Anda di halaman 1dari 25

*Ukuran

1) Dalam topik Pengukuran, sebelum murid-murid belajar cara bagaimana menggunakan unit tidak

piawai yang seragam(uniform non-standards unit), mereka belajar cara mengukur dengan membuat perbandingan ukuran panjang, berat dan lain-lain. Apakah itu unit tidak piawai yang seragam? Berikan 2 contoh unit tidak piawai yang seragam.
Objek yg seragam/sama saiz atau jisim tetapi ianya bukan ukuran unit piawai. kiub multilink, bekas yogurt, straw minuman, batu, kulit kerang, batang sate, kekacang, blok, kiub

Ukuran
2) Senaraikan susunan arahan yang paling sesuai untuk mengajar murid-murid topik ukuran.

Jelaskan dengan contoh yang sesuai, bagaimana anda mengajar topik ukuran berdasarkan susunan di atas bagi setiap peringkat.
-Perbandingan (minta murid membandingkan objek yang berbeza panjangnya, manakah yang lebih panjang/pendek) - Pengukuran dengan unit tidak piawai (memperkenalkan unit tidak piawai, cth: klip kertas untuk mengukur suatu objek) - Perhubungan di antara unit ukuran piawai & tidak piawai ( memperkenalkan unit piawai cth: sentimeter, utk mencari perhubungan : 1 klip kertas bersamaan dengan berapa cm?) - Unit ukuran piawai dan penganggaran (Guna pembaris utk mengukur panjang objek dalam cm dan menjalankan aktiviti menganggar panjang sesuatu objek)

*Ukuran panjang
3) Ramlah berkata, Saya tidak dapat menentukan sama ada meja ini lebih panjang daripada almari itu. Saya tidak ada pembaris! Nyatakan salah konsep/ miskonsepsi Ramlah dan beri satu sebab untuk salahkonsep yang dipunyainya Cadangkan turutan aktiviti yang anda akan

rancangkan untuk murid-murid anda agar keadaan di atas tidak berlaku di kalangan mereka

Guna konsep perbandingan Guna unit tidak piawai yang seragam

*Ukuran Isipadu Cecair


4) Murid Tahun 4 ingin menyiasat kapasiti cecair yang dapat diisi dalam satu mangkuk.

Namakan satu unit tidak piawai dan satu unit piawai yang sesuai digunakan
Dalam siasatan mereka, didapati 5 mangkuk penuh

dengan air adalah sama dengan satu liter air. Tunjukkan algoritma yang anda gunakan untuk membimbing murid untuk menentukan jumlah bilangan mangkuk yang diperlukan untuk mengisi 700 ml air

Ukuran Kapasiti Cecair 5) Berikut merupakan satu hasil pembelajaran bagi Matematik KBSR

Mengukur dan Membandingkan isipadu cecair dengan menggunakan unit piawai


Terangkan satu aktiviti pengajaran-pembelajaran yang anda akan laksanakan untuk mencapai hasil pembelajaran tersebut dengan resos pembelajaran yang bersesuaian

Ukuran Timbangan Berat

6) Penukaran unit ukuran adalah sangat penting dan sentiasa diaplikasikan dalam kehidupan seharian
Jelaskan dengan contoh yang spesifik, satu

aktiviti pengajaran-pembelajaran yang berpendekatan konstruktivist yang anda akan gunakan untuk membimbing murid anda membina perhubungan 1 kg = 1000g

*Masa & Waktu

A -------------------- B 15 Mei 2012 (Sabtu) 16 Mei 2012 (Ahad) 8.30 am 3.00pm 7) Rajah menunjukkan masa yang diambil oleh Fadzli untuk bergerak dari bandar A ke bandar B. Berapakah lama perjalanannya? Nyatakan dua pengetahuan sedia ada yang perlu dikuasai oleh murid untuk menyelesaikan masalah di Mengira tempoh msa dalam unit jam & minit, atas? Menukar kuantiti masa dalam unit jam dan minit Nyatakan dua bahan bantu mengajar yang anda boleh gunakan untuk membantu murid menyelesaikan masalah tersebut
Garisan Masa, Jam Analog, (Time number line chart, time intervals and analogue clock)

Masa & Waktu


8) Dalam pengiraan tempoh masa antara dua tarikh, kekeliruan sentiasa timbul sekiranya masa mula dan masa akhir tidak dinyatakan secara eksplisit. Murid-murid kelihatan sukar untuk menjawab soalan berikut: Berapa harikah dari 30 Ogos 2011,10.30am hingga 31 Ogos 2011, 10.30am? 1 hari Berapa harikah dari 30 Ogos 2011 hingga 31 Ogos 2011?
2 hari

Sebagai seorang guru, bagaimana anda menerangkan

kepada murid untuk mendapat jawapan bagi dua soalan tersebut? Soalan dua - Andaian: masa mula & masa akhir 12.00am
(tengah malam) Pengiraan dengan/atau menggunakan Garisan Masa (Time line)

*Masa & Waktu


9) Cikgu Hon menggunakan masalah berikut untuk mengajar murid-muridnya cara mencari masa akhir bagi sesuatu peristiwa.

Jamuan hari jadi Faridah akan bermula pada 10.00 pagi dan dijangka akan berlangsung selama 4 jam. Bilakah jamuan hari jadi akan berakhir?
Cadangkan satu bahan bantu mengajar yang sesuai

digunakan? Terangkan bagaimana Cikgu Hon menggunakan bahan bantu yang dicadangkan tadi untuk membimbing muridnya menyelesaikan masalah di atas.

Masa & Waktu


10) Murid biasanya tidak dapat menggunakan satu model atau kaedah yang konsisten untuk menyelesaikan masalah secara berkesan terutamanya apabila berhadapan dengan jenis masalah seperti yg berikut:

Cari tempoh masa dari Hari Isnin 7.30 p.m. sehingga Hari Khamis 9.10 a.m.
Sebagai seorang guru Matematik, jelaskan bagaimana

anda dapat menggunakan nombor modular dan sistem 24-jam , atau kaedah lain yang sesuai, untuk membimbing murid anda dalam penyelesaian masalah di atas.

Penggunaan ICT dalam P&P


Pilih satu hasil pembelajaran daripada Huraian

Sukatan Pelajaran Matematik KBSR, nyatakan - Tahun, topik (ukuran panjang, timbangan berat, isipadu cecair, masa & waktu), hasil pembelajaran
Rancang dan laksanakan satu aktiviti P&P

dengan menggunakan resos ICT , cth: ITPs 2005, GSP

Aktiviti di luar bilik darjah


Pilih satu hasil pembelajaran daripada Huraian

Sukatan Pelajaran Matematik KBSR, nyatakan - Tahun, topik (ukuran panjang, timbangan berat, isipadu cecair, masa & waktu), hasil pembelajaran
Rancang dan laksanakan satu aktiviti P&P di

luar bilik darjah

Miskonsepsi / Salahtanggapan Kesukaran


Apakah miskonsepsi murid/pelajar dalam Pembelajaran

topik - Ukuran panjang - Timbangan berat - Isipadu Cecair - Masa & Waktu Beri contoh spesifik berkenaaannya Bagaimana anda dapat membantu murid / pelajar untuk mengatasi masalah tersebut?

Format
A : 20 soalan objektif
B : 4 soalan struktur C : 3 soalan esei (jawab 2)

Bidang Pembelajaran (Learning Areas)


Pengenalan kepada Ukuran Berat Mengukur & Membanding Berat Memahami perhubungan di antara Unit-unit bagi Ukuran Berat Operasi Tambah, Tolak, Darab dan Bahagi yang melibatkan Ukuran Berat Penyelesaian Masalah yang melibatkan Ukuran Berat Pengiraan Ukuran Berat guna dan aplikasi pengiraan yang melibatkan pecahan dalam masalah berkaitan dengan ukuran berat

Learning areas / outcomes


1) Introduction to Volume of Liquid 2) Measuring & comparing Volume of Liquid 3) Understand the Relationship between Volume of Liquid 4) Addition, Subtraction, Multiplication and Division involving Volume of Liquid 5) Solving Problems involving Volume of Liquid 6) Computation of Volume of Liquid - Use & apply fractional computation to problems involving Volume of Liquid

KBSR
Learning objectives 1 Understand, read & write vocabulary related to time 2 Understand the relationship between units of time 3 Add, subtract, multiply & divide units of time 4 Use & apply knowledge of time to find the duration yyyyyy 123456 / / / / / / / / / / / / / / / / /

P & P Bermakna
Kontekstual
Berhubung rapat dengan

kehidupan seharian murid Make sense - bermakna & boleh digunakan / aplikasi (10kg?10g?) Penganggaran (40kg?50kg?60kg)

Miskonsepsi / Salahtanggapan, Kesukaran


Perbandingan Pelajar tidak dapat kenalpasti objek yang

lebih berat /ringan antara 2 objek diberi Konsep Transitiviti A>B dan B>C, tetapi pelajar tidak dapat membuat deduksi yang logik bahawa A>C Konsep Pengekalan - pelajar beranggapan jisim akan berubah apabila bentuk berubah (isipadu cecair-bentuk bekas) Jisim ditentukan oleh isipadu Pelajar percaya bahawa kotak yang paling besar adalah kotak yang paling berat Perbezaan antara jisim dan berat. Berat sesuatu objek 1 kg (salah)

Miskonsepsi / Salahtanggapan, Kesukaran


Jisim ditentukan oleh isipadu Pelajar percaya bahawa

kotak yang paling besar adalah kotak yang paling berat Penghampiran pelajar tidak dapat menganggar jisim sesuatu objek Perhubungan antara dua unit jisim Pelajar tidak dapat menghubungkaitkan 1 kg = 1000g, justeru menghadapi masalah bagi pertukaran unit spt 4.75kg = 475g Bahasa pengantar Pelajar tidak memahami maksud istilah yang digunkan Membaca skala Pelajar salah anggap bahawa setiap selang pada alat penimbang adalah 1 unit Operasi Pelajar bermasalah dalam pelaksanaan 4 operasi asas , konsep pecahan & no.perpuluhan

Tahun 4 Penolakan unit-unit ukuran berat

Tahun 4 pendaraban unit-unit ukuran berat

Pertukaran unit
Kaedah Penambahan

2580 ml = 2000 ml + 560 ml = 1000 ml + 1000ml + 560 ml = 1 liter + 1 liter + 560 ml = 2 liter + 560 ml = 2 liter 560 ml Kaedah Penolakan 2560 ml - 2000 ml = 560ml 2560 ml = 2 liter 560 ml