Anda di halaman 1dari 13
(PROGRAM DPLI UPSI-KIPSAS) JABATAN AGAMA ISLAM PAHANG (JAIP) KPD4033 PENGAJARAN KEPELBAGAIAN PELAJAR (TUGASAN INDIVIDU)

(PROGRAM DPLI UPSI-KIPSAS)

JABATAN AGAMA ISLAM PAHANG (JAIP)

KPD4033

PENGAJARAN KEPELBAGAIAN PELAJAR

(TUGASAN INDIVIDU)

MUHAMAD NAZRI BIN SAMSUDIN

L20122009554

851229-06-5239

(DR. MOHD NASIR MASRAN)

KPD 4033 |2013

ISI KANDUNGAN

BIL

TOPIK

m/s

1.0

PENDAHULUAN

1

2.0

LATAR BELAKANG KAJIAN

1

2.1 Objektif Kajian

2

2.2 Kepentingan Kajian

2

3.0

METODOLOGI

2

3.1 Temubual

2

3.2 Pemerhatian

3

3.3 Soalselidik

3

4.0

DAPATAN KAJIAN

4

5.0

KESIMPULAN

6

6.0

RUJUKAN

7

LAMPIRAN 1 BIODATA PELAJAR LAMPIRAN 2 SOALSELIDIK KECENDERUNGAN KECERDASAN

PENGAJARAN KEPELBAGAIAN PELAJAR - KPD 4033 |2013

1.0 PENDAHULUAN

Proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) adalah salah satu elemen terpenting dalam merealisasikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK). Dalam usaha untuk menyediakan P&P yang berkesan, kunci utama yang perlu dikuasai oleh setiap pendidik adalah penguasaan dalam memahami unsur terpenting iaitu pelajar itu sendiri. Setiap pendidik haruslah sedar bahawa setiap individu yang lahir adalah berbeza di antara satu sama lain. Menurut Khairul Yusri (2007), perbezaan individu bermaksud variasi atau ketidaksamaan individu daripada norma kumpulannya sama ada dari segi sifat kognitif, emosi, fizikal, moral, tingkah laku, sosial atau bakat dan aspek aspek yang lain mungkin terdapat sesama individu dalam sesuatu kumpulan. Oleh itu guru-guru harus memahami perkara ini di kalangan murid-murid kerana ia boleh mempengaruhi pembelajaran di dalam kelas.

Kepelbagaian yang wujud di antara pelajar perlu dikaji dan difahami dengan secara mendalam bagi menetukan strategi pengajaran dan pembelajaran yang lebih berkesan. Oleh yang demikian pemahaman yang mendalam akan kepelbagaian pelajar yang wujud sekarang bukan hanya dilihat dari segi tahap pembelajaran mereka bahkan juga pemerhatian yang teliti perlu diberikan kepada jantina, peringkat umur, budaya, latar sosial, keluarga dan terutama sekali kepada gaya pembelajaran setiap daripada mereka dengan menitikberatkan kepada minat, bakat, pengalaman serta kemahiran yang diperolehi dalam membantu pelajar mencapai hasil pembelajaran.

Oleh yang demikian, kajian terhadap pelajar adalah sangat penting bagi memahami pelajar dengan lebih mendalam dan menghasilkan pelan pengajaran yang paling sesuai.

2.0 LATAR BELAKANG KAJIAN

Seiring dengan kemajuan era globalisasi, bakat dan kepelbagaian pelajar juga semakin berkembang. Menyedari kepentingan memahami pelajar yang pelbagai, satu kajian telah dijalankan dengan memilih seorang pelajar dari Sekolah Menengah Agama al-Maidah addinniah Padang Tengku. (SMAPT)

PENGAJARAN KEPELBAGAIAN PELAJAR - KPD 4033 |2013

Pelajar, Nik Amni Binti Nik Lukman merupakan salah seorang daripada pelajar cemerlang yang memperoleh 9A dalam peperiksaan Penilaian Menegah Rendah (PMR) bagi tahun 2012 dan sedang mengikuti kelas aliran sains di SMAPT. Pelajar berasal dari Kuala Lumpur dan menuntut di SMAPT bersama 2 beradik yang lain.

Pelajar berasal dari latar belakang keluarga pertengahan di mana bapa beliau merupakan seorang pakar perunding teknologi pemakanan manakala ibu sebagai suri rumah sepenuh masa. Pelajar merupakan anak yang ke-2 daripada 7 orang adik beradik.

2.1

Objektif Kajian

2.1.1 Mengenalpasti contoh gaya pembelajaran pelajar yang berkesan bagi pelajar cemerlang agar boleh diterapkan dalam proses P&P

2.1.2 Memahami pelajar dengan lebih mendalam dari segi jadual belajar, kaedah belajar

2.3

Kepentingan Kajian

Hasil kajian ini, penyelidik berharap dapat memberi manfaat kepada peningkatan aktiviti pengajaran dan pembelajaran, terutamanya kepada perkembangan pengajaran dan pembelajaran di Sekolah Menengah Agama al-Maidah addiniah Padang Tengku. Selain itu, kajian ini juga adalah penting bagi pendidik membantu memahami dengan lebih mendalam pelajar pelajar pada peringkat umur yang berkaitan.

3.0 METODOLOGI

Dalam proses memahami gaya belajar pelajar, beberapa kaedah yang bersesuain telah digunakan. Kajian yang dijalankan adalah berbentuk deskriptif iaitu menganalisis data menggunakan kaedah

PENGAJARAN KEPELBAGAIAN PELAJAR - KPD 4033 |2013

3.1 Temubual

Temubual yang dilakukan adalah bertujuan bagi mendapatkan lebih maklumat mengenai latar belakang pelajar, jadual belajar dan kaedah belajar yang digunakan oleh pelajar tersebut

3.2 Pemerhatian

Menurut Teori kepelbagaian Dunn and Dunn, pelajar boleh digolongkan kepada dua kumpulan iaitu kategori pelajar yang dapat menguasai persekitaran (independent) dan pelajar dikuasai persekitaran (dependent). Penentuan kepelbagaian pelajar adalah berdasarkan pemerhatian yang dilakukan semamasa di dalam kelas sewaktu proses P&P dan juga di luar waktu P&P.

3.3 Soalselidik

Soal selidik yang dijalankan bertujuan mengenalpasti kumpulan kecerdasan pelajar tesebut berdasarkan teori kecerdasan kepelbagaian pelajar oleh Howard Gardner. Menurut Gardner (1983), terdapat sembilan jenis kecerdasan dalam Teori Kecerdasan Pelbagai iaitu: Kecerdasan Verbal Linguistik, Kecerdasan Visual, Kecerdasan Logikal, Kecerdasan Muzikal, Kecerdasan Kinestetik, Kecerdasan Interpersonal, Kecerdasan Intrapersonal, Kecerdasan Naturalis dan Kecerdasan Eksistensial,

Pelajar akan dinilai bedasarkan skor yang diperoleh daripada soalselidik yang berkaitan. Penentuan jenis kepelbagaian adalah berdasarkan skor yang tertinggi yang diperoleh.

PENGAJARAN KEPELBAGAIAN PELAJAR - KPD 4033 |2013

4.0 DAPATAN KAJIAN

PENILAIAN

SKOR

Interpersonal

3.3

Intrapersonal

3.7

Kecerdasan muzik

2.6

Kinestetik

3.7

Logik Matematik

4.1

Ruang visual

3.5

Verbal linguistic

3.8

Naturalis

2.6

3.5 Verbal linguistic 3.8 Naturalis 2.6 Jadual 1 : Keputusan soal selidik Menerusi soal selidik

Jadual 1 : Keputusan soal selidik

Menerusi soal selidik yang telah dijalankan, pelajar ini boleh digolongkan dalam kumpulan yang cenderung kepada kecerdasan logik matematik berdasarkan skor tertinggi yang diperoleh seperti dalam jadual 1. Menurut Salhah Abdullah (2009) pelajar yang cenderung kepada kecerdasan logik matematik merupakan pelajar yang mempunyai kebolehan menggunakan nombor secara berkesan dan bijak berhujah, termasuklah memahami kelompok nombor asas, prinsip sebab akibat serta kebolehan menjangka. Membuat keputusan yang tidak berat sebelah dan cekap menggunakan teknologi dalam menyelesaikan masalah.

Selain itu, pelajar juga boleh dianggap mempunyai kecerdasan yang pelbagai berdasarkan skor yang diperoleh kerana mempunyai kecenderungan bagi kecerdasan untuk verbal linguistik, intrapersonal dan juga kinestetik.

PENGAJARAN KEPELBAGAIAN PELAJAR - KPD 4033 |2013

Teori pengetahuan Piaget menekankan pentingnya kegiatan seorang pelajar yang aktif dalam mengkonstruksikan pengetahuan. Hanya dengan keaktifannya mengolah bahan, bertanya secara aktif, dan mencerna bahan dengan kritis pelajar akan dapat menguasai bahan dengan lebih baik. Berdasarkan pemerhatian yang telah dilakukan, ciri ciri yang ditekankan oleh Teori Pengetahuan Piaget memang terdapat dalam diri pelajar ini. Pelajar ini merupakan seorang yang aktif bertanya soalan yang berkaitan topik yang diajar dan juga sering bertanyakan soalan-soalan pada aras yang tinggi. Selain aktif di dalam kelas, pelajar ini mepunyai inkuiri yang tinggi ketika di luar waktu P&P dan sering bertanya hal-hal pelajaran tidak kira di mana jua.

Pemerhatian di dalam kelas juga menunjukkan pelajar cenderung kepada latihan latihan yang melibatkan pengiraan dan sentiasa menawarkan diri untuk mencuba di depan apabila soalan yang melibatkan pengiraan diajukan kepada kelas. Situasi ini menyokong hasil soalselidik yang menunujukkan pelajar ini cenderung kepada kecerdasan logic matematik. Pelajar juga sentiasa berjaya menyelesaikan masalah tanpa bantuan guru. Daripada pemerhatian ini, dapat disimpulkan bahawa pelajar adalah kategori pelajar yang boleh berdikari sendiri (field independence) jika dilihat dari sudut teori Dunn & Dunn.

Daripada temubual yang telah dilakukan terhadap pelajar, apabila ditanya berkaitan jadual belajar, tiada jadual belajar yg khusus dan hanya mengikuti jadual harian yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah dan asrama. Tetapi pelajar ini menegaskan bahawa waktu yang selalu digunakan untuk mengulangkaji pelajaran adalah pada waktu-waktu lapang dan ketika bosan. Menurut pelajar ini juga, waktu yang paling berkesan untuk belajar adalah waktu malam terutama selepas waktu solat Maghrib dan selepas solat Isya’. Perkara yang sering menghalang pelajar ini untuk terus bersemangat mengulangkaji pelajaran adalah masalah mengatuk. Situasi ini menyokong penyatan diatas bahawa pelajar ini juga mempunyai kecerdasan intrapersonal.

PENGAJARAN KEPELBAGAIAN PELAJAR - KPD 4033 |2013

Kaedah pembelajaran yang sering digunakan adalah tumpuan semasa dalam kelas dan untuk mengekalkan tumpuan, terutama ketika mengantuk atau ketika kelas yang kurang diminati, pelajar ini sering membawa air masak dan juga gula-gula yang boleh mengurangkan masalah mengantuk. Sekiranya keadaan masih lagi tidak berubah, pelajar ini akan meminta bantuan rakan untuk memicit leher dan sentiasa mengekalkan postur badan yang sesuai supaya dapat melancarkan proses pernafasan dan juga peredaran darah supaya oksigen dapat dihantar ke otak.

Penekanan terhadap kaedah belajar secara emosi juga sering diterapkan. Menurut Santrock (2004), motivasi ialah proses menjana, mengarahkan dan mengekalkan tingkahlaku. Bagi mengekakan fokus untuk terus belajar dengan bersungguh-sungguh beliau sering memikirkan tentang pengorbanan yang telah dilakukan oleh keluarga terutama sekali ibu dan bapa. Dengan cara ini pelajar dapat meningkatkan lagi motivasi untuk terus berusaha. Motivasi sebegini juga dapat memberi peluang kepada pelajar yang kurang menaruh minat dan harapan terhadap suatu aktiviti . Bagi mendapatkan ketenangan dalam belajar, pelajar sering mengamalkan soalt dan juga bacaan al-Quran.

6.0

PENUTUP

Dapat disimpulkan bahawa pelajar merupakan seorang yang tidak banyak bergantung kepada guru (field independence) dan mempunyai kecerdasan logic matematik. Golongan pelajar sebegini akan memudahkan proses P&P yang lebih berpusat kepada pelajar. Untuk mengembangkan potensi pelajar seperti ini kaedah pengajaran yang sesuai adalah pengajaran menerusi latihan pengukuhan dan perbentangan sesuai dan pengajaran yang melibatkan pemerhatian, analisis ataupun aktiviti ujikaji makmal perlu diperbanyakkan.

PENGAJARAN KEPELBAGAIAN PELAJAR - KPD 4033 |2013

7.0

RUJUKAN

Suppiah Nachiappan, Ramlah Jantan dan Abdul Aziz Abdul Syukur (2008),

Siri Pendidikan Guru : Psikologi Pendidikan, Shah Alam : Oxford Fajar Sdn. Bhd.

Dr Paul Suparno, Teori Perkembangan Kognitif Jean Piaget, Yogyakarta : Penerbit Kanisius

Salhah Abdullah (2009), Kecerdasan Pelbagai: Aplikasi dalam Pengajaran dan Pembelajaran, Kuala Lumpur: PTS Profesional Publishing Sdn. Bhd.

LAMPIRAN 1

LAMPIRAN 1 BIODATA PELAJAR Nama Pelajar: Nik Amni Sajidah Bt Nik Lukman No Kad Pengenalan: 971021036400

BIODATA PELAJAR

Nama Pelajar:

Nik Amni Sajidah Bt Nik Lukman

No Kad Pengenalan:

971021036400

Sijil Beranak :

AG65033

Alamat :

No 84 Taman Bidara 3/14 Jln Bidara 68100 Batu Caves Selayang,Gombak,Selangor

Agama :

Islam

Jantina :

Perempuan

Adik Beradik :

2 dari 7 orang adik beradik

LATAR BELAKANG KELUARGA

Nama Bapa :

No Kad Pengenalan : 620209035755

Nik Lukman Bin Nik Yusoff

No Telefon :

0361351619/0162124600

Pekerjaan Bapa :

Pakar Perundingan Teknologi Makanan

Pendapatan :

RM 3500.00

Nama Ibu :

Nasirah Bt Mahfudz

No Kad Pengenalan : 701227035040

No Telefon :

0361351619/0126400092

Pekerjaan :

Suri Rumah

LAMPIRAN 2

KECENDERUNGAN KECERDASAN PELBAGAI

BAHAGIAN A:

Arahan:

BUTIR-BUTIR PERIBADI

Sila tandakan ( ) pada pilihan anda di petak yang disediakan

1. Nama

:

2. Asal

:

3. Sekolah:

4. Kelas

:

5. Jantina :

6. Umur

:

Lelaki

[

]

.(tahun)

Perempuan

[

]

.(bulan)

7. Tahukah anda mengenai kecerdasan pelbagai?

Ya

[

]

Tidak

[

]

Jika pilihan jawapan untuk soalan 5 adalah Ya , sila jawab soalan ini.

Dari manakah anda mengetahui mengenai kecerdasan pelbagai?

LAMPIRAN 2

BAHAGIAN B:

KECENDERUNGAN KECERDASAN PELBAGAI

Arahan:

Sila buat pilihan dan bulatkan salah satu daripada lima nombor yang diberikan bagi menunjukkan tahap persetujuan anda

STS

=

Sangat Tidak Setuju

TS

=

Tidak Setuju

B

=

Biasa

S

=

Setuju

SS

=

Sangat Setuju

BIL

SOALAN

STS

TS

B

S

SS

1

Saya suka mempelajari tentang diri saya.

 

2

1 3

 

4

5

2

Saya boleh memainkan alat muzik.

 

2

1 3

 

4

5

3

Saya menyelesaikan sesuatu masalah apabila melakukan aktiviti fizikal.

 

2

1 3

 

4

5

4

Saya selalu mempunyai idea tentang muzik.

 

2

1 3

 

4

5

5

Saya menguruskan kewangan dengan mudah.

 

2

1 3

 

4

5

6

Saya boleh mereka sebuah cerita dengan mudah.

 

2

1 3

 

4

5

7

Fizikal saya adalah diuruskan dengan baik.

 

2

1 3

 

4

5

8

Semasa perbualan, saya mendengar perkataan yang disebutkan selain memahami maksud perkataan tersebut.

 

2

1 3

 

4

5

9

Saya suka menyelesaikan permainan crosswords.

 

2

1 3

 

4

5

10

Saya suka perkara yang jelas.

 

2

1 3

 

4

5

11

Saya suka permainan teka-teki yang logik.

 

2

1 3

 

4

5

12

Saya suka merenung

 

2

1 3

 

4

5

13

Muzik adalah penting untuk saya.

 

2

1 3

 

4

5

14

Saya seorang pembohong yang menyakinkan.

 

2

1 3

 

4

5

15

Saya suka bersukan.

 

2

1 3

 

4

5

16

Saya suka ujian IQ.

 

2

1 3

 

4

5

17

Orang yang tidak rasional menyakitkan hati saya.

 

2

1 3

 

4

5

18

Muzik yang saya ciptakan adalah bergantung kepada emosi saya.

 

2

1 3

 

4

5

19

Saya seorang yang suka bersosial.

 

2

1 3

 

4

5

20

Saya suka sesuatu yang sistematik.

 

2

1 3

 

4

5

20

Saya suka sesuatu yang sistematik.

 

2

1 3

 

4

5

21

Saya mendapati carta adalah senang difahami.

 

2

1 3

 

4

5

22

Saya boleh memanah sasaran dengan tepat.

 

2

1 3

 

4

5

23

Saya dapat mengingat rangkaikata dengan mudah.

 

2

1 3

 

4

5

24

Saya mudah mengingat arah dan tempat.

 

2

1 3

 

4

5

25

Saya suka pelbagai jenis muzik.

 

2

1 3

 

4

5

26

Apabila saya melakar saya akan menumpukan perhatian.

 

2

1 3

 

4

5

27

Saya boleh memanipulasikan orang.

 

2

1 3

 

4

5

29

Saya berasa ilmu Hisab adalah senang.

 

2

1 3

 

4

5

30

Saya dapat mengenalpasti suara dengan tepat.

 

2

1 3

 

4

5

31

Saya suka matapelajaran Bahasa Inggeris.

 

2

1 3

 

4

5

32

Saya suka berfikir sesuata masalah bersama kesannya dengan menyeluruh.

 

2

1 3

 

4

5

32

Saya suka berfikir sesuata masalah bersama kesannya dengan menyeluruh.

 

2

1 3

 

4

5

33

Saya suka perbahasan.

 

2

1 3

 

4

5

34

Saya suka sukan yang lasak.

 

2

1 3

 

4

5

LAMPIRAN 2

BIL

SOALAN

STS

TS

B

S

SS

35

Saya suka sukan yang berindividul.

 

2

1 3

 

4

5

36

Saya mengambil berat tentang perasaan orang lain.

 

2

1 3

 

4

5

37

Rumah saya dipenuhi gambar foto.

 

2

1 3

 

4

5

38

Saya adalah baik dalam membuat kerja tangan.

 

2

1 3

 

4

5

39

Saya mempunyai latar belakang muzik.

 

2

1 3

 

4

5

40

Saya mengingati numbor telefon dengan mudah.

 

2

1 3

 

4

5

41

Saya menetapkan sasaran untuk masa depan saya.

 

2

1 3

 

4

5

42

Saya seorang yang menyentuh.

 

2

1 3

 

4

5

43

Saya boleh menjangka perasaan orang lain dengan mudah.

 

2

1 3

 

4

5

44

Saya boleh membayangkan sesuatu dari perspektif yang berlainan.

 

2

1 3

 

4

5

45

Saya tidak akan menggunakan buku panduan semasa memasang perabot.

 

2

1 3

 

4

5

46

Saya adalah senang untuk bercakap orang yang tidak kenal.

 

2

1 3

 

4

5

47

Saya perlu mencuba terlebih dahulu untuk mempelajari sesuatu yang baru.

 

2

1 3

 

4

5

48

Saya dapat membayangkan imej dengan jelas apabila menutup mata.

 

2

1 3

 

4

5

49

Saya tidak menggunakan tangan apabila menghitung.

 

2

1 3

 

4

5

50

Saya selalu bercakap dalam otak saya.

 

2

1 3

 

4

5

51

Saya suka kelas muzik.

 

2

1 3

 

4

5

52

Saya dapat menguasai bahasa asing dengan mudah.

 

2

1 3

 

4

5

53

Saya berasa permainan bola adalah menyeronokan.

 

2

1 3

 

4

5

54

Saya suka matapelajaran Matematik.

 

2

1 3

 

4

5

55

Saya sentiasa mengetahui perasaaan saya sendiri.

 

2

1 3

 

4

5

56

Saya mengetahu kekurangan dan kelebihan sendiri.

 

2

1 3

 

4

5

57

Saya mempunyai diari.

 

2

1 3

 

4

5

58

Saya memahami gerak-geri orang lain.

 

2

1 3

 

4

5

59

Saya suka matapelajaran Pendidikan Seni.

 

2

1 3

 

4

5

60

Saya suka membaca.

 

2

1 3

 

4

5

61

Saya dapat membaca peta dengan mudah.

 

2

1 3

 

4

5

62

Saya akan berasa sedih apabila melihat oranglain menangis.

 

2

1 3

 

4

5

63

Saya dapat menyelesaikan perselisihan.

 

2

1 3

 

4

5

64

Saya berimpian menjadi seorang ahli Muzik.

 

2

1 3

 

4

5

65

Saya suka sukan berpasukan.

 

2

1 3

 

4

5

67

Saya tidak akan sesat walaupun berada di tempat baru.

 

2

1 3

 

4

5

68

Saya suka menggunakan gambaran semasa belajar.

 

2

1 3

 

4

5

69

Saya suka menghabiskan masa dengan sendiri.

 

2

1 3

 

4

5

70

Kawan selalu mendapat nasihat daripada saya.

 

2

1 3

 

4

5