Anda di halaman 1dari 29

FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA

SEMESTER 1 / MAC 2012 (SMP AMBILAN 2012)

HBEF3103 PRINSIP TEKNOLOGI PENGAJARAN

ISI KANDUNGAN
SOALAN 1

1.0 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 1.0 2.0 3.0

PENGENALAN PENGGUNAAN BAHAN P&P BERDASARKAN PRINSIP REKA BENTUK Simplisiti Dominan Pola Seimbang Variasi Harmoni PENGENALAN LAMAN WEB YANG DICADANGKAN CIRI REKA BENTUK DAN KEMAHIRAN

2 2 3 5 7 9 11 13 15 15 16 16 18 19 20 21 22 27

SOALAN 2

BERFIKIR 3.1 Mudah, Jelas Dibaca dan Difahami 3.2 Mesej Dapat Ditafsir Tanpa Terlalu Bersusah Payah 3.3 Membantu Memfokuskan Perhatian 3.4 Mendorong Interaksi 4.0 KESIMPULAN LAMPIRAN RUJUKAN

SOALAN 1

1.0 PENGENALAN

Bahan pengajaran dan pembelajaran (P&P)

merupakan segala kelengkapan yang menyampaikan pengajarannya

digunakan oleh guru untuk membantunya dalam komputer merupakan bahan berbentuk elektronik.

kepada anak muridnya supaya menjadi lebih berkesan. Bahan P&P berbantukan Dengan memuat turun pelbagai gambar-gambar yang menarik ataupun video yang berkaitan dengan isi pelajaran dari internet lalu menerapkannya dalam sesi pengajaran dan pembelajaran dapat memberi ransangan yang positif kepada murid supaya mempunyai minat untuk belajar dan dapat menumpukan perhatian dalam pengajaran dan pembelajaran. membawa kepada kaedah-kaedah yang baru dan inovatif. Gambar-gambar atau grafik berkait dengan visual. Visual adalah satu alat komunikasi yang mampu menyampaikan mesej dengan lebih berkesan jika berbanding daripada penggunaan lisan atau pernyataan bertulis kerana ia melibatkan deria penglihatan. Keberkesanan penggunaan visual adalah bergantung kepada kualiti yang ada pada visual tersebut. 2.0 PENGGUNAAN BAHAN P&P BERDASARKAN PRINSIP REKA BENTUK VISUAL Penggunaan bahan P&P berdasarkan prinsip reka bentuk visual akan memberi kesan Pemahaman sesuatu topic pembelajaran dengan lebih baik. Prionsip visual adalah berkaitan cara penggunaan unsur-unsur grafik supaya visual yang dihasilkan adalah lebih menarik dan berkesan. Terdapat enam prinsip reka bentuk visual iaitu simplisiti, dominan, pola, seimbang, variasi dan harmoni. Dengan lain kata, penggunaan bahan berbentuk elektronik dalam pengajaran dan pembelajaran akan

2.1 Simplisiti Simplisiti bermaksud sesuatu reka bentuk visual yang digunakan haruslah dapat mempercepatkan 3 kefahaman dan memberi

kefahaman yang jelas. penonton. (a )

Ia mestilah nampak mudah dibaca atau

difahami tetapi masih boleh menarik perhatian pembaca atau

Gambar di bawah dengan slogan Jagalah Bumi Kita jelas dilihat kait mengait dengan tema menyayangi bumi kita melalui mengamalkan sikap kitaran semula. Sejak masyarakat dibangkitkan dengan isu alam bumi semakin mengalami desakan kerosakan alam semulajadi, logo tiga anak panah dalam bentuk tiga segi ini yang bermaksud kitar semula bahan-bahan tidak lagi ganjil dalam kehidupan kita. Sebagai bahan P&P pendidikan moral, persembahan gambar ini membolehkan murid mendapat kefahaman yang cepat bahawa bumi dapat dijaga dengan baik kait mengait dengan kitaran semula. Selain daripada itu, warna hijau yang digunakan dalam gambar ini adalah hijau yang mana maksudnya telah diterima secara umum iaitu alam kehijauan alam yang segar. Justeru murid mendapat kefahaman yang jelas bahawa kehijauan alam diharap-harapkan.

(b)

Gambar di bawah adalah gambar matahari yang digunakan sebagai bahan P&P 4

dalam topik Sains. Gambar

ini telah menepati prinsip simpliti dengan tepat

kerana degan persembahan gambar ini, murid mendapat kefahaman yang cepat dan jelas bahawa matahari adalah sangat panas. Ini adalah kerana warna jingga adalah warna panas dalam golongan warna. Ini jelas menonjolkankan kepanasan matahari. Penggunaan warna yang malap sebagai warna latar belakang lagi mengukuhkan kesan jelas dalam konsep simplisiti. Selain daripada itu, penjelasan yang melibatkan nombor telah ditunjukkan dengan warna yang berlainan supaya jelas dilihat.

2.2 Dominan

Dominan

membawa

maksud

sesuatu

rekaan visual, objek

atau

item utama yang ingin disampaikan dapat dibaca ertinya. (a )

mestilah ditonjolkan

supaya

Gambar yang ditunjukkan di bawah digunakan dalam topik Bahasa Cina semasa mengajar puisi yang bertajuk Embun. Pusat penumpuan bagi gambar ini adalah titik-titik air pada permukaan daun. Warna latar belakang yang kabur telah memusatkan penglihatan murid pada saiz embun yang besar dan warna yang lebih celi. Selain daripada itu, daun yang terletak pada sudut atas kiri lebih menarik perhatian murid. Ini telah menepati prinsip dominan.

(b

Gambar lurah berikut digunakan sebagai bahan P&P kajian tempatan. 6

Anak

panah dalam gambar menunjuk ke arah item utama iaitu lurah berbentuk V. Ini telah menarik perhatian tertumpu pada bahagian tersebut. Keadaan ini mematuhi ciri prinsip dominan.

2.3 Pola 7

Pola berkaitan dengan soal susunan item-item dalam sesuatu rekaan visual bagi menarik dan mengekalkan perhatian. amat dititikberatkan dalam prinsip ini kerana Aspek susunan ingin menarik,

menggerakkan serta mengekalkan penglihatan pada arah item tertentu. (a ) Gambar tepi pantai yang bersih di bawah dikait dengan nilai murni pendidikan Moral. Gambar ini dapat mengekalkan penglihatan mata pada pantai dan seterusnya mengikut aliran persembahan sampai ke arah yang jauh. Ia juga dapat memimpin pergerakan penglihatan mata kepada seseluruhan visual dalam arah yang betul. ditunjukkan. Ciri prinsip pola yang berkaitan dengan soal susunan jelas

(b )

Selain soal susunan, terdapat juga pola yang boleh digunakan dalam rekaan bentuk visual yang mengikut bentuk geometri seperti yang ditunjukkan di bawah. Bahan P&P yang digunakan dalam topik Sains ini adalah berkaitan dengan perbandingan saiz planet-planet dalam sistem solar. Bentuk tiga dimensi planet-planet jelas menunjukkan bentuk bulat.

2.4 Seimbang 9

Unsur grafik harus disusun denganseimbang supaya mempunyai daya penarik dan keselesaan mata memandang. Terdapat dua jenis seimbang iaitu seimbang formal yang bermaksud seimbang yang sama di antara kedua-dua bahagian (kiri dan kanan atau atas dan bawah) dan seimbang tidak formal yang bermakna pembahagian yang tidak sama rata. (a) Gambar yang dijadikan sebagai rujukan dalam pengajaran pendidikan seni di bawah telah menunjukkan seimbang formal kerana pembahagian visual pada bahagian atas dengan bawah adalah sama. Simetri di antara kedua-dua bahagian dengan memadu warna tertiar yang lembut telah memungkinkan mata rasa selesa memandangnya.

10

(b) Dalam prinsip seimbang tidak formal, bebanan bukannya daripada jenis atau bahan yang sama tetapi cuma beratnya sahaja. Dalam hal sedemikian, penggunaan penglihatan adalah cara untuk menentukan keseimbangan. Sebagai contoh, gambar di bawah yang digunakan dalam pengajaran kajian tempatan telah meletakkan objek yang cerah iaitu bendera di atas objek yang gelap. Hukum graviti yang diaplikasikan dalam gambar ini telah menepati ciri prinsip seimbang tidak formal.

11

2.5 Variasi Variasi menyokong pola untuk meningkatkan tarikan terhadap visual. bergerak. (a) Dalam pengajaran keselamatan di jalan raya, gambar penunggang motosikal berikut dipersembahkan. Motosikal yang kelihatan seolah-olah bergerak pantas telah meningkatkan tarikan minat terhadap persembahan gambar ini. Ciri prinsip variasi yang bertujuan menghapuskan kebosanan sesuatu elemen digunakan berulang kali tercapai. Penggunaan elemen-elemen ini dalam sesuuatu komposisi dapat menjadikan visual seolah-olah hidup dan

12

(b)

Dalam topik Sains yang mengenai penyesuaian binatang terhadap iklim cuaca, gambar burung migran digunakan. Gambar yang menunjukkan penghijrahan burung ini telah membangkitkan perasaan visual akibat penerbangan burung-burung. seolah-olah hidup

13

2.6 Harmoni Suasana harmoni memberikan rasa yakin dan pasti apabila melihat gabungan elemen-elemen grafik, aliran persembahan dan kesatuan mesej. Suasana harmoni juga dapat mententeramkan hati dan perasaan.

(a)

Gambar di bawah menunjukkan corak lukisan dalam pendidikan seni. Gambar ini nenunjukkan konsep harmoni malaui cara pengulangan bentuk dan warna. Murid dapat mengaitkan hubungan gambar tersebut melalui kajian bentuk dan warna yang diletakkan untuk sesuatu rekaan corak.

14

(b) Dalam

pengajaran

menyampaikan

maklumat

membela

binatang

mengalami pelupusan, gambar penyu berada dalam laut disediakan. Warnawarna analogus digunakan dalam gambar ini telah mewujudkan perasaan harmoni yang bermaksud selesa dan tenteram.

15

SOALAN 2
1.0 PENGENALAN Kemahiran berfikir amat ditegaskan dalam Falsafah Pendidikan Negara agar melahirkan individu yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Kemahiran berfikir dapat mendorong seseorang lebih berfikiran terbuka, berkeyakinan serta beranikan diri untuk menyuarakan pendapat dan pandangan serta menghasilkan idea yang bernas dan baru selaras dengan kemajuan teknologi maklumat. Sebagai seorang guru yang bersifat inovatif, penggunaan bahan internet sebagai alat bantu mengajar agar meningkatkan kemahiran berfikir pelajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran amat digalakkan. 2.0 LAMAN WEB YANG DICADANGKAN Laman web www.primaryresources.co.uk banyak mengandungi reka bentuk pengajaran dan pembelajaran dalam pelbagai matapelajaran yang dapat meningkatkan kemahiran berfikir. Bahan pengajaran dan pembelajaran dalam laman web tersebut meliputi berbagai jenis bahan seperti slaid, gambar, soalan quiz, lembaran kerja dan lain-lain lagi. Slaid gambar yang dipersembahkan ada yang dalam bentuk Power Point. Bahan pengajaran dan pembelajaran dari laman web tersebut bukan sahaja dapat memenuhi kepuasan dari segi visual bahkan dari segi pendengaran. Sebagai contoh, quiz yang terdapat dalam laman web mengikut topik pembelajaran dalam bentuk persembahan Powr Point. Sekiranya sesuatu soalan dijawab dengan pilihan yang betul akan disertakan bunyi tepukan dan bunyi bersorak. 16 Ini

akan meningkatkan keseronokan pembelajaran. Bahan pengajaran dan pembelajaran yang terdapat dalam laman web

tersebut juga dapat menjana kemahiran mikro dalam kemahiran berfikir kritis dan kreatif, diikuti dengan proses penyelesaian masalah dan membuat keputusan. Bahan-bahan tersebut dapat menggalakkan murid membanding dan membeza, membuat kategori, meneliti bahagian-bahagian kecil dan keseluruhan, menerangkan sebab, menyusun mengikut urutan, membuat ramalan, mengusul periksa andaian serta membuat inferens. Begitu juga dengan menjana dan menghasilkan idea, mencipta analogi serta mencipta metafora telah mendorong murid menggunakan minda. Dengan memilih aktiviti yang diingini, bermulalah pemikiran kreatif dan kritis. 3.0 CIRI REKA BENTUK DAN KEMAHIRAN BERFIKIR Dengan menyampaikan pengajaran dan pembelajaran Sains, satu set bahan pengajaran dan pembelajaran dari laman web www.primaryresources.co.uk dipilih. Merujuk Rancangan Pengajaran Harian (RPH), ciri-ciri reka bentuk yang dapat meningkatkan kemahiran berfikir dijelaskan seperti berikut. 3.1 Mudah, Jelas Dibaca dan Difahami Set induksi dalam Rancangan Pengajaran Harian (RPH), murid telah digalakkan Menggunakan kemahiran KBKK menjana idea dengan mengemukakan soalan bertumpu sebagai alat berfikir yang berbunyi Apa yang memberi kita panas dan cahaya? diikuti dengan soalan Di planet apa yang kita tinggal?. Selepas menjawab soalan, murid ditunjukkan Rajah 1 dan Rajah 2. Rajah 1 jelas dibaca bahawa matahari itu panas dan memberi cahaya manakala Rajah 2 telah membantu murid menggunakan kemahiran KBKK untuk membanding dan membeza saiz matahari dan bumi. Tambahan pula, ciri matahari yang panas telah menggalak murid membuat inferens mengenai sebab tiada makhlu tinggal di atas matahari. Membuat inferens adalah kemahiran mikro berfikir secara kritis. 17

Rajah 1: Matahari

Rajah 2: Matahari dan Bumi

18

3.2 Mesej Dapat Ditafsir Tanpa Terlalu Bersusah Payah Langkah 1 dalam RPH, Rajah 3 yang menunjukkan sistem solar dipaparkan. Kedudukan dan nama planet-planet jelas dlihati. Ini telah menepati ciri reka bentuk visual yang membawa maksud mesej dapat ditafsir tanpa bersusah payah. Dengan mengaplikasikan kemahiran KBKK, murid dapat membanding dan membeza kedudukan planet-planet. berfikir berkait dengan instrumen Penggunaan alat soalan Socrates pula, murid harus

membuat ramalan bahawa selain daripada tiada udara, planet yang terletak terdekat dari matahari terlalu panas suhunya sehingga tidak sesuai untuk pertumbuhan benda hidup. Sebaliknya, planet yang terletak jauh sekali dari matahari adalah dalam keadaan sejuk yang mana tidak sesuai untuk pertumbuhan benda hidup juga.

Rajah 3: Sistem Solar (a)

19

3.3 Membantu Memfokuskan Perhatian Langkah 2 dalam RPH, Rajah slaid boleh 4 merupakan gambar slaid yang

beranimasi. Nama planet akan muncul satu demi satu mengikut urutan. Animasi permainan menfokuskan perhatian murid kepada Sebaik sahaja nama planet-planet maksud yang terdapat dalam visual.

ditunjukkan semua, ayat My Very Easy Method Just Shows Us the Name of Planets dipersembahkan. Huruf-huruf yang ditanda merah mewakili nama planet tertentu yang mana huruf pertama nama planet sepadan dengan huruf ditanda merah. Kemahiran KBKK yang mendorong murid mencipta analogi telah disampaikan dengan teknik pengingatan nama planet ini. Perlanjutan langkah 1, murid juga digalakkan menyusun kedudukan planet-planet mengikut urutan. Menyusun mengikut urutan adalah salah satu kemahiran KBKK.

Rajah 4: Sistem Solar (b) 20

3.4 Mendorong Interaksi Langkah 3 dalam RPH, aktiviti menamakan planet dalam lembaran kerja diadakan. Sungguhpun murid telah cuba sedaya upaya untuk mengingatkan nama planet dalam langkah 2 tetapi kebolehan setiap murid adalah berbeza. Dengan adanya aktiviti dalam kumpulan dalam langkah ini, interaksi antara murid didorong untuk menguasai kemahiran KBKK menyelesaikan masalah. Murid harus berbincang tentang kedudukan setiap planet dalam sistem solar lalu menyusun mengikut urutan. Murid boleh cuba menggunakan kemahiran KBKK iaitu ciptaan analogi yang dicadangkan dalam langkah 2. dalam kumpulan, dijalankan mengikut Selepas melengkap lembaran kerja sistem solar. Aktiviti ini Guru sebagai Langkah 4 dalam RPH telah mengadakan aktiviti kumpulan masing-masing juga.

mengambil peranan sebagai planet dalam

penasihat manakala murid perlu menggunakankemahiran KBKK untuk menghasilkan idea bagaimana aktiviti tersebut dapat dijalankan dengan lancar. Selepas sesi pengajaran dan pembelajaran ini, guru boleh mengadakan aktiviti menghasilkan projek mini yang mana meminta muridmurid mengumpul maklumat-maklumat setiap planet. Persembahan projek mini tersebut digalakkan menggunakan peta minda. Peta minda adalah salah satu alat berfikir juga. Dalam kemahiran KBKK, murid digalakkan membuat keputusan . Sungguhpun projek mini tidak merupakan satu soalan tetapi cara persembahan dan penyediaan projek mini ini mendorong murid membuat keputusan untuk memilih cara-cara menghasilkan projek yang mencapai matlamat pembelajaran.

21

Lembaran Kerja Kumpulan Dalam Langkah 3 P&P

4.0 KESIMPULAN Reka bentuk pengajaran dan pembelajaran yang menepati ciri-ciri visual dapat meningkat kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. Laman web yang mengandungi bahan pengajaran dan pembelajaran yang beraneka dan berkualiti akan membantu proses pengajaran dan pembelajaran supaya menjadi lebih menarik dan berkesan. pembelajaran. Secara kesimpulannya, teknologi pengajaran telah menjana idea yang berkesan dalam proses pengajaran dan

22

LAMPIRAN
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Tarikh Masa Tahun Bilangan Pelajar Mata Pelajaran Tajuk Pengajaran Pengetahuan Perlu Ada : 26 Mac 2012 ( Hari Isnin ) : 60 Minit : 4F : 34 orang : Sains (Science) : Lesson 1 Our Solar System : 1) Murid-murid sudah tahu kita tinggal di 2) Murid-murid sudah mengenali fenomena alam semulajadi. Objektif Pengajaran dapat : - Memastikan bilangan planet dalam sistem solar. - Menamakan planet-planet dalam sistem solar. - Mengenalpasti kedudukan planet-planet dalam sistem solar. Isi Pelajaran : 1) Matahari dan sembilan planet dalam sistem solar. 2) Kedudukan sembilan planet dalam sistem solar. Nilai-nilai murni Alat Bantu Mengajar : Cinta alam sekitar, rajin dan bekerjasama. : Komputer, projektor, rajah sistem solar, rajah matahari, rajah matahari dan bumi, rajah : Pada akhir pengajaran ini , murid-murid

atas bumi (earth).

23

bumi bergerak mengelilingi matahari, kad , lembaran kerja . KBKK : Menjana idea, membanding membeza, menyusun mengikut urutan, mencipta analogi, menyelesaikan masalah. Kaedah pengajaran dan pembelajran : Soal jawab, sumbangsaran dan memainkan peranan.

Langkah Set Induksi

Isi Pelajaran Mengenali matahari dan bumi. Soalan :

Strategi / Aktiviti 1. Guru menanya soalan. 2. Murid-murid menjawab soalan. matahari dan bumi. 4. Guru menjelas serba sedikit bahawa bumi bergerak mengelilingi matahari. 5. Guru mengaitkan nilai cintai alam sekitar.

Catatan / Kaedah Komputer, projektor, Rajah 1, Rajah 2 dan Rajah 3. Soal jawab KBKK -menjana idea -membanding membeza -membuat inferens

(5 minit)

a) Apakah fenomena 3. Guru menunjukkan gambar alam semulajadi yang memberikan kita cahaya dan haba? b) Kita bukan tinggal di matahari. Di planet manakah kita tinggal? Jawapan : a) Matahari b) Bumi Memupuk nilai cintai alam sekitar. 24

Langkah 1

Mengenali solar.

planet- 1. Guru memainkan slaid gambar sistem solar. 2. Guru memperkenalkan planet satu demi satu. satu demi satu. 4. Guru menanya soalan. sistem solar lalu memberi jawapan.

Komputer , projektor, Rajah 4. KBKK membeza -membuat ramalan

planet dalam sistem 15 minit) Soalan : a) Namakan planet yang terdekat dengan matahari. yang terjauh dari matahari. c) Nyatakan kedudukan bumi. d) Nyatakan sebab mengapa hanya bumi sahaja yang sesuai didiami benda hidup. Jawapan: a) Mercury b) Pluto c) Ketiga dari matahari d) Dengan adanya udara dan air.

3. Murid menyebut nama planet -membanding

b) Namakan planet 5. Murid memerhati gambar

25

Langkah 2

Mengenalpasti kedudukan planetplanet.

1. Guru memainkan slaid rajah sistem solar(b). 2. Guru memperkenalkan teknik untuk mengingat kedudukan planet-planet. 3. Murid cuba mengingat kedudukan planet-planet secepat mungkin dengan mengikut teknik yang diperkenalkan oleh guru.

Komputer, projektor, Rajah 5.

(10 minit)

KBKK -mencipta analogi -menyusun mengikut urutan

Langkah 3

Melengkapkan nama planet-planet dalam sistem solar.

1. Guru membahagikan murid kepada enam kumpulan. 2. Guru mengedarkan Rajah 6 kepada setiap kumpulan. 3.Murid cuba melengkapkan soalan secepat mungkin.

Rajah 6 Sumbangsaran KBKK -mencipta analogi -menyusun mengikut urutan -menyelesaikan masalah Nilai murni -bekerjasama

(10 minit)

26

Langkah 4 (10minit)

Memainkan peranan kedudukan planetplanet dalam sistem solar.

1. 2. 3.

Guru membahagikan murid Kad huruf. kepada tiga kumpulan. Guru mengedarkan kad-kad kepada murid. KBKK Murid melabel kad kad -menghasilkan idea tersebut dengan huruf yang -mencipta analogi mewakili nama planet. -menyusun lalu mengikut urutan

4.

Murid bermain

berbincang

peranan kedudukan Nilai murni - bekerjasama sikap

menunjukkan 5. Guru

planet masing-masing. memupuk bekerjasama antara murid. Langkah 4 (10minit) Memainkan peranan kedudukan planetplanet dalam sistem solar. 8. 7. 6.

Guru membahagikan murid Kad huruf. kepada tiga kumpulan. Guru mengedarkan kad-kad kepada murid. KBKK Murid melabel kad kad -menghasilkan idea tersebut dengan huruf yang -mencipta analogi mewakili nama planet. -menyusun lalu mengikut urutan

9.

Murid bermain

berbincang

peranan kedudukan Nilai murni - bekerjasama sikap

menunjukkan 10. Guru

planet masing-masing. memupuk bekerjasama antara murid.

27

Penutup

Merumus isi pelajaran.

1. Guru meminta murid mengikut urutan kedudukan.

Gambar soalan kuiz,

menyebut nama planet-planet lembaran kerja. 2. Murid memberi respons. 3. Guru mengedarkan lembaran KBKK kerja. kerja. Nilai murni - rajin -menyelesaikan 4. Murid membuat lembaran masalah

(10 minit)

( 2675 patah perkataan)

RUJUKAN Poh Swee Hiang. (2000). Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan Kreatif (2 nd ed.). Kuala Lumpur: Percetakan Sentosa. Pusat Perkembangan Kurikulum. (2002). Kemahiran Berfikir dalam Pengajaran dan Pembelajaran. Kuala Lumpur: Kementerian Pendidikan Malaysia. Reka Bentuk Visual. (n.d.). [Online]. Available: www.scribd.com/. [2012,Mac 12]. Reka Bentuk Visual. (2011). [Online]. Available: www.wnfaezah.edublogs.org/. [2012,Mac 12] 28

Salhah Abdullah. (2009). Kecerdasan Pelbagai Aplikasi dalam Pengajaran dan Pembelajaran. (1st ed., pp. 56-58). Kuala Lumpur: PTS Profesional Publishing Sdn. Bhd. Shahabuddin Hasham, Mahani Razali, & Ramlah Jantan. (2003). Psikologi Pendidikan. (3rd ed., pp. 90-97). Selangor: Profesional Publishing Sdn. Bhd.

29