Anda di halaman 1dari 31

EPE 211 FALSAFAH PENDIDIKAN

(ROSELAWATI BT MUHAMMAD) (E30203120298)

TUGASAN SEPTEMBER 2012 SEMESTER

KOD KURSUS NAMA KURSUS PROGRAM

: : :

UCS 101 PENULISAN AKADEMIK SARJANA MUDA PENDIDIKAN BAHASA MELAYU (SEKOLAH RENDAH )

NAMA PELAJAR NO.MATRIK

: :

ROSELAWATI BT MUHAMMAD E 30203120298 Tel : 014 - 6052288

e-mail : roselawatimuhammad@yahoo.com FASILITATOR AKADEMIK PUSAT PEMBELAJARAN : : PN MASTURA BINTI MOHAMED e-mail - tuya april73@yahoo.com AeU KUANTAN, IMPERIAL COLLEGE OF TOURISM SEMPURNA RESORT JALAN KUANTAN-PEKAN

EPE 211 FALSAFAH PENDIDIKAN


(ROSELAWATI BT MUHAMMAD) (E30203120298)

Penghargaan Bersyukur kehadrat Allah SWT kerana dengan izinNya saya telah berjaya

menyiapkan kerja kursus yang telah diamanahkan. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Ruhil Amal, pensyarah UCS 101 , di atas bimbingan dan panduan yang telah diberikan. Sesungguhnya sepanjang menjalankan tugasan ini telah dapat saya pelajari dan mendalami banyak perkara yang saya kurang mahir sebelum ini. Sekaligus dapat digunakan untuk meningkatkan profesion sebagai seorang guru. Ucapan terima kasih juga kepada keluarga saya yang telah banyak memberi sokongan sepanjang saya menyiapkan tugasan ini. Akhir sekali untuk rakan-rakan dan semua pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam menyumbangkan idea-idea bernas untuk tugasan ini, ribuan terima kasih diucapkan. Hanya Allah yang dapat membalas segala jasa kalian semua.

Roselawati bt Muhammad Sem Februari 2012 (KDP AeU)

EPE 211 FALSAFAH PENDIDIKAN


(ROSELAWATI BT MUHAMMAD) (E30203120298)

ISI KANDUNGAN Penghargaan Bahagian A 1.0 Falsafah Pendidikan Saya

MUKA SURAT i 1 - 3

Bahagian B 2.0 3.0 Pengenalan Latar Belakang Ahli Falsafah 3.1 3.2 4.0 Latar Belakang Confucius Latar Belakang Al- Farabi 5 - 6 7 - 8 4

Hujah-Hujah Tentang Matlamat Pendidikan 4.1 4.2 Matlamat Pendidikan Menurut Confucius Matlamat Pendidikan Menurut Al-Farabi 9 - 10 11

5.0 Hujah-Hujah Tentang Kurikulum 5.1 5.2 Kurikulum Mengikut Confucius Kurikulum Mengikut Al-Farabi 12 13

6.0 Hujah-Hujah Tentang Guru dan Kaedah Mengajar 6.1 Guru dan Kaedah Mengajar Mengikut Confucius 6.2 Guru dan Kaedah Mengajar Mengikut Al-Farabi 7.0 Rumusan Persamaan dan Perbezaan Antara Dua Ahli Falsafah 8.0 Kesimpulan 14 15 - 16 17 - 19 20

Bibliografi

EPE 211 FALSAFAH PENDIDIKAN


(ROSELAWATI BT MUHAMMAD) (E30203120298)

Rancangan Pelajaran Harian (RPH) Mata Pelajaran Tahun / Kelas Bilangan Murid Tema Pelajaran / Tajuk Tarikh / Hari Masa Objektif Pelajaran Georafi 6 Usaha 25 orang Tema : Haiwan Tajuk : Hidupan Liar di Gurun Rubal Khali. 28 Mac 2012 / Selasa 08.00-08.40 pagi (40 minit) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat : Menguasai sekurang-kurangnya 1 daripada 2 objektif / isi pelajaran iaitu :1. Mengenalpasti sekurang-kurangnya 4 hidupan liar yang terdapat di Gurun Rubal Khali. 2. Membuat satu folder berkaitan dengan hidupan liar. Menguasai sekurang-kurangnya 1 daripada kemahiran dalam TMK iaitu :1. Mengaplikasikan perisian Microsoft word untuk menyiapkan tugasan iaitu menghasilkan penulisan tentang haiwan secara kumpulan. 2. Mengaplikasikan perisian Microsoft Power Point untuk menjawab soalan. 3. Meneroka laman web yang berkaitan dengan tajuk kemudian menceritakan secara lisan dan bertulis dengan menggunakan ayat sendiri tentang haiwan yang dipelajari secara ringkas.

EPE 211 FALSAFAH PENDIDIKAN


(ROSELAWATI BT MUHAMMAD) (E30203120298)

Strategi Pengajaran

1. Berpusatkan murid - meneroka laman web untuk mencari maklumat berkaitan hidupan liar di Gurun Rubal Khali, guru hanya sebagai fasilitator dalam memberi tutorial semasa set induksi iaitu mengaitkan video dengan tajuk serta memberi tugasan. 2. Berpusatkan bahan - mengaplikasi dan meneroka bahan daripada internet sebagai rujukan isi pelajaran. 1. Menonton video dan menghubungkait video dengan tajuk pelajaran. 2. Meneroka maklumat daripada internet. Kesepaduan Disiplin Ilmu : Bahasa,Sejarah,PJK,TMK (MS Word, Power Point,Laman Web,Netmeeting) Bertanggungjawab terhadap alam sekitar Menyayangi haiwan Berkerjasama Mengenalpasti ( nama haiwan), Menganalisis, Meneroka (maklumat haiwan),Menghubungkait (video dengan tajuk pengajaran), Kemahiran ICT 1. Mod Tutorial penerangan awal guru dalam set induksi berkaitan video dengan tajuk pelajaran. 2. Mod Aplikasi Menggunakan perisian komputer untuk menyiapkan tugasan dan mencari bahan. 3. Mod Penerokaan Menggunakan internet untuk mencari dan memuat turun bahan maklumat tajuk pelajaran. 4. Mod Komunikasi menjalankan hubungan dua hala antara guru dengan murid dan murid dengan murid untuk berkongsi maklumat tentang hidupan liar yang dihasilkan menggunakan perisian Netmeeting/ e-mail

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Pengisian Kurikulum

Penerapan Nilai

Penggabungjalinan

Kemahiran Bernilai Tambah (TMK)

EPE 211 FALSAFAH PENDIDIKAN


(ROSELAWATI BT MUHAMMAD) (E30203120298)

Kecerdasan Pelbagai Murid Pengetahuan Sedia ada Pelajar

Visual, Interpersonal, Intrapersonal 1. Pelajar telah didedahkan dan mempunyai pengetahuan asas tentang tatacara menggunakan perisian Microsoft Word, Powerpoint, Netmeeting, dan muat turun bahan daripada internet pada pelajaran lepas dan dalam kelas tambahan ICT. 2. Pelajar mempunyai pengetahuan asas tentang hidupan liar di gurun melalui rancangan TV Astro Discovery Channel 1. Membina fail (folder) dan menamakan fail itu dengan nama murid dan tajuk pelajaran iaitu Hidupan Liar di Gurun Rubal Khali di Arab Saudi. 2. Memuat turun bahan maklumat berkaitan tajuk melalui laman web. 3. Menjawab soalan pemahaman dan kuiz melalui perisian Power Point. 4. Menaip serba sedikit maklumat tentang hidupan liar melalui perisian MS PowerPoint. 1. Komputer Maklumat ( 5 unit ) 2. LCD (1unit) 3. Speaker Utama (1 unit) 4. Jaringan Wifi 5. Headfon / Alat pandang dengar 6. Salid Gambar 7. Video

Tatacara aplikasi TMK

Bahan Bantu Belajar

EPE 211 FALSAFAH PENDIDIKAN


(ROSELAWATI BT MUHAMMAD) (E30203120298)

Bahan Rujukan TMK Bukan TMK Laman Web

MS PowerPoint http://ms.wikipedia.org/wiki/Arab_Saudi http://en.wikipedia.org/wiki/Rub%27_al_Khali http://coronadopos.pbworks.com/w/page/595870/Rub%20AlKhali%20B

Penilaian 1. Penilaian dijalankan secara formatif berdasarkan soal jawab guru dengan murid. 2. Penyelesaian tugasan 3. Penilaian Rakan Sebaya

EPE 211 FALSAFAH PENDIDIKAN


(ROSELAWATI BT MUHAMMAD) (E30203120298)

Langkah / Masa

Isi Pelajaran

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Aktiviti Guru Aktiviti Murid 1. Guru bertanyakan khabar murid-murid. 2. Selepas itu,guru menayangkan klip video haiwan. 3. Guru bersoal jawab dengan murid untuk mengetahui pengetahuan sedia ada murid dan mencungkil idea murid tentang haiwan. 4. Guru menjelaskan tujuan aktiviti dan tajuk pengajaran yang akan diajar. 1. Murid memberi respons dan menyatakan nama haiwan.

Impak/Catatan

Permulaan / 1.Tayangan video Set Induksi (5 minit) Soalan Guru : Apakah yang kamu nampak ? Jawapan : Pelbagai jenis haiwan. Soalan Guru : Adakah haiwan ini haiwan jinak atau haiwan liar? Andaian Jawapan: Haiwan liar. haiwan liar. (rujuk lampiran 1)

Strategi/Teknik : Menyoal KB : Menghubung kait

BCB : Mendengar dan melihat dengan aktif BBB : Komputer, LCD,Speaker, Video

EPE 211 FALSAFAH PENDIDIKAN


(ROSELAWATI BT MUHAMMAD) (E30203120298)

Langkah / Masa Langkah 1 Pencetusan Idea (10 minit)

Isi Pelajaran

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Aktiviti Guru Aktiviti Murid 1.Murid memberi tumpuan tentang penerangan guru. 2.Murid-murid menjawab soalan guru. 3.Murid dalam kumpulan berbincang tentang hidupan lain yang meraka ketahui. 4.Ketua kumpulan membentangkan hasil perbincangan secara lisan.

Impak/Catatan

Pengenalan tentang Gurun Rubal Khali menggunakan slaid PowerPoint dan hidupan liar yang terdapat di sana. (Lampiran 2) Soalan Guru : 1.Apakah yang ada di gurun? 2.Haiwan apakah yang anda tahu hidup di kawasan gurun? Jawapan Murid : 1. Bukit pasir. 2.Unta, Kambing gurun Contoh hidupan liar:

1.Guru menerangkan tentang gurun menggunakan perisian PowerPoint 2. Guru meminta murid berada dalam kumpulan. 3.Guru meminta murid-murid berbincang tentang hidupan lain di gurun yang mereka tahu. 4.Guru meminta murid melaporkan secara lisan. 5.Guru bersoaljawab dengan murid berkaitan dengan hidupan liar .

KB : Mengimbas kembali, Menghubungkait BCB : Bercerita dan berbincang BBB : Komputer,LCD Slaid powerpoint KP : Verbal-linguistik, Interpersonal Nilai : Menghargai Disiplin Ilmu : Pendidikan Moral KBKK : Berfikir untuk menjana idea

EPE 211 FALSAFAH PENDIDIKAN


(ROSELAWATI BT MUHAMMAD) (E30203120298)

Langkah / Masa Langkah 2 Penstrukturan semula Idea (15 minit)

Isi Pelajaran

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Aktiviti Guru Aktiviti Murid 1.Murid melayari internet untuk mendapatkan maklumat tentang hidupan liar di gurun Rubal Khali. 2.Murid dalam kumpulan berbincang dan membuat tugasan dan membuka satu folder.

Impak/Catatan

Penulisan maklumat tentang Hidupan Liar.

1. Guru meminta murid berada dalam kumpulan. 2.Guru meminta murid berbincang dalam kumpulan dan melayari internet

Pendekatan : Berpusatkan murid Kaedah : Kerja berkumpulan Penerangan KB : Membanding beza Menilai BCB : Berbincang BBB : komputer KP : Intrapersonal Verbal-linguistik

Contoh Laman Web: dengan membuka laman web yang diberikan. 3. Guru meminta murid membuat penulisan mengenai haiwan tersebut menggunakan perisian PowerPoint. (TUGASAN 1)

EPE 211 FALSAFAH PENDIDIKAN


(ROSELAWATI BT MUHAMMAD) (E30203120298)

Langkah / Masa Langkah 3 Aplikasi Idea (10 minit)

Isi Pelajaran

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Aktiviti Guru Aktiviti Murid 1.Wakil kumpulan membentangkan hasil perbincangan. 2.Ahli kumpulan yang lain akan membanding bezakan jawapan. 3.Ahli kumpulan lain menilai hasil kerja kumpulan yang lain.

Impak/Catatan

Perbincangan Kumpulan Pembentangan hasil Perbincangan

1.Guru membimbing murid menyiapkan tugasan. 2.Guru meminta wakil kumpulan membentangkan tugasan dengan perisisan Powerpoint. 3.Guru menilai hasil kerja murid.

Pendekatan : Berpusatkan murid Kaedah : Kerja berkumpulan Penerangan KB : Membanding beza Menilai BCB : Berbincang BBB : komputer KP : Intrapersonal NILAI : Kerjasama

EPE 211 FALSAFAH PENDIDIKAN


(ROSELAWATI BT MUHAMMAD) (E30203120298)

Langkah / Masa Langkah 4 Penilaian (5 minit)

Isi Pelajaran

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Aktiviti Guru Aktiviti Murid 1.Murid membuka fail Kuiz yang terdapat dalam komputer setiap kumpulan dan mencari jawapan. 2.Murid menyiapkan lembaran kerja yang diberikan oleh guru.

Impak/Catatan

Kuiz (lampiran 4) Lembaran kerja (lampiran 5)

1.Guru meminta murid menjawab soalan kuiz teka silangkata iaitu mencari nama-nama haiwan liar melalui perisian MS PowerPoint. 2.Guru mengedarkan lembaran kerja kepada setiap orang murid. (Tugasan 2)

Pendekatan : Berpusatkan guru dan murid Pembelajaran secara kumpulan dan individu. Kaedah : Penumpuan Nilai : Kerjasama Menyayangi

Penutup (2 minit)

Rumusan isi pelajaran.

1.Guru menyoal murid tentang perkara yang dipelajari. 2.Guru merumuskan apa yang dipelajari pada hari ini. 2.Guru menerapkan nilai-nilai murni.

1.Murid memberi respon terhadap soalan guru.

Pendekatan : Berpusatkan guru dan murid Kaedah : Penumpuan Nilai : Menghargai Bersyukur KBKK : Merumus dan idea mengaitkan

dengan pelajaran hari ini.

EPE 211 FALSAFAH PENDIDIKAN


(ROSELAWATI BT MUHAMMAD) (E30203120298)

LAMPIRAN 1 KLIP VIDEO http://www.youtube.com/watch?v=KDGL8xm07dE African Wildlife HD Part 2 - South Africa Travel Channel 24

EPE 211 FALSAFAH PENDIDIKAN


(ROSELAWATI BT MUHAMMAD) (E30203120298)

LAMPIRAN 2 Slaid PowerPoint gambar Gurun dan Hidupan Liar. http://ms.wikipedia.org/wiki/Arab_Saudi http://coronadopos.pbworks.com/w/page/595870/Rub%20Al-Khali%20B

EPE 211 FALSAFAH PENDIDIKAN


(ROSELAWATI BT MUHAMMAD) (E30203120298)

LAMPIRAN 3 3 Contoh Tugasan Pelajar

EPE 211 FALSAFAH PENDIDIKAN


(ROSELAWATI BT MUHAMMAD) (E30203120298)

LAMPIRAN 4 Kuiz Slaid PowerPoint

EPE 211 FALSAFAH PENDIDIKAN


(ROSELAWATI BT MUHAMMAD) (E30203120298)

LAMPIRAN 5 Contoh Lembaran Kerja Arahan : Lengkapkan dengan jawapan yang sesuai. 1. Hyena mempunyai gigi yang kuat untuk ______________________________________ _______________________________________________________________________ 2. Nyatakan 2 kelebihan Honey Badgeus. a) ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ b) ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 3. Bagaimanakah rupa Oryx ? ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 4. Apakah kelebihan atau keistimewaan Jackals ? a) ______________________________________________________________________ b) ______________________________________________________________________ 5. Nyatakan warna badan Sand Gazelle _________________________________________________________________________

EPE 211 FALSAFAH PENDIDIKAN


(ROSELAWATI BT MUHAMMAD) (E30203120298)

RANCANGAN PELAJARAN 2 Tajuk Sub-Tajuk Peringkat kelas Masa Hasil Pembelajaran Taufan Taufan Bopha di Filipina 6 Usaha 08.10 08.50 pagi Pada akhir sesi pembelajaran murid dapat : 1. Menyenaraikan sekurang-kurangnya 4 kesan akibat ribut taufan. 2. Menjelaskan kesan-kesan ribut taufan dengan Konsep/Prinsip/Teori/Hukum Bahan pembelajaran dan Pengajaran. BBM Prosedur / Langkah-langkah Set Induksi ( 3 minit) Tayangan gambar-gambar ribut taufan dalam slaid Powerpoint. Langkah 1 Pencetusan Idea- 10 minit 1. Bersoaljawab tentang tajuk 2. Persembahan MS PowerPoint untuk menunjukkan kesankesan taufan Langkah 2- Penstrukturan semula Idea 10 minit 1. Murid menyenaraikan kesan-kesan ribut taufan yang melanda Negara-negara terbabit. 2. Murid membina peta minda kesan-kesan taufan yang melanda Negara Filipina. menggunakan peta minda sekurang-kurangnya 80% betul. Pembelajaran Berpusatkan Murid, pembelajaran berpusatkan bahan. Komputer, LCD, Slaid PowerPoint

EPE 211 FALSAFAH PENDIDIKAN


(ROSELAWATI BT MUHAMMAD) (E30203120298)

3. Menayangkan klip video dan gambar-gambar kemusnahan akibat ribut taufan dengan menggunakan MS PowerPoint. Langkah 3- Aplikasi Idea 10 minit 1. Murid mengadakan perbincangan dalam kumpulan untuk menyelesaikan tugasan. Langkah 4-Penilaian 5 minit 1. Penilaian rakan sebaya dan guru secara lisan. Penutup 2 minit Aktiviti Guru Guru membuat kesimpulan bersama-sama murid. 1. Menayangkan gambar-gambar kesan ribut taufan di Filipina dalam slaid MS PowerPoint. 2. Mengemukakan soalan-soalan bertumpu untuk menjurus ke tajuk pelajaran. 3. Meminta pelajar melihat persembahan MSp PowerPoint sambil memberi penerangan. 4. Meminta murid menyelesaikan Tugasan 1 menggunakan Micrisoft Word. 5. Meminta muri melaksankan Tugasan 2 dalam kumpulan masing-masing. 6. Menerima e-mail dari setiap kumpulan dan menilainya. 7. Membuat kesimpulan bersam-sama murid.

EPE 211 FALSAFAH PENDIDIKAN


(ROSELAWATI BT MUHAMMAD) (E30203120298)

Aktiviti Pelajar

1. Memerhati, berfikir, berbincang, dan memberi maklum balas terhadap gambar-gambar yang ditayangkan. 2. Menjawab soalan guru. 3. Menyaksikan persembahan PowerPoint dan membuat catatan tentang kesankesan ribut taufan dalam bentuk peta minda menggunakan perisisan MS PowerPoint. 4. Menjawab soalan. 5. Melayari internet untuk mencari maklumat berkaitan ribut taufan. 6. Memuat turun peta lakaran Negara Filipina tempat kejadian ribut taufan dan kesan-kesannya. 7. Menjawab soalan-soalan dan membuat rumusan tentang pembelajaran hari ini dalam MS Word. 8. Menghantar kerja kumpulan menggunakan e-mail. Penilaian dijalankan secara formatif berdasarkan : a) Soal-jawab guru-muri b) Menyelesaikan tugasan

a) Penilaian

b) Refleksi

Bahan: 1. Murid tiada masalah menyelesaikan Tugasan 1. 2. 20% murid menghadapi masalah membuat

Laman Web

http://www.utusan.com.my/utusan/Luar_Negara/20121206/lu_01/270-terkorbanTaufan-Bhopa http://www.bharian.com.my/bharian/articles/TaufanBophamembadaiFilipina/Article http://www.wunderground.com/tropical/tracking/wp201226.html (peta) http://www.trust.org/alertnet/news/act-alliance-alert-tropical-storm-bopha-in-thephilippines/ http://www.science20.com/news_articles/supertyphoon_bopha_philippines-97930 (maklumat Bopha)

EPE 211 FALSAFAH PENDIDIKAN


(ROSELAWATI BT MUHAMMAD) (E30203120298)

Langkah / Masa

Isi Pelajaran

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Aktiviti Guru Aktiviti Murid 1. Guru bertanyakan khabar murid-murid. 2. Guru meminta murid-murid berada di kerusi masing-masing dalam keadaan selesa. 3. Selepas itu,guru menayangkan slaid Powerpoint berkenaan ribut taufan.. 4.Guru meminta murid memberi perhatian. 4. Guru bersoal jawab dengan murid untuk mengetahui pengetahuan sedia ada murid dan mencungkil idea murid tentang ribut taufan.. 5. Guru menjelaskan tajuk pengajaran yang akan diajar paa hari ini. 1. Murid memberi respons dan memberi pendapat tentang ribut.

Impak/Catatan

Permulaan / 1.Tayangan slaid Set Induksi (3 minit) gambar-gambar kejadian ribut taufan. (rujuk lampiran 1) Soalan Guru : Apakah yang kamu nampak? Jawapan : Ribut Taufan Kemusnahan Soalan Guru : Menagapakah kejadian ini berlaku? Andaian Jawapan: Akibat fenomena/kejadian alam.

Strategi/Teknik : Menyoal KB : Menghubung kait

BCB : Mendengar dengan aktif BBB : Slaid Powerpoint gambar-gambar ribut taufan.

EPE 211 FALSAFAH PENDIDIKAN


(ROSELAWATI BT MUHAMMAD) (E30203120298)

Langkah / Masa Langkah 1 Pencetusan Idea (10 minit)

Isi Pelajaran

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Aktiviti Guru Aktiviti Murid 1.Murid memberi tumpuan tentang penerangan guru. 2.Murid-murid menjawab soalan guru. 3.Murid dalam kumpulan berbincang tentang kesan-kesan taufan di Filipina . 4.Ketua kumpulan membentangkan hasil perbincangan secara lisan.

Impak/Catatan

Pengenalan tentang Taufan dan Ribut Taufan Bopha di Filipina menggunakan slaid PowerPoint. (Lampiran 2) Soalan Guru : 1.Apakah itu Taufan? 2.Bagaimanakah Taufan berlaku? Jawapan Murid : 1. Angin bertiup dengan kencang. 2.Kejadian Alam

1.Guru menerangkan tentang kejadian taufan menggunakan perisian PowerPoint 2.Guru bersoaljawab dengan murid berkaitan kesan taufan terhadap Negara Filipina. 3. Guru meminta murid berada dalam kumpulan. 4.Guru meminta murid-murid berbincang tentang kesan-kesan taufan. 5.Guru meminta murid melaporkan secara lisan.

KB : Mengimbas kembali, Menghubungkait BCB : Bercerita dan berbincang BBB : Komputer,LCD Slaid powerpoint KP : Verbal-linguistik, Interpersonal Nilai : Kasih-sayang Disiplin Ilmu : Pendidikan Moral KBKK : Berfikir untuk menjana idea

EPE 211 FALSAFAH PENDIDIKAN


(ROSELAWATI BT MUHAMMAD) (E30203120298)

Langkah / Masa Langkah 2 Penstrukturan semula Idea (15 minit)

Isi Pelajaran

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Aktiviti Guru Aktiviti Murid 1.Murid melayari internet untuk mendapatkan maklumat tentang Taufan Bopha di Filipina 2.Murid dalam kumpulan berbincang dan membuat peta minda.

Impak/Catatan

Kesan-kesan taufan dan melayari internet.

1. Guru meminta murid berada dalam kumpulan. 2.Guru meminta murid berbincang dalam kumpulan dan melayari internet dengan membuka laman web (TUGASAN 1) 3. Guru meminta murid membuat peta minda menggunakan perisian MS PowerPoint berkaitan kesan Ribut taufan Bopha di Filipina dengan menggunakan SmartArt (TUGASAN 2)

Pendekatan : Berpusatkan murid Kaedah : Kerja berkumpulan Penerangan KB : Membanding beza Menilai BCB : Berbincang BBB : komputer KP : Intrapersonal Verbal-linguistik

EPE 211 FALSAFAH PENDIDIKAN


(ROSELAWATI BT MUHAMMAD) (E30203120298)

Langkah / Masa Langkah 3 Aplikasi Idea (10 minit)

Isi Pelajaran

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Aktiviti Guru Aktiviti Murid 1.Wakil kumpulan membentangkan hasil perbincangan. 2.Ahli kumpulan yang lain akan membanding bezakan jawapan.

Impak/Catatan

Perbincangan Kumpulan Pembentangan hasil Perbincangan

1.Guru membimbing murid menyiapkan tugasan. 2.Guru meminta wakil kumpulan membentangkan tugasan dengan perisisan Powerpoint. 3.Guru menilai hasil kerja murid.

Pendekatan : Berpusatkan murid Kaedah : Kerja berkumpulan Penerangan KB : Membanding beza Menilai BCB : Berbincang BBB : komputer KP : Intrapersonal NILAI : Kerjasama

EPE 211 FALSAFAH PENDIDIKAN


(ROSELAWATI BT MUHAMMAD) (E30203120298)

Langkah / Masa Langkah 4 Penilaian (5 minit)

Isi Pelajaran

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Aktiviti Guru Aktiviti Murid 1.Murid menyiapkan lembaran kerja yang diberikan oleh guru. .

Impak/Catatan

Lembaran kerja

1.Guru mengedarkan lembaran kerja kepada setiap orang murid.

Pendekatan : Berpusatkan guru dan murid Pembelajaran secara individu. Kaedah : Penumpuan Nilai : Menghargai Bersyukur

Penutup (2 minit)

Rumusan isi pelajaran. Aspek Sosial Soalan Guru : Bagaimana perasaan kamu tentang pengalaman pembelajaran hari ini? Jawapan: 1.Berasa seronok melayari internet. 2. Sedih melihat kemusnahan yang berlaku. 3.Bersyukur kerana Negara kita selamat dari ribut taufan .

1.Guru menyoal murid tentang perkara yang dipelajari. 2.Guru menerapkan nilai-nilai murni.

1.Murid memberi respon terhadap soalan guru.

Pendekatan : Berpusatkan guru dan murid Kaedah : Penumpuan Nilai : Menghargai Bersyukur KBKK : Merumus dan idea mengaitkan

dengan pelajaran hari ini.

EPE 211 FALSAFAH PENDIDIKAN


(ROSELAWATI BT MUHAMMAD) (E30203120298)

LAMPIRAN 1

EPE 211 FALSAFAH PENDIDIKAN


(ROSELAWATI BT MUHAMMAD) (E30203120298)

EPE 211 FALSAFAH PENDIDIKAN


(ROSELAWATI BT MUHAMMAD) (E30203120298)

NEW BATAAN, Filipina 5 Dis. - Jumlah korban Taufan Bhopa yang melanda Filipina semalam, meningkat kepada 270 orang hari ini, manakala beratus-ratus yang lain dilaporkan masih hilang ketika pasukan penyelamat bertungkus-lumus menjalankan operasi mencari dan menyelamat. Taufan Bhopa yang membawa angin kencang sekuat 210 kilometer sejam, melanda selatan kepulauan Mindanao awal pagi semalam, menumbangkan pokok-pokok dan memusnahkan beberapa buah kediaman, sebelum menuju ke Laut China Selatan. Jurucakap kerajaan, Leftenan Kolonel Lyndon Paniza berkata, 241 orang masih hilang di kawasan pergunungan di sini. Seramai 81 penduduk juga dilaporkan maut berhampiran wilayah Davao Oriental dan 15 kawasan lain. Setiausaha Kebajikan Sosial, Corazon Soliman menyifatkan, kemusnahan yang disebabkan oleh Bhopa sebagai yang paling buruk dalam tahun ini. "Kemusnahan yang berlaku amat dahsyat dan hanya beberapa bangunan masih berdiri kukuh di bandar Cateel. "Kita perlu memasuki kawasan yang terjejas teruk dengan segera bagi menyalurkan bantuan seperti ubat- ubatan, pakaian bersih dan yang paling penting, khemah perlindungan kerana kebanyakan mangsa kehilangan tempat tinggal," katanya. Taufan ganas itu turut menyebabkan banjir kilat dan tanah runtuh di bandar ini. Dalam pada itu, sebahagian daripada Mindanao masih terputus bekalan elektrik dan talian telefon, selain kekurangan bekalan makanan serta air bersih. Bhopa merupakan taufan ke-16 yang melanda Filipina pada tahun ini. - AFP

Artikel Penuh: http://www.utusan.com.my/utusan/Luar_Negara/20121206/lu_01/270terkorban-Taufan-Bhopa#ixzz2EHxN4ylD Utusan Melayu (M) Bhd

EPE 211 FALSAFAH PENDIDIKAN


(ROSELAWATI BT MUHAMMAD) (E30203120298)

BIBLIOGRAFI Abd. Rahim Abd. Rashid (2000) Wawasan & Agenda Pendidikan. Kuala Lumpur : Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd. Yaakub Isa ( 1994 ). Guru Yang Efektif . Pahang : Jawatan Kuasa Perayaan Hari Guru Peringkat Negeri Pahang. Mok Soon Sang (Jan 2012) Falsafah dan Pendidikan di Malaysia . Selangor: Penerbitan Multimedia Sdn. Bhd. Mok Soon Sang (2008) Ilmu Pendidikan Untuk KPLI edisi ketiga . Selangor: Penerbitan

EPE 211 FALSAFAH PENDIDIKAN


(ROSELAWATI BT MUHAMMAD) (E30203120298)

Multimedia Sdn. Bhd. (2012). Bab 3 Modul Falsafah Pendidikan . Kuala Lumpur: Asia e University. (2012). Bab 4 Modul Falsafah Pendidikan . Kuala Lumpur: Asia e University. http://en.wikipedia.org/wiki/Information_technology_in_India

http://ms.wikipedia.org/wiki/Arab_Saudi http://en.wikipedia.org/wiki/Rub%27_al_Khali http://coronadopos.pbworks.com/w/page/595870/Rub%20Al-Khali%20B http://www.youtube.com/watch?v=KDGL8xm07dE

EPE 211 FALSAFAH PENDIDIKAN


(ROSELAWATI BT MUHAMMAD) (E30203120298)