan 2 contoh (a) penggandaan unsur pertama


kata

'

setiausaha setiausaha-setiausaha antarabangsa antarabangsaantarabangsa bumiputera bumiputera-bumiputera

Edhflqp
balai-balai raya

(a) penggandaan

kertas lukisan kertas-kertas luklsan

Berikan tiga contoh kata rnajrnuk (i) penggardaan ullsur pertama kata 1ii) penggandaan

orang tua

olang-olang

NGIMBUHA MAJMUK

,i

@ PNI

Neulon (M)Sdn. Bhd. (55469o-H)

I liI ll/lamarl
.f Kata ganda seluruh tidak boleh hadir bersama kata

.. seperti empat, tiga dan


Contoh:

sebagainya.

bilangan

I
t:

PENGGEND6EN

I6IAH

ekor ekor

Awaluddin telah hilang. Awaluddin telah hilang.

tr
m

PROSES PENGUTANGEN KATA SEC6R6 KESETURUHEN ATEU PEOA

Kata ganda yang menerima


imbuhan. apitan,

* Sama ada awalan,


sisipan atau akhiran.
Tergaru-garu

Buah-buahan

'i'

@ PNI

Neuron (M)Sdn. Bhd. (554690-H)

Bentuk terikat yang ditambah pada kata lain.

IMBUHAN KATA NAMA

'peN-...-an', 'peR-...-an

I |1iiilirrilrs?$frffiww;p.ffi,rI

IMBUHAN KATA ADJEKTIF

awalan apitan'ke-r*,

sisipan'.e
t-et-t, t-in-f
Berapa

jeniskah
)vatalan

imblhan?
:
@ PNI

Neuron (M) Sdn. Bhd. (554690-H)

_.

:",

14 :5 4i

I$fiBUHAN
{,

l;!?irhLinkfi'f

,i.,,r',.tf:

i.L:,::lti;

ETfiEU
,'.

N
D$s{
Contoh alat:

lt;illilil,l.'l"ai;

sle

Ketua
kampung

DesaAman
ialah Haji
Yahya,

_. :iffir
Contoh ayat:

'ibu menurut
rsahaja

ro.osoryry9 ff.rrdtk

kehendak
Atan yang

y"n8
Berikan tiga contoh

inginkan
, sebuah

_*

kereta

mainan.

awalm

'ke-'.

Bina ayat menggunakan perkataan berikut:

(i)

kekasih kehendak

(ii.1 ketua

(iii)

/^
Berikan 2 contoh penggulaan
imbLrhan arvalan

r-' (o

v-+
pencriri (orang mencun),

coNToH

PENGGT]NAAN

K{TAIMBIJIIAN 'peN-':
Orang melakukan perbuatan

(ii)

'peN'untuk:

Orang yang ahli dalam sesuatu bidang (orang yang berdakwah).

-+

pendakwah untu

ii) (ii)
(iii)

orang tnelalcrrkan

untuk me
memadam).

n sesuatu

perbuatan
alat

perangai

(iv)

Bahan

+ )

pewarna (bahan untuk mewama). penakut (orang yang


A

erongoi kronirrr:

t
:

ci

(i)
ii)
curi, tulis pencuri , pefirlis

pe

>

penasihat, peladang, penulis

pem

pembilas, pembaris, pemburu


pensyarah, pendengar

{iii
(i)

s&# FsF
takut

(iii) pen ) pencarum,


(iv) peng

pengulas, pengiklan,
pengolah,

(ii) putih
(iii)malas (iv)kotor (v) malu
O Ptll f4euron{lv'l)Sdn- Bhd. {554690-H)

penggmaan

akhiran'lan" di bawah ini:

(a) penggunaan (b) penggunm

sebagai alat kawasan yang luas hasil perbuatan

KAWASATI YAiIG LUAS

Contoh

laut)lautan
darat lapan

-) daratan

Contoh

(yangm
1i; sirutr

ii) sembelih )

(ii)

buru-)

penderita)

iuruhan

buruan
sembel

i) parut-parutan
11) tampung

iii)
lV)

rangkai rantai

-)
ra

tamp

Q.

@ PNI

Neuron (M) Sdn. Bhd. (554690-H)

;; {1

IfrIBUHAN
. tmbuhan
KaGa

Nama
Berikan tiga clrntoh kata nama untuk

. F.*u: besar

pltih

->

kebesaran

,t

1srrnafi

keput4q

$EMBENTUK

ei6
PEilG HASIL
,rl

fr
.^rt)
t

Ot'{$e{rrtt

ar'duta

"!,1*

Encik Faizal berfugas di utaan Malaysia di Je

Contoh avat Jepun merupakan sebuah nega

>\-

kepulauan.

-/
sudah berusia 32 tahun.

Contoh ayat Sikap kenegerian masih tebal '"'i,.,-, dalam diri pelajar itu.
_1j\.L... ,-J/

',f'd*
-"o

fturu auru, (katadasar.sesak\

.*df
PENOOU NAAII I MSUIIAN AFITAN

KE-,".AN

's. (rr/
O)
-:

(iii) (iv)

membentuk: Menjodi Koto Nqmo r.oro aolextif Menjodi Koto Nomo Koto Kerjo Menjodi Koto Nomo Koto Bilongon Menjodi Kota Nomo

Klon

Setiap petang mereka terperangkap jalan raya. dalam

A sesakkan C B sesak D -

Menyotokon mirip sifot - 5 Menyotokon sikop mementingkon - M Menyotokon kumpulon - K Menyotokon keodoon - K Menyotokon ternpot bertugos - B Menyotokon hosil perbuoton - P

kesesakkan kesesakan

Akronim:SMK ke

BP

@ PNI

Neuron (M) Sdn. Bhd. (554690-H)

ft
snr${s ail ,aF4 *r{t.Gead$.

ITilBUIIAN # hrusBfmm ffiflffi *E irij


cC

a. G
Cq" aq! ^o lu
tr d d d d d s d 2-=': a.EI =

D=-r

:H" -

sgt
a^ ada '-i-o' .--il
!!d

cd

'a=la6' . :=l d I r *: o

CJ

cg cg @

| ,.2
o o
Oi

':
c)
(B

.! -vd J.}Z
=i ta I NO
o0

oo;i6 *
=i

5 $= ua -Ieo F-: iY s 12 I xrs.


=

-U= q!. a-o -o

r.q

o03-c
CqEo

;ts

^))

o.

,b

-o o.

:
(

oE=

:eE
O=i , O=rL : =P!OOOO 2. J :.i

t
.i c L-6 u

e.
:j d=

Fse*E
<cq

=E:
c'i{Fq
*.trrt*t

-j

s
s)
(

e
i

)
I

4"1
-{) .alr

.qa

.g

p
f,
. :! +-! Gtt

/ \

'|

-\Cl(EL

dt Ld\

)* (cn )bo

3
) EE
-cr zr

hZ

rI i\\

/i
:6!
6)

J>!/bor-

:s f ) ) (o-t
(^
)
/v

i
\

P 4 'd
P^ -.d

d'& 'da
63 !a= (c a! bO

a5
6r

iJ)

'6o

o.

-:z
c)

) -d9 \-ort

.-.A 21 'aJ

E'tr (.!
ooL c=
l.==

AL 'do

\c.'
\

d)

C.)

'.5i+ :c
!-&

\rc \
tt

(-)Cg-

a-|.:G C^::

-5 tsJ5'., g-f (! J a) 6 ; 9. 'c > I iE ts5(q -c '=


-C)
bO

t I

oo !z= -\ EL-o F-

.- C, t- .{(J (\) (J!lh ,-! (J

_Y O_

cg r : .r"lJt.E

=;o)

Cg.

4 '-rr
cg

.: FO AL^;!'AP
aa

J-J

cs ,tf 6'a *c) ! = o


.=

\
t!

63 ,
cc

it-8 035

.E

E3<r

e_g
.tt"

o L J

=3b :i c6:_E gI
".1

:1

,l <Jo-e-': " _<_<l\ o i;; ol){ :8E -k {

' t-=5

.r

PNI

l{euron(M}Sdn. Bhd. (554690-H)

ii

-i... tr',.
'

B
'r'

6ffiWffiru

Sekiranya, kata dasar, berav"ralkan

hurui"r' maka dua huruf 'r' yang


bergabung akari rneniadl satu meiaiu i proses peleburan.

6ms

FilAr

FN SEX

Fm
Pe

(a) Fergaduh*nn, kata dasar 'gaduh' {b) F*rciamai*n, kata dasar 'damai' {c) erlaku*ffi, icata dasar 'laku'
Contoh ayat"' l'ergaeluhan itu disebabkan oleir tiaela kata

.A,pitan peR-.".-an bergflbung dengan kata dasar daripada kata nnma dsn kata

))smstr
gmm
F*rpustakaren kata dasar 'pustaka'

kerja untuk
takan tempaf"

&&

episal*ru, kata da 'pisah'"

ib) F*rkam;,rung*n
kata ciasar

il,{"i -"-gJ
:."i.t i. i , :.; ,:

r'-.-'.
q

\
B

'kampung'. 'f'*rkutrula:r
kata ctasar'liubur'"

i, '\

sperp kan d*

& ,'ipll'L\
lii -*-".
d-::

'3'

{'artloh o|ui:
rrr<.u-

mltil
ineria

iruku nt j Liitai:: d!
a1...

perpr.rstakaan arr'?rxx

sansat bani

,,'

3r esfi
Beri tiga contoh apitan'peR-...-an'
untuk penggunaan: (a) peristiwa/perkara (b) hasil perbuatan (c) sesuatu ternpat

.
kata di:sar' 'jan;i'.

ITPAT TEABAP,4TE*}:+
ffdF{PL1rti1"I'i

(a)

KilFTFUIAiT
ql

(b) ili::'ieiak:'r,.

(c)

kata Casar' 'ietak'.


?u*'rriagaa,:"

eristiwo
Contoh qvai: Mereka berkhemah rli kar.vasan pergunu ngan.

.\,(d) leata d
gas untuk

kata clasai' 'niaga', F]*rga

erbuoton
empot
umpul0n

Apitan

peRmembentuk
lain.

Akronim:

dariPada kata nama, kata ketja dan kata-kata

-*--,_*"---J

Bina ayat

a
KATAI{AMA
aku

i\l .\
\'\r
KATANAMA

riaripada perkat;ian di bawah ini:

(i) peraklan
(ii ) perdagatgan (!ii) pertahanan

KATANAS'IA
perakuan

--+

cakap--+
tahan- -

letak--+ tanya- - + bual--+

perletakan
Pertanyaan

perbualan
Percakapan Pertahanan perdagangan

dagang--+
!

gaduli--+

cerai--+

Perg
perc

hnbuhan adalah bentuh terikat yang ditambahkan pada kata yang lain hingga dapat

,::ill5

t3eri tiga contoh apiian 'pe-R.-. .-an'

bagi:
(a) kata nama membenturk kata nama (b) trata kerja ruembentuk kata narna
O PNI Neu.on {M) sdr. Br}d. i554690-H}

TITIBUIIAN 'lrnbuham *{attr K*tr}a


IMBUHAN KATA KERJA TAK TRANSITIF
(beR-, meN-, teR-, beR-..,-an, beR-...-kan)

IMBUHAN KATA KERJA TRANSITIF


(meN-.,.-kan, mempeR-, mempeR-,..-i, mempeR-.,,-kan)

IMBUHAN KATA KERJA PASIF


(beR-, teR-, di-, ke-...-an)

fmbuhon Koto Kerjo fok fmbuhon Koto Kerjo fmbuhon Kofo Kerjo Akronim:

Tronsitif - T Fosif - F

Tronsitif

'i'

?T

[r

-iIrBeHesali
Nl
Kata kerja tak transitif tanpa pelengkap ialah
kata kerja yang lengkap maksudnya dan tidak

frnbuhan

memerlukan objek sebagai penyambut. Contoh:

Uji Memori
Nyatakan jenis-jenis imbuhan kata kerja.

,, ) ; +

Saya berahsia. Bapa pulang.

Uji Memori

IMBUHAN KAEA

IMBUNAN 9
...'...

KT
. ... . "".-_.-- Jr_

K TMAruSETFF
LAN
Oheft-'
)--..

"

Bilakah awalan

'beR-'tidak
mengalami
perubahan?

BBti

llli ]

PENGGTINAAIq
Awalan ber- digunakan apabila bertemu dengan semua kata dasar kecuali yang berhuruf awal "r".

PENGGUNAAN
Awalan ber- berubah menjadi bel- apabila bertemu dengan kata ajar.

PHNGfi{jNAAI\
Awalan ber- berubah menjadi be- apabila bertemu dengan kata y ang bermula dengan

huruf

r.

Kata Dasar
qlar

Kafa

;-r;;

rahsia

bee'

irr't,ll

r.

P]{l l{ouron (M) Sdn. Bhd. (5il69O.H)

tr

effiffiflsffiihffi

q) g

,-o
(_)
':i i

.v
.ri

5J)

v
-O,9 .jj

fi

'.5a
9.:

CJ

* YE ''trscq
oo!:L

-:s : n i:
-aaQ

gf >
>,G g bh

? ":ss tsts!-:iu
E"F HE -99!A
pb

a. u
:5i)

(g

;,J

qI

U
L

()
qJ

,.o
::-

/ a) E

g)

=-5 + .g

D H L-. F:oH.! p ct= * =.:l dxtn E.E Hl F F btEfroo.*E F; b E >,.dKE o iF-o6

dd id

J --'
6

o.)
Ab '-OU

! i

o= u)!

,^*l:9
I q'' .i_ i.

fE

9U hE

=i 5:is $.8a. :s9E=-l-3 o s= s;-:


-o= -i'i-l
- .iL . f r\ rr
Cf

F.E I- dl
-r =

c :9

bo

0-)

Itroa,)c) I -o3trtrF btr$ I - - t!?6dd


i>icdE'>>n L,*:

d *

Y C.r:= +--v

,5[3E5P+q
a.
-

,.s-l

d 3;

^i

;
bo
@

cl-=

\l \:
'
'.1

q) tt

a-

tjE

.-

uD
OD

.=i br

edH AhG

l'^ d

q)

@ PNI

Neuron (M) Sdn. Bhd. (554690-H)

fJ

H"#

,t*$.,H

MENUNJUKKAN ARAH / TEMPAT

NIENGELUARKAN

Kata hilir tqu hala

BUNYI
Katr

\ \

Dasar

Kata Berimbuhan
menghilir menuju
menghala menuding

Kata
Dasar atlm iau derum

Kata

Kata Berimbuhan
nrcndccit

Bcrimbuhan Dnsar

mengaun decit

mengiau itai menderunr ciut

mengilai
menciut

tuding

Contoh nya|: Kucing itu rnengiau kerana

'.i.ra:

**7 MENJADI SEPERTI / XotoDasar Kata Berimbuhan I, menikus [,'[r',rr,,,:i tikUS


\ batu
membatu

BERUBAH
Kata Dasar Kata Berimbuhan

Nya{akan
s(xnila

kecil keras

mengecil
mengeras

pcrgsuniran
kata
i

,.*.il ,/
mbuhan

kerja\ \

Contoh ayat: Dia rnenikus apabila dimarah

Cantoh ayut:
Benda ajaib itu mengecil

reN

\-

oleh gurunya.

qpabila ditiup angi4,,,


Kata

MELAKUKAN SESUATU PE. KERJAAN MENGGUNAKAI{ N{ULUT


Kata rokok
sengih

Dasar

MENUJT' SASARAN Kata Berimbuhan


mendarat menjunam

Dasar Kata Berimbuhan


merokok
menyengih mencebik

darat junam luncur

meluncur
{.,1

cebik

Contoh uyati 0rang tua itLr


sedang merokok

ENCARIi MENGUMPULKAN

Contoh ayat: terbang itu rncndarat I wasan lapang it

MENYATAKAN KEADAAN
Kata

Kata jala

Dasar

Kata Berimbuhan
menjala

Dasar

Kata Berimbuhan
membara

damar

mendamar

Contoh uyat: Kegemaran Pak Raidi -ialah.menj sungal

bara janda bujang

menjanda membujang

alrikan;
embara itu tidak da

MELAKUKAN PERBUATAN

dipujuk lagi

"

unyi

' Menjodi

roh

Kata eperli

Dasar

Kata Berimbuhan
melancong mengembara melawat

lancong
kembara
lawat

iuti w:filr{Ll
Beri -l conkrh kata kcrja irnbuhan awal 'nreN-' untuk pcnggunaan: (a) rnenunjukkan arah (b) menjadi seperli

ergi suotu tempot

'. osoron

eruboh
enggunokon mulut
eodoon

encofl
i. nkronim:
@ PNI

Kami akan melancong ke Australia )


pada bulan November.

(c)

berLrbah

Neuron (M) Sdn. Bhd. (554690"H)

KEUPAYAAN/ KESANGGUPAN

PERBUATAN TIDAK SENGAJA

Bina ayat menggunakan


perkataan:

(a) (b)

terserry,um

c)

terhidang terlupa

Kata-kata Lokman

di fikiran

Anida.

PERBUATAN YANG TIDAK BERHENTI ATAU BERULANG. ULANG

A B C D

terbayang-bayang terngiang-ngiang tersiang-siang tercari-cari

PilCeUfi/lCrY

Tidok

lirovatt r -rj-"t
Hidangan itu

ters
"Y O lttt tteuron
1M)

-T U Sedio odo -S be long-ulong - U Ke oon -K


keupoyaon sengojo
Akronim: TUSUK

WltAlI'tef,;

di atas meja.

Sdn. Bhd. (55469o-H)

. 0s0 yqng . PqnJolg 0ny0K yong Akronimr


' Perbuoton i'erbolos berloku

'

&a nuo,
i i
tl
Nyatakan beberapakatabenmbuhan apitan 'beR-...-an'yang

dasamyabermulahuruf

'r'.

kata i
it

. berkejaran . bertaburan . berguguran . bergantungan . berterbangan . berkibaran


Burung camar b erterb angan di angkasa.

. bertembakan . berkenalan . bermaafan . bersalaman Sebahagian daripada bentuk ini


mengalami penggandaan.

juga

bertembak-tembakan berkenal-kenalan

. berlanjutan . berlelehan . berguguran o berdebaran


Sebahagian bentuk ini juga mengalami penggandaan.

Contoh ayat: 1. Dia hersalam sebelum berpisah.

2. Kami bersalsm-sulaman sambil berbalas senyuman.

(1) (2) (3) (4)

J berdebar-debaran berkibaran ) berkibar-kibaran berlarian ) berlari-larian bersungutan ) bersungut-sungutan


berdebaran dengan

PEIIOOUIIAAN APIIAN

'beR.....anr Jumloh yong bonyok E

perbuatan antaradlua pihak, atau perbuatan

Contoh ayat:

(D Dedaun kering bergaguran


banyaknya.

Antoro duo
Ber*

longon

pihok

-A
-U

(iD Ali danAbu berluri-luriun dipadang.


'd'
@ PNI

Akronim: BAtj

Neuron (M) Sdn. Bhd. (554690-H)

ta Keria
(c

=cd b0 r. bo-v C)r

o.& a(D

-v"
A6

cd#

)
-v
L
c6

N
^.

q)

ir

)1

o q
f d
EJ

+z
bo

o o
cd

O.-Od-o -v -d dd-dm

.li

H or !
tr

bo

j-''+:do r'-i ':!odd !96-dd ErvAtrL

*EE-3-8 P
<
i.*
O

8.d4\4\

lrt

t'teuron

1rU)

Sdn. Bhd. (554690-H)

llg1ts

tJ

F*1tf;lqFi4:I*

9;r:

![{t}ut{A}] ti,\'l \ Kl,lt.l \


/kata kerja

^F-vang

Apitan mcN-...-i

,\ pita n

mempcll-,..-i

memerlukan objek sehagai penl'ambut. Tidak dapat

Au alan mempcR-

,\pita n me\-...-l(an

pit:l n '\ mcmpcR-.".-kan

berdiri sendiri.

IMBUHAN KATA KERJA TRANSITIF

, ii,,ii'l,rr:-;E,_'-=.1
4wclon'men-'
I lll!'l(,lrl()ilg 'i .t.,It,tl.:,t

L'irl,il'''i''"

'.

nreii-iruli C ilcrigg.rrrei l! ti nte,t.,rn.r' D rrr,.rr,:ir.,r .,,..;.


!'
PNI Neuron (M)

_,, \,i* ,. i1r .r,ii.i! -,. . F't ," ;''' - ,.', ii., ' "

)'1.tirryl->
,

etnbcrcthc,,.tclTo j0*c-r.vc _ i,ie,0KJ^(,i1 e..u/n (r* rllelckul<un psuo'iu /'/am ,5uh 4 frron

in

Sdi Bhrt

i554S9{J Hi

+2

;; l'

Berikut
merupokon 3
-l,i
1',

\l,I r\ n il

f.fl'"Hl$il{

i;; !t,t"il,i'.:ii i'i :'.i'.iird,rq,,tr I


memperlembu memperhamba memperisteri

Pen on

00n

MEMBAHAGI

'rnemPeR-'.

. .

'

memperlaju memperlebar memperkecil

"

memperdua mempertiga

Contoh ayat
iah mempertiga bua
PENGGI'TTAAN AWALAN

Contoh aysl Kerja mernperlebar jalan giat dilakukan di

Cantah ayut Majikan itu mem-

limau itu dengan Raja


dan Lim.

Menj

'mempef-'

perlembu buruhburuhnya

oi - Se oi -Ba

I,

rh-

\'

h,-*"-

k"awasan itu.

Akronimr SeBoL

)
Bir.ra ayat meng9unakan
i

bcrikan satu contoh untuk setiap penggunaannya.

it

rncrrrpcrin_uati

(iii

pe*ataan: rnempelisirri

:.'r . :. a_

{'-

..-. : ,,.' -J!5e:*.:

Pgfl
tmg -me

APITAN

(,
'.,

.:;

..-it ..-l

i Menjodikon -Alti Ingof terhodop - I


Akronirn: Bt/6rll

rllemberidenEen- B Mengusohokon - U

/ )

'ti

"5

R-...-i
j.-: terhcrel lgl lluu

{
g

,'

kepodc bebera-

Antala bentuk yang lazirn digunakan dengan

apitan'memper-...i' ialah memperolehi,


r\yataKen penggunaan apitan mempeR.-.".-i.

perbaiki, memperkuasai, memperakui. tnemperdalami, mempersetuj ui dan rnemperhalusi.


rnem

c)

Ff,iN NeuNon

{M} Sdn. Shd. 1554690-H)

>' (s
d

al

a
O

tr cd a
CS

.sb E-o
_c an=
O)lr lq l1.+

9 -'Z-V.-.X
-.!

z f-l

3 = ZE FE lrl S :6
:E.: \J ca b!=

IV.LHCE

gE

-vts

i:9 (

!r6 Ecri ay : /t\.= IE a

'h

.OI I
.t 'I I

z
! -

0 f

F I

plt

tteuron (M) Sdn. Bhd. (55469o-H)

' ' I i i
Bina satu ayat -"nrrr""Openggunaan apitan meN-...-kan: ,: (a) objek beralih kepada orang lain (b) menjadikan sesuatu

'l!i" o pr,rr Neuron (M) sdn. Bhd. (554690-H)

1r-r
il

Hr-

"l )

lrl
irrrlr'ir
I

ilj,irll ll ltcLnl,c;1- l. t,r, ilttnlr,it:i ,lirLilt . lr t;


ir!Tli /riillL l.r'r iilir;iill

[1rrriL t.lr,ra ay;r1


rr

ler ll-lir,ul

iilrliilll ilpiiarr

'irrtn'rpcR. .,-lian'-

l.!

"fl*'*"-' '{
"j,t'i

jfuisull

\ !8w:

r,iK

L"tt'.lttlt ift'ift

rift?f

l-l:isj'r,f Siiitati

h:falrruid Shah mtuk


r rsf J'fx/ei"i1r#ff l'N] afl ijir tsi:j ( ;ul rung i -*dan g

iitia

l.r

lr.i;linpaiall.

Lr!*l'd[reir'' ;r,il!urit:t.k;;rir

./ -{
?'

--f--'_*"-*..*

/
i
:11

,4

-+'ii!qtln

A t'rc

aia r'ti ir,"'

rit i'li:li

liitiRlan ilr'"
{'! i:!1r ri ti' '-tT
crr

,t kr'ori,

r, r:

i:r:lslh l

jitdi
i':li r, !lr"i''.j it

iirl'l

'l"roris r'i i i,J.-,iiqfi,t rti;:rrqq'-t4 t-; t' kcl ri rltff$ifn 'nlr'.'.

[,.q:tcrt

-+ hengusun
:

,',, ,rl,

.. .

rfi" ':lii,'.i:i,r

{
,

ii i, lr','-iUlr ;li'it{

ii-:n ioh:

h
'
-

ir.*

n ker ici f iunsri i '

$urliu-huirffi itqt

rrii.lt ri-l:,:[[llrii
'j"'.1-^1 I 191 1;1',

lt

l!-ft

it

" lireriqninb'! 'rn,:-nduduki


tlrt:lr,1cdl

+ lipat

6,il'j'.r'{r,rrJ";r

ds rfi

ii,

ts [i*t* ker.1r posif


" *rnhii
,:i,"rciui,i

**"*-.-****-/
.'r//r.rl(t!i

iltt

r!

+'berlipat
";' tr'tt:ilk.

''i{}r'iq iilerf\ i'rerii

"Jo{ir

kil'.r it*r'';e p*srf


;'i?rtlnfilkcr$1
;'tlr-1k.fl,' i'.i;
-

P*knian yang baru diangkat itu helurn berlipnt.

u\'i:,i'r..,

'['*l'":l[:a

rl ixti

s!

ud!

ii I it] iifl ir ii :t:

i,

4 ir 1i: lil

.o[lj]ll

Iiijiulll jir

'
H-&M obeR-u
E"
i-:,

t..

Ka

hirnx*riyR di,Ctil.iL!luil r;le[r lta,{n barntu $silert{ delah, su{fi'lh, d;rm tr.leiplln,

tn

ke

r"$

;:l p i.i ii { [' "t t]ir, d'fi p" lle n;.r,rl,a [*em

ri':ll lilrnL$h {ifit

tdn

i!11'{il.

i5rrrarl'}O-hi

I&IBIJFfiAN d E be* mpl m*


LljE

*:r'lis

Mernori
Nyatakan dua contoh awalan 'di'dan bina ayat.
daripada kata tersebut.

perkataan-perkataan ini;

(i) diambil

(ii) disari

llitrn itu telah -----hiilangan tengrh hai'i

oleh [akak rnrtL*


tlicLrci i-.+:a:*:<+.t

A dihrsuh
:

.-' Fa
i&.*

C
1

I!
0*d..#lF

:li;rt,:1,',in:.,j1# .t*?li.

Perbuoton " idok Sengojo {do Upoyo Membuot ,:erbuoton

$rt

Nyatakan 5 contoh awalan teR.-'yang berfungsi sebagai kata kerja ayat pasif.

Duit Yusri
,

ke dalam longkang.

ill

o pltt

I{euron (l*)sdn. Bhd. {5s4690-H)

Berikan tiga contoh imbuhan kata kerja apitan 'ke-...-an'.

ContohAYat

MBUIIAI{
I

Bina ayat dari pada

Bina ayat daripada perkataan: (i) terkaya (ii) terpandai


":}f o pNl
tteuron (M) sdn. Bhd. (s54690-H)

o{B

rranrxarn ADJEKTr

terpanjang

Sungai Rajang ialah sungai yang terpan i ans di Nlalavsia.

Conloh svut

Kata Berirnbuhan

Seniman termasyhur itu telah meninggal dunia.


Contoh

Ilang Tuah ialah pahlawan yang terulung prda, Ztman Kesultanan Melayu Melaka.
Kata adjektif yang menerima imbuhan 'ter-'tidak perlu diikuti oleh kata penguat 'sekali'. 'Ter-' dan 'sekali' membawa maksud da4'ah penghabisan.

Ull Memerl

Nyatakan penggunaan awalan 'se-'. Berikan saru contoh untuk setiap penggunaan. Berikan 3 contoh awalan se- selain daripada contoh yang

. sesuci . seindah . sesegar . sebusuk

. sebesar . secerdik . sehebat . seten

telah diberikan di sml.

s-.. @ PNI Neuron (M) Sdn.

Bhd. (55469GH)

"!*IBU*IAN
.
ilsmbuham Mefa

Adjekti$.
Bina ayat daripa<ta contohcontoh apitan'ke-...-an' di

I1J"4":

N,TENYE
. kebudak-budakan
ftudak) .V."-n-t-rl-tnakan(anak)

rh
Apiton ke-...-on

i'*t'ttiPon

telah

berulP

30 tahun.

tidok beruboh
bentuknyo opobilo diimbuhkon podo koto dosor.
I U'I
Berikan contoh-contoh lain sisipan kata adjektif
selain daripada yang

dibgnkT

li

buy.ut.

ili: l

@PNl Neuron(M)Sdn. Bhd. (55469O.H)

vt tr)

.; l*,.n:i $.I f..; ia, $rr

tif f.d$d,{fi

l"}

Jrl{

fi.l'ri

Imbuhan Bahasa Sanskrit


j
irrbrhirn pirrjrnrrn lrnbulran-

lmbuhan BahaSa Arab-ParSi li pc,,,injeman.

iiuiiilil ;} :l Hi:ti

;:l$i

I
lJerapalcah jenis inrbuhan asing? Nyalahari. 2. tserik-an 4 contoh irnhuharr asing bahasa SansJ,sit

mliuhan Bahasa Yunani-[,atin-[n ggeris

litr
lmbuharr iiri berasui i;rrtla balrrsr
Srn5kr il dalr lflirh lailrr discrap lic <lahri sislcnr trltrbrrhirsir llrhrsr Mclayrr

tlar

Imtruhan asing turut dilcenali sebagai imbuhan pmtaman.

,r

__-

IAttUKAH Al\t!/{t
Bahasa

Sarskit

ilrlaLi brhasa

kesrLsasieraan Hiliclu kuno.

angkusilwan

Erti:

Derva yang tertinggi

Ayat: Kaum itu mernpercayai


herkuasa men.vembnhkan

F Malffifaja ) Erti: t* Erti: Raia besar i Al at: elaka I memp ungan I diplomati llnhnra.ja\
Maharani

=',Kz---=--

\luhaiirrv:t
i umrvrYsiti
.irfnr' tlemuntut

Mahaguru

Erti: Guru yang tertinsgi


Ay att M ah ag ur u

itv

tre a"ta p a

di Gunung Ledang,

Lrli:

ratu

Rajrr perclrtpuan

alau f'

Erti:
I

N{ahasiswl Pcnuntut univcrsiti

Ay'at: l\iegara itu cliperinttrh oleh seorang mnhnrani.

/ Avnt: / birgi

ar

ko-kurikulum.

,/

@ PNI Nesvon

(M) sdir. Bftd. {554690-il}

r|l

a Asing: Bah

Tatabahasa

Erti:
Nahu

Tatacara Erti: Adat istiadat, adat resam

Erti:
Tatarias Erti: Cara menghiaskan
sesuafu

Tatatertib Peraturan atau disiplin

menggunakan:

(i)

(ii)

Ialatertib
tatabahasa

(iii) tatarias (iv) tatasusila

'a'

O PNI Neulon

(M)Sdn. Bhd. (55469OH)

clt

EI

a'Asing:

Erti: Orang
yang mereka

Jurubina

bentuk
bangunan

Bina ayat menggunakan (a) juruacara (b

Awalan'eka-t
membawa maksud satu.

Selain daripada contoh-contoh awalan 'eka-' yang diberi ini, berikan 5 contoh lagi.

?il

ptt

ttteuron (M) Sdn.

Bhd. (554690-H)

tsffi8 r
Bincangkm cortohcontoh lair

ffiu#*dffiro

dui-'

ruulan , DWi- \ bah-asa

,/

,/ ,/ ya

\ Sesuatu\
lis dalam
hasa

Bina ayat nrenggunakan

awalan'dwi-'.

(i)

'lo

Cr rntoh

owolon'dwi-' yong

rn:

dwi bahasa

(ii) dwi fungsi

Dwibulanan Erti: BerselangDwifungsi Erti: Dua tugas


Dwicabang

\
Erti: Mempunyai dua
kegunaan

dwilogom = terdiri doripodo 2 logom dwibeloh = 2 pihck


dolom 2

dwiornh = bergerak
croh berlowanon

selang setiap dua bulan

Erti: Mempunyai dua


cabang, pecahan

Dwiunrua Erti: Mempunyai dua warna

E
Tribahasa

AWATIt'N

ru

'dwi-'
Awalan 'tri-' bermaksud tiga
Trirangkai

Erti:

Dalam tiga bahasa

Erti: Tiga
dimensi

Erti: Tiga
lapis (papan, kaca dan
sebagainya)

Erti: Tiga
bulan

Erti:
Penopang kamera yang

Erti:

Sajak yang

terdiri daripada
tiga baris
Para pelajar digalakkan menggunakan kamus untuk menambahkan perben-

berkaki tiga

Uji Memori
Bina ayat tnenggunakan:

(i)

tribulan

(ii) trikaki

daharaan kata.

gaqlaro6a

fel$o"d

"".1'*

put lteuron (M) sdn. Bhd. (554690-H)

EftAmUfl{AH
',
t iii
,:

ii.'l i il.jl;i,

i,i.

ai:,it

${
l.lir i::

A A5$Rr6
i

r:

:rj;,.':r:, tirt !'t.! l:.::

:l

i'.;:i:

!l i' t'i

r
Nyatakan cor:tcl:lcontoh lain akhir arr

Akhiron'-mon'
'.p.:_-

L.

digunakon bogi benfuk koto dasor yong

berokhir huruf

i'.

f/ unt emve

cen

Orang yang cerdik avat: Para

x,fin

ng masalah

Erti:

Orang yang

antara dua buah nesara itu.

{\T
'Cnnf*h

Ilmuwan

berketurunan mulia Contoh ayat: Raja Mariam

rnqnokolo '-wen'. digunokon untuk koto dosor yong berokhir huruf loin. Contoh: . budiman

dihormati kerana dia


urunan hangsawan.

. jelitowon

kernj aan Uthnraniya h menin ggalkan

itu anakPak

Mail. "/

TN

Budayawan Erti: Orangyang ahli dalam kebudayaan Contoh ayat: Pelbagai corak songkeL/ dipamerkan di rumah Penssunaan ,9Q tran '-wan akan tl',' ,menbrbitkan kata narrn ' vans membaw " peibuatan. pe pemilik sesilatu sltat atau kepURyaan.;:

/sKt"3[RAN '-WAN'
=-l-3ii- #+s.

t-qv,GEL'

Tuj uan penggunaan akhira t-want, t-watit, o-mant

: :?Eie i!- il.:i ;.: E.: "

dan

'"'\:,-iE:Ji
:=i F!
E

'-nita' untuk menimbulkan

],:!.::Ct lti'ii* t i:.ti *!-t r"s tr: FraaE"


n

. Bina ayat daripada : contoh imbuharr di


; bawah:

(i)

Narnun penggunaannya tialak

(ii)
, (v)

olahragawati
budirnan

(iii) biduanita (iv) senirvati

'

seniman

(vi) pelagawati
(vii)sLrkarelawati

Budiman

Erti: berbuill'
bijaksana
Ccrntob ayat: Lelaki itu sungguh

Irti:

Biduanita penyanyr$'og

br"ldiman.

Iltemounvai suara
yane

";eiau

dan sedap'

didengar.

gakan pakaian
Seniman agung P.Ramlee seorang insan seni yang berbakat

besar */

qkhirnn i . Penggunoon '-woti',

i ,
@

'-nito', '-rnqn' don '-won' tidok tetop. Hcl ini kerono, s*rxi *t'r nrerujuk lelcki tetopi .1*iifc x tidok pulo merujuk leloki.

Fil! Neuron (Mi Sdn. Bt!d. {554690

H)

Terdopot 2 jenis

IMBUNAN APAB. PAPSI

imbuhon Arob-Porsi ioitu

(hadirin, munafikin, rnujahidin)

Tidak tahu adat

Bina ayat menggunakan kata awalan -iah di bawah.

Erti: Akademik;
bersifat ihnu

Contoh akhiran '-iah'dan maknanya


G:
@ PNI

Neuron (M) sdn. Bhd. (55469o-H)

t
Digunakan untuk menimbulkan bentuk kata adjektif iaitu mencirikan sifat yang terkandung dalam kata dasar. Digunakan apabila kata dasar berakhir dengan huruf vokal.

' '

Bina ayat I menggunakan,

perkataan:

IMSUHAN AKHIRAII
SAIIASA ANAS-PANSI

-i -r

-oh -A

-ot -A -wi -W -in -I


Akronimr

IA

AWI

,a'

@ PNI

Neuron (M) Sdn. Bhd. (554590-H)

ITSBLEP{&N
o i i:,:1, tl; ur !i: ;h pr: ii,i;t
*

;i

.+:l::,:':,:

:r.,lr I

AWAUN IMSUIIAN
YUNANI

,,ATIN

INO@ERIE
ti-'"-t-"'i-*:r':*:t:i:;tt-"

Pro

pro. antio

. poli. sub'trUto-

. -tslne " -iu

'

-sl

Anti
Poli

A
P

, -al
" -is

Auto

5ub

5
PAPA

Akronim:

Nyatakan lima imbuharr akhiran. Nyatakan lima imbuhan awalan.

LAro Pm$*

Apakah makna

'pro-'?

Erti:
Menyokong penuh Ayat: Seluruh rakyat diseru agar prokerajaan.

Erti:
Mernihak kepada komunis
r.,

kerajaan

opfO '' digunakan untuk


ii...:..,i

,Aw

.:i1,,.

:ilil

l
I

menunj$kktrn tanda bersetuju atau


esuatu

Menyokong idea-idea dari barat

. .. i,u

-l:

Dasar luar Thnah Melayu


sbelum merdeka

cenderung k epada p nob aral

FKOPEMBANGErtiz

Menyokong pembangkang
-'

lyaf:

Sikap propem-

bangkangnya semakin berkobar-kobar apabila mendengar berita itu.

@ PNI

Neuron (M) 5dn Bhd. (554690-H)

6ta

" 'lv

. lnmbuhan E{ata Asinxg; Vumami - Eatin - :nggeri

ITilBUHAN

Awalan'poli-'
membawa maksud banyak.

Cari makna
perkataan ini:
1,

polinomial

2. polisemi 3. politeknik

Bina ayat
daripada perkataan:

(i) poligon (ii) poliklinik

Automatik

Erti: Riwayat hidup


peribadi yang ditulis

Dapat bergerak atau bekerja

Erti:

Bina ayat daripada

awalan'auto-'
yang diberikan. autograf (ii) automatik

A
LAN 'auto-'
Autoriti Erti:
Kuasa atau hak

(i)

(iii)

autoriti

.r'

O PNI Neu.on (M) Sdn. Bhd. (554690-H)

Dengan menggunakan kamus, cari contoh awalan 'sub-'yang lain.

uruhan.

Bina ayat daripada contoh-contoh awalan

'anti-'di bawah ini:

(i)
(ii)
(iii) (iv)

antibiotik
antipati
antidadah antisosial

AWALAN'anti-'

lcl

pttt tteuron (M)sdn. Bhd. (554690-H)

:, Buat ayat
;r daripada

:: perkataan,, perkataan di

'

bawah ini: (i) feudalisme (ii) nepotisme

(iii) kolonialisme
Nyatakan contoh-contoh lain akhiran '-isme.'

,q.

@ PNI

Neulon (M)Sdn. Bhd. (554690-H)

tttt

o
+OL =E Y." a *'-F-Yc' +!.=o) s olq)!e
c

{;

*ts oogo E ' vlv)rnrn I oooo LLLL:


CE

Zii
E' A I

*s LLll-tLU- {

g P.l4 5il-

Oii
lL

zt' EJ

oo
cq

t:

q)

a <il
Cr.
.l

? s.5 E;

5 tr6 = 5!
.-^Gl

:l E c'jl ct ii .+ =e)o EIF

'sf'

ESE
! la

c lJ
-

c IL
L: s .il .'o '.(

N'x ri .y
L\

\ .-\
-;-\

E-F
cq

6l

.r

\\ :.e s EE
iiu L\
E

Lr

:f,L

.*

.-= clbi
>.E trd
=r-

ao

tr

-cc) d= ? =

r;
J.-

cB

O!

+=

F H, F'f, a ft d !i5 *6< -fEa-'tli


E -= ct=cl - F,l<

= -== =-=_.=

; 'E --=r
v::-q.=

-* 13 tr = ii* 5 c -'=

=E E'a,iEE EEg 5= c 5 E
=--Gi = 5EQE'6>cO'9i>

I_y( I *EE.=

aavv

r-t

(\

@PNl Neuron(M)Sdn. Bhd. (554690-H)

&

trffi

#
1

f;:ri,.'*,**{i,
a.::4ta*

Ifi,AU5,4;
-Ji

nt!; rn

rEf;

kaian perka,taan
nieru.iaeli

ya$g rneffigarudmug! subiek dam

oi{',Sd.J**j f.f gj,lt Klsr"rso ak Bebas

Fiiih ayat yang

predikat, ynmg
hqlalslituen

Klcllsa

ebms

$,ietr1*da

ayat.

,4kronim;

A .B C D

betul.

Kerana kepalanya ajunya koyak dan berbau dia akan

pening.

mengerli.

trusuk. '

: : I

Pemuda itu pelajarjurusan undang-undang.

K_efu
A JENI$ l{LAUs4
Serangkaian perkataan dalam ayat yang tidak lengkap.

Dikennli sebagai ayat tergantung


Subjek

Uji

srnsri

Predikat lapar
sedflng Frakan

n i\{emerlukan klausa lain


untuk menjadi ayat lengkap
Cantoh

Terangkan perbezaan klausa bebas dan klausa tak


bebas. 2. Apakah yang

Saya 2 Kucilig 3 Aida 4 Kama!


X

dimaksudkan
dengan klausa? Terangkan

mfnangis sudsh titlur

. kerana tidak mahu makan. . bahawa dia akan pergi.


Contoh ayat

t J.

jenis-jenis
4 klausa. Bina dua ayat dengan menggunakan klausa bebas. 5" Bina dua ayat dengan menggunakan klausa tak
bebas.

Ayat

tr. Saya lapar"

Kucing sedang makan. 3" Aida menengis, 4" Kamal sudah tidur.
2.

1. Sa,va

tidak percaya baharva dia akan pergi. tidak bermaya kerana tidak mahu makan.

2. Dia kelihatan

Konstituen bermaksud

i3s s*r$
Apakah maksi-rcl

unsur bahasa yang rnerupakan satu juzuk (bahagian) daripada


satuan bahasa yang

I
()

klausa-nehas?

lebih besar.
PhJ!

l{eurod {l$; Sdn-

Sh(l

i5=,{xi96-F1}

6 TANDE B6CA Digunakan dalam ayat untuk memberi peringatan kepada pembaca supaya melakukan sesuatu dalam bacaan. Tanda, baca yang mesti diketahui seperti tanda titik, koma, tanya, seru, petik, koma bertitik, titik bertindih, garis condong, kurungan dan sempang.

Uji Memori

Nyatakan penggunaan tanda titik bertindih.

g-",,-,iEN
n*

1
dialog.

Digunakan pada akhir satu pernyataan yang diikuti penjelasan"

Memisahk

AdiE Apa khabar? DinI Baik. Awak bagaimana? AdiEj Saya kurang sihat. Sejak kebelakangan ini saya
sering demam. Din

Adi

I I

Apa khabar ibu bapa awak? Mereka sihat-sihat sahaja. Bagaimana pula ibu bapa
awak?

E'

@ PNI

Neuron (M)Sdn. Bhd. (554690-H)

Uji Memori
:, l. Apakah
,:

Penggunaan:

kegunaan tanda koma bertitik? 2. Bina ayat bagi setiap

Memisahkan ayat sejenis dan setara.

Menggantikan kata hubung,/ menandakan tempat berhenti lebih tegas.


1. Suasana di rumah

, Nyatakan

1. Harisudah lewat malamfl Fatihah masih belum pulang ke rumah. 2. Musim menuaisudah tibafl para petani sibuk di sawah.

menyeramkan

ditutupi dengan kain putih.


2. Suatu petang di desa yang damai kelihatan sekumpulan burung terbang ke sarangIpara petani mengorak langkah meninggalkan permatang sawah fl kanak-kanak pula berkejar-kejaran.

itu agak segala perabot

Menulis

TANDA KOMA BERTITIK (;)


..
@ PNI

MamisohkonAyot oyot kecil


Belokong koto seruon Memisohkon

Pontun - P

-A

surot

Menulis kepolo

-K U

-5 Unsur - U

Ungkopon

Belokong koto

Dolon'oyot

Akroniiir: FAst-, KU
Neuron (M) Sdn. Bhd (554690-H)

"TAIIIEA.BACA

'Tanda'Titilt

i'

@PNl Neuren (M)Sdn. Bhd. (55469GH)

6
.T

TANDA BACA -Enwrfr

l5

eff

T'ffi,b? ,n $jqrwqs

v
,F

ffiffi&
ffi&ffiA
Tanda soal juga dikenali sebagai tanda tanya.

Tondo boco ioloh tondo-tondo dolom tulison seperti tondo noktoh, komq, komo

bertitik

dqn sebogoinyo.

Terletak di akhir ayat yang berbentuk pertanyaan.

1. Bilakah sukan bola sepak mula diperkenalkan ? 2. Siapakah yang mencipta telefon ?
5. Bagaimanakah

Bina2 ayat menggunakan


perkataan:

pelangiterjadi?
6. Tahukah kamu bahawa kasih ibu sepanjang hayat ?

l bila 2. berupa 3. bagaimana 4. apa 5. siapa

klah orangnya yang lu mencuri durian di dusun kami ! Gis, terimalah


Nah,

diperlakukan begini oleh anak sendiri ! Aduh, sakitnya mataku ! Cis, bedebah kau
Roy !

Tanda seru

-------

balik buku kaur! ----'- -'---

ambi,

wah'

cantiknYa seperti istana di kayangan ! Amboi, comelnya bayi ini ! Wahai, anakku dengarlah

digunakan dalam ayat seruan.


i Pilih ayar yang betul. : i n Oh. permainan video ini tidak : ! berfaedah untuk kamu, Zarnani! . B Nah. kamu suka bcrmain permainan video, Zamanlt I r C Ah, ibu tidak suka kamu bermain permainan video ini, Zamanil i r I Wah. karnu asyik bcrmain permainan video, Zamani! 1 ar
5*" o,* oa r ra at+a5 a t.t.i r,aa f, *$t . @ PNI Neuron (M) Sdn. Bhd (554590-H)
I

Q Digunakan dalam ayat seruan yang berfungsi melahirkan perasaan takut, sakit, marah, hairan, gembira, kagum dan sebagainya. BerbagaF bagai parasaan digambarkan melalui

l:.;- .q5-6a' Fbtik I . Tanda Garii

Bina dua ayat


menggunakan tanda petik.

Bina dua ayatyang menggunakan tanda garis condong.

Apakah
kegunaan 'tanda garis

condong'?

'ET

plt

tteuron (M) sdn. Bhd. (s54590-H)

/'tnti

CONTOH AYAT DASAR MENGIKUT EMPAT POLA TERTENTU

:.

O PNI Neuron (M) Sdn. Bhd. (55469GH)

at/6J6!6

tt ;,8 d+
t 6 -!

*E e d

fr, : I F d,
F

#SE]F
i R G !:.rj - =d !
*idqcd

E,3.:c3'P

-fi,
EE
i J

t,

E
= ebO cd b0

oo i! 6r

.l

lg

!
l,?

!.!
)+

c)

Equag,E fE L U:
=
t) ! t ! >

>,9 c3 0)

b0r
H,

!.9; E.i ; E 5;: I b'= I F+ I ( E: :rf F-q 5!"q :.H !


d I

XE,.jjE F il = 9 ( e 4 -.Y'< oi ilr

=E
a5

o q

::t

:bo ) bI)
)sair.rl:)i:)!.)r:)

lg_gF s ,.sr**-*g
sa<
j: d! -6-d il-; il: eii6-

/i r rl',,F o L :-$ J lE
E

,|

dl,s<

\- ./ /

J t
o.

(E

(E

+-

t9 F q, g o

iisc

3"
E a i c o a =

.88
3
,,'

o tt G (s
b0

.:(

(E

CL

= = t ! o) o l(
(s

Eg
9X

z
EI

<'; ;

l(

x o)
.Et

G b0 G o = s aD o o G o o EL f (E= o G G () blt G bD hD OG h0 (E

3 G j.*
=tlct

,Oy /'=iEL

G o

i5
cri

tr

o o dt t

.t, rjt st

(s

i5=

.aE

d gg 4Hi EHF
Z.

il;-:

/ HPEH 3 \ SEEE \:F'' E* \ \EE EiJ.E


E

= 6G'G'

d'66

j E=

SG
(

E
3
lL

EE

f;-8

I
E
t9

5!t9Eii
Fl-

LLLd

efr
It

HgeH! _tr)
E

\\

>:-5
b0

=sXE ItrlrX
IItot G
0)

o o

o=EG.9
G
6 .-

l< s! >
CE
3

(, tr

C
CL

! t, o l(
b0

; E,i F:
E
;j:E:do.,cbbl)

>'E

j sn:=Lj=/s.= 6 5; >E.= lq;:

e Ft;risA+E F tfi ti.L;f *


-'1 r " g=;:Fi+E{E;H -s 30J ; J.E2 3 K-9 e

:EjJg

gFs'5

=, o

o.

b!
G

o (E o
G

o (g o =>
G h0

F.

FIE FIN(v)+

It o E

l< b! tr (E
tr

S(E OE -a=

Ev(E

t(

(E

.ct

o !, o (E
a, o.
F{

s G
c

(s
o)

v G

C)

=cl YG o0) o- r(

N (l, sf rrt

"lE=
,ei-'

=
L-^

O PNI Neuron (M) Sdn.

Bhd, (554690-H)

(Dr_,,

g
lKlon UPSR
1 lliirh tlrL \tr!! s.i)lit nrrlsrrti Jcrrrlrrr l\ll | .littrik,ur. o llrtli.rlr rirnu rlisrrlbirrrqkrrt rrlch lhji !inr
\rr.rril

AYAT

fiYAT MAITTIU!(
. Ia mengandungi dua atau lebih
ayat tunggal.
JENI5-JENTS
AYAT MAJMUKI
Compuron
Poncongon Co
P

. Dikenali sebagai ayat berlapis.

6obungon

Akronim: CoP

@ PNI

Neuron (M) Sdn Bhd (554690-H)

l$l

@ PNI

Neuron 1M) sdn. Bhd. (554690-H)

usE FfF
I I

.t t

cH(6cg=

ooE

l4 6
S -e

=bo o ; *gij5 ENobO rA


-s-;bJJ b0

G(E Nl<

s9
N

'

F.{-

-6t\ >,9 aZ*u o E o ts G[i q c, d

et

t2; u6
cE
=i

oo tro
:=

(!

-v'5 6 !e-x q6_\z 6!a

H tsd
s
v ) =
(d (d

lv rc

Ii:tt
6 trtrF o ==: (! <<t

fi FE

o o .o t!
G

-r i

s
i!
g

lh
E
b0
.E IE

x
Gdta'
\!

1t ) = c-(, d6-

i;E j
9.=2
=Cl tt5

eit oli
L

iP

99E

i <<< igi a
-

+F

i.EE

E*=g Es ;F E EEE El=[


9d .tE
ll.o,:<,:. {

F= b G+.9 +,
q,G +rj(

trEt ELO ? EEt !(u

EA

-(!

oo o-

Ert
IEt

E
(h

EE

ff;HHE ggEE
EEEF
J=Fg,

FF++

;lEE g$fExi Ese ( i6 = = cr e e


g
o It E
H------/I\--f
c,
(E

f EEE EE:=EE

$c EE
H= EE

tr

(d

I
G j ,-a G

r-

E o E
\

I='=cs

:E Il-(slr'

(E = 4t

h0
(s

g.

.i<

CL

o
+t J E' ?

x o 7 o

.a

E
J

.9 E

(E

(!

o o o l< .a 6

(g

x
E

U d

-o o F E
6 ! G G
dJ

l=et
,. 6E (ts (H a 5'LF

lr
F = o
o-

e
O

o c, (E (E st o o) EII -e
d,
EO (D

bo

(!
o)

btt

(!

:< (J
(D

E.T a'C
=o 6r

-(

q,

'=
(D

q)

ED
(D

(!
E

o o (g (E o 4 '=
o)

E EE
gE \-.-* \
\ \ --E :

c,

(D

(D

EE
dcd

tt

cqm
_N

=a ..

Fg
\
@

s
G'

q,

# ll

ut

x
-i

< x<=
H
C-

EPEE )r= )\c

-Y

tr)

-o o

.:!.

@ PNI

Neuron (MlSdn. Bhd. (554690-H)

w II

AYAT

JENI5-JENI5 AYAT PASIF

1.

PASIF
2. 3.

Ayot Posif on Perkotoon (hodir sebelum koto kerjo) - K


Ayot Posif Dengon Koto

6onti Nomo Diri (orong


pertomo don Posif dengon
hon Koto

keduo) - G
trnn

Kerjo

Posif
trm

Akronim: KG

,,s eesilR:

,.?il

Kedua-dua kata ganti nama diri ini diletakkan di hadapan kata kerja dasar yang berbentuk

. . . . . .

Kayu itu belum kamu potong lagi. Baju ini sudah saya basuh.

Masalah iniakan kita hadapibersama-sama. Makanan itu belum kurasai lagi. Tugas inimesti kamipikuldengan sepenuh tenaga. Kerja ltu sudah saya selesaikan semalam.

Nyatakan sama ada ayat di bawah ini adalah ayat aktif


atau pasif.

Salmi memandtr kereta baru itu untuk pulang ke karnpung.


taoaoaaa!1.-*)trra aaa-aa.ra*t/)Oo/

1,.

Ani kena ragut oleh

pemuda yang tidak dikenali. 2. Samy kena tanduk oleh lembu. 3. Dia kena tipu oleh Asnah. 3. Budak-budak itu kena kejar oleh anjing.
a
@PNl Neuron(M)Sdn. Bhd. (554690-H)

:**:
Unsur vamg'diternnglcnm'
iirn mencap*k*m rumsur )tamg Xl8di!" pada

,.i1 iir

inti

t--_t Hut(l|lf, [ * m
tt
Maksud: D = Diterangkan

kedudut<an pertama.

lt

Unsur yang 'rneneranglcan' lnerupakan ulas[!r penerffng 3,ang hadir pada kedurluk:rn yang kedua.

Maksud: NI = Menerangkan

li

Diterangkan (inti)
Orang

Meneran gkan (penerang)


lelaki
Sains

Guru
Serbuk Asknr
FerumIis

: l.;ir fir'iitili,i?tf i I
t)
llincungiran tlan

perasa
r\l elar''a

nviltJkxI uor]t(,ll
conloh llrin Iluhrrrn
t\4

novel

lloat iiyrl drripudli lcrkirtrxn -nerl(iliililn

kelapa

sawit

di b;rn.rh iri,: (i) pisalq gorcng

(ii)
(iir)

orsi gorerrg
nelapLt c:,,vit

Str

,/'1'.' /rl

Beri 3 contoh
l<el':ccueliair huknrn

Kehecelaliam

hukumD*iVberlaku
apabila penerang memdahului unsun )'ang diterangkan

trlerlnku akibat kehlasaan dalam


,penggunaan (terufamanya pada

nflma jawatan).

h,$

E NFI gtAF{

GKA},i {n{}
Perdam*

DrT'ERANGKAI,{ (D)
Wlenteri Canselor Presiden Fengetun
I

: :

Naih Naib

__ ,: t.7 !,

\,._
r;,,?

.!r.*'..

i
i;

Canselar Ketuo l . kehormot=sesebuoh '/i universiti .


,f
i
i$i:i+I:_i ldn*ja

,,,

O) leFli

Neur+n (fivll.air,{n, tshd. i5546ig{!h}

-l

ffiuF#.es ffi=

E:,E

gg

gE; *E e E

4 ffis
^i;,

# *'f
3S'

=b0

FEg a.

qK
s+$

d;

z
J
H

*cg
bo _=

6rk

E'.r

-tr{

G) cg=

:j-4 --J f >


=i 7r
El-r

e*

bb bs EE

z
J

:+8.=l)
iJiCrAA

dtr
ln -.]j'

EG) dl+
deE -eJ c) .v4

b! li
@
J

s
()

(A

b0 cq dbo >- bO cqX

F-

J<E Jtr

IG CS (-

cg

FO

.T
q) q)

q =

z
it,

I
I

E lL

*r5
*-

ss
j

tri
f

--f

..-:"
s
I

(c
!

'd

.co=_ tr-5:! O 6F
F

^-

tr E d .F O o

-i

-c
fd
{

*{
{$
{S

G c bo d

s 2:
OM
bo

i= L9:v!-

!Y+:-

=.
-

!*

-o
{"i
60

Or o F -\Z
0l

o
= 6

bo?
!e=

::. (!.:=^-

bO

d
N

!
U
O

o:9 a)3
U
,a oo

g..l

, < -Z r t a=E = -e .J L.l o,

' HUKUiI D'Itl


=.:.=

''' . .,' ' '' . Peraturan Kcdudskan Penerang

I r

t
8 3

t a I

)z
tr
bo bo

o
E
6 d d a

'l'

@ PNI

Neuron (M) Sdn Bhd. (554690-H)

/er
-3rr

A8t&p &JqIK m&$8 . :t!::i't i iiili.,_.:r L-i


:..1

p p$ffim&ffi

o,
.|a
d d Di g
)0

i<
G

N: 0).=

bI) b0

oo dd
ts6

;b ES OL tO

-do p

^& i:o

.E=
Hd

oo 'oA.

J O,3 ct

(, t 6-r
I

Fd q)_:
i^

q,)

t- cl =o

9E !cq
o) ra

cl

6a !i -:r =d .-F

--

Exo

dirE E- = 'v=
t o-

o
-l

E'
o-

Fo= E o-? co duo J AF

Aa

.=

-= ;s :o

_9

cov! o s.=

E'
3$

t1
63

--Y-O

(J

a
5 GtcE
oE
,:" Br+
cr)

()

fC ct oo-ooo J -:< g(' q) (J

: .VZQ
e.i

E.C E, a^ g 5.Y 5 ='qF E'3 I .g cg ci o=

r E*

F*n

gigguii;
@ PNI

Neuron (M) Sdn. Bhd. (55469O-H)

tr&*t$%fie

J&itr

.$AFi f;rqff,&# F$H$di*d

.t\ 4..<!
.i-v I tsl

z=<
'I J.-:"

\
t

\\
'J
.t

.azldi

,l I

az =<v
6 5O)-

.=

vcq
.E

\
Ud ;:

c!

veE .f >>

.:l

u -t 9) >r ql

.-| H r-J \J<A

EZfra

-v, = cU

J>H ?<-r
,JZ

to! 6E 6 q)
gcq 6=

rF

\
'" '''-lr

Z, <r

i.a
F

</|!;

o4
c

(r; 4&
v
<
r.d

z.= <t'1 F

7r.

q) >>
l( d-

eU Xrl
.,.i\

-t ci(

t ?trd
GN-z-4
J\!\-

' zg7 lzli-^\ .'42/) ! 3 s4 D.(Zri 2e3Z


,lvl

Y-t!j <F:-) <

t'

H,' 4 21= ' ()ai


t,V

O PNI t'leuron (lvl) Sdn. Bhd. (554690-H)

:: +x
,o
E.v

'F
-v
.i

r.

dl

-v, )4 '-O 6.-

.2

ot

o,'i cdd:l
-a :l !a

.\1
F

cA'a

a.

cn 'n

b0

q -(d (u+:

(d

b0

"' o

cd

oo
r:)

(! (! RRE
C'

g:

9
-

ooG

tr

af, E:

>'c

=6U

ds

B.

63 l<o)
a

i G op qE F
b0

ca

6trtr E# HN
X if.
bD

bl) xc

g.=0) 9'E b p.y, .4


S,

E';

l<

s
(E

tr

u0

aEl<

tr
G

tt
E

o
J<

o
(E

tt

(E

+,

(,

h! b! tr o tr It (E
!0 G
G
a

! ox q,
lt

6 :!
'd

tr
-il 6Cd

e
.o o o
o
Neuron (M) Sdn. Bhd. (554690-H)
bD

Id

s;
Erfr Ir= :eil
a3 h'ii trdm

E= vo

b0

:-.

@ PNI

tr ! '5N

;; o.= tri Jl !

mpulan Bahas

1 ,',,

tangan

?'

@ PNI

f{euron (M) Sdtr. Bhd. (55469GH)

, CANTIK SEPERTI

BIDADARI

San$at cantik" Confolr ayat: Wajah Puteri Maya cantik seperti bidadari.
MERDTJ BAGAI

BULUH PERINDU

.i:'

@ PNI

Neuron (M) Sdn. Bhd. (554690-H)

'j I

!
Bina avat

(i) (ii)
a

akau nerumnamaan di hawah: bagai kucing kehilangan anak seperti cacing kepanasan

i
2

omus
hanmnk<r rrl <oieni<
r, fer urrrlJurlru

F[fiUMFAMAA]I
Sejenis peribahasa yang memloandingkan sesuatu dengan yang lain. Menggunakan kata bandingan seperti: 'bagai', 'i barat','laksana','seperti' dan'umpatna'.

tidak tentu arah


bingung. Ayat: Encik Za

I YANG PENUH .-t_


''

\ v r /

6AGer MENaTANG Mn IYAK


seser )lang

\ lertl:) Memelihara

tang.

ga anak

7\7 LAfiSENE
fieYU fleofi BERBU( r ilE!'iil rr-.. rrara *irrarz
POHON

--tt

\
ll

RFoFaTl trMRltN nr
HUJUNG RUMPUT

ke

Perasaan sayang ya

k hidunE iika keluar

SEPERTI ANJING OENGAN KUCING Dua orang yang apabi

7
ifil .ALU
Uji Memori
Berikan tiga
pefumpamaan yang karr,u tahu. .?'

niln
6 6tt

fit

,tTE

-''

cAN$oN6

nsbc ,2gkang""''

|
@

@PNlNeuron(M)Sdn Bhd (554690-H)

.: 1

! ar

E d
I: ,l:
tr i-:

c,-l H == =2e Fdd

Ed.s tr! E EEE


o ^^!

E l* I= 3 -Q IniFE r He,t H H;E


3-9<
!x

IHE

E:

cac-lo

o! ,d s= vll OIE q o.il

o ct -b0 G .= F o b0 5'uo o o G L o G tt $ G t! o E

ps

Et

G G
L

trE.g
00..9

i;

ll

iE

ct

='6s xE b

tJ 6Ntr o.i; =
ilo dco

oFi;

-b! il!

E.

@ PNI

Neuron (M) Sdn. Bhd. (554690-H)

Kata-kata hikmat ialah peribahasa yang terlibat daripada ayat-ayat suci dalam kitab, atau daripada penulisan atau percakapan orang-orang terbilang.

Koto-koto hikmot qdoloh ungkcpon yong mengondu ngi pengzrlian, pengojoron otou folsofoh yong berguno. Biosonyo koto-koto hikmot ringkos tetapi bernos don mudqh disebut. Digunokon sebogoi cogon koto, otqu kioson dolom pertuturon don penulison.

Bina ayat menggunakan katakata hikmat ini: - Bersatu teguh bercerai roboh. :n
,f
@

PNI

Neuroo(M)Sdn. Bhd. (554690-H)

@)

la

PANDANG, BERCAKAP MALAM DENGAR-DENGAR

Erti: Berhati-hati ketika bercakap tentang


sesuatu. Ayat: lbu menasihati kami supaya memperlahankan suara sewaktu bercakap tentang perkara yang sensitif kerana cakap siang pandang-pandangl cakao

Bidalan ialah sejenis peribahasa yang mengandungi nasihat dan pengajaran yang
benar.
:r'
O PNI Neuron (MlSdn. Bhd. (554690-H)

Nyatakan tiga contoh bidalan lain yang kamu tahu.


'a:,\\aaa,la a. ,:-r ..: (bl)

'6
b0
J q

G
J

:6q
HE r:t L 6' q,

'=E
E
(E

o tt,
.El

,:<

o.

G f o

EI ba

= *

o-

o o
+,
ltJ

(5
Jg

o CL >r U0 ol O (Et = c .E 13 #l .E h! cl - G o

EE H= (EF.

G OI u0 trl G

= 1.
.:<

L-EL

Egb

=E g=
=fEO

to,
5l

oE

G
G

E
E !t
ag

6;

ol o

ED

t!
1.

F 'is :E =l c
Fr

'is --lE o

G
CL

.:(

o)

3ta i (E-

eE^=

Psi$q N9
Egf, fl
-.L

o G 6
Q

a.

E
G

,:t Gh! GG

'= G e

boE tr.o. G(E

st
N

o o

ba G

E o o

4t

6 o[(E Ee'o

*iG .E Gz EO HFE -O nr G FEEI GXI q) o'Gl t! el o- 6l o


N

*.

@ PNI

Neuron (M) Sdn. Bhd. (554690-H)

qr
-gCJa (J
.=IF

, XE ssi ';gg6
O.YJ <LLS = '=NNU u) o- o--.c
L s q] o';

tr

trtr
o(! .=r
bn5
LA Fd) S-

o
G

-<

e
a)boE ;i 5 c9 HI d a-

A
, o tFt

Ic
z FI

E FI

2 o

bo

cn Ooi 'E O O;Z (,


L! n :'
@ PNI

tr

@.o 0-V

Neuron (M) Sdn. Bhd. (554690-H)

elnL

6F
-o

f,ii (E(!

9s

GO zo
+r= (Es
G r-

Eqs" o(,lE
lug--! -?L-JwJ

cl-

.:

-vE
!9.,)
-c o

3 g

SE A HE H $H
E

.gE E H EE

tr qt= +>\ o= j'= i-O oc o'6

8q or
G (gtr !0 ItG ;L
G

.=E
Gtr ttG

cE lll< (El< o= OG o= E-c l<tt

oE G=

:: (!

_o +-

:e=s -' L?n O


cD o_Et 17
.g'
@

oro go c-9 go) o o_,:: .E,.Si b E-c-5 SE =E


d.-a

! --< q) U'

PNI Neuron

(MlSdn. Bhd. (554690-H)

,stNoNtit
Sinonim ioloh

perkotoon yong hompir somo mokno:


:t

,r

Bina ayat menggunakan perkataan di bawah ini: (a) uzur / sakit (b) cantik / elok (c) aib / hina

; I
,i;lr'i1

ri1lrrijjll1,

rrL,

Gontoh ayat:

(1) Kakak kelihatan sungguh cantik di majis perkah-

winannya.

(2) Baju kurung itu

r kelihata\

_te;X.
ri n'

Pilih perkataan seerti bagi perkataan yang


bergaris.
Rakyat Malaysia hidup dalam keadaan aman. tenteram

to
:-:'
@ PNI

C A sunyi B demokrasi D
Neuron (M) Sdn. Bhd. (554690-H)
(o.t)

kucar-kacir

G
o)
.)<

o.

c)

b0

G G

FE= coG-

9EH.S

'= tl

Sc o'= ilE (EO

EHfi'-

EF,

9s

d d .l:
b0
,.:v-

s
d

-vr >= >J

_v

o-d)

x E=
r !?

:J=

d dio !uid

5o9f

w(E

ft- 'r

9:=

hs
FL

(gtr Sx F $ x9 c= F F.g* E G r Ps HE SH
.Cl rl
F f9

FGG

s q)
CL

il

s o
G

.9. tE-

G b0

l<

-^'6 !Pcq) IT(E> rr >'E

LJ

s
rt-r\r-

G =E tYL

9V
-

.9 =
G

E He*
,.

.H

ocL oc, (t .:<

o (E

g
o

F.A -tro(E' :oo) = cL-a

S=

E
;

if E 9E
rr EE v

TY+rL 5-JL

--J G=c 'aE e

O PNI Neulon (M) Sdn. Bhd. (554690-H)

'i

ANTONIiI

Apakah maksud antonim?


.. .r.,::..r..:,. r.,:l'

ANTONIMTANG
BERICAITAN SINAT

Antonim iolah perkotoon yang

:.

@ PNI

Neuron (M) Sdn. Bhd. (554690-H)

fi8
!! G q0) ts ct
6=

9:
tt= s.! I(E
G

E9 bDb!
I
G
q)

.E

=tr |D(E E> *o

6 = 0 o
O
':<

eE Srgt aE ol
= !61

o= Elr 6'E E(l,

g6
Etr (EOJ

.:<l

es
gE

:t
3l EI

rg
=(E

-g> aE=
-=l s!!t .E:t
351
,,:=

$ c cl !t (g E
!

.!

o
5t

.E

F
rs
(E

c
0)

0)

a! ,:<

ol

b=31 -Gl c ugl

0r.! {l<E !!oF rL .:l z =F =q

iig; (,)

=t ,:(

E H.= 5.

E E -P E (!
@

bt tt tr

b0 ct (E tr
.E 0)

o
E
(E

HEEG

F=SS
O.

o o lt

'ffi

(u

R:< !0e $= trtr


.:lJ 'ilJ +, PM

a
tr

,)<

o
G

E*
ho

G
.El

;G g(E
v=

o-\ (E\

tr'G i{ It GiG

ol ol E

tt
,:<

tr!

::: # G(E

s.sl trl

E G o

E]t_';

5rE = !s a #l( E -ct 6J EE s a

o { FIE .il .g cll

o
.E

E=FE !:U'trG

o +

= '=
G

RE\
trG

(, tr

5l< o G Gli.Ct=

d
u)
o)

(E; ti lc El G arl =

{Es}

E
G

EEbs
gt -YO cl+ cg f(t cn6=

P6 6!p a to pE
EU

qra E Go./ = tG otr G E.E !, ot

e
il .-E

o=

f;$

?7

EO .iL f.fl ts _o lel 16, ie clO -o l=l c+ o.9 0r o tl.l 6E


a)
I

5E

x
g il

b?
o.i l= !+:

s !; c -V El
>
E6d
ii E lES ^!.1

: UHt :
''.;

E= .E

(-'lA

fi :=-fi EEsI

E d ai

siEl+

* p0; E a-6ui!i<c!
.

.7.e_ 8.= &.e lA:r'r {!

-5gl E.a

j
G

-: o (E ,:
E

'i. O E r-i
-]=i
J

*tr 'H o-5 .n"G Edr

te

L'5

Lah

GEI

G E
b&

.g o.g (E*
I

E e.9* o# o.R Gl *: ffi


.

:E' E^E
tE

=(E| (E lE

s
JI

!21

0rl

o h0 EI ol

:],r

<g

-,.

z # (*
5

e !or': * EJ

E e
0l

e= = ;E si Tg.E g-o Gtr

o = (r,

EEd

&9.

a o= Ect o\ o

"$* o elt leuron 1M) Sdn. Bhd.

(554590-H)

.)

t3f.

l<s O(E u)> E6 trEr

66 tro
E
G

EE

(!

b0

c
.Y G

Etl

G-tr

?{or

Ft

c E

s x!4
GGO EO E
tr
G

(E

s+E
E E.9
u0 G E
OG = o.E h .E.- i;
a

EE S +.Z(E

Lo

!t v= G lt =iEG
o-

{
a

tbp

.s HE
ci
G

E =E

r; xExE
>iE d--

bgD

I ;

64S*r9
3

EEg

5
+

7-s

1v E'

f-r e-a o o

{3

(E= GG El< (E.=ao


G G

.9 ii go ! !s5 3 I E E. E,O I i
a

SFE*

,i p

ti

tt
{u

!0

=> oE G.l< o.G


$ t8,
w

= G G
E E G

.! 5 t

,:<

It

o C E.E o o b- - o o

EE

s o
o
CJ

6 d, .c (G(u
{G

o dt
q)

-ct lgb0 $ (Etr Eq)


s*

5{J

o-

EEE
Cri

-Eg (:^-(,
.g

= {J

=i

at

Fl
'6

b!

o o

.EQ l!.:l EG

EE
c't

EEEEE gE E.EE }#

=i

F.E

.i(Eo = o._o

r= G ott2 r{NG)

-. L tE G=l,'

E
= E e =

:*s*
=HE
F
G --

: EE=E

EE 3HEg

r38t=t8
-'E :IG
J= =c' =Yq, EU

i+q4g o {= r
iF <a
:;"s"s= tj o9o5oi
+ =sj n.E.9::
E
9

:o-

k E3t3EE i \z v-w-:zca <

oo >\E tr\) ot -ot o += OJ


\ZE

6)lE0 -Y E-v

o tc' 3 g 59 Eia .EE E \lv 6 or9-oE 9-?9>

}E

-O

@PNlNeuron(M)Sdn Bhd. (554690-H)

KATA BANYAK iIAKNA

T(ATA GANDA
Bino oyot doripodo contoh koto gando di bowoh:

B.C\

K MA,KNA

(i)

(ii)

boik-boik
terumbong-ombing

c
o
N

T
1,.
Terkebil-kebil

Contoh: Mereka terkulat-kulat mendengar cerita pelik itu.

2.

Terkecap-kecap

Contoh: Terkulat-kulat mulut budak


rtu.

Terumbang-ambing

1,.

Timbul atau hanyut dalam air Dalam keadaan berkecamuk

Contoh: Kapal layar itu terumbangambing laut.

2. 1. 2.
Patung, boneka
Contoh: Raja Badri seperli
orang-orang dalam kerajaannya.

Contoh: Hidupnya terumbangambing setelah diberhentikan ker1a.

Patung untuk menakutkan burung (seperti di sawah)


Contoh: Orang-orang itu diletakkan di tengah sawah untuk menghalau burung.

@ PNI

Neuron (MlSdn. Bhd. (554690-H)

KATA BANYAK TTIAKNA

S 9!9 56

E. "9 E E.il $our _ x tr ^o.:( ccl (E G tr c 6 tE


-.!a

boE CG

g$f
lG,' b0

tr
G

" " === iss

U * E

S=Eg EEEE
r.{ .
N.

EEF. E$;f;^FE s= E F iE'eH.=G


EE

E
li.

$i ; FH
F;
oi.
< ot
:_

t.l
d

HF

B,iE'

gE*g:ggg*Erg
$l .

a$H

ei 9pH 6 !4:U bn
.ts-

E 'i. EE :

cGG = .:<.$

.S

5
.=

OL EEO

E:
5E

r!l

i ._t c\
E -of) ;E
O
l

pxa sss ;E fr :plp !0x.9 Ec s=EE sEE-gi


Fl .

NoE ol, *No UN E - C? 9 o! o 6E;-

G
x G
L

rE= XE EEE EF

EP

$=-**

o{.

(Y).

*ss
qFE

!0

s=

s*

F{.

EgE AEg E -E= = 6 .ct (\. c).


Es
G

S,FE EEE = ; 5=o G-

3:H EE $is E$il --!!'sE3

I;

rEh toe GiG \;(E

(GG

<< tz JY^ o<E-Z =EP rrr<o


-

eiEF,g$*ggste
r{. N.

HG
0,

RBU 6 o
l(oo
E

(,

s=-iro

E>C)

0,c
a{o

N.

EEE u i-fr

F!89 TEEE E si; Pg;= E Ef;{ : iE"q g 'fr.3E


d\ -Ir

!-jl --'6E
--=FFrr-l

5'= 6 -- 9'A

F.:< \'E (E V(ErE =(E .:< Er s


r

-9.s

ctF E# E.= <GT;S c.=

#lf

3s I((E(E oG b0t< b0
oo

'l = "r ub

t3=
flo

g.

=(EC) oo. EEE


No

# $H $E$
otr
(D(Ed

gE \ tr(! dr.= troc) = 6 =ot( GEtr G b0 =iE tro G bD c.:( tr = !0 9f.= s .EAE
19 flL

-9 .=

gE
(EE

.E

c.\ ct .G=

!wal:

'a

:?=a

Er g_ f_tE'u ril -ti 4: il = 9! oiSl V h y * E v


+-d,6=
=.*-.1

t=-9 pi.

N.

== =EF :&$.E

d dt dv ! M * O:l d 6 @ cE i:: .F o o o,:P d = 5 der d: E;*

^ o e!.:

F$

ry

:; F ., ! =-*.d/

F.S

::

-tr

foo ;i 3-=-.<
':'
@ PNI

! Eoifi>:

Neuron (M) Sdn. Bhd. (554690-H)

[fi
g#E E
c$l cc l0!Ex Gg!=

i:'::ii;]ii,i,l':i'l',ri;ni
oi gIE c)l! EdE !ao al

sl E ll) E =-o.:g'=o. ()cgtro GO

E:.E ; $s

ils E=
e)

ES 6.-

EA oq) os

;.e
::i -. .'

EHE*nE3it 6 b: E gr+ " Igs g H HB k 5i'i: ab 3


":=!,!9d& 1+5 HN ETE

$c-

*F,

.ig

EEi S:;lg'B

ci

:: ':"
:-l

o F
o
c!d: J-H

cJsJl yoo
d po

6trtr
a0 H

,g

E,ra o Ep.
l.
dH!
cd

!;-:

tT
.:1

til

| 't;; w n M:i w 14 Fr[ j@ & .o.*i .: lil M E& & .-.,,. w


^

4
{t*r

;* -: i:' li

E*

{)

4
J .l91

.4

o tr.:q) a
b0 d

ic
Ot)

ffis: 1,_ ,X
:-3
ir:'

96b -cc5

4:l

*<pc

# g *] g
ig-,

G}

isl
aQl

g#E
LGO GCE

Qri

ru

ayt

&,:-' & W o& il-?


re

i:
..."{."

fi)

ils So
rud

5eS ECG 383


#ci;
OLa

tu

;J:
F*

mlt,r ;
@

9+
"x !'t
@ PNI

f;liif;
# ET!E

Neuron (M) 5dn. Bhd. (554690-H)

n t
G

*J I

g)s
-j rF3 v.-L IT

tr5 i2

.l

,ll
,la
.i
tE

'I!

E .AE == L
l-

oG6

E =
o

E=^
-=1 ET EX ET =9 E rnu =!i
E-

-E E i =

-E=

Es
E

*J .ts J
-l

*J

E:f:Pj
!,9
s i = > j?
O-=J=O-.t-

OJ

O0

<

c! q=c =bO l: b0 m=

+ P s E* a'a-Y I E:
"'EEE b!
L q)
I rl q)

$; :E

J4 cg cc
bo* c)!c

i:J4
vv

0.
v

EEE t'-F

tr.. XqLEtr d tr= () (a

.! l!3 (!-o o ; 9a= H g9VvV

oS [:actr =

(!

U)

-G
i

a 0)
r/

6
.i

A t

Efr? H=
tu

U)

o I
-

9r $ U)Q
LE
a)

I 6

.l

'll cl
*J
0)

'l. -l 5 .l o
,/l a

E rF
A
:.
@ PNI

cl

E$
g,E

x q) -

Neulon (M) Sdn. Bhd. (55469O-H)

. Pekcrjaan

KATA ITIENGIKUT Go

'= dr

oft gt
q,
O:J

tr

6.a
b0

G G IE

.=h .!p
trh

!0

x o
(,

t o

^o oE5(u oceJ( 5.xi:Ja nf:a aaoa


aao

X cll c ji:^tg

E(n o

"o G. ll

tr= o= (,(5

Eo GO
II aa

iJO !

o CL o
a

.:t.:g
b0 b0

5J<l< l<l<
FFF l
aaaaaa

8trtr (EGG

h0 bl) b0

l<l<
FF

>r(l) o GtE (It

s G

h! b0 tr G(l' (E
F

a v 2
2 o J
Fr Frl

o
uc og
-]J -6

t-

.-

o ()
J { FI () -

o= oc)
aa

h0

cr ts;l
ci
g E> -o o cng sO go .o ()'- vt
0)
I

rJ .- cn -o<

(! L

IE trl< lt E -+t G.=

blt

-(E G9
LLLL

bE s .ggF ==
G

-Eoi El< oo
PP

o
(E>
(E

-o-Y Lc)

.=d

oo -o q) cg b dy g cn= oy

3 g

-t -t

o5== -t rt

aaaaoaa

tr E 'EsE.^ ! 6 E'g BS E'= >r; (g O=


aaaaaaa

h0

,B> -o
OJ

:L

o-o. o. o. o- o- o- o.

(,t = trtr tri:hlru)s== oq) ooooooo

o-

J{

z
tr

t
t T

E g

ijo
L --fDF t9-IUJ---VirLL 99r\r-.-VJ

b0_
.JL

e
g'gE
GOOO

z
fr

G:

EEOO EE
aaaa

t :E{i E= EIi oooo=


rY LI ^ 9-

a c G

o o o #
q,

EP =o

---:<laaaa

!s h0 .LGXaE o oli=hi G iE .o h0 h0 +EOEC


-rr g_

CG

o
a

CL

H.ESS o oo o
aaa

::::
????

G
(S

e n
Jrl

(E- (E= ccGtrgtr(E


EEFg-EI

z Irl

+r+rY+rLr+.9

o o x o = os
aaca

6 '=
G
(g
I

c,

.E

-e-eq-e-e=
v 6
co

ct

3 $ o -(E

E6
oa

=E.E - trs ,ss3 E- G r gE


aaa aota

(E;G

o o

= a
E

Eb
E=
o0l T(E l( bll $o

ors

6 3Il( G $ (E boii o .:(EE(,)


al

c G tt

#.9 lE : gE
(u

s! Bg
zz
aaaa

(g

o--9\tJ >' :i'5n- !:

:EdO 6

r: -= j-o!

-c.a

-! h

boc/

.i jZ ? CJ L

= aaa

mE

E;iLiL^i-i-

L=

-5

====

1'

PNI

Neuron(M)Sdn. Bhd. (554690-H)

=PERBENDAHARAAN KATA iIENGIITUT

+, o 4t o +,
F L

0
-"

=E-*Eci E ! gE: : E E *
E
E

i E gT i f; t i
$.9.E

s
(E

s
G

G
b0 G b0 G
L

!
.i'
@ PNI

eE:g

=* iE ; its
=5
F < o-J c' err-O

G s

a,

E!5i E t c

Neuron (MlSdn. Bhd. (554690-H

HASA ISTANA

lJina ayat nrcnggunakllr


Tohukoh ondq2 Penguosoon mokno bohoso istono penting dolom menohomi proso

bahasa istana rli bawah:

i.oj

irodisionol

F$us*.;
\e\

PERMAISURI

PUlERI

Bahasa istana

dipertuturkan oleh golongan istana sehari-hari.


"lterintahkan Datuk Penglinra rnengaclap tilah Sultan Azinruclirr.

Digunakan oleh rakyat ielata apabila bertutur dengan golongan istana.

A B C l)

'l'uankrr Patik

llarnbir llcta

.r,:h

'u^3'ri"i"!,-..

Uji Memori
Kckeliluan nrurrgkin berlaku
cla

lant rlenggunakan perkataarr harrba darr patik. Pela.jar harus


irrgat balrawa:

I I

Nyatakan pcrbezaarr
natit<, hartrba clarr bcta

I
I t

Patik -+ Digunakan oleh rakyat apahila hcrcakap dengalr ntja. sultarr atau kcrabat dira.ja. Hamba --r Digunakalr oleh orang
kebanyakarr apabi la bercakap

dcngan ol'ang lairr pada unturnlrya.

digunakan berkaitan orang, kata nama dan kata ganti narna serta
maksudnlra.

BAHASA ISTANA lrang

i'

O PNI Neuron (M) Sdn. Bhd. (55469O-H)

:: r2

1..

.'1.

lt)

)'

!
il

r
I

"E

iN:

frli-uin. i!ill :ilF-

li;:rl ili5{fi:,ili4i;

Berikut merupokon
bohoso istono yong merujuk kepodo bendo. Perhotikqn.

Maksud: Tempat tidur. Contoh ayat: Setelah hampir sebulan terlantar di peraduan, Putera Amir Khan pun menghembuskan nafasnya yang terakhir.
FSla

ksud: Payung kerajaan.

)rl

'i

k'd:.
@ PNI

1.,
Neuron (M) Sdn. Bhd. (554690-H)

^:l

Gontoh ayat: Sebaik sahaja Putera Zardatis melangkah keluar dari kenderaan, pata pengawal mengiringi baginda dengan iram-iram ke tempat perasmian tersebut.

a L

= j

o,

= (' ': l-l::


o z .q-'z q
L! S ) -.-:=>-a--!^

L:a = : -= - =i". gr ' r'l 4: qs = ;1 aD * o 6-! a=.1 x44 =: +;;: =+

$;!'l: -At o A t
/) ! O 4 -

!'t'!

OF = .

i i ! a
IE

2,;1_

!! !!9TN !v-r2:Y: G'=.t 4 ! m:r'F.F 7r ,^:a

,o

t-

jj

or

.-i
! .i

a7.
O' bO

s] c bOtr d 6-v<c, ^.^.!

E.SFEF b fi! ae
:"
-.

Ecao

t-9.s =F E sS-9
F o'I EEJ:EE < s==f
o I }J ch-I C= (t : >\ct
cn
tJ

E $E E E i S'p RT IIdL+

'i =6 i H:-J

-:"'

-'-oot { f o

,^

@ PNI

Neu.on (M) Sdn. Bhd. (554690-H)

IE
Perkotann bohoso klosik
yong membqwo mokno

ffi&ffi A ffitu&S66

I)
BAIIA$A KI.A$II{ tBEt{Dfir

f\

Apakah rriakna
perkataan bahasa klasik

senjdto. (o) bodik

di bawah ini:

(b)

(c)
i

golok balodou

KSmra

i Mak lnang mcrrghias ! peraduan Puteli Bongsu dengan I bunga-bungaan" : A bilik j B citra C kar.nar i * D kelasa

1. citr-a 8. dornah 2. liwa 9. guri 3. wadah 10 rvisrna 4. rabLrng ll . zawiat 5. alsun 12. degan 6. ajir 13. jer"uh

i etma

lzl. melalt

Pisau sebagai

unakan

Wisma

". ioloh bahoso yong


digunokon poda zoman

Bohoso klasik

Maloyu kuno"
@

PNi ileuron (M) Sdn. Bhd. {554690-H)

tlj

AHASA IOASII(

*fl

Buat ayat
daripada perkataanperkataan di bawah ini: inderaloka

Abadiah =+ kekal abadi

l.

2.

nirmala

3. qisas 4. kelasa 5. meleng 6. lir 7. wap 8. zulmat

Perkotoan bohoso iF klosik yong membowo o moksud sombong. moghrur (?) onggqk (3) berokoh (4) ombong

(1)

Geruh

+ oelaka,
malang

Cari makna perkataan ini:

(l)

girap
.';

(2) jamung

(3) orak-arik
i.
@ PNI

i I

Neuron (M)Sdn. Bhd. (554690-H)

,,1.1.]..':tT:i^

"..,.

PAllGGllAll MtllGll(UI ltIIIUllUl(All


Yang

**

Dipertuan

digunakan untuk keluarga diraja

Yang

Berbahagia

Perdana Menteri,

Menteri,Menteri
Besar, Ketua

digunakan

untuk mufti
x

Nyatakan lima contoh panggilan mengikut kedudukan.

O PNI Neuron (M) Sdn.

Bhd. (554690-H)

il
ADIK
Saudara lelakil

p;mmgtl:t-iffi,ai&$*ti{,&Friel,F$

\
ABANG Saudara lelaki lebih tua.
USU

perempuan,lebih
muda.

KAKAK
Saudara perempman lebih

ANGAFX

.4.nak yang

AI,ONG Kakak/abang yang


sulung"

Kakaklabang
yang tengah.

terakhir
(bongsu).

tua.

NENEK

IEU
Orang tua kita {perernpuan)"

BAPA Orang tua kita (lelaki).

Ibu kepada ayah dan ibu.


DATLIK
Bapa kepada a)'ah dan ibu.

I{ENANTU
Isteri / suami kepada anak
E,TOYANG

BESAN Ffubungan antara kedua belah piha ibu bapa yang anak mereka

tsapa afau ihu kepada datuk

MENTUA lbu bapa kepada


Hubungan anttrt bapa libu dengan isteri pak cik / suami mak cik.

CUCU Amak kepada anak.


A
SEPLTPU

CICIT
Anak kepada
cucu

Saudara lelaki/ perempuan sedatuk dan


senenek"

Bagi masyarakat Melayu di negeri Perak (i) Yong- untukkakaksulung

(ii)

Yoep - untuk abang sulung


anak perempuan kedua
l<edua

(iii) Nyah - untuk

Contah

(iv) l.{gah - untuk anak lelaki

Bilcang dan nyatakan panggilan-pauggilan lail yang digunakan dalam sesehr-rah kel ua rsa Nyatakan uraksudnya juga.
O PN![ F]euroili {M} sdn"

Etid

{554690-Fli}

$
Perhatfi

ffiENTruffi

pA[wffi6$

ru

. pa janti

kan contoh-contoh

prempuan di bawah ini"

engikut telaki dan

PANGGITAN

MENGIKUT

JANTINA

Berikan tiga contoh kata panggilan

.Allahyarharn Lelaki Islam yang bukan golongan diraia


yang telah meninggal dunia.

.Allahyarharnah
Perempuan Islamyang bukan golongan diraja yang telah meninggal dunia.

mengikut jantina yang ada tahu.

"AbanB Saudara lelaki yang lebih tua

'Kakak
Saudara perempuan yang lebih tua

.Bapa lAyah Orang tua kita (lelaki)

.Ibu / Ernak Orang tua kita


(perempuan)

,Biduan Penyanyi lelaki

.Biduanita Penl'anvi perempuan

.Bin Anak laki-laki


(Islam) kepada

Anak perempuan (Islam) kepada

.Encik
Gelaran sebelum nama orang lelaki .Mahasiswa

.cik
Gelaran sebelurn nama orang perempuan

.Haji Orang lelaki yang telah rnenunaikan tardu haji


"Teruna Lelaki yang belum berkahwin

Orang perempuan yang telah menunaikan fardu haji


.Dara Perempuan yang belum berkahwin

"F{ajah

Felajar lelaki di universiti

'N'Iahasiswi

Pelajar perempuan di universiti .Nenek

.Datuk
Bapa kepada ayah / ibu

Ibu kepada ayah / ibu

uPutera

Anak raja (lelaki)


"Kesatria Perajurit (lelaki) yang gagah berani

.Puteri Anak raja


(perernpuan)

.Qari "Qariah Pembaca alPembaca al-Quran Quran (lelaki) lperempuan)

.Srikandi
Wanita yang gagah berani

nlsteri .Sukarelawan .Suami 'Sukarelawati Ferempuan Orang {elaki Orang perempuan Lelaki yang yang yang nielakuyang melakukan dikahwini oleh dikahwini kam oleh sesuatu sesuafu secara perempuan

lelaki

secara sukarela

sukarela

.Ustaz

.Ustazah

Guru agama (lelaki)


O Pt{l Neu.on (M) Sdn Bhd. (5C45SO-F|}

Guru Lguma
(perempuan)

frE

HEHPiiTrllK ie;$iF'$nEqs$irr"Arir

s
#

'6 F KSse-9
!d)---^^^

hd,Fq': S : ooc-E.J<

*E=cs= 1l -.-JE, L-

cc

b
tr

fr9tr-l-&*,
t?5sr::,d !:d
1

"e

q* J" .* * E"l

'r-J EgcdF fl #.E-?f #adfsJ

iS

^2
Gl

6l

>"jd

'SHr
.r-.r

g Ec c'Y
!-:

aD +r

E9F =6OO

.ii.i* l.F*4tO ns*#

tag s.

ti :": I rd:, i-

ts-^is !i

E F'E "ts;"8{
'

FkP- i.= ? .ts

r*H:t

9sx
ec v

-\J
9d

.A!
-A

--..i=oo E 9ptr 99::


E;O dr !

aG5

"Xr*tr
JgG '-'

-j

;nE
I

O
-

j -r^ bT.E
v: Fqee

_\r E

F"

"^

-H:? .:F _ i; I:: '^\ $dA


tiF,

c.! ":l -i*

4j qrr IJ: * (e !j 6@ bt

'q

Fr b E EE q!= X '- d?H Fis .: '. PE G tr'rs tr


Err: -_-al ."f

::,

t I\G
v Zt \J
LV -.

Y"= '
1-

{ s-->.H=
-9E9!

-bl -

t.-= Fq'ji P.-bu


Fcqcn eAV

g
I

e- j
U
.Xcc,* t \dt
cn'

fl;e
&

'
'..; .'at. '':,:...:..

E;$
\i
vrY

dEcBcq t5=eri r'6.i.i


.lL!-<

sdhE:i. - +I5
oo
v-t

== 41 3

--

i'. -

eh^J !---

l! # e- /1 d

#9d

ftct

s-53 ffi,'s=* e d'*


*,+aie:

q,

'';

-5 ;r'-. { ::-

<dJ6 eF- -t.Ea

= E ? r^&
=-

3 js
=*c' ..&^/

-*

etr \n s5$ qE
.\<cl

il

Cll

&dl#
"d*

d-s
Gr5
bJ

EtSs c
'CJ

dilF=

= S ?P.X

EgEElb
v eE r.:l 4iOv
^-

9:naS ! '--E

' r

Li

-: d

g
9i

-Y +"
a {fi

*8 g* s'c
-F!A

:-

4iOi

Es

= q}] k
r}-r

-li: qt
q)
:.-_.

-o

-s; "3 t ,"H H'."Y + A,if'llr-eS:- +?/'l tu. -1] .'{i ::

cH* s'l N (J :-:. q}

*
&

-E H'* I -D >. o !

.: q .'c z. 9.9 <


.ar d) aJ
\H9H cd

-H+A (,lvcvk

PNI Neuron (M) Sdn.

Bhd. (554690-H)

,..

Terdapat perkataan tertentu atau rangkai kata ,tertentu yang dapat ditulis secara ringkas. Perkataan yang ditulis secara ringkas ini disebut kependekan atau singkatan perkataan.

IGPtlIIIEIMil PTRITAIAA]I

-_.___ Pefmatang

a
V,

\I

OPmtEl. /,.r

( i

t,-a contoh j
kep.ndekanperkataan
l

n:tukt:T0ut.,.....

,,,,

F I
lrJ

Hospital .)Hosp.

\
Pulau

-/\

z
l:<
E.

+P.

-/

lrJ

Sekolah QSek.

o-

z
T

r'

J tl z
C
I

UJ

Sungai

+$9.

tu L t u \
a
N PERK ATAAN (UM

Teluk

+T.k.
binti
(bt.)
Ujl Memorl
SerlKan

dari l.' L .,.\ (dr') ;i .o ""t: Contoh-contoh

,-

ltli\

daripada (drpd.)

: i

loin kependekor

penkotoon

3, untuk kotaProfesor (Prof.) Saudari (Sdri.)


Salinan kepada

lima conto
kependeka perkataan

lnspektor
(lnsp.)
a

lJr
i.

I
v
9r

sebagai (sbg.)

(sk.)
Yang Amat Berhormat

Yang Berhormat

{Y,A.B.}
(09

(Y.B.) /

O PNI Neu.on (M) Sdn. Bhd. (ss469O-H)

q 3gF
--== .HE.s

Etn = E EEt FE.s S Elc= 3EE

AE 36

=Gl >'= a!,

'E
(D

H ?$E gEE
==i
f\6(')

EE:^ 'aF#tt)
ci-oi r{;irl

F;5f

E= # E e E[ s $ gE t_:i .oF 6.9+-E E EEEEgF ;gge=PEleF


'tr
t!
E

5E - E L= =

ggEia s 3s c E
.s ^.E == $ : 35.E g
.E

EHE,E-*993.-Fg
@i-

E=P

o!

d d

* E s.E E PES.; -,=l-tr


E ?-e trf s c

E +sE i .t-E=E [ 55gE= . .R s e E gE


EEs5 ET S('t-.N(n
+

= E
E

.S.F'E E " fi'.t E !ox.s : -t = = = -=

i-J-E ggE fEEE E E=J-E?EE Fcit48 E ln3 E as i s-gE 5 s-E

s_E

-ictci+ui :=

^oHPg9'69tr9^ ::999-09e9=

5 S 5 5-5 5
t.o

g
$E VJ
gE
=E
E EE
G

=ui ,r 4la
H

4E +

b0l!Y G J lES +..L.E

d*

r E'b H -gE ;g # f,$ gr(!G

E
{, (a

YU h! o= oi=
=
=

=
t!
tr

E E
h
-r-LL

E =i5E !e.s
g3 3
o-

#at goE=
J4=

irEEE
eE.!ru
ll^

f f

*A3A eA
dli (!bo '6C i\G (EE *0.

f'tr2 n; Ee 4t"i q
s

= -E z=E

F EE i d)f
al^-

ss gFg'E-fi

= -

.1

d tr=

o. !90. o.

E ='= tr'tr 1'i G =qEEE;EE E,iSddddd.

co5.!!-

ci
IE

?3s gg
FF
L L-

IEIE

.:l

.li
,l

lEE tn=

E
a,

ru

c E, !l- irs - -.T: d E-iJ

6o oP

I s: AS iH ?$ Et tH
.s.s
-o.
-

f; E;

Ea

3*

G
E
t!
G

Egg

-^ ciqo.q-i

M
G

6
()
.jl It
G ftl

Fr; t rE -rilt
qE -

o.
.rf
G

G G

E I
*-v

-S -G Eg aGu0

*Eti
L-

AAdAd a laa
Fr$l
O PNI Neuron (M) Sdn.

sui !'r i{E-:(!


fi

65 s Et E O ^|ll lll +
o-lg- G !G-: o o-: g ri-

E=$t$::;
.i
f,i

^PdS
=o.0^tgrr.r

ti$n
o-

)i=sHH

E!*#= iis.e sdl = o i,EE:S= -:'i I E'=


G

= -T

0-

<f

crt + ut

o, o

= uiSg 33s-

Bhd. (554690-H)

,E-I]{ATA
Pengetahuan tentang bunyi binatang dan penggunaan perkataan tentang bunyr binatang adalah perlu

untuk meningkatkan kemahiran berbahasa.

anak

mencicit

'*.;1,,

,i'

O PNI Neuron (M) Sdn. Bhd. (554890-H)

rrsinpnN UiIUiI TATABAiASA

Ditulis
dengan

Ditulis Betulkan . perdana menteri Malaysia berucap di persidangan itu.


inj&{t*$a

huruf
kecil
kecuali
pada awal

dengan

huruf besar
pada awal perkataan.

SALAH x
Zrmribertugas sebagai Editor di akhbar Berita
Negara.

ayat.

kereta idaman wanita muda.

BETUL ,/
Zamri bertugas sebagai editor di akhbar Berita Negara.

BETUL Hyundai Azera


ialah kereta idaman eksekutif anita muda.

untuk menunjukkan
berpangkat (guru besar,

seseorang

dihormati (penghulu,
kabinet, Perdana Menteri)

doktor)
menteri

'Awak'dan 'engkau' tidak sesuai diguna' kan apabila bertutur


dengan orang lebih tua.

'Aku' tidak

sesuai untuk:

y. -/ . '

ma.ilis rasmi

bercakap dengan orang


lebih tua

orang yang perlu dihormati


''t'r,'.

manakah awak letak kunci itu?" tanya Amin


kepada ayahnya.

(Di

,x

,,Sekolah aku akan mengadakan sukan," kata Nisa kepada ibunya.

,.

l !
tl

sava akan ;'kata Nisa

i i

:l

manakah ayah letak kunci itu?" tanya Amin kepada ayahnya.

'6Di

iffi
KATA OANII NAMA DIN'

Ando
Beliou

-A Aku -A - B Komi/Kito- K

Aku-A

Akronim: ABAKA
:'
@ PNI

Neuron (M) Sdn

Bhd

(554690-H)

KESII.APAI{

UiIUiI TATABAIIASA
.
Bincangkan mengapa awalan ,ter,dan
bersarna.

,l perkataan 'sekail'tidak boleh digunakan

Hal ini kerana awalan 'ter-'dan perkataan'sekali' bermaksud darjah penghabisan.

l;i'

"

'ry'

l.
1.

Menara Kuala Lumpur ialah bangunan yang tertinggi sekali di dunia. Benua yang terbesar sekali di dunia ialah benua Asia.

Menara Kuala Lumpur ialah bangunan yang ; tinggi di dunia.


Benua besar di dunia ialah benua Asia.

vang

Pilih ayat yang betul.

BA

A Siti seorang
B
C

(1) (2)

Koto kerjo terbohogi kepodo 2 kumpulon

koto kerjo tok tronsitif koto kerjo tronsitif

gadis yang tercantik sekali di kampungnya. Baju yang terbesar sekali dipakai oleh adik, Gunung tertinggi di Malaysia terletak di Sabah. Alia seorang yang sekali terpandai di kelasnya.

Bina ayat untuk kata kerja transitif.

"ffi.l$li

@ PNI

Neuron (M) Sdn. Bhd. (554690-H)

, KEa
Kekeliruan untuk me atau merapatkan'di'. 'Di' dijarakkan sekiranya kata yang mengikutinya ialah kata nama
tempat

N uitum TATABA

i
dengan menggunakan' kepada' untuk menggantikan' terhadap' dalam menerangkan perlakuan yang dikenakan ke atas penyambut.
* ,,..!.N+!".rc

'Di' tidak boleh digunakan di hadapan kata nama yang menerangkan masa, waktu atau zaman

Untuk

Kesilapan dilakukan dengan menggunakan'bagi' untuk


menggantikan 'untuk',

Dalam menyatakan maksud


bahagian yang ditentukan, kata sendi 'untuk'tidak boleh ditukar dengan

kata sendi'bagi'

99|ni

Kesilapan dilakukan dengan menggunakan frasa 'demi untuk',

Demi dan untukmembawa maksad yang sama.

Oleh itu perkataan 'untuk'ytng mengikuti' demi' digugurkan.

Pelajar sering merangkaikan kata sendi nama 'oleh'dengan kata

hubung'kerana'. Bentuk yang betul ialah


penggunaan' ol eh s ebab' ' F r Oleh kerana kemiskinan hidupnya, Rahim terpaksa berhenti sekolah. :, { , Oleh sebab kemiskinan hidupnya, Rahim terpaksa berhenti sekolah.

Kesilapan berlaku pada kata sendi'pada' dan'di'

digunakan di hadapan kata nama yang menerangkln tempat,

'Di'

'Pada'digunakan untuk
menerangkan waktu atau tempat bagi perbuatan kata kerja,

Antara

'.-

a|

t(ssilapan

penggunaan
ymgtidak

Dalam

kata'dalam' dan'di dalam'


'Dalamt bermaksud
lingkungan

Kekeliruan penggunaan ' antara) dan' di antara' . Antara - digunakan untuk


m

ener angkan

s es

uatu

ke

adaan.

* 6Di dalam' bermaksud


',t": o

mempunyai ruang atau jarak.

lingkungan yang mempunyai ruang atau jarak,

"Antara kami tiada apa-apa hubungan," jelas Mira. Di antara - digunakan untuk menerangkan jorak, Rumah Aidid terletak di antara rumah Lim dengan rumah Raja.
@

PNI Neuron (M) sdn.

Bhd. (554690-H)

Digunakan di hadapan frasa nama.

ktif dan sendi

Sumbangan beliau ialah daripada segi kewangan. Bahan-bahan dalam resipi masakan itu ialah bawang, sos dan timun.

l7l f

Antu.u hasil kraf di gerai itu adalah


beg tangan, kasut dan tudung.

Bantuan mereka adalah daripada segi

iI

ih

A B C D

ay at ya n g me nggu no kan perkataan bergaris tle ngan betul Bantal hijau itu adalah untuk adik saya. Cerita seram itu ialah tidak benar Arahan itu adalah untuk senrua murid. Adalah dimaklumkan esok ialah hari pertama persekoJahan

Koto pemeri 'odaloh' boleh digunokon secono maluos


berbonding'ioloh'Adoloh' dopot digunokon di

1. 2 3

kota odjektif froso sendi nomo koto nofi'tidok yong digobungkon denqon koto odiektif. (odoloh * tidok + koto odlektif)

hodopon:

Terangkan apakah

itu kata bilangan tentu'l

KATA BITANCAN

KATA BITANGAN TAK TENTU

DAA JENIS KATA SII,/.NAAN

Koto Bilongon Tentu Koto Bilongon Tok Tenfu

Akronim: 2T
@ PNI

Neuron (M) Sdn. Bhd. (554690-H)

KE5IIAPAIII UTiIU$f, TATABAIIASA


Koto tonyo digunokon untuk membentuk
Terdapat dua bentuk ayat kata tanya yang pelajar boleh bina

oyot-oyot tonyo.
Contoh koto tonyo yong kerop digunokon ioloh opo, beropo, siopo, mono, bogoimonq don
mengopo.

SITAPAN KATA TANYA


Pelajar sering tidak menyertakan

Kata tanya (apao berapa dan lain-lain) menerirna partikel '-kah' pada awal ayat"

partikel'-kah'.

Ayat
ALyat

Berapa purata bilangan pendatang tanpa izin ke Malaysia?

Berapakah purata bilangan pendatang tanpa izin ke Malaysia?

Kesolohon koto tonyo jugo sering berloku opobilo pelo.lon keliru /E\ \i .i tentong 'opo' don 'siopo'. isi . 'opo' = untuk menonyqkon nomo bendo otou binotong . 'siopo' = untuk menonyokon nomo
monusro

Purata bilangan pendatang tanpa izin ke Malaysia


berapa?

Contoh oyot: 1. Apokoh nomo kuih ini? 2. Siopokoh nomo odik owok?

Kekeliruan berlaku tentang kedudukan tanda


seru.

Bina dua bentuk ayat


menggunakan kata
tanya.

->

Tanda seru

klah diletakkan di

akhir ayat.
2. 3. 4.

5. 6.

Wah cantiknya baju Kamala. Amboi; sihatnya tubuh bayi ini. Cis terimalahtikamanku. Aduh, pedihnya mataku.
Syabas! awak telah dinaikkan pangkat. Ohr begini rupanya sikap awak.

1. Wah, cantiknya baju


Amboi, sihatnya bayi ini! 3. Cis, terimalah tikamanku ini! 4. Aduh, pedihnya matakul 5. Syabas, awak telah dinaikkan pangkatl 6. Oh, begini rupanya sikap
awak.,
J

Contoh ayat

KESILAPAN PENGGT]NAAN KATA SERU


't.
@

PNI Neuron (M) Sdn.

Bhd. (s54690-H)

Bina ayat rnenggunakan kata bantu:

(i)

dapat

(ii) boleh

I Perhatikan perbezaan kedua-dua ayat tersebut.

PAN PENGGUNAAN

Uji illernori

(bukan/tidak)

Hadiah itu tidak untuk Ali tetapi untuk Rahim. Hadiah itu bukan untuk Ali tetapi untuk Rahim.

,r'j'

@ PNI

Neuron (M) Sdn. Bhd. (554690-H)

&B
Bina ayat menggunakan kata

ffiESIIAPAN Uilfium ?ATA8A[IA5A

hubung'tetapi' dan'malahan'.
Bincangkan bersama rakan sama adaayat itu betul atau salah.

tffistr-A

N N

.l $tm e
i I p
b

orf

PTNGffiUN

Tiga golongan kata hubung:

ffiUBUNfi
ii
Tetapi' digunakan untuk membandingkan dua keadaan bertentang sifat.
'

l. Kata hubuns sabunsan 2. Kar, hub,'n! iancun'gan 3. Kata hubung berpasangan

{ *ier-=rerg*o;er*:e,*,-or.a***'*s.+:o**Ct

43:atf

Jutawan
kedekut.

itu

kava

al

Zaif bukan sahaja baik:'.,::::,:: pintar.

f-l

Jutawan
kedekut.

itu kaya fetapi

Zaif bukan sahaja


;r.::i.iiir,.::;

baik

pintaf.

Nyatakan kata penegas


yang lain.

Kata nama am perlu

Kekeliruan penggunaan kata penegas jua dan juga.

ditulis dengan huruf kecil kecuali pada


awal ayat.

JUA

?,*

JUGA
Digunakan

d"lli ,
ugaf
{neni
saya

!s

aPa r-il \:-, Wa\au

tetaP akan

r'

O PNI Neuron (M) Sdn.

Bhd. (554690-H)

iri

8il
(a) KATA MAJMUK BENTUK BEBAS

ffiffiSBtue ru

ffiffiWffi
\
ffi#

ffi&ffi"gq$,r-&

. Ditulis secara
berasingan antara perkataan.

44p#tr
ff#F,4 Sf4

p ##

(b)

entuk Kato Mojmuk mbuhon Koto Mojmuk oan Koto Mojmuk

Kata majmuk bentuk

yang telah

mantap ditulis serangkai.

Contolt

jalanraya i-_1 L;"-j jalan raya

T*-'1

ti

Contoh

L--_l

r"tt

BENTUK

!t L-*J

bandarraya bandar raya

antara bangsa antarabangsa warga negara warganegara

, -

TMBUTIAN
IdANA

FTAJMUK

Kata rnajmuk yang menerirna irnbuhan apitan ditulis serangkai.

Hanya perkataan pertama yang digandakan. Perkataan kedua dibiarkan kekal.

Contoh

penjana kuasaan t*-t penjanakuasaan t-l

i-_l

L] menyatu padukan
rnenyatmpadukan

Perhatikan 3 bentuk kesilapan kata majmuk ini.

Contoh

[l Kapal terbang-kapal terbang itu sedang rnembuat pertunjukan udara. Kapal-kapal terbang itu sedang membuat pertunj ukan udara.

O PNI Neuron (M) Sdn. Bhd {554690-H)

8fl
objekbemyawa.
* a 3 t t a i s * + * a *:l e o:d * S i I t t s

ffiffis&Lg
d

ru wffiset

&m*ffi&$&

Kata bilangan tak tentu "setengah-setangah' digunakan jika yang mengikutnya ialah objek bernyawa. bilangan pecahan 'setengah' digunakan jika yang mengikutnya bukan
*lt
O

Kata :
cC* I *

il

Wani merebus tiga telur ayam untuk anak-anaknya. Wani meretlus tiga biji telur ayam "',i.-;:::. untuk anak-anaknya.

Aiman membaca lima buku dalam sebulan.

il

Aiman membaca lima buah buku dalam

KffiSqg

'e

N
Siswazah itu menggenggam satu ijazah.

!i

Siswazah itu menggenggam segulung


,1

il

Dua pelancong asing bersiar-siar Kuala Lumpur. Dua orang pelanc0ng asing bersiar-siar di

ijazah.

Kuala

Lumpur.

Nyatakan kesalahan tatabairasa dalam ayat di bawah. Bincangkan. . Adam membeli tiga buku cerita dan ernpat pen dari kedai farah . Cikgu sani menghadiahkan lama buku cerita cian dua pen kepada salrnarr.

yaei

Klon UPSR
Kotq nomo konkrit (moujud) ioloh koto nomo untuk bendq yong dopat dilihot, didengor, disentuh don dopot dirasoi
@ PNI

lca6$*ts5G,&

Mak Timah mengait ,- kelapa dan memetik buah - lanssat di kebunnva. A setandan...segugus B sebiji.. . setandan C sebuah...setangkai D sebutir..,selonggok

Neuron (M) Sdn. Bhd. (554690-H)

PEN'GOIONGAN KATA .
${a*m *{onna

.r

O PNI Neuron (M) Sdn.

Kata kerja yang tidak dapat berdiri sendili dalam binaan sesuatu ayat.
N'

Bina ayat
untuk: (a) kata kerja

TI
,.r,

transitif
_ .i'_ , .. ,ir'

""

-. -,,

objek penyambut yang terdiri daripada kata nama atau frasa nama.

. la memerlukan

(b) kata kerja tak transitif

tanpa pelengkap.

2. Kata kerja tak transitif berpelengkap.

Contoh: , gaga,

. .

mara

'iaga . lahir
tidur
,q,
@ PNI

. terbanE

ikut

. balik . makan

Neuron (M) Sdn. Bhd. (554690-H)

tr5Affit

O PNI Neuron (M) Sdn Bhd. (554690-H)