Anda di halaman 1dari 5

PENYERAHAN DAN PENILAIAN TUGASAN ASSIGNMENT SUBMISSION AND ASSESSMENT ________________________________________________________________________ HBEF1503 MASYARAKAT DAN TAMADUN SEPTEMBER 2012

________________________________________________________________________ ARAHAN KEPADA PELAJAR / INSTRUCTIONS TO STUDENTS 1. Tugasan ini mengandungi SATU (1) soalan sahaja yang disediakan dalam bahasa modul bercetak kursus ini. / This assignment contains only ONE (1) question that is set in the language of the printed module for the course. 2. Jawab dalam Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris. / Answer in Malay or English. 3. Muat turunkan templat tugasan versi bahasa yang berkenaan daripada MyVLE untuk penyediaan dan penyerahan tugasan anda. Tugasan anda hendaklah ditaip dengan menggunakan saiz fon 12 Times New Roman dan langkau baris 1.5. / Download the language version of the assignment template concerned from the MyVLE for preparation and submission of your assignment. Your assignment should be typed using 12 point Times New Roman font and 1.5 line spacing. 4. Tugasan anda hendaklah antara 2500 hingga 3000 patah perkataan tidak termasuk rujukan. Bilangan perkataan hendaklah ditunjukkan di hujung tugasan anda. Jangan menyalin soalan dan arahan tugasan dalam jawapan anda. / Your assignment should be between 2500 to 3000 words excluding references. The number of words should be shown at the end of your assignment. Do not copy the assignment question and instructions to your answer. 5. Anda dikehendaki menghantar tugasan KEPADA TUTOR. Anda dinasihatkan menyimpan senaskah tugasan yang diserahkan untuk rujukan sendiri. / You must submit your assignment TO TUTOR. You are advised to keep a copy of your submitted assignment for personal reference.
6. Tugasan anda hendaklah diserahkan sebelum 28 November 2012. Serahan selepas 28 November

2012 TIDAK akan diterima. / Your assignment must be submitted before 28 November 2012. Submission after 28 November 2012 will NOT be accepted. 7. Tugasan hendaklah disiapkan secara individu. Anda dilarang meniru tugasan orang lain. Anda juga dilarang sama sekali memplagiat kerja orang lain sebagai kerja sendiri. / Your assignment should be prepared individually. You should not copy another persons assignment. You should also not plagiarise another persons work as your own.

SOALAN TUGASAN /ASSIGNMENT QUESTION

1.

Nyatakan perkembangan petempatan-petempatan awal (Tamadun Purba) di Malaysia dan jelaskan cara kehidupan masyarakat ketika itu dari segi budaya, adat istiadat dan kepercayaan agama mereka.

2.

Kerajaan Melayu Melaka 1402-1511 merupakan kerajaan awal yang wujud di Malaysia. (a) (b) Bagaimanakah kehidupan masyarakat dari segi politik, sosial, ekonomi dan hubungan etnik yang dijalankan di sini. Berdasarkan contoh dan maklumat sokongan bagaimanakah Tamadun China, India danTamadun Islam mempengaruhi kehidupan masyarakat di Melaka pada ketika itu. (c) Tamadun Barat meresap dalam kalangan masyarakat di Malaysia bermula daripada kejatuhan Melaka 1511 sehingga Malaysia merdeka 1957. Senaraikan berserta dengan contoh dan maklumat sokongan peninggalan tamadun barat yang telah menjadi sebahagian hak milik kita hari ini (Portugis, Belanda dan Inggeris).

Sumber penulisan tugasan hendaklah berdasarkan kepada kajian dan pencarian melalui sumbersumber sejarah, sumber-sumber cerita hikayat, cerita-cerita dongeng, sumber internet dan lainlain. Setiap penjelasan perlulah memberikan contoh-contoh dan maklumat sokongan yang sesuai seperti gambar, data, peta dan lain-lain. Tugasan perlu mengikut format yang disediakan : i. ii. iii. Pengenalan Isi Kandungan Kesimpulan / Penutup Jumlah: 40 markah

_______________________________________________________________________________ PENILAIAN / EVALUATION Tugasan ini akan menyumbangkan 40 % markah kepada kursus tersebut dan akan dinilai berdasarkan kepada Rubrik. / This assignment accounts for 40 % of the marks for the course mentioned and shall be assessed based on the Rubrics. Anda akan dimaklumkan tentang markah tugasan ini sebelum Peperiksaan Akhir Semester bermula / You would be informed of the assignment mark before the Final Semester Examination commences. PLAGIARISME : POTONGAN MARKAH / PLAGIARISM : MARKS DEDUCTION Amaran : Tugasan yang diserahkan secara automatik akan disemak untuk persamaan. Jika

plagiarisme dikesan, markah akan dipotong seperti berikut: / Warning: The submitted assignment will automatically undergo a similarity check. If plagiarism is detected, marks would be deducted as follows: Tugasan dengan pertindihan kandungan antara 10 - 30 % : potongan 20% daripada jumlah markah yang diperoleh. / Assignments with 10 - 30 % overlap with others: 20% deduction from the total marks scored. Tugasan dengan pertindihan kandungan antara 31 - 50 % : potongan 40% daripada jumlah markah yang diperoleh. / Assignments with 31 - 50 % overlap with others: 40% deduction from the total marks scored. Tugasan dengan pertindihan kandungan lebih daripada 50%: Markah sifar akan diberikan. / Assignments with more than 50% overlap with others: Zero mark would be given.

HBEF1503 : MASYARAKAT DAN KETAMADUN SEMESTER SEPTEMBER 2012 Kriteria Markah / Pengenalan, Objektif,Skop Kajian, Metodologi Wajaran 1 1 Pengenalan yang tidak jelas dan tidak membincangkan maklumat yang diperlukan mengikut kehendak soalan yang diminta. 4 Tiada perbincangan dan tidak mengikut maklumat yang diperolehi dan tidak mengikut persoalan yang diberi. Maklumat sokongan tidak lengkap mengikut kehendak yang diminta. Lemah Menepati Sebahagian Piawai 2 Pengenalan yang sederhana dan tidak membincangkan sepenuhnya maklumat yang diperlukan mengikut kehendak soalan yang diminta. Tiada perbincangan secara teperinci dan tidak mengikut maklumat yang diperolehi dan tidak mengikut persoalan yang diberi. Maklumat sokongan tidak jelas dan tidak lengkap mengikut kehendak yang diminta. 3 Pengenalan yang menarik, membincangkan maklumat yang diperlukan mengikut kehendak soalan yang diminta. Membincangkan setiap maklumat yang diperolehi mengikut persoalan yang diberi. 4 Pengenalan yang menarik, membincangkan dengan jelas maklumat yang diperlukan mengikut kehendak soalan yang diminta. Membincangkan secara teperinci setiap maklumat yang diperolehi dengan contoh mengikut persoalan yang diberi Maklumat sokongan lengkap dengan jelas secara teperinci sekurang-kurangnya satu maklumat sokongan disertakan. Menepati Piawai Melebihi Piawai

Markah Penuh

Isi Kandungan Kajian

16

Maklumat Sokongan / Bahan Bukti

Maklumat sokongan kurang lengkap dan umum sekurangkurangnya satu maklumat sokongan disertakan.

12

Kesimpulan / Penutup

Kesimpulan/penutup yang tidak jelas dan tidak menjawab kehendak persoalan tugasan.

Kesimpulan/penutup yang boleh diterima tetapi tidak menjawab kehendak persoalan tugasan.

Kesimpulan/penutup yang boleh diterima. Ia menjawab kehendak persoalan tugasan.

Kesimpulan/penutup yang kukuh dan menjawab kehendak persoalan tugasan.

4 Organisasi 1 Kebanyakkan bahagian kajian tidak disusun mengikut kronologi dan logik dan cara ia menulis kurang bermakna Beberapa bahagian dalam tugasan tidak disusun mengikut kronologi dan logik dan cara ia menulis kurang menarik Jumlah Tugasan dibuat dan disusun mengikut kronologi dan logik tetapi cara ia menulis kurang menarik Tugasan dibuat dan disusun mengikut secara kronologi dan logik dan juga ditulis secara berkesan dan amat menarik

40