Anda di halaman 1dari 9

GMGA 2023 DASAR AWAM

1.0

PENDAHULUAN

Cybernetics and system dynamics : impacts on public policymenyampaikan permasalahan kajian yang mencukupi bagi memberi gambaran mengenai situasi masalah dengan terperinci. Penyelidik menceritakan secara umum konteks kajian yang dijalankan iaitu adalah untuk mengkaji keadaan seni dan amalan dua helai pemikiran yang terkandung dalam kedua-dua disiplin sibernetik dan sistem dinamik. Ini mempunyai banyak persamaan dalam segi falsafah asas mereka tetapi yang telah menyimpang ketara dari segi penonton dan mereka permohonan praktikal. Kajian ringkas teori kedua-dua sibernetik dan sistem dinamik diberikan yang kemudiannya diikuti oleh kajian separa sastera dan perihal beberapa aplikasi praktikal kedua-dua disiplin dalam arena dasar awam. Selain itu, maklumat dan hasil dapatan maklumat lepas mencukupi dan menjelas isu yang hendak dikaji. A review of the contribution made by each discipline in the public policy field adalah kajian yang dikaji oleh penulis

menyalurkan banyak maklumat yang penting serta mambantu penyelidik untuk menjalankan kajian mengenai Cybernetics and system dynamics: impacts on public policy. Tambahan lagi, sesebuah kajian perlu mempunyai pernyataan masalah. Penyataan masalah wujud apabila masalah-masalah kajian yang disimpulkan berdasarkan latar belakang. Pernyataan masalah adalah merupakan perkara yang amat penting di dalam melaksanakan sesuatu masalah. Bagi kajian Cybernetics and system dynamics : impacts on public policy ini pernyataan masalah dinyatakan dengan jelas iaitu sejauh mana berjayanya cybernetics and system dynamics dalam dasar awam. Adakah sibernatik dan dinamik sistem falsafah yang dibangunkan dari
209301

GMGA 2023 DASAR AWAM

falsafah yang akan menjadi akademik dan praktikal disiplin untuk berurusan dengan situasi dunia sebenar? Objektif kajian mempunyai perkaitan rapat dengan pernyataan masalah. Kebiasaanya objektif perlu berdasarkan permasalahan kajian/pernyataan masalah atau pun persoalan kajian. Objektif kajian ini dapat membayangkan bagaimana variable kajian diukur dan dianalisis. Selalunya, di dalam bidang penyelidikan, penyelidik akan memberi objektif secara umum dan khusus. Objektif khusus adalah merupakan hala tuju khusus yang menentukan pengukuran variable dan analisis data yang bakal digunakan. Objektif kajian Cybernetics and system dynamics :

impacts on public policy ialah untuk menilai sejauh manakah keberkesanaan keduadua sibernetik dan dinamik dapat dibangunkan dari falsafah menjadikan akademik dan praktikal disiplin. Selain itu, objektif kajian ini adalah bertujuan untuk memahami pemahaman tingkah laku keseluruhan sistem dan struktur yang bertentangan dengan kaedah reduksionis yang cenderung untuk mendapatkan pemahaman oleh pemeriksaan komponen individu sistem. Seterusnya, sesebuah kajian atau proses penyelidikan memerlukan

kepentingan kajian/penyelidikan. Kepentingan kajian merujuk kepada sumbangan hasil penyelidikan kepada bidang ilmu, amalan dan juga polisi. Kadangkala ia dipanggil signifikan kajian. Kepentingan kajian dalam Cybernetics and system dynamics : impacts on public policy adalah mengenal pasti persamaan antara kedua-dua disiplin yang memahami bagaimana maklumat disampaikan dalam sistem, untuk meggambarkan punca dan kesan dalam sistem yang kompleks dengan melihat maklumbalas dan mengenalpasti cabaran-cabaran yang dihadapi oleh sibernatik dan dinamik berdasarkan langsung daripada dokumen Kerajaan UK.

209301

GMGA 2023 DASAR AWAM

Limitasi kajian adalah untuk menerangkan skop kajian dari segi konsep, metodologi, responden, tempat, masa untuk menemui, responden dan sebagainya. Di dalam kajian Cybernetics and system dynamics : impacts on public policy konsep banyak berkaitan dengan peperiksaan pemilihan kajian kes. Terdapat lima kajian dinamik dan sibernatik dijalankan untuk mengaji kajian ini. Metodologi pula mempunyai dua perkara utama iaitu ia membandingkan dan kontras dinamik dan sibernatik dan ia menjalankan satu kajian karya yang diterbitkan berkaitan dengan dasar awam di kedua-dua kawasan untuk memudahkan perbandingan. Definisi operasional bertujuan untuk penerangan-penerangan yang telah dirumuskan berasaskan sorotan literatur mengenai variabel-variabel kajian. Definisi operasional adalah merupakan definisi ukuran yang nyata dan boleh diukur oleh penyelidik. Dari kajian Cybernetics and system dynamics : impacts on public policy tiada penilaian langsung perbandingan jenis ini sebelumnya telah ditutup. Nilai kertas ini terletak implikasi praktikal seperti yang disebutnya.

2.0

SOROTAN LITERATUR

Kajian Cybernetics and system dynamics : impacts on public policy menerangkan kedua-dua sibernetik dan dinamik sistem falsafah atau telah dibangunkan dari falsafah yang telah menjadi akademik dan praktikal disiplin untuk berurusan dengan situasi dunia sebenar. Penyelidik menerangkan kedua-duanya mempunyai

sokongan biasa dalam bahawa mereka mengkaji situasi untuk memahami pemahaman tingkah laku keseluruhan sistem dan struktur yang bertentangan dengan kaedah reduksionis yang cenderung untuk mendapatkan pemahaman oleh

209301

GMGA 2023 DASAR AWAM

pemeriksaan komponen individu sistem. Kedua-dua pendekatan yang boleh dan diarahkan pada dasar awam tetapi kertas ini menunjukkan bahawa terdapat perbezaan yang ketara dalam penekanan, terutamanya dalam maklum balas , dimensi duniawi dan struktur gelung digunakan secara meluas dalam sistem dinamik. Kajian Cybernetics and system dynamics : impacts on public policy menurut pandangan penulis, sibernetik tidak bersetuju dengan definisi mudah tunggal dan ia ditakrifkan oleh cara penerangan beberapa ciri-ciri yang paling penting. Bermula dengan konsep maklum balas yang dengan sendirinya boleh dianggap sebagai satu cara untuk berkomunikasi dalam beberapa cara antara dua atau lebih objek. Ia adalah dalam sifat maklum balas bahawa proses tersebut mempunyai objek yang bertindak ke atas objek lain yang menerima komunikasi awal. Ini komunikasi dari penerima sebagai tindak balas kepada perbuatan pemula dipanggil maklum balas. Geyer (1995), mengaji kajian ini dengan lukisan sempadan untuk menggambarkan sistem. Satu rasa subjektiviti proses melukis sempadan sistem yang disediakan oleh beliau iaitu cara sempadan sistem telah disediakan adalah jelas pemerhati bergantung kepada masa dan yang paling penting masalah bergantung. Sistem dinamik juga tidak mempunyai definisi yang universal dipersetujui, bagaimana terdapat telah banyak cubaan untuk menyediakan ini sebagai contoh : satu kaedah yang ketat penerangan penerokaan kualitatif dan analisis sistem kompleks dari segi proses, maklumat, sempadan organisasi dan strategi yang memudahkan pemodelan simulasi kuantitatif dan analisis bagi reka bentuk struktur sistem dan kawalan. Coyle (1996) menerangkan sistem dinamik dalam dua cara iaitu satu kaedah menganalisis masalah di mana masa adalah satu faktor penting

209301

GMGA 2023 DASAR AWAM

dan yang melibatkan kajian bagaimana sistem boleh dipertahankan terhadap atau dibuat untuk mendapat manfaat daripada kejutan yang jatuh ke atasnya dari dunia luar. Sistem dinamik adalah bahawa cabang teori kawalan yang memperkatakan dengan sistem sosio-ekonomi dan bahawa cabang sains pengurusan yang memperkatakan dengan masalah kawalan. Literatur-literatur yang digunakan dalam kajian Cybernetics and system dynamics : impacts on public policy ini adalah terkini iaitu dalam sepuluh tahun kebelakangan dan ada yang dianggap klasik. Selain itu, literatur yang digunakan dalam kajian ini adalah boleh dipercayai kebenarannya. Antara, literatur yang digunakan dalam kajian ini adalah dinamik pengangkutan bandar, kesihatan, pendidikan dan sebagainya untuk mengaji kajian tersebut. Rasional kepada sorotan literatur ini ialah bagi membandingkan dapatan kajian lepas dengan dapatan kajian Cybernetics and system dynamics : impacts on public policy bagi memastikan penyelidik boleh mengkaji perubahan dan persamaan yang berlaku antara sibernetik dan sistem dinamik.

3.0

METODOLOGI KAJIAN

Rekabentuk kajian perlu diterangkan dengan terperinci mengenai bagaimana kajian akan dilaksanakan. Rekabentuk kajian adalah bertujuan untuk menentukan supaya kajian yang dijalankan mempunyai halatuju yang terperinci, seperti yang dinyatakan sebelum ini rekabentuk kajian mempunyai pelbagai jenis sama ada kualitatif dan kuantitatif. Cybernetics and system dynamics : impacts on public policy kajian ini mengunakan rekabentuk kajian kualitatif.
209301

GMGA 2023 DASAR AWAM

Kajian ini mempunyai dua perkara utama iaitu ia membandingkan dan kontras sibernatik dan sistem dinamik dan ia menjalankan satu kajian karya yang diterbitkan berkaitan dengan dasar awam di kedua-dua kawasan untuk memudahkan perbandingan. Instrumen Kajian dijelaskan dengan terperinci terutama sekali dalam pengukuran variable-variable kajian dan skala yang digunakan. Sebagai contoh sibernatik dan sistem dinamik, penyelidik mengaji kajian ini dengan lima kajian kes bagi sistem dinamik dan sibernatik. Bagi sistem dinamik lima kajian kes adalah dinamik pengangkutan bandar, pelajaran, kesihatan, perikanan dan pengurusan pelajaran tinggi. Manakala, bagi sibernatik lima kajian kes adalah cybersyn, pelajaran, maklumbalas krisis persatuan bangsa-bangsa bersatu, kerajaan dan liberasasi. Kajian yang menggunakan kajian kes dinamik pengangkutan bandar menggunakan sistem dinamik sebagai asas dan menarik langsung pada kerja awal Forrester. Selepas meletakkan asas bagi apa yang kemudianya menjadi dikenali sebagai sistem dinamik dengan industri dinamik. Forrester membangunkan kepentingan dalam model yang lebih luas isu-isu sosial yang terhasil dalam bandar dinamik model yang telah terus berkembang ke dalam peperiksaan ekonomi dunia dan interaksi dengna penduduk. Satu metodologi komposit telah digunakan dan tiga keperluan dasar pengangkutan telah diperiksa iaitu akses majikan kepada tenaga kerja yang sesuai, akses tenaga kerja untuk pekerjaan yang sesuai dan akses perniagaan kepada pembekal, pasaran dan antara satu sama lain. Ashby (1964) cuba untuk mendapatkan pandangan dan pemahaman yang lebih mendalam tentang pendidikan British yang lebih tinggi dengan menggunakan
209301

GMGA 2023 DASAR AWAM

prinsip sibernetik kawasan itu. Kaedah pengumpulan data yang digunakan dalam kajian Cybernetics and system dynamics : impacts on public policy ialah pemerhatian dan mengkaji kaji projek. Kaedah analisis data hendaklah dihuraikan dengan menerangkan ujian statistik yang digunakan. Analisis data harus sesuai bagi menjawab objektif-objektif kajian. Cybernetics and system dynamics : impacts on public policy, kajian ini menggunakan analisis data kualitatif, penerangan mengenai bagaimana kategori, tema yang terbentuk dan mengenalpasti petikan-petikan daripada pemerhatian dan kajian terhadap kes kajian sebagai bukti-bukti bagi menerangkan hasil kajian.

4.0

HASIL KAJIAN DAN PERBINCANGAN

Hasil Kajian Cybernetics and system dynamics : impacts on public policy menyatakan kertas diakhiri dengan kajian sumbangan yang dibuat oleh setiap disiplin dalam bidang polisi awam. Ia menarik kesimpulan bahawa kedua-dua disiplin mempunyai dan terus membuat sumbangan penting kepada pemahaman yang lebih mendalam bukan linear kerumitan membangunkan dasar awam yang dilihat sebagai sememangnya kompleks dan kawasan serabut. Analisis yang dibentangkan ia mungkin boleh untuk menarik keluar satu cara untuk menggabungkan kedua-dua sibernetik dan sistem dinamik dalam fesyen sinergistik. Pembentangan hasil kajian sangat mencukupi kerana ia menerangkan hasil kajian dengan konsep serta mudah difahami oleh pembaca. Perbincangan hasil kajian juga logik kerana hasil kajian disokongi oleh anggaran, statistik dan ada juga yang dikaitkan dengan sorotan literatur seperti dapatan kajian lepas.

209301

GMGA 2023 DASAR AWAM

5.0

KESIMPULAN

Kesimpulan kajian Cybernetics and system dynamics : impacts on public policy ini adalah konsisten dengan dapatan kajian. Ini adalah kerana daripada kajian ini mendapati kedua-dua disiplin sibernetik dan sistem dinamik mempunyai beberapa keturunan biasa dan mengekalkan banyak ciri-ciri yang sama. Untuk luar, ia mungkin kelihatan bahawa terdapat lebih banyak persamaan antara kedua-dua disiplin daripada ada memisahkan mereka. Implikasi atau cadangan yang diberi dari kajian Cybernetics and system dynamics : impacts on public policy ini adalah berasaskan dapatan kajian. Sebagai contoh, terdapat lebih banyak persamaan antara sibernetik dan sistem dinamik daripada biasanya diakui Kesimpulan dibuat selepas pembentangan dan perbincangan hasil dapatan kajian Cybernetics and system dynamics : impacts on public policy adalah mencukupi.

209301

GMGA 2023 DASAR AWAM

BIBLIOGRAFI Mat Tjaz Mulej (2006), Systems Cybernetics & Innovations. Emerald group publishing. J.A. Tenreiro Machado (2009), Intelligent engineering systems & computational cybernetics. Emerald group publishing. Markus Schwaninger (2008), Intellignet Organizations : powerful models for systematic management. Emerald group publishing Sytrisno Hadi (1967), Methodologi research. Jajasan Penerbitan. Modul Methodologi, Universiti Putra Malaysia

209301