Anda di halaman 1dari 16

MISSIE RAINIE ANAK MARK

810210135822001

HBHE1203

FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA SEMESTER SMP PPG JANUARI 2013 HBHE 1203 PEDAGOGI PENDIDIKAN KESIHATAN NAMA NO. MATRIK NO. TELEFON E-MEL : MISSIE RAINIE ANAK MARK : 810210135822001 : 0178447327 : simayanara@gmail.com

NO. KAD PENGENALAN : 81021013582201

E-TUTOR : GANATHAN M. NADARAJAH

PUSAT PEMBELAJARAN :

SIBU LEARNING CENTER, SIBU, SARAWAK

MISSIE RAINIE ANAK MARK

810210135822001

HBHE1203

KANDUNGAN

MUKA SURAT

1.0

Refleksi Kendiri

2.0

Pengenalan 2.1 2.2 2.3 Pernyataan Masalah Hipotesis Kajian Analisis Kajian

2-6

3.0

Keputusan / Dapatan Kajian

7 - 13

4.0

RUMUSAN

14

RUJUKAN

MISSIE RAINIE ANAK MARK

810210135822001

HBHE1203

1.0

Refleksi Kendiri

Pembelajaran Berasaskan Masalah ( PBL ). Daripada pembacaan yang telah saya buat, didapati penggunaan strategi PBL ini amat mendatangkan kebaikan dalam pengajaran dan pembelajaran terhadap kanak-kanak terutamanya tentang pentingnya pemakanan

untukMenurut Marin Covinch (2001), pendekatan pembelajaran berasaskan masalah dan kes sebenar atau lebih dikenali sebagai Problem-Based Learning (PBL) merupakan salah satu inovasi kurikulum yang sangat popular di dalam bidang pendidikan. Setelah membuat pembacaan terhadap artikel yang bertajuk Teaching Children Hygiene Using Problem Based Learning: The Story Telling Approach to Games Learning, artikel ini menerangkan tentang pengajaran pemakanan terhadap kanak-kanak dengan menggunakan strategi. Berdasarkan pemerhatian dari perubahan yang telah dibuat, didapati bahawa aspek yang ditekankan dalam pendekatan ini dapat menggalakkan pelajar supaya lebih telus, fleksibel dan dapat mempelbagai cara berfikir. Selain itu, paradigma PBL juga dilihat dapat merentasi pelbagai disiplin pelajaran. Tambahan pula, integrasi di antara isi kandungan pembelajaran dengan aplikasi kehidupan sebenar wujud dalam pendekatan ini melalui konteks penyelesaian sesuatu masalah atau kes yang diberi adalah berdasarkan realiti kehidupan kesihatan diri. Selain itu, menerusi PBL juga dilihat dapat memberi peluang kepada para pelajar untuk meluaskan pengetahuan dan menjadi lebih kreatif. Mereka juga akan sentiasa prihatin terhadap sebarang perubahan situasi semasa di alam pekerjaan. PBL juga berpotensi untuk meningkatkan kemahiran menyelesaikan masalah di kalangan pelajar bagi situasi tertentu yang mungkin rumit. Sekiranya pelajar mempunyai kemahiran-kemahiran interpersonal dan intrapersonal yang positif dan emosi yang stabil, maka ini akan melahirkan satu kelompok sumber tenaga yang professional untuk negara. Kualiti sebegini sememangnya penting bagi menjamin kemajuan dan kemakmuran sesebuah negara sekiranya rakyatnya produktif dan sentiasa maju ke hadapan. Menurut Barbara (2003), hasil kajian yang dijalankannya menunjukkan kesan daripada pembelajaran berdasarkan masalah ini, pelajar lebih bermotivasi untuk belajar, kehadiran pelajar ke kelas meningkat kerana mereka seronok untuk belajar, meningkatkan kerjasama dalam kalangan ahli kumpulan, dapat meningkatkan pengekalan maklumat dalam jangka masa yang lama, mengembangkan maklumat yang didapati dan hal ini akan mendorong pada pembelajaran sepanjang hayat (Schimdt et al., 2006)
3

MISSIE RAINIE ANAK MARK

810210135822001

HBHE1203

2.0

Pengenalan

Menyusuri peredaran masa, diperhatikan bahawa pelbagai percubaan dan usaha dibuat untuk membangun dan memperbaiki sistem pendidikan sedia ada yang berbentuk tradisional seperti kaedah mengajar dan menulis sahaja. Menurut Whitman (1996), penggunaan pelbagai jenis pendekatan pembelajaran boleh membantu untuk memenuhi gaya pembelajaran para pelajar yang sememangnya agak berbeza-beza antara satu sama lain. Ini kerana tidak semua pelajar selesa dengan pendekatan pembelajaran berbentuk pasif. Sejak kebelakangan ini, salah satu dari cabang kajian dalam bidang pendidikan yang sering menjadi tumpuan para penyelidik ialah pendekatan atau kaedah pembelajaran yang berasaskan masalah atau lebih disebut sebagai Problem-Based Learning (PBL). Menurut Barrows & Tamblyn (1980), PBL terlebih dahulu digunakan dalam kurikulum pendidikan jurusan perubatan di Universiti McMaster, Kanada dan Universiti Western Case, Amerika Syarikat. Pembelajaran aktif merupakan salah satu pendekatan pembelajaran yang menggalakkan penglibatan pelajar secara langsung. Salah satu contoh pendekatan pembelajaran aktif ialah pembelajaran berasaskan masalah. Pembelajaran berasaskan masalah merupakan salah satu kaedah yang dapat melibatkan aktiviti pelajar mencari maklumat untuk menyelesaikan masalah yang diberikan kepada mereka. Di samping itu, pendekatan ini memberi peluang kepada pelajar untuk merasai pengalaman dan kemahiran menyelesaikan masalah sendiri. Menurut Montgomery (2000), antara kelebihan utama PBM berbanding strategi pembelajaran lain yang dicadangkan oleh teori konstruktivisme ialah rangsangan atau stimulasi yang berjaya dihasilkan olehnya dalam membentuk kognitif pelajar agar lebih bersifat ingin tahu. Ini seterusnya menurut mereka berjaya meningkatkan minat atau motivasi pelajar untuk terus belajar. Masalah yang menyerupai masalah dunia sebenar yang digunakan pula membolehkan pelajar mencuba pelbagai jalan penyelesaian dalam persekitaran pembelajaran yang lebih selamat (Jamalludin Harun, et al, 2005). Secara amnya, jelas membuktikan bahawa PBM mampu untuk melahirkan dan mendidik pelajar menjadi seorang pemimpin yang mempunyai kemahiran menyelesaikan masalah. Selain itu, pelajar dapat meningkatkan minat dan motivasi untuk terus belajar, membina kemahiran pemikiran kritis dan kreatif, menganalisis dan menyelesaikan masalah. Oleh hal demikian, pelajar dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan isi pelajaran bagi
4

MISSIE RAINIE ANAK MARK

810210135822001

HBHE1203

sesuatu matapelajaran dengan mudah dan mendalam. Secara tidak langsung dapat meningkatkan pencapaian akademik pelajar tersebut. Penyataan ini disokong dengan kajian yang dilakukan oleh Ward dan Lee (2004) menyatakan bahawa pelajar yang mengikuti kaedah PBM dapat memahami isi pelajaran dengan lebih mendalam bagi matapelajaran Pendidikan Kesihatan. 2.1 Pernyataan Masalah

Kini telah banyak bukti yang menyatakan bahawa permasalahan dalam dunia yang nyata dan aktiviti pembelajaran yang berpusatkan pelajar lebih bernilai daripada pembelajaran tradisional yang lebih berpusatkan guru. Matlamat pembelajaran berasaskan masalah menyediakan pelajar untuk pembelajaran sepanjang hayat dengan melibatkan mereka dengan aktiviti pembelajaran kerana pelajar bertanggungjawab untuk mendapatkan fakta dan konsep (Newman, 2003). Terdapat banyak hasil kajian yang dijalankan di negara barat menunjukkan kaedah pembelajaran berdasarkan masalah merupakan suatu kaedah alternatif dalam menyediakan pelajar yang boleh menyelesaikan masalah secara kritis,mengutamakan pembelajaran secara kendiri dan aktif dalam menghadapi cabaran dunia hari ini. Hasil kajian juga mendapati pembelajaran berdasarkan masalah dapat meningkatkan pengetahuan, perubahan sikap dan amalan pelajar (William, 2001).

Tujuan kajian ini dilakukan adalah untuk melihat pemahaman pelajar terhadap topik Pemakanan dalam Pendidikan Kesihatan melalui kaedah Pembelajaran Berasaskan Masalah (PBM). Di samping itu, kajian ini bertuuan untuk melihat sikap pelajar terhadap pembelajaran berasakan masalah serta persepsi pelajar terhadap guru. Secara khasnya objektif kajian ini ialah untuk: a) mengenal pasti punca kesukaran pelajar dalam memahami tajuk pemakanan. b) melihat sejauh mana pencapaian pelajar setelah menjalani proses PBM dalam tajuk pemakanan.. c) Melihat sejauh mana ahli-ahli kumpulan dalam PBM bekerja secara koperatif bagi mencapai kemahiran berkolaborasi. d) Melihat sikap pelajar terhadap PBM dalam pemakanan.

MISSIE RAINIE ANAK MARK

810210135822001

HBHE1203

2.2

Hipotesis Kajian

2.2.1 Instrument Kajian Kajian ini menggunakan rekabentuk kajian tindakan bagi melihat perubahan pencapaian pelajar dalam topik pemakanan melalui Pembelajaran Berasakan Masalah. Pemerhatian dan temubual digunakan kerana dalam proses pengumpulan data semasa melakukan kajian tindakan di setiap gelung memerlukan kedua-dua kaedah tersebut bagi mendapatkan maklumat agar pembaikan dapat dilakukan. Pengutipan data kajian, sama ada kualitatif atau kuantitatif, memerlukan alat- alat kajian yang sesuai untuk menjawab soalan-soalan kajian. Data kualitatif boleh dikutip melalui

pemerhatian, soal selidik, penelitian dokumen, temubual dan sebagainya. Data kuantitatif pula boleh dikutip contohnya melalui borang soal selidik yang menpunyai skala tertentu, ujian dan inventori. Dalam kajian yang akan dijalankan, instrumen yang akan digunakan untuk mengutip data adalah :

a) Borang Maklumat Responden Borang maklumat mengenai latar belakang murid, pekerjaan ibubapa, dan sebagainya.

b) Ujian Bertulis Penyelesaian Masalah Bercerita Soalan ujian ini mengandungi 10 soalan subjektif. Soalan ini telah diubahsuai mengikut aras pengetahuan murid-murid. Terdapat empat operasi yang dilibatkan dalam ujian ini iaitu kepentingan makannan, kumpulana makanan seimbang, keburukan makan makannan berlemak, penjagaan kebersihan makanan.

c) Temu Duga Individu. Temu duga secara individu adalah berdasarkan kepada Prosedur Temu Duga Newman yang telah diubahsuai. Mengikut Prosedur Temu Duga Newman, responden yang melakukan kesilapan dalam ujian bertulis yang diberikan akan diminta untuk menjawab soalan itu semula. Apabila ujian semula ini dijalankan, pengkaji akan menemu duga responden berdasarkan lima soalan mengikut urutan. Pengkaji akan mengklafikasikan kesilapan responden berdasarkan Kriteria Newman iaitu sama ada kesilapan berpunca daripada kecuaian, motivasi, kebolehbacaan, kefahaman, keupayaan untuk membuat

MISSIE RAINIE ANAK MARK

810210135822001

HBHE1203

transformasi (menukarkan masalah kepada ayat), kemahiran proses (komputasi) atau membuat pengkodan (menulis jawapan yang betul).

d ) Borang Soal Selidik Sikap Borang soal selidik sikap ini diberi kepada sampel di akhir kajian. Ia merupakan pandangan responden terhadap matapelajaran matematik dan hanya menggunakan skala YA atau TIDAK.

2.3

Analisis Kajian

Data dianalisis secara deskritif mengikut kes. Pada peringkat pertama, ujian yang dianalisis berdasarkan kepada jawapan betul atau salah. Peratusan juga telah diberikan terhadap hasil ujian itu. Pada peringkat kedua, jawapan dari sesi temu duga secara individu bagi setiap soalan dianalisis untuk mengenal pasti punca kesilapan sama ada berpunca daripada masalah

pembacaan, pemahaman, transformasi, aplikasi kemahiran proses atau kebolehan membuat pengkodan.

Melalui keputusan dalam Peperiksaan Akhir Tahun 2012, didapati memperolehi gred B iaitu 30%, 5 orang mempeolehi gred C

3 orang

responden

iaitu 50 % dan 2 orang

memperolehi gred D iaitu 20%. Ini menunjukkan rata-rata responden adalah dari kalangan murid yang sederhana dan segelintir adalah murid yang lemah. Ringkasan data adalah seperti dalam jadual1 di bawah.

Gred A B C D E JUMLAH

Lelaki 3 2 1 6

Perempuan 3 1 4

Jumlah 3 5 2 10

% 30 50 20 100

Jadual 1 :Pencapaian Pendidikan Kesihatan Peperiksaan Akhir Tahun 2012

MISSIE RAINIE ANAK MARK

810210135822001

HBHE1203

3.0

Keputusan / Dapatan Kajian

Setelah ujian bertulis berkaitan penyelesaian bercerita diberikan kepada responden, data yang diperolehi menunjukkan bahawa kebanyakan responden mengalami masalah dalam

menyelesaikan 10 soalan masalah bercerita yang berkaitan kepentingan makannan, kumpulana makanan seimbang, keburukan makan makannan berlemak, penjagaan kebersihan makanan. Kekerapan bagi soalan yang dijawab dengan betul ialah 8 iaitu bagi soalan 1. Min bagi markah yang diperolehi oleh responden dan min bagi soalan yang dijawab betul ialah 2.1. Jadual 2 di bawah menunjukkan data bagi setiap responden yang diperolehi melalui ujian

penyelesaian masalah bercerita yang telah diberikan oleh pengkaji. Jadual 2: Analisis Data Keputusan Ujian Bertulis Penyelesaian Masalah Bercerita.

Nombor Responden Soalan L1 L2 L3 L4 L5 P1 P2 S1 / / / / / / x S2 x / x x x x x S3 x x x x x / x S4 / x / x x x / S5 x x x x x x x S6 x x x x x x x S7 x x x x x x x S8 x x x x x x x S9 / x / x x x x S10 / x / / x x x Jum 4 2 4 2 1 1 1 % 40 20 40 20 10 10 10 L= lelaki P= Perempuan S= Soalan

P3 x x x / x x x x x / 2
20

P4 / x x x x x x x x x 1
10

P5 / x x / x x x x / x 3
30

Jum 8 1 1 5 0 0 0 0 3 4

% 80 10 10 50 0 0 0 0 30 40

Berdasarkan jadual di atas menunjukkan keseluruhan responden mengalami masalah dalam menyelesaikan 10 soalan masalah bercerita yang diberikan oleh pengkaji. Untuk soalan 1. Ia merupakan soalan penyataan langsung, malahan tidak ada maklumat penganggu dan memerlukan satu langkah penyelesaian sahaja. Untuk masalah bercerita ini, hasil keputusan yang diperolehi ialah 8 daripada 10 responden sahaja yang menjawab dengan tepat dan betul. Setelah data mentah ujian bertulis itu diperolehi, pengkaji telah memanggil semula responden dan menemuduga mereka berdasarkan Prosedur Analisis Kesilapan Newman yang telah dubahsuai dari segi bahasa. Pengkaji menyoal kembali permasalahan yang tidak dijawab dengan tepat dan mendapatkan respon punca-punca kesilapan mereka sama ada dari segi
8

MISSIE RAINIE ANAK MARK

810210135822001

HBHE1203

masalah pembacaan, masalah kefahaman, transformasi pemikiran iaitu menterjemahkan apa yang difahami ke bentuk nombor dan perwakilan simbol, masalah dalam mengaplikasi kemahiran proses seperti kepentingan makannan, kumpulana makanan seimbang, keburukan makan makannan berlemak, penjagaan kebersihan makanan. Hasil temu duga responden telah dikutip melalui borang ( Temu duga Individu). Setelah itu kesemua data yang dikutip itu ditunjukkan di dalam beberapa jadual. Sila lihat jadual3.hingga yang merupakan analisis data punca-punca kesilapan keseluruhan responden berdasarkan tahap-tahap analisis kesilapan Newman yang telah diubahsuai oleh pengkaji.

No. Soalan S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 JUM

L1 x x x x x
x x x x x 0

L2 x x x x x x x x x x 0

L3 x x x x x x x x x x

L4 x x x x x x x x x x

L5

Masalah Membaca P1 P2 P3 P4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

P5 x x x x x x x x x x

JUM 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

% 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

0 0 2 2 0 0 0 5 Simbol: / = Bermasalah x = Tiada masalah

Jadual 3 : Analisis Data Punca Kesilapan Dari Segi Membaca Berdasarkan data di atas, didapati responden lelaki yang kelima dan responden perempuan yang pertama mempunyai masalah dalam membaca. Dua orang responden ini boleh membaca tetapi tidak lancar. Masalah dalam pembacaan menjadi menjadi halangan besar untuk serta tidak berupaya memahami,seterusnya gagal menyelesaikan

mereka berimaginasi

masalah bercerita yang diberikan oleh pengkaji. Setiap soalan didapati mempunyai 20% responden yang menghadapi masalah ini

MISSIE RAINIE ANAK MARK

810210135822001

HBHE1203

Jadual 4: Analisis Data Punca Kesilapan Dari Segi Kefahaman


No. Soalan S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 JUM L1 x x x
x

L2 x x x x x x x 3

L3 x x x x x x

L4 x x x

Masalah Kefahaman L5 P1 P2 P3 P4 x x x x x x x x

P5 x x x x x

JUM 4 6 9 4 7 5 10 7 6 6

% 40 60 90 40 70 50 100 70 60 60

x x x 3

4 7 10 10 7 9 6 5 Simbol: / = Bermasalah x = Tiada masalah

Di dalam data tersebut, menunjukkan soalan 1, hanya 20 % responden yang tidak memahami, memandangkan ia merupakan permasalahan yang mempunyai pernyataan secara langsung dan agak mudah. Untuk soalan 2, soalan 9 dan soalan 10, terdapat 60 % orang responden yang tidak memahami permasalahan. 90 % pula untuk soalan 3, 40 % untuk soalan 4, 50% untuk soalan 6, manakala 70 % orang responden tidak memahami soalan 5 dan 8 dan akhir sekali untuk soalan 8, seramai 60% orang responden menghadapi masalah kefahaman ini.Untuk data di atas, pengkaji merumuskan bahawa, untuk soalan yang mudah dan mempunyai pernyataan secara langsung, kebanyakan responden tidak menghadapi masalah tetapi apabila semakin tinggi aras kesukaran soalan serta memerlukan kemahiran berfikir, inilah yang menjadi punca kesilapan responden iaitu untuk memahami konteks permasalahan dengan betul.

10

MISSIE RAINIE ANAK MARK

810210135822001

HBHE1203

Jadual 5: Analisis Data Punca Kesilapan Dari Segi Transformasi Pemikiran


No. Soalan S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 JUM Masalah Transformasi Pemikiran L4 L5 P1 P2 P3 P4 P5 x x x x x x x x x x x x x x x x 6 x x x x x 5

L1 x x
x x x x

L2 x x x x x x x x

L3 x x x

JUM 4 5 7 3 10 8 7 9 4 5

% 40 50 70 30 100 80 70 90 40 50

4 2 7 6 10 10 7 5 simbol : / = Bermasalah x = Tiada masalah

Melalui data dalam jadual 5 didapati soalan 1 dan 9, seramai 40% orang responden menghadapi masalah ini iaitu menterjemahkan apa yang difikir ke dalam bentuk perwakilan gambar dan simbol walaupun telah dibimbing untuk memahami soalan. Begitu juga, untuk soalan 2 dan soalan 10 , 50% orang responden tidak dapat melakukan transformasi pemikiran dengan betul. Seramai 70% responden melakukan kesilapan pada soalan 3 dan 7. Untuk soalan 5 yang memerlukan kemahiran berfikir, kesemua 100% orang murid tidak berjaya menterjemahkan maksud makanan bernutrien penuh ke dalam bentuk makananan seimbang. Untuk soalan 6 seramai 80%, manakala soalan 8 pula seramai 90%, orang responden membuat kesilapan yang sama. Pengkaji merumuskan bahawa dalam melakukan proses transformasi pemikiran, murid perlukan banyak latihan dan bimbingan serta motivasi daripada guru, memandangkan mereka terdiri dari golongan murid sederhana dan ada yang lemah.

11

MISSIE RAINIE ANAK MARK

810210135822001

HBHE1203

Jadual 6: Analisis Data Punca Kesilapan Dari Segi Aplikasi Kemahiran Proses

No. Soalan S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 JUM

L1 x x x x x x x 3

L2 x x x x x x x x 2

L3 x x x x

Masalah Aplikasi Kemahiran Proses L4 L5 P1 P2 P3 P4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

P5 x x x x x 5

JUM 4 6 3 3 9 7 5 9 5 6

% 40 60 30 30 90 70 50 90 50 60

6 6 10 10 5 5 5 Simbol: / = Bermasalah x = Tiada masalah

Data pada jadual 6 juga hampir sama dengan data sebelum ini. Ini berkemungkinan berlaku akibat rentetan daripada ketidakfahaman permasalahan. Kebanyakan daripada responden tidak dapat mengecam apakah kepentingan makannan, kumpulana makanan seimbang, keburukan makan makannan berlemak, penjagaan kebersihan makanan. . Untuk soalan 1, seramai 20% orang tidak berjaya dalam mengaplikasi kemahiran proses. Bagi soalan 2 dan soalan 10pula, seramai 60 % orang responden mengalami masalah ini. Untuk soalan 3 dan soalan 4, pula hanya 30 % yang tidak berjaya, manakala soalan 5 memang menjadi soalan yang beraras tinggi kerana 90 % orang responden tidak berjaya dalam tahap ini. Bagi soalan 6, seramai 70%, tidak melepasi, soalan 7 dan soalan 9 pula terdapat 50 % responden menghadapi masalah ini, manakala soalan 8, sebanyak 90 % orang melakukan kesilapan yang serupa.

12

MISSIE RAINIE ANAK MARK

810210135822001

HBHE1203

Jadual 7: Analisis Data Punca Kesilapan Dari Segi Membuat Pengkodan


No. Soalan L1 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 JUM x x
x x x 5

L2 x x x x x x 4

L3 x x x x

L4 x x x x

Masalah Membuat Pengkodan L5 P1 P2 P3 P4 P5 x x x x x x x x x x x x x

JUM 5 7 5 3 9 9 7 10 6 7

% 50 70 50 30 90 90 70 100 60 70

6 6 10 10 7 8 6 6 Simbol: / = Bermasalah x = Tiada masalah

Lihat jadual di atas, untuk soalan 1 dan soalan 3, terdapat 50% orang murid melakukan kesilapan ini. Bagi soalan 2 , soalan 7, dan soalan 10 pula, seramai 70 % responden melakukan kesilapan yang sama dan 30% pada soalan 4.Untuk kesilapan pada soalan 5 dan 6 iaitu dengan 90 % responden melakukannya, manakala untuk soalan 7 dan 9, 60% orang responden menghadapi kesilapan ini. Masalah ini paling kerap dilakukan pada soalan 8 iaitu seramai 100%.

Jadual 8: Analisis Data Punca-punca Kesilapan Keseluruhan Responden


SOALAN PUNCA-PUNCA KESILAPAN S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 JUM % Membaca 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 20 Memahami 4 6 9 4 7 5 10 7 6 6 64 64 Transformasi pemikiran 4 5 7 3 10 8 7 9 4 5 62 62 Aplikasi Kemahiran Proses 4 6 3 3 9 7 5 9 5 6 57 57 Pengkodan 5 7 5 3 9 9 7 10 6 7 68 68

Catatan: 10 soalan x 10 orang responden = 100 hasil keputusan, maka setiap tahap perlu berlandaskan jumlah keseluruhan 100, contohnya: tahap membaca = 20 / 100
13

MISSIE RAINIE ANAK MARK

810210135822001

HBHE1203

12 10 8 6

Graf 9 : Data Punca-Punca Kesilapan Setiap Responden

Membaca Kefahaman

4 2 0 Transformas i

Responden : L-Lelaki P:Perempuan Jadual 8 menunjukkan keputusan data yang dikenal pasti menjadi punca-punca kesilapan keseseluruhan responden dalam PBL mengikut tahap-tahap yang telah ditentukan oleh pengkaji. Jumlah keseluruhan Bagi masalah membaca, sebanyak 20 kali kesilapan telah dilakukan oleh 2 orang responden menunjukkan bahawa 20% punca kesilapan adalah dari tahap ini. Sebanyak 64 kali kesilapan yang telah dilakukan untuk tahap memahami menjadikan peratusannya ialah sebanyak 64 %. Dari segi transformasi pemikiran, kesalahan yang berjaya dikesan adalah sebanyak 62 kali bersamaan dengan 62 %. Bagi tahap aplikasi kemahiran proses dan membuat pengkodan pula, kesalahan yang juga berjaya dikesan adalah masing-masing sebanyak 57% dan 68 %. Secara keseluruhannya ialah tahap yang

LI

L2

L3

L4

L5

P1

P2

P3

P4

P5

mempunyai masalah yang paling ketara dan kesilapan yang sering dilakukan ialah dari segi membuat pengkodan atau menulis algoritma / langkah pengiraan dengan betul, dikuti dengan kefahaman, transformasi pemikiran , mengaplikasi kemahiran proses dan masalah membaca. Dalam graf 9 kita boleh rumuskan bahawa setiap responden mempunyai masalah yang besar dalam PBL ini. Responden L5 dan P1 menghadapi masalah yang paling rumit kerana kelemahan dalam membaca menjadi punca utama kelemahan mereka dalam penyelesaian matematik ini. Melalui temu duga yang dilakukan , pengkaji mendapati akibat kelambatan pembacaan menyebabkan responden kurang fokus atau tumpuan dalam memahami konteks soalan. Ini juga yang menyukarkan mereka untuk berfikir dengan berkesan seterusnya menyelesaikan masalah dengan tepat. Berbalik kepada responden yang lain pula, mereka juga mempunyai masalah masing-masing terutamanya dalam memahami persoalan masalah dan lain-lain dan juga kurang fokus, cuai, tidak yakin dan sebagainya .

14

MISSIE RAINIE ANAK MARK

810210135822001

HBHE1203

4.0

RUMUSAN

Jika dilihat kembali kepada jadual peratusan markah yang yang diperolehi, kebanyakan murid hanya memperoleh skor daripada 0 hingga 4 markah ataupun 0% hingga 40% sahaja. Untuk soalan yang mudah, seperti soalan 1 yang merupakan soalan yang melibatkan pernyataan langsung seramai, 80% orang murid boleh melakukannya, walaupun 20% gagal menjawab dengan betul akibat kelemahan membaca yang dihadapi oleh mereka. Kelemahan dalam

pembacaan juga menjadi suatu halangan besar kepada murid untuk mahir dalam penyelesaian masalah bercerita matematik. Masalah untuk memahami konteks penceritaan juga menjadi punca yang amat besar dan begitu menganggu kerana apabila sesuatu permasalah tidak difahami dengan jelas, maka timbul kekeliruan di minda murid-murid. Akibat dari masalah ini, wujudnya kurang keyakinan diri ke dalam jiwa mereka, seterusnya menyebabkan motivasi mereka dalam matapelajaran ini menjadi semakin rendah. Memandangkan penyelesaian masalah bercerita adalah berkait rapat dengan kehidupan seharian, maka guru juga boleh menyediakan penceritaan yang berkaitan dengan diri mereka sendiri dan mulakan daripada ayat paling mudah hingga ke lebih mencabar. Bimbing mereka membuat penyelesaian dengan langkah yang betul dan teratur. Ia juga boleh diselesaikan melalui perbincangan secara berkumpulan

JUMLAH PATAH PERKATAAN :2635

15

MISSIE RAINIE ANAK MARK

810210135822001

HBHE1203

RUJUKAN Barrows, H. 1999. Problem-based Learning (PBL). (atas talian)

http://www.howardbarrows.com/doc/pbl.htm. (25 Julai 2005).

Burden, R. P. dan D. M. Byrd. 1994. Methods for Effective Teaching. Masachusetts: Allyn and Bacon. Diaz, D. P. dan R. B. Cartnal. 1999. Students Learning Styles in Two Dlasses Online Distance Learning and Equivalent On-campus. College Teaching. 47(4): 130-135.

Graaff, E. dan A. Kolmos. 2003. Characteristics of Problem-based Learning. International Journal of Engineering Education. 19(5): 657-662.

Hall, T. 2006. Problem-based Learning for Technologies. Symposium I: Curriculum Development. Transnational Symposium on Technical-Vocational Education and Training (TVET). 20-21 April. Kementerian Pendidikan Malaysia. 2001. Falsafah Pendidikan Kebangsaan: Matlamat dan Visi. Pusat Perkembangan Kurikulum.

Khairiyah Mohd Yusof. 2005. Problem-based Learning: A Universiti Teknologi Malaysia Experience. Active Learning Task Force. Universiti Teknologi Malaysia. Publications.

Khoo Yin Yin dan Zakaria Kassim. 2005. Pembelajaran Penyelesaian Masalah Secara Kaedah Kolaboratif dengan Pemikiran Kritis dan Kreatif di Kalangan Pelajar Tingkatan Enam. Prosiding Seminar Pendidikan Jawatankuasa Penyelaras Pendidikan Guru 2005 Pendidikan untuk Pembangunan Lestari. Anjuran bersama USM dan JPPG.

Mohd. Majid Konting. 2004. Kaedah Penyelidikan Pendidikan. Dewan Bahasa dan Pustaka: Kuala Lumpur

Pusat Perkembangan Kurikulum. 1991. Pembelajaran secara Konstruktivisme. Kuala Lumpur: Kementerian Pendidikan Malaysia.

16