Anda di halaman 1dari 33

SALMIAH JABA RAMLAH HAMZAH AB RAHIM BAKAR ABDULLAH MAT RASID

PENGENALAN
LATAR BELAKANG MASALAH PERNYATAAN MASALAH

OBJEKTIF KAJIAN

METADOLOGI DAPATAN DAN PERBINCANGAN RUMUSAN

PENGENALAN

Guru adalah agen utama kepada perubahan yang berlaku dalam pendidikan (Fullan dan Stiegelbauer, 1991)
Ada di antara individu yang dapat menerima perubahan dengan cepat sementara kebanyakannya memerlukan masa untuk menerimanya (Roggers 2003)

PENGENALAN

Kebanyakan transformasi yang berlaku dalam pendidikan menemui kegagalan. Perkara paling utama yang menyebabkan kegagalan tersebut adalah disebabkan oleh guru sebagai pelaksana (Cheung, 2001)

PENGENALAN

Kebanyakan guru merasakan perubahan pendidikan telah meningkatkan beban kerja mereka. Guru bukan saja perlu mengajar tetapi juga melakukan kerja-kerja pentadbiran dan kokurikulum. Guru juga perlu mentaksir dan mengajar dalam masa yang sama( Gan, 2000)

PENGENALAN

Tahap keprihatinan guru sangat penting untuk menyokong segala perubahan yang berlaku di sekolah terutama melakukan perubahan berskala besar. Keprihatinan mereka akan dapat menentukan kejayaan sesuatu perubahan itu. (Cheung dan Yip, 2004, Van den Berg et al., 2000 dan Hall et al., 1977)

PENGENALAN

Keprihatinan adalah mewakili perasaan, keupayaan, pemikiran dan kemampuan yang ditunjukkan oleh guru terhadap tugasan perubahan yang diberi (Hall et al., 1977)

LATAR BELAKANG MASALAH

Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) merupakan transformasi dalam sistem penilaian pendidikan di Malaysia

Pelaksaannya adalah berpandukan SPPK dalam PIPP (2006-2010) bertujuan menyedia asas kukuh untuk reformasi pendidikan menjelang 2020

LATAR BELAKANG MASALAH

LATAR BELAKANG MASALAH


PRA SEKOLAH PRA SEKOLAH RENDAH TAHAP 1 TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 SEKOLAH RENDAH TAHAP 2 TAHUN 4 TAHUN 5 TAHU N6 SEKOLAH MENENGAH RENDAH TING 1 TING 2 TING 3 SEKOLAH MENENGAH ATAS TING 4 TING 5

PS (70%) PAJ (30%) 100%

PS (50%) PAJK (20%)


PS (70%) PAJ (30%) 100% 70%

PS (40%) PAJK (20%) 60%

PS (35%) PAJK (15%) 50%

PS (35%) PAJK (15%)

PS (20%) PAJK (10%) 30%

50%
PP (30%) PpP (40%)

PP (30%) 30% PPsi PPsi PPsi

PP (20%) PpP (20%) 40%

PP (50%)

PP (20%) PpP (30%)


70% 50%

50% PPsi

PPsi

LATAR BELAKANG MASALAH

Hall dan Hord (2001) menyatakan adalah wajar untuk mengetahui keprihatinan guru terhadap penerimaan mereka sebagai pelaksana perubahan, kerana kejayaan sesuatu perubahan bermula dan berakhir pada tahap individu yang menjadi pelaksananya.

LATAR BELAKANG MASALAH


CBAM-CONCERN-BASED ADOPTION MODEL (Hall & Hord,2001)

TUMPUAN SEMULA KERJASAMA KESAN PENGURUSAN PERSONAL MAKLUMAT

TAHAP 6 TAHAP 5 TAHAP 4 TAHAP 3

TAHAP 2 TAHAP 1

KESEDARAN

TAHAP 0

LATAR BELAKANG MASALAH

Tahap 0 (Kesedaran) guru hanya tahu tentang perubahan yg berlaku tetapi tidak melibatkan diri dalam perubahan itu.
Tahap 1 ( Maklumat) guru baru mula untuk mendapatkan sedikit maklumat tentang perubahan yang berlaku(peringkat orientasi)

LATAR BELAKANG MASALAH

Tahap 2 (Personal) guru mula menyediakan diri untuk melakukan perubahan- ingin tahu apakah peranan dan imbuhan yang akan mereka perolehi dalam organisasi Tahap 3 (Pengurusan) guru sudah mula memberi fokus kepada proses dan tugas melaksanakan perubahan serta menggunakan maklumat dan sumber yang ada secara optimum.

LATAR BELAKANG MASALAH

Tahap 4 (Kesan) guru mula menilai kesan perubahan kepada pelajar-pelajar terutama tentang cara menilai hasil tugasan mereka Tahap 5 (Kerjasama) - guru sudah mula berminat untuk bekerjasama dengan guru guru lain untuk menjadikan perubahan itu lebih berkesan

LATAR BELAKANG MASALAH

Tahap 6 (Tumpuan semula) - guru mula memberi fokus untuk meneroka perubahan bagi meningkatkan hasil pembelajaran. Mereka juga dapat mencadangkan idea-idea baru bagi tujuan penambahbaikan kepada perubahan yang berlaku

PERNYATAAN MASALAH

PBS menambah beban tugas guru di sekolah yang memang telah dibebani dengan tugas-tugas pentadbiran dan kokurikulum. Ini menyebabkan guru melaksanakan pentaksiran sebagai satu produk dan bukan sebagai satu proses(Tan, 2010)

PERNYATAAN MASALAH

Guru-guru menghadapi kekangan masa dan kekurangan sumber untuk melaksanakan PBS dengan lebih kreatif. Bilangan Modul yang banyak berbanding peruntukan masa mengajar yang kurang menyumbang kepada situasi ini. Jadi guru laksana PBS sebagai AoL dan bukan sebagai AfL.

PERNYATAAN MASALAH

Guru kurang pemahaman terhadap dasar dan konsep pentaksiran. Ini dikaitkan dengan ramai guru yang bukan opsyen mengajar KHB oleh itu kompetensi guru sebagai pembimbing dan pemudahcara melaksanakan pentaksiran di dalam bilik darjah sering dipersoal kerana kurang profesional.

PERNYATAAN MASALAH

Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) KHB telah memasuki tahun kelima pelaksanaannya. Sesuatu perubahan akan menunjukkan kejayaannya selepas tahun ketiga pelaksanaan. Kajian tentang tahap keprihatinan guru perlu untuk mengetahui penerimaan mereka terhadap perubahan yang berlaku

OBJEKTIF KAJIAN

mengenal pasti tahap keprihatinan guru dalam pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Kemahiran Hidup Bersepadu Pertanian mencadangkan Model Pengukuran bagi tahap keprihatinan guru dalam pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Kemahiran Hidup Bersepadu Pertanian

METADOLOGI

Soal selidik kepada 100 orang guru Kemahiran Hidup Bersepadu Pertanian di sekolah-sekolah menengah seluruh semenanjung Malaysia Soal selidik diadaptasi daripada 35 item SoCQ (Stage of Concern Questionnaire) yang dihasilkan oleh Hall dan Hord (2006).

METADOLOGI

Analisis data menggunakan teknik Multivariat iaitu Structural Equation Modelling (SEM) untuk menguji kesepadanan model pengukuran (measurement model) menggunakan program AMOS 18.0

DAPATAN & PERBINCANGAN


ITEM Jantina Lelaki Perempuan Jumlah Pengalaman Mengajar 1-5 6-10 11-15 16-20 21-30 > 30 Jumlah Pernah Mengikuti Kursus PBS Ya Tidak Jumlah KEKERAPAN(%) 39 61 100(100)

35(35) 20(20) 24(24) 10(10) 10(10) 1(1) 100(100) 82(82) 18(18) 100(100)

DAPATAN & PERBINCANGAN


Pengkhususan Ijazah Pertama Bidang Kemahiran Teknikal Ekonomi Rumah Tangga Kekerapan 5 6 % 5.0 6.0

Pertanian
Perdagangan & Keusahawanan Kemahiran Hidup Lain-lain pengkhususan JUMLAH

37
7 6 39 100

37.0
7.0 6.0 39.0 100

DAPATAN & PERBINCANGAN

DAPATAN & PERBINCANGAN

RUMUSAN

Secara keseluruhannya tahap keprihatinan guru adalah tinggi pada tahap tumpuan semula. Guru sudah mahir laksana PBS dan bergerak dari tahap keprihatinan diri ke tahap keprihatinan tugas -selari dapatan Hollingshead(2009),Hall & Hord (2006).

RUMUSAN

Keprihatinan guru tinggi pada tahap maklumat-personal kerana mereka masih memerlukan maklumat dan teknik-teknik pengurusan profesional yang berterusan untuk melaksanakan PBS dengan lebih berkesan selari dgn dapatan (Hall & Hord, 2006)

RUMUSAN

Tahap keprihatinan kesedaran(tahap 0) yang rendah adalah selari dengan dapatan Williams (2001) dan Cheung (2005): selepas lima tahun pelaksanaan PBS, guru sudah menunjukkan peningkatan terhadap perubahan dan dapat menerimanya dengan baik

RUMUSAN

Tahap keprihatinan pengurusan yang sederhana menunjukkan guru kurang prihatin tentang kegunaan perubahan kepada pelajar mereka. Ini dapat dikaitkan dengan isu guru bukan opsyen yang mengajar KHB di sekolah-sekolah ketika ini. Selari dengan dapatan Rohayah (2007)

RUMUSAN