Anda di halaman 1dari 4

Modul Cemerlang Geografi (Penggal 3) SET 2 2013

BAHAGIAN B: TOPIKAL 1
SOALAN STRUKTUR
1 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan konsep pemeliharaan dan pemuliharaan?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[2]
(b) Jelaskan dua langkah pemeliharaan dan dua langkah pemuliharaan yang dilakukan oleh sesebuah
negara dalam menguruskan alam sekitar negara berkenaan.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[4]
(c) Senaraikan empat jenis bahan kimia utama yang terkandung dalam asap kenderaan.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[4]
2 (a) Huraikan mengapa pemeliharaan dan pemuliharaan sumber alam semula jadi semakin penting pada
masa kini.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[6]
(b) Apakah yang dimaksudkan dengan penyahhutanan?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[4]

Jabatan Geografi SMKPurun.

Modul Cemerlang Geografi (Penggal 3) SET 2 2013


3 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan pemanasan global?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[3]
(b) Huraikan dua faktor yang menyebabkan pemanasan global.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[4]
(c) Nyatakan tiga kesan yang timbul akibat fenomena pemanasan global.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[3]
4 (a) Nyatakan tiga bahan pencemar yang menyebabkan pencemaran udara.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[3]
(b) Huraikan tiga kesan pencemaran udara terhadap kualiti kehidupan manusia.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[6]
(c) Jelaskan dua langkah yang boleh dijalankan untuk mengurangkan masalah pencemaran udara di
Malaysia.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[4]

Jabatan Geografi SMKPurun.

Modul Cemerlang Geografi (Penggal 3) SET 2 2013


BAHAGIAN B: TOPIKAL 2
SOALAN STRUKTUR
1 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan pembangunan lestari?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[3]
(b) Nyatakan dua prinsip pembangunan lestari.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[2]
(c) Namakan lima kerjasama antarabangsa dalam konteks pembangunan lestari.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[5]
2 (a) Huraikan langkah-langkah perundangan yang boleh diambil bagi memelihara dan memulihara alam
sekitar.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[5]
(b) Huraikan langkah-langkah bukan perundangan yang boleh diambil bagi memelihara dan
memulihara alam sekitar.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[5]

Jabatan Geografi SMKPurun.

Modul Cemerlang Geografi (Penggal 3) SET 2 2013


3 (a) Berdasarkan konsep pembangunan berterusan (lestari), nyatakan tiga langkah utama yang dimabil
bagi memelihara dan memulihara alam sekitar.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[3]
(b) Berdasarkan satu langkah yang telah anda pilih dalam soalan 3(a) di atas, huraikan tiga kaedah yang
dijalankan bagi mengatasi masalah pecemaran udara di sessuatu kawasan.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[6]
(c) Namakan sebuah persidangan atau deklarasi yang diadakan khusus untuk memberi tumpuan kepada
pembangunan berterusan (lestari).
________________________________________________________________________________
[1]
4 (a) Nyatakan tiga matlamat persidangan atau deklarasi yang anda nyatakan dalam 3(c) di atas.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[3]
(b) Jelaskan dua masalah yang sering dihadapi untuk menjayakan matlamat sesebuah persidangan atau
deklarasi dalam konteks penjagaan alam sekitar.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[4]
(c) Nyatakan tiga bencana alam bersifat merentasi sempadan yang sering mengancam negara-negara
ASEAN
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[3]

Jabatan Geografi SMKPurun.