Anda di halaman 1dari 156

HURAIAN SUKATAN USRAH AT TAARIF: SURAH AL FATIHAH

Susunan : Al-Faqir IlaLlah Abu Mukhtar Al-Jawi


1
BAB 1
PENGENALAN KEPADA SURAH AL-FATIHAH
Nama
Surah ini adalah surah permulaan di dalam Al-Quran. Ianya dinamakan
Al-Fatihah kerana merupakan pembuka bacaan Al-Quran dan juga sebagai
pembuka bacaan di dalam sembahyang, menurut kata Imam Al-Bukhari. Ia juga
dinamakan dengan Ummul Kitab, As-Sabu Masani, Al-Hamdu, As-Syifa, Al-
Waqiah, Al-Kafiah dan Asasul Quran.
Latar belakang Surah
Muhammad Ali-Assobuni di dalam tafsirnya telah menerangkan tentang
Surah ini Surah ini adalah Surah Makkiyyah dan ayatnya adalah tujuh, mengikut
ijmak dinamakan Al Fatihah kerana ianya permulaan Al-Quran dan bukan surah
pertama yang diturunkan, secara ringkasnya ianya mengandungi makna
keseluruhan Al-Quran Al-Azim dan melengkapi segala tujuan asas secara am
iaitu usul ad- diin (teras agama) dan furunya (cabangnya), ibadah dan
pensyariatan, itiqad dengan hari akhirat, beriman kepada Asma ullah al husna,
memfokuskan hanya hanya kepada Allah di dalam doa dan pertolongan,
menghadapkan kepadanya Jalla wa Azza bagi menuntut hidayah kepada agama
yang haq dan jalan yang benar, merendah dri kepadanya di atas penetapan
iman dan jalan golongan solihin dan menjauhi jalan orang yang dimarahi dan
sesat.

Said Qutb telah menyatakan dalam tafsirnya: Sesungguhnya di dalam
surah ini mengandungi seluruh kelengkapan aqidah Islamiah, tasawwur Islam,
syiar dan taujihat. Di mulakan surah ini dengan Basmallah yang terdapat
HURAIAN SUKATAN USRAH AT TAARIF: SURAH AL FATIHAH

Susunan : Al-Faqir IlaLlah Abu Mukhtar Al-Jawi
2
perselisihan dikalangan ulama tentang adakah ianya salah satu ayat daripada
surah ini atau ia adalah ayat daripada al Quran yang dibaca dipermulaan setiap
surah. Mengikut pada pendapat yang paling boleh diterima ianya adalah satu
ayat daripada surah Al-Fatihah yang berjumlah tujuh ayat. Inilah yang
dimaksudkan oleh firman Allah yang bermaksud:
;4 ElE4uO>-47 4lEc
=}g)` O)+VE^-
4p-47O^-4 47gE^- ^g_
Sesungguhnya Kami menurunkan tujuh dari yang berulang-ulang dan Al Quran
yang hebat.
(A- Hijr : 87 )
Kepentingan
Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Al-Jamaah daripada Ubadah bin
As-Shamit, maka bersabda Rasulullah SAW:

Bermaksud : Tidaklah (sah) sembahyang bagi siapa yang tidak membaca
Fatihul Kitab.

Allah SWT mewajibkan bacaan Surah ini didalam sembahyang sebanyak
17 kali sehari menandakan besarnya pengertian yang terkandung dan tersirat di
dalam surah ini yang mana perlu dihayati oleh setiap hamba yang menundukkan
diri kepadaNya. Lantaran itu surah ini diambil sebagai bahan perbincangan
diperingkat usrah dengan harapan semua kaum muslimin akan dapat memahami
surah yang mulia ini bukan hanya sekadar memahami maksud zahirnya sahaja
bahkan memahami maksud batiniah yang tersirat. Maksud yang tersurat inilah
yang membawa pengertian yang sangat besar untuk kita memahami isi
kandungan Al Quran itu secara keseluruhannya dengan cara mencungkil rahsia
pembukaannya (Al-Fatihah).
Perhatikanlah wahai saudara-saudaraku dengan teliti! Di sini nanti akan
saya rungkaikan rahsia-rahsia yang tersembunyi di dalam surah ini yang mana di
HURAIAN SUKATAN USRAH AT TAARIF: SURAH AL FATIHAH

Susunan : Al-Faqir IlaLlah Abu Mukhtar Al-Jawi
3
dalamnya mengandungi pengertian Islam yang syumul, melengkapi seluruh
tuntutan kehidupan setap manusia di muka bumi. Allah SWT Tuhan Yang Maha
Bijaksana lantas dengan sifat kesempurnaanNya telah mengatur Al Quran
sebagai petunjuk yang penuh dengan keindahan, lengkap dengan petunjuk yang
mencakupi semua urusan hidup sepertimana yang telah difirmankan oleh Allah
SWT:
_ E` 4L;CO O) U4-^- }g`
7/E* _ O _O) jgj4O
]+O=^47 ^@g

Bermaksud: Tiadalah Kami alpakan (tertinggal) sesuatupun dalam Al-Kitab (Al-
Quran).
(A- Anam : 38 )

Kewajipan surah ni di baca di dalam sembahyang juga disebabkan
hikmah yang tersembunyi di sebalik pengertiannya yang boleh mencegah
manusia dari melakukan kejahatan dan kekejian. Namun kadangkala timbul
penyataan-penyataan yang meragukan iaitu terdapat juga manusia yang masih
kekal melakukan kejahatan sedangkan mereka mash menjaga solatnya. Dalam
hal ini perlu di perhatikan kualiti solat itu dari sudut penghayatan individu
terhadap makna-makna tersembunyi yang membawa kepada pengukuhan iman
seseorang. Apalah gunanya seseorang itu bersembahyang tanpa memahami
maksud setiap gerak laku dan bacaan solatnya yang mana keadaan itu tidak
ubah seperti burung kakak tua yang bijak berbicara tetapi langsung tidak
memahami apa yang ia perkatakan.
Untuk itu risalah ni digarap dengan harapan dihayati oleh semua kaum
muslimin lantas menggerakkan lagi hati nurani mereka untuk meneroka rahsia
kesempurnaan petunjuk sepanjang zaman iaitu Al Quran.
Fadhilat
1. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad r.a di dalam Musnadnya
bahawa Ubai bin Kaab membacakan kepada Nabi SAW Ummul Kitab
HURAIAN SUKATAN USRAH AT TAARIF: SURAH AL FATIHAH

Susunan : Al-Faqir IlaLlah Abu Mukhtar Al-Jawi
4
maka bersabda Rasulullah SAW Demi jiwaku yang berada ditangan Allah
tidak diturunkan ia di dalam Taurat dan tidak di dalam Injil dan tidak di
dalam Zabur dan tidak juga di dalam Furqan seumpamanya iaitu Sabu
Masani dan Al-Quran Al-Azim yang di berikan kepadaku.
2. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Sa'id bin al-Muallat, katanya, Aku
pernah mengerjakan solat, lalu Rasulullah saw memanggilku, tetapi aku
tidak menjawabnya, hingga aku menyelesaikan solat. Setelah itu, aku
mendatangi beliau, maka beliau pun bertanya, Apa yang menghalangimu
datang kepadaku? Maka aku menjawab, Ya Rasulullah, sesungguhnya
aku tadi sedang mengerjakan solat. Lalu baginda bersabda, Bukankah
Allah Ta'ala telah berfirman,
Og^4C =}Cg~-.-
W-ONL4`-47 W-O+l14-c- *.
OcOUg4 -O) 74NE1
Eg :Oj1^47 W
Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan
Rasul apabila Rasul menyerumu kepada yang memberi kehidupan
kepadamu.
(Al-Anfal: 24).
Dan, setelah itu baginda bersabda, Akan aku ajarkan kepadamu suatu
surah yang paling agung di dalam Al-Quran sebelum engkau keluar dari
masjid ini. Maka, beliau pun memegang tanganku. Dan, ketika beliau
hendak keluar dari masjid, aku katakan, Ya Rasulullah, engkau tadi telah
berkata akan mengajarkan kepadaku surah yang paling agung di dalam
Al-Quran. Kemudian baginda menjawab, Benar, Al-hamdulillahi rabbil
'alamin, ia adalah as-Sab'ul Masani dan Al-Quran Al-Azhim yang telah
diturunkan kepadaku.
3. Hadis riwayat Muslim dalam kitab sahih An-Nasa'i dalam kitab sunan dari
Ibnu Abbas, katanya, Ketika Rasulullah SAW sedang bersama Malaikat
Jibril, tiba-tiba Jibril mendengar suara dari atas. Maka, Jibril mengarahkan
pendangannya ke langit seraya berkata, Itulah pintu telah dibuka dari
langit yang belum pernah terbuka sebelumnya. Ibnu Abbas melanjutkan,
HURAIAN SUKATAN USRAH AT TAARIF: SURAH AL FATIHAH

Susunan : Al-Faqir IlaLlah Abu Mukhtar Al-Jawi
5
Dari pintu itu turun malaikat dan kemudian menemui Nabi SAW seraya
berkata, Sampaikanlah berita gembira kepada umatmu mengenai dua
cahaya. Kedua cahaya itu telah diberikan kepadamu, yang belum pernah
sama sekali diberikan kepada seorang nabi pun sebelum dirimu, iaitu
Fatihatul Kitab dan beberapa ayat terakhir surat Al-Baqarah. Tidaklah
engkau membaca satu huruf saja darinya melainkan akan diberi (pahala)
kepadamu.
4. Hadis riwayat al-Bukhari dalam kitab Fadhailul Qur'an, dari Abu Sa'id al-
Kudri, katanya, Kami pernah berada dalam suatu perjalanan, lalu kami
singgah, tiba-tiba seorang budak wanita datang seraya berkata,
Sesungguhnya ketua kabilah kami tersengat, apakah di antara kalian ada
yang bisa memberi ruqyah (jampi)? Lalu ada seorang lelaki yang berdiri
bersamanya, yang kami tidak pernah menyangka dia mempunyai ruqyah.
Kemudian orang itu membacakan ruqyah, maka ketua kabilah itu pun
sembuh. Lalu, ia (ketua kabilah) menyuruhnya diberi tiga puluh ekor
kambing, sedang kami diberi minum susu. Setelah ia kembali, kami
bertanya kepadanya, Apakah engkau memang pandai dan biasa
meruqyah (menjampi)? Maka ia pun menjawab, Aku tidak meruqyah,
kecuali dengan Ummul Kitab (Al-Fatihah). Jangan berbuat apa pun
sehingga kita datang dan bertanya kepada Rasulullah SAW, sahut kami.
Sesampai di Madinah kami menceritakan hal itu kepada Nabi SAW, maka
beliau pun bersabda, Dari mana dia tahu bahwa surat Al-Fatihah itu
sebagai ruqyah (jampi), bagi-bagilah kambing-kambing itu dan berikan
satu bagian kepadaku. Demikian pula riwayat Muslim dan Abu Dawud.
Khatimah
Surah yang besar ini adalah merupakan ringkasan atau initipati keseluruhan isi
Al-Quran iatu aqidah, syariat, qisah dan khabar. Adalah menjadi suatu hikmah
yang sangat besar ianya diletakkan di permulaan Al- Quran dan menjadi satu
surah yang paling banyak dibaca juga diwajibkan bacaannya dalam
sembahyang. Wallahualam
HURAIAN SUKATAN USRAH AT TAARIF: SURAH AL FATIHAH

Susunan : Al-Faqir IlaLlah Abu Mukhtar Al-Jawi
6

HURAIAN SUKATAN USRAH AT TAARIF: SURAH AL FATIHAH

Susunan : Al-Faqir IlaLlah Abu Mukhtar Al-Jawi
7
BAB 2
AL-ISTIAZAH


Aku berlindung dengan Allah dari syaitan yang direjam.
Al-Istiazah: Perlindungan Allah
Al-Istiazah ialah nama ringkas bagi doa ini, iaitu doa memohon
perlindungan Allah SWT, di mana seorang hamba memohon perlindungan dan
pemeliharaan Allah SWT daripada kejahatan syaitan yang derhaka lagi terkutuk.
Memohon perlindungan Allah SWT daripada syaitan yang merosakkan imannya,
yang sentiasa menghasut dan melalaikannya. Dan hamba itu memohon
perlindungan Allah Yang Maha Mengetahui akan tipu daya syaitan, hasutannya
dan hembusan was-wasnya, kerana syaitan itu tidak dapat dihalang kecuali
dengan kekuasaan penciptanya iaitu Allah SWT.
Seorang hamba yang benar-benar beriman, sentiasa percaya dan
meyakini bahawa dirinya pada setiap saat dan ketika tidak lekang dari
perlindungan Allah SWT. Orang beriman menyedari bahawa dirinya adalah
makhluk yang lemah, yang tidak mampu melindungi dirinya sendiri melainkan
dengan perlindungan Allah SWT yang tersangat halus dan teliti. Perlindungan
Allah SWT tersangatlah luas, seluas lautan rahmatNya yang tidak terhitung dan
tidak putus-putus.
Manusia diciptakan daripada setitis air mani yang hina sehingga lengkap
penciptaannya sebagai manusia yang sempurna yang dilengkapi dengan sistem
perlindungan yang dibekalkan oleh Alah SWT. Allah SWT menciptakan kulit yang
melitupi tubuh manusia dan melindungi manusia dari sebarang virus dan
penyakit yang berbahaya. Bahkan hebatnya perlindungan Allah SWT itu
sehinggakan bulu hidung yang diciptakan Allah SWT juga berfungsi melindungi
HURAIAN SUKATAN USRAH AT TAARIF: SURAH AL FATIHAH

Susunan : Al-Faqir IlaLlah Abu Mukhtar Al-Jawi
8
manusia setiap masa. Demikianlah hebat, luas dan halusnya perlindungan Allah
SWT terhadap hamba-hambaNya. Manusia sebenarnya begitu lemah sehingga
ia tidak mampu melindungi dirinya sendiri. Betapa manusia sangat memerlukan
Allah SWT dan perlindunganNya setiap saat dan ketika, sehingga manusia itu
pasti akan binasa sekiranya Allah SWT melepaskan perlindunganNya.
Firman Allah SWT:
Ep) -.- CCO;NC g4OEOO-
4O-4 p +O> _ '4
.4--Ee up) E_=O^` ;}g`
l4 }g)` jgu4 _ +O^^)
4p~E 1)UEO -4OOEN ^j
Sesungguhnya Allah menahan dan memelihara langit dan bumi supaya tidak
berganjak dari peraturan dan keadaan yang ditetapkan baginya (orbit), dan jika
keduanya (ditakdirkan) berganjak maka tidak ada sesiapapun yang dapat
menahannya daripada berlaku demikian selain dari Allah. Sesungguhnya Allah
Maha penyabar, lagi Maha Pengampun.
(Fathir : 41)
Pengertian Syaitan
Menurut Bahasa Arab diambil dari perkataan syatana bermaksud jauh
iaitu jauh dari setiap kebaikan dengan kefasiqannya. Makna syaitan juga ialah
takbur, menderhakai, dijauhkan dari Allah SWT. Syaitan ialah merupakan simbol
sifat kejahatan di kalangan manusia, jin dan binatang. Ini bermaksud sebarang
makhluk yang menderhakai Allah SWT dan mendorong makhluk lain
menderhakai Allah SWT adalah syaitan, iaitu makluk yang dipenuhi dengan sifat-
sifat kejahatan. Syaitan adalah musuh yang nyata bagi manusia, dan manusia
seharusnya bersikap tegas terhadap musuhnya ini.
Firman Allah SWT:
4W Ep) =}C^OO=- ^}=Oee"g
4N g--)lG` ^)
Sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi manusia.
(Yusuf : 5)
HURAIAN SUKATAN USRAH AT TAARIF: SURAH AL FATIHAH

Susunan : Al-Faqir IlaLlah Abu Mukhtar Al-Jawi
9
Golongan Syaitan
Syaitan boleh menjelma dalam dua keadaan, sama ada dalam bentuk jin
iaitu makhluk halus yang tidak dapat dilihat oleh mata kasar manusia, ataupun
dalam bentuk makhluk kasar di kalangan manusia itu sendiri.
Firman Allah SWT:
ElgEOE4 E4UEE_ ]7g
]/4^ -E4N 4-gC4OE- +^e"-
^-}^-4 /^ONC __u4
_O) *u4 4NOu=Ne O^-
-4O^O7N _
Demikianlah kami menjadikan bagi setiap Nabi itu musuh, syaitan-syaitan di
kalangan manusia dan jin dan sebahagian dari mereka menceritakan dusta
kepada sebahagian yang lain.
(Al-Anam: 112)

+O^^) 7.4O4C 4O- +OUO):~4
;}g` +^OEO g4+u4O> ^^)
4LUEE_ 4-gC41O=-
47.4Ogu 4g~--g
4pONLg`uNC
Sesungguhnya syaitan dan kaumnya melihat kamu dengan keadaan kamu tidak
dapat melihat mereka. Sesungguhnya Kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu
teman rapat bagi orang-orang yang tidak beriman.
(Al-Araf : 27)
Perjanjian Iblis
Manusia dan jin adalah makhluk Allah yang diperintahkan untuk
mengabdikan diri kepadaNya dan Allah melantik Rasul-RasulNya untuk
mengajar mereka (manusia dan jin) agar sentiasa berjalan di atas landasan
kebenaran. Firman Allah SWT:
4`4 e^UE= O}_^- "^e"-4
) p+lu4Og ^)g
Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah (kepadaKu)
HURAIAN SUKATAN USRAH AT TAARIF: SURAH AL FATIHAH

Susunan : Al-Faqir IlaLlah Abu Mukhtar Al-Jawi
10
(Adz-Dzariyaat : 56)

Segolongan dari mereka (jin dan manusia) beriman dengan ajaran yang
dibawa oleh para Rasul a.s. tetapi sebaliknya terdapat pula golongan yang
enggan, degil dan engkar. Malah golongan yang engkar ini juga bekerjasama
dan bantu-membantu sesama mereka untuk memusuhi dan melawan Rasul-
Rasul a.s. Permusuhan di antara dua golongan ini bermula dari keengganan,
keangkuhan dan kesombongan syaitan yang terawal iaitu iblis untuk sujud
kepada Nabi Adam a.s.
Firman Allah SWT:
4~ 4` ElE4L4` EO ^O)
El>O W 4~ 4^ OOE=
+OuLg)` /j_4^UE= }g` O^^
+O4-^UE=4 }g` -gC ^g 4~
^O)lu- Ogu+g` E NpO74C El
p 4O*:4> OgOg NOu=
ElE^) =}g` 4@OO- ^@
Allah berfirman: Apakah yang menghalangmu daripada sujud ketika Aku
perintahmu? Iblis menjawab: Aku lebih baik daripada Adam, Engkau (Wahai
Tuhan) jadikan daku dari api sedang dia Engkau jadikan dari tanah. Allah
berfirman: Turunlah engkau dari syurga ini, kerana tidak patut engkau berlaku
sombong di dalamnya; oleh sebab itu keluarlah, sesungguhnya engkau dari
golongan yang hina.
(Al-Araf : 12-13)

Bermula dari saat itulah Allah SWT menerang dan menegaskan bahawa
syaitan adalah musuh bagi manusia melalui firmanNya:
Ep) =}C^OO=- 7 4N
+7OgC+` -C4N _
Sesungguhnya syaitan adalah musuh, maka kamu ambillah ia sebagai musuh.
(Faatir: 6)

HURAIAN SUKATAN USRAH AT TAARIF: SURAH AL FATIHAH

Susunan : Al-Faqir IlaLlah Abu Mukhtar Al-Jawi
11
Bermula dari saat itu jugalah syaitan berterus-terusan menggoda dan
mahu menyesatkan manusia, sehingga mereka berjaya memperdaya Nabi Adam
a.s dan Hawa yang mengakibatkan keduanya dikeluarkan dari syurga Allah
SWT. Namun syaitan masih tidak berpuashati, bahkan mereka meminta Allah
SWT tangguhkan kematian mereka sehingga hari kiamat supaya mereka dapat
menyesatkan manusia keseluruhannya.
Firman Allah SWT:
4~ p4O EO)+Og^ _O) gO4C
4pO1ElNC ^@g 4~ El^^) =}g`
4@OL^- ^@_ _O) gO4C
ge^~4O^- gOUuE^- ^@g
4~ p4O .Eg OgLEuC4O^N
O}4L))CEe_ _ O) ^O-
gE+4CO^N_4 4-g4^- ^@_
Iblis berkata: Wahai Tuhanku! Jika demikian, berilah tempoh kepadaku hingga
ke hari mereka dibangitkan (hari kiamat). Allah berfirman: Engkau dari golongan
yang diberi tempoh. Hingga ke hari masa yang ditentukan itu (kiamat). Iblis
berkata: Wahai Tuhanku! Kerana Engkau telah menjadikan daku sesat, (maka)
demi sesungguhnya aku akan memperelokkan (memperlihatkan indah) segala
jenis maksiat kepada manusia di dunia, dan aku akan menyesatkan mereka
semuanya,
(Al-Hijr : 36-39)

Allah SWT mencabar Iblis dan tenteranya syaitan untuk menyediakan
pasukan untuk memerangi hamba-hambaNya.
Firman Allah SWT:
^e@O^4c-4 ^}4` =euC4-c-
gu+g` Elg>O=) U)U;_4
jgOU4N El)U^OC C)U}4O4
_^jOE-4 O) 4O^`-
gu-4 -;gN4 _ 4`4
N-g4C }C^OO=- )
-ONO7N ^gj
Dan angkutlah siapa yang kamu sanggupi di antara mereka dengan ajakanmu,
dan kerahlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukanmu yang berjalan
HURAIAN SUKATAN USRAH AT TAARIF: SURAH AL FATIHAH

Susunan : Al-Faqir IlaLlah Abu Mukhtar Al-Jawi
12
kaki dan bersyarikatlah dengan mereka pada harta dan anak-anak dan
berjanjilah mereka. Dan tidaklah janji syaitan kepada mereka adalah tipuan
belaka.
(Al-Isra: 64)
Amalan Syaitan
Syaitan mengamalkan segala bentuk maksiat dan kejahatan yang dilarang
Alaah SWT. Mereka juga melakukan segala perkara yang fahsya dan mungkar
dan amalan-amalan yang jahat.
Firman Allah SWT:
Og^4C 4g~-.- W-EON44`-47
E^^) NO;C^- +OO^1E^-4
C=^-4 N^e-4 /;_jO
;}g)` E4N ^}C^OO=-
+O+lg[4-;_ 7+UE
4pO)U^> ^_
Wahai orang yang beriman bahawasanya arak, judi, berhala, menenung nasib
(dengan panah) adalah kotor dari amalan syaitan sebab itu tinggalkan supaya
kamu menjadi orang yang beruntung.
(Al-Ma idah: 90)
Godaan Syaitan
Syaitan sentiasa memendam dendam kesumat yang tidak berkesudahan
terhadap manusia. Lantaran mereka sudah tersingkir dari syurga Allah SWT,
syaitan dengan angkuh dan sombongnya berhasat membawa manusia bersama-
sama mereka menghuni neraka jahannam selama-lamanya. Mereka akan
berterusan menggoda manusia bahkan mempunyai rangkaian godaan yang
hebat.
Firman Allah SWT:
_E44Og>E }g)` u-4
jguC ;}g`4 )_gUE= ;}4N4
jg+EuC }4N4 )_)Uj*.E*
HURAIAN SUKATAN USRAH AT TAARIF: SURAH AL FATIHAH

Susunan : Al-Faqir IlaLlah Abu Mukhtar Al-Jawi
13
W 4 _` -4OV^ -@OE-
^_
Kemudian aku datangi (goda) mereka, dari hadapan, dari belakang, dari kanan
dan dari kiri mereka; dan Engkau tidak akan dapati kebanyakan mereka
bersyukur.
(Al-Araf : 17)

O4O>4 -LOOg1E gu+g)`
4pONN@O=O+C O) ^e"-
p4;N^-4 O)_)U-4
=eOO- _
(Berkata iblis) dan Engkau (Allah) akan lihat kebanyakan dari mereka (manusia)
berlumba-lumba pada melakukan dosa dan permusuhan serta memakan yang
haram.
(AlMaidah : 62)

Rasulullah SAW pula menyatakan ianya berjalan dengan aliran darah
manusia: Sesungguhnya Syaitan itu meresap dalam diri anak Adam melalui
perjalanan darah manusia di dalam tubuhnya.
Jalan-Jalan Penyelinapan Syaitan
Al-Imam Al-Ghazali di dalam Ihya menjelaskan di antara jalan-jalan dan
ruang-ruang penyusupan syaitan di dalam hati manusia ialah;

Marah
Kemarahan yang tidak dikawal akan menutupi akal yang waras dan
mendedahi diri dengan hasutan syaitan. Akal yang waras adalah sebagai
benteng yang paling ampuh untuk menghadapi segala hasutan syaitan dan
tipu dayanya.
Al-Hafiz Abu Yula meriwayatkan kisah dua orang lelaki yang bertengkar di
hadapan Rasulullah SAW, lalu baginda bersabda yang bermaksud:
HURAIAN SUKATAN USRAH AT TAARIF: SURAH AL FATIHAH

Susunan : Al-Faqir IlaLlah Abu Mukhtar Al-Jawi
14
Aku mengetahui sesuatu yang kalau diucapkannya maka akan hilanglah apa
yang sedang bergelojak dalam diri (marah), iaitu; Audzu Billahi minasy
syaitaanir rajiim.

Nafsu Syahwat
Nafsu syahwat yang berkaitan dengan kehendak deria dan jasad, seperti
makanan, hubungan kelamin, harta benda dunia dan lain-lain.

Firman Allah SWT:
_ Ep) "^EL- E4OE`V
g7EOOO)
Sesungguhnya nafsu itu sentiasa menyuruh kepada kejahatan.
(Yusuf : 53)

Nafsu yang tidak diasuh mengikut perintah Allah SWT adalah tunggangan
syaitan, yang digunakan sepenuhnya untuk melalai dan menyesatkan
manusia. Oleh yang demikan Allah SWT menurunkan bulan Ramadhan
khusus bagi mentarbiyyah dan mengekang kehendak nafsu yang tidak
terbatas.

Tergesa-gesa
Sifat gopoh sering menjadikan seseorang itu terjebak di dalam kesusahan
dan syubhah. Sifat ini tidak cermat, tidak berhati-hati dan gelabah dapat
menjerumuskan seseorang mukmin melakukan sesuatu yang diharamkan
dan menjadi pangkal tercetusnya fitnah dan tragedi dalam kehidupan jemaah
dan pergerakan.

Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud :
(Sifat) tergesa-gesa datangnya dari syaitan (manakala) cermat (berhati-hati)
dari Allah Taala

HURAIAN SUKATAN USRAH AT TAARIF: SURAH AL FATIHAH

Susunan : Al-Faqir IlaLlah Abu Mukhtar Al-Jawi
15
Hasad dengki
Ini adalah jalan dan senjata syaitan yang paling ampuh kerana ia
memudarkan kewarasan fikiran dan kebijaksanaan. Orang yang sentiasa
terkongkong dengan sifat ini terdorong untuk melakukan apa sahaja
walaupun menyeleweng dan menafikan setiap potensi yang ada terhadap
saudaranya yang didengki menyebabkan rosaknya ukhuwah sesama jemaah.
Bahayanya hasad dengki ini sehingga Allah menurunkan satu ayat agar
manusia memohon perlindunganNya dari hasad dengki manusia.
Firman Allah SWT:
}g`4 @OE- c~4 -O) E=OEO
^)
Dan dari kejahatan orang yang hasad dengki apabila dia berdengki
(Al-Falaq : 5)

Mafhum sabda Rasulullah SAW :
Penyakit ummah sebelum kamu telah menular kepada kamu, iaitu hasad
dengki dan permusuhan. Permusuhan itu ialah pengikis atau pencukur, aku
tidak bermaksud pencukur rambut tapi (yang aku maksudkan) ialah pengikis
agama.
(Riwayat Al-Baihaqi)

Bakhil
Peluang syaitan menguasai anak Adam melalui sifat kikir dan takut papa.
Sifat ini menghalang seseorang berkorban harta untuk perjuangan Islam.
Menghalang seseorang berkorban harta untuk perjuangan Islam.
Menghalang dari menghulurkan bantuan kepada orang lain, mengikis rasa
simpati dan sifat kemanusiaan yang ada kepada seseorang.

Firman Allah SWT:
}C^OO=- N7g4C
4O^E^- NON`4C4
HURAIAN SUKATAN USRAH AT TAARIF: SURAH AL FATIHAH

Susunan : Al-Faqir IlaLlah Abu Mukhtar Al-Jawi
16
g7.4=E^) W +.-4
7g4C LE4Og^E` +OuLg)` 1E;_4
+.-4 77c4 _1)U4 ^ggg
Syaitan menjanjikan (menakutkan) kamu (risiko) kepapaan dan sentiasa
menyuruh melakukan kejahatan, akan tetapi Allah menjanjikan kamu
pengampunan dan kurnia Allah itu maha luas (kurnianya) dan maha
mengetahui.
(Al-Baqarah : 268)

Takbur
Susupan syaitan di dalam jiwa manusia dengan merasakan dialah yang
paling hebat dan menafikan kebaikan orang lain. Sifat inilah yang
menggugurkan darjat iblis. Firman Allah SWT:
^O)4 E4U~ gOj^U4Ug
W-c- 4E1E W-E=O
) "1)U) _O.
4OE'4c-4 4p~E4 =}g`
-jOg^- ^@j
Dan (ingatlah) ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah sekalian
kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka melainkan iblis, ia enggan dan
takabur dan adalah ia termasuk di kalangan orang-orang yang kafir.
(Al-Baqarah: 34)

Buruk Sangka ( Suuzzan ) Sesama Mukmin
Satu lagi sifat yang menjadi laluan syaitan untuk mencantas tali mahabbah
dan silaturrahim yang boleh meruntuhkan keutuhan jemaah, menjadi punca
fitnah dan penyebab tersebarnya bala bencana. Sebab itu Al-Quran melarang
buruk sangka melalui firman Allah SWT:
Og^4C 4g~-.- W-ONL4`-47
W-O+lg[4-;_- -LOOg1E =}g)`
^-}-- ]) 4*u4 ^-}--
_^) W
Wahai orang yang beriman, jauhilah dari (sifat) banyak prasangka, kerana
dari sangkaan itu adalah dosa.
HURAIAN SUKATAN USRAH AT TAARIF: SURAH AL FATIHAH

Susunan : Al-Faqir IlaLlah Abu Mukhtar Al-Jawi
17
(Al-Hujurat: 12)
Menghadapi Syaitan
Allah SWT membekalkan orang-orang beriman dengan beberapa senjata
yang ampuh untuk menghadapi godaan dan gangguan syaitan iaitu:

Ikhlas
Seseorang mukmin itu perlulah mengikhlaskan tauhid, niat, peribadatan,
perjuangan dan matlamat hanya semata-mata bagi Allah SWT dan
keredhaanNya. Ini kerana syaitan telah mengakui di hadapan Allah SWT
betapa sukar baginya untuk menundukkan hamba-hamba Allah SWT yang
benar-benar ikhlas di dalam setiap amal perbuatannya.
Firman Allah SWT:
4~ Elg>EOg): _EL4CO^N_
4-g4^- ^gg ) EE14lgN
N_u4g` --U^C^- ^g@
Telah berkata (Iblis) demi keagunganMu aku akan sesatkan mereka
semuanya. Melainkan di kalangan hambamu yang ikhlas.
(Shaad: 82-83)

Berpegang teguh dengan Islam
Hanya dengan rahmat dan hidayah Allah SWT sahaja seseorang manusia itu
dapat perlindungan dari godaan syaitan. Islam diturunkan sebagai hidayah
dan panduan hidup manusia bagi membezakan kebenaran perintah Allah
SWT dengan kepalsuan tipu daya syaitan. Maka dengan berpegang teguh
dengan Islam sahajalah kehidupan kita sebagai manusia terpelihara daripada
tipu daya syaitan.
Firman Allah SWT:
4~ -EOE- NO4O O>4N
v14-ON` ^j Ep) Og14:gN
"^1 El jgOU4N v}CUc )
^}4` ElE4lE>- =}g`
4j4^- ^jg
HURAIAN SUKATAN USRAH AT TAARIF: SURAH AL FATIHAH

Susunan : Al-Faqir IlaLlah Abu Mukhtar Al-Jawi
18
Allah berfirman: Inilah satu jalan yang lurus (Islam). Sesungguhnya hamba-
hambaKu (yang selalu mengikuti jalan yang lurus ini), tidaklah kamu (wahai
syaitan) berkuasa untuk menyesatkan mereka, kecuali sesiapa yang
mengikutimu dari golongan orang yang sesat.
(Al-Hijr : 41-42)

Al-Istiazah
Al-Istiaazah ini adalah senjata yang dibekalkan Allah SWT dan doa yang
diajar oleh Rasulullah SAW untuk menghadapi gangguan syaitan. Ini kerana
manusia itu lemah untuk menghadapi hasutan syaitan yang begitu halus,
tambahan pula manusia tidak dapat melihat syaitan sebagaimana mereka
dapat melihat manusia.
Firman Allah SWT:
-O) =4O~ 4p-47O^-
'Og4-c *.) =}g`
^}C^OO=- 1_O- ^_g
Oleh itu, apabila engkau membaca Al-Quran, maka mohonlah perlindungan
kepada Allah dari hasutan syaitan yang direjam.
(An-Nahl : 98)

~4 pO OONN El) ;}g`
g4OEE- -gC4OO=- ^__
OONN4 C) p4O p
p+OC^4 ^_g
Dan katakanlah: Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari bisikan-
bisikan syaitan. Dan aku berlindung kepadaMu, wahai Tuhanku, supaya
syaitan-syaitan itu tidak menghampiriku.
(Al-Mukminun : 97-98)

Zikrullah dan Kewaspadaan
Mengingati Allah dan berwaspada atau berjaga-jaga adalah sikap seorang
mukmin yang bertaqwa. Syaitan menghiasi kehidupan dunia ini sehingga
segala kemaksiatan kelihatan indah dah akhirnya melalaikan manusia dari
HURAIAN SUKATAN USRAH AT TAARIF: SURAH AL FATIHAH

Susunan : Al-Faqir IlaLlah Abu Mukhtar Al-Jawi
19
mengingati akhirat. Justeru zikrullah adalah senjata yang sentiasa
menyedarkan orang beriman akan hakikat penciptaan dunia yang sementara,
agar orang beriman itu sentiasa berwaspada menghadapi godaannya.
Firman Allah SWT:
]) -g~-.- W-OE>- -O)
gOO4` -j^C =}g)` ^}C^OO=-
W-NOEO> -O) - 4p+O^lG`
^g
Sesungguhnya orang-orang yang bertaqwa apabila ditimpa was-was dari
syaitan, mereka mengingati Allah dan mereka menjadi lebih berwaspada.
(Al-Araf: 201)
Mengingati Allah, bermuraqobah dan ibadah yang sempurna adalah kebal
untuk menghadapi syaitan yang direjam. Rasulullah SAW menjelaskan :
Apabila seseorang mengingati Allah, syaitan lumpuh dan berundur, tetapi
apabila dia lalai, syaitan menggangunya dengan was-was.

Istighfar
Allah SWT Maha Mengetahui akan rangkaian godaan dan tipu daya syaitan
yang licik dan halus, yang selalu dapat memperdaya dan melalaikan
manusia. Lantaran itu Allah SWT menghamparkan lautan keampunanNya
yang tersangat luas sebagai rahmat kepada manusia di atas kekhilafan diri
mereka. Istighfar adalah senjata bagi orang beriman yang sentiasa
mengharapkan rahmat, kasih sayang dan keampunanNya.
Firman Allah SWT:
~ EOg14lg4C 4g~-.-
W-O4O -O>4N )_O^
W-O7C4L^> }g` gO4uOO *.- _ Ep)
-.- NOg^4C =O+^e~.-
Og- _ +O^^) 4O-
+OO4^- N7gOO- ^)@
Katakanlah (kepada manusia): "Wahai hamba-hambaKu yang telah
melampaui batas terhadap diri mereka sendiri (melakukan maksiat),
janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, kerana sesungguhnya Allah
HURAIAN SUKATAN USRAH AT TAARIF: SURAH AL FATIHAH

Susunan : Al-Faqir IlaLlah Abu Mukhtar Al-Jawi
20
mengampunkan segala dosa; sesungguhnya Dia lah jua Yang Maha
Pengampun, lagi Maha Mengasihani.
(Az-Zumar : 53)

Solat
Solat yang khusyuk dan sempurna dapat menutup pintu kejahatan dan
kemungkaran yang disukai oleh syaitan.
Firman Allah SWT:
W ]) E_OUO- _OeuL> ^;4N
g7.4=E^- @OL^-4
Bahawa sesungguhnya sembahyang itu mecegah dari (melakukan)
kejahatan dan kemungkaran.
(Al-Ankabuut : 45)
Khatimah
Di dalam dunia ini ada dua pilihan sahaja sama ada kita mahu bersama
golongan Allah atau syaitan. Sebagai orang yang beriman semestinya kita
memastikan kita berada di atas landasan yang benar dan termasuk di dalam
golongan hizbu dan pendukung agama Allah. Wallahualam


HURAIAN SUKATAN USRAH AT TAARIF: SURAH AL FATIHAH

Susunan : Al-Faqir IlaLlah Abu Mukhtar Al-Jawi
21
BAB 3
BASMALLAH

O) *.- ^}4uOO-
1gOO- ^
Bermaksud: Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
(Al-Fatihah: 1)
Muqaddimah
Maha Suci Allah yang menurunkan wahyuNya yang mulia, Al-Quranul
Karim sebagai petunjuk yang penuh dengan keindahan dan kesempurnaan. Di
mulai Al Quran dengan Surah Pembukaan (Al-Fatihah), yang mana surah itu
pula dimulai dengan kalimah mulia iaitu;

yang juga dikenali


sebagai Basmallah.
Terdapat beberapa pendapat yang berbeza mengenai kedudukan
Basmallah di dalam surah Al-Fatihah. Imam Abu Hanifah dan Imam Malik
berpendapat Basmallah bukanlah salah satu dari ayat dalam Al-Fatihah, tetapi
Basmallah adalah permulaan setiap surah dan berfungsi sebagai pembatas di
antara satu surah dengan surah yang lain. Imam Syafie pula berpendapat
Basmallah adalah salah satu ayat di dalam Al-Fatihah, untuk itu Basmallah
hendaklah dibaca secara jahar (suara yang jelas) di dalam solat. Menurut beliau,
hukum membaca Basmallah di dalam solat adalah wajib. Namun sebagai
seorang muslim, kita percaya bahawa setiap ulama muktabar tersebut berijtihad
berdasarkan ilmu dan kepakaran masing-masing di dalam ilmu-ilmu Islam.
Semoga Allah SWT melimpahkan kurnia dan rahmat di atas ijtihad mereka yang
membuka jalan kepada umat Islam untuk lebih memahami intipati wahyu Allah
SWT.
Di dalam Al-Quran ada 114 surah, dan kesemuanya dimulai dengan
Basmallah, kecuali surah At-Taubah yang juga dinamakan Baraah; yang
HURAIAN SUKATAN USRAH AT TAARIF: SURAH AL FATIHAH

Susunan : Al-Faqir IlaLlah Abu Mukhtar Al-Jawi
22
bermaksud berlepas diri. Berlepas diri ini membawa maksud memutuskan
hubungan dan perjanjian damai dengan kaum musyrikin. Surah At-Taubah ini
merupakan satu pernyataan perang secara habis-habisan terhadap musyrikin
yang memerangi Islam, justeru surah ini tidak dimulai dengan Basmallah yang
bernafaskan perdamaian, cinta dan kasih sayang Allah SWT. Namun begitu
Basmallah ada disebutkan di pertengahan surah An-Naml ayat 30;
+O^^) }g` =}E^OUc +O^^)4
O) *.- ^}E;OO-
1gOO- ^@
Bermaksud: Sesungguhnya surat itu, dari SuIaiman dan sesungguhnya (isi)nya:
"Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

dan dengan demikian Basmallah itu terkandung di dalam Al Quran sebanyak 114
kali.

3.1 Konsep Basmallah Dalam Kehidupan
Segala perbuatan dan seluruh kehidupan seorang muslim seharusnya
diiringi dengan nama Allah SWT. Ini bagi memastikan segala perilaku seorang
muslim itu diiringi dengan matlamat ubudiyyah dan uluhiyyah. Membaca
Basmallah di permulaan setiap pekerjaan yang baik menggambarkan hubungan
yang terjalin di antara makhluk dengan penciptanya iaitu Allah SWT. Hubungan
yang terjalin ini mengikat hati hamba-hamba yang soleh dengan Pencipta
mereka di dalam segenap lapangan dan urusan hidup mereka.
Selepas memohon perlindungan Allah SWT dari gangguan syaitan
melalui doa Al-Istiazah, seseorang muslim yang beriman dituntut pula
memulakan apa-apa pekerjaan yang baik dengan menyebut namaNya. Setiap
pekerjaan yang baik dan dimulakan dengan Basmallah dikira ibadah disisi Allah
SWT dan pasti mendapat ganjaran pahala dariNya. Segala puji bagi Allah yang
Maha Pemurah di dalam melimpahkan kurnia kepada manusia.
Tujuan membaca Basmallah adalah untuk menunjukkan bahawa konsep
penyertaan qudrah Allah SWT yang menyebabkan qudrat kita terlaksana. Betapa
lemahnya kita sehingga setiap qudrat yang kita gunakan dalam kehidupan
HURAIAN SUKATAN USRAH AT TAARIF: SURAH AL FATIHAH

Susunan : Al-Faqir IlaLlah Abu Mukhtar Al-Jawi
23
sebenarnya berpunca dari qudrah Allah yang Maha Berkuasa. Disebabkan itulah
kita disarankan oleh jumhur ulama' untuk memulakan sesuatu tugasan dengan
Basmallah.
Sewaktu zaman jahiliyyah, kebanyakkan musyrikin Quraisy menyertakan
perilaku dan sumpah mereka atas nama berhala Hubal, Latta, Uzza dan Sya'biy
sebagai tanda kebanggaan mereka pada tuhan sesat mereka. Islam memberi
alternatif kepada umat Islam yang juga ingin mengizahkan Tuhan mereka
dengan adanya Basmallah pada setiap surah kecuali surah At Taubah. Namun
dalam perilaku jahat dan maksiat, kita diharamkan membacakan kalimah ini.
Kepada sesiapa yang membaca Basmallah semasa membuat kemungkaran
dengan tujuan menghina dan mencerca ayat suci ini maka kufurlah dia.
Nauzubillah...
Basmallah juga disertakan dengan nama-nama Allah yang mulia iaitu
Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Manusia yang membaca Basmallah adalah insan
yang memohon penyertaan qudrah Allah SWT dalam setiap pekerjaannya. Untuk
itu Allah meletakkan nama-namaNya yang terbaik (Ar-Rahman dan Ar-Rahim)
yang menggambarkan kasih sayangNya yang begitu luas di dalam Basmallah,
agar hamba-hambaNya berasa dekat dan mesra untuk memohon bantuan
dariNya.

3.2 Basmallah dan kepentingan menuntut ilmu
Ilmu mempunyai hubungan rapat dengan perkembangan Islam. Justeru
wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah SWT ke atas RasulNya, merupakan
suatu ayat yang mempunyai kaitan yang amat rapat dengan ilmu dan budaya
keilmuan, Firman Allah SWT:
4O^~- c) El)4O
Og~-.- 4-UE ^
Bermaksud: Bacalah (wahai Muhammad) dengan nama Tuhanmu yang
menciptakan (sekalian makhluk).
(Al-Alaq : 1)

HURAIAN SUKATAN USRAH AT TAARIF: SURAH AL FATIHAH

Susunan : Al-Faqir IlaLlah Abu Mukhtar Al-Jawi
24
Malahan dalam surah kedua yang diturunkan, iaitu surah Al-Qalam, Allah
SWT telah bersumpah pada permulaannya dengan Al-Qalam (pena), yang
walaupun kecil pada saiznya, tetapi mempunyai kesan yang besar di dalam
perkembangan ilmu dan budaya keilmuan, Firman Allah SWT yang bermaksud:
-] _ U^-4 4`4 4pNO7COEC
^
Bermaksud: "Nuun, Demi pena dan apa yang mereka tulis"
(Al-Qalam : 1)
Kedua-dua dalil di atas menggambarkan kepada kita betapa Islam adalah
suatu agama yang berteraskan ilmu, bukan bersandar kepada kepercayaan yang
karut dan khurafat. Juga menggambarkan bahawa ilmu mempunyai peranan
yang amat besar dalam mencorak kehidupan manusia. Sirah juga telah
membuktikan betapa Rasulullah SAW sendiri sangat menitikberatkan ilmu.
Antara contoh yang paling nyata adalah kesungguhan yang ditunjukkan oleh
Rasulullah SAW di dalam memerangi budaya buta huruf dan kejahilan di
kalangan masyarakat serta mengarahkan tawanan perang mengajar kaum
muslimin membaca dan menulis. Penekanan budaya ilmu di dalam Islam ini
jugalah yang telah melahirkan banyak cendekiawan Islam yang tersohor seperti
Al-Farabi, Al-Kindi, Ibnu Sina, Ibnu Battutah dan lain-lain. Seharusnya saudara
perhatikan, ayat pertama Surah Al-Alaq meletakkan penyertaan nama Allah
seiring dengan tuntutan menuntut ilmu. Betapa qudrat kita tidak mencukupi untuk
mencedok setitis ilmu pun dari selautan ilmu Allah SWT sekiranya tanpa bantuan
qudrah darinya. Ini bermakna, dalam kesungguhan kita menuntut ilmu, janganlah
kita lupa memohon bantuan Allah SWT dengan membaca Basmallah, agar ilmu
yang diperolehi itu adalah yang bermanfaat dan mendapat barakah dariNya,
Tuhan yang memiliki segala ilmu.
3.3 Khatimah
Islam merupakan ad-diin yang merangkumi semua urusan dan lapangan
hidup manusia. Seorang muslim menjalani rutin kehidupan yang sama dengan
seorang yang bukan muslim seperti makan, tidur, bekerja, berkeluarga,
HURAIAN SUKATAN USRAH AT TAARIF: SURAH AL FATIHAH

Susunan : Al-Faqir IlaLlah Abu Mukhtar Al-Jawi
25
bermasyarakat, berniaga dan sebagainya. Tetapi apa yang membezakan di
antara kehidupan seorang muslim dengan bukan muslim adalah penyertaan
qudrah Allah SWT di dalam setiap perbuatan. Basmallah menjadi garis pemisah
yang nyata, betapa kehidupan seorang yang bukan muslim itu kosong dan tidak
terisi, berbanding kehidupan seorang muslim yang hatinya sentiasa terikat
dengan Allah SWT dalam setiap gerak lakunya.
Kalimah Ar-Rahman dan Ar-Rahim yang digandingkan bersama
Basmallah pula merupakan kalimah yang menggambarkan sifat-sifat Allah SWT.
Kalimah Ar-Rahman diambil dari Ar-Rahmah yang bererti "belas kasihan", iatu
suatu sifat yang menggambarkan perbuatan memberi nikmat dan karunia. Jadi
kalimah Ar-Rahman itu bermaksud: Yang berbuat (memberi) nikmat dan kurnia
yang banyak. Kalimah Ar-Rahim juga diambil dari Ar-Rahmah, dan membawa
maksud: Yang mempunyai sifat belas kasihan, dan sifat itu tetap padaNya
selama-lamanya.
Maka Ar-Rahman Ar-Rahim itu bermaksud: Allah SWT adalah Tuhan
yang telah memberi nikmat yang banyak dan melimpahkan kurnia yang tidak
terhingga. Dia adalah Tuhan yang bersifat belas kasihan kepada makhlukNya.
Oleh kerana sifat belas kasihan itu adalah suatu sifat yang tetap padaNya, maka
nikmat dan kurniaan AllahSWT itu tidak pernah putus-putus diberi kepada
sekalian makhlukNya.
Sesungguhnya Muhammad SAW itu hanyalah seorang pesuruh Allah
yang menjunjung perintah untuk menyampaikan Al-Quran kepada manusia.
Hadirnya Basmallah di awal setiap surah menunjukkan bahawa, kesemua ayat
Al-Quran itu merupakan wahyu dari Allah SWT, bukan karangan Baginda SAW.
Kurniaan Allah SWT itu tersangatlah luas, malahan Basmallah itu sendiri adalah
sebahagian dari kurniaanNya yang tidak terhitung. Cukuplah dengan membaca
Basmallah di awal setiap pekerjaan yang baik, maka pekerjaan itu dikira ibadah
dan beroleh ganjaran dariNya. Betapa mudahnya Allah Yang Maha Pemurah
memberi kurnia kepada hamba-hambaNya.
Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang melimpahkan nikmat yang
tidak putus-putus dan tidak terhitung. Segala puji bagiNya yang mengizinkan diri
HURAIAN SUKATAN USRAH AT TAARIF: SURAH AL FATIHAH

Susunan : Al-Faqir IlaLlah Abu Mukhtar Al-Jawi
26
ini menghirup udara dengan nafas Islam, dan membenarkan nadi diriku ini
berdenyut dengan denyut keimanan. Allahuakbar...
HURAIAN SUKATAN USRAH AT TAARIF: SURAH AL FATIHAH

Susunan : Al-Faqir IlaLlah Abu Mukhtar Al-Jawi
27
BAB 4
KONSEP ULUHIYYAH DAN KONSEP RUBUBIYYAH

;E^- *. _4O --gUE^-
^g
Bermaksud: Segala puji bagi Allah, Rabb(tuhan) bagi sekalian alam.
(Al-Fatihah: 2)

4.1 Tauhid Uluhiyyah
Kalimah segala pujian (

), pada awal ayat di atas menunjukkan


bahawa segala pujian hanya layak untuk zat Allah SWT yang memiliki segala
sifat kesempurnaan dan Maha Suci dari segala sifat kekurangan. Sebagai
seorang hamba yang merendah diri kepada penciptanya, maka dengan penuh
kerendahan hati ditujukan segala pujian hanya dikhususkan untuk Allah SWT
dan segala pujian kepada makhluk sebenarnya hanyalah bersandar kepada
pujian terhadap Allah Azza wa Jalla yang Maha Agung.
Kalimah ALLAH selepas kalimah segala pujian (

) tersebut pula
merupakan satu kalimah yang telah digunakan oleh masyarakat Arab sejak
zaman jahiliyyah lagi. Segala sesuatu yang dianggap sakti dan dipuja oleh
mereka, mereka namakan AL-ILAH. Namun di antara banyak-banyak Tuhan
yang disembah oleh mereka pada ketika itu mereka tetap mempercayai
wujudnya SATU Tuhan yang paling berkuasa, Maha Tinggi dan Maha Mulia.
Maka untuk mengungkapkan tumpuan fikiran mereka kepada Tuhan Yang Maha
Esa itu lalu mereka mencantumkan pangkal huruf Alif dan Lam (alif lam-taarif)
bagi kalimah Al-Ilah, dan kemudian mereka buangkan huruf Hamzah yang
ditengah kalimah Al-Ilah itu lalu menjadi satu kalimah baru iaitu ALLAH.
Di dalam Al-Quran sendiri ada menyatakan bahawa orang-orang
musyrikin itu apabila ditanya oleh Rasulullah SAW siapakah yang menjadikan
HURAIAN SUKATAN USRAH AT TAARIF: SURAH AL FATIHAH

Susunan : Al-Faqir IlaLlah Abu Mukhtar Al-Jawi
28
semua ini pasti mereka akan menjawab: Allahlah yang menciptakan
semuanya!:
'4 _4^Ec ;}E` 4-UE
g4OEOO- 4O-4 4OOCEc4
";O=- 4OE^-4 O}7O4O
+.- W _O^+ 4pO7uNC ^g
Bermaksud: Padahal jika engkau bertanya kepada mereka siapa yang
menciptakan semua langit dan bumi, dan menyediakan matahari dan bulan,
pastilah mereka akan menjawab: Allah! Maka bagaimanakah masih dipalingkan
mereka?
(Al-Ankabut: 61)
Tauhid Uluhiyyah berpunca dari kalimah Allah tersebut yang membawa
pengertian seseorang itu mentauhidkan (mengesakan) Allah dari segi
ubudiyyah, iaitu pengibadatan dan penyembahan.
Beriman kepada uluhiyyah Allah bermaksud beritiqad bahawa hanya
Allah SWT sahaja yang berhak disembah, dicinta, dipatuhi dan ditumpui untuk
meminta. Ini bererti meletakkan seluruh percakapan, perbuatan dan tingkah laku
di atas petunjuk dan perintah Allah SWT semata-mata. Tauhid uluhiyyah juga
menuntut seseorang meyakini kemutlakan kuasa Allah SWT ke atas segala
sesuatu di alam ini. Keyakinan ini menetapkan bahawa hanya Allah SWT sahaja
yang berhak untuk membuat hukum dan peraturan bagi seluruh makhluk yang
diciptaNya.
Beriman dengan tauhid uluhiyyah bermaksud menolak penyembahan
terhadap segala yang selain Allah SWT dan mengakui serta menghayati
sepenuhnya kalimah Laa Ilaaha Illallah. Kerana tauhid uluhiyyah inilah, maka
Allah telah mengutuskan rasul-rasul Nya. Firman Allah SWT:
.4`4 4LUEcO }g` C)U:~ }g`
OcO ) /^O+^ gO^O) +O^^
4O) ) 4^ p+l;N
^g)
Bermaksud: Dan tiada Kami mengutus seorang rasul sebelum kamu melainkan
kami wahyukan kepadanya bahawasanya tidak ada Ilah melainkan Aku, maka
sembahlah olehmu akan Aku.
HURAIAN SUKATAN USRAH AT TAARIF: SURAH AL FATIHAH

Susunan : Al-Faqir IlaLlah Abu Mukhtar Al-Jawi
29
(Al-Anbiya: 25)

Kalimah Ilah ( O) ) yang terkandung di dalam kalimah syahadah
membawa beberapa pengertian yang saling melengkapi antara satu sama lain:

1. Ilah sebagai tempat tumpuan atau matlamat pengabdian
2. Ilah sebagai tempat perlindungan
3. Ilah sebagai tumpuan kecintaan
4. Ilah sebagai pemberi rezki
5. Ilah sebagai sumber perundangan

4.2 Tauhid Rububiyyah
Kalimah RABB ( ) pada ayat kedua surah Al-Fatihah itu pula membawa
maksud keimanan kepada rububiyyah Allah. Beriman kepada tauhid rububiyyah
bererti meyakini Allah SWT sebagai Rabb atau Pencipta terhadap segala
sesuatu, Pencipta alam dan sekalian isi kandungannya. Tauhid rububiyyah juga
bererti meyakini bahawa Allah SWT adalah Pemberi segala-galanya dan tidak
ada sesiapa yang dapat melakukan sesuatu kebaikan atau keburukan melainkan
dengan izinNya. Firman Allah SWT:
p)4 ElO=O;4C +.- OC) E
E-g-~ N. ) 4O- W ])4
Eu1@ONC OOC E E1.-4O
g)-;_Eg _ C
Bermaksud: Jika Allah menimpakan sesuatu kemudharatan kepadamu tidak ada
yang dapat menghilangkan kecuali Dia. Dan jika Allah mengkehendaki kebaikan
kepadamu, maka tidak ada yang dapat menolak kurnia Nya.
(Yunus: 107)

Beriman kepada tauhid rububiyyah juga bererti bertiqad bahawa Allah
adalah Tuhan Yang Menciptakan alam, mentadbir, memilikinya dan memberi
rezki, segala-galanya berada di bawah pengetahuan, kehendak dan
kebijaksanaanNya yang tidak terhingga. Firman Allah SWT:
HURAIAN SUKATAN USRAH AT TAARIF: SURAH AL FATIHAH

Susunan : Al-Faqir IlaLlah Abu Mukhtar Al-Jawi
30
4O> O) Og~-.- O.~4
=g-4O) O) gO)4O up
+O>-47 +.- CU^- ^O) 4~
Ng-4O) "O)4O Og~-.-
^ONC eOgNC4 4~ 4^
+/q eOg`q4 W 4~
Ng-4O) ]) -.- O)4C
+;O=) =}g` -)O;E^-
g Ogj =}g` @O^E^-
=e)_+: Og~-.- 4OEE +.-4
Ogg4 4O^- 4-g)U--
^g)g

Bermaksud: Apakah kamu tidak memperhatikan orang (Namrud) yang
mencabar Ibrahim tentang Tuhannya (Allah) karena Allah telah memberikan
kepada orang itu pemerintahan (kekuasaan). Ketika Ibrahim mengatakan:
"Tuhanku ialah Yang menghidupkan dan mematikan," orang itu berkata: "Saya
dapat menghidupkan dan mematikan)." Ibrahim berkata: "Sesungguhnya Allah
menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah dia dari barat," lalu
terdiamlah orang kafir itu; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang
yang zalim.
(Al-Baqarah : 258).

Al-Quran juga ada menerangkan bahawa setiap manusia sama ada yang
Islam atau bukan Islam, mempunyai naluri semulajadi yang mengakui
rububiyyah Allah SWT. Fitrah insaniyyah setiap manusia sudah sedia mengenali
dan mengakui rububiyyah Allah SWT.

Firman Allah SWT:
'4 _4^Ec ;}E` 4-UE
g4OEOO- 4O-4
O}7O4O +.- _ ~ ;O4^-
*. _ 4 -+O4- 4pOU;4C
^g)
HURAIAN SUKATAN USRAH AT TAARIF: SURAH AL FATIHAH

Susunan : Al-Faqir IlaLlah Abu Mukhtar Al-Jawi
31
Bermaksud: Dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka siapakah
yang menjadikan langit dan bumi? Tentu mereka akan menjawab: Allah!.
Katakanlah: segala puji bagi Allah: tetapi kebanyakan manusia tidak
mengetahui.
(Luqman: 25)

Oleh kerana fitrah inilah, walau sejauh mana sekalipun seseorang itu
melafazkan keingkarannya terhadap rububiyyah Allah, ketika dalam keadaaan
tersepit ia tetap akan kembali merayu kepada Allah.
Firman Allah SWT:
-O)4 g4Og=EN /OE`
UeE W-+O4NE1 -.-
4-)U^C` N. 4g].- OU
_^_ O) )OE^- _u4g
/4^G` _ 4`4 E^_
.4Lg4C4*) ) O7 O+E=
OOE ^@g
Bermaksud: Dan apabila mereka dilambung ombak yang besar seperti gunung,
mereka menyeru Allah dengan memurnikan ketaatan kepadaNya, maka tatkala
Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebahagian mereka tetap
menempuhi jalan yang lurus. Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat Kami
selain orang-orang yang tidak setia lagi ingkar.
(Luqman: 32)

Keupayaan memahami adanya Allah yang Maha Pencipta sudah
semulajadi dibekalkan ke dalam naluri manusia. Persoalannya adalah sama ada
fitrah ini dipupuk, diseleweng atau dibanteras. Sekiranya dibanteras, insan tadi
menzalimi diri dan hidupnya. Sekiranya diseleweng, akan songsanglah insan tadi
mengharungi hidup ini. Sekiranya naluri atau fitrah ini dipupuk, dididik dan
dipertingkatkan ketaqwaannya, natijahnya akan terpancarlah satu keyakinan
yang bulat bahawa Allah sahajalah sumber cipta yang berhak menerima
pengabdian yang penuh. Firman Allah SWT:
HURAIAN SUKATAN USRAH AT TAARIF: SURAH AL FATIHAH

Susunan : Al-Faqir IlaLlah Abu Mukhtar Al-Jawi
32
E_EE E-4OO_q-
E_.4O^>4 ^g ;~ EEU^ }4`
E_-Ee ^_ ;~4 =~ }4`
E_OcE1 ^
Bermaksud: Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan
ketaqwaan. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu,
sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya.
(Asy-Syams: 8-10)

4.3 Tauhid Uluhiyyah dan Tauhid Rububiyyah adalah asas Iman
Bagi manusia yang tidak beriman, naluri semulajadi mereka sebenarnya
mengakui rububiyyah Allah SWT. Manusia yang menganut agama apa sekalipun
mengakui wujudnya satu kuasa yang mencipta dan mentadbir perjalanan alam
semesta, yang mana kuasa tersebut dikenali sebagai Tuhan. Namun golongan
kafir tersebut enggan mengakui keesaan Allah SWT melalui tauhid uluhiyyah,
bahkan mereka meletakkan tuhan-tuhan palsu sebagai perantara di antara
mereka dengan kuasa besar yang mereka yakini tersebut. Keingkaran dan
keengganan mereka mengakui uluhiyyah Allah SWT inilah yang mengakibatkan
masih lagi tidak beriman, lantaran hati mereka ditutup untuk mengakui keesaan
Allah SWT.
Tauhid rububiyyah yang murni seharusnya melahirkan keimanan kepada
tauhid uluhiyyah. Tauhid uluhiyyah pula adalah pengesaan Allah dengan amal
perbuatan dan tingkah laku hamba yang membezakan di antara muslim dan
bukan muslim. Kedua-dua tauhid ini adalah asas keimanan seorang hamba. Ini
adalah kerana keyakinan yang teguh terhadap tauhidullah menjadi satu simpulan
yang kukuh (aqidah) di dalam jiwa seseorang. Simpulan kukuh inilah yang
dinamakan iman.
Tauhid rububiyyah dan tauhid uluhiyyah menjadi asas keimanan kerana ia
menetapkan beberapa asas utama dalam menentukan jalan kehidupan manusia
di atas dunia n. Asas-asas tersebut adalah:

1. Hidup untuk tujuan beribadah hanya kepada Allah
HURAIAN SUKATAN USRAH AT TAARIF: SURAH AL FATIHAH

Susunan : Al-Faqir IlaLlah Abu Mukhtar Al-Jawi
33
4`4 e^UE= O}_^- "^e"-4
) p+lu4Og ^)g
Bermaksud: Dan Aku (Allah) tidak menciptakan jin dan manusia melainkan
supaya mereka mengabdkan dirii kepadaKu.
(Adz-Zariyat: 56)

2. Menolak segala kepatuhan dan ketaatan kepada selain daripada Allah.
;4 4Lu1E4 O) ] lOE`q
OcO ] W-+:;N- -.-
W-O+lg[4-;_-4 =O7-C- W
Bermaksud: Dan sungguhnya Kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat
(untuk menyeru: "Sembahlah Allah, dan jauhilah thaghut.
(An-Nahl: 36)

3. Membina kehidupan di dunia menurut peraturan-peraturan Allah.
_/=/~4 ElG4O W-+lu>
) ++C) ^4).4O^)4
L=O;O) _ E`) O}4Ul4C
EE4gN 4OE:^- .E-4
u E-Eg E > .E+=
l]q 4 E-OOgu+> ~4
E_- LO~ VC@O ^g@
Bermaksud: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan
menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu
dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-
duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali
janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah
kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang
mulia.
(Al-Israa: 23)

4. Menegakkan masyarakat manusia berlandaskan tauhid kepada Allah.
4 W-O+4O^> 44` 1g41^-
) /-) "Og- }=O;O _/4EO
EuUl4C +O7- W W-Ou4
HURAIAN SUKATAN USRAH AT TAARIF: SURAH AL FATIHAH

Susunan : Al-Faqir IlaLlah Abu Mukhtar Al-Jawi
34
^OE:^- 4p-4OOg^-4
OO^) W -ggU+^ O^4^
) E_EcN W -O)4 +U~
W-O7g;N O4 4p~ -O
_O.O~ W g;_E)4 *.-
W-Ou _ :gO 7O4 gO)
u7+UE ]NO-EO> ^)g
Bermaksud: Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan
cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah
takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada
sesorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata,
maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan
penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar
kamu ingat.
(Al-Anam: 152)


4.4 Khatimah
Aqidah tauhid adalah aqidah yang sahih. Ini adalah kerana Allah sendiri
telah menjadi saksi di atas kesahihan ini.
Firman Allah SWT:
E)_E- +.- +O^^ 4O) )
4O- Oj^UE^-4
W-O7q4 Ug^- j*.~
OO^) _ 4O) ) 4O-
+OCjE+^- O1:EC^- ^g
Bermaksud: Allah menyatakan (kepada sekalian makhlukNya), bahawasanya
tiada Ilah melainkan Dia, yang mentadbirkan (seluruh alam) dengan keadilan,
dan malaikat-malaikat serta orang-orang yang berilmu (juga mengakui dan yang
demikian); tiada Ilah melainkan Dia; Yang Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana.
(Ali Imran: 18)

Sesiapa yang berpegang kepada aqidah tauhid dan membentuk
kehidupannya menurut tuntutan tauhid tersebut, maka akan selamatlah hidupnya
HURAIAN SUKATAN USRAH AT TAARIF: SURAH AL FATIHAH

Susunan : Al-Faqir IlaLlah Abu Mukhtar Al-Jawi
35
di dunia dan akhirat. Dan barangsiapa yang berpegang dengan kepercayaan
terhadap thagut, berhala dan tuhan-tuhan palsu yang lainnya, maka sudah pasti
hidupnya mengundang bencana sama ada di dunia mahupun di akhirat.

Ucapkanlah setinggi-tinggi pujian wahai saudara-saudaraku sekalian ke
hadrat Allah SWT yang mengurniakan sebesar-besar nikmat iaitu nikmat Islam
dan iman kepada kita. Tanpa kedua-dua nikmat ini, sudah pasti kita tidak ada
nilainya di sisi Allah SWT, Tuhan yang menciptakan alam semesta dan seluruh
isi kandungannya. Alhamdulillah....
HURAIAN SUKATAN USRAH AT TAARIF: SURAH AL FATIHAH

Susunan : Al-Faqir IlaLlah Abu Mukhtar Al-Jawi
36
BAB 5
KONSEP RAHMAH

^}4uOO- 1gOO- ^@
Bermaksud : Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
(Al-Fatihah : 3)

5.1 Muqaddimah
Seperti yang telah dibahaskan di dalam bab Basmallah sebelum ini,
kalimah Ar-Rahman dan Ar-Rahim berasal dari kata dasar yang sama iaitu Ar-
Rahmah. Di mana Ar-Rahman membawa maksud; Yang memberi nikmat dan
kurnia yang banyak atau lebih mudah difahami sebagai Yang Maha Pemurah
(dalam memberi nikmat). Manakala Ar-Rahim pula membawa maksud; Yang
mempunyai sifat belas kasihan atau lebih mudah difahami sebagai Yang Maha
Penyayang, dan sifat itu (penyayang) tetap padaNya selama-lamanya.
Walaupun sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini telah disebut di dalam
Basmallah, namun ia diulang sekali lagi di dalam ayat ketiga ini bagi
menunjukkan betapa Allah SWT itu terlau dekat dan mudah untuk didampingi
oleh hamba-hambaNya. Ia juga diulang bagi menjalinkan hubungan yang
berkekalan di antara Allah SWT dengan hamba-hambaNya, hubungan yang
dijalinkan atas rasa ketenangan, kedamaian dan kemesraan di antara makluk
dan Penciptanya. Hubungan mesra inilah yang akan melahirkan kesyukuran dan
sanjungan dalam diri seorang hamba kepada Allah SWT yang telah menciptakan
dirinya.
Manusia yang hidup di zaman jahiliyyah kuno selalu menggambarkan
tuhan mereka sebagai tuhan yang mempunyai sifat keganasan dan kezaliman.
Tuhan-tuhan palsu seperti Firaun dan Namrud menzahirkan kezaliman mereka
HURAIAN SUKATAN USRAH AT TAARIF: SURAH AL FATIHAH

Susunan : Al-Faqir IlaLlah Abu Mukhtar Al-Jawi
37
menindas dan membunuh semata-mata untuk memaksa manusia tunduk dan
menyembah mereka. Cerita dongeng Greek pula menggambarkan tuhan-tuhan
yang dikenali sebagai dewa-dewa (Olympus dsb) merupakan tuhan yang bersifat
bengis dan pemarah, menurunkan ribut taufan dan bencana sekiranya tidak
diadakan korban (nyawa manusia, gadis dan kanak-kanak) untuk santapan
mereka. Manakala masyarakat Arab jahiliyyah pula percaya tuhan-tuhan berhala
mereka akan menimpakan segala sial dan bencana kepada keluarga mereka jika
memperoleh anak perempuan, lalu anak itu haruslah dibunuh dan dikorbankan.
Lantaran itu apabila Islam diturunkan melalui wahyu Allah SWT ke atas
RasulNya Muhammad SAW, sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu diulang berkali-
kali sama ada di dalam Al-Fatihah, mahupun di awal setiap surah. Malah
diturunkan pula satu surah yang khusus untuk menggambarkan sifat Allah SWT
Yang Maha Pemurah iaitu Surah Ar-Rahman. Maka dengan yang demikian,
terhapuslah kebimbangan dan kegelisahan di dalam hati manusia untuk
mendampingi Allah SWT dan fahamlah sekalian manusia bahawa sesungguhnya
Allah SWT itu Tuhan yang bersifat belas dan Maha Pengasih, tidak seperti
tuhan-tuhan palsu tersebut yang sentiasa memburu mereka dengan api dendam
dan kemarahan.
Allah SWT memperkenalkan diriNya melalui uslub (cara) yang sangat
indah dan bijaksana. Melalui uslub yang menghapuskan rasa kebimbangan dan
digantikan dengan rasa ketenangan, uslub yang menghapuskan kegelisahan dan
diganti dengan jalinan kemesraan di antara hamba dengan Penciptanya.

5.2 Tauhid Asma wa Sifat
Telah dibahaskan pada huraian ayat kedua Surah Al-Fatihah mengenai
tauhid uluhiyyah dan rububiyyah sebagai asas kepada keimanan. Satu lagi dari
cabang ilmu tauhid adalah mempercayai dan meyakini asma (nama-nama) dan
sifat Allah SWT. Tauhid asma dan sifat ini juga merupakan pelengkap kepada
kesempurnaan kedua-dua tauhid uluhiyyah dan rububiyyah.
Allah SWT adalah RABB yakni yang mencipta segala-galanya, dan ILAH
yakni satu-satunya Tuhan yang wajib disembah. Oleh yang demikian zat (ciri
HURAIAN SUKATAN USRAH AT TAARIF: SURAH AL FATIHAH

Susunan : Al-Faqir IlaLlah Abu Mukhtar Al-Jawi
38
fizikal) Allah SWT itu sama sekali tidak menyerupai sesuatu apapun, sesuai
dengan sifatNya sebagai Pencipta Yang Maha Agung. Zat Allah SWT itu juga
mustahil untuk digambarkan oleh mana-mana manusia kerana apa sahaja yang
boleh manusia gambarkan merupakan makhluk, bukannya Pencipta.
Firman Allah SWT:
~ 4O- +.- NEO ^ +.-
EO- ^g ;)-4C 4
;ONC ^@ 4 }74C N-. -O
lEO ^j
Bermaksud: Katakanlah; Dialah Allah Yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang
bergantung kepadaNya segala sesuatu. Dia (Allah) tidak beranak dan tidak pula
diperanakkan. Dan tidak ada sesuatupun yang setara (serupa) dengan Dia
(Allah).
(Al-Ikhlas : 1-4)

Oleh yang demikian, manusia ditegah dan diharamkan untuk
membahaskan, menggambarkan dan membayangkan zat (ciri fizikal) Allah SWT.
Kerana membahas, menggambar dan membayangkan zat Allah SWT itu adalah
mustahil bagi manusia yang terbatas kemampuan akal fikirannya.
Namun begitu Allah SWT Yang Maha Bijaksana memperkenalkan diriNya
kepada manusia dengan menyebut nama-nama (asma) dan sifat-sifatnya Yang
Maha Mulia. Maka dengan yang demikian, manusia bolehlah mengenali dan
mendampingi Tuhan mereka tanpa sebarang keraguan dan sangsi. Ar-Rahman
dan Ar-Rahim yang disebut dalam surah Al-Fatihah ini juga merupakan
sebahagian dari asma dan sifat Allah SWT.
Dapatlah difahami di sini bahawa tauhid asma dan sifat ini merupakan
salah satu dari asas Iman yang melengkapkan dan memperkukuhkan lagi
keyakinan manusia terhadap satu-satunya Pencipta mereka iaitu Allah SWT.

5.3 Islam adalah agama kasih sayang
Dewasa ini terlalu banyak fitnah dan tohmahan yang dilemparkan
terhadap Islam. Masyarakat dunia hari ini menfitnah Islam sebagai agama
HURAIAN SUKATAN USRAH AT TAARIF: SURAH AL FATIHAH

Susunan : Al-Faqir IlaLlah Abu Mukhtar Al-Jawi
39
keganasan, agama yang dipenuhi perasaan dendam, agama yang mencetuskan
perang, agama yang menyebabkan masalah dan perpecahan. Sedangkan Islam
itu sebenarnya agama kasih sayang dan kedamaian. Sabda Rasulullah saw:

Bermaksud: Barang siapa yang kasih sayang meskipun kepada seekor burung
yang disembelih, Allah kasih dan sayang kepadanya pada hari kiamat.
(H.R Bukhari)

Betapa Islam merupakan agama yang menekankan kedamaian sehingga
sewaktu menyembelih burung pun dituntut menggunakan kasih sayang, yakni
dengan menggunakan pisau yang tajam, bukannya kuku atau tulang agar tidak
menyakiti haiwan tersebut. Hubungan kasih sayang di dalam Islam tebahagi
kepada tiga;
Kasih Pencipta (Allah SWT) kepada hambaNya
Kasih hamba kepada Pencipta
Kasih makhluk sesama makhluk

5.3.1 Kasih Pencipta (Allah SWT) kepada hambaNya
Seperti yang telah dibahaskan sebelum ini, Allah SWT adalah Tuhan yang
memiliki sifat Yang Maha Pemurah (di dalam melimpahkan nikmat) dan Yang
Maha Penyayang (belas dan kasih Allah kepada hamba-hambaNya adalah sifat
yang tetap padaNya selama-lamanya).
Pemurahnya Allah SWT sehingga nikmat dan kurniaNya diberikan kepada
manusia tidak kira yang beriman mahupun yang kafir. Ini bermakna golongan
kafir juga berhak menikmati nikmat Allah SWT seperti menghirup udara segar,
makan dan minum, mengaut setitis kemewahan dari selautan kekayaan Allah
SWT.
Firman Allah SWT:
O4 p 4pO74C +EEL- LOE`q
LEEgO4 E4UEE- }Eg
NO'4C ^}4uOO)
jg@ONO+:g Lc }g)` lO_g
HURAIAN SUKATAN USRAH AT TAARIF: SURAH AL FATIHAH

Susunan : Al-Faqir IlaLlah Abu Mukhtar Al-Jawi
40
EjOE4`4 OgOU4 4pNOE_;4C
^@@
Bermaksud : Dan sekiranya bukan karena hendak menghindari manusia
menjadi umat yang satu (dalam kekafiran), tentulah kami buatkan bagi orang-
orang yang kafir kepada Tuhan Yang Maha Pemurah loteng- loteng perak bagi
rumah mereka dan (juga) tangga-tangga (perak) yang mereka menaikinya.
(Az-Zukhruf : 33)

Ayat ini menunjukkan betapa Allah SWT itu Maha Pemurah sehingga Dia
mampu memberi kekayaan kepada kesemua orang-orang kafir. Namun Allah
SWT tidaklah berbuat begitu (memberi kekayaan kepada semua orang kafir),
kerana jika yang demikian sudah pasti manusia berlumba-lumba untuk menjadi
kafir.
Manakala sifat Ar-Rahim yakni kasih dan sayang Allah SWT itu adalah
satu sifat yang khusus untuk orang-orang yang beriman, iaitu orang yang taat
dan patuh mengikuti jalan dan perintah Allah SWT dan Rasulnya.
Firman Allah SWT:
~ p) +L7 4pOcl> -.-
Og^ON)lE> N7l):NC +.-
Og^4C4 7 74O+^O
+.-4 EOOEN _OgOO
Bermaksud: Katakanlah: "Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku,
niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu." Allah Maha
Pengampun lagi Maha Penyayang.
(Ali Imran : 31)

Dan di antara hamba-hamba Allah yang berhak mendapat kasih
sayangNya adalah mereka yang berjuang menegakkan kesucian agamaNya
(Islam) secara tersusun sebagai sebuah jamaah.
Firman Allah SWT:
Ep) -.- OUg47 -g~-.-
]OUg-NC O) g)-O):Ec E=
_^^WE E}41u4+ _OOE` ^j
HURAIAN SUKATAN USRAH AT TAARIF: SURAH AL FATIHAH

Susunan : Al-Faqir IlaLlah Abu Mukhtar Al-Jawi
41
Bermaksud: Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berperang untuk
membela agamaNya, dalam barisan yang teratur rapi, seolah-olah mereka
sebuah bangunan yang tersusun kukuh.
(As-Soff : 4)

5.3.2 Kasih hamba kepada Pencipta
Sebagai seorang hamba yang beriman, sudah pasti kita mengharapkan
Allah SWT membalas cinta kita terhadapNya. Satu-satunya cara untuk
memastikan cinta kita dibalas olehNya adalah dengan mencintai Allah SWT dan
RasulNya sepenuh hati, serta mematuhi segala perintah Allah SWT, dan
mengikuti jalan dan sunnah RasulNya, Nabi Muhammad SAW. Firman Allah
SWT:
~ p) +L7 4pOcl> -.-
Og^ON)lE> N7l):NC +.-
Og^4C4 7 74O+^O
+.-4 EOOEN _OgOO
Bermaksud: Katakanlah: "Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku,
niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu." Allah Maha
Pengampun lagi Maha Penyayang.
(Ali Imran : 31)

Sebagai hamba Allah SWT yang beriman, cinta terhadap Allah SWT
mengatasi rasa cintanya terhadap sesuatu yang lain. Malah rasa cinta terhadap
mahluk dan dunia tidak mampu untuk menghalang hamba-hamba yang beriman
dari terus mengingati Allah SWT yang dicintai.
Firman Allah SWT:
Og^4C 4g~-.- W-ONL4`-47
7)_U> 774O^` 4
u }4N @O-gO *.- _ }4`4
E^4C ElgO Elj^q N-
4p+OOEC^- ^_
Bermaksud: Wahai orang-orang Yang beriman! janganlah kamu dilalaikan oleh
(urusan) harta benda kamu dan anak-pinak kamu daripada mengingati Allah
HURAIAN SUKATAN USRAH AT TAARIF: SURAH AL FATIHAH

Susunan : Al-Faqir IlaLlah Abu Mukhtar Al-Jawi
42
(dengan menjalankan perintahNya). dan (ingatlah), sesiapa yang melakukan
demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi.
(Al-Munafiquun : 9)

5.3.3 Kasih makhluk sesama makhluk
Islam tidak pernah menghalang manusia dari berkasih sayang. Cinta dan
kasih sesama manusia, cinta terhadap anak, keluarga dan harta benda adalah
nikmat dan perhiasan yang Allah SWT kurniakan bagi memberi seri dan
keindahan dalam kehidupan manusia.
Firman Allah SWT:
=}))CNe +EELUg OUNO g4OE_O=-
;g` g7.=Og)4- 4-gL4:^-4
)OOgCE4^-4 jE4OCL^-
;g` UE--~.- gO_g^-4
^OEC^-4 gO4`O=O^-
Eu^-4 g[OE^-4
CgO 744` jE_O4OE^-
4Ou^O- W +.-4 +E4gN
;ONO 4*E^- ^j
Bermaksud: Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-
apa yang diingini, iatu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis
emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah
kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik.
(Ali Imran : 14)

Namun yang demikian, kasih sayang manusia terhadap makhluk dan
perhiasan dunia hendaklah didasari oleh kasih sayang yang tertinggi dan
teragung, iaitu mencintai Allah SWT. Ini bermakna, Islam meletakkan cinta
terhadap Allah SWT sebagai perkara utama. Sekiranya cinta terhadap makhluk
dan dunia menghalang kita dari melaksanakan ketaatan terhadap perintah Allah,
dan mendorong kita melakukan maksiat maka cinta seperti itu hendaklah
ditinggalkan.
Firman Allah SWT:
HURAIAN SUKATAN USRAH AT TAARIF: SURAH AL FATIHAH

Susunan : Al-Faqir IlaLlah Abu Mukhtar Al-Jawi
43
4L^1O44 =}=Oee"-
gOuCEg4O) +OuU4EO +OG`q
Lu-4 _O>4N }u-4 +OU=g4
O) u-4`~4 p O:;-- Oj
EluCEg4O)4 O)
+OOE^- ^j p)4
C-EE_E_ -O>4N p CjO;= O).
4` "^1 El gO) EUg E
E_ugC> W E_:gO=4 O)
4Ou^O- +NOu4` W
;7)lE>-4 O):Ec ;}4` =4^
O) _ O O) 7N_O4`
:N)O4^q E) +L7
4pOUEu> ^)
Bermaksud: Dan Kami wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua ibu
bapanya; ibunya telah mengandungnya dengan menanggung kelemahan demi
kelemahan (dari awal mengandung hingga akhir menyusunya), dan tempoh
menceraikan susunya ialah dalam masa dua tahun; bersyukurlah kepadaKu dan
kepada kedua ibubapamu; dan (ingatlah), kepada Akulah jua tempat kembali.
Dan jika mereka berdua (ibubapa) mendesak supaya engkau
mempersekutukanKu dengan sesuatu yang engkau tidak mengetahui, maka
janganlah engkau taat kepada mereka berdua; dan bergaulah dengan mereka di
dunia dengan cara yang baik, dan turutlah jalan orang-orang yang rujuk kembali
kepadaKu (orang-orang yang soleh), kemudian kepada Akulah tempat kembali
kamu semuanya, maka Aku akan menerangkan kepada kamu segala yang kamu
telah kerjakan.
(Luqman : 14-15)

5.4 Khatimah
Tauhid asma wa sifat merupakan pelengkap kepada tauhid uluhiyyah dan
tauhid rubbubiyyah. Di mana melalui tauhid asma wa sifat ini manusia dapat
mengenali Pencipta mereka melalui sifat dan nama-namaNya yang mulia dan
terpuji. Islam dengan jelas menegaskan bahawa zat (ciri fizikal) Allah SWT
langsung tidak menyerupai sesuatu apapun yang mampu dibayangkan oleh
minda manusia yang terbatas kemampuannya.
HURAIAN SUKATAN USRAH AT TAARIF: SURAH AL FATIHAH

Susunan : Al-Faqir IlaLlah Abu Mukhtar Al-Jawi
44
Islam juga jelas merupakan agama yang bertunjangkan kasih sayang dan
persaudaraan, bukan agama pelopor keganasan seperti yang digambarkan oleh
musuh-musuh Islam. Islam tidak menghalang manusia dari berkasih sayang
tetapi Islam tetap meletakkan batas-batasan yang jelas dalam persoalan cinta
dan kasih sayang. Cinta terhadap Allah SWT mestilah lebih utama dari rasa cinta
terhadap makhluk. Cinta terhadap makhluk pula mestilah di dasari cinta terhadap
Allah, Tuhan Yang Mencipta perasaan cinta itu. Dan bilamana cinta terhadap
makhluk mendorong kita melakukan maksiat kepada Allah SWT, maka cinta
seperti itu wajib ditinggalkan.
Ini kerana cinta kepada makhluk dan dunia tidak bersifat kekal, ia akan
hilang dan dilupakan juga bila sampai waktunya. Iaitu ketika manusia berkumpul
di Padang Mahsyar kelak, manusia sudah pasti melupakan cintanya kepada hal-
hal dunia kerana apa yang difikirkannya ketika itu hanyalah dirinya sendiri. Tetapi
cinta hamba kepada Penciptanya adalah berdasarkan iman dan taqwa, dan cinta
itu sudah pasti dibalas Allah SWT maka jadilah cinta itu kekal selama-lamanya.
HURAIAN SUKATAN USRAH AT TAARIF: SURAH AL FATIHAH

Susunan : Al-Faqir IlaLlah Abu Mukhtar Al-Jawi
45
BAB 6
KEIMANAN KEPADA HARI AKHIRAT

l)U4` gO4C -g].- ^j
Bermaksud: Yang Memiliki Hari Pembalasan.
(Al-Fatihah: 4)

6.1 Muqaddimah
Ayat Keempat dari Surah Al-Fatihah ini boleh dibaca didalam dua wajah
iaitu:
( l)U4` );bererti; Yang Memiliki Hari Pembalasan
( l)U4` );bererti; Raja @ Yang Menguasai Hari Pembalasan
Ayat ini juga memberi penekanan terhadap aspek keimanan kepada Hari
Akhirat yang merupakan salah satu daripada cabang rukun iman yang enam.
Nama lain bagi Hari Akhirat (Yaumul Akhirah) adalah Yaumul Hisab, Yaumul
Qiyamah, Yaumud Deen dan lain-lain lagi seperti yang terdapat didalam Al-
Quran.
Di dalam ayat yang sebelum ini kita telah mendalami sifat Ar-Rahman dan
Ar-Rahim. Namun begitu, betapa Rahman dan Rahimnya Allah namun Dia tetap
jua memiliki sifat Keadilan, lantaran sifat Rahman dan Rahim itu tidaklah lengkap
sekiranya tidak disempurnakan dengan sifat Keadilan. Lantaran sifat
keadilanNya maka Allah menciptakan Hari Akhirat untuk menghitung segala
amalan hambaNya dan memberikan ganjaran yang setimpal dengan usaha yang
telah dilakukan di dunia ini. Dalam sebuah hadis ada dinyatakan yang
bermaksud:
Daripada Adi bin Hatim r.a berkata: Rasulullah SAW bersabda: Tidak ada
seorang juapun di antara manusia ini kecuali (pada hari Qiamat nanti) akan
dipercakapi oleh Allah SWT (di hadapkan ke mahkamah Allah SWT). Maka pada
HURAIAN SUKATAN USRAH AT TAARIF: SURAH AL FATIHAH

Susunan : Al-Faqir IlaLlah Abu Mukhtar Al-Jawi
46
waktu tidak ada orang lain yang sanggup menjadi juru bicara (peguam) antara
keduanya. Lalu orang yang sedang di hisab oleh Allah SWT akan melihat ke
sebelah kanannya, maka dia tidak melihat sesuatu melainkan hanya pahala
kebaikan yang pernah dia lakukan ketika berada di dunia dahulu. Dan apabila
dia cuba melihat ke sebelah kiri, maka dia tidak melihat melainkan hanya
balasan perbuatan jahat yang pernah dilakukannya ketika berada di dunia
dahulu. Kemudian apabila melihat ke hadapan, maka dia tidak melihat sesuatu
melainkan hanya api neraka. Maka tanamlah rasa takut terhadap api neraka
(jauhilah siksaannya) walaupun seandainya kamu hanya mampu bersedekah
dengan sebelah buah kurma sahaja.
(Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim)

6.2 Menghadapi Hari Pengadilan
Sebagai seorang hamba yang beriman kepada Allah dengan sepenuh
hati, seharusnya terdapat imbangan perasaan khauf iaitu takut akan
pembalasanNya dan perasaan raja iaitu mengharapkan rahmat dan kasih
sayang Allah SWT.
Hari Akhirat merupakan mahkamah keadilan yang agung di mana setiap
amalan manusia sama ada yang baik mahupun yang jahat akan dihitung dan
dibalas walau hanya sebesar zarah sekalipun.
Keimanan kita terhadap keadilan Allah ialah dengan keyakinan yang
penuh bahawa Allah menjalankan keadilan yang sepenuhnya dan tidak mungkin
ada keadilan manusia yang sampai ke darjat itu. Hari Pembalasan merupakan
hari yang paling penting di dalam sejarah hidup kita kerana itulah masanya yang
menentukan sama ada kita akan berbahagia atau tersiksa selama-lamanya.
Firman Allah SWT:
E-^OE ]NO'> *.)
+-44 4>4O^` :41;O W
7+-OgNC 7OjO^47
gO^1) ]ONE_O> ^gg
HURAIAN SUKATAN USRAH AT TAARIF: SURAH AL FATIHAH

Susunan : Al-Faqir IlaLlah Abu Mukhtar Al-Jawi
47
Bermaksud: Mengapakah kamu kafir kepada Allah sedangkan dahulunya kamu
adalah mati maka dihidupkan kamu kemudian dimatikannya kamu, kemudian
dihidupkan kamu kembali, kemudian kepadaNyalah kamu kembali.
(Al-Baqarah: 28)

Ayat di atas pula menjelaskan bahawa sejarah hidup manusia ini terdiri daripada
5 fasa/bahagian iaitu:
1. Fasa sebelum dilahirkan ke dunia ini; alam ruh
2. Fasa penghidupan di atas dunia ini; semasa hayat di dunia
3. Fasa diceraikan ruh daripada jasad; mati iaitu di alam kubur
4. Fasa sesudah Qiamat iaitu di padang mahsyar; dihidupkan kembali
semua makhluk untuk di hisab/dihitung amalannya
5. Fasa sesudah Hari Perhitungan; iaitu kembali manusia kepada Allah. Ahli
syurga akan dimasukkan ke syurga dan ahli neraka akan dimasukkan ke
neraka; semuanya kembali kepada Allah.


6.2.1 Fasa pertama
Yang dimaksudkan oleh ayat 28 darI surah Al-Baqarah di atas iaitu;
....sedang dahulunya kamu adalah mati... ialah keadaan dimana ruh manusia
belum lagi ditemukan oleh Allah SWT dengan jasadnya. Di dalam Al-Quran ada
disebutkan tatkala sekalian ruh dibariskan sebelum diturunkan ke dunia dan
sebelum ditemukan dengan jasadnya, lalu Allah SWT bertanya kepada sekalian
ruh tersebut:
eO 7)4O) W W-O7~
_O>4 O .4^;)_E- O
Bermaksud: Bukankah Aku adalah Tuhan kamu? Maka seluruh ruh itu
menjawab: Ya, benar! Kami bersaksi.
(Al-Araaf : 172)

Ketika di fasa ini seluruh ruh mengakui Allah SWT sebagai Ilah dan Rabb
yang disembah secara mutlak, namun ketika mana ruh-ruh ini diturunkan ke
HURAIAN SUKATAN USRAH AT TAARIF: SURAH AL FATIHAH

Susunan : Al-Faqir IlaLlah Abu Mukhtar Al-Jawi
48
dunia dan ditemukan dengan jasad mereka lantas sebahagian mereka
memungkiri Allah dan sebahagian yang lain terus tetap mengabdikan diri kepada
Allah SWT.

6.2.2 Fasa kedua
Pada ketika ini Allah SWT menemukan ruh dan jasad kita di dalam rahim
ibu, yang mana pada saat pertemuan ini bermulanya penghidupan manusia ini.
Di sinilah tempatnya membuat amalan untuk dihitung oleh Allah di hari Akhirat
kelak, seperti mana di sabdakan oleh Nabi SAW yang bermaksud: Dunia ini
adalah kebun bagi akhirat. Kemudian Allah SWT mengutuskan kepada setiap
umat manusia yang hidup di dunia ini Rasul yang membimbing mereka agar
tetap menyerah diri dan tunduk kepada Allah. Firman Allah SWT:
;4 4Lu1E4 O) ] lOE`q
OcO ] W-+:;N- -.-
W-O+lg[4-;_-4 =O7-C- W
Bermaksud: Sesungguhnya telah Aku utuskan kepada setiap ummat manusia
seorang Rasul yang menyeru: Sembahlah Allah dan jauhilah taghut.
(An-Nahl: 36)

Namun begitu selepas Allah utuskan Rasul untuk memimpin ke jalan
hidayah, hanya sebahagian sahaja yang beriman sedangkan sebahagian yang
lain kufur. Keimanan atau kekufuran, amalan baik atau amalan setiap
manusialah yang akan dihitung oleh Allah kelak. Lantaran itu Allah SWT
mengurniakan kepada manusia kuasa memilih jalan mereka sendiri di dunia ini
setelah Allah datangkan wahyu kebenaran yang jelas dan nyata, sedangkan
natijah dari pilihan manusia itu telah ditetapkan oleh Allah akan balasannya.
Firman Allah SWT:
^4^4 4`4 E_.OEc ^_
E_EE E-4OO_q-
E_.4O^>4 ^g ;~ EEU^ }4`
E_-Ee ^_ ;~4 =~ }4`
E_OcE1 ^
HURAIAN SUKATAN USRAH AT TAARIF: SURAH AL FATIHAH

Susunan : Al-Faqir IlaLlah Abu Mukhtar Al-Jawi
49
Bermaksud: Dan jiwa serta penyempurnaannya (ciptaannya). Maka Allah telah
mengilhamkan kepada setiap jiwa itu jalan kefasikan dan jalan ketaqwaan.
Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan rugilah orang-
orang yang mengotorinya.
(Asy-Syams: 7-10)

Firman Allah SWT:
E-4O^) O) g].- W ~
4E-4:E> ;-OO- =}g` +]/E^- _
}E O'4C gO7-C)
-;g`uNC4 *.) g
El=O;4-c- jE4ON^)
_O^+O^- 4=g^- EO
+.-4 77OgE- N7)U4 ^g)g
Bermaksud: Tidak ada paksaan dalam memeluk Agama(diin), telah nyata
petunjuk dari kesesatan maka barangsiapa mengkufuri taghut dan beriman
kepada Allah, maka sesungguhnya dia memegang tali yang kukuh dan tidak
akan putus dan Allah itu Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
(Al-Baqarah: 256)

6.2.3 Fasa ketiga
Merupakan satu fasa di mana bercerainya ruh dari jasad yakni juga
dikenali sebagai kematian. Seluruh makhluk ciptaan Allah pasti merasai
kematian, dan hidup di alam yang ketiga ini yang dinamakan alam barzakh.
Dalam suatu riwayat ada diceritakan sesudah semua nyawa dicabut, lalu
Malaikat Izrail a.s menghadap Allah dan akhirnya mencabut nyawanya sendiri.
Tiada yang akan kekal di dunia ini kerana semuanya adalah makhluk yang
sangat lemah, yang akan tinggal dan kekal buat selama-lamanya hanyalah Allah
Azzawajalla Pencipta Yang Maha Perkasa lagi Maha Sempurna.
Firman Allah SWT:
O7 ^4^ Oj*.-O gOO^-
Bermaksud: Tiap-tiap yang bernyawa akan merasai mati...
(Ali Imran : 185)
HURAIAN SUKATAN USRAH AT TAARIF: SURAH AL FATIHAH

Susunan : Al-Faqir IlaLlah Abu Mukhtar Al-Jawi
50

Kesakitan mengahadapi Sakaratul Maut adalah sangat dahsyat sekali.
Pernah digambarkan oleh alim ulama kesakitannya seperti kita mengambil
seekor kambing lalu dilapah dan disiat-siat kulitnya hidup-hidup. Itulah gambaran
sakitnya Sakaratul Maut bahkan mungkin jauh lebih dahsyat lagi; nauzubillah.
Dalam satu hadith diriwayatkan yang bermaksud:
Daripada Aisyah r.a berkata Aku melihat Rasulullah SAW sedang menghadapi
Sakaratul Maut dan disisinya ada sebuah mangkuk berisi air, kemudian baginda
memasukkan tangannya ke dalam mangkuk itu lalu menyapu mukanya dengan
air sambil berdoa: Ya Allah! Berikanlah pertolongan kepadaku untuk
menghadapi kepedihan mati dan Sakaratul Maut.
(Hadith riwayat Tirmidzi)

Fikirkanlah sedangkan Rasulullah SAW yakni sebaik-baik makhluk yang
dicintai oleh Allah SWT memohon pertolongan menghadapi saat kematian,
apatah lagi kita yang banyak melakukan dosa dan maksiat terhadap Allah.
Adapun alam Barzakh ini adalah tempat penantian sementara menanti
Hari Perhitungan, tempat penantian sebelum Allah menghidupkan kembali
Malaikat Israfil a.s untuk meniup sangkakala buat kali kedua sebelum dihidupkan
semua semua makhluk untuk dihimpunkan di padang Mahsyar untuk
menghadapi pengadilan Allah Yang Maha Adil.
Rasulullah SAW juga pernah memberi peringatan terhadap kehidupan di
alam barzakh ini dalam hadith yang bermaksud:
Daripada Abu Said Al Khudri r.a berkata: (Pada suatu hari) Rasulullah SAW
masuk ketempat solatnya dan baginda melihat beberapa sahabat baginda
sedang ketawa terbahak-bahak, lalu baginda bersabda: Jikalau
memperbanyakkan mengingati sesuatu yang memutuskan segala kelazatan,
nescahaya aku akan dapati kamu bukan dalam keadaan sekarang ini. Oleh itu
perbanyakkanlah mengingati sesuatu yang memutuskan segala kelazatan (iaitu
mati), maka tidak berlalu satu hari ke atas kubur melainkan kubur berkata
(kepada manusia): Akulah tempat perasingan, akulah tempat persendirian,
HURAIAN SUKATAN USRAH AT TAARIF: SURAH AL FATIHAH

Susunan : Al-Faqir IlaLlah Abu Mukhtar Al-Jawi
51
akulah rumah tanah, akulah tempat yang penuh dengan ulat. Maka apabila
dikuburkan seorang yang beriman dan beramal soleh, kubur akan berkata
kepadanya: Selamat datang untukkmu, sesungguhnya engkau adalah orang
yang paling aku kasihi yang berjalan di atas belakangku. Pada hari ini urusanmu
telah diserahakan kepadaku, maka engkau akan melihat betapa aku berbuat
baik terhadapmu. Lalu kubur itu akan meluas sejauh mata memandang dan
dibukakan baginya satu pintu yang dapat menyampaikannya kepada syurga.
Dan apabila dikuburkan seorang yang banyak berbuat maksiat dan kufur
terhadap Allah, maka kubur itu akan berkata kepadanya: Tiada ucapan selamat
datang bagimu, sesungguhnya engkaulah orang yang aku benci yang berjalan di
atas belakangku. Pada hari ini segala urusanmu telah diserahkan kepadaku,
engkau akan melihat betapa aku akan membalas perbuatanmu. Lalu kubur itu
menghimpitnya sehingga berselisih tulang rusuknya. Ketika Rasulullah SAW
menceritakan hal ini baginda menyilangkan kedua-dua jari jemari tangannya,
kemudian Rasulullah SAW bersabda lagi: Maka Allah SWT mengarahkan
kepadanya tujuh puluh ekor ular yang berbisa. Jikalau hanya seekor sahaja
daripadanya menyemburkan bisanya ke atas permukaan bumi ini, pasti tidak
akan tumbuh lagi sebarang tanaman sampai ke akhir hayat dunia nanti. Maka
ular-ular berbisa tadi menggigit dan memukulnya dan teruslah ia dalam keadaan
sedemikian sehingga sampai waktu untuk dihisab di hadapan Allah SWT.
Begitulah keadaan sebuah kubur; adakalanya merupakan satu taman daripada
taman-taman syurga dan adakalanya merupakan satu lubang daripada lubang-
lubang neraka.
(Hadith riwayat Tarmidzi)

Maka renungkanlah di mana letaknya kedudukan kita semua ketika
berada d alam kubur nanti?

6.2.4 Fasa keempat
Sesudah semua makhluk di cabut nyawanya, maka apabila tiba di suatu
ketika lalu Allah SWT akan bangkitkan Malaikat Israfil a.s untuk meniup
HURAIAN SUKATAN USRAH AT TAARIF: SURAH AL FATIHAH

Susunan : Al-Faqir IlaLlah Abu Mukhtar Al-Jawi
52
sangkala, maka bangkitlah semua makhluk Allah sejak zaman Nabi Adam a.s
lagi, semuanya hidup semula di alam Mahsyar. Tatkala inilah semua makhluk di
hadapkan ke mahkamah Allah SWT untuk di adili segala amalan mereka di
dunia. Kedua-dua buku catatan amalan kebaikan dan kejahatan manusia
dibentangkan lalu di hitung oleh Allah SWT satu persatu tanpa ditinggalkan
sebarang catitan walau sebesar zarah sekalipun.
}E Eu4C 4u1g` EOO
-6O^OE= +4O4C ^_ }4`4 Eu4C
4u1g` EOO -+OE- +4O4C ^g
Bermaksud: Maka sesiapa berbuat kebajikan seberat zarah, nescaya akan
diperlihatkan. Dan sesiapa berbuat kejahatan seberat zarah, nescaya akan
diperlihatkan!
(Al-Zalzalah : 7-8)

Maka sesudah dihisab setiap manusia pasti akan melalui jambatan Siratol
Mustaqim yang panjangnya sejauh mata memandang, yang mana di bawahnya
terdapat api neraka yang amat panas menyala-nyala. Bagi golongan orang yang
beriman nescaya di permudahkan oleh Allah untuk melintasinya sepantas kilat,
namun bagi orang-orang yang kufur, musyrik, fasiq dan zalim sudah pasti
mereka akan tergelincir lalu jatuh dan menjadi ahli neraka jahannam.
Nauzubillah. Dalam sebuah hadith lagi yang bermaksud:
Daripada ibnu Umar r.a bahawa Rasulullah SAW bersabda: Seluruh manusia
akan berdiri di hadapan Tuhan Pencipta Alam ini (pada hari Qiamat nanti),
sehingga ada yang akan tenggelam di dalam peluhnya sendiri sampai ke
pertengahan telinga.
(Hadith Riwayat Bukhari dan Muslim)

Suasana pada hari Qiamat nanti adalah tersangat panas lantaran
tingginya matahari hanya sejengkal di atas kepala. Maka pada waktu itu setiap
manusia mengahadap Allah dengan keadaan yang berbeza-beza, ada yang
berpeluh hingga ke paras tumit, ada yang berpeluh hingga ke paras lutut, ada
yang separas pinggang dan ada pula yang tenggelam dengan peluhnya sendiri
HURAIAN SUKATAN USRAH AT TAARIF: SURAH AL FATIHAH

Susunan : Al-Faqir IlaLlah Abu Mukhtar Al-Jawi
53
hingga ke paras telinga. Walaupun demikian, mengikut satu riwayat yang lain
ada menyatakan, pada Hari Perhitungan yang teramat panas itu hanya terdapat
tujuh golongan sahaja yang tenang berada di bawah payungan arasy Allah SWT
yang mulia. Mereka itu adalah:
1. Pemimpin/ pemerintah yang adil
2. Pemuda yang sangat rajin beribadah
3. Orang yang hatinya terpaut dengan masjid
4. Orang yang mencintai sahabatnya semata-mata kerana Allah
5. Lelaki yang digoda oleh wanita yang cantik untuk berzina lalu dia menolak
godaan itu kerana takutkan Allah
6. Orang yang menyembunyikan sedekahnya
7. Seorang yang mengingati Allah SWT ketika bersendirian lalu bercucuran
air matanya kerana takutkan Allah SWT
Mudah-mudahan kita termasuk di dalam golongan yang bertujuh ni. Amin.

6.2.5 Fasa kelima
Fasa inilah yang terpenting yang mana berulang-ulang kali di peringatkan
oleh Allah SWT melalui wahyunya yang terakhir Al-Quran, iatu manusia tetap
akan di kembalikan kepadaNya. Di dalam ayat ini kita diperingatkan bahawa
Allah itulah yang memiliki Yaumul Hisab, tidak ada yang lain melainkan Allah.
Pada hari itu seluruh yang pernah berkuasa di dunia ini akan menundukkan
kepalanya dan tidak ada lagi yang merasa sedikitpun kekuasaannya. Firman
Allah SWT:
_ ^}Eg lU^- 4O4O^- W
*. gg4O^- jOO_^- ^g
4O4O^- O4O^_q` O7 O^4^
E) ;e4:=O _ =U 4O4O^- _
]) -.- 7C)O= =Og4^- ^_
Bermaksud: Kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini (Hari Perhitungan)?
Kepunyaan Allah Yang Maha Esa lagi Maha Mengalahkan. Pada hari ini setiap
jiwa diberi balasan dengan apa yang diusahakan. Tidak ada yang dizalimi pada
hari ini, sesungguhnya Allah amat cepat hisabnya.
HURAIAN SUKATAN USRAH AT TAARIF: SURAH AL FATIHAH

Susunan : Al-Faqir IlaLlah Abu Mukhtar Al-Jawi
54
(Al-Mukmin: 16-17)

Maka bagi sesiapa yang mengerti akan pentingnya Yaumul Hisab itu
sudah pasti akan memanfaatkan kehidupan di dunia dengan sebaik-baiknya.
Kerana hanya di dunia ini sahajalah Allah mengurniakan kesempatan untuk
beramal dan berusaha membuat kebaikan, lantaran kesempatan sebegini
tidaklah dikurniakan oleh Allah sewaktu di alam Barzakh nanti mahupun di alam
Akhirat. Firman Allah SWT:
_O>4 }4` =U=OE LOEj1Ec
;eCEO4 gO) +O+-4*OgCE=
Cj^q CUE; jOEL- W
- E_1g 4p)-E= ^g
-g~-.-4 W-ONL4`-47
W-OUg4N4 geE)UO-
Elj^q CUE; gOE4E^- W
- OgOg ])-E=
Bermaksud: Benar,barangsiapa yang berbuat dosa dan ia telah diliputi oleh
dosanya, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Dan orang-
orang yang yang beriman dan beramal soleh, mereka itu adalah penghuni
syurga, mereka kekal di dalamnya.
(Al-Baqarah: 81-82)

Lantaran itu manfaatkanlah kehidupan di dunia ini dengan menunaikan
ketundukan yang penuh terhadap Allah SWT. Hanya bekalan iman dan amal
soleh yang di sertai dengan rahmat Allah sahajalah yang mampu menjamin kita
kembali kepangkuan Allah sebagai hamba-hamba yang di cintainya. Orang
mukmin akan bertemu dengan Allah SWT kelak dan di sanalah dipancarkan
seluruh rahmatnya kepada seluruh orang mukmin. Allah SWT akan memanggil:
Og++C^4C ^EL-
OELjE;C^- ^g_ /R_O-
_O) l)4O LO41-4O LOE1OO
^gg Oj>7u1 O) Og4:gN ^g_
Oj>7u1-4 /ELE_ ^@
HURAIAN SUKATAN USRAH AT TAARIF: SURAH AL FATIHAH

Susunan : Al-Faqir IlaLlah Abu Mukhtar Al-Jawi
55
Bermaksud: Wahai jiwa-jiwa yang tenang tenteram! Kembalilah engkau kepada
Tuhanmu, dalam keadaan redha lagi diredhai. Masuklah kedalam golongan
hamba-hambaku dan masuklah ke dalam syurgaKu.
(Al-Fajr: 27-30)

6.3 Khatimah
Maha Suci Allah, Tuhan yang memiliki sifat kesempurnaan yang terjauh
dari sebarang cacat cela. Allah SWT memperkenalkan diriNya sebagai Ilah dan
Rabb di dalam ayat kedua Surah Al-Fatihah. Kemudian di didalam ayat yang
ketiga pula Allah SWT memperkenalkan dirinya sebagai A-Rahman dan Ar-
Rahim, dengan tujuan agar hamba-hambaNya berasa dekat, hampir dan mesra
dengan Pencipta mereka. Namun dalam masa yang sama, melalui ayat yang
keempat Allah SWT memperingatkan bahawa Dia juga memiliki sifat keadilan
untuk mengimbangi lautan kasih-sayangNya yang tidak bertepi.
Permulaan surah Al-Fatihah ini disusun Allah SWT dengan cukup cantik
dan sempurna, bagi memperkenalkan sifat-sifatNya kepada sekalian manusia.
Ayat-ayat permulaan di dalam surah Al-Fatihah ini merungkai dan menghurai
secara terperinci dan mendalam berkaitan asas-asas aqidah yang sewajarnya
mendasari lubuk hati setiap muslim yang beriman. Setiap muslim yang
mendalami makna-makna yang tersurat dan tersirat di awal surah Al-Fatihah ini,
nescaya beroleh hidayah dan petunjuk dari Allah SWT. Maka dengan itu, akan
lahirlah muslim yang memiliki aqidah yang sejahtera, yang terlindung dari
sebarang keraguan yang menyesatkan.

Wallahualam...
HURAIAN SUKATAN USRAH AT TAARIF: SURAH AL FATIHAH

Susunan : Al-Faqir IlaLlah Abu Mukhtar Al-Jawi
56
BAB 7
IBADAH DALAM ISLAM

EC+C) +lu4^ EC+C)4
--g4-Oe ^)
Bermaksud: Hanya Engkau sajalah yang kami sembah dan hanya kepada
Engkau sahajalah kami memohon pertolongan.
(Al-Fatihah: 5)
7.1 Muqaddimah
Ibadah dalam Islam adalah berlainan sama sekali dengan konsep dan
amalan agama-agama atau kepercayaan lain. Ianya bukan perbuatan
mengasingkan diri, ianya juga tidak terbatas kepada tempat-tempat tertentu
sahaja atau hanya dilakukan melalui perantaraan orang-orang tertentu.
Konsep-konsep seperti ini tidak wujud di dalam syariat Islam. Namun
demikian, pengaruh konsep asing ini telah dapat juga menyerap ke dalam
kehidupan sebahagian besar umat Islam. Oleh itu timbullah pelbagai tanggapan
terhadap ibadah. Ada yang menganggap ibadah itu tertumpu kepada solat,
puasa, zakat dan haji sahaja, terdapat juga di kalangan umat Islam yang
mengaku beribadah kepada Allah, tetapi tindak-tanduknya menunjukkan bahawa
ia melaksanakan ubudiah kepada sesuatu selain daripada Allah. Malah terdapat
juga orang-orang yang berpendapat bahawa ruang lingkup ibadah itu tidak ada
kaitan langsung dengan urusan masyarakat terutamanya dalam bidang politik
dan pemerintahan.
Sebenarnya Islam telah meletakkan ibadah di tempat yang paling
istimewa sekali. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahawa seluruh jin dan manusia
dijadikan semata-mata untuk tujuan beribadah kepada Allah. Penekanan ayat
Iyyaka nabudu (hanya Engkau sahajalah yang kami sembah) memberi
HURAIAN SUKATAN USRAH AT TAARIF: SURAH AL FATIHAH

Susunan : Al-Faqir IlaLlah Abu Mukhtar Al-Jawi
57
gambaran yang sangat jelas mengenai pengertian ibadah yang sebenarnya
untuk difahami oleh semua muslimin dan muslimat.

7.2 Pengertian Ibadah Menurut Islam
Dari segi bahasa ibadah bererti merendah diri, patuh dan taat. Dari segi
syara pula ibadah diertikan sebagai taat, tunduk patuh dan merendah diri
kepada Allah. Jelasnya, ibadah ialah pengabdian diri sepenuhnya kepada Allah.
Dari segi Al-Quran menjelaskan, ibadah sebagai ubudiyyah dan ketaatan.
Firman Allah SWT:
E_GC^4C -g~-.- W-ONL4`-47
W-OU }g` ge4:j1C 4`
7E4^~Ee4O W-NO7;--4 *. p)
+L ++C) ]+lu> ^_g
Bermaksud : Hai orang-orang yang beriman! Makanlah rezeki yang baik yang
Kami berikan kepadamu. Dan bersyukurlah kepada Allah jika kepadaNya kamu
beribadah.
(Al-Baqarah: 172)

Firman Allah SWT lagi:
;4 4Lu1E4 O) ] lOE`q
OcO ] W-+:;N- -.-
W-O+lg[4-;_-4 =O7-C- W
Bermaksud : Kepada tiap umat Kami utus seorang rasul dengan perintah :
beribadah kepada Allah dan tinggalkan taghut.
(An-Nahl: 36)

Firman Allah SWT lagi:
4g~-.-4 W-O+l4[4-;_-
=O7-C- p E-+lu4C
W-EO+4^4 O) *.- N_
O4O;+:^- _ uO]4: g14lgN ^_
Bermaksud: Dan mereka meninggalkan taghut, tidak lagi beribadah kepadanya
dan kembali kepada Allah, bagi mereka berita gembira.
(Az-Zumar: 17)
HURAIAN SUKATAN USRAH AT TAARIF: SURAH AL FATIHAH

Susunan : Al-Faqir IlaLlah Abu Mukhtar Al-Jawi
58

Ibnu Taymiyyah di dalam buku Al-Ubudiyyah menjelaskan. Asal makna
ibadah ialah kehinaan, tetapi ibadah yang disyariatkan Allah ke atas manusia
merangkumi makna kehinaan dan kecintaan bersama, iaitu kemuncak kehinaan
diri seseorang bila berhadapan dengan Allah SWT, di samping kemuncak
kecintaannya terhadapNya. Terdapat juga ahli tafsir seperti At-Tabari yang
menjelaskan maksud ibadah sebagai khusyuk kepada Allah SWT, merendah diri
dan tetap hati kepadaNya.
Asas ibadah dalam Islam ialah hakikat bahawa manusia adalah makhluk
dan hamba kepada Penciptanya dan kepadaNya ia akan kembali. Penyembahan
dan penyerahan diri kepada Allah, perhubungan yang suci dan perkhidmatan
yang penuh khusyuk dan rendah hati yang dilakukan oleh manusia kepada Allah
SWT merupakan beberapa ciri penting dalam amalan mengabdikan dirinya
kepada Allah SWT.
Kesimpulannya, ibadah ialah keyakinan, sikap, amalan dan keadaan yang
memenuhi makna-makna yang disebutkan tadi dalam hubungan dengan Allah
SWT.

7.3 Ruang Lingkup Ibadah
Islam mempunyai keistimewaan dengan menjadikan seluruh kegiatan
manusia sebagai ibadah apabila ia diniatkan dengan ikhlas kerana Allah SWT
demi untuk mencapai keredhaanNya serta dikerjakan menurut cara yang
disyariatkan olehNya.
Islam tidak menganggap ibadah-ibadah tertentu sahaja sebagai amal
soleh malah ia meliputi segala kegiatan lain sebagaimana firman Allah SWT
yang bermaksud:
"^1- O^- p W-Oe4O>
7E-ON_N 4:g~ -)O;E^-
@O^E^-4 O}4 O^-
;}4` =}4`-47 *.) gO4O^-4
@O=E- gOE:j^UE^-4
U4-^-4 =}jO)EL-4
O4-474 4E^- _O>4N gO)O:NO
HURAIAN SUKATAN USRAH AT TAARIF: SURAH AL FATIHAH

Susunan : Al-Faqir IlaLlah Abu Mukhtar Al-Jawi
59
OjO _.O^- _OE4-41^-4
4-=OE^-4 4^-4
O):OO- 4-)-j*.OO-4
O)4 ~@O- 4~4
E_OUO- O4-474 E_OEO-
]OO^-4 g-g;_E) -O)
W-E_4N W 4)OO-4 O)
g7.Ec4l^- g7.-O--4
4-g4 +E4l^- Elj^q
4g~-.- W-O~E= W
Elj^q4 N- 4pO+-^-
^__
Bermaksud: Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah Timur dan Barat itu
suatu kebaktian, akan tetapi sesungguhnya kebaktian itu ialah kebaktian orang
yang beriman kepada Allah, Hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-
nabi dan memberikan harta dicintai kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-
orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang
meminta-minta, dan memerdekakan hamba sahaya, mendirikan solat dan
menunaikan zakat dan orang-orang yang menepati janjinya apabila berjanji dan
orang-orang yang sabar dalam kesempitan penderitaan dan dalam peperangan.
Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya) dan mereka itulah orang-orang
yang bertaqwa.
(Al-Baqarah: 177)

Ada seorang bertanya kepada Rasulullah SAW :
Betapa besarnya pahala orang yang berjihad itu? Jawab Rasulullah SAW :
Kamu tidak terdaya melakukannya (di luar medan jihad). Perbandingan orang
yang berjihad pada jalan Allah ialah seperti seorang yang berpuasa, bangkit
malam (untuk solat), khusyuk membaca ayat-ayat Al-Quran tidak henti-henti
mereka dari puasa dan solat sehingga kembali orang-orang yang berjihad itu ke
rumah.
(Riwayat Bukhari, Muslim,Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah)

HURAIAN SUKATAN USRAH AT TAARIF: SURAH AL FATIHAH

Susunan : Al-Faqir IlaLlah Abu Mukhtar Al-Jawi
60
Daripada nas-nas di atas nyatalah bahawa kegiatan-kegiatan taqwa yang
dikerjalan oleh seseorang seperti solat, puasa dan zikir belum memadai untuk
menjadikan ia sebagai seorang muslim yang soleh. Seorang muslim yang soleh
itu adalah seorang yang menyerahkan seluruh jiwa raganya kepada Allah. Ini
bermakna ia menjadikan seluruh masa dalam hidupnya dan setiap tindakannya
sebagai sesuatu yang ditujukan untuk mendapat keredhaan Allah. Oleh itu tidak
terdapat ruang-ruang di dalam hidupnya dan tidak terdapat sesuatupun daripada
perbuatannya yang terlepas dari patuh mengikuti ketentuan-ketentuan yang
ditetapkan oleh Allah.
Demi tujuan ini ia menyerahkan sepenuh hidupnya kepada Allah, ia rela
untuk mengorbankan apa sahaja yang ada padanya, walaupun ini bererti harta
benda yang paling dikasihi dan jiwanya sendiri.
Itulah sebabnya perbezaan di antara seorang yang berjihad pada jalan
Allah bagi membentuk masyarakat yang soleh dengan seseorang yang
membataskan kegiatan ibadahnya kepada bidang-bidang yang tertentu sahaja
amatlah jauh. Orang yang pertama lebih tinggi martabatnya dan lebih hampir
kepada Allah SWT. Dari sini jelaslah bahawa Islam tidak membataskan ruang
lingkup ibadah kepada sudut-sudut tertentu sahaja. Tetapi Islam menetapkan
seluruh kehidupan manusia adalah medan amal dan persediaan bekalan bagi
para mukmin sebelum mereka kembali berhadapan dengan Allah SWT di hari
pembalasan nanti.
Hakikat ini ditegaskan oleh Al-Quran sebagai:
Og~-.- 4-UE =OE^-
E_O4OO4^-4 74OUl4Og
7GC }=O;O 1E44N _ 4O-4
+OCjGE^- +OO4^- ^g
Bermaksud : (Allah) Yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji
kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya, dan dia maha perkasa
lagi maha pengampun.
(Al-Mulk: 2)
Apa sahaja kegiatan dan perbualan yang dilakukan oleh seseorang
muslim dengan penuh ikhlas untuk mendapatkan keredhaan Allah serta
HURAIAN SUKATAN USRAH AT TAARIF: SURAH AL FATIHAH

Susunan : Al-Faqir IlaLlah Abu Mukhtar Al-Jawi
61
dikerjakan menurut ketetapan-ketetapan syara, maka ianya dianggap sebagai
ibadah yang dikumpulkan sebagai amal soleh.
Oleh itu ruang lingkup ibadah di dalam Islam sangatlah luas. Ia adalah
seluas tempoh hayat seseorang muslim dan kesanggupan serta kekuatannya
untuk melakukan apa sahaja amal yang diredhai oleh Allah SWT di dalam
tempoh tersebut.

7.4 Ciri-Ciri Ibadah Dalam Islam

7.4.1 Ibadah hanya dikerjakan semata-mata kerana Allah
_/=/~4 ElG4O W-+lu>
) ++C) ^4).4O^)4
L=O;O) _ E`) O}4Ul4C
EE4gN 4OE:^- .E-4
u E-Eg E > .E+=
l]q 4 E-OOgu+> ~4
E_- LO~ VC@O ^g@
Bermaksud: dan Tuhanmu telah perintahkan, supaya Engkau tidak menyembah
melainkan kepadanya semata-mata, dan hendaklah Engkau berbuat baik kepada
ibu bapa. jika salah seorang dari keduanya, atau kedua-duanya sekali, sampai
kepada umur tua Dalam jagaan dan peliharaanMu, maka janganlah Engkau
berkata kepada mereka (sebarang perkataan kasar) sekalipun perkataan "Ha",
dan janganlah Engkau menengking menyergah mereka, tetapi Katakanlah
kepada mereka perkataan Yang mulia (yang bersopan santun)
(Al-Isra : 23)

7.4.2 Perhubungan langsung di antara hamba dan Penciptanya
"^1- O^- p W-Oe4O>
7E-ON_N 4:g~ -)O;E^-
@O^E^-4 O}4 O^-
;}4` =}4`-47 *.) g
Bermaksud: bukanlah perkara kebajikan itu hanya kamu menghadapkan muka
ke pihak timur dan barat, tetapi kebajikan itu ialah berimannya seseorang kepada
Allah...
HURAIAN SUKATAN USRAH AT TAARIF: SURAH AL FATIHAH

Susunan : Al-Faqir IlaLlah Abu Mukhtar Al-Jawi
62
(Al-Baqarah : 177)

7.4.3 Melambangkan khudu yang penuh dan ketaatan yang mutlak
kepada Allah.
Ibadah dalam Islam melambangkan khudu atau ketundukkan seseorang
sepenuhnya kepada Allah serta ketaatannya yang mutlak terhadapNya, iaitu ia
dilaksanakan menurut garis-garis yang ditunjukkan oleh Rasulullah dan berhenti
setakat sempadan yang telah ditentukan syara dan sebagaimana yang telah
dilakukan sendiri oleh Rasulullah.
Sabda Rasulullah SAW:
Sembahyanglah kamu sebagaimana kamu melihat aku sembahyang.
( Riwayat Bukhari )

Firman Allah SWT:
;- 4p~E 7 O) Oc4O *.-
NE4Ocq O4L=OEO }Eg 4p~E
W-ON_O4C -.- 4O4O^-4
4O=E- 4OEO4 -.- -LOOgVE
Bermaksud: Demi sesungguhnya, adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu
contoh ikutan Yang baik, Iaitu bagi orang Yang sentiasa mengharapkan
(keredaan) Allah dan (balasan baik) hari akhirat, serta ia pula menyebut dan
mengingati Allah banyak-banyak (dalam masa susah dan senang)
(Al-Ahzab : 21)

7.4.4 Ruang lingkup ibadah yang luas
Syarat-syarat ibadah menurut Islam :
i. Amalan yang dikerjakan itu hendaklah diakui Islam.
ii. Amalan tersebut dilakukan dengan niat yang baik.
iii. Amalan tersebut mesti dibuat dengan seelok-eloknya bagi
menepati apa yang ditetapkan oleh Rasulullah.
iv. Amalan yang dibuat hendaklah sentiasa menurut hukum-hukum
syara.
HURAIAN SUKATAN USRAH AT TAARIF: SURAH AL FATIHAH

Susunan : Al-Faqir IlaLlah Abu Mukhtar Al-Jawi
63
v. Tidak mencuaikan ibadah-ibadah khusus seperti solat, zakat
dan sebagainya dalam melaksanakan ibadah umum.

~E}jO jgO)_U> E4OO_g` 4
77^O4 }4N @O^gO *.- g~)4
jE_OUO- g7.4-C)4
jE_OEEO- 4pOC 4`O4C
CU^U4-> gO1g COU^-
NO=-4 ^@_
Bermaksud: (Ibadat itu dikerjakan oleh) orang-orang yang kuat imannya, (iaitu)
yang tidak dilalaikan oleh perniagaan atau berjual-beli daripada mengingati Allah,
dan mendirikan sembahyang serta memberi zakat; mereka takutkan hari (kiamat)
Yang padanya berbalik-balik hati dan pandangan.
(An-Nur : 37)

7.4.5 Tidak terkongkong pada sesuatu tempat peribadatan sahaja.
Di dalam Islam ibadah boleh dilakukan di mana-mana sahaja kerana di mana
sahaja ia berada, perhubungannya adalah terus kepada Allah. Islam
menganggap seluruh bumi sebagai masjid kecuali tempat-tempat yang najis dan
kotor.
Firman Allah SWT:
4O- Og~-.- EE_ N7 4O-
LO7O W-O=^` O)
Ogg4L4` W-OU74 }g`
gOg~^ejO W gO^O)4 +OO=4-
^)
Bermaksud: Dia lah yang menjadikan bumi bagi kamu: mudah digunakan, maka
berjalanlah di merata-rata ceruk rantaunya, serta makanlah dari rezeki yang
dikurniakan Allah; dan (ingatlah), kepada Allah jualah (tempat kembali kamu
sesudah mati).
(Al-Mulk : 15 )

7.5 Khatimah
HURAIAN SUKATAN USRAH AT TAARIF: SURAH AL FATIHAH

Susunan : Al-Faqir IlaLlah Abu Mukhtar Al-Jawi
64
Sesungguhnya ibadah di dalam Islam tidak hanya terbatas kepada solat,
puasa, haji, berzikir, berdoa dan beristighfar sebagaimana yang difahami oleh
kebanyakan umat Islam. Kebanyakan mereka menyangka bahawa bila mereka
telah menunaikan perkara-perkara yang fardhu, bererti mereka telah
menyempurnakan segala hak Allah SWT dan kewajipan ubudiyyah terhadapNya.
Sebenarnya kewajipan-kewajipan yang besar dan rukun-rukun asasi
walaubagaimana tinggi kedudukannya, ia hanyalah sebahagian daripada
tuntutan ibadah kepada Allah SWT. Ia tidak merupakan seluruh ibadah yang
ditetapkan Allah SWT kepada hamba-hambaNya. Kewajipan tersebut adalah
tiang-tiang utama bagi mengasaskan dasar-dasar ubudiyyah manusia kepada
Allah SWT. Selepas ini adalah dituntut bahawa setiap tindakan yang dilakukan
olehnya mestilah selaras dengan dasar-dasar tersebut serta mengukuhkannya.
Manusia telah dijadikan Allah SWT dengan tujuan untuk beribadah
kepada Allah SWT. Oleh itu tujuan ini hanya dapat dilaksanakan oleh manusia
sekiranya ruang lingkup ibadah dan daerah-daerahnya cukup luas sehingga ia
meliputi seluruh urusan kehidupan manusia itu sendiri.
Firman Allah SWT:
4`4 e^UE= O}_^- "^e"-4
) p+lu4Og ^)g
Bermaksud: Dan (ingatlah) Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan
untuk mereka menyembah (beribadat) Ku.
(Adz-Dzariyaat : 56)
HURAIAN SUKATAN USRAH AT TAARIF: SURAH AL FATIHAH

Susunan : Al-Faqir IlaLlah Abu Mukhtar Al-Jawi
65
BAB 8
KONSEP ISTIANAH DAN TAWAKKAL

EC+C) +lu4^ EC+C)4
--g4-Oe ^)
Bermaksud: Hanya Engkau sajalah yang kami sembah dan hanya Engkau
sajalah tempat kami memohon pertolongan.
(Al-Fatihah:5)

Istianah dan tawakal mempunyai hubungan yang amat rapat dengan
ibadah. Di dalam ayat ini Allah SWT memerintahkan hamba-hambaNya untuk
tulus ikhlas dalam beribadah, menundukkan diri dengan kepatuhan mutlak
terhadapNya dan hanya mengharapkan bantuan dan pertolongan Allah SWT di
dalam semua urusan.

8.1 Istianah
Dari pengertian bahasanya dapatlah difahami bahawa istianah adalah
bererti memohon pertolongan, namun begitu ianya memerlukan kepada huraian
yang agak panjang. Ini kerana adalah sukar untuk menterjemah maksud
perkataan bagi satu bahasa ke bahasa yang lain terutamanya bahasa Arab,
bahasa Al Quran yang turun sebagai Wahyu Ilahi.
Penekanan yang di beri oleh ayat kelima Surah Al Fatihah itu adalah
penyataan pengakuan yang penuh; bahawa hanya kepada Allah SWT sahajalah
kita mohon pertolongan, tiada yang lain!
Dalam ayat Iyyaka nabudu ditekankan hanya kepadaNya sahaja di
hadapkan sekalian penyembahan dan ibadah, lantaran Allah SWT itu tidak
bersekutu. Maka mengakui hanya yang patut disembah sebagai Ilah hanyalah
Allah SWT dinamai Tauhid Uluhiyyah (seperti terdapat dalam bab 4). Oleh itu
HURAIAN SUKATAN USRAH AT TAARIF: SURAH AL FATIHAH

Susunan : Al-Faqir IlaLlah Abu Mukhtar Al-Jawi
66
jelas di sini bahawa terdapat perkaitan yang sangat rapat dan halus di antara
ibadah, istianah dengan tauhid uluhiyyah. Ketiga-tiganya meletakkan hanya
Allah sahajalah segala-galanya, baik dari segi sembahan, ketundukan mahupun
dari segi memohon bantuan dan pertolongan.
Istianah iaitu memohon pertolongan pada ayat ini adalah bererti
pengakuan kita sebagai hamba bahawasanya kita ini tidak mempunyai kuasa
untuk mencapai segala perancangan kita, hanyalah dengan bantuan Allah
segala matlamat dan perancangan dapat dicapai. Tenaga kita sangat terbatas
dan tidak mungkin dapat melakukan sesuatu tanpa bantuan dari Allah SWT. Ia
juga merupakan pengakuan bahawasanya kita juga tidak mengharapkan
pertolongan dari yang lain, selain Allah SWT sebab telah ditanamkan keyakinan
dalam diri kita bahawa sagala yang lain tidak berkuasa dan tidak ada daya upaya
untuk menolong kita.
Namun begitu kita tetap diperintahkan oleh Allah SWT untuk bertolong
tolongan sesama makhluk, bertolong-tolongan sesama manusia, seperti mana
firman Allah SWT:

O W-O+^4E>4 O>4N )O^-
O4O^+--4 W 4 W-O+^4E>
O>4N ^e"- p4;N^-4 _

Bermaksud: Dan tolong-menolonglah kamu di dalam (melakukan) kebajikan dan
taqwa, dan janganlah kamu tolong menolong di dalam membuat dosa dan
permusuhan.
(Al-Ma idah: 2)

Akan tetapi konsep tolong-menolong sesama manusia dan makhluk ini
tidaklah dinamakan istianah, tetapi muawanah. Ini bermaksud, sebagai seorang
mukmin, istianah hanya ditujukan kepada Allah SWT sahaja, tetapi kita masih
tolong menolong (muawanah) sesama makhluk sebab melaksanakan perintah
Allah SWT juga.
HURAIAN SUKATAN USRAH AT TAARIF: SURAH AL FATIHAH

Susunan : Al-Faqir IlaLlah Abu Mukhtar Al-Jawi
67
Tauhid dengan jalan istianah membangkitkan kekuatan pada diri sendiri
supaya terus berhubung dengan Allah, yang menjadi sumber segala kekuatan.
Memohon pertolongan dari Allah bukanlah kelemahan tetapi di sanalah letaknya
kekuatan. Hanya orang yang jahil sahaja akan mengatakan dirinya sanggup
berbuat apa sahaja yang dia kehendaki.

8.2 Tawakkal
Tawakkal juga mempunyai perkaitan rapat dengan keimanan kepada
Uluhiyyah Allah SWT, juga berkait rapat dengan istianah. Tawakkal adalah
berasal dari perkataan wakalah iatu menyerahkan. Contohnya; Ahmad
mengwakalahkan urusannya kepada Ali. Bermaksud Ahmad menyerahkan
urusannya kepada Ali dengan menaruh kepercayaan kepada Ali untuk
diuruskan.
Adapun orang yang diperserahkan tu dinamakan wakil . Dan dinamakan
orang yang menyerahkan itu yang mewakilkan kepadanya dan yang
menyerahkan kepadanya (muwakkil).
Tawakkal mempunyai keutamaan tersendiri dalam peneguhan iman.
Keutamaan-keutamaan ini terdapat di dalam firman Allah SWT:

4_ O>4N4 *.- W-EOU-4O4- p)
+-47 4-gLg`uG` ^g@

Bermaksud: Bertawakkallah kau kepada Allah, kalau kamu benar-benar
beriman.
(Al-Ma idah:23)

Firman Allah SWT lagi:
_ O>4N4 *.- -4O4-41U
4pOUg4O4-^- ^g

Bermaksud Maka bertawakkallah kepd Allah orang-orang yang bertawakkal.
(Surah Ibrahim: 12)

HURAIAN SUKATAN USRAH AT TAARIF: SURAH AL FATIHAH

Susunan : Al-Faqir IlaLlah Abu Mukhtar Al-Jawi
68
Firman Allah SWT lagi:
_ }4`4 -4O4-4C O>4N *.- 4O_
+O+lOEO

Bermaksud: Barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah, maka Allah akan
mempercukupkan keperluannya.
(At-Thalaaq: 3)

Firman Allah SWT lagi:
_ Ep) -.- OUg47
4-)-g4O4-^- ^)_

Bermaksud:Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal.
(Ali Imran: 159)

Ayat kelima surah Al Fatihah ini selain daripada memerintahkan kita
istianah hanya kepada Allah, turut juga ditekankan supaya kita bertawakkal
hanya kepada Allah sesudah berusaha. Adapun menurut Imam Al Ghazali,
tawakkal itu terdapat tiga darjat:
Pertama: Tawakkal kepada Allah SWT iaitu dengan mempercayai
pertolongan dan bantuan dari Allah. Umpama seorang itu menyerahkan urusan
kepada wakilnya dengan menaruhkan kepercayaan kepada wakilnya itu.
Kedua: Peringkat tawakkal yang lebih kuat. Tawakkalnya (penyerahannya)
itu kepada Allah adalah seumpama anak kecil terhadap ibunya. Ia tidak akan
berlindung selain dari ibunya, tidak berpegang selain dari ibunya dan apabila
melihat ibunya nescaya ia akan bergantung pada hujung kain ibunya.
Ketiga: Merupakan peringkat tawakkal yang tertinggi, bahawa dia berada di
hadapan Allah SWT dalam segala gerak laku dan perbuatannya, dengan
penyerahan yang penuh sebulat hati. Diumpamakan seperti mayat yang
menyerahkan urusannya bulat-bulat pada orang yang menguruskan jenazahnya
itu.

HURAIAN SUKATAN USRAH AT TAARIF: SURAH AL FATIHAH

Susunan : Al-Faqir IlaLlah Abu Mukhtar Al-Jawi
69
Peringkat yang ketiga ini adalah yang paling tinggi. Pada tawakkal
peringkat pertama, seseorang itu boleh lagi menetapkan permintaan kepada
wakilnya. Pada peringkat yang kedua pula, seorang anak kecil masih lagi boleh
merengek meminta susu kepada ibunya ketika lapar. Namun begitu pada
peringkat ketiga adalah tawakkal sepenuh hati dan sebulat-bulatnya tanpa
sebarang permintaan lagi.

8.3 Khatimah
Dalam Islam konsep tawakkal yang di tuntut adalah Tawakkal bil amal,
iaitu tawakkal yang disertai dengan usaha dan perbuatan. Seperti mana yang
terdapat di dalam satu kisah di zaman Nabi Muhammad SAW, apabila datang
seorang sahabat kepada baginda, lalu baginda bertanya: Kemanakah perginya
unta kamu? Jawab sahabat itu: Aku bertawakkal kepada Allah SWT untuk
menjaganya. Lalu Rasulullah SAW memarahi sahabat itu dan diperintahkan
agar dia mencari kembali untanya untuk ditambat.
Ini bererti Rasulullah mengajarkan kepada ummatnya agar berusaha
terlebih dahulu sebelum diserahkan kepada Allah SWT. Andainya sudah
berusaha, misalnya sudah berusaha bersungguh-sungguh untuk berjaya di
dalam peperiksaan, kemudian bertawakkal kepada Allah SWT, namun masih
menemui kegagalan; itu dinamakan taqdir Allah SWT yang mempunyai hikmah
yang tersembunyi, kerana Allah SWT sahajalah yang Maha Mengetahui segala
sesuatu. Dan Allah SWT tidak sekali-kali akan menzalimi hambaNya. Firman
Allah SWT:
]) -.- +O)O4NC 4` `O)
_/4EO W-+O)O4NC 4`
jgO^)
Bermaksud:Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum itu
melainkan kaum itu (telah berusaha) mengubah nasib mereka sendiri.
(Ar Rad: 11)

Wallahualam.
HURAIAN SUKATAN USRAH AT TAARIF: SURAH AL FATIHAH

Susunan : Al-Faqir IlaLlah Abu Mukhtar Al-Jawi
70
BAB 9
KONSEP DOA

4^gu-- EO4O_^-
474-O^- ^g
Bermaksud: Tunjukanlah Kami jalan yang lurus.
(Al-Fatihah : 6)

9.1 Takrif Doa
Doa ialah satu ucapan permohonan dari hamba kepada Alllah SWT
dengan rasa rendah diri dari hati yang jujur dan ikhlas bagi mendapatkan rahmat,
inayah dan pertolonganNya; atau bagi menolak segala bahaya, bala dan
bencana dengan cara dan adab yang tertentu. Doa adalah merupakan ibadat
dan doa itu juga adalah senjata orang mukmin.
Allah SWT memerintahkan hamba-hambaNya supaya berdoa dan
memohon kepadaNya. Di samping itu pula, Rasulullah SAW sendiri berpesan
supaya kita berdoa dengan bersungguh-sungguh. Berdoa juga merupakan
pengakuan seseorang hamba terhadap kekuasaan Allah SWT dan suatu tanda
keyakinan bahawa tiada tempat meminta tolong melainkan kepadaNya.
Firman Alah SWT:
4~4 N:4O EO)+ONNu1-
U4-c 7 _
Bermaksud: Dan Tuhanmu berfirman : Berdoalah kamu kepada-Ku nescaya
Aku perkenankan doa permohonan kamu.
(Al-Mumin : 60)

Oleh kerana itu, di dalam Islam setiap perbuatan yang diperintahkan
kepada kita untuk melakukannya ada doa-doanya, hatta hendak masuk dan
keluar tandas pun ada doanya. Ini bermakna setiap kelakuan, tindakan dan
HURAIAN SUKATAN USRAH AT TAARIF: SURAH AL FATIHAH

Susunan : Al-Faqir IlaLlah Abu Mukhtar Al-Jawi
71
perbuatan harian seorang mukmin sewajarnya disertai dengan doa, sekurang-
kurangnya dengan bacaan Basmallah. Berdoa juga adalah salah satu daripada
keperluan bagi mendapat kekuatan, keyakinan, harapan, keberkatan, keredhaan
dan perlindungan Allah SWT dalam segala apa yang dilakukan. Disamping
berdoa itu menggambarkan ikatan hati yang sentiasa terjalin di antara hamba
dengan Penciptanya yakni Allah SWT. Orang yang tidak berdoa bererti menutup
dirinya dari pelbagai kebaikan dan mendedahkan dirinya kepada kemurkaan
Allah SWT.
Firman Allah SWT:
;4 _4^'OE=
-EOE^) E
W-O+^~4-c- jgj4Og 4`4
4pONNO=4-4C ^_g
Bermaksud: Dan sesungguhnya Kami telah menimpakan mereka dengan azab
(di dunia), maka mereka tidak juga tunduk patuh kepada Tuhan mereka dan
tidak pula (berdoa kepadaNya dengan) merendah diri.
(Al-Muminuun : 76)

Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud:

Dari Abi Hurairah r.a katanya: Rasulullah SAW bersabda: Orang yang tidak
meminta (berdoa) kepada Allah, Allah murka kepadanya.
(Riwayat Imam At-Tirmidzi)

9.2 Adab-adab Berdoa
Adalah menjadi adab dan kelaziman jika kita berkehendakkan sesuatu
daripada seseorang, kita akan bersopan santun dan bertatatertib. Maka apatah
lagi jika kita memohon dan berdoa kepada Allah SWT .
Firman Allah SWT:
W-ONNu1- 7+4O ~4GO=
O41^7=4 _ +O^^) OUg47
-g4u^- ^))
HURAIAN SUKATAN USRAH AT TAARIF: SURAH AL FATIHAH

Susunan : Al-Faqir IlaLlah Abu Mukhtar Al-Jawi
72
Bermaksud: Berdoalah kepada Tuhan kamu dengan merendah diri dan dengan
suara perlahan-lahan. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang
melampaui batas.
(Al-Araaf : 55)

Justeru itu kita dituntut menjaga adab dan tatatertib berdoa agar doa itu
dimakbulkan Allah SWT. Di antara adab dan tatatertib berdoa itu adalah :

i) Sebaiknya berwuduk, memulakan serta mengakhiri doa dengan
menyebut dan memuji-muji nama Allah SWT serta memberi selawat
dan salam kepada Rasulullah SAW. Jangan mendahulukan
permintaan sebelum memanjatkan pujian kepada Allah SWT serta
berselawat ke atas Rasulullah SAW.

ii) Berdoa menghadap kiblat, mengangkat dua tangan dan menyapukan
kedua tapak tangan ke muka setelah selesai berdoa. Berkata Umar
Ibnul Khattab r.a.: Seringkali Rasulullah SAW ketika mengangkat
kedua belah tangannya waktu berdoa, tidak meleraikannya melainkan
sesudah disapukan dengan kedua belah tanngan itu ke wajahnya.

iii) Bersungguh-sungguh ketika berdoa dan merasa penuh yakin akan
diperkenankan. Firman Allah SWT:
4~4 N:4O EO)+ONNu1-
U4-c 7
Bermaksud: Mintalah kamu sekelian kepada-Ku nescaya akan Aku
kabulkan,
(Ghafir : 60)

iv) Hendaklah seseorang itu berdoa dengan sepenuh hati, penuh
perasaan rendah diri, penuh kekhusyukan, penuh harapan dan penuh
ketakutan.

HURAIAN SUKATAN USRAH AT TAARIF: SURAH AL FATIHAH

Susunan : Al-Faqir IlaLlah Abu Mukhtar Al-Jawi
73
v) Hendaklah merendahkan suara antara perlahan dan kuat, Firman
Allah SWT:
_ 4 OE_^_` Elg>E=) 4
;egCq` Ogj ;u4-4
4u-4 ElgO 1EO):Ec ^
Bermaksud: ..Dan janganlah engkau mengangkat suaramu di dalarn
solat, dan jangan pula merendahkannya sangat, dan gunakanlah cara
yang sederhana di antara itu.. "
(al-Isra': 110)
Saidatina Aisyah r.a menerangkan maksud ayat di atas ialah ketika
membaca doa-doanya. Firman Allah SWT lagi:
W-ONNu1- 7+4O ~4GO=
O41^7=4 _ +O^^) OUg47
-g4u^- ^))
Bermaksud: Serulah Tuhan kamu dengan merendahkan diri dan
suara perlahan-lahan. Sesungguhnya Allah tidak suka orang-orang
yang melampaui batas.
(Al-A'raf : 55)

vi) Memastikan sumber rezeki seperti makanan, minuman dan pakaian
adalah daripada yang halal.

vii) Adalah afdal mengulang-ulang doa sebanyak tiga kali, tidak berputus
asa serta jangan cepat menganggap doa tidak dimakbulkan. Bersabda
lagi Rasulullah SAW yang bermaksud:
Berdoalah kepada Allah sedangkan kamu penuh keyakinan
dikabulkan permintaan kamu itu, dan ketahuilah bahwasanya Allah
tidak akan mengabulkan doa orang yang lalai hatinya.

viii) Janganlah berdoa dengan sesuatu yang tidak selayaknya seperti
perkara yang tidak munasabah dan mustahil. Adalah lebih utama
berdoa dengan doa-doa yang mathur yakni yang datang daripada Al-
Quran, As-Sunnah dan para sahabat r.a. Doa-doa tersebut juga
HURAIAN SUKATAN USRAH AT TAARIF: SURAH AL FATIHAH

Susunan : Al-Faqir IlaLlah Abu Mukhtar Al-Jawi
74
hendaklah bersifat umum, menyeluruh dan padat. Doa yang paling
banyak dibaca oleh Nabi Sulaiman a.s adalah, maksudnya : Ya Allah
Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami kebaikan di dunia dan
kebaikan di akhirat dan peliharalah kami daripada azab api neraka.

ix) Janganlah seseorang itu terlalu memaksa-maksakan dirinya dalam
berdoa dengan bersajak-sajak. Sebaik-baiknya janganlah sampai
melampaui doa-doa yang mathurah (doa-doa yang diajar oleh
Rasulullah SAW), sebab dikhuatiri dia akan melampaui batas di dalam
doanya, lalu dia meminta apa yang tidak patut dimintanya

x) Perlu juga diketahui bahawa barang siapa yang berdoa memohon
kepada Allah SWT pada satu pertiga akhir waktu malam dan selepas
menunaikan sembahyang fardu, Allah SWT berjanji akan
memakbulkan doa dan permintaannya.
Firman Allah SWT:
W-O+^~E 1EO)U~ =}g)` ^O--
4` 4pONEg4 ^_
jOO4;)4 ]
4pNOg^4-OEC ^g
Bermaksud: Mereka sentiasa mengambil sedikit sahaja: masa dari
waktu malam, untuk mereka tidur. Dan pada waktu akhir malam
(sebelum fajar) pula, mereka selalu beristighfar kepada Allah
(memohon ampun).
(Ad-Dzariyat : 18)

9.3 Kelebihan Doa
Merujuk kepada hadis Rasulullah SAW yang mengatakan doa itu senjata
orang mukmin, bermakna doa itu mempunyai kelebihan dan fadhilat yang amat
besar dan banyak. Di mana melalui doa, keampunan dan rahmat akan
diperolehi, manakala musibah dan kesusahan boleh terhindar. Jika Allah SWT
memperkenankan doa hambaNya, tidak ada sesiapa pun yang dapat
HURAIAN SUKATAN USRAH AT TAARIF: SURAH AL FATIHAH

Susunan : Al-Faqir IlaLlah Abu Mukhtar Al-Jawi
75
menghalang, kerana Allah SWT tidak akan mensia-siakan doa hambaNya yang
berdoa penuh dengan keikhlasan. Ingatlah berdoa juga boleh menghindarkan
sesuatu bala, walaupun bala itu sudah merupakan qada' (ketentuan Allah SWT).
Rasulullah SAW ada menjelaskan dalam hadis Baginda, maksudnya:

Dari Sulaiman r.a katanya: Rasulullah SAW bersabda: Tiada yang boleh
menolak qada Allah kecuali doa dan tiada yang boleh menambah umur kecuali
dengan berbuat amal kebajikan.
(Riwayat Al-Imam At-Tarmidzi)

9.4 Waktu dan Tempat untuk berdoa
Sebenarnya terdapat banyak waktu dan tempat yang jika kita berdoa
kehadrat Allah SWT, doa akan mudah dan cepat dimakbulkan. Di antaranya
ialah:
Malam Jumaat dan hari Jumaat
Waktu di antara azan dan iqamat
Ketika khatib duduk di antara dua khutbah
Ketika sujud di dalam sembahyang
Sepanjang Bulan Ramadhan
Pada Malam Lailatulqadar
Pada Hari Arafah
Ketika minum air zamzam
Ketika membaca Al-Qur'an terutama apabila khatam
Mengikut para ulama bahawa berdoa di tempat-tempat yang mulia seperti
di Masjidilharam, Masjid Nabawi dan Masjidilaqsa adalah mustajab
memandangkan keberkatan dan kemuliaannya, di samping rahmat Allah
SWT yang luas di masjid berkenaan.
Tempat yang diharuskan berdoa antaranya ialah di tempat-tempat
perhimpunan yang bertujuan untuk kebaikan seperti masjid, dewan,
madrasah, rumah kediaman dan tempat terbuka (seperti padang).
HURAIAN SUKATAN USRAH AT TAARIF: SURAH AL FATIHAH

Susunan : Al-Faqir IlaLlah Abu Mukhtar Al-Jawi
76
Manakala yang tidak diharuskan berdoa ialah di tempat yang terdapat
patung manusia atau haiwan, gambar-gambar atau lukisan yang tidak
sopan yang terkeluar dari akhlak Islam. Begitu juga di tempat-tempat yang
mengandungi acara atau aktiviti yang berunsur maksiat, ditegah atau
bertentangan dengan Islam seperti majlis tari menari atau yang
seumpama dengannya.

9.5 Khatimah
Ayat keenam dari Surah Al-Fatihah ini merupakan satu doa dari kita
selaku hamba yang memohon agar Allah SWT menunjukkan kita jalan yang
lurus (perbahasan mengenai jalan yang lurus ini terdapat dalam bab-bab
seterusnya). Doa yang Allah SWT ajarkan kepada hamba-hambaNya ini
mempunyai kaitan yang sangat rapat dengan keperibadian muslim. Hanya
muslim yang taat, ikhlas, tawaddu dan merendah diri sahaja yang akan
memohon pertolongan dari Tuhannya.
Doa juga berkait rapat dengan aqidah dan ibadah, yang mana melalui
tauhid uluhiyyah kita meyakini dan mengakui Allah SWT sahaja yang layak
disembah dan tempat bergantung harapan. Doa juga melambangkan istianah
dan tawakal yang meletakkan hanya Allah SWT sahajalah segala-galanya, baik
dari segi sembahan, ketundukan mahupun dari segi memohon bantuan dan
pertolongan.
Doa juga merupakan pelengkap kepada ad-diin Islam sebagai satu cara
hidup yang syumul, di mana setiap perbuatan dan aktiviti harian seorang muslim
ada doanya yang diajarkan oleh Baginda SAW. Seringkas-ringkas doa di dalam
memulakan setiap perbuatan atau pekerjaan adalah Basmallah. Dengan
membaca sekurang-kurangnya Basmallah, maka berbezalah nilai perbuatan di
antara seseorang muslim dengan seseorang yang kafir di sisi Allah SWT,
walaupun mereka melakukan perbuatan yang sama.
Seorang muslim mungkin menjalani rutin kehidupan yang sama dengan
seorang yang bukan muslim seperti makan, tidur, bekerja, berkeluarga,
bermasyarakat, berniaga dan sebagainya. Tetapi apa yang membezakan di
HURAIAN SUKATAN USRAH AT TAARIF: SURAH AL FATIHAH

Susunan : Al-Faqir IlaLlah Abu Mukhtar Al-Jawi
77
antara kehidupan seorang muslim dengan bukan muslim adalah keyakinan
mengenai penyertaan qudrah Allah SWT di dalam setiap perbuatan. Basmallah
dan doa menjadi garis pemisah yang nyata, betapa kehidupan seorang muslim
itu sentiasa terikat hatinya dengan Allah SWT dalam setiap gerak lakunya.

Wallahualam.

HURAIAN SUKATAN USRAH AT TAARIF: SURAH AL FATIHAH

Susunan : Al-Faqir IlaLlah Abu Mukhtar Al-Jawi
78
BAB 10
ISLAM SEBAGAI AD-DIIN

4^gu-- EO4O_^-
474-O^- ^g
Bermaksud: Tunjukkanlah kami jalan yang lurus.
(Al Fatihah : 6)

10.1 Pengertian Islam
Di dalam ayat keenam Surah Al-Fatihah ini ada menyatakan permohonan
hamba yang merendah diri memohon di tunjukkan jalan yang lurus. Jalan yang
lurus inilah yang dimaksudkan jalan kebenaran Islam. Kalimah Islam datang dari
kalimah salama yang bererti sejahtera.
Islam yang diwahyukan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW
tidak boleh disamakan dengan pengertian perkataan agama menurut fahaman
manusia pada umumnya, iaitu ajaran yang menyatakan hubungan antara
manusia dengan kuasa ghaib. Ini kerana Islam adalah ad-diin (cara hidup) yang
syumul yang bermaksud merangkumi semua lapangan kehidupan.
Ad-diin yang bermaksud cara hidup atau way of life yang di dalamnya
bukan sahaja terkandung soal aqidah semata-mata bahkan turut meliput soal
ekonomi, politik dan pentadbiran, sosial dan kemasyarakatan, fardhiah (individu)
dan jamiyyah (berkumpulan), falsafah dan pendidikan dan lain-lain lagi yang
mana maksudnya jauh lebih luas dari pengertian agama semata-mata. Firman
Allah SWT:
_ 4L^EO4^4 C^OU4N =U4-^-
4L4Og> ]7g 7/E* O4-4
LOE;O4O4 O4O;+4
4-g)UOUg ^g_
HURAIAN SUKATAN USRAH AT TAARIF: SURAH AL FATIHAH

Susunan : Al-Faqir IlaLlah Abu Mukhtar Al-Jawi
79
Bermaksud: Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran untuk menerangkan segala
perkara dan petunjuk serta rahmah dan khabar gembira bagi orang-orang
muslimin.
(An-Nahl: 89)

Firman Allah SWT lagi:
_ 4O4O^- eUE^ 7
7E4Cg1 e;E^`4 7^OU4
/Eug^ e14O4 N7
=Uce"- 44Cg1 _
Bermaksud: Pada hari ini telah Aku sempurnakan bagi kamu agama kamu dan
telah aku cukupkan untuk kamu nikamatKu dan telah Aku redha Islam sebagai
Ad Diin (cara hidup) kamu.
(Al-Ma idah: 3)

10.2 Rukun-rukun Islam
Rasulullah AW memberi pelbagai takrif berkenaan Islam menurut keadaan
orang yang bertanya, iaitu dengan menyebut beberapa juzu (pecahan) yang
menjadi rukun tanpa menyebut secara keseluruhannya. Di dalam satu hadith
Rasulullah SAW telah bersabda yang bermaksud:
Islam itu tertegak di atas lima perkara (rukun). Bersyahadah(bersaksi) bahawa
tiada Tuhan selain Allah danNabi Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat,
menunaikan zakat, haji ke Baitullah Al Haram, dan puasa di bulan Ramadhan.
(Riwayat Bukhari dan Muslim)
Bahkan banyak lagi hadith yang seumpama ini yang diriwayatkan.

Namun begitu hadis-hadis yang diriwayatkan ini bukannya menerangkan
Islam secara keseluruhan, kerana Islam yang terkandung didalam Al-Quran serta
apa yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW adalah lebih luas dari apa yang
disebut di dalam rukun-rukun Islam. Sesungguhnya di sana ada lagi di sebut
tentang akhlak, ekonomi, ilmu sains, kemasyarakatan, rumahtangga, negara,
perdamaian, peperangan, balasan baik dan jahat. Di dalam kitab-kitab feqah dan
HURAIAN SUKATAN USRAH AT TAARIF: SURAH AL FATIHAH

Susunan : Al-Faqir IlaLlah Abu Mukhtar Al-Jawi
80
kitab-kitab hadis seperti Sahih Bukhari Muslim pula ada dinyatakan tentang
hukum-hukum ibadah, muamalat, kehakiman, perundangan, pentadbiran, jihad
dan sebagainya. Kitab-kitab ini bukan hanya menerangkan tentang rukun-rukun
Islam sahaja bahkan lebih daripada itu. Rukun-rukun Islam bolehlah
diumpamakan sebagai tiang-tiang bagi sebuah bangunan yang mana urusan-
urusan kehidupan yang lain adalah umpama bumbung, dinding, pintu, tingkap,
lantai dan lain-lain yang melengkap binaan bangunan Islam itu.

10.3 Takrif Islam berdasarkan Al Quran
10.3.1
Islam bererti tunduk dan menyerah diri kepada Allah SWT serta
mentaatiNYa yang lahir dari kesedaran dan tidak dipaksa. Firman Allah SWT:
~ E44`-47 *.) .4`4
4@O^q 4L^1U4N .4`4 4@O^q
-O>4N =1g-4O) 1gEc)4
4-Ec)4 Ou4C4
O4lc-4 .4`4 4O)q
_/E<ON` _/=O1gN4 ]O1)E4-4
}g` )_)O 7-@OE+^ 4u-4
lEO _u4g)` }4^4 +O
4pO)UON` ^gj
Bermaksud: Katakanlah (Wahai Muhammad): "Kami beriman kepada Allah, dan
kepada apa yang telah diturunkan kepada kami, dan kepada apa yang telah
diturunkan kepada nabi-nabi: Ibrahim, dan lsmail, dan Ishak, dan Yaakub, dan
keturunannya, dan kepada apa yang telah diberikan kepada nabi-nabi: Musa dan
Isa, dan sekalian nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeza-bezakan
seseorang pun di antara mereka, dan kepada Allah jualah Kami berserah diri".
(Ali Imran : 84)

}4`4 )UO+C +OE_;_4 O)
*.- 4O-4 E}O^4` g
El=O;4-c- jE4ON^)
_O^+O^- O)4 *.-
O4l4N jOON`1- ^gg
HURAIAN SUKATAN USRAH AT TAARIF: SURAH AL FATIHAH

Susunan : Al-Faqir IlaLlah Abu Mukhtar Al-Jawi
81
Bermaksud: Dan sesiapa yang berserah diri bulat-bulat kepada Allah (dengan
ikhlas) sedang ia berusaha mengerjakan kebaikan, maka sesungguhnya dia
telah berpegang kepada simpulan (tali agama) yang teguh dan (ingatlah) kepada
Allah jualah kesudahan segala urusan.
(Luqman : 22)

10.3.2
Islam adalah nizhomul hayah (sistem hidup) yang mengandungi panduan
yang lengkap untuk manusia mengatur kehidupan mereka selaras dengan
kehendak Allah SWT dan tuntutan Rasulullah SAW. Firman Alah SWT:
Og^4C 4g~-.- W-ONL4`-47
W-7OgC+-> 4jOg^-
47.41gu }g` p1
4-gLg`u^- _ 4pC@O> p
W-OUE^_` *. :^OU4 4LCUc
4O):G` ^jj
Bermaksud: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil
orang-orang kafir menjadi teman rapat dengan meninggalkan orang-orang yang
beriman. Adakah kamu hendak mengadakan alasan yang terang nyata bagi
Allah untuk (menyeksa) kamu?
(An-Nisa : 144)

10.3.3
Islam itu adalam kumpulan peraturan yang diturunkan oleh Allah SWT
kepada rasulNYa, Nabi Muhammad SAW. Yang mana di dalamnya terkandung
peraturan-peraturan yang berbentuk aqidah, akhlak, muamalat dan segala berita
yang disebut didalam Al-Quran dan As-Sunnah adalah diperintah agar
disampaikan kepada manusia.
Firman Allah SWT:
Og^4C NOcO- 'uggU4
.4` 4@O^q C^O) }g` El))OO W
p)4 - E^> E =e^^U4
+O4-EcjO _ +.-4 Cu4C
HURAIAN SUKATAN USRAH AT TAARIF: SURAH AL FATIHAH

Susunan : Al-Faqir IlaLlah Abu Mukhtar Al-Jawi
82
=}g` +EEL- Ep) -.- Ogg4
4O^- 4jOg^- ^g_
Bermaksud: Wahai Rasul Allah! sampaikanlah segalanya yang telah diturunkan
kepadamu dari Tuhanmu; dan jika engkau tidak melakukannya, maka bermakna
tiadalah engkau menyampaikan perutusanNya; dan Allah jualah akan
memeliharamu dari (kejahatan) manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi
hidayah petunjuk kepada kaum yang kafir.
(Al-Maidah : 67)

10.3.4
Islam adalah keseluruhan ad-diin (cara hidup) yang syumul (menyeluruh)
yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang terkandung di dalamnya perkara-
perkara yang berhubungan dengan aqidah, amalan dan hukum yang disertai
dengan kepatuhan secara zahir dan batin dengan penuh keikhlasan.
Firman Allah SWT:
_ E` 4L;CO O) U4-^- }g`
7/E* _ O _O) jgj4O
]+O=^47 ^@g
Bermaksud: Tiada Kami tinggalkan sesuatu pun di dalam kitab (Al-Quran) ini;
kemudian mereka semuanya akan dihimpunkan kepada Tuhan mereka (untuk
dihisab).
(Al-Anam : 38)

Firman Allah SWT lagi:
4L^EO4^4 C^OU4N =U4-^-
4L4Og> ]7g 7/E* O4-4
LOE;O4O4 O4O;+4
4-g)UOUg ^g_
Bermaksud: Dan Kami turunkan kepadamu kitab (Al-Quran) bagi menjelaskan
tiap-tiap sesuatu dan menjadi hidayah petunjuk, serta membawa rahmat dan
berita yang mengembirakan, bagi orang-orang Islam.
(An-Nahl : 89)

HURAIAN SUKATAN USRAH AT TAARIF: SURAH AL FATIHAH

Susunan : Al-Faqir IlaLlah Abu Mukhtar Al-Jawi
83
10.3.5
Islam dengan hanya menyerah diri secara zahir semata-mata, tanpa ada
iman di dalam hati dan penghayatan yang mendalam, tidak memberi apa-apa
faedah kepada penganutnya. Firman Allah SWT:
ge~ C-O;N- E44`-47 W
~ - W-ONLg`u> }4
W-EO7O~ E4;Uc O4
7=;4C }ECe"- O) 7)OU~
W p)4 W-ONOgC> -.-
N.Oc4O4 7u-)U4C ;}g)`
7)UE;N *^OE- _ Ep) -.-
EOOEN N7gOO ^j
Bermaksud: Orang-orang A'rab berkata: Kami telah beriman. Katakanlah
(Wahai Muhammad): "Kamu belum beriman, (janganlah berkata demikian), tetapi
selagi iman belum lagi meresap masuk ke dalam hati kamu katakanlah sahaja:
Kami telah Islam. dan (ingatlah), jika kamu taat kepada Allah RasulNya (zahir
dan batin), Allah tidak akan mengurangkan sedikitpun dari pahala amal-amal
kamu, kerana sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani.
(Al-Hujuraat : 14)

10.3.6
Islam merupakan jawapan yang tepat kepada tiga pertanyaan yang
menjadi persoalan setiap manusia sama ada dahulu ataupun sekarang iaitu:
1. Dari mana dia (manusia) datang?
2. Mengapakah dia (manusia) dijadikan?
3. Kemanakah dia (manusia) dikembalikan?

Jawapan bagi soalan yang pertama itu terdapat di dalam firman Allah SWT yang
berikut:
E_GC^4C +EEL- p) +L7
O) UuC4O =}g)` g+u4l^- ^^)
7E4^UE= }g)` -4O> }g`
lOE'C-^ ;}g` lOU4 O }g`
lO4;_G` lO^UCO` )OOEN4
HURAIAN SUKATAN USRAH AT TAARIF: SURAH AL FATIHAH

Susunan : Al-Faqir IlaLlah Abu Mukhtar Al-Jawi
84
lO^UC` 4))-4lN4g 7 _
OO+^4 O) g~4O- 4`
+7.4=e -O) E_ O=OG`
7N_@O^Cq 1E^gC O
W-EO7Ul4g O7- W :Lg`4
}E` _^4O4-NC :Lg`4 }E` 14ONC
-O) OO @ON^- E^OE:g
=Uu4C }g` gu4 Ug 6*^OE- _
O4O>4 O- LEEg`E- .-O)
4L^4O^ E_^1U4 47.E^-
;EO4u-- ;e44O4 ;e44:^4
}g` ] OuEe g1)_4 ^)
Bermaksud: Wahai umat manusia, sekiranya kamu menaruh ragu-ragu tentang
kebangkitan makhluk (hidup semula pada hari kiamat), maka (perhatilah kejadian
manusia) kerana sebenarnya Kami telah menciptakan kamu dari tanah,
kemudian dari setitik air benih, kemudian dari sebuku darah beku, kemudian dari
seketul daging yang disempurnakan kejadiannya dan yang tidak disempurnakan;
(Kami jadikan secara yang demikian) kerana Kami hendak menerangkan kepada
kamu (kekuasaan kami); dan Kami pula menetapkan dalam kandungan rahim
(ibu yang mengandung itu) apa yang Kami rancangkan hingga ke suatu masa
yang ditentukan lahirnya; kemudian Kami mengeluarkan kamu berupa kanak-
kanak; kemudian (kamu dipelihara) hingga sampai ke peringkat umur dewasa;
dan (dalam pada itu) ada di antara kamu yang dimatikan (semasa kecil atau
semasa dewasa) dan ada pula yang dilanjutkan umurnya ke peringkat tua
nyanyuk sehingga ia tidak mengetahui lagi akan sesuatu yang telah diketahuinya
dahulu. Dan (ingatlah) engkau melihat bumi itu kering, kemudian apabila Kami
menurunkan hujan menimpanya, bergeraklah tanahnya, dan gembur
membusutlah ia, serta ia menumbuhkan berjenis-jenis tanaman yang indah
permai.
(Al-Hajj : 5)


Pertanyaan bagi soalan yang kedua pula terjawab melalui firman Allah SWT:
HURAIAN SUKATAN USRAH AT TAARIF: SURAH AL FATIHAH

Susunan : Al-Faqir IlaLlah Abu Mukhtar Al-Jawi
85
4`4 e^UE= O}_^- "^e"-4
) p+lu4Og ^)g
Bermaksud: Dan (ingatlah) Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan
untuk mereka menyembah dan beribadat kepadaKu.
(Adz-Dzariyaat: 56)


Manakala jawapan bagi persoalan yang ketiga sangat jelas terkandung di dalam
firman Allah SWT:
+.- W-74El4C 4-UEC^-
+OgNC gO^O) ]ONE_O>
^
Bermaksud: Allah memulakan kejadian sekalian makhluk, kemudian ia
mengembalikannya (hidup semula pada hari kiamat), kemudian kepadaNyalah
kamu akan dikembalikan (untuk menerima balasan).
(Ar-Rum: 11)

10.3.7
Islam merupakan penghayatan yang sebenarnya bagi manusia;
merupakan cahaya petunjuk dalam kehidupan; merupakan ubat yang mujarab
bagi mengatasi pelbagai penyakit; memperbaiki masyarakat dan jalan yang
sebenar yang tidak mungkin sesat kepada sesiapa yang melaluinya. Firman
Allah SWT:
ElgEOE4 .4L^OEOu El^O)
~w+O ;}g)` 4^@O^` _ 4` =eL7
OjO;> 4` CU4-^- 4
}ECe"- }4 +OE4UEE_
-4OO+^ OggE+ gO) }4` +7.4=4e
;}g` 4^g14:gN _ El^^)4
-Ogg4 _O) O4O 14-OG`
^)g
Bermaksud: Demikianlah Kami wahyukan kepadamu (Muhammad) - Al-Quran
sebagai roh perintah kami; engkau tidak pernah mengetahui apakah Kitab (Al-
Quran) itu sebelum diwahyukan dan tidak juga mengetahui apakah iman itu;
HURAIAN SUKATAN USRAH AT TAARIF: SURAH AL FATIHAH

Susunan : Al-Faqir IlaLlah Abu Mukhtar Al-Jawi
86
akan tetapi Kami jadikan Al-Quran: cahaya yang menerangi, Kami beri petunjuk
dengannya sesiapa yang Kami kehendaki di antara hamba-hamba kami, dan
sesungguhnya engkau (Muhammad) adalah memberi petunjuk ke jalan yang
lurus.
(Asy-Syura : 52)

Nj)O46+^4 =}g` p-47O^- 4`
4O- E7.Eg- O4uO4O4
4-gLg`uUg 4 C@O4C
4-g)U-- ) -4O=OE= ^gg
Bermaksud: Dan Kami turunkan dari Al-Quran ayat-ayat suci yang menjadi ubat
penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman; dan (sebaliknya) Al-Quran
tidak menambahkan (kebaikan) kepada orang-orang yang zalim melainkan
kerugian jua.
(Al-Isra : 82)

10.4 Ciri-ciri Khusus Islam
Islam memiliki ciri-cirinya yang khusus sebagai ad-diin (cara hidup) yang
membezakannya dengan ajaran-ajaran dan agama-agama yang lain. Berikut
adalah ciri-ciri khusus Islam:
Rabbaniyyah;- Bermakna Islam ini datangnya dari Rabb (Tuhan Yang
Maha Mencipta), bukannya ajaran yang direkacipta oleh manusia.
Syumuliyyah;- Bermakna ad-diin Islam bersifat menyeluruh (syumul) dan
sempurna (kamil). Tidak ada satu urusanpun dalam kehidupan seharian
manusia tidak terdapat dalam ajaran Islam.
Alamiyyah;- Islam adalah ad-diin yang bersifat universal (alamiy), sesuai
untuk diamalkan oleh manusia di seluruh dunia, bukannya khusus untuk
tempat-tempat tertentu seperti tanah Arab sahaja.
Waqiiyyah;- Islam sesuai diamalkan dalam semua keadaan (waqi),
masa dan peredaran zaman.
Thabat;- Persoalan aqidah dan hukum-hakam Islam bersifat thabat (tetap)
dan qatie (putus) yakni tidak boleh diubah, direka ataupun dipinda-pinda.
HURAIAN SUKATAN USRAH AT TAARIF: SURAH AL FATIHAH

Susunan : Al-Faqir IlaLlah Abu Mukhtar Al-Jawi
87
Murunnah;- Namun di sudut perlaksanaan hukum-hakam Islam pula, ia
bersifat murunnah iaitu fleksibel (anjal) iaitu berdasarkan keadaan
semasa. Misalnya untuk bernikah, dalam keadaan tertentu ia adalah
harus, namun pada keadaan yang lain pula ia menjadi wajib.
Inqilabiyyah;- Bermakna Islam hendaklah bersifat meruntuhkan
jahiliyyah. Dalam erti kata yang lain, Islam tidak boleh dicampur adukkan
dengan jahiliyyah, seperti mengamalkan sistem ekonomi Islam tetapi
memilih sistem politik sekular.

10.5 Khatimah
Kebenaran Islam yang memurnikan aqidah dan menyusun urusan hidup
yang sejahtera merupakan kebenaran mutlak yang tidak dapat ditolak dan
dinafikan. Di dalam Surah Al-Fatihah ini jelas terpamer kebijaksanaan Allah SWT
yang Maha Bijaksana dalam mengatur petunjuk kepada hamba-hamba yang
dicintaiNya.
Kewajipan membaca surah ini di dalam solat menandakan betapa
kasihnya Allah terhadap hamba-hambaNya yang sentiasa mahukan mereka
memohon hidayah agar di tetapkan di atas landasan kebenaran yang lurus
(Sirothal Mustaqiim).
Walaupun terdapat pelbagai tafsiran di kalangan ulama mufassirin
mengenai ayat ini, namun pendapat yang paling masyur mengenai jalan yang
lurus ini adalah dimaksudkan dengan agama yang sebenar yakni Islam.
Pendapat ini terkandung di dalam hadith-hadith yang diriwayatkan oleh Imam
Ahmad, Termidzi, An-Nasai, Ibnu Jariri, Ibnul Mundzir, Abu Syaikh, Al-Hakim,
Ibnu Mardawaihi dan Al-Bahaqi. Berkata Ibnu Kathir dalam tafsirnya bahawa
hadith-hadith ini adalah hasan lagi sahih.
Maha Suci Allah yang mencipta dan mengatur sesuatu dengan penuh
keindahan, serta mengatur kalamNya dengan penuh hikmah dan kebijaksanaan.
Lantas sebagai seorang hambaNya, merendah diri dan memohon taufiq dan
hidayah dari Allah SWT adalah satu kewajipan kerana akal sahaja masih belum
cukup untuk menjadi pedoman dalam menghadapi segala tipu daya syaitan.
HURAIAN SUKATAN USRAH AT TAARIF: SURAH AL FATIHAH

Susunan : Al-Faqir IlaLlah Abu Mukhtar Al-Jawi
88

HURAIAN SUKATAN USRAH AT TAARIF: SURAH AL FATIHAH

Susunan : Al-Faqir IlaLlah Abu Mukhtar Al-Jawi
89
BAB 11
KONSEP JAMAAH ISLAM

4^gu-- EO4O_^-
474-O^- ^g
Bermaksud: Tunjukkanlah KAMI jalan yang lurus.
(Al-Fatihah: 6)

11.1 Muqaddimah
Dalam bab yang ke 9 kita telah mempelajari tentang konsep doa yang
Allah SWT ajarkan kepada hambaNya yang mempunyai kaitan yang sangat
rapat dengan iman dan keperibadian seorang muslim. Di dalam ayat yang sama
juga (ayat 6 Surah Al-Fatihah) dapat juga kita kaitkan dengan tuntutan
berjamaah di dalam Islam.
Kalimah jamaah adalah berasal dari kalimah jamaa yang membawa
maksud ramai, banyak, berkumpulan dan berkelompok. Sekiranya diperhatikan
dengan teliti, ayat di atas menunjukkan sekumpulan hamba; berdasarkan dhamir
(kata ganti nama) KAMI; yang memohon ditunjukkan jalan yang lurus daripada
Allah SWT. (Perbincangan tentang tafsiran jalan yang lurus terdapat dalam bab
10).
Dhamir KAMI di dalam ayat di atas menandakan bilangan yang ramai
yang secara langsung akan membawa perbincangan kita kepada konsep jamaah
di dalam Islam. Untuk memahami dan mendalami konsep jamaah di dalam
Islam, tidak boleh tidak kita harus meneliti ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan
Allah SWt sebagai panduan hidup kita sebagai insan-insan yang beriman.


11.2 Dalil-dalil tuntutan berjamaah
HURAIAN SUKATAN USRAH AT TAARIF: SURAH AL FATIHAH

Susunan : Al-Faqir IlaLlah Abu Mukhtar Al-Jawi
90
11.2.1 Dalil-dalil daripada Al Quran
Firman Allah SWT:
}74^4 74g)` OE`q 4pONN;4C
O) )OOC^- 4pNON`4C4
NOuO^) 4pOE_uL4C4 ^}4N
@O4^- _ Elj^q4 N-
]O)U^^- ^j
Bermaksud: Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang
menyeru kepada kebaikan, menyeru kepada yang maruf, mencegah yang
mungkar, dan merekalah orang-orang yang berjaya.
(Ali Imran: 104)

Perkataan ummah di dalam ayat tersebut adalah bermaksud taifah
(kumpulan) atau jamaah yang jelas bukan bermaksud individu atau orang
perseorangan. Menurut tafsir Al-Manar: Ummah bererti jamaah yang terdiri
daripada individu-individu yang bersatu dalam satu ikatan atau wahdah
(kesatuan) yang padat laksana organ-organ yang ada pada diri seseorang.
Firman Allah SWT lagi:
Ep) -.- OUg47 -g~-.-
]OUg-NC O) g)-O):Ec E=
_^^WE E}41u4+ _OOE` ^j
Bermaksud: Sesungguhnya Allah mencinta orang-orang yang berjuang
dijalanNya dalam satu soff (barisan) seumpama sebuah binaan yang tersusun
kukuh.
(As-Soff: 4)

Sebuah binaan yang tersusun kukuh bermaksud satu organisasi atau
jamaah yang teguh diikat dengan kesatuan dan kekuatan, sebahagian
memperteguhkan sebahagian yang lain dengan caranya tersendiri.
Firman Allah SWT lagi:
4pONLg`u^-4
eE4g`u^-4 __u4
+7.41gu *u4 _ ]+O4C
NOuE^) 4pOE_uL4C4 ^}4N
HURAIAN SUKATAN USRAH AT TAARIF: SURAH AL FATIHAH

Susunan : Al-Faqir IlaLlah Abu Mukhtar Al-Jawi
91
@OL^- ]O1NC4
E_OUO- ]O>uNC4
E_OEEO- ]ON1gCNC4 -.-
N.Oc4O4
Bermaksud: Dan orang-orang beriman, lelaki dan perempuan sebahagian
mereka adalah menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyeru
kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran serta mendirikan solat dan
menunaikan zakat dan mentaati Allah dan RasulNya.
(At-Taubah: 71)

Kaum muslimin dan muslimat adalah satu kelompok jamaah. Mereka
semua adalah berusaha untuk menegakkan yang maruf dan mencegah yang
mungkar.
Firman Allah SWT lagi:
O W-O+^4E>4 O>4N )O^-
O4O^+--4 W 4 W-O+^4E>
O>4N ^e"- p4;N^-4 _ W
Bermaksud: Bertolong-tolonglah kamu dalam perkara kebajikan dan taqwa, dan
janganlah kamu bertolong-tolongan dalam berbuat dosa dan perlanggaran.
(Al-Ma idah: 2)

Ayat-ayat di atas adalah menjadi dalil tentang perintah mendirikan
organisasi (jamaah). Tidak mungkin dapat dicapai hasil yang lebih baik
melainkan melalui organisasi dan berjamaah. Imam Abu Hanifah meriwayatkan
seperti juga yang pernah dikemukakan oleh Al-Jassas tentang pentingnya
organisasi dalam menegakkan amar maruf nahi mungkar dan dalam
pengarahan usaha-usaha dengan secara berjamaah untuk mencapai tujuan
dakwah ini.

11.2.2 Dalil-dalil dari Hadis dan Sunnah Rasulullah SAW.
Bersabda Nabi Muhammad SAW:

HURAIAN SUKATAN USRAH AT TAARIF: SURAH AL FATIHAH

Susunan : Al-Faqir IlaLlah Abu Mukhtar Al-Jawi
92
Bermaksud: Apabila berangkat tiga orang dalam perjalanan, maka hendaklah
mereka mengangkat salah seorang diantara mereka menjadi ketua.
(Riwayat Abu Dawud)

Nabi SAW mewajibkan melantik seorang menjadi ketua dalam satu
kelompok kecil dalam perjalanan menunjukkan besarnya peranan berjamaah
dan berorganisasi walaupun sekadar dalam perjalanan. Apatah lagi dalam
melaksanakan tuntutan dakwah untuk melaksanakan amar maruf dan nahi
mungkar yang sangat berat tanggungjawabnya. Maka sudah pasti tugas dakwah
itu tidak akan sempurna kecuali dengan adanya gerak kerja secara
berjamaah.*(Kita akan bicarakan tentang konsep dakwah dalam bab 12 nanti).

Bersabda Rasulullah SAW lagi:

Bermaksud: Hendaklah kamu berada dalam jamaah. Kerana sesungguhnya
berjamaah itu adalah rahmat, dan perpecahan itu merupakan azab.
(Riwayat Muslim)

Bersabda Rasulullah SAW lagi:

Bermaksud: Barangsiapa yang memecah-belah, maka ia bukan daripada
golongan kami. Rahmat Allah berada bersama-sama jamaah dan sesungguhnya
serigala hanya memakan kambng yang bersendirian.
(Riwayat Tabrani)

Bersabda Rasulullah SAW lagi:

Bermaksud: Hendaklah engkau berada bersama-sama dengan jamaah kaum
muslimin dan imam(pemimpin) mereka! Huzaifah Al Yamani r.a bertanya:
Bagaimanakah ya Rasulullah, kalau tidak ada jamaah dan imam mereka?
Rasulullah SAW menjawab: Pencilkan diri dari puak-puak itu (yang membuat
HURAIAN SUKATAN USRAH AT TAARIF: SURAH AL FATIHAH

Susunan : Al-Faqir IlaLlah Abu Mukhtar Al-Jawi
93
zalim) walaupun engkau terpaksa menggigit pada batang kayu sehingga engkau
menemui ajal dan engkau tetap dengan pegangan/pendirian engkau.
(Riwayat Bukhari, Muslim dan Abu Dawud)

Bersabda Rasulullah SAW lagi:

Bermaksud: Barangsiapa yang mati dalam keadaan memisahkan diri dari
jamaah kaum muslimin maka ia mati dalam keadaan jahiliyyah.
(Riwayat Muslim)

Hadith-hadith di atas menggambarkan betapa pentingnya kita selaku
seorang muslim bergerak di dalam jamaah. Sekiranya kita mengimbau sirah
perjuangan Rasulullah SAW kita akan dapati bahawa; perjuangan Rasulullah
SAW dalam menyebarkan Islam adalah melalui gerakan berjamaah
sepenuhnya. Itulah sebabnya sebelum Rasulullah SAW memulakan dakwah
secara terus-terang dibukit Safa, terlebih dahulu Rasulullah SAW berdakwah
secara bersembunyi untuk mengumpul kekuatan dan ahli dalam satu jamaah
sebagai persedian sebelum menghadapi cabaran yang lebih hebat lagi.

11.3 Matlamat Jamaah Islam
Matlamat Jamaah Islam adalah jelas iaitu untuk menegakkan Diin Allah
yakni cara hidup Islam yang tulen di muka bumi ini. Ini bermakna segala apa
yang dilakukan oleh manusia di bumi ini hendaklah tunduk kepada undang-
undang dan hukum-hukum Allah sahaja. Firman Allah SWT:
4`4 e^UE= O}_^- "^e"-4
) p+lu4Og ^)g
Bermaksud: Dan tidak Aku jadikan jin dan manusia kecuali supaya mereka
beribadah kepada-Ku.
(Adz-Zariyat : 56)

Ibadah di dalam Islam membawa pengertian yang sangat luas seperti
yang telah dibincangkan di dalam bab 7. Ianya merangkumi segala urusan hidup
HURAIAN SUKATAN USRAH AT TAARIF: SURAH AL FATIHAH

Susunan : Al-Faqir IlaLlah Abu Mukhtar Al-Jawi
94
manusia yang diredhai oleh Allah SWT, baik dalam bentuk perkataan atau
perbuatan yang lahir mahupun yang batin.
Firman Allah SWT lagi:
4O- -Og~-.- EcO N.Oc4O
OE+) g14 --O4^-
+4O)_;NOg O>4N g--
gj-7 O4 E@OE
4pO7)O;^-
Bermaksud: Dialah (Allah) yang mengutuskan RasulNya dengan membawa
petunjuk dan Diin (cara hidup) yang benar agar dia (Rasul) memenangkan Diin
itu di atas segala cara-cara hidup yang lain meskipun dibenci oleh orang-orang
musyrikin.
(As-Soff: 9)

Ayat di atas menggambarkan kepada manusia bahawa Allah SWT
mengutus Rasul-rasulNya untuk menegakkan Diin (cara hidup) Islam dalam
segenap urusan hidup. Begitu jugalah dengan matlamat Jamaah Islam yang
meletakkan Islam sebagai dasar perjuangan.

11.4 Ciri-ciri umum Jamaah Islam
Di antara ciri-ciri utama yang mesti wujud di dalam jamaah yang
memimpin perjuangan perjuangan Islam di dalam masyarakat adalah:

11.4.1 Prinsip yang sahih dan fikrah yang jelas.
Jamaah Islam mestilah di asaskan kepada prinsip yang sahih
sepertimana yang telah ditetapkan oleh Islam. Jamaah Islam juga mestilah
tertegak di atas satu landasan dan dasar yang teguh lagi mantap untuk
mencapai matlamat perjuangan. Dari sudut ini Jamaah Islam mestilah
berpegang teguh kepada dasar-dasar berikut:
a) Melandaskan setiap pemikiran, perencanaan dan tindakan kepada dalil-
dalil syara dan hujjah-hujjah yang kuat.
Firman Allah SWT:
HURAIAN SUKATAN USRAH AT TAARIF: SURAH AL FATIHAH

Susunan : Al-Faqir IlaLlah Abu Mukhtar Al-Jawi
95
4 -^> 4` "^1 El gO)
vUg _ Ep) E7;OO-
4O=^4l^-4 E1-E^-4 O7
Elj^q 4p~E +Ou44N LO7*O4`
^@g
Bermaksud: Dan janganlah engkau mengikut apa yang engkau tidak
mempunyai pengetahuan mengenainya; Sesungguhnya pendengaran dan
penglihatan serta hati, semua anggota-anggota itu tetap akan ditanya tentang
apa yang dilakukannya.
(Al-Isra : 36)

~ jOE- EOj>1):Ec W-EONNu1
O) *.- _ _O>4N E4OO4 4^
^}4`4 /j_E4:E>- W =}E:c4
*.- .4`4 4^ =}g`
--g)O;^- ^g
Bermaksud: Katakanlah (Wahai Muhammad): Inilah jalanku dan orang-orang
yang menurutku, menyeru manusia kepada (agama) Allah. Dengan berdasarkan
keterangan dan bukti yang jelas nyata dan aku menegaskan: Maha Suci Allah,
dan aku bukanlah dari golongan yang mensyirikkan Allah.
(Yusuf : 108)

b) Mendokong kesyumulan Islam dari segi fikrah, tarbiyyah, manhaj dan
wasilah perjuangan.
Firman Allah SWT:
E_GC^4C -g~-.- W-ONL4`-47
W-O4>- -.- W-EO74--4
gO^O) -Oc4O^-
W-)_E_4 O) g)-O):Ec
:^UE ]O)U^> ^@)
Bermaksud: Wahai orang-orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah dan
carilah wasilah (jalan) yang boleh sampai kepadaNya; dan berjuanglah pada
jalan Allah (untuk menegakkan Islam) supaya kamu beroleh kejayaan.
(Al-Ma idah : 35)

HURAIAN SUKATAN USRAH AT TAARIF: SURAH AL FATIHAH

Susunan : Al-Faqir IlaLlah Abu Mukhtar Al-Jawi
96
Firman Allah SWT lagi:
E_GC^4C -g~-.- W-ONL4`-47
W-OU7=u1- O) UpO- LO-.
4 W-ON):4> V4O7C7=
^}C^OO=- _
Bermaksud: Wahai orang-orang yang beriman! Masuklah kamu ke dalam
agama Islam secara menyeluruh, dan janganlah kamu menurut jejak langkah
syaitan.
(Al-Baqarah : 208)


c) Menanamkan wala kepada Islam dan bukan kepada kumpulan.

Firman Allah SWT:
4^^) N71g4 +.-
N.Oc4O4 4g~-.-4
W-ONL4`-47 4g~-.- 4pOONC
E_OUO- 4pO>uNC4
E_OEEO- -4 4pONg4O
^)) }4`4 O4O4-4C -.-
N.Oc4O4 4g~-.-4
W-ONL4`-47 Ep) =uOgO *.- O-
4pO+l)U4^- ^)g
Bermaksud: Sesungguhnya wali (penolong) kamu hanyalah Allah, dan
RasulNya, serta orang-orang yang beriman, yang mendirikan sembahyang, dan
menunaikan zakat, sedang mereka ruku (tunduk dengan perintah Allah). Dan
sesiapa yang menjadikan Allah dan RasulNya dan orang-orang yang beriman itu
penolongnya, sesungguhnya merekalah golongan (memperjuangkan agama)
Allah, yang akan tetap menang.
(Al-Ma idah : 55-56)

d) Mengutamakan permasalahan wahdah (kesatuan) umat Islam.
Ep) jOE- 7+E`q LOE`q
LEEgO4 4^4 :4O
]+l;N ^_g
HURAIAN SUKATAN USRAH AT TAARIF: SURAH AL FATIHAH

Susunan : Al-Faqir IlaLlah Abu Mukhtar Al-Jawi
97
Bermaksud: Sesungguhnya (Islam) inilah agama kamu, agama yang satu, dan
Akulah Tuhan kamu; maka sembahlah kamu akan Daku.
(Al-Anbiya : 92)

W-O4-;N-4 lO4 *.-
4OgE_ 4 W-O~OE> _
W-NO7^O-4 =eEug^ *.-
7^OU4 ^O) u7+L7 w7.-E;N
E-- 4u-4 7)OU~
7+4l; gOg4ugL)
L^4Ou=) u7+L74 _O>4N EE-
E4O^NO =}g)` jOEL- 7EO^
Ogu+g)` ElgEOE ))-4:NC +.-
7 gOg-4C-47 u7+UE
4p4-g ^@
Bermaksud: Dan berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah (Islam),
dan janganlah kamu bercerai-berai; dan kenanglah nikmat Allah kepada kamu
ketika kamu bermusuh-musuhan (semasa jahiliyah), lalu Allah menyatukan di
antara hati kamu (sehingga bersatu-padu dalam Islam), maka jadilah kamu
dengan nikmat Allah itu (muslim) yang bersaudara; Dan kamu dahulu telah
berada di tepi jurang neraka (kerana kekufuran semasa jahiliyah), lalu Allah
selamatkan kamu dari neraka itu (dengan nikmat Islam). Demikianlah Allah
menjelaskan kepada kamu ayat-ayat keteranganNya, supaya kamu mendapat
petunjuk hidayahNya.
(Ali Imran : 103)

11.4.2 Tasawwur (gambaran) amal yang jelas
Mempunyai gambaran/pandangan yang jelas terhadap perjuangan adalah
antara cri-ciri yang penting dalam Jamaah Islam. Dengan pandangan yang jelas
ini sebuah Jamaah Islam akan tetap teguh di atas landasan syariat Allah.
Jamaah Islam juga akan dapat bergerak dan menyusun perancangan bagi
mencapai matlamat perjuangan apabila pandangan terhadap perjuangan itu
adalah jelas. Perintah untuk berpegang dengan tasawwur amal serta benar-
benar mempraktikkan Islam dan syariatnya terdapat di dalam firman Allah SWT:
HURAIAN SUKATAN USRAH AT TAARIF: SURAH AL FATIHAH

Susunan : Al-Faqir IlaLlah Abu Mukhtar Al-Jawi
98
]7g lOE`q 4LUEE_ ~=O44`
- +O:c4^ W E ElE4NN@OE4NC
O) jO- _ 7vu1-4 _O)
El)4O W ElE^) _O>E O1-
14-OG` ^g_
Bermaksud: Bagi setiap ummat telah Kami tetapkan syariat tertentu untuk
mereka laksanakan, maka janganlah sekali-kali mereka membantah kamu dalam
urusan (syariat) dan serulah kepada Tuhanmu. Sesungguhnya kamu benar-
benar berada pada jalan yang lurus.
(Al-Hajj: 67)

11.4.3 Tanzim yang kemas
Tanzim (organisasi) yang tersusun kemas adalah antara ciri-ciri yang
paling penting dalam menjamin kemenangan Jamaah Islam. Tanzim yang
kemas akan melahirkan gerak kerja yang berperancangan dan tersusun yang
memimpin gerakan jamaah di atas landasan dakwah dan jihad. Tanzim juga
bertujuan melahirkan tindakan berjamaah yang seragam yang memberi lebih
banyak kesan berbanding tindakan yang dilakukan bersendirian. Tanzim yang
kemas dan tindakan yang berencana adalah sesuai dengan firman Allah SWT:
Ep) -.- OUg47 -g~-.-
]OUg-NC O) g)-O):Ec E=
_^^WE E}41u4+ _OOE` ^j

Bermaksud:Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berjuang di
jalanNya dalam satu (soff) barisan yang teratur seumpama mereka seperti suatu
bangunan yang tersusun kukuh.
(As-Soff: 4)

Di dalam ayat ini Allah SWT menggunakan perumpamaan bangunan
yang tersusun kukuh bagi menggambarkan sebuah soff perjuangan (jamaah)
yang terancang. Setiap ahli jamaah mempunyai tugas dan peranan tersendiri
yang saling lengkap-melengkapi antara satu sama lain. Tanzim yang kemas
perlulah ada kepimpinan yang baik yang dipilih di kalangan ahli jamaah. Dan
bagi menjamin perpaduan seluruh anggota jamaah, setiap ahli adalah
HURAIAN SUKATAN USRAH AT TAARIF: SURAH AL FATIHAH

Susunan : Al-Faqir IlaLlah Abu Mukhtar Al-Jawi
99
berkewajipan memberikan wala (ketaatan) kepada pemimpin jamaah
selagimana kepemimpinannya itu tidak lari dari kepatuhan terhadap Allah dan
Rasul.
Firman Allah SWT:
Og^4C 4g~-.- W-EON44`-47
W-ONOgC -.- W-ONOgC4
4OcO- Ojq4 jO-
7Lg` W p) u7+;N4O4L> O)
7/E* +1NO O) *.-
OcO-4 p) u7+47 4pONLg`u>
*.) gO4O^-4 @O=E- _
Bermaksud: Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan
taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada Ulil-Amri (pemimpin) dari kalangan
kamu. Kemudian jika kamu berselisih faham dalam sesuatu perkara, maka
hendaklah kamu mengembalikannya kepada (Kitab) Allah RasulNya - jika kamu
benar beriman kepada Allah dan hari akhirat.
(An-Nisaa : 59)

11.4.4 Ahli-ahli berkemampuan dan beriltizam
Jamaah Islam dapat melancarkan dakwah sekiranya ia dianggotai oleh
ahli-ahli yang berkemampuan, yang mana pertambahan ahli-ahli mesti
berdasarkan syarat-syarat keahlian yang telah ditetapkan oleh tanzim. Tujuan
syarat-syarat keahlian adalah untuk menjamin kepentingan dakwah. Ini kerana
kepimpinan dakwah dan perencanaannya hanya dapat dipikul oleh mereka yang
benar-benar faham, menghayati serta beriltizam penuh dengan risalah yang
diperjuangkan. Syarat-syarat keahlian ini juga bertujuan untuk memberi amanah
hanya kepada ahlinya. Pendirian ini adalah berdasarkan sabda Rasulullah SAW
yang bermaksud:

Apabila amanah telah disia-siakan, maka tunggulah saat kehancuran! Para
sahabat bertanya: Bagaimana amanah itu telah disia-siakan? Rasulullah SAW
menjawab: Apabila sesuatu urusan diserahkan kepada orang-orang yang bukan
ahlinya (orang yang benar-benar layak), maka tunggulah saat kehancurannya.
HURAIAN SUKATAN USRAH AT TAARIF: SURAH AL FATIHAH

Susunan : Al-Faqir IlaLlah Abu Mukhtar Al-Jawi
100
(Riwayat Bukhari)

11.5 Peranan Jamaah Islam
Jamaah Islam itu sendiri mempunyai peranan tersendiri dalam
mendaulatkan Islam. Sudah pasti peranannya tidak boleh disamakan dengan
pertubuhan-pertubuhan lain lantaran dasar dan matlamatnya sendiri adalah jelas
iaitu menegakkan Islam sebagai Diin wa Ad-Daulah. Di antara peranan yang
penting adalah:
1. Membentuk dan mengarahkan masyarakat terhadap kesedaran
penghayatan Islam.
2. Mertarbiyyah dan menyusun duat di dalam sesebuah tanzim untuk
berperanan sebagai penggerak dakwah dan jihad dalam masyarakat.
3. Mengepalai risalah perjuangan Islam yang syumul dan berfungsi sebagai
badan dakwah Islamiyyah.
4. Menentang dan menghancurkan jahiliyyah hingga ke akar umbinya.
5. Menegakkan Daulah Islamiyyah di atas keruntuhan jahiliyyah dan terus
berjuang untuk berperanan sebagai pemimpin umat sejagat.

Demikianlah asas-asas penting berkenaan Jamaah Islam yang patut difahami
oleh para duat.

11.6 Khatimah
Berjuang menegakkan Diin Allah (Islam) di muka bumi ini adalah tugas
dan tanggungjawab setiap muslim yang mengaku dirinya beriman. Malah
menurut ulama, tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi ini sebenarnya
adalah iqamatud Diin, wa siasatud dunia bih (menegakkan Diin Islam, dan
memerintah dunia dengannya). Namun begitu, tugas ini adalah tangungjawab
yang sangat berat.
Firman Allah SWT:
O 4L^4O^ -EOE-
4p-47O^- _O>4N 4:E_
HURAIAN SUKATAN USRAH AT TAARIF: SURAH AL FATIHAH

Susunan : Al-Faqir IlaLlah Abu Mukhtar Al-Jawi
101
+O4uC4O- 4g=E= ~4g-=4G`
;}g)` gO41;=E= *.- _
Bermaksud: Sekiranya Kami menurunkan Kitab ini ke atas gunung, nescahya
kamu akan melihat gunung itu hancur lebur kerana takutkan Allah....
(Al-Hasyr : 21)

Oleh yang demikian, tugas yang amat berat ini (menegakkan Islam di
muka bumi) mustahil dapat dipikul secara bersendirian. Hanya dengan
berjamaah sahajalah perjuangan Islam ini dapat disempurnakan.
Lantaran menyedari kepentingan berjamaah bagi menyempurnakan
perjuangan menyebarkan risalah Islam, maka perkara pertama yang dilakukan
oleh Rasulullah SAW selepas diangkat menjadi Rasul adalah berdakwah secara
senyap bagi membentuk sekumpulan jamaah yang menjadi tonggak kejayaan
dakwah Baginda SAW. Maka dapatlah kita fahami di sini bahawa berjuang
secara berjamaah adalah merupakan sebahagian daripada sunnah Rasulullah
SAW.
Saudara-saudara sekalian, marilah kita berusaha dan berdoa untuk
menjadi sebahagian dari insan-insan yang Allah SWT cintai dengan berjuang
menegakkan agamaNya di dalam satu soff (jamaah). Berusaha dan berdoa
untuk terus istiqamah di atas jalan perjuangan sehingga kita beroleh salah satu
dari dua kemenangan yang dijanjikan Allah SWT iaitu kemenangan di dunia
ataupun syahid di atas jalan perjuangan Islam.
Firman Allah SWT:
4 E4=O^4` 4g~-.- W-OUg~
O) O):Ec *.- >4O^` _ 4
v7.41;O E4gN )_)4O
4pO~EeONC ^g_
Bermaksud: Dan jangan sekali-kali engkau menyangka orang-orang yang
terbunuh (syahid) pada jalan Allah itu mati, bahkan mereka adalah hidup di sisi
Tuhan mereka dengan mendapat rezeki.
(Ali Imran : 169)

HURAIAN SUKATAN USRAH AT TAARIF: SURAH AL FATIHAH

Susunan : Al-Faqir IlaLlah Abu Mukhtar Al-Jawi
102
Dan ingatlah juga wahai saudara-saudaraku sekalian, jangan sesekali kita
mengelak dari memikul tanggungjawab menegak dan memperjuangkan Islam,
mahupun melarikan diri dari bergabung dengan jamaah Islam. Ini kerana, orang-
orang yang tidak mahu melibatkan dirinya di dalam perjuangan membela
kesucian Islam, bakal berdepan dengan azab Allah SWT yang tidak terperi
sakitnya.
Firman Allah SWT:
) W-NOgL> :OENC
-EO4N V1g glEOEC4
`O~ 4OOEN 4 +OO_>
6*^OE-
Bermaksud: Jika kamu tidak pergi beramai-ramai (untuk berjuang di jalan Allah)
maka Allah akan mengazab kamu dengan azab yang sangat pedih, dan Allah
akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain, dan kamu tidak dapat
memudharatkanNya sedikitpun. Dan Allah Maha Berkuasa atas setiap sesuatu.
(At-Taubah : 39)

Wallahualam.
HURAIAN SUKATAN USRAH AT TAARIF: SURAH AL FATIHAH

Susunan : Al-Faqir IlaLlah Abu Mukhtar Al-Jawi
103
BAB 12
DAKWAH ISLAMIYAH TERAS KEBANGKITAN UMMAH

EO4O 4g~-.- =e;Eu^
)_^OU4N )
Bermaksud: Jalan orang-orang yang telah Engkau kurnai nikmat atas
mereka.......
(Al-Fatihah: 7)

12.1 Muqaddimah
Jalan perjuangan yang telah dilalui oleh Rasulullah SAW dan para
sahabat Baginda adalah sangat getir, penuh dengan kepayahan dan tentangan
dari kebatilan. Namun begitu jalan perjuangan inilah jalan yang sangat dicintai
oleh Allah SWT. Oleh sebab itulah jalan ini dipenuhi dengan kesulitan, mehnah
dan tribulasi di dunia ini untuk menguji siapakah yang benar-benar ikhlas dalam
pengakuan imannya dan sabar memperjuangkan Islam.
Firman Allah SWT:
.- ^ =UOEO +EEL- p
W-EO74O^NC p W-EO7O4C
E44`-47 -4 4pONL4^NC ^g
;4 EL4 4g~-.- }g`
)_)U:~ W O}EUu4OU +.-
-g~-.- W-O~E= O}EUu4O4
4-)O^- ^@
Bermaksud: Alif, Laam, Miim. Adakahkah manusia menyangka bahawa mereka
akan dibiarkan dengan hanya berkata: "Kami beriman", sedang mereka tidak
diuji? Dan Demi sesungguhnya! Kami telah menguji orang-orang yang terdahulu
daripada mereka, maka (dengan ujian yang tersebut), nyatalah pada
HURAIAN SUKATAN USRAH AT TAARIF: SURAH AL FATIHAH

Susunan : Al-Faqir IlaLlah Abu Mukhtar Al-Jawi
104
pengetahuan Allah siapakah orang-orang yang sebenar-benarnya beriman, dan
nyata pada pengetahunNya siapa pula orang-orang yang berdusta.
(Al-Ankabuut : 1-3)

Ganjaran yang bakal diberikan oleh Allah SWT kepada pejuang-pejuang
agamaNya adalah syurga yang penuh dengan kenikmatan dan kesenangan
yang tiada tandingan. Inilah dia jalan dakwah (thoriqud dawah) yang menjadi
asas kepada kebangkitan ummat Islam, jalan para nabi dan rasul, jalan yang
diwariskan oleh Rasulullah SAW kepada ummatnya, juga merupakan jalan
orang-orang yang telah Allah kurniakan nikmat ke atas mereka yakni orang-
orang yang bertakwa, taat dan takutkan Allah SWT. Firman Allah SWT:

Elj^q =}Cg~-.- =Eu^
+.- jgOU4N =}g)` =}j1)E4-
}g` gO+CjOO 4E1-47 ;}Og`4
E4UEEO E74` EO+^ }g`4 gO+CjOO
47g-4O) Cg74O)4 ;}Og`4
4LuCEE- .E4^O44-;_-4 _ -O)
_O>u-> ug)^OU4 e4C-47
^}4uOO- W-OOE= -4Oc
=O+4 ^)g
Bermaksud: Mereka itulah sebahagian dari Nabi-nabi yang telah dikurniakan
Allah nikmat yang melimpah-limpah kepada mereka dari keturunan Nabi Adam,
dan dari keturunan orang-orang yang Kami bawa (dalam bahtera) bersama-
sama Nabi Nuh, dan dari keturunan Nabi Ibrahim, dan (dari keturunan) Bani Israil
dan mereka itu adalah dari orang-orang yang Kami beri hidayah petunjuk dan
Kami pilih apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat (Allah) Ar-Rahman,
mereka segera sujud serta menangis.
(Maryam: 58)

Apabila seseorang itu telah bersyahadah, ini bererti ia telah membuat satu
pengakuan untuk mengabdikan dirinya hanya kepada Allah SWT. Pengakuan ini
telah mewajibkannya untuk meletakkan garis hidupnya di atas dasar-dasar
HURAIAN SUKATAN USRAH AT TAARIF: SURAH AL FATIHAH

Susunan : Al-Faqir IlaLlah Abu Mukhtar Al-Jawi
105
Islam, melaksanakan seluruh tuntutan-tuntutannya, menghayati semua
ajarannya dan memperjuangkannya agar Islam tegak teguh di atas muka bumi
ini.
Firman Allah SWT:
Og^4C 4g~-.- W-ONL4`-47
W-EO+^O7 4O=^ *.- EE
4~ /=O1gN ^- =4CO4`
=}))CjO-4OEUg ;}4` -OjO=^
O) *.- W 4~ 4pOGCjO-4OO4^-
}^4 +O=^ *.- W e4L4`4*
OEj*.-C }g)` _j_4
Cg74O) 4OEE4 OEj*.-C W
4^;+C 4g~-.- W-ONL4`-47
_O>4N g-j)4N W-O4l;
4@O)_ ^j
Bermaksud: Wahai orang-orang yang beriman! Jadikanlah diri kamu pembela-
pembela (agama) Allah sebagaimana ketika Nabi Isa Ibnu Maryam (ketika)
berkata kepada hawariyun (penyokong-penyokongnya) itu: Siapakah penolong-
penolongku (dalam perjalanan) kepada Allah? Mereka menjawab: Kamilah
pembela-pembela (agama) Allah!" Maka kemudian sepuak dari kaum Bani Israil
beriman, dan sepuak lagi (tetap) kafir. Lalu Kami berikan pertolongan kepada
orang-orang yang beriman untuk mengalahkan musuhnya, maka menjadilah
mereka orang-orang yang menang.
(As-Soff : 14)

12.2 Pengertian Dakwah Menurut Islam.
Dari segi bahasa, dakwah bererti menyeru atau memanggil, sama ada
kepada yang haq atau yang batil. Dalam istilah syara, ia membawa pengertian
yang lebih khusus, iaitu seruan atau panggilan ke jalan Allah SWT.
Firman Allah SWT:
~ jOE- EOj>1):Ec W-EONNu1
O) *.- _ _O>4N E4OO4 4^
^}4`4 /j_E4:E>- W =}E:c4
*.- .4`4 4^ =}g`
--g)O;^- ^g
HURAIAN SUKATAN USRAH AT TAARIF: SURAH AL FATIHAH

Susunan : Al-Faqir IlaLlah Abu Mukhtar Al-Jawi
106
Bermaksud : Katakanlah (wahai Muhammad) : Inilah jalan (Diin) ku, dan orang-
orang yang menyeru (kamu) kepada Allah dengan hujjah yang nyata.
( Yusuf : 108)

Menurut Ibnu Taimiyyah: Dakwah ialah satu usaha seruan ke arah
beriman kepada Allah SWT dan apa yang disampaikan oleh rasul-rasulNya; iaitu
dengan membenarkan segala perkara yang disampaikan oleh rasul-rasul dan
mentaati perintah mereka. Antara tugas dakwah adalah menyuruh (al-amru)
melaksanakan apa yang disukai Allah dan RasulNya sama ada zahir atau batin.
Tugas dakwah juga terdiri daripada menegah (An-Nahyu) segala maksiat yang
dilarang Allah SWT dan RasulNya sama ada zahir atau batin. Tidak sempurna
dakwah kiranya tidak ke arah melaksanakan apa yang dikehendaki Allah dan
meninggalkan apa yang dibenciNya, sama ada dari perkataan atau perbuatan
zahir atau batin.
Menurut Islam, melaksanakan dakwah adalah tugas pokok para anbiya.
Malahan mereka dibangkitkan untuk berdakwah. Para anbiya tanpa terkecuali
ditugaskan berdakwah kepada kaumnya, dan mereka diutuskan untuk menyeru
kaum mereka, agar manusia beriman kepada Allah SWT, beribadah kepadaNya,
tidak mensyirikkanNya dengan sesuatu dan berpegang teguh kepada syariat
yang ditetapkan olehNya. Tugas dakwah yang diberikan kepada seluruh para
anbiya ini telah dirumuskan sebagai tugas Rasulullah SAW sebagaimana yang
difirmankan Allah SWT:
Og^4C O/EL- .^^)
ElE4UEcO -4)_E-
-LO]4:N`4 -6OCO4^4 ^j)
1gN-E14 O) *.-
gOg^^O)) ~w}-4O4 -LOOg4G`
^jg
Bermaksud : Hai Nabi, Kami mengutuskan engkau sebagai saksi, dan pembawa
khabar gembira dan pemberi peringatan. Dan untuk menjadi penyeru (dai)
kepada (Diin) Allah dengan izinNya dan untuk menjadi cahaya yang menerangi.
(Al-Ahzab: 45-46)

HURAIAN SUKATAN USRAH AT TAARIF: SURAH AL FATIHAH

Susunan : Al-Faqir IlaLlah Abu Mukhtar Al-Jawi
107
Orang-orang yang beriman adalah mereka yang mentaati jalan yang
ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Maka mereka tidak meninggalkan tugas
dakwah, kerana tugas ini tidak sepatutnya terpisah dan sifat mereka yang
mengakui tergolong daripada kalangan kaum muslimin. Firman Allah SWT:
;}4`4 }=O;O LO~ }Og)` .~4E1
O) *.- g4N4 w)U= 4~4
/j_^^) =}g` 4-g)UO^- ^@@
Bermaksud : Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang
menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang soleh dan berkata :
Sesungguhnya aku termasuk dalam orang-orang yang menyerah diri.
(Fussilat : 33)

Walaupun pada dasarnya dakwah ini adalah tugas para rasul dan anbiya,
namun Allah SWT memberi penghormatan kepada ummat Muhammad SAW
selaku ummat akhir zaman untuk meneruskan tugas yang mulia ini meskipun
setelah kewafatan Rasulullah SAW. Firman Allah SWT:
+-L7 4OOE= OE`q ;eE_@Ou=q
+EE4Ug 4p+O>
NOuE^) ]OE_u4>4 ^}4N
@OE:L^- 4pONLg`u>4 *.)
Bermaksud: Kamu (ummat Muhammad) adalah sebaik-baik umat yang
dilahirkan bagi (faedah) umat manusia, (kerana) kamu menyuruh berbuat
perkara yang baik dan melarang daripada perkara yang salah mungkar, serta
kamu beriman kepada Allah.
(Ali Imran : 110)

12.3 Dalil-dalil tuntutan dakwah.
Syara menuntut dakwah dilaksanakan di atas beberapa sebab di antaranya:

12.3.1 Untuk menyelamatkan diri daripada azab Allah
Ep) 4g~-.- N_-4O>
Oj^UE^- EOgg
jgO^ W-O7~ =1g u7+L7 W
W-O7~ EL7 4-gE;_4-ON` O)
HURAIAN SUKATAN USRAH AT TAARIF: SURAH AL FATIHAH

Susunan : Al-Faqir IlaLlah Abu Mukhtar Al-Jawi
108
^O- _ W-EO7~ ;}7>
OO *.- LOEc4
W-NO_Og+ OgOg _
Elj^q _.44` -E_E_ W
;47.Ec4 -OO4` ^__
Bermaksud: Sesungguhnya orang-orang yang diambil nyawanya oleh malaikat
semasa mereka sedang menganiaya diri sendiri (kerana enggan berhijrah untuk
membela Islam), mereka ditanya oleh malaikat dengan berkata: Apakah yang
kamu telah lakukan untuk agama kamu? Mereka menjawab: Kami dahulu
adalah orang-orang yang tertindas di bumi. Malaikat bertanya lagi: Tidakkah
bumi Allah itu luas, yang membolehkan kamu berhijrah di atasnya? Maka orang-
orang yang sedemikian itu keadaannya, tempat akhir mereka ialah neraka
jahanam, iaitu seburuk-buruk tempat kembali.
(An-Nisa : 97)

Ayat ini ditujukan kepada sesiapa yang berada di dalam daerah kafir,
sedangkan ia mampu berhijrah ke tempat lain yang melaksanakan syariat Islam.
Oleh itu jika tidak ada sebuah negarapun yang melaksanakan syariat Islam bagi
membolehkan seseorang muslim itu berhijrah kepadanya, maka tidak ada pilihan
lain melainkan melaksanakan dakwah untuk merubah masyarakatnya sendiri.
Firman Allah SWT lagi:
^O)4 ;e~ OE`q gu+g)` =g
4pOOg> `O~ +.- _7)U;_N`
u gOEN` 6-EO4N
-4CgE- W W-O7~ E4OOu4`
_O) 7)4O _^UE4
4pO+-4C ^gj OU W-OOOe 4`
W-NO]O gO) 4L^1O_
4g~-.- ]OOgu+4C ^}4N
g7EOOO- 4^'O4 -g~-.-
W-OU -EOE) O1g*4 E)
W-O+^~E ]OOO^4C ^g)
Bermaksud: Dan (ingatlah) ketika segolongan di antara mereka berkata:
Mengapa kamu menasihati kaum yang Allah akan membinasakan mereka atau
mengazabkan mereka dengan azab yang amat dahsyat? Orang-orang (yang
HURAIAN SUKATAN USRAH AT TAARIF: SURAH AL FATIHAH

Susunan : Al-Faqir IlaLlah Abu Mukhtar Al-Jawi
109
memberi nasihat) itu menjawab: Untuk melepaskan diri dari bersalah kepada
Tuhan kamu, dan supaya mereka bertaqwa. Maka ketika mereka melupakan apa
yang telah diperingatkan kepada mereka, Kami selamatkan orang-orang yang
melarang daripada perbuatan jahat itu, dan Kami timpakan orang-orang yang
zalim dengan azab seksa yang amat berat, disebabkan mereka berlaku fasik
(derhaka).
(Al-Araf : 164-165 )

Ayat ini menjelaskan bahawa melaksanakan tugas dakwah walaupun
dalam keadaan umat bergelumang dengan maksiat tetap menjadi
tanggungjawab seseorang muslim. Tugas ini menjadi bukti bagi seseorang
muslim di hadapan Allah SWT kelak bahawa dia tidak mengabaikan tugas untuk
mencegah kemungkaran dalam masyarakatnya.

12.3.2 Untuk menyelamatkan ummah.
Firman Allah SWT:
W-OE>-4 LO4Lug E4O>
4g~-.- W-OU 74g` LOO.~
W W-EOUu-4 ] -.- CgE-
g^- ^g)
Bermaksud: Dan jagalah daripada (berlakunya) dosa (yang membawa bala
bencana) yang bukan sahaja akan menimpa orang-orang yang zalim di antara
kamu secara khusus (tetapi juga akan menimpa kamu). Dan ketahuilah bahawa
Allah Maha berat azab seksaNya.
(Al-Anfal : 25)

Umat Islam wajib bangkit menentang rencana dan kerja-kerja jahat
musuh. Sekiranya kemungkaran ini tidak ditentang, maka akan meluaslah
kerosakan kepada seluruh manusia, yang bakal mengundang azab Allah SWT.

12.3.3 Untuk memenuhi sifat mukmin sejati
HURAIAN SUKATAN USRAH AT TAARIF: SURAH AL FATIHAH

Susunan : Al-Faqir IlaLlah Abu Mukhtar Al-Jawi
110
+-L7 4OOE= OE`q ;eE_@Ou=q
+EE4Ug 4p+O>
NOuE^) ]OE_u4>4 ^}4N
@OE:L^- 4pONLg`u>4 *.)
Bermaksud: Kamu (ummat Muhammad) adalah sebaik-baik ummat yang
dilahirkan bagi (faedah) umat manusia, (kerana) kamu menyuruh berbuat segala
perkara yang baik dan melarang daripada segala perkara yang salah (buruk dan
keji), serta kamu pula beriman kepada Allah.
(Ali Imran : 110)

Allah SWT mensifatkan orang-orang beriman sebagai umat yang terbaik
untuk umat manusia. Umat Islam cuma menjadi umat terbaik jika mereka
melakukan amar maruf dan nahi mungkar atau dakwah di jalan Allah SWT.
Sabda Rasulullah yang bermaksud :

Barangsiapa dari kamu melihat kemungkaran hendaklah dia mengubah dengan
tangannya, apabila tiada kuasa maka dengan lidahnya, apabila tidak kuasa
dengan hatinya dan yang demikian itu adalah selemah-lemah iman.
(Riwayat Muslim)

12.3.4 Untuk membezakan diri daripada golongan munafiq.
Firman Allah SWT:
4pOg4L^-
egE4^-4 __u4
}g)` *u4 _ ]NON`4C
@OE:L^) ]OOgu+4C4 ^}4N
NOuE^- ]O_):^4C4
g4guC _ W-OOOe -.-
g4OO4[
Bermaksud: Orang-orang munafik lelaki dan perempuan, sesetengahnya adalah
sama dengan sesetengah yang lain; mereka saling menyuruh berbuat
kemungkaran, dan melarang dari perbuatan yang baik, dan mereka pula
menggenggam tangannya (bakhil kedekut). Mereka melupakan (tidak
HURAIAN SUKATAN USRAH AT TAARIF: SURAH AL FATIHAH

Susunan : Al-Faqir IlaLlah Abu Mukhtar Al-Jawi
111
menghiraukan perintah) Allah dan Allah juga melupakan (tidak menghiraukan)
mereka..
(At-Taubah : 67)

Jelas dari ayat tersebut bahawa Allah SWT telah menjadikan amar makruf
dan nahi mungkar sebagai pembeza di antara golongan orang yang beriman dan
golongan munafiq. Orang beriman menyeru manusia ke jalan Allah SWT,
manakala orang munafik mengajak manusia ke arah maksiat kemungkaran.

12.3.5 Untuk mewarisi jalan Rasulullah
Firman Allah SWT:
~ jOE- EOj>1):Ec W-EONNu1
O) *.- _ _O>4N E4OO4 4^
^}4`4 /j_E4:E>- W =}E:c4
*.- .4`4 4^ =}g`
--g)O;^- ^g
Bermaksud: Katakanlah (Wahai Muhammad): Inilah jalanku dan orang-orang
yang mengikutku, menyeru manusia kepada agama Allah. Berdasarkan
keterangan dan bukti yang jelas nyata, dan aku menegaskan: Maha Suci Allah,
dan aku bukanlah dari golongan yang mensyirikkan Allah.
(Yusuf : 108)

Oleh kerana itu sejak awal lagi para sahabat telah menyertai Rasulullah
dalam tugas dakwah, dan membantu Rasulullah SAW dalam mendirikan Negara
Islam di Madinah. Mengikut Rasul bererti beriman dengannya dan menyeru
orang lain kepada ajarannya berdasar ilmu dan dalil yang nyata.

12.3.6 Untuk memastikan keutuhan Ummah.
Keutuhan ummah akan terjamin sekiranya mereka saling tolong-menolong
untuk mencapai kebaikan dan saling bantu-membantu untuk membenteras
kemungkaran.
Firman Allah SWT:
HURAIAN SUKATAN USRAH AT TAARIF: SURAH AL FATIHAH

Susunan : Al-Faqir IlaLlah Abu Mukhtar Al-Jawi
112
O W-O+^4E>4 O>4N )O^-
O4O^+--4 W 4 W-O+^4E>
O>4N ^e"- p4;N^-4 _
Bermaksud: Dan tolong-menolonglah untuk membuat kebajikan dan taqwa,
janganlah bertolong-tolongan pada melakukan dosa (maksiat) dan
permusuhan.
(Al-Maidah : 2)

Firman Allah SWT lagi:
) 4g~-.- W-ONL4`-47
W-OUg4N4 geE)UO-
W-O=-4O>4 --E^)
W-O=-4O>4 )OO) ^@
Bermaksud: Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan mereka
pula berpesan-pesan dengan kebenaran serta berpesan-pesan dengan sabar.
(Al-Asr : 3)

12.4 Hubungan Di Antara Iman dan Tuntutan Dakwah
Dakwah mempunyai kaitan yang sangat rapat dengan tahap keimanan
seseorang. Kesanggupan untuk melaksanakan tugas dakwah ini berbeza-beza
di antara mereka yang kuat imannya dengan yang lemah.
Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud:

Barangsiapa dari kamu melihat kemungkaran hendaklah dia mengubah dengan
tangannya, apabila tiada kuasa maka dengan lidahnya, apabila tidak kuasa
dengan hatinya dan yang demikian itu adalah selemah-lemah iman.
(Riwayat Muslim)

Selemah-lemah iman adalah mencegah kemungkaran dengan hati yakni
dengan membenci perlakuan maksiat tersebut. Manakala iman yang kuat lagi
mantap akan mencetuskan keberanian dan kekuatan yang hebat bagi mencegah
kemungkaran dengan seluruh kudrat yang ada. Hubungan di antara iman dan
tuntutan berdakwah dapatlah difahami berdasarkan dalil-dalil berikut.
HURAIAN SUKATAN USRAH AT TAARIF: SURAH AL FATIHAH

Susunan : Al-Faqir IlaLlah Abu Mukhtar Al-Jawi
113

12.4.1 Dakwah merupakan salah satu daripada tuntutan iman
Firman Allah SWT:
4 El^^OO4C ;}4N ge4C-47 *.-
Eu4 ^O) ;e@O^q C^O) W
7vu1-4 _O) C)4O W 4
E=O7> =}g` 4-)O;^- ^g_
Bermaksud: Dan janganlah mereka (yang ingkar) dapat menghalangmu
(daripada menyampaikan) ayat-ayat Allah sesudah ia diturunkan kepadamu; dan
serulah manusia kepada Tuhanmu; dan janganlah engkau tergolong dalam
golongan musyrikin.
(Al-Qasas : 87 )

12.4.2 Dakwah sebagai bukti keimanan
Firman Allah SWT:
Og^4C 4g~-.- W-ONL4`-47
}4` O>O4C 74g` }4N gOgLCg1
4O=O O)4C +.- O)
gcg47 +O4^Oc:g474 -.gO
O>4N 4-gLg`u^- EEOgN O>4N
4jOg^- ])_O_7 O)
O):Ec *.- 4 4pOC O4`O
j* _ ElgO N;_ *.- gO1g>uNC
}4` +7.4=EC _ +.-4 77c4 v1)U4
^)j
Bermaksud: Wahai orang-orang yang beriman! sesiapa di antara kamu
berpaling tadah dari agamanya (murtad), maka Allah akan mendatangkan suatu
kaum yang Dia cintai dan mereka juga cintakanNya; mereka bersifat lemah-
lembut terhadap orang-orang yang beriman dan bersikap tegas terhadap orang-
orang kafir, mereka berjuang dengan bersungguh-sungguh pada jalan Allah, dan
mereka tidak takut kepada celaan orang-orang yang mencela. Demikian itu
adalah limpah kurnia Allah yang diberikan kepada sesiapa yang dikehendakiNya;
kerana Allah Maha Luas (kurniaNya), lagi Maha Mengetahui.
(Al-Mai dah : 54 )

HURAIAN SUKATAN USRAH AT TAARIF: SURAH AL FATIHAH

Susunan : Al-Faqir IlaLlah Abu Mukhtar Al-Jawi
114
12.4.3 Dakwah adalah syarat kesempurnaan iman
Firman Allah SWT:
;}4`4 }=O;O LO~ }Og)` .~4E1
O) *.- g4N4 w)U= 4~4
/j_^^) =}g` 4-g)UO^- ^@@
Bermaksud: Dan siapa lagi yang lebih baik perkataannya daripada orang yang
menyeru kepada (perintah) Allah, serta mengerjakan amal soleh, sambil berkata:
Sesungguhnya aku dari kalangan orang-orang muslim (menyerah diri kepada
Allah)!
(Fussilat : 33 )

12.4.4 Dakwah menjadi benteng kepada iman
Ep)4 --gC4OO=- 4pONOONO
-O) )_j*.4Ogu
7O7gENOg W up)4
-O+-uC 7^^)
4pO7)O;+^O
Bermaksud: Dan sesungguhnya syaitan-syaitan itu membisikkan kepada
pengikut-pengikutnya, supaya mereka menghasut kamu; dan sekiranya kamu
menurut hasutan mereka (menghalalkan yang haram), kamu tergolong dalam
golongan musyrikin.
(Al-Anam : 121 )

12.4.5 Dakwah sebagai bekalan yang mengukuhkan iman
Firman Allah SWT:
Og^4C =}Cg~-.- W-EONL4`-47
p) W-+OO^L> -.- 7uOO^L4C
;e)O:wNC4 74`-E^~ ^_
Bermaksud: Wahai orang-orang yang beriman, jikalau kamu membantu
(membela agama) Allah nescahya Allah membantu kamu (mencapai
kemenangan) dan meneguhkan pendirian kamu.
(Muhammad : 7)

12.5 Kedudukan Dakwah Dari Segi Hukum Islam
HURAIAN SUKATAN USRAH AT TAARIF: SURAH AL FATIHAH

Susunan : Al-Faqir IlaLlah Abu Mukhtar Al-Jawi
115
12.5.1 Fardu Kifayah
Sesetengah ulama Islam berpendapat bahawa melaksanakan dakwah
ialah salah satu dari fardhu kifayah ke atas masyarakat Islam. Hujjah mereka
adalah berdasarkan kepada firman Allah SWT:
}74^4 74g)` OE`q 4pONN;4C
O) )OOC^- 4pNON`4C4
NOuO^) 4pOE_uL4C4 ^}4N
@O4^- _ Elj^q4 N-
]O)U^^- ^j
Bermaksud : Dan hendaklah ada di kalangan kamu segolongan umat yang
menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada makruf (kebaikan) dan mencegah
dari yang mungkar, merekalah orang-orang yang berjaya.
(Ali Imran : 104)

12.5.2 Fardhu Ain
Sebahagian ulama Islam yang lain berpendapat bahawa melaksanakan
dakwah itu adalah fardhu ain, menurut kadar keupayaan. Para ulama yang
berpegang pada pendapat ini adalah berdasarkan kepada hadith Rasulullah
SAW yang bermaksud :


Barangsiapa dari kamu melihat kemungkaran hendaklah dia mengubah dengan
tangannya, apabila tiada kuasa maka dengan lidahnya, apabila tidak kuasa
dengan hatinya dan yang demikian itu adalah selemah-lemah iman.
( Riwayat Muslim )

Di samping hadith di atas, para ulama tersebut juga berpendapat bahawa
tugas dakwah adalah fardhu ain (wajib) ke atas setiap orang Islam (umat Nabi
SAW) berdasarkan firman Allah SWT:
+-L7 4OOE= OE`q ;eE_@Ou=q
+EE4Ug 4p+O>
NOuE^) ]OE_u4>4 ^}4N
@OE:L^- 4pONLg`u>4 *.)
HURAIAN SUKATAN USRAH AT TAARIF: SURAH AL FATIHAH

Susunan : Al-Faqir IlaLlah Abu Mukhtar Al-Jawi
116
Bermaksud: Kamu (umat Muhammad) adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan
bagi (faedah) umat manusia, (kerana) kamu menyuruh kepada perkara yang baik
dan melarang perkara yang salah (mungkar), serta kamu pula beriman kepada
Allah.
(Ali Imran : 110)

12.6 Khatimah
Jelaslah di sini bahawa dakwah adalah tugas bagi semua orang-orang
yang beriman. Pertamanya, ia bertujuan untuk menyeru orang-orang yang belum
beriman agar menerima kalimah tayyibah dan beriman kepada Allah. Keduanya
pula, ia bertujuan untuk mengajak orang-orang yang telah menerima kalimah
tayyibah untuk betul-betul beriman dengan menghayati Islam yang benar dan
lengkap, supaya setiap detik perjalanan manusia sesuai dengan fitrah insan
yang telah dijadikan oleh Allah SWT.HURAIAN SUKATAN USRAH AT TAARIF: SURAH AL FATIHAH

Susunan : Al-Faqir IlaLlah Abu Mukhtar Al-Jawi
117
BAB 13
HIJRAH KE ARAH PEMBENTUKAN DAULAH
ISLAMIYYAH

EO4O 4g~-.- =e;Eu^
)_^OU4N
Bermaksud: Jalan orang-orang yang telah Engkau kurnai nikmat atas
mereka.......
(Al-Fatihah: 7)

13.1 Takrif Hijrah
Disamping jalan dakwah yang menjadi asas perjuangan Rasulullah SAW,
jalan hijrah juga merupakan salah satu sunnah perjuangan Baginda SAW.
Rasulullah SAW pernah bersabda yang bermaksud : Tiada lagi hijrah dari suatu
tempat ke suatu tempat yang lain selepas Pembukaan Kota Makkah tetapi apa
yang ada ialah hijrah pada niat dan jihad. Dapatlah difahami di sini, walaupun
tiada lagi hijrah dalam konteks perpindahan tempat ke suatu tempat yang lain
selepas kewafatan Baginda SAW, tidaklah bermakna sunnah hijrah itu telah
terhapus selama-lamanya. Bahkan sunnah hijrah itu masih terus hidup di
sanubari umat Islam melalui penghijrahan niat yang baik dan jihad
mempertahankan kesucian Islam.
Hijrah dari segi bahasa bererti perpindahan dari satu tempat ke satu
tempat yang lain. Dari segi sejarah pula, hijrah bermaksud perpindahan
Rasulullah SAW dan para sahabat dari kota Mekah ke kota Madinah pada tahun
622 Masihi. Penghijrahan ini dilakukan secara rahsia bagi mengelakkan ia
diketahui oleh musyirikin Makkah.
HURAIAN SUKATAN USRAH AT TAARIF: SURAH AL FATIHAH

Susunan : Al-Faqir IlaLlah Abu Mukhtar Al-Jawi
118
Hijrah berlaku apabila Rasulullah SAW menerima wahyu dari Allah SWT
dalam Surah Al-Anfaal ayat 30 yang mengingatkan Rasulullah SAW tentang
pakatan yang dilakukan oleh orang musyirikin Makkah untuk membunuh Baginda
SAW. Wahyu ini memerintahkan Nabi SAW supaya segera berhijrah ke
Madinah.

13.2 Ringkasan Peristiwa Sebelum Hijraturrasul
13.2.1 Tekanan musuh di peringkat awal dakwah
Sepertimana yang telah dibincangkan dalam bab yang sebelum ini, jalan
perjuangan Rasulullah SAW dipenuhi dengan mehnah dan tribuasi, pelbagai
ujian yang begitu menduga iman dan kesabaran. Tentangan demi tentangan
dijelmakan oleh kaum musyrikin Makkah bermula dari saat Rasulullah SAW
berdakwah secara terang-terangan di Bukit Safa. Sejak dari itulah musyrikin
Makkah merencanakan pelbagai tekanan dan deraan bagi menghentikan seruan
dakwah Rasulullah SAW dan bagi menggugat keimanan para sahabat yang
beriman.
Bilal bin Rabah r.a seorang hamba kepada Umaiyah bin Khallaf telah
didera oleh tuannya kerana memeluk Islam. Bilal bin Rabah telah dibaringkan di
atas padang pasir yang panas, ketika cuaca terik dan diletakkan batu yang besar
di atas dadanya untuk memaksa beliau meninggalkan Islam. Namun Bilal tetap
sabar dengan imannya dengan lidahnya tidak henti-henti mengucapkan kalimah
Ahad, Ahad, Ahad demi mengesakan Allah SWT, sehinggalah Abu Bakar r.a
membebaskannya.
Bani Makhzum pula telah mendera Ammar bin Yasir r.a dan keluarganya
sehingga bapanya Yasir dan ibunya Sumaiyah telah mati syahid dibunuh puak-
puak kuffar tersebut. Setelah itu golongan musyrikin tersebut meneruskan
deraan dan seksaan yang tidak terperi sakitnya terhadap Ammar sehingga
Ammar terpaksa membuat pengakuan palsu bahawa dia telah meninggalkan
Islam. Bersempena dengan peristiwa ini Allah SWT telah mewahyukan firman
yang memberikan rukhsah (kelonggaran) kepada orang-orang yang tidak tahan
dipaksa. Firman Allah SWT:
HURAIAN SUKATAN USRAH AT TAARIF: SURAH AL FATIHAH

Susunan : Al-Faqir IlaLlah Abu Mukhtar Al-Jawi
119
}4` 4OE *.) }g` gu4
gOgLEC) ) ;}4` E@O-q
+O+:U~4 `'E;CN` ^}ECe")
}4 }E` EE4O= @O^7^)
-4O;= )_^1UE _U_EN ;g)`
*.- _4 R-EO4N _1g4N ^g
Bermaksud: Sesiapa yang kufur kepada Allah sesudah dia beriman (baginya
kemurkaan dan azab Allah), kecuali orang yang dipaksa (menjadi kafir) sedang
hatinya tenang dengan iman. Akan tetapi sesiapa yang terbuka hatinya
menerima kekufuran maka kemurkaan Allah akan menimpanya, dan mereka
pula beroleh azab yang besar.
(An-Nahl : 106)

Musab bin Umair r.a pula adalah seorang pemuda bangsawan yang
hidup dalam kemewahan kan kekayaan keluarganya. Apabila hatinya telah
tersentuh dengan seruan dakwah Rasulullah SAW beliau terus beriman. Namun
Musab terpaksa bersolat secara bersembunyi bagi menyembunyikan imannya,
sehinggalah amalannya bersolat terbongkar. Keluarga Musab telah menangkap
dan mengurungnya, namun akhirnya beliau dapat melepaskan diri dan berhijrah
ke Habsyah serta meninggalkan segala kemewahan dan kekayaan demi
imannya kepada Allah SWT dan Rasul.
Uthman bin Affan r.a pula telah diikat oleh bapa saudaranya Hakam bin
Abi Al-As dan dipaksa untuk meninggalkan Islam. Namun iman yang menebal di
hati Uthman akhirnya mematahkan semangat Hakam untuk terus menderanya.
Rasulullah SAW sendiri tidak terlepas dari ancaman dan tekanan dari
kaum musyrikin Makkah. Baginda SAW telah dicaci dan dimaki hamun bertalu-
talu dengan gelaran tukang sihir, si gila, pemecah-belah masyarakat dan
sebagainya. Tubuh Baginda SAW pernah diletakkan najis unta ketika sedang
sujud, direjam dengan batu-bata ketika berdakwah di Taif sehingga luka
berdarah. Malah seorang musyrik bernama Aqabah bin Abi Muit pernah
menjerut leher Rasulullah SAW dengan kainnya ketika berhampiran Kaabah.
Mujurlah Abu Bakar As-Siddiq r.a membantu Baginda SAW. Begitu juga dengan
Abu Jahal yang pernah mencuba membunuh Rasulullah SAW dengan membawa
HURAIAN SUKATAN USRAH AT TAARIF: SURAH AL FATIHAH

Susunan : Al-Faqir IlaLlah Abu Mukhtar Al-Jawi
120
batu besar untuk dihempaskan ke atas kepala Baginda SAW. Mujur bantuan
Allah SWT tiba yang membuatkan Abu Jahal bertempiaran lari kerana terlihat
seekor unta yang besar cuba menerkam ke arahnya.
Setelah berputus asa, pemimpin musyrikin cuba menggoda Rasulullah
SAW dengan harta, pangkat dan kemewahan dunia namun tetap gagal. Tekanan
kian memuncak apabila kaum musyrikin mengisytiharkan pemulauan terhadap
orang-orang Islam. Sehinggakan para sahabat yang beriman tidak dipedulikan
masyarakat, tidak ditegur sapa oleh keluarga dan jiran tetangga, bekalan
makanan disekat dan dibiarkan hidup merempat oleh kerana pemulauan ini.

13.2.2 Kematian insan yang tersayang
Abu Talib merupakan bapa saudara Rasulullah SAW yang memelihara
dan membesarkan Baginda SAW selepas kematian datuknya Abdul Muttalib.
Abu Talib sangat mengasihi Rasulullah SAW sehingga beliau selalu membela
Baginda SAW ketika diancam oleh golongan musyrik walaupun beliau sendiri
tidak beriman. Abu Talib juga sanggup bertegang urat dengan pemimpin
musyrikin Makkah semata-mata tidak mahu menyerahkan Rasulullah ke tangan
mereka.
Namun akhirnya Abu Talib menemui ajalnya sebelum sempat melihat
Islam berkembang. Peristiwa ini meninggalkan kesan dan kesedihan yang amat
mendalam kepada Rasulullah SAW, sehingga turunnya wahyu dari Allah SWT:
ElE^) Ogg ;}4` =e:4l;O
O}4 -.- Ogg4 }4` +7.4=EC
_ 4O-4 NUu -g4;_^)
^)g
Bermaksud: Sesungguhnya engkau (Wahai Muhammad) tidak dapat memberi
hidayah (petunjuk) kepada sesiapa yang engkau kasihi, tetapi Allah jualah yang
berkuasa memberi hidayah kepada sesiapa yang dikehendakiNya. Dan Dia lebih
mengetahui akan orang-orang yang mahu menerima petunjuk hidayah.
(Al-Qasas : 56)

HURAIAN SUKATAN USRAH AT TAARIF: SURAH AL FATIHAH

Susunan : Al-Faqir IlaLlah Abu Mukhtar Al-Jawi
121
Menurut Ibnu Qayyim tiga hari selepas kematian Abu Talib, isteri
Rasulullah SAW yang tercinta iaitu Ummul Mukminin Saidatina Khadijah r.a pula
menemui ajalnya. Peristiwa ini menambahkan lagi kesedihan Rasulullah SAW
lantaran mengenangkan pemergian Saidatina Khadijah, insan yang
menenangkan hati Baginda SAW sewaktu kali pertama menerima wahyu, orang
yang pertama sekali beriman serta kesanggupan beliau mengorbankan harta
bendanya bagi menyokong dakwah Baginda SAW. Lantaran itu kasih Rasulullah
SAW begitu mendalam terhadap Saidatina Khadijah walupun selepas
pemergiannya sehingga menerbitkan rasa cemburu di hati isteri-isteri Baginda
SAW yang lain.

13.2.3 Hijrah Ke Habsyah
Pada tahun ke-5 kerasulan, Nabi Muhammad SAW telah menyarankan
agar para sahabat berhijrah ke Habsyah kerana pemerintahannya yang adil dan
penganiayaan tidak berlaku di sana. Terdapat 2 rombongan umat Islam berhijrah
ke sana, yang pertama diketuai oleh Saidina Uthman bin Affan r.a dan yang
kedua diketuai oleh Saidana Jafar bin Abi Talib r.a. Rombongan ini telah
mendapat perlindungan di Habsyah walaupun pemerintahnya Raja Najashi
menganut agama Nasrani. Kejadian ini telah memberikan perangsang dan
menguatkan azam Rasulullah SAW untuk terus berjuang menyebarkan Islam.

13.2.4 Baiah Aqabah
Pada tahun ke-11 kerasulan, Rasulullah SAW mengambil peluang dan
kesempatan di musim haji untuk menyampaikan dakwah kepada qabilah-qabilah
yang datang dari serata ceruk benua Arab. Dengan izin Allah SWT seruan
dakwah Rasulullah akhirnya menyentuh hati beberapa orang dari qabilah
Khazraj yang datang dari Yathrib. Mereka ini kemuadiannya menjadi benih-benih
dakwah Rasulullah SAW untuk menyebarkan Islam di Yathrib.
Pada tahun berikutnya, tibalah 12 orang lelaki dari Yathrib yakni sepuluh
darinya dari qabilah Aus dan dua lagi dari qabilah Khazraj termasuk mereka
yang telah memeluk Islam pada tahun yang lalu. Mereka menemui Rasulullah
HURAIAN SUKATAN USRAH AT TAARIF: SURAH AL FATIHAH

Susunan : Al-Faqir IlaLlah Abu Mukhtar Al-Jawi
122
SAW di Aqabah Mina secara bersembunyi, beriman dan memeluk Islam serta
mengikat janji setia (baiah) dengan Baginda SAW dalam peristiwa yang
dinamakan Baiah Aqabah yang pertama. Kemudian Rasulullah SAW
mengutuskan Musab bin Umair mengiringi mereka yang telah berbaiah, pulang
ke Yathrib bagi menyebarluaskan lagi seruan dakwah Islam.
Musab bin Umair menjalankan amanah yang diberikan kepadanya
dengan jayanya sehingga dapat mengIslamkan pemimpin Aus dan Khazraj yang
terkemuka iaitu Saad bin Muaz r.a yang akhirnya mengerahkan kaumnya
supaya beriman. Pada musim haji tahun ke-13 kerasulan, rombongan dari
Yathrib tiba dengan bilangan yang lebih ramai iaitu 73 orang. Secara
bersembunyi di waktu malam mereka telah bertemu dengan Rasulullah SAW di
Aqabah Mina bagi mengikat baiah dalam peristiwa Baiah Aqabah yang kedua.
Di dalam baiah ini para sahabat telah berjanji untuk mempertahankan
Rasulullah SAW dan Islam sehingga ke titisan darah yang terakhir. Malah
mereka juga mengangkat Rasulullah SAW sebagai pemimpin mereka. Kemudian
Rasulullah SAW melantik 12 orang naqib untuk memperkukuhkan lagi perjalanan
dakwah di Yathrib. Bermula dari sinilah para sahabat Rasulullah SAW yang
dulunya di tindas oleh musyrikin Makkah dan berpindah ke Yathrib, bumi yang
diberkati Allah SWT.

13.2.5 Persidangan Darul-Nadwah
Pemimpin-pemimpin musyrikin tidak senang dengan peristiwa hijrah para
sahabat ke Yathrib, di mana mereka mula merasakan bahang perkembangan
Islam yang bakal menggugat kepentingan, kedudukan, kuasa dan pengaruh
mereka. Pada tahun ke-14 selepas kerasulan pemimpin-pemimpin musyrikin
yang mewakili semua qabilah bermesyuarat dalam persidangan tergempar di
Darul-Nadwah. Bersama dengan mereka adalah Iblis yang menyamar menjadi
seorang tua.
Cadangan pertama yang dikemukakan pemimpin musyrikin untuk
menyekat dakwah Rasulullah SAW adalah dengan menghalau Baginda SAW
dari Makkah, tetapi dibantah oleh Iblis yang menyamar sebagai orang tua.
HURAIAN SUKATAN USRAH AT TAARIF: SURAH AL FATIHAH

Susunan : Al-Faqir IlaLlah Abu Mukhtar Al-Jawi
123
Cadangan kedua untuk memenjarakan Rasulullah SAW juga dibantah oleh Iblis.
Sehinggalah Iblis akhirnya menyokong rancangan jahat Abu Jahal agar tiap-tap
qabilah menghantar wakil pemuda yang gagah perkasa untuk sama-sama
membunuh Rasulullah SAW.
Rancangan jahat musyrikin Makkah dan Iblis laknatulLah ini telah
diberitakan Allah SWT kepada kekasihNya Muhammad SAW melalui wahyuNya.
Firman Allah SWT:
^O)4 NO7;4C El) =}Cg~-.-
W-NOEE EO+-):^wN1g u
EOU+-^4C u EON_@O^C7 _
4pNO7;4C4 NO7;4C4 +.- W
+.-4 +OOE= 4@O:E^- ^@
Bermaksud: Dan ingatlah (Wahai Muhammad), ketika orang-orang kafir
(Makkah) menjalankan tipu daya terhadapmu untuk menahanmu, atau
membunuhmu, atau mengusirmu. Mereka menjalankan tipu daya dan Allah
menggagalkan tipu daya (mereka), kerana Allah sebaik-baik yang menggagalkan
tipu daya.
(Al-Anfaal : 30)

13.3 Hijraturrasul: Ke arah Penegakan Daulah Islamiyyah
13.3.1 Berwaspada merancang perjalanan hijrah
Wahyu tersebut menjadi satu perintah Allah SWT kepada Rasulullah SAW
untuk berhijrah meninggalkan kota Makkah. Dengan keadaan yang sentiasa
menjadi perhatian perisik-perisik musyrikin, Rasulullah SAW datang ke rumah
Abu Bakar r.a dengan berselubung ketika siang hari yang panas (waktu lazimnya
masyarakat Quraisy tidur). Setelah berwaspada dan memastikan keadaan rumah
Abu Bakar r.a selamat dari intipan musuh, Rasulullah SAW membentangkan
perancangan hijrah Baginda SAW secara rahsia kepada para sahabat yang
terpilih.

13.3.2 Berserah dan memohon bantuan Allah SWT
HURAIAN SUKATAN USRAH AT TAARIF: SURAH AL FATIHAH

Susunan : Al-Faqir IlaLlah Abu Mukhtar Al-Jawi
124
Sebelum memulakan hijrah, Rasulullah SAW mengarahkan Saidina Ali r.a
tidur di tempat Baginda SAW. Pada ketika itu musyrikin telah mengepung
keseluruhan rumah Rasulullah SAW dan bersiap sedia untuk membunuh
Baginda SAW. Dengan berdoa memohon bantuan Allah SWT, Rasulullah SAW
mengambil segenggam debu lalu membaca ayat Allah SWT:
4LUEE_4 }g` u-4
jguC -4Ec ;}g`4 )_gUE=
-4Ec _E4^14=^N ;e_
4p+O^lNC ^_
Bermaksud: Dan Kami jadikan di hadapan mereka dinding (yang menghalang
mereka daripada melihat), dan di belakang mereka dinding juga, lalu Kami tutup
pandangan mereka sehingga mereka tidak dapat melihat.
(Yaasin : 9)

Lalu ditiup debu tersebut, maka dengan izin Allah SWT, musyrikin yang
mengepung rumah Rasulullah SAW nyenyak tertidur.

13.3.3 Kebijaksanaan mengatur strategi
Setelah keluar dari rumahnya, Rasulullah SAW menuju ke rumah Abu
Bakar r.a dan mereka berdua kemudiannya meninggalkan Makkah. Rasulullah
SAW tidak terus menuju ke utara Makkah iaitu ke arah Yathrib, malah menuju ke
selatan menuju ke Yaman dan bersembunyi di dalam gua di Bukit Thur untuk
mengelirukan musuh.
Kebijaksanaan Rasulullah SAW sebagai pemimpin di dalam mengatur
strategi perjuangan terserlah ketika mengagih-agihkan tugas kepada para
sahabat yang terpilih. Abdullah bin Abu Bakar ditugaskan untuk datang ke gua
Thur selepas tengah malam dan pulang sebelum subuh untuk menyampaikan
maklumat terkini pergerakan musyrikin yang memburu Baginda SAW. Amir bin
Fuhairah r.a pula ditugaskan memelihara kambing di sekitar bukit Thur bagi
membekalkan susu disamping menutup jejak kaki Rasulullah SAW, Abu Bakar
dan Abdullah r.a. Asma binti Abu Bakar pula ditugaskan membawa bekalan
makanan.
HURAIAN SUKATAN USRAH AT TAARIF: SURAH AL FATIHAH

Susunan : Al-Faqir IlaLlah Abu Mukhtar Al-Jawi
125

13.3.4 Menjaga rahsia perjuangan
Para sahabat Rasulullah SAW begitu amanah dan teguh pendirian
mereka di dalam menjaga rahsia hijrah dan perjuangan Islam. Setelah tersedar
dari lena mereka, musyrikin yang mengepung rumah Rasulullah SAW merempuh
masuk ke rumah Baginda SAW. Setelah mendapati Saidina Ali r.a yang
menggantikan tempat tidur Rasulullah SAW, beliau diseret ke Kaabah dan disoal
dan dipukul. Namun Saidina Ali r.a tetap mengatakan beliau tidak mengetahui di
manakah Rasulullah SAW.
Berang dengan keadaan itu, musyrikin bergegas merempuh rumah Abu
Bakar r.a pula. Abu Jahal terus menerpa Asma binti Abu Bakar dan menyoal
beliau ke manakah perginya Rasulullah SAW dan bapanya. Asma juga
mengatakan beliau tidak tahu, lalu Abu Jahal menampar Asma sehingga
tercampak subangnya. Begitulah hebatnya pengorbanan para sahabat menjaga
rahsia perjuangan Rasulullah SAW.

13.3.5 Menjalin kerjasama dengan golongan kafir zimmi
Setelah tiga hari bersembunyi, Rasulullah SAW telah mengupah seorang
musyrik yang boleh dipercayai bernama Abdullah bin Uraiqat Al-Laithi untuk
menunjukkan jalan ke Yathrib. Kepakaran Abdullah bin Uraiqat Al-Laithi
mengenai selok belok perjalanan ke Yathrib dimanfaatkan oleh Rasulullah SAW
dengan sebaiknya. Sekali lagi Rasulullah SAW mempamerkan kebijaksanaan
mengatur strategi apabila Baginda SAW memilih jalan pantai Laut Merah, iaitu
jalan yang agak jauh dan sangat jarang dilalui orang untuk ke Yathrib. Sirah ini
menjadi dalil akan keharusan bekerjasama dengan orang kafir yang tidak
memerangi Islam apabila di sana terdapat kepakaran ataupun kelebihan mereka
yang boleh dimanfaatkan untuk maslahah perjuangan Islam.
Di dalam perjalanan mereka terserempak dengan kenalan Abu Bakar r.a
yang kemudiannya bertanya siapakah gerangan orang yang sedang bersama
beliau (Rasulullah SAW). Abu Bakar r.a menjawab penunjuk jalan. Mengikut
fahaman orang yang bertanya, Rasulullah SAW adalah penunjuk jalan musafir,
HURAIAN SUKATAN USRAH AT TAARIF: SURAH AL FATIHAH

Susunan : Al-Faqir IlaLlah Abu Mukhtar Al-Jawi
126
sedangkan maksud Abu Bakar r.a ialah penunjuk ke arah jalan kebenaran yakni
Islam. Begitulah bijaknya para sahabat menjaga rahsia perjuangan Rasulullah
SAW.

13.3.6 Ketibaan Rasulullah SAW ke Yathrib
Setelah 13 tahun berhadapan dengan tekanan, siksaan dan deraan dari
musyrikin Makkah, serta menjadi buruan dalam perjalanan hijrah, akhirnya
Rasulullah SAW berjaya menjejakkan kakinya ke tanah yang suci iaitu Yathrib,
yang namanya kemudian ditukar kepada Madinah Al-Munawwarah.
Ketibaan Rasulullah SAW disambut dengan meriah dan keghairahan oleh
penduduk Madinah yang telah beriman terlebih dahulu, melalui dakwah utusan
Baginda SAW iaitu Musab bin Umair bersama-sama para sahabat yang telah
mengikat baiah dengan Baginda SAW di Mina. Para sahabat berlumba-lumba
menjemput Rasulullah SAW untuk mejadi tetamu mereka, namun dengan izin
Allah SWT unta Baginda SAW berhenti dengan sendiri di hadapan rumah Abu
Ayyub Al-Ansari r.a.
Perlulah diingat di sini, penghijrahan Rasulullah SAW bukanlah bermakna
Baginda SAW takut ataupun tunduk dengan tekanan pihak musyrikin.
Hijraturrasul ini pada hakikatnya adalah untuk mencari tapak baru bagi
menyemai benih Islam, menyuburkan syiarnya, membina kekuatan, meraih
kedaulatan seterusnya bangkit untuk meruntuhkan tembok-tembok jahilyyah dan
kekufuran. Lantas di atas keruntuhan itulah Rasulullah SAW membina Daulah
Islam Madinah yang menjadi lambang kemenangan dan kegemilangan Islam
sepanjang zaman.

13.3.7 Tertegaknya Daulah Islam Madinah
Perkara pertama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di Madinah adalah
mendirikan masjid di Quba. Inilah masjid pertama yang didirikan atas dasar
taqwa. Pembinaan masjid ini menjadi lambang bahwa syiar Islam telah mula
bertapak kukuh di atas bumi Allah SWT. Ia juga melambangkan jalinan
hubungan di antara umat manusia dengan Pencipta mereka iaitu Allah SWT.
HURAIAN SUKATAN USRAH AT TAARIF: SURAH AL FATIHAH

Susunan : Al-Faqir IlaLlah Abu Mukhtar Al-Jawi
127
Allah SWT merakamkan peristiwa ini melalui wahyunya di dalam Surah At-
Taubah ayat 108:
> gOOg -44 _ NOE-
"]cq O>4N O4O^+-- ;}g` E
`O4C O-EO p 4O> gOOg _
gOOg ~E}jO ]Oclg47 p
W-NOO_C4-4C _ +.-4 OUg47
-@O)-_-C^- ^g
Bermaksud: ...sesungguhnya Masjid (Quba' yang engkau bina Wahai
Muhammad), yang didirikan atas dasar taqwa sejak hari pertama adalah lebih
patut kamu bersolat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang mahu
membersihkan diri, dan Allah menyukai orang-orang yang bersih.

Kemudian Rasulullah SAW mempersaudarakan golongan Muhajirin yang
berhijrah dari Makkah dengan golongan Ansar yang merupakan penduduk asal
Madinah. Persaudaraan Islam ini meletakkan iman dan taqwa sebagai dasar
ikatannya, berbeza dengan hubungan asabiyyah yang bertunjangkan ikatan
kekeluargaan, keturunan, warna kulit dan tanah air. Firman Allah SWT:
E^^) 4pONLg`u^- E4Ou=)
W-O)U; 4u-4 7uC4OE= _
W-OE>-4 -.- u7+UE
4pO+EOO> ^
Bermaksud: Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara,
maka damaikanlah di antara dua saudara kamu itu, dan bertaqwalah kepada
Allah supaya kamu beroleh rahmat.
(Al-Hujurat : 10)

Setelah membina dua asas terpenting iaitu peneguhan iman melalui
pembinaan masjid dan pengukuhan ukhuwwah melalui ikatan persaudaraan,
Rasulullah SAW mengambil langkah yang seterusnya untuk menegakkan Daulah
Islam Madinah, iaitu dengan memetrikan piagam yang dikenali sebagai Sahifah
Madinah. Piagam ini merupakan perjanjian di antara kerajaan dan rakyat, yakni
di antara Rasulullah SAW sebagai ketua negara dengan rakyat yang bernaung di
bawah kepimpinannya. Ianya merupakan satu langkah yang paling penting, yang
HURAIAN SUKATAN USRAH AT TAARIF: SURAH AL FATIHAH

Susunan : Al-Faqir IlaLlah Abu Mukhtar Al-Jawi
128
mengiktiraf Madinah Al-Munawwarah sebagai sebuah daulah Islam yang
berdaulat.
Rasulullah SAW telah mengisytiharkan secara terbuka penegakkan
Daulah Islam Madinah, yang memberi isyarat bahawa Daulah Islam Madinah
telah bersedia untuk menyebarkan risalahnya ke seluruh pelusuk dunia. Daulah
Islam yang tulen, yang meletakkan hukum Allah SWT iaitu Al-Quran dan As-
Sunnah sebagai hukum, undang-undang dan perlembagaan tertinggi negara.
Firman Allah SWT:
_ p) N'C^- ) *. W O4C
E-E^- W 4O-4 +OOE=
4-)-E^- ^)_
Bermaksud: Hanya Allah sahajalah yang berhak menetapkan hukum; ia (Al-
Quran) menerangkan kebenaran, dan Dia lah (Allah) sebaik-baik yang memberi
keputusan.
(Al-Anam : 57)

Rasulullah SAW telah membina tapak yang teguh bagi Daulah Islam
dengan mewujudkan tiga bentuk hubungan yang penting di dalamnya iaitu:
Hubungan dengan Allah SWT melalui pembinaan masjid.
Hubungan sesama umat Islam melalui persaudaraan kaum
Muhajirin dan Ansar.
Hubungan orang Islam dengan orang bukan Islam serta hubungan
kerajaan Islam dengan rakyat melalui pembentukan Sahifah
Madinah.

13.4 Beberapa iktibar
Berdasarkan ringkasan kisah perjuangan dan hijrah Rasulullah SAW di
atas, dapatlah di sini kita mengambil beberapa iktibar sebagai pengajaran dan
panduan kita di dalam berjuang menegakkan Islam:
Perjuangan hanya akan hidup subur sekiranya dibajai dengan
pengorbanan. Kejayaan membina Daulah Islam Madinah adalah hasil
HURAIAN SUKATAN USRAH AT TAARIF: SURAH AL FATIHAH

Susunan : Al-Faqir IlaLlah Abu Mukhtar Al-Jawi
129
pengorbanan dan penderitaan Rasulullah dan para sahabat demi
mendaulatkan Islam.
Membina Baitul Muslim (rumahtangga) Islam adalah sebahagian dari
tuntutan perjuangan. Isteri memainkan peranan penting mendorong
perjuangan suami, laksana kelembutan dan kesantunan Khadijah yang
menjadi inspirasi ketabahan Rasulullah SAW.
Jamaah tidak boleh mengabaikan aspek pengkaderan bagi menjamin
kesinambungan perjuangan, seperti mana perginya Musab bin Umair ke
Madinah bagi menyemai benih-benih dakwah.
Musuh-musuh sentiasa mencari ruang dan peluang untuk menjatuhkan
Islam. Oleh itu kerahsiaan (sirr) dan kewaspadaan (hazar) haruslah
dipraktikkan sepenuhnya oleh sesebuah jamaah Islamiyyah.
Jamaah harus memiliki perencanaan (tanzimiyyah) yang tersusun bagi
mengatur petugas-petugas dakwah di posisi yang sesuai dengan
kemampuan mereka, agar matlamat dakwah dapat di capai. Sehubungan
itu kepimpinan yang bijaksana dalam mengatur strategi jamaah adalah
sangat diperlukan, sepertimana bijaknya Rasulullah SAW mengatur
perjalanan hijrah.
Perencanaan yang rapi mestilah disertai tawakkal kuat terhadap Allah
SWT, seperti mana Rasulullah SAW bertawakkal ketika melepasi
kepungan musuh.
Hijraturrasul ini memberi isyarat bahawa membina Daulah Islam yang
tulen, yang di dalamnya tertegak Al-Quran dan As-Sunnah sebagai
perlembagaan tertinggi adalah perintah Allah SWT yang wajib
dilaksanakan oleh setiap mukmin.

13.5 Khatimah
Kegemilangan Daulah Islam Madinah yang didirikan Rasulullah SAW
begitu agung sehingga ia akhirnya berjaya menumbangkan dua kerajaan kuffar
yang terkuat pada zaman tersebut iaitu Rom dan Parsi. Kegemilangan tersebut
diwarisi selama lebih 1300 tahun melalui warisan empayar Khilafah Islamiyyah,
HURAIAN SUKATAN USRAH AT TAARIF: SURAH AL FATIHAH

Susunan : Al-Faqir IlaLlah Abu Mukhtar Al-Jawi
130
bermula dari Madinah Al-Munawwarah (622M-661M) , sehingga ke kerajaan
Umayyah di Damsyik (661M-750M) dan di Andalus (756M-1031M), kerajaan
Abassiyah di Baghdad (750M-1258M) dan akhirnya Khilafah Turki Uthmaniyyah
(1281M-1924M). Di puncak kegemilangannya empayar Islam tersebar seluas
400 000 batu persegi, meliputi dari selatan Yaman sehingga utara Austria dan
dari timur Iran sehingga ke barat Algeria (sempadan Perancis). Namun hasil
konspirasi jahat musuh-musuh Islam, Khilafah Islam yang terakhir iaitu Khilafah
Turki Uthmaniyyah telah diruntuh dan dilenyapkan mereka pada tanggal 3 Mac
1924M.
Kini ummat Islam ditindas dan dibunuh di seluruh pelusuk dunia tanpa
pembelaan yang sewajarnya. Maka sedarlah wahai saudara-saudaraku sekalian,
menegakkan semula Daulah dan Khilafah Islam, adalah tanggungjawab yang
wajib terpikul di atas bahu kita. Bersedialah kita untuk berkorban, sepertimana
pengorbanan Rasulullah SAW dan para sahabat r.a, melangkahlah kita di atas
jalan perjuangan yang diwariskan mereka. Usah lagi menoleh ke belakang untuk
berbangga dengan kegemilangan silam, kerana di hadapan kita terbentang jalan
perjuangan yang harus ditempuhi bagi merebut salah satu dari dua kemenangan
yang pasti yang dijanjikan Allah SWT iaitu kemenangan menegakkan Daulah
Islam atau syahid di medan perjuangan. Firman Allah SWT:
=}g)` 4-gLg`u^- ~E}jO
W-O~E= 4` W-E_4N -.-
gO^OU4N W _u4g }E` _/=/~
+O4:^4 gu+g`4 }E` NOg4[4C W
4`4 W-O7O4 1ECgl> ^g@
Bermaksud: Di kalangan orang-orang yang beriman itu, ada yang bersikap
benar (menunaikan) apa yang telah dijanjikannya kepada Allah (untuk berjuang
membela Islam). Maka di antara mereka ada yang telah selesai menjalankan
janjinya itu (syahid), dan di antara mereka ada yang ternanti-nanti (untuk syahid).
Dan mereka pula tidak mengubah (janjinya itu) sedikitpun.
(Al-Ahzab : 23)
Allahuakbar!
HURAIAN SUKATAN USRAH AT TAARIF: SURAH AL FATIHAH

Susunan : Al-Faqir IlaLlah Abu Mukhtar Al-Jawi
131
BAB 14
JIHAD DALAM ISLAM

EO4O 4g~-.- =e;Eu^
)_^OU4N
Bermaksud: Jalan orang-orang yang telah Engkau kurnai nikmat ke atas
mereka.......
(Al-Fatihah: 7)

14.1 Takrif Jihad
Dari segi bahasa, jihad membawa pengertian berjuang berhabis-habisan
untuk meningkatkan sesuatu matlamat. Oleh itu istilah jihad fisabilillah memberi
pengertian satu perjuangan dengan pelbagai cara di jalan Allah SWT. Selain
daripada jalan dakwah dan hijrah, jalan jihad juga merupakan jalan perjuangan
warisan dari Rasulullah SAW kepada ummatnya. Matlamat jihad adalah untuk
mempertahan Daulah Islam, namun apabila tiadanya lagi Daulah Islam,
matlamat jihad adalah untuk mengangkat semula martabat Islam ke tempatnya
yang tertinggi iaitu sebagai ad-diin wa ad-daulah.
Jalan jihad in juga termasuk di dalam firman Allah SWT di dalam Surah
Al-Fatihah pangkal ayat 7 yang bermaksud: Jalan orang-orang yang Engkau
kurniai nikmat ke atas mereka. Kedudukan orang mukmin yang berjihad dan
berjuang dengan sepenuh jiwa dan raganya sangat tinggi di sisi Allah SWT.
Malah kedudukan mukmin yang mujahid ini lebih tinggi darjatnya di sisi Allah
SWT dari orang mukmin yang tidak mahu turut serta dalam perjuangan
mendaulatkan Islam, tanpa sebarang keuzuran.
Firman Allah SWT:
OO4-OEC 4pg^- =}g`
4-gLg`u^- +OOEN Ojq
HURAIAN SUKATAN USRAH AT TAARIF: SURAH AL FATIHAH

Susunan : Al-Faqir IlaLlah Abu Mukhtar Al-Jawi
132
jO4O-- 4p)_E+^-4 O)
O):Ec *.- )_g4O^`)
jgO^4 _ _ +.-
4g)_E+^- )_g4O^`)
jgO^4 O>4N 4gg^-
LOE_4OE1 _ EE74 E4N4 +.-
_/E_O+4^- _ _4 +.-
4g)_E^- O>4N
4gg^- -O;_ V1g4N
^_)
Bermaksud : Tidaklah sama antara mukmin yang duduk (yang tidak ikut
berperang) yang tidak mempunyai uzur dengan orang-orang yang berjihad di
jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Allah melebihkan orang-orang yang
berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk satu darjat. Dan
setiap dari golongon itu Allah janjikan balasan yang baik. Dan Allah lebihkan
orang-orang yang berjuang atas yang duduk sahaja itu dengan pahala yang
besar.
(An-Nisa: 95)

14.2 Tuntutan Jihad Dan Rukun Islam
Islam menetapkan lima rukun yang terdiri daripada dua kalimah
syahadah, solat lima waktu sehari semalam, berpuasa di bulan Ramadhan, zakat
dan menunaikan haji ke Baitullah jika berkemampuan. Setiap satu rukun
mempunyai tujuannya yang tertentu dan setiap satu rukun saling kait-mengait
dan kukuh-mengukuhkan di antara satu sama lain. Dua kalimah syahadah
merupakan garis pemisah di antara iman dan kufur, sedangkan melaksanakan
keempat-empat rukun berikutnya bererti mengukuhkan tiang-tiang Diin di sekitar
pengakuan terhadap tauhid rububiyyah dan tauhid uluhiyyah.
Syahadah dan empat tiang Diin ini bertujuan menyiapkan diri setiap
muslim menjadi khalifah Allah SWT. Melengkapkan seseorang muslim dengan
asas-asas yang kukuh bagi membolehkannya memikul tugas menegakkan Diin
Allah SWT di muka bumi.
Secara ringkasnya, perjuangan Islam yang sebenar adalah untuk
melenyapkan penguasaan manusia ke atas manusia dan menegakkan syariat
HURAIAN SUKATAN USRAH AT TAARIF: SURAH AL FATIHAH

Susunan : Al-Faqir IlaLlah Abu Mukhtar Al-Jawi
133
Allah SWT tanpa sebarang saingan juapun. Islam menuntut pemerintahan di
bumi, tidak hanya sebahagian tetapi keseluruhannya. Bukan kerana kedaulatan
di atas bumi mesti dirampas dari satu bangsa dan melimpahkannya pada bangsa
tertentu, tetapi kerana semua umat manusia mesti menikmati manfaat dari
sistem Islam yang berteraskan kepada pengabdian manusia kepada
Penciptanya.
Di atas dasar inilah Rasulullah menamakan jihad itu sebagai kemuncak
binaan Islam, kerana jihad adalah tenaga yang menggerakkan dakwah bagi
mencurahkan kebaikannya ke atas umat manusia seluruhnya. Jihad merupakan
tenaga yang sentiasa memperbaharui kecergasan dakwah dan melahirkan
kesan kegiatannya di kalangan manusia. Kalaulah tidak kerana jihad nescahya
dakwah Islam tidak dapat meninggalkan kesannya yang besar. Sebaliknya
seruan-seruan palsu dan batil akan memainkan peranannya yang menyesatkan.
Di sini dapatlah difahami bahawa Islam tegak di atas lima tiang dan jihad
terletak di kemuncak binaan tersebut dengan tujuan memayungi agar kelima-
lima tiang tadi dapat tegak kukuh dan berkembang. Pengukuhan dan
pengembangan yang dilakukan melalui jihad akan menghalang dunia daripada
dipimpin oleh orang-orang yang derhaka kepada Allah SWT, dan menyerahkan
dunia ini kepada kepimpinan orang beriman dan bertaqwa kepada Allah.

14.3 Medan-Medan Jihad
Terdapat beberapa medan jihad yang perlu ditempuhi oleh orang-orang beriman.
14.3.1 Jihad untuk menentang hawa nafsu
Firman Allah SWT:
^4^4 4`4 E_.OEc ^_
E_EE E-4OO_q-
E_.4O^>4 ^g ;~ EEU^ }4`
E_-Ee ^_ ;~4 =~ }4`
E_OcE1 ^
Bermaksud: Demi jiwa manusia dan kesempurnaan kejadiannya. (Allah)
mengilhamkannya jalan yang membawanya kepada kejahatan, dan yang
membawanya kepada ketaqwaan. Sesungguhnya berjayalah orang yang
HURAIAN SUKATAN USRAH AT TAARIF: SURAH AL FATIHAH

Susunan : Al-Faqir IlaLlah Abu Mukhtar Al-Jawi
134
membersihkan jiwanya (dengan iman dan taqwa). Dan sesungguhnya rugilah
orang yang mengotorkan jiwanya (dengan maksiat).
(Asy-Syams : 7-10)

Jihad menentang kerakusan hawa nafsu in terbahagi kepada :
i. Jihad dalam bidang mencari petunjuk (hidayah) dan jalan Diin
yang sebenar.
~ E- OO4-OEC 4g~-.-
4pO+;4C 4g~-.-4
4pOU;4C E^^) NO-EO4-4C
W-O7q U4l^- ^_
Bermaksud: Katakanlah (kepadanya): Adakah sama orang-orang yang
mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang-
orang yang dapat mengambil pelajaran dan peringatan hanyalah orang-orang
yang berakal sempurna.
(Az-Zumar : 9)

ii. Jihad dalam bidang amal dan berpegang teguh dengan apa
yang dipelajari.
E-UCO- }g` g-gu4 7-UE=
W-ONN= E_OUO-
W-ON4lE>-4 g4OOgO- W
4O=O 4pOU4C OEN ^)_ ) }4`
=> =}4`-474 gE4 w)U=
Elj^q 4pOU7=;4C OE4O_^-
4 4pOU;NC 6*^OE- ^g
Bermaksud: Kemudian mereka digantikan oleh keturunan-keturunan yang
mencuaikan solat serta menurut hawa nafsu, maka mereka akan menghadapi
azab (dalam neraka). Kecuali orang-orang yang bertaubat dan beriman serta
beramal soleh, maka mereka itu akan masuk syurga, dan mereka pula tidak
dizalimi walau sedikitpun.
(Surah Maryam : 59-60)

iii. Jihad dalam menyebarkan ilmu dan petunjuk melalui dakwah.
HURAIAN SUKATAN USRAH AT TAARIF: SURAH AL FATIHAH

Susunan : Al-Faqir IlaLlah Abu Mukhtar Al-Jawi
135
7vu1-4 _O) El)4O W ElE^)
_O>E O1- 14-OG` ^g_
Bermaksud: Dan serulah (Wahai Muhammad) umat manusia kepada agama
Tuhanmu, kerana sesungguhnya engkau adalah berada di atas petunjuk yang
lurus.
(Al-Hajj : 67)

iv. Jihad dalam menanggung segala kesulitan ketika berdakwah.
=}g`4 +EEL- }4` NO4C
E44`-47 *.) .-O) EOgOq
O) *.- EE_ O4Lug +EE4-
-EOEE *.- '4 47.~E}
O^4^ }g)` C))OO O}7O4O
^^) EL 7E4` _ "^14
+.- =Uu) E) O) jO
4-gUE^-
Bermaksud: Dan ada sebahagian manusia yang berkata: Kami beriman kepada
Allah kemudian apabila dia diganggu dan disakiti pada jalan Allah, dia jadikan
gangguan manusia itu seperti azab seksa Allah (lalu dia taatkan manusia). Dan
apabila datang pertolongan dari Tuhanmu, mereka akan berkata pula: Kami
adalah sentiasa bersama-sama kamu. (Mengapa mereka berdusta?) Bukankah
Allah lebih mengetahui akan apa yang terpendam dalam hati sekalian makhluk?
(Al-Ankabut : 10)

14.3.2 Jihad Menentang Hasutan Syaitan
Jalan untuk jihad untuk menentang hasutan syaitan mesti dilakukan
melalui langkah-langkah berikut:
i. Azam yang kuat.
]) -.- +O)O4NC 4` `O)
_/4EO W-+O)O4NC 4`
jgO^)
Bermaksud: Sesungguhnya Allah tidak mengubah (nasib) sesuatu kaum itu
sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri.
(Ar-Rad : 11)
HURAIAN SUKATAN USRAH AT TAARIF: SURAH AL FATIHAH

Susunan : Al-Faqir IlaLlah Abu Mukhtar Al-Jawi
136

ii. Mengukuhkan hubungan dengan Allah SWT.
]) -g~-.- W-OE>- -O)
gOO4` -j^C =}g)` ^}C^OO=-
W-NOEO> -O) - 4p+O^lG`
^g
Bermaksud: Sesungguhnya orang-orang yang bertaqwa, apabila mereka
disentuh oleh sesuatu lintasan (hati) hasutan dari syaitan, mereka ingat (kepada
Allah) maka dengan itu mereka nampak (jalan yang benar).
(Al-Araf : 201)

iii. Memahami sebenar-benarnya petunjuk Ad-Diin.
}4`4 u4C }4N @O^gO ^}4uOO-
;*jO+^ +O 4LC^OE- 4O_
+O E}C@O~ ^@g
Bermaksud: Dan sesiapa yang tidak mengindahkan peringatan dari Yang Maha
Pemurah, Kami akan adakan baginya syaitan (yang menghasut), lalu jadilah
Syaitan itu temannya yang rapat.
(Al-Zukhruf : 36)

iv. Berdiri teguh di atas kebenaran.
4g~-.- W-ON44`-47 4pOUg-NC
O) O):Ec *.- W 4g~-.-4
W-NOEE 4pOUg-NC O) O):Ec
gO7-C- W-EOUg-
47.4Ogu ^}C^OO=- W Ep)
E^1E ^}C^OO=- 4p~E
1g= ^_g
Bermaksud: Orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah, dan orang-
orang yang kafir pula berperang di jalan taghut (syaitan); maka perangilah akan
pengikut-pengikut syaitan itu, kerana sesungguhnya tipu daya syaitan itu adalah
lemah.
(An-Nisa : 76)

v. Bersama-sama dengan jamaah para solihin.
HURAIAN SUKATAN USRAH AT TAARIF: SURAH AL FATIHAH

Susunan : Al-Faqir IlaLlah Abu Mukhtar Al-Jawi
137
uO;-4 El=O^4^ E74` 4g~-.-
]ONN;4C +4O jE_E4^)
+]/E^-4 4pC@ONC
+OE_;_4 W 4 u> E4L^14N
gu+4N C@O> OE4C)e
jE_O41E^- 4Ou^O- W 4
;7gC> ;}4` 4LUE^N +O4lU~ }4N
4^@O^gO E74lE>-4 +O.4OE-
]~E4 +NO^` 1CNO ^gg
Bermaksud: Dan jadikanlah dirimu berdamping rapat dengan orang-orang yang
(menyeru) beribadat kepada Tuhan mereka pada waktu pagi dan petang, dan
mengharapkan keredaanNya; dan jangan engkau memalingkan pandanganmu
daripada mereka hanya kerana engkau mahukan kesenangan dunia; dan
janganlah engkau mematuhi orang yang Kami ketahui hatinya lalai daripada
mengingati (mematuhi) Kami, serta ia menurut hawa nafsunya, dan tingkah-
lakunya pula melampaui kebenaran.
(Al-Kahfi : 28)

vi. Menghidupkan neraca rabbani di dalam jiwa.
El^^O74C CUwU> 4g~-.-
W-NOEE O) gU):^- ^_g
/744` 1)U~ O _.44`
NeELE_E_ _ "^-)4 1E_)^-
^__
Bermaksud: Janganlah engkau (Wahai Muhammad) terpedaya oleh gerakan
orang-orang yang kafir di dalam negeri . Itu hanyalah kesenangan yang sedikit,
kemudian tempat kembali mereka neraka jahannam, dan itulah seburuk-buruk
tempat kembali.
(Ali-Imran : 196-197)

14.3.3 Jihad Menentang Golongan Kafir.
Jihad terhadap golongan kafir ini terbahagi kepada dua keadaan :
i. Ketika para mukmin tidak mempunyai kuasa pemerintahan.
HURAIAN SUKATAN USRAH AT TAARIF: SURAH AL FATIHAH

Susunan : Al-Faqir IlaLlah Abu Mukhtar Al-Jawi
138
E ;7gC> -jOgE:^-
-;)_E_4 gO) -41E__
-LOO)l ^)g
Bermaksud: Janganlah engkau menurut kehendak orang-orang kafir, dan
berjihadlah menghadapi mereka dengan jihad yang besar (bersungguh-
sungguh).
(Al-Furqan : 52)

ii. Ketika para mukmin mempunyai kekuasaan.
W-OUg-~ -g~-.- ]ONLg`uNC
*.) 4 gO4O^)
@O=E- 4 4pON`@OO47 4` 4OEO
+.- N.Oc4O4 4 ]ON4Cg4C
4g1 --E^- =}g` -g~-.-
W-O>q =U4:^- _/4EO
W-O7CuNC O4CuO^- }4N l4C
-4 ]NO= ^g_
Bermaksud: Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari
akhirat, dan mereka pula tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah
dan RasulNya, dan tidak berpegang dengan ajaran agama yang benar, iaitu dari
orang-orang yang diberikan Kitab (Yahudi dan Nasrani), sehingga mereka
membayar Jizyah dengan keadaan taat dan merendah diri.
(At-Taubah : 29)

14.3.4 Jihad Menentang Golongan Munafiq
Firman Allah SWT:
Og^4C O/EL- g)_E_
4OO:^- 4-gE4^-4
'^U^^-4 jgOU4N _
_.44`4 OE4E_E_ W "^-)4
+OOE^- ^_@
Bermaksud: Wahai Nabi, berjihadlah menentang orang-orang kafir dan munafik,
dan bertindak keraslah terhadap mereka. Dan (sebenarnya) tempat mereka ialah
neraka jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.
(At-Taubah : 73)
HURAIAN SUKATAN USRAH AT TAARIF: SURAH AL FATIHAH

Susunan : Al-Faqir IlaLlah Abu Mukhtar Al-Jawi
139

Jihad bagi menentang golongan munafiq dapat dilaksanakan melalui cara
berikut:
i. Mengenali sifat mereka berpandukan Al-Quran dan Hadith.
ii. Memberi nasihat kepada mereka dan meminta agar mereka
bertaubat.
iii. Tidak memberikan kepada mereka sebarang pertolongan dan
tidak mendampingi mereka.
iv. Sentiasa bersikap curiga tanpa memberi sebarang kepercayaan
kepada mereka.
Firman Allah SWT:
O W-ON_4OE= 7Og E`
71-Ee ) L4:E=
W-ON=uV4 7UUg
N:4^O7l4C O4Lug^- 7Og4
4pONOEc +O +.-4 l1)U4
4-g)U-) ^j_
Bermaksud: Jikalau mereka keluar bersama kamu, mereka tidaklah
menambahkan (kebaikan) kamu melainkan kerosakan, dan tentulah mereka
segera menjalankan hasutan di antara kamu, dengan tujuan hendak
menimbulkan fitnah di kalangan kamu; sedang ada di antara kamu orang yang
suka mendengar (hasutan) mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui
akan orang-orang yang zalim.
(At-Taubah:47)

v. Menghalang mereka dari menduduki jawatan yang penting dan
berpengaruh dan mengeluarkan mereka dari barisan mukmin.
Firman Allah SWT:
p) CEE_O +.- _O)
lOEj*.C gu+g)`
EO+^EO^*4-c ;NONCUg
}- W-ON_NO^C` =/R4` -44
}4 W-OUg> =/R4` -C4N W
HURAIAN SUKATAN USRAH AT TAARIF: SURAH AL FATIHAH

Susunan : Al-Faqir IlaLlah Abu Mukhtar Al-Jawi
140
Bermaksud: Maka jika Allah mengembalikan engkau kepada segolongan dari
mereka (orang-orang munafik Madinah), kemudian mereka meminta izinmu
untuk keluar (turut berperang), maka katakanlah: Kamu tidak akan keluar
bersama-samaku selama-lamanya, dan kamu tidak sekali-kali akan memerangi
musuh bersama-samaku.
(Rujuk At-Taubah : 83 )

vi. Bertindak tegas dalam mengenakan hukuman terhadap
mereka.
vii. Memerangi mereka jika mereka mengancam keutuhan negara
Islam.

14.3.5 Jihad Menentang Golongan Zalim Dari Kalangan Pemerintah Islam.
Jihad menentang pemerintah zalim bertujuan untuk memecatnya dan
menggantikannya dengan orang yang adil. Jihad ini dapat terlaksana melalui
lisan atau kekuatan kabangkitan umat Islam. Sabda Rasulullah yang bermaksud
:

Sesungguhnya jihad yang paling besar (afdal) adalah mengatakan kebenaran di
hadapan pemerintah yang zalim.
(Riwayat Abu Dawud)

14.4 Peringkat-Peringkat Jihad.
14.4.1 Jihad dengan lisan.
Jihad dengan lisan adalah termasuk dalam pengertian amar makruf dan
nahi mungkar. Ia digolongkan sebagai jihad kerana berdakwah hingga ke
peringkat ini memerlukan kecekalan jiwa dan ketabahan hati.
Firman Allah SWT:
-g~-.- 4pO7ggU4lNC geUEcjO
*.- +O4^O4=^C4 4 4pO4=^C
-4 ) -.- _O>E4 *.)
4l1OEO ^@_
HURAIAN SUKATAN USRAH AT TAARIF: SURAH AL FATIHAH

Susunan : Al-Faqir IlaLlah Abu Mukhtar Al-Jawi
141
Bermaksud : Iaitu orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah,
mereka takut kepadaNya dan mereka tidak merasa takut kepada seorangpun
selain daripada Allah. Dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan.
(Al-Ahzab: 39)

Jihad dengan lisan meliputi segala kegiatan dakwah terbuka dan dakwah
secara peribadi, ceramah-ceramah, talim atau bimbingan untuk menghapuskan
kejahilan umat terhadap Islam, penulisan, pencetakan buku dan risalah Islam
dan juga penglibatan di dalam bidang siyasah.

14.4.2 Jihad dengan tangan (qital).
Jihad dengan tangan membawa pengertian jihad dengan jiwa melalui
kekuatan senjata. Dalam istilah yang lebih khusus, ia juga dinamakan sebagai
jihad qital atau jihad dengan peperangan.
Firman Allah SWT:
=Ug-7 N:^OU4 N4^- 4O-4
O7 7- W -/=O4N4 p
W-O-4O'> 6*^OE- 4O-4 OOE=
:- W -/=O4N4 p W-Oc:>
6*^OE- 4O-4 O= 7- +.-4
NUu4C +^4 ]OUu>
^gg
Bermaksud : Diwajibkan keatas kamu berperang, padahal berperang itu adalah
sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat
baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk
bagimu; Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui.
(Al-Baqarah: 216)

Firman Allah SWT lagi:
Og^4C 4g~-.- W-ONL4`-47
E- 7e1 _O>4N E4OO_g`
71L> ;}g)` -EO4N 7g
^ 4pONLg`u> *.)
g).Oc4O4 4p)_O_q`4 O)
HURAIAN SUKATAN USRAH AT TAARIF: SURAH AL FATIHAH

Susunan : Al-Faqir IlaLlah Abu Mukhtar Al-Jawi
142
O):Ec *.- 7g4O^`)
7O^4 _ 7gO OOE=
7- p) u7+L7 4pO+u> ^
Bermaksud: Wahai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan
satu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih. Iaitu
kamu beriman kepada Allah dan RasulNya dan berjihad di jalan Allah dengan
harta dan jiwa ragamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu
mengetahuinya.
(As-Saff: 10-11)

Unsur yang membantu, mengukuh dan memperluaskan kedua-dua
peringkat jihad di atas adalah jihad dengan harta benda. Tidak mungkin
seseorang yang telah benar-benar membebaskan dirinya dari pujukan dunia
masih mempunyai sebarang pergantungan terhadap harta benda dunia yang
sedikit ini. Seterusnya tidak mungkin orang yang telah sanggup mengorbankan
masanya, tenaganya dan jiwanya di jalan jihad masih mempunyai kecintaan
kepada harta benda dunia. Itulah sebabnya banyak ayat-ayat Al-Quran yang
menyebutkan berjihad dengan jiwa sentiasa didahului oleh jihad dengan harta.
Firman Allah SWT:
E^^) ]ON4g`u^- 4g~-.-
W-ONL4`-47 *.) g).Oc4O4
W-O+>O4C W-E_E_4
)_g4O^`) )_O^4 O)
O):Ec *.- _ Elj^q N-
]O~gO- ^)
Bermaksud: Sesungguhnya orang yang sebenar-benarnya beriman hanyalah
orang-orang yang beriman kepada Allah dan RasulNya, kemudian mereka tidak
ragu-ragu lagi, serta mereka berjuang dengan harta benda dan jiwa mereka
pada jalan Allah; Mereka itulah orang-orang yang benar (pengakuan imannya).
(Al-Hujurat : 15)

14.5 Jihad Qital: Kemuncak Jihad Fi Sabilillah
Saidina Ali ibnu Abi Talib berkata:
HURAIAN SUKATAN USRAH AT TAARIF: SURAH AL FATIHAH

Susunan : Al-Faqir IlaLlah Abu Mukhtar Al-Jawi
143
Rasulullah SAW dibangkitkan dengan empat bilah pedang. Sebilah untuk orang-
orang musyrik sebagaimana firman Allah SWT:
-O) ECU=Oe- NOg;+-
NNO+4^- W-OU+-^~
4-g)O;^- +^OEO
-O<>E}4
Bermaksud: Apabila sudah habis bulan-bulan haram itu, maka bunuhlah orang-
orang musyrkin itu di mana sahaja kamu jumpai.
(At-Taubah: 5)

Sebilah lagi untuk Ahli Kitab sepertimana firman Allah SWT:
W-OUg-~ -g~-.- ]ONLg`uNC
*.) 4 gO4O^)
@O=E- 4 4pON`@OO47 4` 4OEO
+.- N.Oc4O4 4 ]ON4Cg4C
4g1 --E^- =}g` -g~-.-
W-O>q =U4:^- _/4EO
W-O7CuNC O4CuO^- }4N l4C
-4 ]NO= ^g_
Bermaksud: Perangilah orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula)
kepada Hari Akhirat dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah
diharamkan Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan Diin yang
sebenarnya (iaitu orang-orang) yang diberi Al Kitab kepada mereka, sehingga
mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan hina.
(At-Taubah: 29)

Sebilah lagi untuk untuk golongan munafik sepertimana firman Allah SWT:
Og^4C O/EL- g)_E_
4OO:^- 4-gE4^-4
'^U^^-4 jgOU4N _
Bermaksud: Wahai Nabi, berjihadlah (melawan) orang-orang kafir dan munafik
dan bersikap keraslah terhadap mereka.
(At-Taubah: 73)

HURAIAN SUKATAN USRAH AT TAARIF: SURAH AL FATIHAH

Susunan : Al-Faqir IlaLlah Abu Mukhtar Al-Jawi
144
Sebilah lagi adalah untuk orang-orang yang membuat aniaya, sepertimana
firman Allah SWT:
W-OUg- /-- /l> _/4EO
47EO>> -O) @O^` *.- _
Bermaksud: Maka perangilah golongan yang membuat aniaya itu sehingga
golongan itu kembali kepada perintah Allah.
(Al-Hujurat: 9)

Islam memberikan peluang yang seluas-luasnya kepada semua manusia
dalam persoalan aqidah, itiqad atau keyakinan. Namun begitu Islam tidak
sesekali akan bertolak ansur dengan sebarang usaha daripada musuh-
musuhnya yang cuba menyekat manusia lain dari mendengar dan memahami
ajaran dan dakwah Islam.
Peperangan atau jihad qital yang disyariatkan oleh Islam, menunjukkan
keadilan yang tidak terdapat di dalam ajaran-ajaran agama lain. Islam menuntut
penganut-penganutnya berperang meninggikan syiar Islam, namun dalam masa
yang sama Islam melarang mereka dari berbuat kezaliman.
Firman Allah SWT:
W-OUg-~4 O) O):Ec *.-
4g~-.- 74^OUg-NC 4
W-4-u> _ ]) -.- OUNC
-g4-u^- ^_
Bermaksud: Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu,
(tetapi) janganlah kamu melampaui batas, kerana sesungguhnya Allah tidak
menyukai orang-orang yang melampau batas.
(Al-Baqarah: 190)

14.6 Khatimah
Jihad adalah satu amalan yang mulia dan sangat besar nilainya di sisi
Allah SWT. Jihad adalah satu perniagaan yang tetap menguntungkan seseorang
mukmin yang menuju kepada keredhaan Allah SWT.
Firman Allah SWT:
HURAIAN SUKATAN USRAH AT TAARIF: SURAH AL FATIHAH

Susunan : Al-Faqir IlaLlah Abu Mukhtar Al-Jawi
145
Og^4C 4g~-.- W-ONL4`-47
E- 7e1 _O>4N E4OO_g`
71L> ;}g)` -EO4N 7g
^ 4pONLg`u> *.)
g).Oc4O4 4p)_O_q`4 O)
O):Ec *.- 7g4O^`)
7O^4 _ 7gO OOE=
7- p) u7+L7 4pO+u> ^
Bermaksud : Wahai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan
satu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih. Iaitu
kamu beriman kepada Allah dan RasulNya dan berjihad di jalan Allah dengan
harta benda dan jiwamu. Itulah yang lebih bagi kamu jika kamu mengetahui.
(As-Soff: 10-11)

Firman Allah SWT lagi:
Ep) -.- O4O4;-- ;g`
--gLg`u^- _=O^
+O4O^`4 ]) O_
OE4E^- _ ]OUg-NC O) O):Ec
*.- 4pOU+-^41 ]OU4^NC4 W
-;N4 gO^OU4N EEO )
gO.4OO+-- O_e"-4
p-47O^-4 _ ;}4`4 _u
jg;_E) ;g` *.- _
W-+O:4c N7g^O4)
Og~-.- 7+u4C4 gO) _
CgO4 4O- NeOE^-
O1gE^- ^
Bermaksud: Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang yang beriman akan
jiwa mereka dan harta benda mereka dengan (balasan) mereka beroleh syurga,
(disebabkan) mereka berjuang pada jalan Allah, maka mereka ada yang
membunuh dan terbunuh. (balasan syurga) Sebagai janji yang benar yang
disebut di dalam Taurat dan Injil serta Al-Quran; dan siapakah lagi yang lebih
menyempurnakan janjinya daripada Allah? Oleh itu, bergembiralah dengan
jualan yang kamu jalankan itu, dan (ketahuilah) jual-beli (yang seperti itu) ialah
kemenangan yang besar.
HURAIAN SUKATAN USRAH AT TAARIF: SURAH AL FATIHAH

Susunan : Al-Faqir IlaLlah Abu Mukhtar Al-Jawi
146
(At-Taubah:111)


HURAIAN SUKATAN USRAH AT TAARIF: SURAH AL FATIHAH

Susunan : Al-Faqir IlaLlah Abu Mukhtar Al-Jawi
147
BAB 15
KONSPIRASI MUSUH MENJATUHKAN ISLAM

)OOEN O_^E^- )_^OU4 4
4-g._- ^_
Bermaksud: bukan (jalan) orang-orang yang Engkau telah murkai, dan bukan
pula (jalan) orang-orang yang sesat.
(Al-Fatihah : 7)

15.1 Muqaddimah
Islam sebagai Diin yang benar menjanjikan keselamatan dan
kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Islam juga adalah satu-satunya cara
hidup yang diredhai Allah SWT yang terkandung di dalamnya ketetapan-
ketetapan Allah SWT sama ada di dalam bentuk hukum-hakam, undang-undang,
peraturan, perintah dan laranganNya serta khabar yang benar tentang kehidupan
selepas mati. Lantaran itu Islam sentiasa dikepung oleh musuh-musuhnya dari
segenap penjuru bagi memastikan tidak ada lagi nur Islam yang menerangi
Bumi. Hakikat ini dikhabarkan Allah SWT di dalam wahyuNya:
4pC@ONC W-O7*g;CNOg 4OO+^
*.- )_g-4O^) +.-4 +N`
jjOO+^ O4 E@O 4pNOg^-
^g
Bermaksud: Mereka (musuh-musuh Allah) sentiasa berusaha memadamkan
cahaya Allah (Islam) dengan mulut-mulut (dakyah) mereka, namun Allah tetap
akan menyempurnakan cahayaNya, sekalipun dibenci oleh orang-orang kafir.
(As-Soff : 8)

Pertembungan di antara Islam dan jahiliyyah, iman dan kekufuran ini telah
berlangsung sejak zaman Nabi Adam a.s lagi. Pertembungan yang telah berlaku
HURAIAN SUKATAN USRAH AT TAARIF: SURAH AL FATIHAH

Susunan : Al-Faqir IlaLlah Abu Mukhtar Al-Jawi
148
dan terus berlaku sehinggalah Bumi ini mencecah garis sempadan usianya.
Walaupun watak-watak yang mengisi pertembungan ini di setiap zaman adalah
berbeza, berbeza juga medan tempurnya, namun ianya tetap merupakan
pertembungan di antara ketetapan Allah SWT dengan keingkaran musuh-
musuhNya yang diketua Iblis laknatulLah.
Hujung ayat terakhir Surah Al-Fatihah ini merupakan satu permohonan
dan doa dari hamba-hamba Allah SWT yang beriman, yang sama sekali tidak
mahu tergolong dalam golongan yang dimurkai Allah SWT apatah lagi tergolong
dalam golongan yang sesat. Perbahasan seterusnya adalah untuk merungkai
golongan-golongan yang di laknat Allah SWT ini yang merupakan seteru utama
Islam.

15.2 Golongan yang memusuhi Islam
Rasulullah SAW pernah bersabda yang bermaksud: Kekufuran itu adalah
ajaran (millah) yang satu. Di sini jelas bahawa ajaran dan ideologi apapun yang
menafikan uluhiyyah Allah SWT, dasarnya adalah sama iaitu memusuhi Islam.
Berikut adalah sebahagian dari golongan yang memusuhi Islam dan dimurkai
Allah SWT:

15.2.1 Golongan musyrikin
Musyrikin adalah golongan yang mensyirikkan atau menyengutukan Allah
SWT dengan sesuatu yang lain. Syirik bukan sahaja berlaku di kalangan orang-
orang kafir, malah yang lebih berbahaya adalah ia juga boleh meresap masuk di
dalam amalan umat Islam sama ada kita sedari ataupun tidak. Golongan
musyrikin ini begitu memusuhi Islam sehingga Allah menegaskan melalui
RasulNya bahawa segala perjanjian dengan golongan ini dibatalkan serta-merta.
Firman Allah SWT:
E47.-4O4 =}g)` *.-
g).Oc4O4 O) 4g~-.-
<>E_4N =}g)` 4-g)O;^- ^
HURAIAN SUKATAN USRAH AT TAARIF: SURAH AL FATIHAH

Susunan : Al-Faqir IlaLlah Abu Mukhtar Al-Jawi
149
Bermaksud: (Ini adalah) pemutusan perjanjian dari Allah dan RasulNya
terhadap kaum musyrikin yang kamu mengikat perjanjian setia (dengan
mereka).
(At-Taubah : 1)

15.2.2 Golongan kafir
Ini adalah golongan yang ingkar yang langsung sama sekali tidak mahu
tunduk dan mengakui uluhiyyah Allah SWT. Mereka adalah golongan yang
cintakan kesesatan dan membenci jalan yang membawa ke arah kebenaran
(Islam). Malah mereka berusaha sedaya upaya menghalang manusia dari
mendekati Islam. Firman Allah SWT:
Ep) =}Cg~-.- W-NOEE
W-O=4 }4N O):Ec *.- ;~
W-OwU= EU= -Og4 ^g_
Bermaksud: Sesungguhnya orang-orang yang kafir serta menghalang orang-
orang lain dari jalan Allah (Islam), sebenarnya mereka telah sesat dengan
kesesatan yang jauh.
(An-Nisaa : 167)

15.2.3 Golongan munafiq
Mereka adalah golongan yang berpura-pura beriman sedangkan hati
mereka kufur dan mengingkari Allah SWT. Mereka selalu bersekongkol dengan
golongan kafir untuk memerangi Islam.
Firman Allah SWT:
Og^4C O/EL- g)_E_
4OO:^- 4-gE4^-4
'^U^^-4 jgOU4N _
_.44`4 OE4E_E_ W
Bermaksud: Wahai Nabi, berjihadlah menentang orang-orang kafir dan munafiq,
dan bertindak keras terhadap mereka. Dan tempat mereka ialah neraka
jahannam.
(At-Taubah : 73)

HURAIAN SUKATAN USRAH AT TAARIF: SURAH AL FATIHAH

Susunan : Al-Faqir IlaLlah Abu Mukhtar Al-Jawi
150
15.2.4 Golongan yang zalim
Golongan ini pula terdiri dari mereka yang melampaui batas serta menurut
kemahuan nafsu serakah mereka semata-mata. Mereka sanggup melangkaui
batas-batas syriat Allah SWT malah cuba mengubah apa yang telah
diperintahkan Allah SWT. Firman Allah SWT:
4O4: -g~-.- W-OU O~
4OOEN Og~-.- Og~ _
4L^4O^ O>4N 4g~-.-
W-OU -4O;_jO =}g)`
g7.EOO- E) W-O+^~E
4pOOO^4C ^)_
Bermaksud: Kemudian orang-orang yang zalim itu mengubah perkataan
(perintah Kami) kepada mereka dengan melakukan yang sebaliknya; Maka Kami
turunkan ke atas orang-orang yang zalim itu bala bencana dari langit, dengan
sebab mereka sentiasa berlaku fasiq (menderhaka).
(Al-Baqarah : 59)

15.2.5 Golongan yang fasiq
Mereka adalah golongan yang sentiasa melakukan kerosakan di muka
bumi dengan berbuat maksiat dan melakukan kemungkaran. Malah mereka
selalu berpaling dari mendengar peringatan-peringatan (ayat-ayat) Allah SWT,
lalu menyebabkan hati mereka tertutup daripada menerima hidayah.
Firman Allah SWT:
^W OU W-EO7N-Ee ^-Ee +.-
_4OU~ _ +.-4 Ogg4
4O^- 4-OE^- ^)
Bermaksud: Maka ketika mereka berpaling (dari kebenaran), Allah memalingkan
hati mereka (dari mendapat hidayah); Sesungguhnya Allah tidak memberi
hidayah kepada kaum yang fasiq.
(As-Soff : 5)

15.3 Yahudi dan Nasrani
HURAIAN SUKATAN USRAH AT TAARIF: SURAH AL FATIHAH

Susunan : Al-Faqir IlaLlah Abu Mukhtar Al-Jawi
151
Yahudi dan Nasrani adalah dua agama samawi yang diturunkan sebelum
kedatangan Islam. Kedua-duanya diwahyukan Allah SWT melalui kitab-kitabNya
yang suci iaitu Taurat dan Injil yang disampaikan oleh Rasul-rasul Allah SWT.
Namun disebabkan kejahatan mereka, golongan Yahudi dan Nasrani ini telah
bertindak zalim dengan mengubah kitab-kitab Allah SWT tersebut mengikut
kehendak hawa nafsu mereka. Dan sebaik sahaja junjungan besar Rasulullah
SAW diutuskan sebagai Rasul akhir zaman, mereka akhirnya menjadi seteru
utama yang merancang konspirasi bagi menjatuhkan Islam.
Firman Allah SWT:
}4 _/E@O> El44N 1Og4O^- 4
O4O=E4- _/4EO E7):4>
g4^Ug` ~ ]) OE- *.- 4O-
OE+- '4 =eu4lE>-
-47.-4Ou- Eu4 Og~-.-
E47.~E} =}g` Ug^- 4` El
=}g` *.- }g` ]Oj4 4 OO4^
^g
Bermaksud: Orang-orang Yahudi dan Nasrani selama-lamanya tidak akan
menyukai kamu sehingga engkau menurut agama mereka (yang telah
dipesongkan itu).
(Al-Baqarah : 120)

15.4 Konspirasi Jahat Yahudi
15.4.1 Gerakan Freemason
Freemason merupakan organisasi Yahudi yang telah didirikan sejak lebih
kurang tahun 900 SM, yang memiliki sepuluh rangka program bagi menguasai
dunia. Program ini dalam istilah Freemason dinamakan Harar atau Satanim.
Program Pertama yang dinamakan Takkim (menurut istilah Freemason).
Orang-orang Yahudi dengan segala tipu daya ingin membunuh Nabi Isa
a.s. dengan menfitnah Baginda a.s ingin menjadi Raja Yahudi yang
disampaikan pada penguasa Romawi. Tetapi Allah SWT menyelamatkan
Nabi Isa a.s. dan gantinya Yudas disalib.
HURAIAN SUKATAN USRAH AT TAARIF: SURAH AL FATIHAH

Susunan : Al-Faqir IlaLlah Abu Mukhtar Al-Jawi
152
Di zaman Rasulullah SAW orang-orang Yahudi memupuk golongan
munafiqin
Memecah-belah kaum Ansar dan Muhajirin.
Memecah-belah Ali r.a dan Muawiyah r.a.
Membuat ratusan hadith-hadith palsu, dan memasukkan dongeng
Israiliyat dalam penafsiran Al-Quran
Mendangkalkan aqidah umat dengan falsafah Yunani sehingga timbul
aliran kerahiban, tarikat sufi, mutazilah dan sebagainya. Maka muncullah
ahli falsafah Islam yang menguraikan akidah Islam dengan jalan falsafah
Yunani.

Program Kedua; Shada
Merupakan program mewujudkan agama-agama baru dan mencipta
ideologi-ideologi yang merosakkan. Antaranya adalah Komunisme,
Kapitalisme, Sekularisme, Nasionalisme dan lain-lain.

Program Ketiga; Parokim
Membangkitkan khurafat dan mencipta teori Sigmond Freud dan Charles
Darwin bagi menafikan kebenaran Islam melalui faksa sains yang palsu.

Program Keempat; Libarim
Menganjurkan fahaman yang menggalakkan kebebasan pergaulan di
antara lelaki dan perempuan melalui seks bebas, gay, lesbian dan
sebagainya.

Program Kelima; Babill
Memupuk semangat kebangsaan yang sempit di negara-negara umat
Islam, melalui semangat asabiyyah dan perkauman sehingga
menguntungkan bangsa Yahudi sahaja.

Program Keenam; Onan
HURAIAN SUKATAN USRAH AT TAARIF: SURAH AL FATIHAH

Susunan : Al-Faqir IlaLlah Abu Mukhtar Al-Jawi
153
Mengekang perkembangan, pertumbuhan dan kemajuan bangsa lain
yang selain dari bangsa Yahudi.

Program Ketujuh; Protokol
Kandungan protokol Yahudi berkisar tentang rencana Yahudi untuk
menguasai dunia, melalui peghancuran ekonomi sesebuah negara,
penghancuran akhlak dan moral bangsa yang lain.
Terdapat 8 perkara yang terkandung di dalam protokol ke 10 Yahudi bagi
menghancurkan akhlak dan moral bangsa yang lain termasuk orang-
orang Islam iaitu; Song, Sex, Smoke, Sport, Fun, Female, Fashion dan
Food.
Melalui kehancuran akhlak dan moral umat Islam inilah Yahudi akan
bergerak menguasai dunia.

Program Kelapan; Gorgah
Merosakkan pemimpin-pemimpin negara, para ulama dan parti-parti
pemerintah dengan amalan rasuah, kemewahan dunia, perempuan,
pangkat dan nama sehingga melahirkan sikap tamak.
Maka dengan cara ini Yahudi dapat menjerat golongan pemimpin dan
ulama ini sehingga patuh dan menurut kehendak mereka.

Program Kesembilan; Plotisme
Mendidik dan melahirkan bijak pandai dan cendiakawan Islam yang
berlagak umpama alim ulama, padahal mereka ini hanya menurut
telunjuk Yahudi dengan mengeluarkan fatwa, ajaran dan fahaman Islam
yang mengelirukan.

Program Kesepuluh; Qornun
Menubuhkan Bank Dunia dan menguasai sistem perniagaan matawang
antarabangsa.
HURAIAN SUKATAN USRAH AT TAARIF: SURAH AL FATIHAH

Susunan : Al-Faqir IlaLlah Abu Mukhtar Al-Jawi
154
Memberi dana dalam bidang pertanian, perindustrian, pendidikan
sehingga umat Islam sibuk dengan hal-hal keduniaan dan akhirnya
terjerat dengan sistem riba tajaan Freemason.

15.4.2 Penaklukan Palestin
Kejahatan Yahudi mencapai kemuncaknya melalui penubuhan negara
haram Israel dengan merampas tanah umat Islam Palestin, dan melakukan
penyembelihan umat Islam secara beramai-ramai.
Pada tahun 1947, PBB memutuskan untuk membahagikan negara yang
berada di bawah mandat British iaitu Palestin. Keputusan ini ditentang keras oleh
negara-negara Timur Tengah dan kebanyakan negara umat Islam yang lain.
Menurut PBB, kaum Yahudi mendapat 55% dari seluruh wilayah tanah meskipun
jumlah mereka hanyalah 30% dari seluruh penduduk Palestin.

15.5 Nasrani dan Peperangan Salib
Perang Salib telah memberikan pengaruh yang sangat besar ke atas
Zaman Pertengahan Eropah, yang juga dikenali sebagai Zaman Gelap. Pada
ketika itu, sebahagian besar benua tersebut disatukan di bawah Pope yang
begitu berkuasa penuh sama ada dalam bidang politik, pentadbiran negara
mahupun pemilikan tanah.
Setelah kekalahan demi kekalahan dialami oleh tentera Nasrani di tangan
tentera Islam, Eropah mula terdedah kepada kebudayaan Islam. Malah banyak
pengetahuan Islam seperti sains, perubatan dan senibina telah dibawa ke Barat
selepas perang Salib tercetus.
Pengalaman ketenteraan dari perang Salib juga memberi kesan ke atas
Eropah sebagai contoh, kubu-kubu Eropah mula memiliki struktur batu yang
besar sebagaimana yang terdapat di Timur, berbanding bangunan kayu yang
kecil sebagaimana yang biasa wujud pada masa lalu. Kecemburuan mereka
terhadap kemajuan tamadun Islam, telah mencetuskan kebangkitan
Renaissance di Itali, sehingga gelombangnya melanda keseluruhan Eropah.

HURAIAN SUKATAN USRAH AT TAARIF: SURAH AL FATIHAH

Susunan : Al-Faqir IlaLlah Abu Mukhtar Al-Jawi
155
15.5.1 Di antara rentetan peristiwa Perang Salib
Pada tahun 1187, Salahuddin Al-Ayyubi, berjaya menawan semula Baitul
Maqdis. Lantaran itu Pope Gregory VIII membuat seruan perang salib yang
diketuai beberapa pemimpin utama Eropah di antaranya adalah Philip II dari
Perancis, Richard I dari England dan Frederick I, Maharaja Rom. Pasukan
tentera Salib itu menuju ke pantai Laut Mediterranean. Mereka menewaskan
orang Islam berdekatan Arsuf dan dapat melihat Baitul Maqdis. Bagaimana pun,
ketidakupayaan tentera Salib untuk bertapak di kawasan tempatan disebabkan
bekalan makanan dan air yang kurang mengakibatkan kejayaan kosong. Richard
pulang pada tahun berikutnya setelah menandatangani genjatan senjata dengan
Salahuddin.
Kota Constantinople merupakan nama lama bagi Istanbul. Bandar ini
pernah dikuasai dan mejadi pusat pemerintahan empayar Rom dan Byzantine
sebelum ditawan oleh kerajaan Turki Uthmaniyyah. Bandar ini pernah dikenali
sebagai Byzantium tetapi dinamakan semula sempena Maharaja Constantine I
yang membina semula dan membangunkannya pada tahun 330M.
Semasa zaman Empayar Byzantine, Constantinople mengalami kemajuan
dan kemakmuran dan merupakan pusat keagamaan Kristian Ortodoks. Pada
1453, Sultan Muhammad Al-Fatih telah menyerang dan berjaya menawan
Constantinople. Sultan Muhammad telah membina semula bandar ini, yang
kemudiannya menjadi pusat pemerintahan Khilafah Turki Uthmaniyyah dari
tahun 1453 sehingga 1922M.
Perang Salib telah memberi kesan mendalam sama ada kepada
masyarakat Eropah, mahupun dunia Islam itu sendiri. Episod peperangan yang
paling panjang dan masih berterusan sehingga ke hari ini.

15.6 Khatimah
Pertelagahan antara haq dengan batil adalah menjadi sunnah hidup
manusia di alam dunia ini. Kebatilan dan kekufuran tidak senang dengan
kebenaran yang dibawa oleh Islam, melalui Rasul-rasul Allah SWT.
Firman Allah SWT:
HURAIAN SUKATAN USRAH AT TAARIF: SURAH AL FATIHAH

Susunan : Al-Faqir IlaLlah Abu Mukhtar Al-Jawi
156
4~ p4O .Eg OgLEuC4O^N
O}4L))CEe_ _ O) ^O-
gE+4CO^N_4 4-g4^- ^@_
) CE14:gN Ngu+g`
--U^C^- ^j
Bermaksud: Iblis berkata: Ya Tuhanku, oleh sebab Engkau telah memutuskan
bahawa aku telah sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik
(perbuatan maksiat) di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka
semuanya, kecuali hamba-hamba Engkau yang ikhlas di antara mereka".
(Al-Hijr : 39-40)

Inilah pengakuan Iblis di hadapan Allah SWT yang ia akan tetap akan
mengeluarkan dan menyesatkan manusia di muka bumi ini. Allah SWT
memperingatkan kita supaya berjaga-jaga jangan cuba terpengaruh dan ikut
cara hidup orang-orang kafir yang jelas merencana konspirasi dan pakatan untuk
menjatuhkan Islam.
Firman Allah SWT:
E_GC^4C -g~-.- W-EON44`-47
p) W-ONOgC> -g~-.-
W-NOEE ;e1NO4C -O>4N
7)l;N W-O+:)UL4
4)OOE= ^j_
Bermaksud: Wahai orang yang beriman jika kamu mentaati orang kafir mereka
akan mengembalikan kamu kepada kekufuran dan kamu akan kembali rugi.
(Ali Imran : 149)

Wallahualam.