Anda di halaman 1dari 12

SEJARAH ASAL USUL MASYARAKAT KADAZANDUSUN MELALUI SUMBER LISAN (CERITA) DAN FORUM Edited By: Fred Apat

(mrfred85@gmail.com) PRAKATA Kepada para pembaca, hasil nu kilan dan tulisan dalam artikel ini adalah dipetik dan disesuaikan oleh penulis daripada forum-forum yang ada dinyatakan sumber-sumbernya dan tidak melalui kaji an yang mendalam. Tujuan penulisan umum ini hanyalah sejarah asal untuk usul men ghimpunkan pendapat tentang muzik berunsurkan tradisional, corak kehidupan masya rakatnya, tarian tradisional dan kemuncak bagi pemartabatan warisan budaya Kadaz andusun ialah Perayaan Pesta Kaamatan yang diadakan pada setiap tahun. Dalam asp ek asal-usul, lagenda dan perkembangan suku kaum Kadazandusun menjelaskan tentan g kelahiran kaum Kadazandusun dan lagenda kelahiran kaum ini bermula dari "Nunuk Ragang" sehinggalah kepada perkembangan dan penyebaran sukukaum ini ke seluruh pelusuk negeri Sabah yang telah banyak mempengaruhi sosio budaya mereka mengikut tempat yang baru, contohnya dari aspek bahasa dan corak kehidupan mereka. Mengi kut statistik, 1.0 PENGENALAN KADAZANDUSUN merupakan kumpulan etnik (bumiputera) yang terbesar di Negeri Sabah. Masyarakat ini merupakan golongan petani, tetapi dengan perkembangan sosio- ekonomi yang dicapai oleh negara Malaysia sekarang, masyarakat ini beransur-ansur beralih ke bidang perkhidmatan, perniagaan dan per tanian moden. Sebelum Sabah merdeka melalui Malaysia, masyarakat Kadazandusun di kenali sebagai Dusun, iaitu nama yang diberi oleh orang luar kepada mereka. Sete lah mencapai kemerdekaan, mereka menggunakan nama "Kadazan" secara rasmi sebagai identiti mereka. Tetapi, oleh 'kerana masih terdapat etnik dari pedalaman yang berpendirian mendukung identiti "Dusun", istilah "Kadazan" dan "Dusun"dipersatuk an menjadi Muzik tradisi yang ditonjolkan dalam kaum ini amat menarik dan unik. Alat-alat dan bunyi-bunyian tradisional ini banyak terdapat dalam suku kaum Kada zandusun dan ianya berpotensi untuk diwarisi Banci pada tahun 1991 menunjukkan b ahawa dari jumlah 1,8 juta orang penduduk Sabah, terdapat 372;089 orang Kadazand usun. Anggaran jumlah penduduk Kadazandusun pada tahun1994 bertambah menjadi 433 ,600 orang, yang mana ianya terbahagi dalam dua kumpulan etnik iaitu Kadazandusu n dan Murut./Sebilangan besar dari mereka terdapat di daerah Penampang, Putatan, Kawang, Papar, Kimanis, Bongawan, Beaufort, Kuala penyu, Tuaran, Tamparuli, Kot a Belud, Kota Marudu, Kudat. Pitas, Labuk Sugut, Paitan, Telupid, Ranau, Tambuna n, Keningau, Tenom, Sook, Pensiangan dan Ulu Kinabatangan. Menurut Persatuan Keb udayaan Kadazandusun Sabah tarikan oleh generasi muda kini. Antara lain alat-ala t muzik tradisi yang popular ialah gong, sompoton, kulintangan, togunggu atau to gunggak, bungkau, pumpuak, sundatang, suling, turali, tongkungon dan lain-lain l agi. Disebabkan masyarakat Kadazandusun ini memiliki pelbagai budaya yang unik m engikut etnik tertentu maka corak hidup mereka juga berbeza mengikut tempat tert entu. Kebanyakan corak kehidupan mereka ini dipengaruhi oleh adat resam penduduk setempat. Adat resam inilah yang mempengaruhi corak kehidupan masyarakat Kadaza ndusun sesuatu kawasan. Dalam setiap upacara rasmi ataupun perayaan tertentu, ta rian tradisional suku kaum Kadazandusun sering menjadi daya dan kemeriahan majli s tersebut. Setiap etnik dalam Kadazandusun mempunyai tarian tradisinya sendiri. Corak tarian tradisional ini dipengaruhi oleh sosio budaya kawasan tertentu. Ke muncak bagi pemartabatan warisan budaya sukukaum Kadazandusun dan kesenian serta keunikannya ialah menerusi Perayaan Pesta Kaamatan yang diraikan pada setiap 30 dan 31 Mei setiap tahun. Dalam perayaan ini,berbagai acara menarik dan juga bud aya kaum Kadazandusun yang ditonjolkan dan dipamerkan. Antara lain acara yang bi asanya menjadi tarikan dalam Perayaan TAHUKAH ANDA?? Sesungguhnya, kaum Kadazand usun ini memiliki banyak budaya yang boleh diwarisi contohnya dari segi asal-usu l, lagenda dan perkembangan suku kaum Kadazandusun, bahasa, pakaian tradisional, Kadazandusun merupakan satu kelompok masyarakat etnik peribumi yang terbesar di Sabah yang dikenal juga sebagai suku kaum Dusun. Suku kaum Dusun ini sebahagian besarnya tinggal di Bahagian "Kadazandusun" untuk memupuk dan menyatupadukan se mangat "kesatuan" di kalangan mereka. Dari aspek bahasa, perbezaan loghat, sebut an dan ejaan banyak dipengaruhi mengikut etnik tertentu. Contohnya, sebutan dan ejaan sukukaum Kadazandusun dari satu daerah dengan daerah lain di negeri sabah adalah berlainan tetapi masih membawa erti dan makna yang sama. Pakaian tradisi ini pula berbeza mengikut kawasan dan sosio budaya sukukaum Kadazandusun. Dalam aspek ini, tumpuan diberikan kepada corak pakaian dalam perayaan tertentu. Setia p etnik dalam Kadazandusun mempunyai pakaian tradisinya sendiri. terdapat lebih

kurang 40 etnik yang terdapat dalam suku kaum Kadazandusun. Masyarakat Dusun dan Kadazan (KadazanDusun) ke dalam satu Penulisan yang lebih m udah dibaca, agar setiap orang dapat memikirkan logik dan kebenarannya. (KDCA) dan di dalam perlembagaannya, Kadazandusun merujuk kepada empat puluh etn ik seperti berikut: Bonggi,Lingkabau,Nabai,Tatana,Bundu,Liwan,Paitan,Tangara,Dum pas,Lo bu,Pingas,Tidong,Gana, Lotud, Rumanau,Tindal,Garo,Lundayo, Rungus, Tobilu ng,Idaan, Makiang,Sinobu, Tolinting,Kadayan,Malapi, Sinorupu,Tombonuo,Kimaragang ,Mangkaak,Sonsogon,Tuhawon,Kolobua n,Minokok,Sukang,Tutung,Kuijau, Murut, Sungai , Bisaya Kesemua etnik ini mempercayai bahawa mereka berasal dari Nunuk Ragang,i aitu satu petempatan perkampungan awal Kadazandusun Tompios yang dalam terletak daerah di Kawasan Ranau. (http://www.idesa.net.my/modules/news/article.php?storyid=896) 1

Pantai Barat, Pedalaman, dan Pantai Timur Sabah. Kelompok-kelompok Dusun tersebu t terdiri daripada 12 suku yang dikenali sebagai suku Dusun Papar, Dusun Putatan , Dusun Penampang, Dusun Ranau, Dusun Lotud, Dusun Kiau, Dusun Rungus, Dusun Tag as, Dusun Tempasuk, Dusun Tambunan, Dusun Tatana, dan Dusun Tungku atau Begahak. Suku-suku kaum Dusun bermukim di kawasan yang berasingan serta menggunakan dial ek yang berlainan, tetapi tidak timbul masalah kekangan komunikasi antara satu s uku dengan suku yang lain, lantaran ciri-ciri budaya yang dikongsi berdasarkan w arisan bersama. Terdapat suku kaum Dusun di Sabah yang dikenali dengan nama 'Kad azan'. Pada mulanya 'Kadazan' turut diklasifikasi sebagai bangsa yang sama serum pun dengan 'Dusun'. Apabila dimensi politik dilibatkan untuk mengelaskan suku-su ku tersebut, keadaan menjadi tidak menentu. Bangsa Kadazan dan Dusun berkongsi b ahasa dan budaya serupa, meskipun dengan perbezaan dalam dialek. Hal Yang membez akan bangsa Kadazan dan Dusun adalah disebabkan faktor kedudukan geografi tempat tinggal mereka. Bangsa Kadazan, menduduki tanah delta yang landai, yang sesuai untuk sawah pertanian, manakala bangsa Dusun pula, biasanya menduduki kawasan-ka wasan berbukit dan bergunung-ganang di pendalaman Sabah. Perkataan "Kadazan" ber maksud "Kedai". Ini mengambarkan bahawa bangsa Kadazandusun ini menghuni dikawas an bandar-bandar, yang terdapat kedai-kedai, pendekkata kaum Khadazandusun ialah bangsa "Dusun" yang hidup didalam bandar. Dalam sebutan bahasa Malaysia ia dise but "Kekedaian" ataupun "Kekedazan" dalam bahasa dusun. Secara teorinya kaum ini sepatutnya hanya dipanggil bangsa "Dusun" dan bukannya Khadazandusun, memandang kan mereka ini adalah dari suku kaum yang sama. 2.0 LAGENDA NUNUK RAGANG Catatan yang lengkap mengenai Nunuk Ragang sudah lama hilang namun apa yang masih tingg al hanyalah teori-teori para ahli Sains Sosial dan cerita legenda. Nunuk Ragang merupakan satu kaitan yang rapat dalam membuka lembaran sejarah yang dikaitkan d engan masyarakat KadazanDusun. Melalui beberapa kajian yang dilakukan oleh beber apa pengkaji budaya, telah berjaya membongkar asal usul masyarakat KadazanDusun. Masyarakat KadazanDusun mempercayai bahawa nenek moyang mereka berasal dari sat u tempat yang bernama Nunuk Ragang yang bermakna Pohon Ara berwarna merah. Tempat tersebut terletak di satu kawasan hulu Labuk yang pada masa sekarang terletak di Daerah Ranau. Nunuk Ragang dikatakan mempunyai dua buah sungai iaitu Sungai Liw agu dan Sungai Gelibang. Sungai-sungai ini mengalir ke arah timur Ranau dan juga Tambunan. Sungai-sungai ini memainkan peranan penting sebagai laluan utama perp indahan beramai-ramai masyarakat KadazanDusun ke seluruh pelosok tempat di Neger i Sabah. Menurut sumber cerita lisan yang diperolehi daripada masyarakat Kadazan Dusun itu sendiri, pokok atau pohon Ara tersebut adalah sebesar enam depa lingku ngan tangan yang memeluknya, daundaun yang merimbun pula dapat melindungi di baw ahnya sebanyak tujuh buah pondok kecil masyarakat KadazanDusun dahulu kala yang bersaiz 240 kaki persegi. Pada mulanya, nenek moyang mereka hidup bebas dan menikmati limpahan rezeki yang ada di sekeliling mereka. Tetapi lama-k elamaan apabila penduduk di tempat itu semakin ramai dan bertambah sesak serta p encarian makanan pun bertambah sukar, ketua mereka telah memerintahkan pahlawanpahlawannya pergi mengembara dan mencari kawasan-kawasan penempatan baru yang le bih sesuai dan mempunyai sumber makanan yang lebih banyak. Ekoran daripada penge mbaraan yang dilakukan oleh pahlawan-pahlawan inilah, mereka akhirnya telah menemui pelbagai tempat dan teru s menceritakan tentang penemuan yang telah mereka perolehi. Maka, berlakulah pen ghijrahan secara beramai-ramai dan dalam beberapa kumpulan yang diketuai oleh pa hlawan-pahlawan tadi dan sekaligus menjadi penyebab terjadinya pemisahan dan pen yelerakan orang-orang KadazanDusun seperti mana yang ada pada masa sekarang. Seb enarnya, jika dilihat daripada konteks masyarakat, Nunuk Ragang ini adalah satu tanda kemunculan kaum KadazanDusun yang ada di Sabah ini dan secara tidak langsu ng menjadikan budaya ini begitu unik sekali. Ini hanya disebabkan oleh sebatang pohon ara yang besar yang dijadikan sebagai tempat berlindung dan akhirnya telah berkembang dan terciptanya sebuah kaum yang besar dan kaya dengan pelbagai seni kebudayaan yang tersendiri iaitu kaum KadazanDusun. Seharusnya sejarah kemuncul an awal kaum KadazanDusun ini dipelihara rapi dan perlu diturunkan dari satu gen erasi kepada generasi yang lain. Perspektif masyarakat kini terhadap lagenda Nun

uk Ragang adalah pelbagai. Menurut Pengarah Kebudayaan Kesenian dan Pelancongan Negeri Sabah, Encik Chua Tek Luwi, masyarakat mempunyai perbezaan pendapat menge nai proses pengembangan kaum KadazanDusun ini. Selain itu, tanpa disedari ekoran daripada perkembangan ini secara tidak langsung menyumbang kepada perpecahan ke pada kaum KadazanDusun. Namun, perpecahan ini bukanlah menjurus kepada perpecaha n yang negatif tetapi ini secara tidak langsung telah menyumbang kepada kewujuda n kepelbagaian cara hidup dan juga bentuk etnik yang berlainan dalam kaum Kadaza nDusun itu sendiri. Bagi perspektif golongan muda pula, mereka ini kurang dideda hkan dengan cerita-cerita Nunuk Ragang mahupun cerita lagenda yang lain. Golonga n muda kini tidak begitu mengenali ataupun mengetahui lagenda yang ada di Sabah. Hal ini berlaku disebabkan pendedahan yang amat terhad oleh golongan tertentu s elain daripada kurangnya minat dari golongan muda itu sendiri. Oleh itu, adalah menjadi tanggungjawab bersama untuk memperkenalkan cerita dan juga lagenda Nunuk Ragang ini kepada mereka. Jika diamati keseluruhan cerita Nunuk ragang ini, sec ara simboliknya ia menyampaikan mesej yang positif dari segi pembentukan perpadu an di kalangan masyarakat KadazanDusun. Oleh itu, sebagai ahli masyarakat Sabah, sudah menjadi satu kewajipan untuk menjaga dan meneruskan pewarisan budaya yang ada agar ia tetap kekal dalam nilai estetika kebudayaan masing-masing. 2

Lihat saja kepada cerita Nunuk Ragang ini, ia mempunyai nilai perumpamaan yang p erlu ditetliti kembali sekiranya kita inginkan perpaduan htm) 3.0 TEORI SAINS SO SIAL itu kekal dalam masyarakat kita. (http://www.pensabah.gov.my/SETIA/artikel/ lagenda_nunuk_ragang. Di kawasan muara percantuman dua batang sungai ini, terdap at sepohon pokok Kayu Ara (Nunuk). Saiz pokok Nunuk itu sangat besar dan sebahag ian daripada akar serta dahan-dahannya condong ke arah sungai Liwogu. Dahan-daha n dan akar terjuntai ke sungai, sangat sesuai sebagai tempat rekreasi seperti me manjat, bergayut, berteduh dan sebagainya. Penduduk di sini sangat ramai, ketika cuaca baik dan cahaya matahari memancar di ufuk barat dari jam 1.00 petang hing ga 4.00 petang, ketika itulah ramai penduduk Teori Pertama: Kaum Kadazandusun be rasal dari (tidak kira tua, muda, gadis, pemuda dan anak-anak dsb..) turun berma ndi-manda di sungai Liwogu, sementara yang lain memanjat, bergayutan serta ramai yang berjemur di atas dahan-dahan rendang Nunuk tersebut. Suasana demikian berl aku hampir pada setiap hari dan pada masa yang hampir sama, kecuali cuaca tidak baik atau sungai Liwogu ini banjir. Maka apabila seseorang melihat pokok Nunuk d alam suasana seperti itu dari jarak jauh, sama ada dari puncak bukit mahupun dar i sebarang sungai Liwogu, pemandangannya sangat menakjubkan. Pokok Sejarah lisan atau Cerita Legenda yang popular menunjukkan bahawa Kadazandusun berasal dari t empat ini - "NUNUK RAGANG". Tempat ini terletak di sebuah kawasan di sekitar mua ra pertemuan dua batang sungai iaitu sungai Kogibangan (dari arah kiri) dan Sung ai Kawananan (dari arah kanan) yang telah bercantuman menjadi sungai yang lebih besar, yang dinamakan Sungai Liwogu (Dalam dan Tenang). Kerana diliputi dengan " lembaga hidup yang kelihatan kemerahanmerahan" masing-masing dengan telatah dan perangainya. Di bawah pohon, di tebing sungai dan di atas sepanjang juntaian aka r Nunuk - penuh dengan lembaga itu. Pantulan warna ke "kemerahan" semakin menyer lah apabila cahaya matahari terpancar ke arah tubuh lembaga-lembaga itu. Oleh ya ng demikian, Nunuk itu kelihatan seolah-olah "merah" lalu ia dipanggil Nunuk Rag ang. (Aragang/Ragang(Bahasa Kadazandusun)=Merah. Tanggapan bahawa Nunuk itu Mera h atau Nunuk Ragang adalah kiasan bagi menggambarkan betapa ramainya manusia (le mbaga merah) yang bersenda ria di sekitar kawasan Nunuk ini. Sebenarnya, manusia yang ramai dikiaskan sebagai "warna merah" apabila dilihat dari jarak jauh dan bukanlah pokok Nunuk itu yang berwarna merah. Sejak itu, nama NUNUK RAGANG ini m enjadi "identity" rakyat Sabah yang mempercayai bahawa "asal-usul" mereka adalah dari kawasan ini. Tempat ini dikenali sebagai Pomogunan Nunuk 4.0 KEHIDUPAN MAS YARAKAT NUNUK RAGANG Masyarakat terawal Kadazandusun dikatakan telah menghuni te mpat ini dalam keadaan bebas, menikmati berbagai-bagai jenis bekalan makanan yan g mencukupi, baik makanan daripada hutan mahupun daripada sungai serta hasil dar ipada usaha pertanian. Keperluan hidup yang lain juga mudah diperolehi di sekeli ling perkampungan Nunuk Ragang ini. Kehidupan mereka aman dan damai, bersatu pad u, mogitabang-tabang, mogiuhup-uhup, otoluod, obinsianan, Nunuk kelihatan seolah -olah "aragang". Terdapat sekurang-kurangnya empat teori mengenai asal-usul kaum kadazandusun. 3.1 keturunan "Mongoloid" (Ivor H.N. Evans:1923 dan T.R. Williams : 1965); 3.2 3.3 3.4 Teori Kedua : Kaum Kadazandusun berketurunan Teori Ketiga : Kaum Kadazandusun adalah kacukan Teori Keempat : Kaum Kadazandusun adalah "Indo -Malayan" (T.R. Williams: 1965). kaum China (Ivor H.N. Evans:1923 dan Owen Rutte r:19220 keturunan orang purba Gua Madai. orulan, ohinomod, aparu, onimot, obingupus, okupi, obintinong, obingkanggau, obi ngopi, obintumbayaan, otorini, obinronok, opori, obiniangasan, obintudau, otuyu, osuau, mamantang, oining, opohawang, obulun om onitinginawo. Hidup yang tenang dan tenteram itu telah membolehkan mereka berfikir sambil menerokai "teknologi baru" bagi men ambah kecekapan, menamnbah dan memudahkan urusan serta meningkatkan kesejahteraa n hidup seharian. Bidang bidang yang diterokai antara lain ialah peralatan pakai an (seperti sinombiaka, tokuluk (sirung, linumbagai, golong, sinandang, limpogot, dll), peralatan pertanian (seperti ragus, basung, dangol, gagamas, kakali, guyudan, kisaran, tos ung, rilibu/raya dll). Peralatan perikanan (seperti tundalo, siud, bangkala,

tambong, bubu sawak dll), peralatan penternakan(lukug, gading dll ), peralatan m emburu (sopuk, tuwil, gaba, sungul, balatik, paliw, tandus, ramok, rungkasip, ta bpai, sodik, tungkakub, pimpig, tawos dll), peralatan muzik dan bunyi-bunyian (s eperti tagung, sompoton, turali, bungkau, suling pumpuak, dll), peralatan dan pr oduk-produk ekonomi(seperti Bohungon, Basung, kakanan, luping, sigup, sada toosi n, bilis, tipun, paha, tusi dll). Legenda Nunuk Ragang turut memuatkan cerita be rhubung dengan pengembara-pengembara China di kawasan Kinabatangan dan Labuk, di mana mereka dikatakan mempunyai beberapa siri pertemuan yang terawal dengan pen duduk-penduduk Nunuk Ragang. Ini diikuti Ragang, nama yang diambil bersempena dengan kewujudan pokok Nunuk, yang pada suatu ketika dahulu "merah" satu perlambangan menunjukkan betap a ramai manusia di tempat ini. Masyarkat Kadazandusun sehingga kini masih memper cayai bahawa pokok dan tempat Nunuk Ragang itu adalah "keramat" dan disegani. Un tuk memelihara sejarah lisan kaum Kadazandusun" Persatuan Kebudayaan Kadazandusu n Sabah (KDCA), pada tahun 1969 telah meminta bantuan daripada kerajaan negeri S abah untuk mendirikan sebuah Tugu Peringatan Nunuk Ragang yang telahpun siap dib ina pada 23 September, 1995. 3

dengan perkahwinan di antara anak perempuan Ketua orang 5.0 LAGENDA PESTA KAAMATAN Pesta Kaamatan atau "Magavau" dalam bahasa kada zan, Kadazandusun dengan seorang pahlawan China yang kaya. Sejak itu, penduduk Nunuk Ragang telah bertambah dengan banyaknya sehingga menyebabkan kesukaran untuk men dapatkan makanan dalam kawasan dan persekitaran dan perkampungan Nunuk Ragang. T ambahan pula penduduk.penduduk Nunuk Ragang sudah mula ingkar terhadap Tuhan Kep ercayaan mereka, iaitu Kinoingan dan tidak lagi mengamalkan adat-istiadat yang d iperturunkan kepada mereka sejak kaum Kadazandusun dicipta oleh Kinoingan. Ada y ang menceritakan bahawa akibat dari keengkaran dan pelanggaran agama, Kinoingan telah menghukum penghuni Nunuk Ragang sehingglah mereka sedar, insaf dan bertaub at mengenai kesilapan mereka itu. merupakan upacara perayaan khas untuk menghormati "Bambazon" iaitu semangat padi . Perayaan ini adalah amalan secara tradisi kaum kadazandusun sejak zaman berzam an. Perayaan "Magavau" ini biasanya diadakan selepas selesai menuai padi. Pesta Kaamatan yang kita rayakan dewasa ini telah diluluskan oleh Majlis Undangan Kera jaan Koloni sebagai Cuti Umum sejak tahun 1960 lagi. Beliau yang bertanggungjawa b untuk mengusulkan agar Pesta Kaamatan ini diisytiharkan sebagai Cuti Umum iala h Allahyaraham YAB Tun Haji Mohamad Fuad Stephens, SMN, PSM. SPDK, PNBS, bekas K etua Menteri Sabah yang pertama. Perayaan Kaamatan yang juga merupakan, perayaan Terdapat cerita di mana pada suatu hari, sedang mereka menanam padi huma(tidong) secara bergotong -royong (mogitatabang), tiba-tiba mereka dengar suara manusia dari dalam tanah, lalu merekapun mengorek tanah itu. Mereka dapati satu lubang y ang besar, penuh dengan manusia berbagai bangsa. Ketua manusia dari dalam tanah itu mengucapkan terima kasih atas pertolongan orang Nunuk Ragang kerana membebas kan mereka dari dunia di bawah bumi (Kolungkud). Ketua itu juga menerangkan hasr at mereka iaitu untuk mengambil alih semua kawasan perkampungan Nunuk Ragang ser ta persekitarannya. Hanya tujuh (7) bulan sahaja masa diberi kepada penduduk-pen duduk Nunuk Ragang untuk berhijrah dan meninggalkan kawasan Nunuk Ragang, Selepa s pemberitahuan orang-orang dan bawah bumi itu, keluarlah mereka beramai-ramai d an seterusnya menghilangkan diri. Selepas kejadian itu, ketua masyarakat Nunuk R agang mula diserang mimpi-mimpi ngeri. Pakar-pakar penterjemah mimpi semua berpe ndapat bahawa penduduk-penduduk Nunuk Ragang akan mengalami tujuh (7) jenis pend eritaan sekiranya mereka terus berdegil dan tidak mahu meninggalkan Nunuk Ragang .Tidak lama kemudian, sungai Liwogu dikatakan telah menghakiskan tebingnya dan p okok Nunuk Ragang mula tertumbang. Pada masa yang sama penyakit cacar "rakit" ya ng dahsyat mula menyerang penduduk Nunuk Ragang. Ketua kaum Kadazandusun itu kem udiannya membahagibahagikan orang-orangnya dalam tujuh (7) kumpulan lalu mengara hkan ketua-ketua kumpulan supaya pergi mengembara untuk mencari kawasan penempat an baru. Ketua kaum Kadazandusun itu pada mulanya diterbangkan oleh ayam besar y ang sakti, mula-mula ke Ranau kemudian ke Tambunan, Keningau, Kota Belud dan beb erapa tempat yang lain. Setiap kali ayam sakti itu tiba di sesuatu tempat ia aka n mengais-ngais serta meratakan kawasan itu sehingga menjadi satu dataran luas b agi menempatkan orang-orang Kadazandusun di kawasan itu. Semasa berhijrah. sunga

i-sungai tempatan telah dijadikan panduan kepada ketua-ketua pengembara dan romb ongan masingmasing menyebabkan mereka terpisah-pisah sebagaimana ia diperlihatka n oleh pecahan kesukuan kaum Kadazandusun di seluruh Sabah pada masa kini. Setia p kumpulan telah membentuk dan membangunkan penempatan masing-masing sambil memp erkukuhkan keunikan kemasyarakatan mereka sendiri. kebudayaan tahunan oleh masyarakat Kadazandusun dan amat sinonim dengan masyarak at petani, sebagai satu acara kesyukuran terhadap penghasilan padi pada tahun se masa. Idea untuk mengadakan sambutan ini mula dicetuskan oleh mendiang Orang Kay a Kaya (OKK) Sodomon selaku Ketua Anak Negeri Keningau pada tahun 1956. Selepas itu, semua ketua-ketua suku Kadazandusun dari pelbagai daerah mula menunjukkan r espon positif dan perayaan di peringkat negeri pertama kali diadakan pada 30 Jun 1 Julai 1960 di Padang SM St.Michael, Penampang. Selepas sekian lama, pada tahu n 1986, Kadazandusun Cultural Assocation (KDCA) memutuskan bahawa tarikh perayaa n kaamatan ditetapkan pada 30-31 Mei dan pelancaran perayaan pada 1 Mei. Perayaa n kaamatan mempunyai 2 unsur utama yang merupakan nadi dan identiti perayaan ini . Unsur pertama atau identiti utama ialah pemujaan semangat padi, yang dikenali sebagai Magavau (restoration ceremony). Masyarakat Kadazandusun mempercayai baha wa padi mempunyai semangat yang dikenali sebagai Bambarayon. Kepercayaan ini timbu l ekoran cerita lagenda tentang Kinoringan (tuhan) yang mengorbankan anak peremp uannya yang tunggal iaitu Huminodun, yang telah dibunuh, dibelah 7 dan ditanam. Kemudian tumbuhlah pokok padi yang membolehkan manusia boleh hidup. Mitos ini te lah menjadi lagenda masyarakat Kadazandusun turun temurun yang menyebabkan timbu lnya kepercayaan terhadap semangat padi serta keajaiban angka 7. Pemujaan ini di kendalikan oleh Bobolian, yang dikatakan mempunyai kemampuan berkomunikasi denga n alam ghaib. Upacara magavau yang sinonim dengan istilah moginakan, secara simb oliknya bertujuan berterima kasih, memohon kemaafan (sekiranya ada padi/beras ya ng disia-siakan) serta harapan agar hasil padi pada masa akan datang lebih baik. Ratu Kaamatan atau Unduk Ngadau juga merupakan identiti perayaan Kaamatan. Sela ri dengan upacara Magavau yang timbul ekoran kepercayaan terhadap Bambarayon, ma ka Unduk Ngadau tidak dapat dipisahkan dalam perayaan ini. Pertandingan ini adal ah bagi mengingati lagenda Huminodun, yang telah dikorbankan oleh Kinoringan dem i manusia di muka bumi. Huminodun dibelah 7, ditanam dan kemudian tumbuhlah poko k padi, yang menjadi makanan ruji hampir seluruh dunia. Itulah sebabnya angka 7 dianggap angka keramat bagi Kadazandusun, bahkan kini wujud 7 istilah bagi padi iaitu Som-puun, Son-guas, Son-rawoh, Son-gi-ih, Son-wawar, Som-putul dan 4

Som-bilod. Simboliknya, Unduk Ngadau yang diambil dari perkataan Tunduk do Tadau mencerminkan gadis Kadazandusun yang lemah lembut tetapi tegas/berani, berketra mpilan, berpendirian dan berperanan dengan baik dalam masyarakat. Kini, setelah hampir 50 tahun Kaamatan dirayakan secara rasmi, sambutan ini telah menghadapi b eberapa penyesuaian dengan pengisian acara seperti Sugandoi, Tarian Tradisi, Suk an Tradisi, Pameran dan sebagainya bagi menjadikan lebih menarik dan sosial. Dalam konteks negara, sejak tahun 2001, Kaamatan telah disambut di peringkat kebangsa an, yang merupakan pengiktirafan terhadap Kadazandusun secara menyeluruh. Cabara n utama Kaamatan pada masa kini ialah dengan wujudnya unsur-unsur commercialitat ion, iaitu motivasi Kaamatan yang salah . KDCA berketetapan bahawa Kaamatan kini telah menjadi milik masyarakat Malaysia, tetapi haruslah dengan motivasi yang ikh las, berpaksikan semangat konoringan dan huminodun. (http://gerbangpitas.blogspo t.com/2008/05/perayaankaamatan.html) Mitos Asal-Usul Kaamata Mitos 1 (http://anj unglarik.blogspot.com/2008/06/dusunkadazandusun-siri-sabah-2.html) Terdapat bany ak sebutan perkataan Magavau ini mengikut dialek dan lokasi suku kaum Dusun. Wal au bagaimanapun ianya tetap membawa maksud yang sama. Menurut cerita lisan, Kino ingan(Dewa) dan isterinya Suminundu mempunyai seorang anak perempuan yang bernam a Huminodun. Untuk menyelamatkan orang-orang Dusun daripada kebuluran kerana tid ak mempunyai makanan yang mencukupi, maka Kinoingan terpaksa mengorbankan anak k esayangan mereka Huminodun. Huminodun dibunuh dan mayatnya dikubur menurut adat istiadat selengkapnya. Kononnya, mayat Huminodun itu telah mengeluarkan berjenis -jenis benih tumbuhan yang menjadi makanan utama kepada kaum Dusun. Salah satu b enih tumbuhan itu ialah padi. Oleh kerana sebahagian dari mayat Huminodun itu me ngeluarkan benih padi, maka wujudlah kepercayaan bahawa padi itu mempunyai seman gat yang diberi nama "Bambazon". Bermula dari kejadian inilah orang-orang Dusun memulakan upacara Pesta Kaamatan(Pesta Menuai). Perayaan seumpama ini dirayakan dengan harapan agar rezeki yang akan datang bertambah baik dan lumayan. Upacara penghormatan terhadap semangat padi yakni padi-padi yang selesai dituai dan tela h selamat dimasukkan ke dalam ketawai/tangkob (bekas tempat menyimpan padi). Sel ain itu, perayaan Pesta Kaamatan ini juga mengingatkan masyarakat kita Kaum akan Dusun rasa akan penghargaan Dewa dan penghormatan yang sanggup Kinoingan binatang-binatang ternakan turut musnah. Dalam mengharungi malapetaka alam itu, beberapa orang kampung didatangi mimpi yang serupa. Kononny a mala petaka yang menimpa mereka akan berakhir jika seorang perempuan cantik ya ng berhati mulia dapat dijadikan korban kepada batu itu. Hebohlah orang-orang ka mpung memperkatakan tentang mimpi itu. Maka Tok Ketua pun memanggil anak-anak bu ahnya ke balai, lalu berbincang tentang mimpi berkenaan. Walau bagaimanapun, mer eka tidak sampai hati untuk mengorbankan nyawa manusia. Keputusan berdasarkan pe rsetujuan ramai itu telah didengar oleh si Kinomulok, anak gadis Tok Ketua. Seca ra senyap-senyap Kinomulok menyusup ke kawasan batu yang kian membesar itu lalu terserempak dengan beberapa orang bobolian(pendeta). Si Kinomulok bertanya kepad a mereka akan kebenaran firasat mimpi yang diheboh-hebohkan itu dan Bobolian men giakannya. Gadis yang cantik dan berhati mulia itu tidak sanggup membiarkan oran g kampungnya menderita apatah lagi mati kebuluran. Dia menawarkan diri untuk dij adikan korban tetapi orang-orang kampung yang berada di kawasan batu itu menolak tawarannya. Tiba-tiba kedengaran bunyi guruh yang amat kuat diiringi kilat sabu ngmenyabung. Dengan tidak semena-mena si Kinomulok telah disambar petir. Tubuhnya bercerai-berai. Kononnya darahnya bertukar menjadi padi. Giginya menjadi jagung

manakala isinya pula menjadi timun. Pada malam selepas kejadian tersebut, orangorang kampung bermimpi bertemu dengan si Kinomulok. Dia berpesan agar orangorang kampung menghadiahkan tujuh tangkai padi kepadanya setiap kali selepas musim me nuai padi. Dia juga meminta agar pokok jagung dan timun ditanam di bendang atau di sawah padi. Sebab itulah sehingga kini jagung dan timun masih ditanam di bend ang dan di sawah padi. Kononnya, selepas si Kinomulok disambar petir baharulah b atu itu berhenti membesar dan lembah kembali subur. Adalah dipercayai batu itu i alah Gunung Kinabalu yang ada sekarang. Masyarakat Dusun juga percaya roh si Kin omulok telah menjelma dalam bentuk Bambarayon yang menjadi semangat padi. Bambar ayon ialah sejenis burung layanglayang yang berjambul. Secara alamiah, Bambarayo n atau burung layang-layang tidak memakan padi. Serangga merupakan makanan utama nya. Di samping itu, burung layang-layang sering kelihatan berterbangan di kawas an bendang dan sawah padi. Dengan demikian gerak tari Sumazau juga telah dikaitk an dengan Bambarayon yang dianggap oleh suku kaum Dusun sebagai samangat padi. 5 .1 mengorbankan anak kesayangannya Huminodun untuk menyelamatkan orang-orangnya sup aya tidak mati kebuluran. Mitos 2 (http://anjunglarik.blogspot.com/2008/06/dusun Asal Usul Magavau Terdapat banyak sebutan perkataan Magavau ini mengikut dialek dan lokasi suku kaum Kadazandusun. Walau bagaimanapun ianya tetap membawa maksud yang sama. Menurut cerita lisan, Kinoingan (Tuhan ) dan isterinya Suminu ndu mempunyai seorang anak perempuan yang yang bernama mencukupi, Huminodun. mak a Untuk menyelamatkan terpaksa orang-orang Kadazandusun daripada kebuluran keran a tidak mempunyai makanan Kinoingan mengorbankan anak kesayangan mereka Huminodu n. Huminodun dibunuh dan mayatnya dikubur menurut adat istiadat selengkapnya. Ko nonnya, mayat Huminodun itu telah mengeluarkan berjenis-jenis benih tumbuhan kad azandusun-siri-sabah-2.html) Dikisahkan, masyarakat Dusun pada zaman silam tingg al di suatu lembah yang subur. Pada satu hari berlakulah satu kejadian yang ganj il, dimana segumpal batu telah tumbuh di satu kawasan dalam lembah tersebut. Kia n hari batu itu kian membesar. Kian hari kian panas pulalah cuaca di lembah itu. Akhirnya lembah yang subur itu kering kontang akibat ditimpa bencana kemarau. T anam-tanaman serta 5

yang menjadi makanan utama kepada kita sekarang. Salah satu benih tumbuhan itu i alah padi. Oleh kerana sebahagian dari mayat Huminodun itu mengeluarkan benih pa di, maka wujudlah kepercayaan bahawa padi itu mempunyai semangat yang diberi nam a "Bambazon".Bermula dari kejadian inilah orang-orang Kadazandusun memulakan upa cara Pesta Kaamatan ( Pesta Menuai ) seperti yang kita rayakan dewasa ini. Peray aan seumpama ini mengharapkan agar rezeki yang akan datang bertambah baik dan lu mayan. Upacara penghormatan terhadap semangat padi yakni padi-padi yang selesai dituai dan telah selamat dimasukkan ke dalam ketawai ( Tangkob ) iaitu bekas tem pat menyimpan padi. Selain itu, perayaan Pesta Kaamatan ini juga mengingatkan sa nggup kita akan rasa anak penghargaan kesayangannya dan penghormatan untuk masya rakat Kaum Kadazandusun akan Penciptanya ( Kinoingan ) yang mengorbankan Huminod un menyelamatkan orang-orangnya supaya tidak mati kebuluran. 6.0 KESIMPULAN Pada dasarnya bangsa Kadazandusun bertutur bahasa Kadazandusun yang disandarkan pada dialek Bunduliwan dan diperkayakan dengan dialek-dialek etnik yang lain. Me skipun bahasa Kadazandusun mempunyai berbagai dialek berdasarkan dialek Bunduliw an, mereka saling mengerti di antara satu dengan lain. Bahasa Kadazandusun boleh dibahagikan dalam empat kumpulan dialek seperti berikut; Dialek Kadazandusun Pantai Barat Dialek Kadazandusun Pantai Timur DialekKadazand usun Utara Dialek Kadazandusun Pedalaman Radio dan surat khabar adalah dua media penting sebagai saluran untuk pengembang an Bahasa Kadazandusun 6