Anda di halaman 1dari 16

REPASO

1 A ENERXIA INTERNA DA TERRA DE CMO SE FORMOU A TERRA . ENERXA INTERNA DA TERRA

O CALOR INTERNO DA TERRA PROVEN a.-Dun reactor nuclear que hai no ncleo NIFE b.-Das reaccins csmicas c.-Da formacin do Sol, dos choques que recibe doutros asteroides e da radiacin dos elementos qumicos radiactivos que hai na Terra OS PROCESOS XEOLXICOS INTERNOS DBENSE A a.-A chuvia e ventos b.-as elevadas temperaturas e presins que hai no interior da Terra c.-Os diversos climas DEBUXA O ESQUEMA DA PXINA 119 DO LIBRO DE TEXTO ANTIGUO

CITA OS FENMENOS XEOLICOS QUE SON CONSECUENCIA DOS PROCESOS XEOLXICOS INTERNOS 1 2 3

4 5 Formacin dalgns tipos de rochas e a sas deformacins FAI UN ESQUEMA (PAX 120) DESDE PANXEA ATA A SITUACIN ACTUAL DOS 5 CONTINENENTES

RESUMEN DA TEORIA DE WEGENER DE DERIVA CONTINENTAL (PAX 121) (RESPOSTA A ACTIVIDADE 5)LIBRO ANTIGUO

DEBUXA O ESQUEMA DAS CAPAS QUE FORMAN A CORTIZA TERRESTRE (PAX 121)LIBRO VELLO

TIPOS DE PLACAS LITOSFRICAS

10

QUE SON AS CORRENTES DE CONVECCIN?. (ACTIVIDADE 7). FAI UN ESQUEMA DAS MESMAS. LIBRO VELLO

11

RESUMEN DA TECTNICA DE PLACAS (PAX 124). EXPLICA COMO XURDIU A PENINSULA IBRICA. LIBRO VELLO

12

RELACIONA

PLACAS QUE SE AFASTAN PLACAS QUE COLIDEN ENTRE SI PLACAS QUE SE DESPRAZAN UNHA CON RESPECTO A A OUTRA

SUBDUCCIN TERREMOTOS DORSAIS OCENICAS 13

RESUMEN DE PRODUCTOS DUN VOLCAN (PAX 125)LIBRO VELLO

14

TIPOS DE VOLCNS (Pax 126). FAI TAMN UN DEBUXO DE CADA UN

15

VULCANISMO ATENUADO (126). LIBRO VELLO DEFINE a) FUMAROLA b) FONTES TERMIS c) GEYSERES

16

MAPA DE ESPAA DO VOLCANISMO (127)

17

INTENSIDADE DOS TERREMOTOS (128).LIBRO VELLO

ESCALA RICHTER

EFECTOS

18

ELEMENTOS DUN TERREMOTO (128) FAI ESQUEMA.LIBRO VELLO

19

IMPORTANCIA CINTIFICA DAS ONDAS SISMICAS PARA COECER O INTERIOR DA TERRA (129).LIBRO VELLO

20

PREDICION VOLCNICA E PREVENCIN VOLCNICA( 130)

PREDICIN

PREVENCION

21

PREDICION VOLCNICA E PREVENCIN SISMICA (131)

PREDICIN

PREVENCION

22

ROCHAS ESXENAS: SON AS SEDIMENTARIAS ORIXINADAS POLOS AXENTES XEOLXICOS EXTERNOS Esquema e resume pax. 144

23

ROCHAS ENDXENAS: DBENSE MOVEMENTO DAS PLACAS E PODEN SER MAGMTICAS E METAMFICAS (PAX 144) AS MAGMATICAS DEBENSE: AS METAMORFICAS DBENSE

24

ROCAS IGNEAS OU MAGMTICAS (145)

DEBUXA E CLASIFICA EN PLUTNICA OU VOLCNICA GRANITO DIORITA

PUMITA

BASALTO

25

ROCHAS METAMRFICAS ESQUEMA DUN CUBO SEDIMENTARIO (146)

METAMORFISMOS SEDIMETNARIOS IMPORTANTES ROCHA ORIXINARIA ROCHA METAFORMICA SEDIMENTARIA ORIXINADA

26

O CICLO DAS ROCHAS PROVOCADO POLOS AXENTES XEOLXICOS EXTERNOS E POLOS MOVEMENTOS DAS PLACAS LITOSFRICAS. ESTE CICLO O CONXUNTO DE PROCESOS QUE TEEN LUGAR NA LITOSFERA E QUE TRANSFORMAN UNHAS ROCHAS NOUTRAS (147). FAI UNE ESQUEMA http://xermanprieto.blogspot.com.es/2013/06/formacion-derochas.html#.UbDIDkD0GFk

Esquma do CICLO DAS ROCHAS

27

PARAGAS SOLAR

Por qu SE QUENTA A AUGA QUE HAI NO RECEPTOR TRMICO?

28

SINALA ONDE SE FORMAN AS ROCHAS, MAGMTICAS, AS SEDIMENTARIAS E AS METAMRFICAS

29

31

ESCRIBE A TEMPERATURA INTERNA DA TERRA EN CADA CAPA QUE DIFERENZA HAI ENTRE A TECTONICA DE PLACAS E A TEORIA DE DERIVA CONTINENTAL DE WEGENER? http://xermanprieto.blogspot.com.es/2013/06/tectonica-deplacas.html#.UbC_lUD0GFk

32

RESUME EN 4 LIAS O SEGUINTE VIDEO DO PLANETA TERRA http://xermanprieto.blogspot.com.es/2013/06/tectonica-de-placas-dinamica-dela.html#.UbDB5UD0GFk http://xermanprieto.blogspot.com.es/2013/06/tectonica-de-plcas-plumas-delmanto.html#.UbDEDED0GFk Qu DESCUBREU DAN MAKENZIE? http://xermanprieto.blogspot.com.es/2013/06/tectonica-de-placas-yterremotos.html#.UbDGIkD0GFk CAL A CAUSA DO CAMPO MAGNTICO TERRESTRE? http://xermanprieto.blogspot.com.es/2013/06/terremotos.html#.UbDG-kD0GFk CAL A ORIXE DOS SISMOS? http://xermanprieto.blogspot.com.es/2013/06/terremotos_4.html#.UbDHSkD0GFk CAL A DIFERENZA ENTRE HIPOCENTRO E HIPOCENTRO?

33

34

35

36

37

38

http://xermanprieto.blogspot.com.es/2013/06/ondassismicas.html#.UbDIa0D0GFk VERDADEIRO OU FALSO 1.-As ondas ssmicas dan informacin do interior da Terra 2.-As ondas P son transversais 3.-As ondas S poden ser Love ou Rayleigh 4.-As ondas S son Transversais 5.-As ondas S propganse a partir do hipocentro. 6.-As ondas Love sacuden a cortiza como se fose unha alfombra Fai un esquema de como se forman os mares.

39

http://xermanprieto.blogspot.com.es/2013/06/tsunami.html#.UbDLZkD0GFk a) Qu un tsunami? b) Fai un esquema dun Tsunami

40

http://xermanprieto.blogspot.com.es/2013/06/produtosvolcanicos.html#.UbDL1kD0GFk

Explica a imaxe de arriba

41

http://xermanprieto.blogspot.com.es/2013/06/formacion-de-rochasmagmaticas.html#.UbDMtkD0GFk 1.-Explica que tipos de rochas magmticas hai indicando a diferenza entre elas.

2.-O granito e o basalto son. Verdaeiro ou falso. a) volcnicas b) plutnicas c) sedimentarias d) magmticas 42 http://xermanprieto.blogspot.com.es/2013/06/formacion-de-rochasmetamorficas.html#.UbDNaUD0GFk 1.-De onde proceden os materiais que serven para formar as rochas metamrficas? 2.-Que magnitudes precisan eses materiaies para que se formen?

43

http://xermanprieto.blogspot.com.es/2013/06/minerais-erochas.html#.UbDQmED0GFk Verdadeiro ou falso. 1.-Os minerais son conxuntos de rochas 2.-As rochas son conxuntos de minerais. 3.-Os minerais definense por caractersticas comns como cristalizacin, densidade, dureza, brillo, sabor pero cada un deles presenta propiedades distintas 4.- Todos los minerales minerales se caracterizan porque son slidos homogneos de composicin qumica definida, inorgnicos, naturales cuyos tomos normalmente se ordenan en el espacio para formar cristales. 5.-O granito unha rocha formada polos minerais, CUARZO, FELDESPATO E MICA BIOTITA CICLO DAS ROCHAS. RESUME O VIDEO SEGUINTE http://xermanprieto.blogspot.com.es/2013/06/minerais-erochas.html#.UbDQmED0GFk PONLLE NOME

44

45

http://xermanprieto.blogspot.com.es/2013/06/minerais-erochas.html#.UbDQmED0GFk

46 El ambar es un mineraloide originado a partir de resina vegetal fosilizada proveniente de conferas de hace millones de aos. Es una sustancia dura, liviana y quebradiza cuya composicin vara dependiendo del rbol del que proviene. En ocasiones, aparecen en su interior burbujas de aire, gotas de agua, partculas de polvo o pequeos seres vivos como insectos. Estas inclusiones proporcionan una gran cantidad de informacin a los cientficos pues de esta manera, sobre como era la vida hace millones de aos.

Imagen 6. Fuente ISFTIC bajo licencia Creative Commons.

Recientemente, se ha encontrado en El Soplao (Cantabria) el mayor yacimiento europeo de mbar con ejemplares que poseen bioinclusiones del Cretcico (hace 110 millones de aos). Se puede decir tambin que es una rocoide formada por el mineraloide ambar. EXPLICA si el petrleo es como el ambar y describe como se forma

47

1.-A imaxe seguinte a) un mineral b) unha rocha c) una rocha volcnica

2.-VERDADEIRO OU FALSO a.-A auga un mineral b.-A sal comn un mineral c.-o sulfado da via non mineral d.-o azucre un mineral