Anda di halaman 1dari 4

ETIKA ISLAM

A. Unsur Pokok Ajaran Islam : 1. Aqidah 2. Syariah 3. Akhlak Akhlak : Sifat yang tertanam dalam jiwa, yang menimbulkan segala aktivitas secara wajar dan alamiah, tanpa memerlukan analisis dan pertimbangan yang mendalam, yang tercermin dalam perbuatan nyata, baik atau buruk B. Sumber Akhlak 1. Al-Qur'an: )4: ( "Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang luhur " (QS. Al-Qalam:4). )12: ( "Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik" (Al-Ahzab:21) 2. Al-Hadits: ) ( "Sesungguhnya aku diutus (oleh Allah) untuk menyempurnakan akhlak mulia" (HR. Muslim). ) ( "Sesempurna-sempurna iman seorang mukmin adalah yang paling baik budi pekertinya dan paling baik pergaulannya terhadap isterinya (HR. Tirmidzi).

C. Puncak Berakhlak 1. Irsyad : Dapat membedakan antara yang haq dan batil 2. Taufik : Perbuatan kita sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulullah 3. Hidayah : Gemar melakukan yang baik dan terpuji serta menghindari yang buruk dan tercela. D. Klasifikasi Akhlak 1. Akhlak Karimah: a. Ash-Shabru b. Al-Amanah c. Al-Awfu d. Al-Syaja'ah e. Al-Qana'ah 2. Akhlak Madzmumah: a. Al-Ananiyah b. Al-Khiyanah c. Al-Dhulmu d. Al-Ghibah e. Al-Hasadu

f. At-Tawadlu' g. At-Tadharru' h. At-Ta'awun i. Al-Haya'u j. Al-Ihsan f. Hubbud Dunya g. Al-Hiqdu h. Al-Fawahisy i. Al-Bukhlu j. Al-Ghadhabu

E. Akhlak Terhadap Allah 1. Bribadah dan mengabdi kepada-Nya : )65: ( "Dan Aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku" (Adz-Dzariyat:56) 2. Berlaku Ihsan kepada-Nya: ) (

"Hendaklah kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihatNya, dan jika kamu tidak melihat-Nya, sesungguhnya Dia melihatmu" (Al-Hadits). F. Akhlak Terhadap Manusia 1. Akhlak terhadap diri sendiri: a. Memelihara kesucian hati (Asy-Syams: 9) b. Memelihara kebersihan jasmani (At-Taubah: 108) c. Meningkatkan frofesionalisme (Al-Mujadilah: 11) d. Memelihara kerapian diri (Al-A'raf: 31) 2. Akhlak terhadap Seasama Muslim a. Rendah hati, penuh hormat, tidak takabbur : )88: ( "Dan rendah hatilah kamu terhadap orang-orang yang beriman" (Al-Hijr: 88). b. Tidak buruk sangka, tidak mencari-cari kesalahan orang lain dan tidak menggunjing (Al-Hujurat 12). c. Mengucapkan salam, memenuhi undangan, memberi nasehat, mendoakan yang bersin, menengok yang sakit, dan mengantarkan jenazah ( HR. Muslim). G. Akhlak terhadap Lingkungan 1. Menjaga kelestarian alam baik flora maupun fauna, dengan memelihara keseimbangan eko system yang ada (QS. ArRuum: 41) 2. Memperlakukan binatang dengan baik (hadits Bukhari Muslim), tentang wanita masuk neraka karena mengurung binatang sampai mati. H. Aktualisasi Akhlak

1. Dalam Kata : Santun, Salam, Senyum ( 3M ) 2. Dalam Tingkah laku : Sopan, Sosial, Sigap ( 3M ) 3. Dalam Bekerja : Selektif, Segera, Selesai ( 3M ) 4. Dalam bergaul : Sahabat, Silaturrahmi ( 2M ) I. Tolok Ukur Akhlak 1. Meneladani Allah SWT dengan segala sifat-sifat-Nya 2. Meneladani akhlak Rasulullah SAW