Anda di halaman 1dari 25

MUQADDIMAH

Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukran dipanjatkan ke hadrat Allah ‫ ﷻ‬kerana telah memberikan kekuatan
kepada saya untuk mengemaskini nota Bahasa Arab Tinggi ini. Selawat dan salam ke atas junjungan besar
nabi ‫ﷺ‬, bahawa melalui bagindalah wahyu diturunkan dalam bahasa indah ini. Terima kasih yang tak
terhingga kepada ibu bapa saya yang sentiasa memberi dorongan untuk bersungguh-sungguh dalam
menuntut ilmu terutamanya mempelajari bahasa Arab ini, meskipun pengajian Arab saya terhenti
selamanya setakat SPM sahaja. Bahkan, jutaan terima kasih kepada guru-guru yang penat lelah menjawab
persoalan saya yang pelik-pelik sepanjang 2 tahun pengajian di SM Al-Islah dan SMKA Almashoor, iaitu
Ustaz Sharulnuddin Ramli, Ustazah Nurhayati Azman dan Ustazah Nor Aieda Wahid. Tidak dilupakan pada
Muallimah Salma Ismail dan Muallim Ahadi yang telah mengajar saya Bahasa Arab Komunikasi semasa
tingkatan 1-3, sekaligus memberi tapak asas bekal yang kukuh untuk memahami Bahasa Arab Tinggi
peringkat SPM.

Seterusnya kepada adik-beradik, terutamanya abang, yang telah banyak memberikan input dan petua
untuk mempelajari Bahasa Arab Tinggi. Setinggi-tinggi ingatan buat sahabat-sahabat sekelas 4 Akhtar
dan 5 Akhtar yang sudi menadah telinga mendengar buah fikiran saya dan berkongsi idea masing-masing
dengan bersemangat, meskipun kini kita semua bertebaran ke merata dunia dalam bidang pengajian
yang boleh dikatakan ‘tiada kaitan’ dengan bahasa Arab.

Nota ini kali pertama dicipta semasa saya berada di tingkatan 4 dan 5 untuk persediaan SPM 2010.
Setelah tamat SPM, kursus yang saya jalani di Pusat Asasi UIAM, Petaling Jaya kini tidak lagi
menggunakan bahasa tercinta, iaitu Bahasa Arab. Buku nota yang diperam hampir 2 tahun ini akhirnya
disalin semula dalam bentuk e-book, perlu diselamatkan sebelum ‘terkitar semula’ oleh emak. Bukan itu
saja, pengemasan ini juga bertujuan untuk memudahkan rujukan untuk mengetahui asas-asas qawaid dan
balaghah dalam bahasa Arab di masa akan datang, sebelum segalanya luput dari ingatan. Walaupun
pengajian formal bahasa Arab tamat selepas SPM, ini tidak bermakna ianya boleh dilupakan segalanya,
kerana bahasa Arab adalah bahasa yang istimewa bagi orang Islam. Bahkan ianya membantu untuk kita
mentadabbur al-Quran tanpa melihat terjemahannya, sedikit membantu sekalipun tidak banyak.

Saya melihat ramai orang yang tidak pernah mengetahui bahasa Arab bertungkus lumus untuk
mempelajari bahasa ini, seperti golongan muallaf atau muslim tetapi tidak berlatar belakang agama.
Mereka mempelajari dengan susah payah, mengingatkan saya susah payah mempelajari bahasa Arab di
sekolah dulu. Maka, apabila segalanya menjadi mudah, saya fikir tidaklah wajar untuk kita melupakan ilmu
bahasa Arab yang telah dipelajari dengan alasan, “ini bukan lagi bidang saya.”

Namun begitu, nota ini saya rasa hanya bersesuaian bagi mereka yang sudah tahu asas-asas qawaid
sedikit sebanyak, atau bagi mereka yang sedang/telah mempelajari Bahasa Arab Tinggi untuk
mengulangkaji atau menyegarkan kembali ingatan terhadap kaedah-kaedah qawaid. Nota ini sepenuhnya
dalam tulisan huruf Arab, ada dicampurkan bahasa melayu untuk penerangan, tetapi tidak mempunyai
huruf jawi seperti cha, ga, nya dan lain-lain. Semoga bermanfaat.
*Saiz kertas untuk cetak adalah B5 (18.2cm x 25.7cm).

Puterikalimah Ahk @ facebook.com/puterikalimahahk 20 Disember 2012M / 6 Safar 1434H


Puterikalimah @ twitter.com 11900 PULAU PINANG
Puterikalimah Ahk @ hayatunalillahi.blogspot.com r93syahadah@gmail.com

1
‫‪DAFTAR ISI KANDUNGAN‬‬

‫للسنة اخلامسة (القواعد)‬ ‫للسنة الرابعة (القواعد)‬


‫املنصوبات‪14 ................................‬‬ ‫‪3‬‬ ‫النكرة و املعرفة‪.............................‬‬
‫التوابع‪15 ...................................‬‬ ‫‪3‬‬ ‫اإلسم اإلشارة واإلسم املوصول‪...............‬‬
‫احلروف وأنواعها‪16 ..........................‬‬ ‫‪4‬‬ ‫املبين‪......................................‬‬
‫اجملرورات‪16 .................................‬‬ ‫‪4‬‬ ‫املعرب‪.....................................‬‬
‫األساليب العربية‪16 ...........................‬‬ ‫‪5‬‬ ‫املبتداء و اخلرب………………‪.........‬‬
‫متييز‪17 .....................................‬‬ ‫‪5‬‬ ‫فاعل ونائبه‪.................................‬‬
‫‪17‬‬ ‫عدد ومعدود…………………‪....‬‬ ‫‪6‬‬ ‫أحكام فاعل‪................................‬‬
‫‪18‬‬ ‫ممنوع من الصرف‪.........................‬‬ ‫‪6‬‬ ‫كان وأخواته‪................................‬‬
‫‪19‬‬ ‫اإلعالل واإلبدال‪..........................‬‬ ‫‪7‬‬ ‫إ ّن وإخواته‪..................................‬‬
‫‪19‬‬ ‫فعل صحيح و معتل‪.......................‬‬ ‫‪7‬‬ ‫مصدار من أفعال…‪.....……………..‬‬
‫إتصال الضمائر‪20 ...........................‬‬ ‫‪7‬‬ ‫فعل ووزنه‪...................................‬‬
‫أفعال مخسة‪20 ..............................‬‬ ‫‪9‬‬ ‫فعل الالزم واملتعدي‪..........................‬‬
‫أمساء اخلمسة‪21 .............................‬‬ ‫‪9‬‬ ‫جامد و املشتق‪..............................‬‬
‫مقصور ومنقوص و ممدود…‪21 .....……...‬‬ ‫مصادر األفعال مزيدة…‪10 .....…………..‬‬
‫للسنة اخلامسة (البالغة)‬ ‫للسنة الرابعة (البالغة)‬
‫األسلوب اخلربي‪22 ..........................‬‬ ‫فصاحة…‪11 ....…………………….‬‬
‫األسلوب اإلنشائي‪22 ........................‬‬ ‫تشبية‪11 ......................................‬‬
‫القصر‪23 ..................................‬‬ ‫حقيقة واجملاز‪12 ................................‬‬
‫السجع‪24 ..................................‬‬ ‫اإلستعارة‪12 ....................................‬‬
‫اجلناس…‪24 ....………………….‬‬ ‫جماز املرسل…‪13 ....………………….‬‬
‫اإلقتباس……‪24 ....……………….‬‬ ‫كناية‪13 ......................................‬‬
‫الطباق…‪24 ...…………….……..‬‬
‫املقابلة‪24 ..................................‬‬

‫‪2‬‬
‫للسنة الرابعة (القواعد)‬
‫النكرة واملعرفة‬

‫نَ ِك َرة – اكت انم عام‬ ‫َم ْع ِرفَة – اكت انم خاص‬
‫كتاب)‬‫‪ )1‬ليس فهيا ’ال‘ (م ‪ٌ :‬‬ ‫‪ )1‬المس فيه ’ال‘ (م ‪ :‬املدرسة ‪ /‬املكتبة)‬
‫‪ )2‬ليس فهيا اضافة (م ‪ :‬كتا ًاب)‬ ‫‪ )2‬المس عَالَم (م ‪ :‬دمحم ‪ /‬سوغاي فتايت)‬
‫‪ )3‬المس املوصول (م ‪ :‬ذاّلي ‪ /‬ذاّلين)‬
‫‪ )4‬الضافة (م ‪ :‬الس يارة)‬

‫أمساء اإلشارة واسم املوصول‬


‫أسامء الشارة – اكت انم أراه‬
‫بعيد‬ ‫قريب‬
‫ذكل‬ ‫هذا‬ ‫مذكر‬
‫ذانك‬ ‫هذان‬
‫أولئك‬ ‫هؤلء‬
‫تكل‬ ‫هذه (للجمع غري الناس)‬ ‫مؤنث‬
‫اتئك‬ ‫هااتن‬
‫أولئك‬ ‫هؤلء‬
‫‪ -‬اسامء الشارة مبين عىل الفتحة أو الكرسة‪.‬‬
‫أمس املوصول – اكت انم فمببوع‬
‫مؤنث‬ ‫مذكر‬
‫مثال امس املوصول حيتاج اىل صةل املوصول ‪:‬‬
‫‪ )1‬ذاّلي يذهب اىل املدرسة هو أمحد‬ ‫الذيت‬ ‫ذاّلي‬ ‫مفرد‬
‫‪ )2‬الكتاب ذاّلي قرأته َ‬
‫كتاب الفق ِة‬ ‫الذتان‬ ‫ذاّلان‬ ‫مثىن‬
‫‪ )3‬دمحم ذاّلي يذهب اىل املدرسة‬ ‫اذلآىئ ‪ /‬ذاليت‬ ‫ذاّلين‬ ‫مجع‬

‫‪3‬‬
‫املبين من األفعال واألمساء‬
‫املبين – اللكامت الآيت مل ذ‬
‫يتغري (املضاد ‪ :‬املعراب)‬
‫املايض (مفتوح)‬

‫المر (مسكون)‬ ‫الفعال‬


‫ن نسوة (تَتَ َف َّعلْن)‬
‫املضارع (متصل‬
‫بنون)‬
‫ن توكيد (ت َ ْف ِعل َ َّن ‪ -‬هن)‬

‫م ‪ :‬هو‪ ،‬هام‪ ،‬مه‬ ‫مضري‬

‫ماكن ‪ -‬م ‪ :‬حتت‪ ،‬وراء‬


‫ظرف‬
‫زمان ‪ -‬م ‪ :‬الن‪ ،‬أمس‬

‫م ‪ :‬مخسة عرش‬ ‫عدد مركب‬


‫السامء‬
‫م ‪ :‬اّلي‬ ‫موصول‬

‫م ‪ :‬هل‪ ،‬ماذا‬ ‫اس تفهام‬

‫م ‪ :‬هذا‬ ‫اشارة‬

‫م ‪َ :‬م ْن‬ ‫رشط‬

‫املعرب من األفعال واألمساء‬

‫يقو ٌم‬ ‫مرفوع‬ ‫طالب‬


‫ٌ‬ ‫مرفوع‬

‫يقو َم‬ ‫منصوب‬ ‫الفعل‬ ‫طالب ًا‬ ‫منصوب‬ ‫المس املعرب‬

‫يق ْم‬ ‫جمزوم‬ ‫طالب‬ ‫جمرور‬

‫‪4‬‬
‫الفعل املعرب من فعل املضارع اّلي مل يتصل بنون نسوة ونون توكيد‪.‬‬
‫اعراب اللكمة بعد معل نصب – منصوب‪.‬‬
‫اعراب اللكمة بعد معل جزم – جمزوم‪.‬‬
‫اعراب اللكمة بعد حرف اجلر – جمرور‪.‬‬
‫معل نصب ‪ :‬أن‪ ،‬لن‪ ،‬اذن‪ ،‬يك‪ ،‬ذ‬
‫حّت‪.‬‬
‫معل جزم ‪ :‬مل‪ ،‬ملذا‪ ،‬أمل‪ ،‬املذا‪ ،‬لم المر‪ ،‬ا ْن‪ ،‬ما‪َ ،‬م ْن‪َ ،‬مهْ َما‪ ،‬ا ْذ َما‪َ ،‬أ ُّي‪ ،‬مّت‪ ،‬أ ذّين‪ ،‬أ َين‪ ،‬أ ََّّن‪ ،‬اذن‪.‬‬
‫ِ‬
‫جر ‪ :‬من‪ ،‬اىل‪ ،‬عن‪ ،‬عىل‪ ،‬يف‪ ،‬ب‪ ،‬ل‪ُ ،‬ر َّب‪ ،‬ك‪ ،‬و‪ ،‬ت‪ ،‬ب‪ ،‬ن‪ ،‬ج‪ ،‬د‪َ ،‬م ْن‪ُ ،‬م ُنذ‪ ،‬حّت‪.‬‬ ‫حرف ذ‬

‫املبتداء واخلرب‬

‫ابلضمة (ُ‪)-‬‬ ‫مفردا‬


‫‪ -‬مجةل المسية‪.‬‬
‫ابلليف‬ ‫مثىن‬ ‫مرفوع‬ ‫‪ -‬اعراب لللكمة مبتداء ‪ :‬مرفوع‪.‬‬
‫‪ -‬اعراب لللكمة بعد مبتداء (اخلرب) ‪ :‬مرفوع‪.‬‬
‫ابلواو‬ ‫مجع مذكر سامل‬

‫املثال مجلةل نوع اخلرب ‪:‬‬


‫‪ )1‬مفرد – ساع ٌة متنوع ٌة‪.‬‬
‫‪ )2‬مجةل – الساعة يشرتي أمحد يف ادلاكن‪.‬‬
‫*يغ مريه اداهل خرب‪ .‬يغ هيمت اداهل مبتداء‪.‬‬ ‫‪ )3‬ش بة مجةل – الساعة اليت يلبس أمحد‪.‬‬

‫مفرد‬
‫فعلية‬ ‫وجب تقدمي اخلرب ‪:‬‬
‫مجةل‬
‫امسية‬ ‫أنواع اخلرب‬ ‫‪ -‬خرب ش بة مجةل ومبتداء نكرة‪.‬‬
‫‪ -‬خرب من اللفاظ اليت لها الصدارة‪.‬‬
‫اد حروف جر ‪/‬‬ ‫‪ -‬مبتداء متصال بضمري (بعض اخلرب)‪.‬‬
‫ش بة مجةل‬
‫ظرف‬

‫الفاعل ونائبه‬
‫‪ -‬منصوب دتوكر منجادي مرفوع س تهل مفعول به دتوكر كمتفت انئب فاعل‪ .‬سسواتو مفعول به منجادي انئب فاعل كران دبواغ‬
‫فاعل ددامل اية ترس بوت‪ .‬جنتوه ‪:‬‬
‫الطالب الكتا َب (أصل‪ .‬الكتاب اداهل مفعول به)‬
‫ُ‬ ‫‪َ o‬وضَ َع‬

‫‪5‬‬
‫الكتاب (الكتاب اداهل انئب فاعل)‬ ‫‪ُ o‬و ِض َع ُ‬
‫‪ -‬مناكل فعل يغ اد انئب فاعل دأوبه وزن ابرس سفريت ‪:‬‬
‫‪َ o‬وضَ َع (املبين للمعلوم) منجادي ُو ِض َع (املبين للمجهول)‬
‫‪ o‬ت َ ْق َر ُأ (املبين للمعلوم) منجادي تُ ْق َر ُأ (املبين للمجهول)‬

‫أحكام فاعل ونائب فاعل‬


‫املثال (لفاعل)‬ ‫العالمة (مرفوع ب‪)...‬‬ ‫نوع اللكمة‬
‫قرأ ْت الطالب ُة‬ ‫الضمة (_ُ)‬ ‫املفرد‬
‫قرأ ْت الطالبا ُت‬ ‫مجع مؤنث السامل‬
‫أنشأَ الطال ُب‬ ‫مجع التكسري‬
‫تدرس املدرس َتا ِن‬
‫ُ‬ ‫اللف‬ ‫املثىن‬
‫حيب املؤمنون‬ ‫الواو‬ ‫مجع مذكر السمل‬
‫دخل أبوكَ‬ ‫السامء امخلسة‬

‫كان وأخواهتا‬
‫اعراب ‪ :‬اكن‪/‬أخوات – امس اكن (مرفوع) – خرب اكن (منصوب)‬
‫الكذب‬
‫املؤمن َ‬
‫مثل ‪ :‬ليس ُ‬
‫معىن‬ ‫أخوات اكن‬ ‫معىن‬ ‫أخوات اكن‬
‫َحت َُّول (برتوكر)‬ ‫صار‬ ‫ز َمن‬ ‫اكن‬
‫نفي‬ ‫ليس‬ ‫صباح‬ ‫أصبح‬
‫املُدَّة (تميفوه)‬ ‫مادام‬ ‫الضحى‬ ‫أحضى‬
‫الس مترار (برتروسن)‬ ‫ماذال‬ ‫هنار‬ ‫ظ ذل‬
‫مافئت‬ ‫املساء‬ ‫أمىس‬
‫ماأبرح‪/‬ماأنفك‬ ‫الليل‬ ‫ابت‬

‫أنواع اخلرب ‪:‬‬


‫‪ )1‬مفرد‬
‫‪ )2‬ش به مجهل‬
‫‪ )3‬مجةل امسية ‪ /‬فعلية‬

‫‪6‬‬
‫إن وأخواهتا‬
‫اعراب ‪ :‬ا َّن‪/‬أخوات – امس ا ذن (منصوب) – خرب ا ذن (مرفوع)‬
‫هللا وملآئك َة ي ُ َصل ُّ َ‬
‫ون عىل النيب‪.‬‬ ‫مثل ‪ :‬اانَّ َ‬
‫معىن‬ ‫ا ذن‪/‬أخواهتا‬
‫توكيد‬ ‫ا ذن‪/‬أ ذن‬
‫تشبيه‬ ‫ك ذن‬
‫مت ََّىن (برهارف يغ مس هتيل)‬ ‫ل َ ْي َت‬
‫تَ َر ِ ذّج (مسوك – سسواتو يغ فس يت)‬ ‫ل َ َع َّل‬
‫ال ْس ِتدْ َراك (كفس تني)‬ ‫لَ ِك َّن‬

‫املصادر من األفعال الثالثية‬


‫مثل‬ ‫وزن‬ ‫مثل‬ ‫وزن‬
‫فَ َر ٌح‬ ‫فَ َع ٌل‬ ‫َذه ٌ‬
‫َاب‬ ‫فَ َعا ٌل‬
‫بَدْ ٌء‬ ‫فَ ْع ٌل‬ ‫ُُهُو ٌم‬ ‫فُ ُعو ٌل‬
‫ُح ْز ٌن‬ ‫فُ ْع ٌل‬ ‫ِكتَاب َ ٌة‬ ‫ِف َع َ ٌال‬
‫ِل ْع ٌب‬ ‫ِف ْع ٌل‬

‫فعل ووزنه‬

‫َك ُ َرب (يَ ْك ُ ُرب)‬ ‫فَ ُع َل (ي َ ْف ُع ُل)‬


‫َجل َ َس‪َ ،‬كتَ َب‪ ،‬فَتَ َح (يَ ْك ُت ُب‪َْ َ /‬ي ِل ُس‪/‬ي َ ْفتَ ُح)‬ ‫فَ َع َل (ي َ ْف ُع ُل‪/‬ي َ ْف ِع ُل‪/‬ي َ ْف َع ُل)‬ ‫ثُ ِ‬
‫الث‬
‫غَ ِض َب‪َ ،‬و ِث َق (يَغْضَ ُب‪/‬ي َ ِث ُق)‬ ‫فَ ِع َل (ي َ ْف َع ُل‪/‬ي َ ْف ِع ُل)‬ ‫امل ُ َج َّرد‬

‫َد ْح َر َج (يُدَ ْح ِر ُج)‬ ‫فَ ْعل َ َل (ي ُ َف ْع ِل ُل)‬ ‫رابعي‬

‫‪7‬‬
‫فَ َّص َل (ي ُ َف ذ ِص ُل)‬ ‫‪ (1‬فَ َّع َل (ي ُ َف ِ ذع ُل)‬
‫َاَص ( ُخي ِ ُ‬
‫َاَص)‬ ‫خ ََ‬ ‫‪ (2‬فَاعَ َل (ي ُ َفا ِع ُل)‬
‫َأ ْك َر َم (يُ ْك ِر ُم)‬ ‫‪َ (3‬أفْ َع َل (ي ُ ْف ِع ُل)‬
‫تَقَ َّد َم (يَتَقَ َّد ُم)‬ ‫‪ (4‬ت َ َف َّع َل (يَتَ َف َّع ُل)‬
‫ثُ ِ‬
‫الث‬
‫ت َ َبا َد َل (يَت َ َباد َُل)‬ ‫‪ (5‬ت َ َفاعَ َل (ي َ َت َفاعَ ُل)‬

‫رس (ي َ ْن َك ِ ُ‬
‫رس)‬ ‫انْ َك َ َ‬ ‫‪ (6‬انْ َف َع َل (ي َ ْن َف ِع ُل)‬
‫افْتَخ ََر (ي َ ْفتَ ِخ ُر)‬ ‫‪ (7‬افْتَ َع َل (ي َ ْفتَ ِع ُل)‬ ‫املزيد‬
‫ا ْمح ََّر ( َ ْحي َم ُّر)‬ ‫‪ )8‬افْ َع َّل (ي َ ْف َع ُّل)‬
‫تَ َزع َْز ُع (ي َ َ ََتعْز ُع)‬ ‫‪ (9‬ت َ َف ْعل َ َل (يَتَ َف ْعل َ ُل)‬
‫ا ْقشَ َع َّر (ي َ ْقشَ ِع ُّر)‬ ‫‪ (10‬افْ َعل َ َّل (ي َ ْف َع ِل ُّل)‬ ‫رابعي‬

‫ا ْح َر ْْن ََم ( َ ْحي َر ْْن ُِم)‬ ‫‪ (11‬افْ َع ْنل َ َل (ي َ ْف َع ْن ِل ُل)‬

‫وزن اونتوق مزيد الثالث (‪ 3+‬حروف)‬


‫‪ )1‬ا ْس َت ْف َع َل ‪ /‬ي َْس َت ْف ِع ُل (اس تخرج ‪ /‬يس تخرج)‬
‫‪ )2‬افْ َع ْوعَ َل ‪ /‬ي َ ْف َع ْو ِع ُل (اخشوشن ‪ /‬خيشوشن)‬

‫‪8‬‬
‫فعل الالزم واملتع ِّّدي‬
‫فعل الالزم – مل حيتاج اىل مفعول به‪ .‬املثال ‪:‬‬
‫‪ )1‬فَ ِر َح ا ُلس تا ُذ‬
‫‪ )2‬اشرتكَ عبدالرمحن‬
‫فعل املُتَ َع ذِدي – ملمفاو‪ .‬حيتاج مفعول أو مفعولني أو أكرث‪ .‬املثال ‪:‬‬
‫تسمل عبدالرمحن اجلائزة‬ ‫‪ )1‬مفعول ‪َ َّ :‬‬
‫‪ )2‬مفعولني ‪ :‬عل َّ ْم ُت َك اخلَظَّ َّ ْ‬
‫(عمل ‪ُ +‬ت ‪ +‬كَ ‪ +‬اخلَظَّ = فعل ‪ +‬فاعل ‪ +‬مفعول به ‪ +‬مفعول به)‬

‫اجلامد واملشتق‬
‫اجلامد َد َّل عىل (ترديري درفد) ‪:‬‬
‫‪ )2‬ذات‬ ‫‪ )1‬معىن ‪ /‬احلدث اجملرد عن زمن (مصادر الفعال)‪.‬‬
‫‪ -‬مثل ‪َ :‬و ْرشَ ة (بيعكيل) ‪ ،‬اخلَشَ َب (اكيو)‪.‬‬ ‫‪ -‬مثل ‪ :‬ن َ ْوبَة (كنيت) ‪ ،‬همارة (كامهرين)‬

‫املش تق (جابع – جابع)‬


‫مثال‬ ‫امس‬ ‫وزن املش تق‬
‫اكتب‬ ‫امس فاعل‬ ‫فَا ِع ٌل‬
‫معروف‬ ‫امس مفعول‬ ‫َم ْف ُعو ٌل‬
‫ضعيف‬ ‫صفة املش بة‬ ‫فَ ِع ْي ٌل‬
‫أكرب‬ ‫صفة ال َت ْف ِضيل‬ ‫أفْ َع ُل‬
‫مصنع‬ ‫امس ماكن‬ ‫َم ْف َع ٌل‬
‫مغرب‬ ‫امس زمان‬ ‫َم ْف ِع ٌل‬
‫مفتاح‬ ‫امس الل‬ ‫ِم ْف َعا ٌل‬
‫ِم ْف َع ٌل‬

‫‪9‬‬
‫املصادر األفعال املزيدة‬
‫مثال‬ ‫املصادر‬ ‫فعل املزيد الثالث*‬
‫تدريس‬ ‫ت َ ْف ِع ْي ٌل‬ ‫فَ َّع َل‬
‫جماهدة‬ ‫ُم َفاعَ ٌةل‬
‫فَاع َ َل‬
‫هجاد‬ ‫ِف َعا ٌل‬
‫اخراج‬ ‫افْ َعا ٌل‬ ‫َأفْ َع َل‬
‫ت َ َع ُّ ٌمل‬ ‫ت َ َف ُّع ٌل‬ ‫ت َ َف َّع َل‬
‫ت َ َع ُار ٌف‬ ‫ت َ َفاعُ ٌل‬ ‫تَفَاع َ َل‬
‫اجامتع‬ ‫افْ ِت َعا ٌل‬ ‫انْ َف َع َل‬
‫امحرار‬ ‫افْ ِع َال ٌل‬ ‫افْتَ َع َل‬
‫*لهيت نومبور ‪ 1‬هيغك ‪( 7‬اتجوق فعل ووزنه – مزيد ثالث)‬

‫مثال‬ ‫املصادر‬ ‫فعل املزيد ثالث (‪ 3+‬حروف)*‬


‫اس تغفار‬ ‫ا ْس ِت ْف َعا ٌل‬ ‫ا ْس َت ْف َع َل‬
‫*لهيت نومبور ‪( 1‬اتجوق فعل ووزنه – مزيد ثالث ‪ 3+‬حروف)‬

‫‪10‬‬
‫للسنة الرابعة (البالغة)‬
‫الفصاحة‬
‫الفصاحة يف الالكم سالمة من ‪:‬‬
‫‪ )1‬اندرة الس تقدام (جارع دكوانكن)‬
‫‪2‬‬
‫‪ -‬مثل ‪ :‬تككمت‪ ، 1‬افرنقع‬
‫‪ )2‬صعوبة النطق (سوسه دس بوت)‬
‫‪3‬‬
‫‪ -‬يف اللكمه ‪ :‬استزشر‬
‫‪ -‬يف لفظ ‪ :‬يف يف أيخ ما يف يف (تنافربسبب كرثة)‬
‫‪ )3‬خمالفة القياس (كسالهن قاعده)‬
‫‪ -‬مثل ‪ :‬الطعام يف املطعم دمحم يألك‬
‫جونتوه أية ‪:‬‬
‫‪ -‬استزشر شعري بعد النوم (رمبوتكو كوسوت سلفس تيدور) – غري فصيح‬
‫‪ -‬تكك الطالب أمام املدرسة (فالجر بركومفول دهادفن سكوهل) – غري فصيح‬

‫التشبيه‬
‫بندا يغ درسوفاكن‬ ‫مش به‬
‫بندا بغ درسوفاكن دعنث‬ ‫مش به به‬
‫أراكن تشبيه‬

‫ألت فربوفائن (ك ذن‪ /‬ك‪ /‬مثل‪/‬شبيه)‬ ‫أداة التشبيه‬


‫دامل بنتوق مصدار (اكت تربينت)‬ ‫وجه الش به‬

‫وجه الش به‬ ‫مش به به‬ ‫أداة التشبيه‬ ‫مش به‬


‫يف الشجاعة‬ ‫السد‬ ‫ك‬ ‫دمحم‬
‫يف الطول‬ ‫العمود‬ ‫ك‬ ‫أمحد‬
‫يف الرسعة‬ ‫الربق (روكيت)‬ ‫ك‬ ‫الس يارة‬
‫يف الكرم‬ ‫البحر‬ ‫ك‬ ‫املعمل‬
‫‪1‬سام مقصود دغن اجمتع = بركومفول‬
‫‪2‬سام مقصود دغن انرصف = برسوراي‬
‫‪3‬يغ فاحص اداهل ت َشَ َّع َث‬

‫‪11‬‬
‫أقسام التشبيه‬
‫مسوا أية تشبيه واجب اد ’مش به‘ دان ’مش به به‘‪.‬‬
‫جك اد كدوا أداة دان وجه‪ ،‬دس بوت مرسل مفصل‪( .‬يوسف اكلبدر جامل)‬ ‫‪-‬‬
‫جك اد أداة سهاج‪ ،‬دس بوت مرسل مجمل‪( .‬املعمل اكملصباح)‬ ‫‪-‬‬
‫جك اد وجه سهاج‪ ،‬دس بوت مؤكد مجمل‪( .‬فاطمة أسد يف الشجاعه)‬ ‫‪-‬‬
‫جك تياد كدوا أداة دان وجه‪ ،‬دس بوت بليغ‪( .‬العمل النور)‬ ‫‪-‬‬
‫وجه الش به‬ ‫أداة التشبيه‬ ‫أقسام‬
‫‪-‬‬ ‫اد‬ ‫مرسل‬
‫‪-‬‬ ‫تياد‬ ‫مؤكد‬
‫اد‬ ‫‪-‬‬ ‫مفصل‬
‫تياد‬ ‫‪-‬‬ ‫مجمل‬
‫تياد‬ ‫تياد‬ ‫بليغ‬

‫احلقيقة واجملاز‬

‫جماز‬ ‫حقيقة‬
‫تدل لكمة عىل معناها غري الصيل‬ ‫تدل لكمة عىل معناها الصيل‬ ‫معىن‬
‫تر ُ‬
‫كت السلحفاة َو َر ِاِئ يف مسابقة اجلارية‬ ‫السل َ ْحفاة يف املأ‬
‫تعيش ُ‬ ‫مثال‬

‫اإلستعاره‬

‫مكنيه (ذكر مش به)‬ ‫ترصحييه (ذكر مش به به)‬ ‫نوع‬


‫يت رؤوسا قد أيْنَ َع ْت‬
‫رأ ُ‬ ‫خيطب السد عىل املنرب‬ ‫مثال‬
‫(حذف ‪ :‬مثار)‬ ‫(حدف ‪ :‬رجل ٌٌشاع)‬

‫‪12‬‬
‫جماز املرسل‬
‫برمقصود‬ ‫دس بوت‬ ‫جماز مرسل‬ ‫رمق‬
‫حاصيل‬ ‫فببب‬ ‫الس ببية‬ ‫‪1‬‬
‫فببب‬ ‫حاصيل‬ ‫املس ببية‬ ‫‪2‬‬
‫سلوروه‬ ‫س هباكني‬ ‫اجلزئية‬ ‫‪3‬‬
‫س هباكني‬ ‫سلوروه‬ ‫اللكية‬ ‫‪4‬‬
‫اكن داتغ‬ ‫داهولو‬ ‫اعتبار ما اكن‬ ‫‪5‬‬
‫داهولو‬ ‫اكن داتغ‬ ‫اعتبار ما س يكون‬ ‫‪6‬‬
‫اف يغ اد‬ ‫متفت‬ ‫احمللية‬ ‫‪7‬‬
‫متفت‬ ‫اف يغ اد‬ ‫احلالية‬ ‫‪8‬‬

‫جنتوه اية ‪:‬‬

‫ُد ِف َن ادلذ اء يف القرب (راجون تهل داتمن ك قبور)‬ ‫‪)1‬‬


‫وي ُ َ ذِن ُل لمك من السامء رزق ًا (ديهل يغ منورونكن دري لغيت رزيق كفدامو)‬ ‫‪)2‬‬
‫اركع هلل و ْاْسُدْ ُهل ان كنت حزين ًا (روكوع دان سوجودهل كفد هللا جك اكمو سديه)‬ ‫‪)3‬‬
‫– ْيرشب أمحد ماء سوغاي فهغ (أمحد ممينوم اير سوغاي فهغ)‬ ‫‪)4‬‬
‫سكنت املدينة (اكو اكن منجادي مدينه)‬ ‫ُ‬ ‫‪-‬‬
‫‪ -‬تناول أمحد القمح يف الصباح (أمحد بررسفن تفوع)‬ ‫‪)5‬‬
‫بيست القطن (اكو ممااكي اكفس)‬ ‫‪-‬ل ُ‬
‫يطبخ الم امس فدس (ايبو مماسق امس فدس)‬ ‫‪)6‬‬
‫رس َق ال ِل ُّص البيت (فرمفق منجوري رومه)‬ ‫َِ‬ ‫‪)7‬‬
‫اجلنة جتري من حتهتا الهنار (دبواه رشك مغالري سوغاي)‬ ‫‪)8‬‬

‫الكنايه‬

‫صفة‬
‫نوع كنايه‬

‫موصوف‬
‫نس به‬

‫‪13‬‬
‫مثال مجهل لنس به‬ ‫مثال مجهل ملوصوف‬ ‫مثال مجهل لصفة‬
‫اس تقر الكرام يف بيت أمحد (دجاري‬ ‫رت عن ساعدي (اكو مبغس يغ لغن ‪ :‬ابناء النيل (انق نيل ‪ :‬اورغ مرص)‬ ‫َ ََّش ُ‬
‫مكليائن درومه أمحد)‬ ‫برسدّي)‬
‫ا َّن معر رجل ل َ ْو َو ِط َئ عىل المنةل ل يقتلها يتح َّدث معر لغة الضاد (معر برجاكف اهاس يبحث حسن اّلاكء يف مكتب املدير‬
‫(حسن منجاري كجرديقن دميجا فغتوا ‪:‬‬ ‫ضب ‪ :‬اهاس عرب)‬ ‫(معر سأورغ مفودا يغ فيجف مسوت‬
‫فغتوا اداهل بندا بغ دجاري)‬ ‫تيدق مايت ‪ :‬مله ملبوت)‬
‫كطويل النجاد (سفريت ساروغ فدغ ‪ :‬مسقط رأيس (ترجاتوه كفالكو ‪ :‬متفت‬
‫الكهرين)‬ ‫فنجغ)‬
‫فراش املوت (اكتيل كامتني ‪ :‬مهفري مايت)‬

‫للسنة اخلامسة (القواعد)‬


‫املنصوبات‬
‫املفاعيل ‪:‬‬
‫ابلفتحه (َ‪)-‬‬ ‫مفرد‬ ‫‪ .1‬مفعول به‬
‫اعراب املنصوب‬

‫‪ .2‬مفعول فيه (ظرف – ابرحة‪ ،‬اليوم‪ ،‬غدا)‬


‫ابلياء (ي)‬ ‫مثىن‬ ‫‪ .3‬مفعول به الثاين (اد مضري يغ مرجوع كفداث)‬
‫‪ .4‬مفعول مطلق (دأولغ دوا اكيل)‬
‫ابلياء (ي)‬ ‫مجع‬ ‫‪ .5‬مفعول لجهل (سبب برلكو سسواتو فربواتن)‬
‫‪ .6‬مفعول معه (’و‘ تتايف برمقصود ’مع‘)‬

‫نوع مفعول مطلق ‪:‬‬


‫‪ .1‬فعل – فرحا أمحد فرح ًا‬
‫‪ .2‬بيان نوع ‪ -‬اان فتحنا كل فتحا مبينا‬
‫السارق َرضبتَني‬
‫َ‬ ‫رض ُ‬
‫بت‬ ‫‪ .3‬بيان عدد – ِ‬
‫اللكمة بعد حرف النداء (فغكيلن) و الس تثناء (ليخالف ما قبلها يف مجهل) و حال (مرنغكن تنتع فاعل) اعرااهم منصوب أيضا‪.‬‬
‫نوع منادى ‪:‬‬
‫‪ُ .1‬مضَ افًا (نكرة غري مقصودة تيدق توْنوق سس ياف – ّي ر ُج ًال)‬
‫‪ .2‬عَلَامً (نكرة مقصودة – ّي عبدَ هللا)‬

‫‪14‬‬
‫نوع حال ‪:‬‬
‫‪ .1‬مفرد‬
‫‪ .2‬مجةل فعلية ‪ /‬امسية (يرشب أمحد املاء كس ًا)‬
‫(ذهبت اىل املدرسة راكب ًا)‬
‫ُ‬ ‫‪ .3‬ش به مجةل‬
‫التوابع‬
‫اعراب ابريس س بلوم دان سسوده مستيهل سام فد ‪:‬‬
‫‪ .1‬العطف‬
‫‪ .2‬بدل‬
‫‪ .3‬نعت‬
‫‪ .4‬توكيد‬
‫حرف عطف‬
‫معىن‬ ‫حرف‬ ‫معىن‬ ‫حرف‬
‫شك‬ ‫أو‬ ‫اكبوغ‬ ‫و مطلق‬
‫ختيري‬ ‫أو‬ ‫توروتن (دكت)‬ ‫ف‬
‫فننتوان‬ ‫أم‬ ‫توروتن (جاؤه)‬ ‫ذث‬
‫انيف‬ ‫ل‬ ‫لكن‬
‫ذ‬

‫نوع بدل ‪:‬‬


‫َك َّر َم اخلليف ُة ُ‬
‫معر الضذ عفاء (مبدل منه ‪ -‬البدل)‬ ‫ُم َطابِق‬ ‫‪1‬‬
‫ُ‬
‫الكت الرز نصف ُه (مبدل منه ‪ -‬البدل)‬ ‫ب َ ْع ُض ِمن ُ ِ ذ‬
‫الك‬ ‫‪2‬‬
‫ِخ ْف ُت الليل ظلمت ُه (مبدل منه ‪ -‬البدل)‬ ‫الش ِت َمال (مرغكويم)‬ ‫‪3‬‬

‫نوع نعت ‪:‬‬


‫اشرتيت كتا ًاب جديد ًا (منعوت – نعت)‬ ‫حقيقي‬ ‫‪1‬‬
‫صدي ُق َك َر ُج ٌل َط ِ ذي َب ٌة أخت ُه (منعوت – نعت)‬ ‫َسبَ ِيب‬ ‫‪2‬‬

‫نوع توكيد ‪:‬‬


‫جاء الرج ُل الرجلُ‬ ‫لفظي‬ ‫‪1‬‬
‫نفس ‪ -‬عني‬ ‫نس به‬
‫معنوي‬ ‫‪2‬‬
‫الك‪ْ ِ ،‬لك َتا‬
‫لك‪َ ِ ،‬‬
‫مجيع‪ ،‬عا ذمة‪ُّ ،‬‬ ‫َشول‬

‫‪15‬‬
‫احلروف وأنواعها‬
‫اعراب لكمة بعده‬ ‫حروف‬ ‫نوع حرف‬
‫من‪ ،‬اىل‪ ،‬عن‪ ،‬عىل‪ ،‬يف‪ ،‬ب‪ ،‬ك‪ ،‬لم‪ ،‬حّت‬ ‫اجلر‬ ‫‪1‬‬
‫جمرور‬
‫و‪ ،‬ب‪ ،‬ت‬ ‫القسم‬ ‫‪2‬‬
‫أن‪ ،‬لن‪ ،‬اذن‪ ،‬يك‪ ،‬ف‪ ،‬حّت‪ ،‬لم تعليل‬ ‫النصب‬ ‫‪3‬‬
‫منصوب‬ ‫ّي‪ ،‬أي‪ ،‬ء‬ ‫النداء‬ ‫‪4‬‬
‫الذ‪ ،‬غَ ْ َري‪ِ ،‬س َوى‬ ‫الس تثناء‬ ‫‪5‬‬
‫جمزوم‬ ‫مل‪ ،‬ملذا‪ ،‬لم أمر‪ ،‬لم انهيه‬ ‫اجلزم‬ ‫‪6‬‬
‫توابع‬ ‫و‪ ،‬ف‪ ،‬أو‪ ،‬أم‪ ،‬لكن‪ ،‬ل‪ ،‬بل‪ ،‬حّت‬ ‫العطف‬ ‫‪7‬‬
‫ء‪ ،‬هل‬ ‫الس تفهام‬ ‫‪8‬‬

‫حروف مبنيه ‪:‬‬


‫‪ .1‬سكون (لن‪ ،‬يك‪ ،‬يف)‬
‫لكن)‬
‫‪ .2‬فتحه (ث‪ ،‬ا َّن‪ ،‬ذ‬
‫‪ .3‬مضة ُ‬
‫(منذ)‬
‫(ب‪ ،‬لِ )‬
‫‪ .4‬كرسة ِ‬
‫اجملرورات‬
‫امس ظاهر غري منرصف‬ ‫ابلفتحه (َ‪)-‬‬ ‫تكون من ‪:‬‬
‫اعراب اجلرور‬

‫امس ظاهر منرصف (اد (ً‪’/)-‬ال‘)‬ ‫ابكرسة (ِ‪)-‬‬ ‫‪ .1‬حروف جر‬


‫مثىن ومجع مذكر سامل‬ ‫ابلياء (ي)‬ ‫‪ .2‬الضافة (ظرف @ امس)‬
‫‪ .3‬توابع‬

‫األساليب العربية‬
‫مجةل‬ ‫أداة‬ ‫أسلوب‬
‫نعم الخالق المانة‬ ‫ِن ْع َم‬ ‫‪ 1‬املدح‬
‫بئس الالكم الكذب‬ ‫ِبئْ َس‬ ‫‪ 2‬اّلم‬
‫ما أمجل السامء اليوم‬ ‫الَيايب (‪)+‬‬ ‫ما ‪ +‬أفعل ‪ +‬امس‬ ‫‪ 3‬تعجب‬
‫ما أقبح النتيجة‬ ‫السليب (‪)-‬‬

‫‪16‬‬
‫التمييز‬
‫نوع متيزي ‪:‬‬
‫‪ .1‬ملفوظ (دس بوت دامل اية دغن لفظ)‬
‫‪ .2‬ملحوظ (بيلغن يغ دفهمي تتايف تيدق دس بوت)‬
‫اعراب ‪ :‬منصوب‬
‫ملفوظ‬
‫مجةل‬ ‫مثال‬ ‫امس‬
‫العدد (بيلغن)‬ ‫‪1‬‬
‫علبة (كوتق)‪ ،‬صندوق(جوفق)‪ ،‬صاع(كنتغ)‬ ‫الكيل (سواكتن)‬ ‫‪2‬‬
‫اشرتى الطالب ِر ْط ًال ملح ًا (ساكيت كرام)‬ ‫قنطار(سفيكول)‪ ،‬طنا(تن)‪ ،‬كيلوغرام‬ ‫َالو ْز ِن (تميباغن)‬ ‫‪3‬‬
‫املسافة بيهنام ‪ 171‬كيلومرت ًا‬ ‫كيلومرت‪ ،‬مرت‪َ ،‬م ْي َل (ابتو)‬ ‫املسافة (جارق)‬ ‫‪4‬‬

‫ملحوظ ‪ :‬ان الناحجني أكرث الناس خربة (اببق فغلمن – فغلمن تيدق تركريا)‬

‫العدد واملعدود‬

‫مثل‬ ‫اعراب معدود‬ ‫مذكر@مؤنث‬ ‫معدود‬ ‫رمق‬


‫منصوب‬ ‫ايكوت‬ ‫قمل‪/‬قلامن‬ ‫‪2-1‬‬
‫ثالثة أقالم‬ ‫جمرور‬ ‫لون‬ ‫مجع‬ ‫‪11 - 3‬‬
‫ثالث حقيبات‬
‫أحد عرش كوكب ًا‬ ‫منصوب‬ ‫ايكوت‬ ‫مفرد‬ ‫‪12 - 11‬‬
‫احدى عرشة حقيبت ًا‬
‫أربعة عرش كوكب ًا‬ ‫منصوب‬ ‫لون‬ ‫مفرد‬ ‫‪11 - 13‬‬
‫أربع عرشة طالبت ًا‬
‫واحد وعرشون كتا ًاب‬ ‫منصوب‬ ‫ايكوت‬ ‫مفرد‬ ‫‪11 - 21‬‬
‫احدى وعرشون قص ًة‬
‫مائة طالب‬ ‫جمرور‬ ‫ايكوت‪/‬لون‬ ‫مفرد‬ ‫مائة ‪ /‬ألف‬
‫ألف طالبة‬ ‫(بركنتوغ فولوه)‬

‫‪17‬‬
‫ممنوع من الصرف‬
‫سبب املنع (سبب يغ مثببكن واجب دمنصوب) ‪:‬‬
‫‪ .1‬امس عمل‬
‫‪ .2‬صفة عىل الوزن‬
‫‪ .3‬امس‬
‫امس عمل‬
‫معر ‪ /‬أمحد‬ ‫عىل وزن فُ َعل ‪ِ /‬ف ْعل‬ ‫‪1‬‬
‫سلامن‬ ‫خمتوم بألف ونون زائداتن‬ ‫‪2‬‬
‫اسامعيل‬ ‫أجعمي‬ ‫‪3‬‬
‫زينب‬ ‫مؤنث لفظا ومعنا‬ ‫‪4‬‬
‫كوالا لومفور‬ ‫مركب تركيبا مزجيا‬ ‫‪5‬‬

‫صفة عىل وزن ‪:‬‬


‫أحسن‬ ‫‪َ 1‬أفْ َع َل ومؤنثه فَ ْع َالء‬
‫َع ْطشَ ان‬ ‫‪ 2‬فَ ْع َالن ومؤنثه فَ ْع َىل‬

‫امس ‪:‬‬
‫أماكن‬ ‫‪ 1‬عىل صيغة منهتىى امجلوع‬
‫أصدقاء‬ ‫‪ 2‬خمتوم بألف التأنيث املمدودة‬
‫ذكرى‬ ‫‪ 3‬خمتوم بألف التأنيث املقصورة‬

‫اعراب ‪ :‬تياد تنوين(‪/)ً-،ًً -‬كرسه(‪ )ًِ -‬دحروف أخري لكمة‪ ،‬دمنصوب(‪ )ًَ -‬ااتو دمرفوع(‪ )ًُ -‬سهاج‪.‬‬

‫‪18‬‬
‫اإلعالل واإلبدال‬
‫العالل‬
‫العالل ابلتسكيف@نقل‬ ‫العالل ابلقلب‬ ‫العالل ابحلذف‬
‫أ) ِدفْع ًا للثقل (سوكر دايلق)‬ ‫أ) ’و‘ كفد ’ي‘ (ميعاد – ِموعَاد)‬ ‫أصل‬ ‫لكمة دتوليس‬
‫(داع ْي‪/‬اند ْي – داع ُي‪/‬اند ُي)‬ ‫ب)’ي‘ كفد ’و‘ (ي ُو ِق ُن – ي ُ ْي ِق ُن)‬ ‫قُ ْو ْم‬ ‫مق‬
‫ب)ساكن قبهل (أ ِق ْم – أ ِق ْو ْم)‬ ‫ج)’و‘‪’/‬ي‘ كفد ’ا‘ (قال – قَ َو َل)‬ ‫َخ ْا ْف‬ ‫خف‬
‫(ابع – ب َ َي َع)‬ ‫ِب ْي ْع‬ ‫بع‬

‫البدال‬
‫د)ت افتعال كفد ’ط‘‬ ‫ج)ت افتعال كفد ’د‘‬ ‫ب)و افتعال كفد ’ت‘‬ ‫أ)’و‘‪’/‬ي‘ كفد ء‬
‫دعاو‬
‫ٌ‬ ‫دعاء‬
‫اضرتب‬ ‫اضطرب‬ ‫اد َْخت ََر‬ ‫ا ذدخ ََر‬ ‫ْاوت ََص َف‬ ‫ات ََّص َف‬
‫بناو‬
‫ٌ‬ ‫بناء‬

‫فعل صحيح ومعتل‬


‫فعل حصيح‬
‫مضعف‬ ‫همموز‬ ‫سامل‬
‫زلزل‬ ‫ألك‪/‬أخذ‪/‬قرأ‬ ‫خلف‬

‫فعل معتل‬
‫لفيف‬ ‫انقص‬ ‫أجوف‬ ‫مثال‬
‫مفروق‬ ‫مقرون‬ ‫ر َمى َ‬
‫‪/‬قض‪/‬رأى‬ ‫زار‪/‬انم‪/‬قال‬ ‫وعد‪/‬وجز‪/‬وصل‬
‫و َف‬ ‫نوى‬

‫‪19‬‬
‫اتصال الضمائر باألفعال‬
‫ضامئر متصهل ابلمر ‪:‬‬
‫ا ْك ُت ْ َْب (أننت)‬ ‫ا ْك ُت ُبوا (أنمت)‬ ‫أ ْك ُت ِيب (أ ِ‬
‫نت)‬ ‫أُ ْك ُت َبا (أنامت)‬

‫قسم ضامئر‬
‫نصب‬ ‫رفع‬
‫ي (اان متلكمني)‬ ‫‪،‬ت‪،‬تُامَ ُ‪،‬مت‪،‬تُ َّن (فاعل)‬
‫َت ِ‬
‫ان (حنن متلكمني)‬ ‫ان (فاعل)‬
‫ام‪،‬مك‪،‬كن (خماطبه)‬
‫ذ‬ ‫‪،‬ك‪ُ ،‬ك‬
‫كَ ِ‬ ‫و (جامعة)‬
‫‪،‬ها‪،‬هام‪،‬مه‪،‬هن (غائب)‬
‫ذ‬ ‫ُه‬ ‫ي (خماطبة) ‪ُ -‬أ ُدر ِيس‬
‫ن (نسوة)‬
‫أليف (الثنني)‬

‫األفعال اخلمسة‬
‫قاعدة‬
‫يذهبون‪ ،‬تذهبون‬ ‫واو امجلاعة‬ ‫‪+‬‬ ‫فعل مضارع‬ ‫‪1‬‬
‫يذهبان‪ ،‬تذهبان‬ ‫أليف التثنية‬ ‫‪+‬‬ ‫فعل مضارع‬ ‫‪2‬‬
‫تذهبني‬ ‫ّيء خماطبة (أ ِ‬
‫نت)‬ ‫‪+‬‬ ‫فعل مضارع‬ ‫‪3‬‬

‫مه يذهبون‬ ‫اثبات النون يف الخري‬ ‫مرفوع‬


‫اعراب الفعال امخلسة‬

‫مه لن يذهبو ْا‬ ‫حذف نون‬ ‫منصوب‬


‫مه مل يذهبو ْا‬ ‫حذف نون‬ ‫جمزوم‬

‫‪20‬‬
‫األمساء اخلمسة‬
‫ُذو‬ ‫فُو‬ ‫حٌ‬ ‫أ ٌخ‬ ‫أ ٌب‬
‫رشط اعراب دبواه ‪:‬‬
‫‪ .1‬تكون مضافة اىل غري ’ي‘ متلكم‬
‫‪ .2‬تكون مفرد ًة‬

‫أبو‬ ‫ابلواو‬ ‫مرفوع‬

‫اعراب السامء‬
‫امخلسة‬
‫أاب‬ ‫ابلليف‬ ‫منصوب‬
‫أيب‬ ‫ابلياء‬ ‫جمرور‬

‫املقصور‪ ،‬املنقوص‪ ،‬املمدود‬


‫املقصور‬
‫موىس‬
‫‪ )1‬أآخر اللكمة أليف مفتوحه ما قبلها‬
‫مصطفى‬
‫‪ )2‬مرفوع ومنصوب و جمرور دغن تندا مقدرة‬
‫سلوى‬

‫املنقوص‬
‫‪ )1‬أآخر اللكمة ’ي‘ مسكورة ما قبلها‬ ‫قايض‬
‫‪ )2‬مرفوع وجمرور دغن تندا مقدرة‬ ‫هادي‬
‫‪ )3‬منصوب دغن فتحة الظاهرة‬ ‫رايض‬

‫املمدود‬
‫أغنياء‬
‫‪ )1‬أآخر اللكمة مهزة قبلها أليف زائدة‬
‫علامء‬
‫‪ )2‬مرفوع ومنصوب و جمرور دغن تندا ظاهرة‬
‫صفراء‬

‫‪21‬‬
‫للسنة اخلامسة (البالغة)‬
‫األسلوب اخلربي‬

‫فاز أمحد‬ ‫خايل ذِاّله ِْن‬ ‫ابتداِئ‬

‫قد فاز أمحد‬ ‫امل ُ َ َرتدذد‬ ‫طليب‬ ‫أنواع‬

‫وهللا لقد فاز أمحد‬ ‫املنكر‬ ‫اناكري‬

‫أدوات التوكيد ‪ :‬ا ذن‪ ،‬ل‪+‬قد‪ ،‬قد‪ ،‬ا ذن‪+‬ل‪ ،‬واو القسم‪ ،‬متصل بنون توكيد‪.‬‬
‫‪ -‬ل‪ +‬فعل مضارع ‪ +‬نون توكيد‬
‫‪ -‬وهللا‪/‬اتهلل‪/‬ابهلل‪/‬هلل‪/‬ل – أدوات القرص‬
‫‪ -‬قد بوليه دكوانكن سلفس فعل مايض‬

‫األسلوب اإلنشائي‬
‫طليب – فرلو كفد جوافن‬
‫بين‬
‫ّي ذ‬ ‫رسو‬ ‫النداء‬ ‫‪1‬‬
‫اجهتد قبل فوات الوان‬ ‫فرينته‬ ‫المر‬ ‫‪2‬‬
‫ل تكسل‬ ‫لرغ‬ ‫الهنىي‬ ‫‪3‬‬
‫هل‪....‬‬ ‫اتن‬ ‫الس تفهام‬ ‫‪4‬‬
‫ُ‬
‫اجهتدت ابلمس‬ ‫ليتين‬ ‫جيتا‪-‬جيتا‬ ‫المتىن‬ ‫‪5‬‬

‫‪22‬‬
‫غري طليب – تيدق فرلو كفد جوافن‬
‫ما أمجل احلياة!‬ ‫ترفكون‬ ‫تعجب‬ ‫‪1‬‬
‫نعم الصديق الكتاب‬ ‫فوّج‬ ‫مدح‬ ‫‪2‬‬
‫بئس ال َعدُ ُّو الكسل‬ ‫جال‬ ‫ذم‬ ‫‪3‬‬
‫وهللا ا ذن مع العرس يرسى‬ ‫سومفه‬ ‫قسم‬ ‫‪4‬‬
‫عىس هللا أن ي ُ َو ِف ذق‬ ‫فغهرفن‬ ‫ترّج‬ ‫‪5‬‬

‫القصر‬
‫نوع ‪:‬‬ ‫طريقة القرص ‪:‬‬
‫‪ )1‬صفة عىل موصوف‬ ‫‪ )1‬النفي والس تثناء (ل‪ ،‬الذ)‬
‫‪ )2‬موصوف عىل صفة‬ ‫‪ )2‬أداة احلرص (انذام)‬
‫‪ )3‬عطف (ل‪ ،‬بل‪ ،‬لكن)‬
‫‪ )4‬تقدمي ما َحقَّ ُه تأخري‬
‫المثال‬
‫هللا‬ ‫ا ذل‬ ‫اهل‬ ‫ل‬
‫نوع ‪ :‬صفة عىل موصوف‬ ‫‪1‬‬
‫مقصور عليه ‪ :‬موصوف‬ ‫اس تثناء‬ ‫مقصور ‪ :‬صفة‬ ‫نفي‬

‫العلامء‬ ‫من عباده‬ ‫خيىش هللا‬ ‫انذام‬


‫نوع ‪ :‬صفة عىل موصوف‬ ‫‪2‬‬
‫مقصور عليه ‪ :‬موصوف‬ ‫‪-‬‬ ‫مقصور ‪ :‬صفة‬ ‫حرص‬

‫لعب كرة القدم‬ ‫ل‬ ‫لعب كرة الريش‬ ‫دمحم‬


‫نوع ‪ :‬موصوف عىل صفة‬ ‫‪3‬‬
‫‪-‬‬ ‫عطف‬ ‫مقصورعليه ‪ :‬صفة‬ ‫مقصور ‪ :‬موصوف‬

‫مدينة السالمية‬ ‫بل‬ ‫مدينة َصهْ ُيو ِن َّي ٌة‬ ‫القدس‬ ‫ما‬
‫نوع ‪ :‬موصوف عىل صفة‬ ‫‪4‬‬
‫مقصور عليه ‪ :‬صفة‬ ‫عطف‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ -‬مقصور‪ :‬موصوف‬
‫*مقصور عليه اونتوق ل (س بلوم)‪ ،‬بل‪/‬لكن (سلفس)‬
‫تولكنا‬ ‫هللا‬ ‫عىل‬
‫نوع ‪ :‬صفة عىل موصوف‬ ‫‪5‬‬
‫مقصور ‪ :‬صفة‬ ‫مقصور عليه ‪ :‬موصوف‬ ‫عطف‬

‫‪23‬‬
‫السجع‬
‫مثل ‪:‬‬ ‫قاعدة ‪:‬‬
‫رب تقبل توبيت‪ ،‬وأحب دعويت‪،‬‬ ‫متاثل الفاصلتني يف احلرف الخر‬
‫واغسل حو ذيب‪ ،‬وثبت جحيت‬
‫اجلناس‬
‫ربنا أآتنا يف ادلنيا حس نة ويف الآخرة حس نة‬ ‫اتم‬
‫فأ ذما اليتمي فالتقهر وأ ذما السائل فالتهنر‬ ‫نوع‬
‫نوعان‬
‫ُء ِم َن اجلَوى بني اجلواحن‬ ‫عدد‬ ‫غري اتم (الختالف يف‬
‫___ احلروف)‬
‫اجلَ ُّد يف اجلَ ذِد واحلرمان يف الكسل‬ ‫تشكيل‬
‫اللهم اسرت عوراتنا وامن َر ْوعَا ِتنَا‬ ‫ترتيب‬

‫تزيني الالكم نرثا بيشء من أساليب القرءان‪ /‬احلديث من غري دلل عىل أنه مهنا‬ ‫اإلقتباس ‪-‬‬
‫الطباق‬
‫قاعده ‪ 2 :‬فراكاتئن برلونن دامل ساتو اية‪.‬‬

‫أقسم‬
‫السليب (‪)-‬‬ ‫الَيايب (‪)+‬‬
‫مثل ‪ :‬اجعل‪ -‬ولجتعل‪ ،‬اخمت‪ -‬ولختمت‪،‬‬ ‫لكامت مضادة يف املعىن‬
‫لن‪ -‬علينا‪ ،‬كل‪ -‬عليك‬ ‫مثل ‪ :‬تعز‪ -‬تذل‪ ،‬الليل‪ -‬الهنار‪،‬‬
‫احلى‪ -‬املوت‪ ،‬ادلنيا‪ -‬الخرة‬

‫املقابلة‬
‫رغك يغ اد ‪ 2‬معنا دامل سسواتو أية – مكودين دس بوت فراكاتئن برلونن ْسارا ترتيب‪.‬‬
‫مثل ‪" :‬انمك لتكرثون عند الفرع‪ ،‬وتقلون عند الطمع"‬

‫‪24‬‬

Anda mungkin juga menyukai