Anda di halaman 1dari 7

Modul Cemerlang Geografi (Penggal 3) SET 1 2013

BAHAGIAN B: TOPIKAL 1
SOALAN STRUKTUR
1 (a) Terangkan maksud kemerosotan kualiti alam sekitar.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[3]
(b) Senaraikan dua impak aktiviti manusia terhadap alam sekitar fizikal.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[2]
(c) Terangkan maksud kemerosotan dan kepupusan sumber.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[3]
(d) Senaraikan dua sumber yang mengalami kemerosotan dan kepupusan.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[2]
2 Gambar di bawah menunjukkan berlakunyaan berlakunya fenomena kemerosotan kualiti alam sekitar.

Jabatan Geografi SMKPurun.

Modul Cemerlang Geografi (Penggal 3) SET 1 2013


(a) Berdasarkan gambar di sebelah, nyatakan fenomena tersebut.
________________________________________________________________________________
[1]
(b) Senaraikan tiga punca berlakunya fenomena 2(a).
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[3]
(c) Jelaskan dua impak fizikal yang dihasilkan oleh fenomena 2(a).
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[4]
(d) Kejadian fenomena 2(a) boleh dikurangkan melalui tindakan undang-undang. Jelaskan pernyataan
ini.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[2]
3 (a) Terangkan maksud pemanasan global.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[2]
(b) Senaraikan elemen yang terdapat di dalam ruang atmosfera sehingga menyebabkan berlakunya
fenomena pemanasan global.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[2]
(c) Jelaskan kesan pemanasan global terhadap sistem hidrologi di dalam persekitaran manusia.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[2]

Jabatan Geografi SMKPurun.

Modul Cemerlang Geografi (Penggal 3) SET 1 2013


(d) Jelaskan dua impak sosial yang mungkin berlaku kesan daripada pemanasan global terhadap
manusia.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[4]

Jabatan Geografi SMKPurun.

Modul Cemerlang Geografi (Penggal 3) SET 1 2013


BAHAGIAN B: TOPIKAL 2
SOALAN STRUKTUR
1 (a) Terangkan maksud konsep pengurusan alam sekitar.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[3]
(b) Menguatkuasakan undang-undang merupakan salah satu cara untuk memelihara alam sekitar.
Senaraikan dua akta yang berkaitan dengan pemeliharaan alam sekitar.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[2]
(c) Sebagai individu yang mencintai alam sekitar, anda juga boleh menguruskan alam sekitar dengan
baik. Jelaskan pernyataan itu.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[3]
(d) Jika alam sekitar tidak dipelihara dengan baik, boleh membawa kemusnahan kepada alam sekitar
pada masa kini dan akan datang. Jelaskan pandangan anda tentang pernyataan itu.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[2]
2 Carta pai di bawah menunjukkan kualiti air sungai di kawasan X pada tahun 2012.
Kualiti air di sungai di kawasan X tahun 2012

Petunjuk
Bersih
Sedikit tercemar
Tercemar
Sangat tercemar

Jabatan Geografi SMKPurun.

Modul Cemerlang Geografi (Penggal 3) SET 1 2013


(a) Buat anggaran peratus kualiti air sungai di kawasan X pada tahun 2012.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[3]
(b) Jelaskan dua punca berlakunya pencemaran sungai di kawasan X.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[4]
(c) Manusia boleh mengurangkan pencemaran sungai jika mengubah budaya dan pandangan terhadap
pembuangan sampah. Jelaskan pernyataan ini.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[3]
3 Gambar di bawah merupakan kawasan hutan yang telah ditebang secara berlebihan.

Jabatan Geografi SMKPurun.

Modul Cemerlang Geografi (Penggal 3) SET 1 2013


(a) Senaraikan tiga punca hutan ditebang di Malaysia.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[3]
(b) Jelaskan dua langkah pemuliharaan hutan yang boleh dijalankan untuk mengurangkan masalah
penebangan hutan secara berlebihan.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[4]
(c) Sebagai pelajar, anda boleh menjalankan kempen bagi mengekalkan kewujudan hutan yang ada.
Jelaskan pernyataan ini.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[3]
4 (a) Terangkan maksud pembangunan lestari.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[3]
(b) Jelaskan dua langkah pemeliharaan yang dikaitkan dengan pembangunan lestari di Malaysia.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[4]
(c) Peranan pihak swasta dikatakan amat penting untuk mencapai matlamat pembangunan lestari.
Jelaskan pernyataan ini.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[3]
Jabatan Geografi SMKPurun.

Modul Cemerlang Geografi (Penggal 3) SET 1 2013


5 (a) Senaraikan tiga aspek yang boleh diusahakan untuk mencapai pembangunan lestari di Malaysia.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[3]
(b) Jelaskan dua aktiviti manusia yang boleh dilaksanakan secara pembangunan lestari melalui aspek
perancangan strategik.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[4]
(c) Sejak awal lagi terdapat beberapa perbincangan pada peringkat dunia berkaitan dengan
pembangunan lestari. Jelaskan pernyataan ini.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[3]
6 (a) Senaraikan tiga daripada lapan prinsip pembangunan lestari.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[3]
(b) Prinsip ke-5 pembangunan lestari ialah mengorientasikan semula teknologi dan kaedah pengurusan
risiko. Prinsip ini telah dilaksanakan dan dicapai di Malaysia. Jelaskan pernyataan ini.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[3]
(c) Sejauh manakah berjayanya Protokol Kyoto dalam menangani msalah pemanasan global hari ini.
Jelaskan
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[4]

Jabatan Geografi SMKPurun.