Anda di halaman 1dari 48
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Kurikulum Standard Sekolah Rendah TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI MODUL EKSPLORASI

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Kurikulum Standard Sekolah Rendah

TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

MODUL EKSPLORASI MULTIMEDIA:

3.0 Membangunkan Persembahan Multimedia Interaktif Tak Linear

TAHUN 4

Terbitan

3.0 Membangunkan Persembahan Multimedia Interaktif Tak Linear TAHUN 4 Terbitan Bahagian Pembangunan Kurikulum 2013

Bahagian Pembangunan Kurikulum

2013

Cetakan Pertama 2013 © Kementerian Pelajaran Malaysia

Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan cara apa-apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.

RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita untuk mencapai perpaduan yang lebih erat dalam
RUKUN NEGARA
BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung
cita-cita untuk mencapai perpaduan yang lebih
erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya;
memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta
masyarakat yang adil bagi kemakmuran negara
yang akan dapat dinikmati bersama secara adil
dan saksama; menjamin satu cara yang liberal
terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya
dan berbagai-bagai corak; membina satu
masyarakat progresif yang akan menggunakan
sains dan teknologi moden;
MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan
menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk
mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-
prinsip yang berikut:
• KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN
• KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA
• KELUHURAN PERLEMBAGAAN
• KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
• KESOPANAN DAN KESUSILAAN

iii

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh
Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha
berterusan ke arah lebih
memperkembangkan potensi individu
secara menyeluruh dan bersepadu untuk
melahirkan insan yang seimbang dan
harmonis dari segi intelek, rohani, emosi
dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan
kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah
bertujuan untuk melahirkan warganegara
Malaysia yang berilmu pengetahuan,
berketerampilan, berakhlak mulia,
bertanggungjawab dan berkeupayaan
mencapai kesejahteraan diri serta
memberikan sumbangan terhadap
keharmonian dan kemakmuran keluarga,
masyarakat dan negara.

iv

Draf

220912

MODUL EM6

Standard

kandungan:

Standard

pembelajaran:

3.0 Membangunkan persembahan multimedia interaktif tak linear.

3.1 Melakar papan cerita bagi menyediakan persembahan multimedia interaktif tak linear.

3.2 Membangunkan persembahan multimedia yang mengandungi sekurang-kurangnya tiga elemen multimedia.

Masa:

90 minit

KEPERLUAN PERKAKASAN

Komputer multimedia

KEPERLUAN PERISIAN

Microsoft PowerPoint.

1

1

Draf 220912
Draf 220912

Draf

220912

NOTA RUJUKAN

MASIHKAH ANDA INGAT?

PERSEMBAHAN MULTIMEDIA INTERAKTIF TAK LINEAR Pengguna boleh mengawal keseluruhan produk multimedia.Pengguna bebas
PERSEMBAHAN
MULTIMEDIA
INTERAKTIF
TAK
LINEAR
Pengguna boleh mengawal keseluruhan
produk multimedia.Pengguna bebas pergi ke
mana-mana bahagian yang dia suka kerana
terdapatnya ciri interaktif iaitu dengan mengklik
butang navigasi, hiperteks atau hipermedia.

PAPAN CERITA

butang navigasi, hiperteks atau hipermedia. PAPAN CERITA Papan cerita merupakan himpunan lakaran rupa bentuk

Papan cerita merupakan himpunan lakaran rupa bentuk skrin-skrin paparan yang mengandungi urutan cerita bagi sesuatu persembahan multimedia.

1. Kelebihan Papan Cerita

1.1 Lakaran awal untuk merancang susunan persembahan multimedia yang mahu dibina.

1.2 Memudahkan pengembangan idea dalam rekabentuk persembahan multimedia.

1.3 Mengurangkan risiko tertinggal maklumat persembahan yang penting.

1.4 Mengembangkan idea sebelum dipindahkan ke atas paparan komputer.

1.5 Segala perubahan dapat dilakukan dengan mudah.

1.6 Menjimatkan masa dan kos pembinaan perisian.

1.7 Mengaplikasikan pelbagai teknik reka bentuk perisian.

2

2

Draf

220912

2. Elemen

Yang

Diambil

Kira

Ketika

Membina

Papan

Cerita

Adalah Seperti Berikut:

2.1

Teks

2.1.1

2.1.2

Jenis teks

2.1.3

Saiz teks

Imej

Audio

Video

Animasi

Warna teks

teks Imej Audio Video Animasi Warna teks 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 Warna latar belakang 3.

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6 Warna latar belakang

3. Pautan (Hiperlink)

3.1 Pautan Teks pautan antara satu slaid dengan slaid yang lain dengan mengklik Pautan teks yang disediakan.

slaid yang lain dengan mengklik Pautan teks yang disediakan. Pautan antara satu slaid ke slaid lain

Pautan antara satu slaid ke slaid lain akan berlaku dengan mengelik ‘Biodata’

3.2 Butang Navigasi pautan antara satu slaid dengan slaid yang lain dengan mengellik imej yang disediakan seperti butang next,back,home dan exit.

yang disediakan seperti butang next,back,home dan exit. Pautan antara satu slaid ke slaid yang lain dengan
yang disediakan seperti butang next,back,home dan exit. Pautan antara satu slaid ke slaid yang lain dengan

Pautan antara satu slaid ke slaid yang lain dengan berlaku dengan mengelik imej.

3

3

4. Prinsip Pembinaan Persembahan

Draf

220912

4.1 CASPER ialah teknik yang diaplikasikan semasa membina slaid atau powerpoint yang meliputi penyusunan media seperti teks, grafik, animasi dan video.

4.2 Teknik ini penting untuk menghasilkan satu persembahan slaid yang menarik, berkesan serta dapat menarik

perhatian pengguna lain.

4.3 C (contrast) - perbezaan yang ketara

4.3.1 Penggunaan warna yang kontra (warna gelap dengan warna terang).

4.3.2 Perbezaan font, objek besar dengan kecil, garis

halus dengan kasar, tekstur licin dengan kasar, unsur mendatar dengan menegak dan sebagainya.

4.4 A (alignment) - susunan lurus

4.4.1 Menyusun item atau objek dengan seimbang dan teratur.

4.4.2 Mempunyai kaitan secara visual antara satu sama lain.

4.5 S (simplicity) mudah

4.5.1

Ringkas dan bersesuaian dengan pengguna.

4.5.1

Mudah difahami oleh para pembaca.

4.6 P (proximity) - berhampiran

4.6.1 Maklumat dikumpulkan pada sesuatu tempat agar

mudah difahami oleh pengguna. 4.6.2 Mewujudkan kesinambungan antara satu fakta dengan fakta yang lain.

4.7 E (emphasis) penekanan

4.7.1 Memberi

penekanan

terhadap

dirasakan penting sahaja.

perkara

yang

4.7.2 Tidak menggunakan terlalu banyak elemen

sampingan untuk mengelakkan hilang konsentrasi pengguna.

4.8 R (repetition) pengulangan 4.8.1 Mentafsir dan memahami dengan mudah arahan yang diberikan oleh perisian.

4

4

CONTOH FORMAT PAPAN CERITA

Draf

220912

SLAID :

*WARNA LB :

IMEJ :

AUDIO :

ANIMASI :

BUTANG NAVIGASI :

(TANDA PADA BUTANG YANG DIGUNAKAN)

 

VIDEO :

TEKS :

SAIZ

:

WARNA :

b) JENIS :

 

PAUTAN TEKS :

DIGUNAKAN)   VIDEO : TEKS : SAIZ : WARNA : b) JENIS :   PAUTAN TEKS
Keluar Keluar

Keluar Keluar

Keluar Keluar

Home

Petunjuk :

Menu UtamaPAUTAN TEKS : Keluar Keluar Home Petunjuk : Slaid Sebelumnya Slaid Seterusnya Keluar * WARNA LB

Slaid SebelumnyaTEKS : Keluar Keluar Home Petunjuk : Menu Utama Slaid Seterusnya Keluar * WARNA LB :

Keluar Home Petunjuk : Menu Utama Slaid Sebelumnya Slaid Seterusnya Keluar * WARNA LB : WARNA

Slaid Seterusnya

Keluar

* WARNA LB : WARNA LATAR BELAKANG SLAID

Keluar Home Petunjuk : Menu Utama Slaid Sebelumnya Slaid Seterusnya Keluar * WARNA LB : WARNA
5

5

CONTOH LAKARAN PAPAN CERITA

Draf

220912

SLAID : 1

Pautan Teks

GAMBAR BENDERA

IMEJ : GAMBAR MANTAN PM

WARNA LB : BIRU

Pautan Teks

TUN DR. MAHATHIR MOHAMAD

Butang Navigasi

IMEJ : GAMBAR MANTAN PM

VIDEO : TIADA

 

AUDIO : LAGU WAWASAN 2020

TEKS :

 

a)

SAIZ

: 32

 

b) JENIS : COMIC SANS MS

 
 

ANIMASI :

c)

WARNA : UNGU

 

a) GAMBAR BENDERA

PAUTAN TEKS :

 

a) BIODATA

b) PENDIDIKAN

BUTANG NAVIGASI

BUTANG NAVIGASI Keluar
BUTANG NAVIGASI Keluar
BUTANG NAVIGASI Keluar

Keluar

(TANDA PADA BUTANG YANG DIGUNAKAN)

(TANDA √ PADA BUTANG YANG DIGUNAKAN)
(TANDA √ PADA BUTANG YANG DIGUNAKAN)
(TANDA √ PADA BUTANG YANG DIGUNAKAN)
(TANDA √ PADA BUTANG YANG DIGUNAKAN)
6

6

Draf

220912

CONTOH SUSUNAN LAKARAN PAPAN CERITA

SLAID : 1

Pautan Teks

GAMBAR BENDERA

IMEJ : GAMBAR MANTAN PM

WARNA LB : BIRU

Pautan Teks

TUN DR. MAHATHIR MOHAMAD

Butang Navigasi

IMEJ : GAMBAR MANTAN PM

VIDEO : TIADA

 

AUDIO : LAGU WAWASAN 2020

TEKS :

a) SAIZ

: 32

 

b) JENIS : COMIC SANS MS

 
 

ANIMASI :

c) WARNA : UNGU

 

a) GAMBAR BENDERA BERGERAK

 

b) TULISAN BERGERAK

PAUTAN TEKS :

 

c) BIODATA

 

d) PENDIDIKAN

BUTANG HIPERMEDIA

BUTANG HIPERMEDIA Keluar
BUTANG HIPERMEDIA Keluar
BUTANG HIPERMEDIA Keluar

Keluar

(TANDA PADA BUTANG YANG

DIGUNAKAN)

(TANDA √ PADA BUTANG YANG DIGUNAKAN) √
(TANDA √ PADA BUTANG YANG DIGUNAKAN) √
√
(TANDA √ PADA BUTANG YANG DIGUNAKAN) √
7

7

Draf

220912

SLAID : 2

BIODATA

WARNA LB : BIRU

GAMBAR BENDERA

Teks untuk biodata

Butang Navigasi

Butang Navigasi

Butang Navigasi

IMEJ : TIADA

VIDEO : TIADA

 

AUDIO : LAGU WAWASAN 2020

TEKS :

 

a)

SAIZ

: 32

 

b) JENIS : COMIC SANS MS

 
 

ANIMASI :

c)

WARNA : UNGU

 

a) GAMBAR BENDERA BERGERAK

PAUTAN TEKS : TIADA

BUTANG NAVIGASI :

BUTANG NAVIGASI :  
 

(TANDA PADA BUTANG YANG DIGUNAKAN)

 
(TANDA √ PADA BUTANG YANG DIGUNAKAN)   Keluar
(TANDA √ PADA BUTANG YANG DIGUNAKAN)   Keluar

Keluar

√
√
√
√ √ √
8

8

Draf

220912

SLAID : 3

PENDIDIKAN

WARNA LB : BIRU

GAMBAR BENDERA

Teks untuk pendidikan

Hipermedia

   

Hipermedia

       

Hipermedia

IMEJ : TIADA

VIDEO : TIADA

 

AUDIO : LAGU WAWASAN 2020

TEKS :

 

a)

SAIZ

: 32

b) JENIS : COMIC SANS MS

 
 

ANIMASI :

c)

WARNA : UNGU

 

a) GAMBAR BENDERA BERGERAK

PAUTAN TEKS : TIADA

 

BUTANG NAVIGASI :

BUTANG NAVIGASI :  
 

(TANDA PADA BUTANG YANG DIGUNAKAN)

 
(TANDA √ PADA BUTANG YANG DIGUNAKAN)   Keluar
(TANDA √ PADA BUTANG YANG DIGUNAKAN)   Keluar

Keluar

√
√
√
√ √ √
9

9

Draf

220912

SLAID : 4

WARNA LB : BIRU

Teks : Sekian, terima kasih

GAMBAR BENDERA

Butang Navigasi

Butang Navigasi

Pautan Teks

IMEJ : TIADA

VIDEO : TIADA

 

AUDIO : LAGU WAWASAN 2020

TEKS :

 

a)

SAIZ

: 32

 

b) JENIS : COMIC SANS MS

 
 

ANIMASI :

c)

WARNA : UNGU

 

a) GAMBAR BENDERA BERGERAK

PAUTAN TEKS :

 

a)

Keluar

BUTANG NAVIGASI :

BUTANG NAVIGASI :  
 

(TANDA PADA BUTANG YANG DIGUNAKAN)

 
(TANDA √ PADA BUTANG YANG DIGUNAKAN)   Keluar
(TANDA √ PADA BUTANG YANG DIGUNAKAN)   Keluar

Keluar

√
√
√ √ √
√
10

10

Draf 220912 AKTIVITI 1 PENGENALAN PAPAN CERITA
Draf
220912
AKTIVITI 1
PENGENALAN PAPAN CERITA

Langkah 1: Murid mendengar penerangan mengenai format papan cerita dan cara-cara bagaimana menggunakan format papan cerita oleh guru.

Langkah 2 : Sekarang,mari lakarkan papan cerita persembahan mengenai keluarga kamu dalam ruangan yang disediakan di bawah :

SLAID 1 : Pengenalan Keluarga

SLAID :

*WARNA LB :

IMEJ :

VIDEO :

 

AUDIO :

TEKS :

 

a)

SAIZ

:

 
 

ANIMASI :

b) JENIS :

 

c)

WARNA :

 

PAUTAN TEKS :

 

BUTANG NAVIGASI :

(TANDA PADA BUTANG YANG DIGUNAKAN)

 
BUTANG NAVIGASI : (TANDA √ PADA BUTANG YANG DIGUNAKAN)   Keluar
BUTANG NAVIGASI : (TANDA √ PADA BUTANG YANG DIGUNAKAN)   Keluar
BUTANG NAVIGASI : (TANDA √ PADA BUTANG YANG DIGUNAKAN)   Keluar

Keluar

WARNA :   PAUTAN TEKS :   BUTANG NAVIGASI : (TANDA √ PADA BUTANG YANG DIGUNAKAN)
WARNA :   PAUTAN TEKS :   BUTANG NAVIGASI : (TANDA √ PADA BUTANG YANG DIGUNAKAN)
WARNA :   PAUTAN TEKS :   BUTANG NAVIGASI : (TANDA √ PADA BUTANG YANG DIGUNAKAN)
WARNA :   PAUTAN TEKS :   BUTANG NAVIGASI : (TANDA √ PADA BUTANG YANG DIGUNAKAN)
11

11

Draf 220912 SLAID 2 : Biodata Ahli Keluarga SLAID : *WARNA LB : IMEJ :
Draf
220912
SLAID 2 : Biodata Ahli Keluarga
SLAID :
*WARNA LB :
IMEJ :
VIDEO :
AUDIO :
TEKS :
a)
SAIZ
:
b) JENIS :
ANIMASI :
c)
WARNA :
PAUTAN TEKS :
BUTANG NAVIGASI :
Keluar
(TANDA √ PADA BUTANG
YANG DIGUNAKAN)
Kamu boleh masukkan
biodata ayah, ibu dan
adik beradik seperti
nama, tarikh lahir, dan
hobi.
12

Draf

220912

SLAID 3 : Gambar Ahli Keluarga

SLAID :

*WARNA LB :

IMEJ :

VIDEO :

 

AUDIO :

TEKS :

 

a)

SAIZ

:

 
 

ANIMASI :

b) JENIS :

 

c)

WARNA :

 

HIPERTEKS :

BUTANG HIPERMEDIA :

(TANDA PADA BUTANG YANG DIGUNAKAN)

 
BUTANG HIPERMEDIA : (TANDA √ PADA BUTANG YANG DIGUNAKAN)   Keluar
BUTANG HIPERMEDIA : (TANDA √ PADA BUTANG YANG DIGUNAKAN)   Keluar
BUTANG HIPERMEDIA : (TANDA √ PADA BUTANG YANG DIGUNAKAN)   Keluar

Keluar

c) WARNA :   HIPERTEKS : BUTANG HIPERMEDIA : (TANDA √ PADA BUTANG YANG DIGUNAKAN)  
c) WARNA :   HIPERTEKS : BUTANG HIPERMEDIA : (TANDA √ PADA BUTANG YANG DIGUNAKAN)  
c) WARNA :   HIPERTEKS : BUTANG HIPERMEDIA : (TANDA √ PADA BUTANG YANG DIGUNAKAN)  
c) WARNA :   HIPERTEKS : BUTANG HIPERMEDIA : (TANDA √ PADA BUTANG YANG DIGUNAKAN)  
Kamu bebas memasukkan audio, animasi atau video berkaitan keluarga kamu.
Kamu bebas
memasukkan audio,
animasi atau video
berkaitan keluarga
kamu.
13

13

SLAID 4 : PENUTUP

Draf

220912

SLAID :

*WARNA LB :

IMEJ :

VIDEO :

 

AUDIO :

TEKS :

 

a)

SAIZ

:

 
 

ANIMASI :

b) JENIS :

 

c)

WARNA :

 

PAUTAN TEKS :

 

BUTANG NAVIGASI :

(TANDA PADA BUTANG YANG DIGUNAKAN)

 
BUTANG NAVIGASI : (TANDA √ PADA BUTANG YANG DIGUNAKAN)   Keluar
BUTANG NAVIGASI : (TANDA √ PADA BUTANG YANG DIGUNAKAN)   Keluar
BUTANG NAVIGASI : (TANDA √ PADA BUTANG YANG DIGUNAKAN)   Keluar

Keluar

WARNA :   PAUTAN TEKS :   BUTANG NAVIGASI : (TANDA √ PADA BUTANG YANG DIGUNAKAN)
WARNA :   PAUTAN TEKS :   BUTANG NAVIGASI : (TANDA √ PADA BUTANG YANG DIGUNAKAN)
WARNA :   PAUTAN TEKS :   BUTANG NAVIGASI : (TANDA √ PADA BUTANG YANG DIGUNAKAN)
WARNA :   PAUTAN TEKS :   BUTANG NAVIGASI : (TANDA √ PADA BUTANG YANG DIGUNAKAN)
Mengapa lakaran papan cerita penting dibuat didalam sesuatu persembahan multimedia?
Mengapa lakaran papan
cerita penting dibuat
didalam sesuatu
persembahan multimedia?
14

14

Draf 220912 AKTIVITI 2
Draf
220912
AKTIVITI 2

PERSEMBAHAN MULTIMEDIA KELUARGA SAYA

Berpandukan papan cerita yang telah dibuat dalam aktiviti 2, bina satu persembahan multimedia menggunakan MS PowerPoint.

Langkah 1: Melihat persembahan multimedia TOKOH NEGARA.

Langkah 2: Hasilkan persembahan multimedia kamu sendiri berdasarkan papan cerita yang telah dibuat.

Langkah 3: Pastikan persembahan multimedia sekurang-kurangnya mengandungi 4 slaid.

Langkah 4: Pilih 3 elemen multimedia daripada senarai di bawah untuk dimasukkan dalam persembahan multimedia kamu:

a. Teks,

b. Imej,

c. Audio,

d. Video, atau

e. Animasi

Langkah 5: Simpan hasil persembahan yang telah disiapkan.

Langkah 6: Buat persembahan kepada rakan-rakan di dalam

kelas.
kelas.
15

15

Draf

220912

Draf 220912 PENILAIAN 1 ………………………………………… …………………………………………

PENILAIAN 1

………………………………………… …………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………

Papan cerita ialah…….

Papan cerita ialah……. Nyatakan dua kelebihan papan cerita.

Nyatakan dua kelebihan papan cerita.

………………………………… ………………………………… …………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
………………………………… ………………………………… …………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
16

16

Draf

220912

Draf 220912 PENILAIAN 2 Nyatakan 6 elemen yang diambil kira ketika membina papan cerita : Nyatakan

PENILAIAN 2

Nyatakan 6 elemen yang diambil kira ketika membina papan cerita :

6 elemen yang diambil kira ketika membina papan cerita : Nyatakan perbezaan antara pautan teks dan
6 elemen yang diambil kira ketika membina papan cerita : Nyatakan perbezaan antara pautan teks dan

Nyatakan perbezaan antara pautan teks dan butang navigasi

Pautan Teks

Butang Navigasi

……………………………………

…………………………………

……………………….…………

…………………………………

……………………………………

…………………………………

…………………….……………

…………………………………

17

17

Draf

220912

Draf 220912 PENILAIAN 3 C = A = S = Nyatakan akronim nemonik CASPER P =

PENILAIAN 3

C = A = S = Nyatakan akronim nemonik CASPER P = E = R
C =
A =
S
=
Nyatakan akronim nemonik
CASPER
P
=
E =
R =
18

18

Draf

220912

Draf 220912 PENILAIAN 4 Secara individu, anda dikehendaki melakar papppppppppppa papan cerita dan membangunkan

PENILAIAN 4

Draf 220912 PENILAIAN 4 Secara individu, anda dikehendaki melakar papppppppppppa papan cerita dan membangunkan
Secara individu, anda dikehendaki melakar papppppppppppa papan cerita dan membangunkan persembahan ppppppppppppper
Secara individu, anda dikehendaki melakar
papppppppppppa
papan cerita dan membangunkan
persembahan ppppppppppppper interaktif tak linear
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmeng menggunakan Microsoft Powerpoint.
Selamat Mencuba!
19

19

Draf 220912
Draf 220912

Draf

220912

LAPORAN PENCAPAIAN MURID

Nama Murid:

 

Tahun:

 

Kelas

 

Modul:

Eksplorasi Multimedia

Standard

3.0

Membangunkan persembahan multimedia

Kandungan:

interaktif tak linear.

Standard

3.1

Melakar papan cerita bagi menyediakan

Pembelajaran:

persembahan multimedia interaktif tak linear.

3.2

Membangunkan persembahan multimedia yang

mengandungi sekurang-kurangnya tiga elemen multimedia.

Bil

Perkara yang dinilai

 

Pencapaian

 

Catatan

 

Ya

Tidak

 

1.

Menyatakan definisi dan kelebihan papan cerita secara bertulis.

       

2.

Menyatakan perbezaan hyperteks dan hypermedia.

       

3

Menyatakan maksud nemonik CASPER.

       

4.

Melakar papan cerita bagi persembahan interaktif tak linear.

     

5.

Membangunkan persembahan interaktif tak linear yang mengandungi sekurang- kurangnya tiga elemen multimedia.

       

KEPUTUSAN

 

(CAPAI / TIDAK CAPAI)

TARIKH

   

Nama Guru:

 

Tandatangan & Tarikh

   

Disahkan oleh:

 

Tandatangan & Tarikh

   
20

20

Draf260912

Draf260912

MODUL EM7

Standard

3.0

Membangunkan Persembahan

kandungan

:

Multimedia Interaktif Tak Linear

Standard

3.3

Mempakejkan persembahan multimedia

pembelajaran :

dengan nama yang sesuai.

Masa

:

60 minit

21

21

Draf260912

Draf260912

NOTA RUJUKAN

MEMPAKEJKAN PERSEMBAHAN MULTIMEDIA

Tujuan mempakejkan persembahan powerpoint ialah untuk memudahkan persembahan powerpoint terutama apabila komputer tidak mempunyai perisian powerpoint. Pakej boleh dilakukan kedalam Compact Disc (CD), komputer dan mana- mana lokasi dalam rangkaian.

1. Kelebihan Mempakejkan Persembahan

1.1 Pakej untuk CD (Package for CD) mengumpulkan fail persembahan anda dan apa-apa fail lain yang anda

perlukan.

1.2 Anda boleh memilih sama ada menyalinnya ke dalam satu folder atau terus ke CD.

1.3 Memudahkan capaian dan penyimpanan.

1.4 Kos yang lebih murah.

1.5 Dapat menyimpan data yang berkapasiti tinggi.

Kamu juga boleh menjual CD persembahan multimedia yang telah dipakej kepada rakan di sekolah!!
Kamu juga boleh menjual
CD persembahan
multimedia yang telah
dipakej kepada rakan di
sekolah!!

KEPERLUAN PERKAKASAN

Komputer multimedia, CD kosong, CD Burner

KEPERLUAN PERISIAN

MS Power Point

22

22

Draf260912

Draf260912

Draf260912 AKTIVITI 1 MEMPAKEJKAN PERSEMBAHAN MULTIMEDIA (MS POWERPOINT Langkah-langkah mempakejkan persembahan multimedia

AKTIVITI 1

MEMPAKEJKAN PERSEMBAHAN MULTIMEDIA (MS POWERPOINT

Langkah-langkah mempakejkan persembahan multimedia MS PowerPoint adalah seperti yang di tunjukkan di bawah:

LANGKAH 1 :

Buka fail MS PowerPoint yang ingin dipakej seperti Rajah 3.1 di bawah.

1 RAJAH 3.1
1
RAJAH 3.1

LANGKAH 2 : Masukkan CD kosong ke dalam komputer pemacu cakera padat.

2
2

RAJAH 3.2

23

23

Draf260912

Draf260912

LANGKAH 3 : KLIK Office Button

LANGKAH 4 : KLIK Publish

LANGKAH 5 : KLIK Package for CD

3 5 4
3
5
4

RAJAH 3.3

24

24

Draf260912

Draf260912

LANGKAH 6: KLIK butang OK pada kotak dialog yang terpapar seperti Rajah 3.4 di bawah.

Draf260912 LANGKAH 6 : KLIK butang OK pada kotak dialog yang terpapar seperti Rajah 3.4 di
Draf260912 LANGKAH 6 : KLIK butang OK pada kotak dialog yang terpapar seperti Rajah 3.4 di

RAJAH 3.4

25

25

Draf260912

Draf260912

Draf260912 AKTIVITI 2 MENAMAKAN PAKEJ PERSEMBAHAN LANGKAH 1 :Taip nama yang sesuai pada ruang Name the

AKTIVITI 2

MENAMAKAN PAKEJ PERSEMBAHAN

LANGKAH 1 :Taip nama yang sesuai pada ruang Name the CD dan namakan TOKOH NEGARA seperti rajah 3.5

LANGKAH 1 :Taip nama yang sesuai pada ruang Name the CD dan namakan TOKOH NEGARA seperti
LANGKAH 1 :Taip nama yang sesuai pada ruang Name the CD dan namakan TOKOH NEGARA seperti
LANGKAH 1 :Taip nama yang sesuai pada ruang Name the CD dan namakan TOKOH NEGARA seperti

RAJAH 3.5

26

26

Draf260912

Draf260912

LANGKAH 2 : KLIK pada Copy to CD seperti Rajah 3.6.

Draf260912 LANGKAH 2 : KLIK pada Copy to CD seperti Rajah 3.6. RAJAH 3.6 27
Draf260912 LANGKAH 2 : KLIK pada Copy to CD seperti Rajah 3.6. RAJAH 3.6 27
Draf260912 LANGKAH 2 : KLIK pada Copy to CD seperti Rajah 3.6. RAJAH 3.6 27

RAJAH 3.6

27

27

Draf260912

Draf260912

LANGKAH 3 : Klik butang Yes pada kotak dialog yang terpapar di skrin seperti Rajah 3.7.

Draf260912 LANGKAH 3 : Klik butang Yes pada kotak dialog yang terpapar di skrin seperti Rajah
Draf260912 LANGKAH 3 : Klik butang Yes pada kotak dialog yang terpapar di skrin seperti Rajah

RAJAH 3.7

28

28

Draf260912

Draf260912

LANGKAH 4 : Paparan skrin yang menunjukkan proses salinan (burn) CD sedang dilakukan seperti Rajah 3.8.

LANGKAH 4 : Paparan skrin yang menu njukkan proses salinan ( burn ) CD sedang dilakukan
LANGKAH 4 : Paparan skrin yang menu njukkan proses salinan ( burn ) CD sedang dilakukan

RAJAH 3.8

29

29

Draf260912

Draf260912

LANGKAH 5 : Setelah proses salinan CD selesai, keluarkan CD dan klik butang No pada paparan menu seperti Rajah 3.9.

: Setelah proses salinan CD selesai, keluarkan CD dan klik butang No pada paparan menu seperti
: Setelah proses salinan CD selesai, keluarkan CD dan klik butang No pada paparan menu seperti

RAJAH 3.9

30

30

Draf260912

Draf260912

LANGKAH 6 : KLIK Close pada kotak dialog yang terpapar seperti

Rajah 3.10.

Draf260912 LANGKAH 6 : KLIK Close pada kotak dialog yang terpapar seperti Rajah 3.10. RAJAH 3.10
Draf260912 LANGKAH 6 : KLIK Close pada kotak dialog yang terpapar seperti Rajah 3.10. RAJAH 3.10
Draf260912 LANGKAH 6 : KLIK Close pada kotak dialog yang terpapar seperti Rajah 3.10. RAJAH 3.10

RAJAH 3.10

31

31

Draf260912

Draf260912

Draf260912 AKTIVITI 3 “ MENGUJI PAKEJ CD ” LANGKAH 1 : Masukkan CD yang telah dipakejkan

AKTIVITI 3

MENGUJI PAKEJ CD

LANGKAH 1: Masukkan CD yang telah dipakejkan ke dalam pemacu cakera padat seperti Rajah 3.11.

dipakejkan ke dalam pemacu cakera padat seperti Rajah 3.11. RAJAH 3.11 LANGKAH 2 : Biarkan CD

RAJAH 3.11

LANGKAH 2: Biarkan CD beroperasi sehingga paparan skrin seperti Rajah 3.12 di bawah. Klik ikon Run pptview.exe untuk membuka fail PowerPoint.

paparan skrin seperti Rajah 3.12 di bawah. Klik ikon Run pptview.exe untuk membuka fail PowerPoint. RAJAH

RAJAH 3.12

32

32

Draf260912

Draf260912

LANGKAH 3: Uji persembahan multimedia bagi slaid pertama seperti Rajah 3.13. Pastikan segala pautan dan fail yang dikehendaki ada.

4 5 6
4
5
6

RAJAH 3.13

LANGKAH 4 : Langkah Uji pautan teks bagi biodata

LANGKAH 5 : Uji pautan teks bagi pendidikan

LANGKAH 6 : Uji butang navigasi bagi selepas

33

33

Draf260912

Draf260912

LANGKAH 7: Uji persembahan multimedia bagi slaid kedua seperti Rajah 3.14. Pastikan segala pautan dan fail yang dikehendaki ada.

8 9 10
8
9
10

RAJAH 3.14

LANGKAH 8

: Langkah Uji pautan teks bagi biodata

LANGKAH 9

: Uji pautan teks bagi pendidikan

LANGKAH 10 : Uji butang navigasi bagi

teks bagi biodata LANGKAH 9 : Uji pautan teks bagi pendidikan LANGKAH 10 : Uji butang

( Next)

34

34

Draf260912

Draf260912

LANGKAH 11: Uji persembahan multimedia bagi slaid ketiga rajah 3.15. Pastikan segala pautan dan fail yang dikehendaki ada.

12 13 14
12
13
14

LANGKAH 12

LANGKAH 13

LANGKAH 14

RAJAH 3.15

: Uji butang navigasi bagi

: Uji butang navigasi bagi

: Uji butang navigasi bagi

( Back ) ( Home ) ( Next )
( Back )
( Home )
( Next )
35

35

Draf260912

Draf260912

LANGKAH 15: Uji persembahan multimedia bagi slaid keempat rajah 3.16. Pastikan segala pautan dan fail yang dikehendaki ada.

17 18 16
17
18
16

RAJAH 3.16

LANGKAH 16 : Uji butang navigasi bagi ( Back ) LANGKAH 17 : Uji pautan
LANGKAH 16
: Uji butang navigasi bagi
( Back )
LANGKAH 17 : Uji pautan navigasi bagi
( Home )

LANGKAH 18

: Uji butang navigasi bagi

bagi ( Back ) LANGKAH 17 : Uji pautan navigasi bagi ( Home ) LANGKAH 18

( Next )

36

36

Draf260912

Draf260912

Draf260912 AKTIVITI 4 MEMBUAT SALINAN CD TANPA MENGGUNAKAN PAKEJ CD LANGKAH 1 : Masukkan CD kosong

AKTIVITI 4

MEMBUAT SALINAN CD TANPA MENGGUNAKAN PAKEJ CD

LANGKAH 1: Masukkan CD kosong ke dalam pemacu cakera padat seperti Rajah 3.17

CD kosong ke dalam pemacu cakera padat seperti Rajah 3.17 RAJAH 3.17 LANGKAH 2 : Melakukan

RAJAH 3.17

LANGKAH 2: Melakukan proses salinan fail ke CD seperti Rajah 3.18 di bawah.

seperti Rajah 3.17 RAJAH 3.17 LANGKAH 2 : Melakukan proses salinan fail ke CD seperti Rajah

RAJAH 3.18

seperti Rajah 3.17 RAJAH 3.17 LANGKAH 2 : Melakukan proses salinan fail ke CD seperti Rajah
37

37

Draf260912

Draf260912

LANGKAH 3: Uji persembahan multimedia seperti Aktiviti 3. Adakah segala pautan dan fail yang dikehendaki berfungsi? Kenapa pautan tidak berfungsi?

dikehendaki berfungsi ? Kenapa pautan tidak berfungsi? PENILAIAN 1 BERPANDUKAN NOTA SILA JAWAB SOALAN BERIKUT 1.

PENILAIAN 1

BERPANDUKAN NOTA SILA JAWAB SOALAN BERIKUT

1. Apakah tujuan mempakejkan persembahan multimedia ?

2. Sekiranya komputer anda tidak mempunyai CD Burner, adakah anda boleh mempakejkan persembahan multimedia kepada CD ?

YA / TIDAK

3. Apakah kelebihan mempakejkan persembahan multimedia ?

38

38

Draf260912

Draf260912

Draf260912 PENILAIAN 2 SUSUNKAN LANGKAH-LANGKAH MEMPAKEJKAN PERSEMBAHAN MULTIMEDIA DALAM ATURAN YANG BETUL 39

PENILAIAN 2

SUSUNKAN LANGKAH-LANGKAH MEMPAKEJKAN PERSEMBAHAN MULTIMEDIA DALAM ATURAN YANG BETUL

Draf260912 PENILAIAN 2 SUSUNKAN LANGKAH-LANGKAH MEMPAKEJKAN PERSEMBAHAN MULTIMEDIA DALAM ATURAN YANG BETUL 39
Draf260912 PENILAIAN 2 SUSUNKAN LANGKAH-LANGKAH MEMPAKEJKAN PERSEMBAHAN MULTIMEDIA DALAM ATURAN YANG BETUL 39
Draf260912 PENILAIAN 2 SUSUNKAN LANGKAH-LANGKAH MEMPAKEJKAN PERSEMBAHAN MULTIMEDIA DALAM ATURAN YANG BETUL 39
Draf260912 PENILAIAN 2 SUSUNKAN LANGKAH-LANGKAH MEMPAKEJKAN PERSEMBAHAN MULTIMEDIA DALAM ATURAN YANG BETUL 39
Draf260912 PENILAIAN 2 SUSUNKAN LANGKAH-LANGKAH MEMPAKEJKAN PERSEMBAHAN MULTIMEDIA DALAM ATURAN YANG BETUL 39
Draf260912 PENILAIAN 2 SUSUNKAN LANGKAH-LANGKAH MEMPAKEJKAN PERSEMBAHAN MULTIMEDIA DALAM ATURAN YANG BETUL 39
Draf260912 PENILAIAN 2 SUSUNKAN LANGKAH-LANGKAH MEMPAKEJKAN PERSEMBAHAN MULTIMEDIA DALAM ATURAN YANG BETUL 39
Draf260912 PENILAIAN 2 SUSUNKAN LANGKAH-LANGKAH MEMPAKEJKAN PERSEMBAHAN MULTIMEDIA DALAM ATURAN YANG BETUL 39
Draf260912 PENILAIAN 2 SUSUNKAN LANGKAH-LANGKAH MEMPAKEJKAN PERSEMBAHAN MULTIMEDIA DALAM ATURAN YANG BETUL 39
39

39

Draf260912

Draf260912

LAPORAN PENCAPAIAN MURID

NamaMurid:

 

Tahun:

 

Kelas

 

Modul:

Eksplorasi Multimedia

Standard

3.0

MembangunkanPersembahan Multimedia

Kandungan:

InteraktifTak Linear

Standard

3.3

Mempakejkanpersembahan multimedia dengannama yang sesuai

Pembelajaran:

Bil

Perkara yang dinilai

Pencapaian

Catatan

Ya

Tidak

1.

Pakejkanpersembahan power point

     

2.

Burn CD denganbetul

     

3.

Kandungan CD yang lengkap

     

KEPUTUSAN

 

(CAPAI / TIDAK CAPAI)

TARIKH

 

Nama Guru:

Tandatangan&Tarikh

Disahkanoleh:

Tandatangan&Tarikh

40

40