Anda di halaman 1dari 80

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS TEMENGGUNG IBRAHIM JALAN DATIN HALIMAH , 80350 JOHOR BAHRU, JOHOR

KEBERKESANAN PENGGUNAAN MULTIMEDIA DALAM PENGAJARAN PENDIDIKAN JASMANI (PERMAINAN BOLA BALING)
Oleh :

UMI NORMIZAN BINTI SAFIE SEKOLAH KEBANGSAAN PENGKALAN RINTING JOHOR BAHRU

1.1 Soalan Kajian Dua persoalan kajian telah dibina bagi membantu menjalankan kajian ini. Persoalan tersebut ialah : a) Adakah berlaku peningkatan kemahiran hantaran dengan

menggunakan kaedah multimedia? b) Adakah berlaku peningkatan kemahiran menjaring menggunakan kaedah multimedia? dengan

1.2 Hipotesis Kajian Bagi membantu pengkaji untuk menjayakan kajian ini, hipotesis nul akan digunakan untuk menyokong kajian ini dibuat. Berikut adalah hipotesis yang dijangka oleh pengkaji : Ho 1: Tidak terdapat perbezaan yang signifikan dari segi

peningkatan kemahiran hantaran paras bahu dengan menggunakan kaedah multimedia. Ha 1: Terdapat perbezaan yang signifikan dari segi peningkatan kemahiran hantaran paras bahu dengan menggunakan kaedah multimedia.

Ho 2:

Tidak terdapat perbezaan yang signifikan dari segi peningkatan kemahiran multimedia. menjaring bola dengan menggunakan kaedah

Ha 2:

Terdapat perbezaan yang signifikan dari segi peningkatan kemahiran menjaring bola multimedia. dengan menggunakan kaedah

1.3 Objektif Kajian Objektif kajian ini adalah untuk ; a) Melihat keberkesanan penggunaan multimedia dalam mempersembahkan kemahiran hantaran aras bahu bola baling untuk diaplikasi oleh pemain-pemain bola baling. b) Melihat keberkesanan kemahiran penggunaan menjaring multimedia permainan dalam bola

peningkatan baling.

dalam

1.4 Batasan Kajian Kajian ini terbatas kepada pelajar tahun empat di sebuah sekolah rendah di daerah Johor Bahru sahaja. Sekolah tersebut ialah Sekolah Kebangsaan Pengkalan Rinting, Johor Bahru. Dapatan kajian ini tidak

menggambarkan keseluruhan kemahiran yang dapat dikuasai oleh pelajar di sekolah ini. Tidak semua kemahiran dalam bola baling dapat diuji dalam kajian ini. Hanya ujian kemahiran menghantar dan menjaring bola baling sahaja yang dapat dikaji dalam kajian ini.

1.5 Definisi Operandi.

1.5.1 Multimedia Multimedia ialah gabungan bunyi, muzik, animasi, teks, suara, video dan grafik yang dihasilkan oleh teknologi berasaskan komputer bagi membolehkan pengguna mencapai maklumat mengikut minat sendiri secara kolobaritif dan bersepadu. Dalam kajian ini, semua elemen multimedia digunakan untuk mempamerkan audio visual dan video klip berkaitan dengan kemahiran-kemahiran sukan bola baling bagi

membolehkan

pemain-pemain

mengaplikasi

dan

mempraktikkan

kemahiran-kemahiran yang ditunjukkan.

1.8.2 Kaedah Tradisional Kaedah Tradisional yang dimaksudkan dalam kajian ini ialah strategi melatih pemain-pemain dengan berpandukan modul

kejurulatihan yang dibekalkan oleh Persekutuan Bola Baling Malaysia (MAHF). Modul ini telah diperkenalkan pada tahun 1980 dan dimurnikan lagi pada tahun 2002 dan 2004. ( MAHF, 2004 ) 1.8.3 Kajian Eksperimental Kajian eksperimental bermaksud untuk membuat perbandingan di bawah situasi terkawal. Responden kajian terdiri daripada Kumpulan

eksperimental dalam kawalan. Situasi dirupakan sebagai makmal. Kajian ini dijalankan untuk mengenalpasti sebab dan akibat dan tidak menguji nilai atau kegunaannya.

1.8.4 Membandingkan dan membezakan

Mencari persamaan dan perbezaan berdasarkan kriteria seperti ciri, sifat, kualiti dan unsur. Dalam kajian ini pengkaji membanding nilai min berdasarkan keputusan ujian pasca yang telah dianalisis menggunakan program SPSS ver.11.0 bagi keduadua kaedah pengajaran kemahiran bola baling . 1.8.5 Menganalisis
Mengolah maklumat dengan menghuraikan kepada bahagian yang lebih kecil. Kemahiran yang kompleks dengan menggunakan beberapa ciri kemahiran berfikir. Kemahiran ini digunakan untuk mengenali bahagianbahagian, memahami hubungkait antara bahagian dan mengenali prinsip yang terlibat.

1.8.6 Menilai
Menilai dalam kajian ini ialah membuat pertimbangan tentang sesuatu perkara dari segi kebaikan dan kelemahan berdasarkan bukti atau dalil yang sah. Kemahiran ini untuk memilih sesuatu dan menerima atau menolak sesuatu idea. 1.9 Kepentingan Kajian Tujuan dan kepentingan kajian tindakan iaitu untuk memperbaiki dan melibatkan diri. Kajian tindakan bertujuan untuk memperbaiki dalam bidang berikut: Pertama memperbaiki amalan pengajaran dan kedua memperbaiki atau meningkatkan kefahaman terhadap amalan pengajaran. Sesiapa

yang terlibat dalam pengajaran boleh dianggap sebagai melibatkan diri

dalam proses penyelidikan tindakan melalui semua fasa merancang, melaksana,memerhati dan mereflek. Kajian menggunakan ini adalah bertujuan iaitu ingin mengkaji adakah dengan dalam

kaedah

terkini

penggunaan

multimedia

pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani dapat meningkatkan pemahaman murid tentang isi kandungan pelajaran yang disampaikan oleh guru terutamanya kemahiran menghantar dan menjaring bola baling. Pada dimensi input, pengkaji ingin mengukur keberkesanannya mengenai penggunaan multimedia dalam pengajaran dan pembelajaran murid. Dalam fasa dimensi produk pula, penyelidikan akan dapat menilai perubahan sikap pelajar dari aspek pengetahuan dan kemahiran yang telah mereka perolehi sepanjang mengikuti pengajaran l bola baling dalam Pendidikan Jasmani Tahun 4.

Kajian ini penting kerana matlamat Pendidikan jasmani adalah membekalkan pengetahuan dan kemahiran yang boleh digunakan dalam kehidupan seharian. Tidak kurang pentingnya, pihak sekolah merupakan tempat kajian dan dapat mengetahui kaedah pengajaran yang sesuai Kajian ini diharap dapat

digunakan di sekolah tempat kajian ini.

memberi manfaat kepada pihak sekolah yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dengan pengajaran Pendidikan Jasmani di Sekolah Rendah yang berdekatan.

Selain itu kajian ini juga diharap dapat memberi manfaat kepada pihak pentadbir sekolah terutamanya dalam memilih kaedah pengajaran yang sesuai dalam pendidikan Jasmani.

BAB 2 TINJAUAN LITERATUR 2.1 Pendahuluan. Senario Pendidikan kini amat memerlukan guru guru pendidikan Jasmani yang kreatif dan inovatif supaya pengajaran dan pembelajaran mereka efektif. Kreatif bermaksud kebolehan seseorang untuk mencipta, menghasilkan dan memperkembangkan sesuatu yang baru samada dalam bentuk kaedah, sistem pendekatan dan sebagainya. Menurut

Agnew, P.W & Killerman (1996), multimedia ialah kombinasi dua atau lebih jenis media untuk mewujudkan satu jujukan aturcara yang lebih berkesan dalam menyampaikan sesuatu idea. Lazimnya dengan bantuan kedua-dua bunyi dan visual. Secara tipikal, penerbitan multimedia dibangunkan dan dikawal oleh komputer. Kajian Perzylo pada tahun 1993 dalam Mohd. Arif dan Mohd. Jasmy (2002), multimedia mengintegrasikan corak terbaik di antara pelbagai corak pembelajaran. Antara kebaikan yang bermakna dalam penggunaan multimedia untuk pembelajaran termasuklah persembahan maklumat pelbagai gaya pembelajaran. Di samping itu, pembelajaran dengan kelajuan sendiri dan pelajar dapat menguasai setiap peringkat, selain dapat menambahkan capaian kepada pendidikan dalam subjek tertentu walaupun kekurangan tenaga pengajar dalam matapelajaran tertentu. Kaeadah multimedia juga memberi persembahan maklumat yang dapat dilihat serta menarik dengan satu persembahan secara berbunyi yang menambahkan minat, meningkatkan daya peringatan dan memperbaiki

kadar kejayaan. Kelebihan yang lain pula ialah, penambahan kawalan dan kebebasan adalah diperkenalkan ke atas proses pembelajaran.

Boyle ( 1997 ) dalam kajian yang sama, menyatakan bahawa teknologi komputer pada era globalisasi ini membolehkan pelajar mengaplikasikan penggunaan komputer tanpa sempadan. Langkah

Kementerian Pelajaran Malaysia membekalkan komputer di semua sekolah di Malaysia merupakan satu usaha yang positif dalam menarik minat pelajar menggunakan komputer sebagai alat untuk pembelajaran mereka. Selain itu, beliau turut menekankan kepada aspek kepentingan kemahiran penyelsaian masalah di mana pelajar akan menjelajahi pengetahuan baru serta menggabungkannya dengan beberapa sumber pengetahuan untuk penyelesaiannya. Manakala, kajian yang dilakukan oleh Mohd. Jasmy, Mohd. Arif, Hamdan Mohd. Ali dan Subahan M. Meeran (2002) berkaitan dengan meningkatkan penguasaan kemahiran permainan bola baling melalui penggunaan menggunakan multimedia jelas menunjukkan lebih bahawa berkesan pembelajaran berbanding

multimedia

adalah

pembelajaran yang menggunakan sepenuhnya teknologi terkini seperti penggunaan lama web tertentu, web televisyen dan sebagainya.

Manakala pembelajaran secara tradisional pula merupakan pembelajaran yang hanya berfokus kepada guru sahaja. Hasil kajian mendapati penggunaan multimedia sangat sesuai digunakan dalam pengajaran sesuatu permainan, malahan setiap perisian yang terdapat pada

multimedia juga menarik dan jelas.

Kaedah Tradisional yang dimaksudkan dalam kajian ini ialah strategi pengajaran kepada murid-murid dengan berpandukan modul kejurulatihan yang dibekalkan oleh Persekutuan Bola Baling Malaysia (MAHF). Modul ini telah diperkenalkan pada tahun 1980 dan dimurnikan lagi pada tahun 2002 dan 2004. ( MAHF, 2004 ) Suatu kaedah dan metod pengajaran mencorakkan perkembangan minda, emosi sikap dan nilai daya imaginasi untuk para pelajar. Kreativiti juga memerlukan para pelajar meneroka dan

membolehkan

menghayati pengajaran yang berguna dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani. Ketandusan unsur kreatif dalam pengajaran Pendidikan Jasmani menyebabkan pelajar bosan, jemu dan tidak berminat dengan mata pelajaran Pendidikan Jasmani. Kelemahan ini berpunca daripada kaedah pengajaran guru Pendidikan jasmani . Dengan penggunaan media dalam pengajaran perlbagai atribut terdapat dalam media antaranya ialah kejadian yang pada kadar biasa memerlukan masa yang panjang boleh dipadatkan kepada jangka masa yang singkat. Contohnya perjalanan matahari yang mungkin memakan masa beberapa jam dapat disingkatkan pada hanya beberapa saat sahaja.

Media ini dapat memperlihatkan sesuatu kejadian yang berlaku secara begitu pantas dengan menggunakan kaedah teknik gerak perlahan atau close up view yang membolehkan sesuatu kejadian itu dapat dilambatkan atau diperlahankan agar dapat dilihat dengan mata kasar murid. Penglihatan Mikro dengan memperlihatkan sesuatu objek dari jarak yang terdekat dan juga memberi peluang untuk melihat dari penglihatan Makro dengan memperlihatkan sesuatu objek dari jarak yang jauh.
Kelebihan yang terdapat pada media ialah imej yang bergerak

mempunyai kelebihan dari imej yang kaku dari segi menggambarkan sesuatu konsep atau kejadian. Media amat mudah untuk digunakan dalam memaparkan sesuatu proses atau operasi untuk memudahkan kefahaman. Peristiwa-peristiwa sejarah boleh dipentaskan semula untuk

dipaparkan pada para pelajar. Media juga membolehkan pembelajaran yang memerlukan kaedah ulang tayang untuk menolong kefahaman konsep dengan lebih mendalam. Media berupaya untuk meninggalkan kesan emosi maka ia boleh digunakan untuk membentuk sikap dan nilai penonton. Media juga boleh digunakan untuk tujuan memaparkan situasi dengan memberi peluang penonton membuat penyelesaian sendiri. Media boleh digunakan untuk mempersembahkan sesuatu masalah atau situasi tanpa memberi jalan penyelesaian pada penonton.

Pelajar boleh menonton pementasan kisah silam, peristiwa sejarah atau rakaman sebenar. Program dokumentari boleh digunakan untuk memberi penekanan atau keterangan lanjut mengenai sesuatu topik yang berkaitan dengan pelajaran dengan gaya dan persembahan yang lebih menarik berbanding buku dan penyampaian kuliah. Sikap agak senang dipupuk dengan menggunakan media seperti video dalam meninggalkan kesan atau impak terhadap perasaan dan emosi penonton. Kerap kali digunakan dengan tujuan membentuk sikap, perangai individu mahupun masyarakat keseluruhannya. Kefahaman budaya dan masyarakat juga dapat dicapai dengan

dibantukan dengan penggunaan media.


Kemahiran motor merupakan satu pembelajaran yang lebih senang dipelajari sekiranya pelajar bukan saja dapat mendengar tetapi juga dapat melihat perkara yang perlu dilaksanakan. Contoh dalam

pembelajaran yang memerlukan pelajar menjalani satu proses langkah demi langkah, video amat sesuai digunakan untuk memaparkan keadaan sebenar kepada pelajar semasa proses pembelajaran berlaku.

Pembelajaran kerap kali berlaku hanya dengan meniru keadaan atau perlakuan. Media ini juga mempunyai ciri ulang tayang yang amat

berkesan dalam melatih pelajar untuk melaksanakan pergerakkan yang diperlukan. Malah Ketandusan inovasi dan pembaharuan yang berterusan dalam Pengajaran Pendidikan Jasmani di sekolah menyebabkan pelajar merasakan Mata pelajaran ini sterotaip , tidak mencabar, statistik dan membosankan (PPK,2004) .

Sehubungan

itu

guru

Pendidikan

Jasmani

perlu

mempunyai

kepercayaan yang positif dan keyakinan kendiri untuk menjadikan seseorang berinovatif Guru dalam menyusun memilih proses kaedah pengajaran pengajaran dan dan

pembelajaran.

juga

harus

pembelajaran yang boleh menarik minat serta mencabar kebolehan pelajar,meransang melepaskan horizon pembelajaran intelektual, dan sosial menyeronokan, moral, kerohanian berjaya dan

mewujudkan perspektif positif seperti penting untuk dipelajari serta berguna untuk masa hadapan. Jesteru satu anjakan pradigma harus dilakukan berkesan, untuk menjadikan dan pelajaran Pendidikan Jaasmani lebih

menarik

menggembirakan

dengan

penggunaan

multimedia dalam pengajaran dan pembelajaran. Malahan komputer merupakan salah satu alat teknologi moden yang akan digunakan dalam menyediakan program latihan berlandaskan multimedia. Video-video klip yang dihasilkan dari rakaman video kamera akan dikemaskini menggunakan perisian komputer. Komputer boleh memainkan peranan dalam apa jua bidang pendidikan dan komunikasi termasuklah program latihan sukan khususnya permainan bola baling. Komputer boleh berperanan sebagai alat penyelidikan, pentadbiran, sukan dan sebagai sumber pengajaran dan pembelajaran . Sebagai satu teknik pengajaran dan pembelajaran yang lebih berasaskan peranan individu, penggunaan komputer mempunyai beberapa kekuatan dan kelemahan. Hasil dari kelebihan dan kejayaan penggunaan multimedia dalam pengajaran dan pembelajaran serta latihan sukan, penyelidik yakin dan percaya ianya dapat disesuai dan diaplikasikan dalam program latihan

apa jua sukan di negara kita. Penggunaan multimedia suatu hari nanti akan dapat menggantikan kaedah tradisional yang banyak digunakan sekarang ini. Tidak dapat dinafikan kaedah yang digunakan sekarang tidak berkesan, malah ianya boleh diteruskan demi menjana program latihan yang sudah dibentuk. Namun tidak salah sekiranya penggunaan multimedia dalam program latihan sukan diaplikasi selaras dengan era globalisasi yang semakin mendesak sekarang. Berdasarkan kepada pelbagai masalah ini yang dihadapi dalam melaksanakan kaedah tradisional, pengkaji cuba membuat kajian untuk memperkenalkan satu kaedah baru dalam mempraktikkan sesuatu pengajaran agar dapat diterima oleh semua murid di bawah kendalian guru . Kaedah ini mungkin dapat mengurangkan tekanan dan pergerakan guru sewaktu melakukan demonstrasi sebelum murid melakukannya. Murid hanya perlu melihat paparan di layar skrin untuk memahaminya sebelum melakukan sesuatu pergerakan atau kemahiran. Tetapi perlu diambil perhatian bahawa teknik ini bersesuaian dijalankan dalam dewan atau bilik atau dewan yang tertutup kerana ia menggunakan peralatan yang cukup canggih. Keberkesanan penggunaan multimedia dalam sistem pengajaran yang memberi tumpuan terhadap penguasaan

kemahiran sukan bola baling merupakan kajian yang diminati dan akan dijalankan oleh pengkaji bagi memantapkan program latihan sukan di Malaysia. Ekoran daripada keperluan ini, pengkaji cuba membuat kajian berbentuk eksperimen ke atas dua kumpulan yang terlibat dalam kajian. Kumpulan pertama menggunakan kaedah tradisional dan kumpulan

kedua menggunakan kaedah multimedia.

Di samping itu juga, pengkaji akan bersama-sama dengan kumpulankumpulan ini untuk mengadakan sesi pembelajaran selama enam minggu dalam memastikan murid melakukan kemahiran-kemahiran yang

dijalankan semasa pra ujian.

2.2 Kajian-Kajian Lain Berkaitan multimedia. Holmes (1999), memberikan pandangan bahawa integrasi

teknologi dalam P&P memerlukan guru yang bersedia dan fleksibel dalam menggunakan teknologi dalam kaedah pengajaran harian dengan mata pelajaran yang diajar. Mempelajari bagaimana menggunakan komputer belum mencukupi untuk membolehkan guru menggabungkan teknologi dalam P&P. Elemen yang penting dalam mengintegrasi teknologi ialah pemahaman guru terhadap isi pengajaran dan implikasi berhubung dengan teknologi. Satu kajian Kasim (2001), kelemahan Bahrudin, Mohamad Bilal & Muhammad

menunjukkan bahawa ICT dapat membantu mengatasi sains yang diajar secara tradisional serta

pendidikan

penglibatan guru dalam penggunaan komputer secara lebih produktif. Guru harus mengintegrasi secara kemahiran untuk teknologi melihat dan peluang

pembelajaran

konstruktivis

keberkesanan

penggunaan teknologi. Penggabungan komitmen guru ICT dalam tekal P&P memerlukan kemahiran guru dan

secara

dan

berfokus.

Peranan

dalam

mengintegrasikan

ICT

terlibat

dalam

semua

peringkat

proses

pembelajaran bermula dari persediaan sebelum pengajaran, semasa dan penilaian selepas sesi P&P. Kegagalan guru dalam membuat perancangan yang teliti akan merugikan pelajar dan menjadikan proses P&P kurang berkesan.

2.3 Kesimpulan Berdasarkan teori dan kajian-kajian terdahulu yang dijalankan menunjukkan penggunaan multimedia mendapat tempat bukan sahaja di dalam bidang pendidikan malahan bidang sukan. Melalui kajian yang dijalankan ternyata proses pengajaran dan pembelajaran lebih efektif dengan menggunakan multimedia berbanding dengan kaedah tradisonal. Begitu juga penggunaannya dalam bidang sukan juga amat dituntut. Pengkaji akan cuba menjalankan kajian ini dengan lebih berkesan agar ianya dapat digunakan dalam merencanakan program latihan sukan khususnya permainan bola baling yang kita meningkat maju ini.

Secara keseluruhannya bab ini telah mengketengahkan beberapa kajian terdahulu berkaitan tahap penguasaan pengetahuan, kajian

berkaitan jurulatih dan kajian yang berkaitan tentang sukan atau permainan bola baling di dalam negara dan dari luar negara.

BAB 3 METODOLOGI PENYELIDIKAN 3.1 Reka Bentuk Kajian .

Rekabentuk kajian ini adalah rekabentuk kuasi eksperimen. kajian ini dikenali sebagai kajian bandingan kumpulan peserta kajian dipilih dan diagihkan kepada kumpulan yang terlibat dalam kajian, iaitu kumpulan kawalan dan kumpulan eksperimen. Program Latihan diberikan kepada kumpulan eksperimen. Satu kumpulan diajar menggunakan kaedah baru iaitu

menggunakan multimedia iaitu video manakala satu kumpulan lagi menggunakan kaedah biasa iaitu kaedah tradisional. Selepas program latihan tamat, hasil eksperimen ini diukur, iaitu pencapaian akademik yang boleh diukur melalui ujian. Analisis statistik digunakan untuk membandingkan pencapaian murid-murid dalam kedua-dua kumpulan, untuk menjawab soalan kajian. Adakah murid- murid yang diajar menggunakan kaedah multimedia memperolehi pencapaian yang lebih tinggi daripada muridmurid yang diajar menggunakan kaedah

tradisional?

Responden

Kumpulan Kawalan

Kumpulan Eksperimen

Ujian Pra. Ujian hantaran dan menjaring

Ujian Pra. Ujian hantaran dan menjaring

PERBANDINGAN MIN UJIAN PRA

Kaeadah Tradisional

Pemboleh ubah tak Bersandar

Kaeadah Multimedia

Ujian Pasca. Ujian Hantaran dan menjaring Pemboleh ubah Bersandar

Ujian Pasca. Ujian Hantaran dan Menjaring.

PERBANDINGAN MIN UJIAN PASCA

PENINGKATAN KEMAHIRAN. PENENTUAN KAEDAH YANG LEBIH BERKESAN 21

Rajah 3.1 : Rekabentuk Ujian Pra-Ujian Pasca Kumpulan Kawalan (Ubahsuai dari Weirma 2000)

Pembolehubah Tak Bersandar ialah kaedah pengajaran yang digunakan manakala pemboleh ubah bersandar ialah keputusan Pra ujian dan Pasca untuk kedua-dua kumpulan. 3.2 Populasi Dan Sampel

Dalam pemilihan sampel murid dalam sebuah kelas akan dipilih secara rawak bersrata. Seramai 15 orang murid dari 4 Aman sebagai kumpulan eksperimen dan 15 orang dari 4 damai dipilih sebagai kumpulan kawalan.

Persampelan rawak mudah digunakan dalam memilih sampel memandangkan bilangan pelajar dari setiap kelas adalah terlalu ramai jadi pengkaji menetapkan pelajar dari kelas Tahun 4 digunakan sebagai sampel. Sampel diberikan nombor secara berturutan. contohnya dari nombor 001 hingga 060. Pelajar yang mendapat nombor ganjil akan terpilih sebagai sampel kajian. Pemilihan dibuat secara cabutan undi. Peratusan pelajar yang dipilih mewakili populasi pelajar tahun 4 bagi sekolah kajian iaitu sebanyak 50% .

22

3.3 Instrumen

Pengkaji

akan

menggunakan

alat

kajian

kemahiran

yang

telah

diperkenalkan oleh Persekutuan Bola Baling Malaysia (MAHF) seperti berikut :a. Borang soal selidik responden : Mengandungi maklumat nama,

umur, jantina berat , tinggi, peringkat perwakilan dan posisi. Borang soal selidik adalah untuk memudahkan pengkaji mengawal responden bagi menentukan kumpulan kawalan dan kumpulan eksperimen. Selain itu borang soal selidik ini boleh digunakan sebagai panduan untuk kajian di masa akan datang. b. Ketepatan balingan (ujian menjaring bola) : Adalah 7 meter balingan dari tali rafia yang digantung pada tiang gol. 3 mata diberikan pada balingan yang melepasi penjuru bawah kedua-dua tiang, 2 mata jika balingan memasuki penjuru atas kedua-dua tiang, 1 mata jika balingan memasuki bahagian pertengahan atas dan bawah gol dan 0 mata bagi bola yang tersasar. Pemain diberikan peluang sebanyak 10 balingan.

c. Ujian hantaran paras bahu :

Hantaran aras bahu merupakan

hantaran yang paling mudah dan diminati oleh kebanyakan pemain bola baling. Hantaran ini hendaklah dikuasai daripada kedua-dua kedudukan statik dan bergerak kadang-kadang dalam pergerakan yang laju.

Hantaran aras bahu dalam kedudukan berlari digunakan untuk mengajar pemain-pemain baru cara membuat hantaran semasa dalam kedudukan 23

bergerak. Dalam melakukan ujian ini, pemain akan membaling bola ke arah dinding separas dengan bahunya. Bahagian-bahagian pada dinding dilabelkan markah-markah agar pemain membaling dengan sasaran yang betul dan tepat. Markah berdasarkan dari bawah 1 markah dan markah tertinggi ialah 5 Markah.

3.4 Kajian Rintis

Pada peringkat permulaannya, penyelidik telah menjalankan kajian rintis ke atas 15 orang sampel untuk menguji kesahan dan

kebolehpercayaan instrumen kajian. Hasil kajian rintis mendapati nilai Cronbach Alpha untuk ujian kemahiran hantaran ialah kemahiran menjaring = .802 = .765, dan

Keputusan kajian rintis tersebut

menunjukkan instrumen ujian kemahiran dalam bola baling berada pada tahap kesahan dan kebolehpercayaan yang agak tinggi. Menurut Sekaran (1992), bagi kajian berbentuk eksperimen, kebolehpercayaan sesuatu instrumen boleh diterima jika nilai Scala Alpha > .708. Bagi responden pula, Leddy (1985) menjelaskan kajian rintis sekurang-kurang enam responden digunakan untuk menguji kesahan instrumen. Majid (1993), menyatakan instrumen yang baik mempunyai koefisien

kebolehpercayaan yang tinggi lebih daripada .600. Ini menunjukkan bahawa instrumen kajian sesuai digunakan dalam melaksanakan kajian ini ke atas responden yang dipilih. Kumpulan kawalan akan menggunakan instrumen ujian yang terdapat dalam modul latihan, manakala untuk

24

kumpulan

eksperimen

akan

menggunakan

perisian

multimedia

kemahiran bola baling.

3.5 Prosedur Pengumpulan Data

Eksperimen untuk kedua-dua kumpulan akan dijalankan selama 2 bulan secara selang seli. Dalam menjalankan kajian ini, pengkaji akan

bersama-sama dengan kumpulan eksperimen ini selama dua bulan. Pengkaji telah menyusun jadual perjumpaan secara berselang-seli bagi mengaplikasi komponen-komponen dalam program latihan bola baling. Sila rujuk lampiran C untuk melihat jadual perlaksanaan.

Kumpulan

kawalan

telah

menggunakan

sepenuhnya

kaedah

tradisonal menerusi modul latihan yang disediakan oleh Persekutuan Bola Baling Malaysia (MAHF) manakala kumpulan eksperimen menggunakan kaedah multimedia yang menggabungkan alat-alat teknologi moden seperti komputer, LCD, speaker dan skrin. Penyelidik akan menggunakan perisian permainan bola baling yang diperolehi khas dari pasaran.

Penayangan selama tiga puluh minit untuk kumpulan eksperimen sebelum pemain melakukan kemahiran dan aksi dalam dewan sekolah .

Bagi mengumpulkan data-data hasil dari keputusan

instrumen

ujian yang digunakan, penyelidik menggunakan borang skor (Lampiran A2 dan lampiran A3 ). Data seterusnya akan dimasukkan ke dalam 25

program SPSS ver.11.0 untuk dianalisis bagi menjawab persoalan adakah kaedah multimedia lebih berkesan daripada kaedah tradisonal dalam meningkatkan kemahiran permainan bola baling. Hasil daripada

keputusan juga, ia dapat menguji hipotesis nul.

Dalam mengendalikan kajian ini, penyelidik memohon bantuan guru Pendidikan Jasmani dan jurulatih bola baling sekolah untuk

mengumpulkan data-data bagi kumpulan kawalan. Penyelidik memberi tumpuan penuh terhadap kumpulan eksperimen. Data-data berbentuk

keputusan akan diambilkira bagi menilai keputusan setiap pemain. Bagi komponen kemahiran, penyelidik menggunakan norma-norma kajian lepas.

3.6 Cara Penganalisan Data

Data dan keputusan pra ujian dan pos yang dikumpul dianalisis menggunakan Statistik Deskriptif seperti peratusan frekuensi, min, dan sisihan piawai yang diambil dari setiap instrumen ujian yang dikendalikan. Statistik Inferen juga digunakan untuk melihat ujian-t bagi kaedah yang digunakan. Seterusnya

frekuensi, min, sisihan piawai, ujian-t dua hala yang diperolehi, ditabulasikan atau dipersembahkan dalam bentuk jadual dan rajah. Bahagian ini menjelaskan tentang dapatan yang diperolehi dari para pemain selepas mengharungi kedua-dua kaedah tersebut.

26

BAB 4

ANALISIS DATA

4.1 Pengenalan

Bab

ini

akan

membincangkan

tentang

penganalisaan

dan

pentafsiran data yang telah dikumpul oleh pengkaji daripada instrumen kajian yang dilakukan ke atas kedua-dua kumpulan yang terlibat dalam kajian ini. Analisis kajian adalah berdasarkan pengiraan skor mentah yang diperoleh dan dianalisis menggunakan perisian SPSS versi 11.0

( Statistical Packages Social Sciences). Statistik deskriptif digunakan untuk menjelaskan latar belakang responden dari segi latar belakang, manakala statistik inferen pula digunakan untuk menjelaskan tentang mod, median dan sisihan piawai digunakan untuk menjelaskan perbezaan dari segi penguasaan kemahiran hantaran dan menjaring dalam ujian pra dan pasca yang menggunakan kaedah tradisonal dan kaedah

multimedia .Ujian t dua hala digunakan untuk menjawab (Ho1 dan Ho2). Akhir sekali perbandingan min dan

hipotesis nul

ujian t digunakan

untuk melihat perbezaan penguasaan kemahiran hantaran dan menjaring bagi kumpulan kawalan dan kumpulan eksperimen.

Perkara Kaum Melayu Kaum Iban Agama Islam Agama Kristian Lelaki

Kumpulan kawalan 47 % 53% 47% 53% 100%

Kumpulan Ekperimen 20% 80% 20% 80% 100%

4.2 Profil Responden Jadual 4.1: Menunjukkan latar belakang responden kumpulan kawalan dan kumpulan eskperimen.

27

Profil Responden
120 100 80 Peratus 60 40 20 0 Kaum Melayu Kaum Iban Agama Islam Agama Kristian Lelaki Kumpulan kawalan Kumpulan Ekperimen

Rajah 4.1: Menunjukkan latar belakang responden kumpulan kawalan dan kumpulan eskperimen. Berdasarkan jadual 4.1 dan rajah 4.2 di atas dapat dijelaskan responden kajian Kumpulan kawalan terdiri daripada kaum melayu 47% kaum iban 53 % manakala kumpulan kawalan terdiri daripada kaum

melayu 20 % manakala kaum iban 80%. Dari segi agama pula kedua-dua kumpulan mempuyai latar agama yang ketara . Bagi kumpulan kawalan terdiri dari 47% beragama Islam dan 53 % beragama Kristian manakala kumpulan eksperimen terdiri dari 20% beragam Islam dan 80 % beragama Kristian. Dari segi jantina pula kedua-dua kumpulan adalah sama iaitu 100% lelaki.

28

Jadual 4.2 : Menunjukkan Posisi pemain kumpulan Kawalan dan Kumpulan Eksperimen.

Kawalan Posisi Penjaga Gol (GK) Pertahanan Kiri (LB) Pertahanan Kanan(RB) Sayap Kiri(LW) Sayap Kanan(RW) Tengah(C ) Pivot ( P ) Kekerapa n 1 3 2 4 3 1 1 15 Peratus 7% 20% 13% 27% 20% 7% 7% 100

Eksperimen Kekerapa n 2 3 3 4 1 1 1 15 Kekerapan 13% 20% 20% 27% 7% 7% 7% 100

29

PERATUSAN POSISI BAGI KUMPULAN KAWALAN DAN EKSPERIMEN


30 25 20 PERATUS 15 10 5 0
(L B) Ka na n (R Sa B) ya p Ki Sa ri (L ya W p ) Ka na n (R W ) Te ng ah (C ) Pi vo t( P ) GK )
Kumpulan Eksperimen Kumpulan kawalan

ol ( G nja ga

na n rta ha Pe

Pe

rta ha

Pe

na n

Ki ri

POSISI

Rajah 4.2: Menunjukkan posisi kumpulan kawalan dan kumpulan eksperimen.

Permainan bola baling, seperti juga permainan yang lain seperti bola sepak, hoki, rugbi dan bola jaring mempunyai posisi-posisi yang telah ditetapkan sebagai panduan jurulatih untuk mengisi posisi-posisi tertentu dalam sukan bola baling. Antaranya ialah posisi penjaga gol (GK), pertahanan kiri (LB), pertahanan kanan (RB), penyerang sayap kiri (LW), penyerang sayap kanan (RW), pivot (P) dan pemain tengah (C).

30

Jadual 4.2 dan Rajah 4.2 menunjukkan Kumpulan kawalan terdiri daripada 1orang bagi posisi penjaga Gol atau 7% .Bagi Posisi pertahanan kiri 3 orang iaitu 20% manakala pertahanan Kanan pula 2 orang iaitu 13%, Penyerang sayap kiri 4 orang iaitu 27 % manakala penyerang sayap kanan pula 3 orang bersamaan dengan 20%. Bagi posisi pemain tengah dan pivot pula masing-masing 1 orang atau sebanyak 7% bagi setiap posisi.

Bagi kumpulan Eksperimen pula

bilangan posisi pemain yang bersamaan dengan

mempunyai posisi penjaga Gol(GK) ialah 2 orang

13% daripada semua pemain kumpulan tersebut. Manakala bagi posisi pertahanan kiri dan posisi pertahanan kanan masing masing 3 orang iaitu sebanyak 20% bagi setiap posisi. Bagi posisi penyerang sayap kiri adalah sebanyak 4 orang iaitu bersamaan dengan 27%. Bagi Posisi Penyerang sayap kanan, pemain tengah dan pivot pula masing -masing satu iaitu sebanyak 7%.

Walaupun bilangan pemain yang mempunyai kebolehan dalam posisi tertentu dalam permainan bola baling tidak sama bagi kumpulan kawalan dan kumpulan eksperimen, faktor posisi bukanlah menjadi

perkara utama sebagai subjek kajian.

Pengkaji meneliti profil responden adalah untuk dijadikan rujukan dan panduan di masa akan datang bagi mengetahui aspek aspek atau 31

perkara yang boleh mempengaruhi responden dalam mengkaji kaedah pengajaran yang berkesan dalam pendidikan jasmani terutamanya dalam sukan atau permainan bola baling.

4.3 Laporan Dapatan data Jadual 4.3: Menunujkkan dapatan ujian pra dan pasca bagi kumpulan Kawalan dan ekpsperimen.

32

Pasangan

Jenis Ujian

Min

Sisihan Piawai

Pasangan 1

Ujian Pra Hantaran Paras bahu Kump. Kawalan Ujian Pasca Hantaran Paras bahu Kump. Kawalan

2.533

0.915

3.400

0.632

Pasangan 2

Ujian Pra Hantaran bahu Kump. Eksperimen Ujian Pasca Hantaran Paras bahu eksperimen

3.267

1.033

4.400

0.828

pasangan 3

Ujian Pra Menjaring Bola Kump. Kawalan Ujian Pasca Menjaring Kump. Kawalan

3.400 4.133 3.400

0.737 0.743 0.737

Pasangan 4

Ujian Pra Menjaring Bola Kump. Eksperimen Ujian Pasca Menjaring Bola Kump. Eksperimen

4.267

0.704

33

5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 0.500 0.000 Hantaran bahu Hantaran Bahu Menjaring Pra Pra Pasca Menjaring pasca Min kawalan Min eksperimen

Rajah 4.3: Menunjukkan dapatan ujian pra dan pasca bagi kumpulan kawalan dalam ujian hantaran paras bahu dan menjaring.

4.00 3.50 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00 H antaran bahu Pra Kum p. Kawalan Hantaran bahu Pasca kum p.Kawalan H antaran bahu Pra Kum p. Kawalan H antaran bahu Pasca kum p.Kawalan

Rajah 4.4 :Menjukkan nilai min bagi ujian pra dan pasca kumpulan kawalan.

34

Rajah 4.4 menunjukkan dapatan dari ujian pra dan pasca untuk ujian hantaran paras bahu bagi kumpulan kawalan. Bagi ujian pra hantaran paras bahu nilai min ialah min=2.533 manakala dalam ujian Pasca menunjukkan nilai min =3.400.

5.00 4.50 4.00 3.50 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00 Hantaran bahu Pra kum p.eksperim en Hantaran bahu Pasca kum p.eksperim en Hantaran bahu Pra kum p.eksperim en Hantaran bahu Pasca kum p.eksperim en

Rajah 4.5: Menunjukkan nilai min bagi ujian hantaran paras bahu kumpulan eksperimen

Rajah 4.5 di atas menunjukkan dapatan ujian pra dan pasca bagi kumpulan eksperimen dalam ujian hantaran paras bahu. Min bagi ujian pra ialah min=3.267 manakala min ujian pasca bagi ujian hantaran paras bahu kumpulan eksperimen pula ialah min=4.400.

35

4.50 4.00 3.50 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00 Menjaring Pra Kum p. Kawalan Menjaring pasca Kum p. kawalan Menjaring Pra Kum p. Kawalan Menjaring pasca Kump. kawalan

Rajah 4.6: Menunjukkan nilai min bagu ujian Pra dan min ujian pasca menjaring bola bagi kumpulan kawalan.

Dapatan dari ujian pra dan pasca dalam ujian menjaring bola bagi kumpulan kawalan menunjukkan nilai min ujian pra ialah min=3.400 manakala nilai min bagi ujian pasca menjaring bola ialah min=4.133

36

4.50 4.00 3.50 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00 Me njaring Pra kum p. E kspe rim e n Me njaring Pasca kum p.E kspe rim e n Me njaring Pra kum p. E kspe rim e n Me njaring Pasca kum p.E kspe rim e n

Rajah 4.7 : menunjukkan min bagi ujian menjaring pra dan pasca bagi kumpulan eksperimen.

Rajah 4.7 di atas menunjukkan dapatan dari ujian menjaring pra dan pasca bagi kumpulan eksperimen. Dapatan menunjukkan nilai min bagi ujian pra ialah min=3.400 manakala bagi ujian pasca menjaring bola bagi kumpulan eksperimen ialah min= 4.267.

4.4

Perbandingan ujian pra dan ujian pasca

ujian hantaran

paras bahu dan ujian menjaring bola.

Jadual 4.4 menunjukkaan nilai min bagi ujian pra hantaran paras bahu dan ujian menjaring kumpulan kawlan dan eksperimen . Ujian Pra Ujian Pra Hantaran Paras bahu Kump. Kawalan Nilai min 2.533

37

Ujian Pra Hantaran bahu Kump. Eksperimen Ujian Pra Menjaring Bola Kump. Kawalan Ujian Pra Menjaring Bola Kump. Eksperimen

3.267 3.400 3.400

4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 0.500 0.000 Ujian Pra Hantaran Paras bahu Kump. Kawalan Ujian Pra Hantaran bahu Kump. eksperimen Ujian Pra Menjaring Bola Kump. Kawalan Ujian Pra Menjaring Bola Kump. Eksperimen Ujian Pra Menjaring Bola Kump. Eksperimen Ujian Pra Menjaring Bola Kump. Kawalan Ujian Pra Hantaran bahu Kump. eksperimen Ujian Pra Hantaran Paras bahu Kump. Kawalan

Rajah 4.8 menunjukkan nilai min ujian pra dan pasca bagi kumpulan kawalan dan kumpulan eksperimen .

Berdasarkan jadual 4.4 dan rajah 4.8 di atas bolehlah dijelaskan bahawa terdapat perbezaan nilai min bagi ujian pra dalam ujian menghantar bola paras bahu dan menjaring bola antara kumpulan kawalan dan kumpulan eksperimen. Dapatan dari data di atas ialah nilai min untuk ujian pra bagi ujian hantaran paras bahu kumpulan kawalan ialah min =2.533 , manakala min hantaran paras bahu bagi kumpulan eksperimen ialah min= 3.267 38

Bagi Ujian pra menjaring bola pula , kumpulan kawalan memperolehi nilai min =3.400 manakala kumpulan eksperimen juga memperoleh nilai min=3.400. Dari dapatan ini nilai min untuk kumpulan eksperimen adalah sama dengan kumpulan kawalan.

Jadual 4.5: Menunjukkan nilai min bagi ujian pasca hantaran paras bahu dan menjaring bola bagi kumpulan kawalan berbanding kumpulan eksperimen. Ujian Pasca Ujian Pasca Hantaran Paras bahu Kump. Kawalan Ujian Pasca Hantaran Paras bahu eksperimen Ujian Pasca Menjaring Kump. Kawalan Ujian Pasca Menjaring Bola Kump. Eksperimen Nilai min 3.400 4.400 4.133 4.267

5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 0.500 0.000 Ujian Pasca Hantaran Paras bahu Kump. Kaw alan Ujian Pasca Hantaran Paras bahu eksperimen Ujian Pasca Menjaring Kump. kaw alan Ujian Pasca Menjaring Bola Kump. Eksperimen

Ujian Pasca Hantaran Paras bahu Kump. Kawalan Ujian Pasca Hantaran Paras bahu eksperimen Ujian Pasca Menjaring Kump. kawalan Ujian Pasca Menjaring Bola Kump. Eksperimen

39

Rajah 4.8: Menunjukkan nilai min bagi ujian pasca hantaran paras bahu dan menjaring bola bagi kumpulan kawalan berbanding kumpulan eksperimen.

Jadual 4.5 dan rajah 4.9 di atas menunjukkan nilai min yang diperolehi dalam ujian pasca bagi ujian hantaran paras bahu dan ujian menjaring bola bagi kumpulan kawalan dan kumpulan eksperimen yang telah dijalankan. Dapatan dari data di atas menunjukkan kumpulan kawalan memperoleh nilai min= 3.400 bagi ujian pasca hantaran bola paras bahu manakala kumpulan ekperimen memperolehi nilai

min=4.400 . Bagi ujian menjaring pasca pula kumpulan kawalan menperolehi nilai min=4.133 manakala kumpulan eksperimen mendapat nilai min=4.267.

4.5

Dapatan bagi ujian berpasangan bagi ujian pra dan pasca

kumpulan kawalan dan kumpulan eksperimen.

Jadual 4.6: Menunjukkan keputusan ujian t bagi ujian berpasangan antara kumpulan kawalan dan kumpulan eksperimen. sisihan Piawai 1.438 1.134 Sig. (2tailed) 0.068 0.004

Perbandingan kemahiran Hantaran bahu Pra K Kawalan Hantaran bahu Pra eksperimen Hantaran bahu Pasca Kawalan Hantaran bahu Pasca

Min

-0.733 -1.000

-1.976 -3.416

40

eksperimen Ujian Menjaring Pra K Kawalan Menjaring Pra Eksperimen Ujian Menjaring pasca K kawalan - Menjaring Pasca Eksperimen

0.000

0.756

0.000

1.000

-0.133

0.990

-0.521

0.610

Hasil

daripada

keputusan

ujian

yang

dijalankan,

menunjukkan

perbezaan min yang diperolehi dalam ujian pra dan ujian pasca untuk kemahiran menghantar bola paras bahu dan ujian menjaring bola dengan menggunakan kaedah tradisional dan kaedah multimedia ditunjukkan dalam jadual 4.6. Berdasarkan catatan min ini, ujian-t digunakan untuk melihat perbandingan min kemahiran menghantar bola paras bahu dan menjaring bola.

Hasil analisis mendapati catatan skor praujian hantaran bola paras bahu antara kumpulan kawalan dan kumpulan eksperimen dalam pra ujian ialah nilai min=-.0733, Sisihan Piawai= 1.76 manakala nilai t = 1.976 berbanding nilai min= -1.00, Sisihan Piawai= 1.134 manakala nilai t=-3.416 dicatat semasa ujian pasca bagi kumpulan kawalan dan kumpulan eksperimen. Bagi ujian menjaring bola pula perbezaan min antara kumpulan kawalan dan kumpulan eksperimen dalam ujian pra dan ujian pasca. Nilai min dalam ujian pra bagi ujian menjaring ialah min=0.000, sisihan piawai =0.756 manakala nilai t-0.000. Dalam ujian pasca min, sisihan piawai dan nilai t bagi ujian menjaring bola paras bahu ialah min= -0.133, sisihan piawai 0.990 dan nilai t= -0.521. Gambaran 41

awal menunjukkan ini kaedah mutimedia mencatat catatan min lebih tinggi berbanding kaedah tradisional.

Keputusan mendapati bahawa

skor Pasca ujian kemahiran

menghantar bola paras bahu nilai t = -3.416 iaitu p < .005. Begitu juga perbandingan kaedah tradisional dengan kaedah multimedia skor ujian pasca bagi ujian menjaring bola dicatat pada nilai t= -0.521 juga nilai p

< .005. Ini menunjukkan hipotesis nul (Ho1) dan hipotesi nul (Ho2)ditolak. Justeru itu, terdapat perbezaan yang singnifikan dari segi penguasaan kemahiran menghantar dan menjaring ujian pra dan ujian pasca antara kaedah tradisional dengan kaedah multimedia.

Dapatan kajian ini menjelaskan bahawa kaedah multimedia lebih berkesan daripada kaedah tradisional terhadap penguasaan kemahiran menghantar dan menjaring bola. Berdasarkan pengiraan skor min secara perisian SPSS versi 11.0, lebih berkesan daripada Ini menjelaskan bahawa kaedah multimedia kaedah tradisional dalam meningkatkan

penguasaan kemahiran hantaran permainan bola baling.

4.6 Rumusan 42

Hasil daripada penganalisaan data menggunakan perisian SPSS, jelas menunjukkan terdapat peningkatan dalam kemahiran permainan bola baling antara pemain yang dilatih dengan kaedah tradisional dengan pemain yang dilatih kaedah multimedia. Statistik deskriptif yang

membandingkan min skor dan sisihan piawai ujian pra dan ujian pasca kemahiran hantaran dan menjaring kumpulan kawalan dan kumpulan

eksperimen menunjukkan terdapat peningkatan yang signifikan. Statistik inferen ujian-t dua hala juga menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan antara peningkatan kemahiran kedua-dua kaedah yang

digunakan. Justeru itu, jelaslah menunjukkan bahawa kaedah multimedia lebih bekesan terhadap penguasaan dan peningkatan kemahiran dalam permainan bola baling.

43

BAB 5

RUMUSAN, PERBINCANGAN DAN CADANGAN

5.1 Rumusan hasil kajian.

Berdasarkan

kepada

kajian

ini,

keberkesanan

penggunaan

multimedia dalam program latihan bola baling terhadap peningkatan kemahiran hantaran dan menjaring gol dapatlah dirumuskan bahawa

hipotesis nul ditolak kerana terdapat perbezaan yang signifikan dari segi peningkatan kemahiran menggunakan kaedah multimedia . Ini jelas membuktikan bahawa kedua-dua kaedah tersebut memberi kesan terhadap peningkatan kemahiran setelah menjalani latihan. Walaupun begitu, kaedah multimedia menujukkan peningkatan yang tinggi

berbanding kaedah tradisional. Natijahnya terhadap kajian ini adalah kita menerima hipotesis alternatif (Ha1) yang menyatakan terdapat

perbezaan yang signifikan antara kaedah multimedia dengan kaedah tradisioanal dalam kemahiran menghantar bola paras bahu. Hipotesis alternatif (Ha2) juga diterima kerana terdapat perbezaan yang signifikan terhadap peningkatan kemahiran diberikan. menjaring selepas ujian pasca

Hasil daripada penganalisaan data, didapati bahawa pemain bola baling yang menjalani latihan menggunakan kaedah multimedia

memperolehi peningkatan tahap kemahiran yang lebih tinggi berbanding kaedah tradisional. Dengan ini, maka terbuktilah bahawa program

latihan menggunakan multimedia yang dirancang untuk pemain bola baling kumpulan eksperimen pada waktu-waktu latihan adalah berkesan sekali. Justeru itu, dapatlah dikatakan dikatakan bahawa program latihan menggunakan kaedah multimedia perlu diberi perhatian dan diamalkan oleh jurulatih di Sekolah dalam sukan bola baling khususnya. Dalam merancang program latihan menggunakan multimedia, pengetahuan jurulatih dalam multimedia perlu ada agar pelaksanaan berjalan dengan lancar. Jurulatih perlu menyediakan peralatan-peralatan seperti komputer atau laptop, skrin, speaker dan LCD agar visual dapat dipaparkan. Latihan ini bersesuaian dijalankan dalam dewan atau bilik gym agar visual yang dipaparkan jelas kelihatan. Ini selaras dengan

kajian Wolfgang (2005), yang menyarankan agar latihan ini akan lebih berkesan jika dilaksanakan dalam dewan atau bilik tertutup. Visual-visual yang ditayangkan akan jelas tanpa sebarang gangguan.

Hasil daripada penganalisaan data menggunakan perisian SPSS, jelas menunjukkan bahawa penguasaan kemahiran menggunakan kaedah multimedia lebih berkesan daripada kaedah tradisional. Ini selaras dengan kajian Wolfgang (2005), yang mendapati bahawa latihan

menggunakan multimedia lebih banyak memberi input kepada pemain41

pemain bola baling dalam menguasai kemahiran-kemahiran dalam permainan bola baling. Dapatan ini juga menyokong kajian Nabel tahun 2002) dalam Kajian Abang Ismail (2007) yang menyatakan kaedah latihan menggunakan multimedia lebih cepat dikuasai oleh para pemain bola baling berbanding kaedah modul (tradisional) yang dibekalkan oleh kepada jurulatih.

5.1.1 Keberkesanan Penggunaan Kaedah Multimedia

Dapatan

kajian

juga

menunjukkan

terdapat

peningkatan

penguasaan kemahiran hantaran

dan menjaring selepas lapan minggu

latihan dijalankan. Kaedah multimedia memperlihatkan peningkatan yang tinggi berbanding kaedah tradisional.

Pada keseluruhannya, kajian ini menunjukkan bahawa peningkatan kemahiran hantaran eksperimen peningkatan adalah dan menjaring pemain bola baling kumpulan positif dan tinggi jika dibandingkan kumpulan dengan Ini

kemahiran-kemahiran

tersebut

kawalan.

menunjukkan bahawa program latihan menggunakan kaedah multimedia yang merangkumi komputer atau laptop, speaker, skrin dan LCD amat berkesan terhadap peningkatan latihan berbanding kaedah tradisonal atau modul latihan. Walaupun kajian ini telah menunjukkan bahawa 42

terdapat perbezaan yang signifikan dalam peningkatan kemahiran hantaran latihan dan menjaring pemain-pemain bola baling yang menjalani menggunakan kaedah multimedia, namun perlu juga

dipertimbangkan mengenai persampelan, pengujian dan faktor-faktor lain yang timbul tanpa diduga.

5.1.2 Kelemahan Menggunakan Kaedah Tradisional

Hasil daripada penganalisaan data juga, ,jelas menunjukkan bahawa latihan menggunakan kaedah tradisonal kurang berkesan dalam meningkatkan pencapaian menguasai kemahiran-kemahiran dalam

permainan bola baling. Penggunaan melalui modul sudah tidak relevan lagi dalam merancang sesuatu program latihan. Ini selaras dengan kajian Ng Thiam (2004) yang mendapati bahawa penggunakan latihan

berbentuk modul kurang berkesan dan pemain-pemain gagal memberi respon serta sukar memahami kandungan modul tersebut. Menurut beliau lagi, tidak banyak perubahan yang berlaku hasil dari penggunaan modul tersebut. Pemain-pemain berasa bosan memahami modul dan kadang-kadang mereka tidak dapat memberi persembahan yang terbaik sewaktu melakukan kemahiran-kemahiran tersebut.

5.2 Perbincangan Berdasarkan Persoalan Kajian

43

Perbincangan

yang

menjelaskan

tentang

keberkesanan

penggunaan multimedia terhadap penguasaan kemahiran sukan bola baling ini diperolehi daripada dapatan-dapatan kajian yang menjawab hipotesisi nul. Perbincangan ini akan menjawab beberapa persoalan kajian mengenai adakah terdapat perbezaan antara ujian pra dan ujian pasca terhadap penguasaan kemahiran hantaran dan menjaring antara kaedah tradisional dan kaedah multimedia. Di samping itu, perbincangan ini akan menjawab persoalan adakah terdapat peningkatan ujian pra dan ujian pasca antara kaedah tradisional dan kaedah mutimedia.

Persoalan kajian yang pertama adakah terdapat perbezaan dari segi penguasaan kemahiran menjaring gol ujian pra dan ujian pasca

antara kaedah tradisional dengan kaedah multimedia.

Kemahiran

yang

paling

penting

sekali

dalam

menentukan

kemenangan sesebuah pasukan ialah menjaring. Menjaring merupakan satu kemahiran tinggi untuk menghasilkan gol. Antara kualiti penting yang harus dimiliki oleh pemain bola baling yang bertanggungjawab menjaringkan gol ialah kekuatan, kelajuan, kepantasan, ketepatan menuju sasaran, dan ketepatan mengikut masa. Selain itu ada lagi beberapa kualiti lain yang harus ada pada pemain bola baling khususnya penjaring gol antaranya ialah tangkas berfikir, bijak merebut peluang, bijak memintas, tahan lasak, tidak mudah berputus asa dan bekerjasama dalam satu pasukan. Sekiranya seseorang itu mempunyai kualiti seperti yang dinyatakan ini memudahkan dia menjadi pemain bola yang 44

berjaya.Adakah berlaku perubahan kemahiran-kemahiran tersebut antara ujian pra dan ujian pasca bagi kaedah yang digunakan dalam kajian ini ? Bagi menjawab persoalan ini dapatan kajian menunjukkan terdapat perbezaan dari segi penguasaan kesemua kemahiran ujian pra dan ujian pasca antara kaedah tradisional dengan kaedah multimedia. Perubahan dan perbezaan ini berlaku jelas menunjukkan bahawa latihan dan permainan yang dilakukan dapat juga meningkatkan kemahiran pemainpemain bola baling. Ini selaras dengan kajian yang dijalankan oleh Johnson dan Nelson (1986) yang menyatakan latihan yang dijalankan selama enam hingga lapan minggu akan dapat meningkatkan tahap kecergasan dalam menguasai satu-satu kemahiran permainan sukan.

Persoalan kedua yang digabungkan dalam kajian ini adalah adakah berlaku peningkatan min ujian pra dan ujian pasca kemahiran hantaran bagi kaedah tradisional dan kaedah multimedia?

dan menjaring

Persoalan ini merujuk kepada peningkatan prestasi pemain setelah diberi program latihan dan permainan sebelum ujian pasca dijalankan. Dapatan kajian telah menunjukkan bahawa terdapat berlaku peningkatan min bagi kesemua kemahiran yang diuji dalam kajian ini. Kaedah latihan

menggunakan multmedia lebih banyak mendatangkan kesan terhadap peningkatan kemahiran berbanding latihan yang menggunakan kaedah tradisonal atau berpandukan modul latihan. Peralatan canggih seperti komputer, LCD, speaker, dan perisian CD jelas membantu dalam meningkatkan prestasi pemain semasa melakukan uian pasca. Ini bertepatan dengan kajian Kulik dan Kulik (1991) dalam analisis yang melibatkan 254 kajian berkaitan dengan Pembelajaran Berpandukan 45

Komputer (PBK) menyatakan PBK dapat mendatangkan kesan yang positif kepada pelajar. Kulik mendapati, penggunaan PBK boleh

meningkatkan pencapaian pelajar, menjumatkan masa mengajar belajar dan meningkatkan sikap terhadap mata pelajaran tertentu.

Hasil dari menjalankan kajian ini juga, pemain-pemain sudah menaruh keyakinan dan minat untuk melaksanakan kemahiran bola baling dengan menggunakan multimedia. Semasa ujian pra dan pasca dilakukan, pemain diperlihatkan aksi-aksi menerusi perinsian CD bola baling yang dimainkan. Selepas itu, barulah mereka melakukan sendiri ujian-ujian kecergasan dan kemahiran yang disediakan. Ini bertepatan dengan kajian Johnson (1995), yang mendapati bahawa penggunaan peralatan multimedia dalam pengajaran dan pembelajaran dapat

meningkatkan motivasi, minat serta memberi keseronokkan kepada pelajar untuk mengikut pelajaran. Malahan penggunaan komputer dan multimedia juga dapat memberi galakan terhadap penumpuan serta prihatin pelajar dalam sesi pengajaran yang dijalankan. Di samping itu pelajar juga berpeluang untuk melibatkan diri dalam situasi pembelajaran yang lebih kompleks dan mencabar (Mohd Arif Ismail dan Mohd. Jasmy, 2002).

Mungkin

sudah

tiba

masanya

untuk

jurulatih

di

Sekolah

mempertingkatkan sistem latihan mereka dengan menggunakan kaedah multimedia di samping berusaha untuk mengabungkan kaedah ini dengan pelbagai kaedah yang lain. Dalam mengaplikasi kaedah ini, 46

kemahiran menggunakan komputer dan perlatan multimedia yang lain amatlah dituntut kerana kegagalan melaksanakannya boleh

menyebabkan sistem latihan akan tergendala. Oleh yang demikian, jurulatih di Sekolah perlu memahirkan diri terlebih dahulu sebelum mempraktikkannya di gelanggang latihan. Sekiranya perubahan ini dapat dijelmakan di Sekolah, kualiti kejurulatihan di Sekolah dapat

dipertingkatkan dan implikasinya akan dinikmati oleh pemain atau pasukan yang dibentuk. Jelaslah menunjukkan bahawa kaedah latihan menggunakan multimedia lebih banyak mendatangkan kesan positif terhadap kejayaan sesebuah pasukan khususnya permainan berpasukan.

Secara keseluruhannya dapatan kajian ini, memberi implikasi positif terhadap perubahan menggunakan kaedah multimedia sistem latihan di sekolah. Kejayaan jurulatih menggunakan kaedah ini

menandakan reformasi baru dalam perancangan sistem latihan di sekolah agar dapat dicontohi oleh sekolah-sekolah yang lain dalam

memajukan kaedah latihan berunsurkan penggunaan multimedia .

5.3 Implikasi Dapatan Kajian

Dapatan kajian ini mempunyai implikasi terhadap kaedah multimedia dalam melaksanakan sistem kejurulatihan permainan bola baling. Kaedah multimedia meliputi kemahiran mengabungkan audio-visual dengan bunyi akan menarik perhatian pemain-pemain sebelum mereka 47

melaksanakannya.

Jurulatih

seharusnya

lebih

kreatif

dalam

mempelbagaikan teknik kejurulatihan supaua sistem latihan menjadi lebih menarik dan berkesan. Walaupun kaedah tradisional merupakan salah satu sistem kejurulatihan yang banyak diamalkan sekarang, namun kaedah-kaedah lain seperti penggunaan multimedia dalam sistem

kejurulatihan seharusnya cuba dipraktikkan oleh jurulatih agar hasil latihan memberi input yang banyak dan membanggakan.

Jurulatih seharusnya bersedia dan mahir untuk mengubahsuai sistem latihan mereka agar ianya bersesuaian dengan perkembangan zaman globalisasi yang semakin mendesak kini. Jurulatih juga harus merancang dengan rapi penggunaan kaedah multimedia yang

dicadangkan ini agar keberkesanan latihan dalam permainan bola baling ini berjaya menarik minat sukan-sukan yang lain untuk

mempraktikkannya.

Menurut Steven Covey tahun 1990 dalam kajian

Abang Ismail (2007) perancangan apa juga perkara haraus bermula dari matlamat akhir atau goal yang telah difikirkan terlebih dahulu. Pemain juga perlu didedahkan dengan kaedah multimedia agar mereka dapat memperolehi seberapa banyak ilmu kemahiran dalam sukan ini. Dari dapatan-dapatan yang telah diperolehi dapatlah disimpulkan bahawa : i. Tidak semua sukan dan permainan dapat dijalankan dengan

menggunakan kaedah multimedia. Hanya sukan-sukan tertentu sahaja yang berjaya dipraktikkan menggunakan kaedah ini.

48

ii. Penggunaan kaedah multimedia akan lebih menyeronokkan sekiranya perancangan dilaksanakan dengan rapi dan sempurna. iii. Kaedah multimedia dalam sukan akan berjaya menarik minat pemainpemain untuk mengaplikasi dan seterusnya mempraktikkan kemahiran yang ditunjukkan dalam cakera padat.

5.4 Cadangan

Hasil daripada kajian ini, didapati terdapat kelemahan yang perlu diperbaiki bagi mendapati kualiti kajian yang tinggi, sistematik dan berkesan ke atas peningkatan tahap kemahiran, teknik dan taktik dalam permainan bola baling.

Kajian ini melibatkan sampel yang kecil dan terhad kepada pelajar tahun 4 sekolah Kebangsaan Abang Abdul Kadir Betong sahaja. Untuk mendapatkan kualiti kajian yang tinggi adalah dicadangkan bilangan sampel ditambah dan dipilih dari beberapa buah sekolah yang lain. Justeru itu, dikemukakan beberapa cadangan seperti berikut :i)Sampel dipilih seharusnya daripada subjek berada pada tahap yang tinggi iaitu mewakili negeri atau negara dan menambah bilangan subjek. ii) Mempertimbangkan pembolehubah-pembolehubah seperti bangsa, jantina, umur, persekitaran, aktiviti harian, sosio-ekonomi dan lain-lain lagi.

49

iii)

Subjek perlu mengikuti latihan program latihan lebih dari lapan

minggu dengan aktiviti-aktiviti latihan bola baling yang pelbagai. iv) Norma tempatan untuk kemahiran hantaran dan menjaring supaya perbandingan kaedah multimedia dan kaedah tradisional dapat dibuat dengan lebih tepat. v) kajian selanjutnya juga boleh dibuat dengan mengkaji keberkesanan penggunaan multimedia terhadap peningkatan tahap komponen-

komponen kecergasan fizikal dengan tahap kemahiran dalam permainan bola baling.

50

LAMPIRAN A1

SOAL SELIDIK KEBERKESANAN PENGGUNAAN MULTIMEDIA DALAM PROGRAM LATIHAN BOLA BALING

ARAHAN : Sila lengkapkan maklumat di bawah.

Latar Belakang Responden

A. Nama Penuh

Kod Responden :

B. Sekolah/Institut

: SK ABANG ABDUL KADIR BETONG

C. Umur

: Bawah 11 tahun

D. berat

: ______ ______ Kilogram

E. Tinggi

: ___________ meter

F. Peringkat penyertaan dalam pertandingan bola baling?

1.

: Wakil Sekolah 51

2.

: Wakil Daerah

3.

: Wakil Bahagian

4.

: Wakil Kelab

5.

: Wakil Negeri

G. Posisi yang anda minat dalam permainan bola baling.

1.

Penjaga gol

2.

Bek Kanan

3.

Bek Kiri

4.

Wing Kiri

5.

Wing Kanan

6.

Tengah

Pivot

Tandatangan Responden : ......................................

Tarikh :

Lampiran A2

52

BORANG SKOR UJIAN KEMAHIRAN

1. Ujian Kemahiran Hantaran paras dada

Ujian Hantaran Lambung Percubaan 1 Percubaan 2 Percubaan 3 Skor Terbaik

Ujian Pra

Ujian Pasca

Skor

Gred Markah

Pencapaian

13 15 markah 10 12markah 7 9 markah 4 6 markah 01 03 markah

5 4 3 2 1

Cemerlang Baik Sederhana Lemah Sangat Lemah

2. Ujian kemahiran Menjaring Gol

Ujian Hantaran Lambung Percubaan 1 Percubaan 2 Percubaan 3 Skor Terbaik

53

Ujian Pra

Ujian Pasca

Skor 25 30 markah 20 24 markah 15 19 markah 10 14 markah 01 09 markah

Gred Markah 5 4 3 2 1

Pencapaian Cemerlang Baik Sederhana Lemah Sangat Lemah

LAMPIRAN B

Jadual Profil responden Rajah Profil Responden

54

55

Perkara Kaum Melayu Kaum Iban Agama Islam Agama Kristian Lelaki

Kumpulan kawalan 47 % 53% 47% 53% 100%

Kumpulan Ekperimen 20% 80% 20% 80% 100%

Jadual 4.1 Profil Responden

Jadual 4.2 Posisi Pemain


Kawalan Eksperimen

56

Posisi Penjaga Gol (GK) Pertahanan Kiri (LB) Pertahanan Kanan(RB) Sayap Kiri(LW) Sayap Kanan(RW) Tengah(C ) Pivot ( P )

Kekerapan 1 3 2 4 3 1 1 15

Peratus 7 20 13 27 20 7 7 100

Kekerapan 2 3 3 4 1 1 1 15

Kekerapan 13 20 20 27 7 7 7 100

Profil Responden
120 100 80 Peratus 60 40 20 0 Kaum Melayu Kaum Iban Agama Islam Agama Kristian Lelaki Kumpulan kawalan Kumpulan Ekperimen

57

PERATUSAN POSISI BAGI KUMPULAN KAWALAN DAN EKSPERIMEN


30 25 20 15 10 5 0
G K) B) (R W ) ) (L B) W ) (C ol ( Ki ri (L Te ng ah Pi vo t na n (P (R )
Kumpulan Eksperimen Kumpulan kawalan

PERATUS

Ki ri ya p Sa

nj a

an an

an an

Pe

rta h

Pe

rta h

Pe

ya p

Sa

Ka na

ga

Ka

POSISI

58

LAMPIRAN C

Jadual Perlaksanaan Program Latihan

59

Jadual 3.2 Pelaksanaan Ujian Pra Minggu 1 dan 2

Hari

Masa

Kumpulan

Komponen

Ikut jadual PJK

waktu PJK Waktu PJK Waktu PJK Waktu PJK

Eskperimen Kawalan Eksperimen Kawalan

Kemahiran Kemahiran Kemahiran Kemahiran

Jadual 3.3 Pelaksanaan Latihan dan Permainan minggu ke3 hingga ke 6 60

Hari

Masa

Kumpulan

Komponen

Ikut Jadual PJK

Waktu PJK

Eksperimen Kawalan Eksperimen Kawalan

Latihan Latihan Permainan Permainan

Jadual 3.4 Pelaksanaan Ujian Pasca Minggu 7 dan 8 ____________________________________________________________________ Hari Masa Kumpulan Komponen

Ikut Jadual Ikut Jadual Ikut Jadual Ikut Jadual

waktu PJK waktu PJK waktu PJK waktu PJK

Eskperimen Kawalan Eksperimen Kawalan

Kem. Menghantar Kem. Menghantar Kem.menjaring Kem. menjaring

61

LAMPIRAN D

Statistik Min dan sisihan Piawai Ujian Pra dan Pasca bagi kemahiran Menghantar dan menjaring Bola.

62

63

Statistik Min dan sisihan Piawai Ujian kemahiran bagi Kumpulan kawalan dan ekperimen

Jenis Ujian Ujian Pra Hantaran Paras bahu Kump. Kawalan Ujian Pasca Hantaran Paras bahu Kump. Kawalan Ujian Pra Hantaran bahu Kump. eksperimen Ujian Pasca Hantaran Paras bahu eksperimen Ujian Pra Menjaring Bola Kump. Kawalan Ujian Pasca Menjaring Kump. kawalan Ujian Pra Menjaring Bola Kump. Eksperimen Ujian Pasca Menjaring Bola Kump. Eksperimen

N 15 15 15 15 15 15 15 15

Min 2.533 3.400 3.267 4.400 3.400 4.133 3.400 4.267

Sisihan Piawai 0.915 0.632 1.033 0.828 0.737 0.743 0.737 0.704

64

LAMPIRAN E

Jadual Statistik Min dan sisihan Piawai Ujian Pra dan Pasca bagi kemahiran Menghantar dan menjaring Bola.

Rajah Perbandingan Ujian Pra dan Pasca bagi Kumpulan Kawalan dan Kumpulan eksperimen

65

66

4.00 3.50 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00 Hantaran bahu Pra Kum p. Kawalan Hantaran bahu Pasca kum p.Kawalan Hantaran bahu Pra Kum p. Kawalan Hantaran bahu Pasca kum p.Kawalan

Rajah 4. Perbandingan Min Ujian hantaran paras Bahu bagi kumpulan Kawalan

4.50 4.00 3.50 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00 Menjaring Pra Kum p. Kawalan Menjaring pasca Kum p. kawalan Menjaring Pra Kum p. Kawalan Menjaring pasca Kum p. kawalan

Rajah 4. Perbandingan Min Ujian menjaring bagi kumpulan Kawalan

67

5.00 4.50 4.00 3.50 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00 Hantaran bahu Pra kum p.eksperim en Hantaran bahu Pasca kum p.eksperim en Hantaran bahu Pra kum p.eksperim en Hantaran bahu Pasca kum p.eksperim en

Rajah 4. Perbandingan Min Ujian hantaran paras Bahu bagi kumpulan Eksperimen

4.50 4.00 3.50 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00 Menjaring Pra kum p. Eksperim en Menjaring Pasca kum p.Eksperim en Menjaring Pra kum p. Eksperim en Menjaring Pasca kum p.Eksperim en

Rajah 4. Perbandingan Min Ujian menjaring bagi kumpulan Eksperimen

68

LAMPIRAN F

Jadual perbandingan Ujian Pra dan Pasca Kumpulan Kawalan dan Kumpulan Eksperimen

Rajah perbandingan Ujian Pra dan Pasca Kumpulan Kawalan dan Kumpulan Eksperimen

69

70

Ujian Pra Ujian Pra Hantaran Paras bahu Kump. Kawalan Ujian Pra Hantaran bahu Kump. eksperimen Ujian Pra Menjaring Bola Kump. Kawalan Ujian Pra Menjaring Bola Kump. Eksperimen

Nilai min 2.533 3.267 3.400 3.400

Ujian Pasca

Nilai min

Ujian Pasca Hantaran Paras bahu Kump. Kawalan

3.400

Ujian Pasca Hantaran Paras bahu eksperimen

4.400

Ujian Pasca Menjaring Kump. kawalan

4.133

Ujian Pasca Menjaring Bola Kump. Eksperimen

4.267

71

4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 0.500 0.000 Ujian Pra Hantaran Paras bahu Kump. Kawalan Ujian Pra Hantaran bahu Kump. eksperimen Ujian Pra Menjaring Bola Kump. Kawalan Ujian Pra Menjaring Bola Kump. Eksperimen Ujian Pra Menjaring Bola Kump. Eksperimen Ujian Pra Menjaring Bola Kump. Kawalan Ujian Pra Hantaran bahu Kump. eksperimen Ujian Pra Hantaran Paras bahu Kump. Kawalan

5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 0.500 0.000 Ujian Pasca Hantaran Paras bahu Kump. Kaw alan Ujian Pasca Hantaran Paras bahu eksperimen Ujian Pasca Menjaring Kump. kaw alan Ujian Pasca Menjaring Bola Kump. Eksperimen

Ujian Pasca Hantaran Paras bahu Kump. Kawalan Ujian Pasca Hantaran Paras bahu eksperimen Ujian Pasca Menjaring Kump. kawalan Ujian Pasca Menjaring Bola Kump. Eksperimen

72

LAMPIRAN G

Jadual Ujiat-t bagi pasangan kemahiran untuk kumpulan kawalan dan eksperimen

73

74

Jadual 4.2 Perbandingan nilai min, sisihan piawai dan skor t bagi kumpulan Sig. sisihan Perbandingan kemahiran Min Piawai Ujian Pra Hantaran Paras bahu Kump. Kawalan --- Ujian Pra Hantaran bahu kump.eksperimen Ujian Pasca Hantaran Paras bahu kump.Kawalan --- Ujian Pasca -1.000 Hantaran bahu kump.eksperimen Ujian Pra Menjaring Bola Kump. Kawalan --- Ujian Pra Menjaring Bola kump.Eksperimen Ujian Pasca Menjaring Bola Kump. kawalan --- Ujian Pasca Menjaring Bola kump.Eksperimen Eksperimen dan Kumpulan Kawalan. 0.000 0.756 0.000 1.000 1.134 -3.416 0.004 t (2 tailed)

-0.733

1.438

-1.976

0.068

-0.133

0.990

-0.521

0.610

75

76

77