Anda di halaman 1dari 18

EDU 3107 BIMBINGAN DAN KAUNSELING 1. Definisi kaunseling yang paling tepat ialah A.

perkhidmatan soSial oleh seorang kaunselor terlatih B. suatu proses untuk mempercepat kematangan dan kesedaran kendiri C. member nasihat, pandangan serta pedoman untuk baiki tingkah laku orang lain. D. Membantu klien membuat keputusan dan memilih alternative yang sewajarnya. 2. Manakah penyataan berikut bukan merupakan tujuan bimbingan? A. Membantu murid dalam membuat penyesuaian diri B. Mewujudkan peluang bagi memperkembang potensi murid C. Mengenal pasti faKtor-faktor yang menganggu dan menghalang prestasi akademik murid D. Memupuk sifat asertif agar murid lebih berani mencabar rakan sebaya dan orang dewasa di sekelilingnya. 3. A. B. C. D. Mengatur rancangan orientasi murid merupakan antara tugas Guru disiplin Guru bimbingan Guru kaunselor Guru penolong kanan hal ehwal murid

4. Teori-teori kaunseling menyediakan asas untuk guru bimbingan membantu klien secara sistematik. Antara penyataan berikut yang manakah bukan kepentingan teori? A. Menentukan masalah yang ingin diselesaikan B. Mengesyorkan teknik kaunseling yang sesuai C. Meningkatkan pemahaman mengenai tingkah laku manusia D. Menetapkan matlamat dan objektif yang akan dicapai dalam sesi kaunseling 5. Guru Bimbingan perlu menguasai teori-teori kaunseling kerana teori dapat membantu guru dalam aspek berikut kecuali A. memahami tingkah laku manusia B. menggunakan strategi yang sesuai C. mencadangkan alternatif penyelesaian terhadap klien D. mengetahui tentang pandangan terhadap manusia 6. Mengikut Teori Pemusatan Perorangan, kaunselor memainkan pelbagai peranan. Peranan-peranan tersebut ialah I. Mengalakkan klien meluahkan isi hati yang dipendam

II. Menjadi sebagai cermin untuk bantu klien melihat dirinya dengan lebih jelas III. Mengalakkan klien memprojek perasaan ke dalam diri kaunselor IV. Mendengar luahan perasaan klien dan cuba tafsir apa yang didengar V. Mencabar klien menggubal falsafah dan pemikiran yang rasional dan realistik A. I, II dan III B. I, III dan IV C. II, III dan IV D. II, III dan V 7. Pilih penyataan yang tepat mengenai cirri-ciri menerima tanpa syarat A. Kaunselor jujur dan tidak pura-pura B. Merujuk kepada kebolehan kaunselor untuk memasuki ruang rujuk klien dan fahami keadaan klien C. Sifat mesra kaunselor akan dirasakan oleh klien apabila kaunselor menunjukkan tanda-tanda selesa bercakap dengan klien D. Kaunselor melayan klien sebagai manusia bermaruah dan unik serta mengelak diri daripada pandangan negatif terhadap klien. 8. Seorang murid tahun enam sering ponteng sekolah. Keadaan dirinya tak terurus sejak ibu bapanya berpisah. Sebagai guru bimbingan, apakah jenis kaunseling yang akan anda praktikkan? A. Kerjaya B. Individu C. Keluarga D. Kelompok 9. Semasa menjalankan sesi kaunseling, guru bimbingan melakukan temubual dengan murid. Beliau melakukan temu bual untuk A. mendapatkan maklumat daripada murid B. menunjukkan perasaan simpati kepada murid C. membuat keputusan atas kepentingan klien D. melakukan proses pemerhatian dan fokus kepada murid. 10. Dialog di bawah menunjukkan guru bimbingan menatakan sesuatu dalam proses kaunseling Setiap sesi mengambil masa selama 30-40 minit , apa yang kita bincangkan adalah rahsia. Saya tidak beritahu sesiapa kecuali dengan izin kamu. Namun begitu, ia akan terbatal sekiranya apa yang dibincangkan mengancam nyawa dan bahayakan diri kamu dan orang lain. Dalam tahap kaunseling, ia dipanggil sebagai

A. B. C. D. 11. A. B. C. D. 12. A. B. C. D.

penjelasan penerokaan penstrukturan perhubungan Soalan tertutup dalam sesi kaunseling adalah untuk mendapat maklumat yang khusus mendapatkan penjelasan menyemak persepsi klien memberi fokus dan impak kepada perkara penting Perkara yang disebut dalam penstrukturan ialah pemilihan alternatif peranan klien semasa sesi jangka masa sesi akan berlangsung peranan kaunselor dalam bantu klien

13. Penyataan yang berikut mengenai dorongan minima adalah betul kecuali A. kaunselor mendengar B. kaunselor bersedia untuk berunding C. meransang klien untuk terus bercerita D. kaunselor faham dan mengikuti apa yang sedang diperkatakan 14. Tujuan bimbingan adalah untuk A. Mengekalkan konsep kendiri murid B. Menyelesaikan masalah murid C. Membantu murid membuat penyesuaian peribadi, social, emosi dan akademik D. Memberi amaran kepada murid yang mempunyai masalah peribadi, akademik dan sosial. 15. Pendekatan bimbingan yang memupuk murid dalam hubungan diri dan alam sekitarnya ialah A. krisis B. pemulihan C. pencegahan D. perkembangan 16. Nick ialah murid yang cerdik dan cergas. Dia rajin membaca dan sentiasa bersedia untuk belajar. Semasa menunggu bas untuk ke sekolah, dia terus belajar. Pada waktu petang , dia beriadah dan bersukan. Pada hujung minggu dia membantu keluarganya di kebun. Perlakuan Nick menunjukkan dia seoarng murid yang A. aktif

B. C. D. 17. A. B. C. D.

proaktif bijak mengurus masa ingin lulus dengan cemerlang Penilaian program bimbingan dan kaunseling dijalankan untuk memudahkan perancangan program mengekalkan aktiviti yang diramcang meningkatkan prestasi aktiviti yang telah dilaksanakan mengenal pasti keberkesanan aktiviti yang telah dijalankan

18. Murid, A, telah didapati memiliki dadah dalam begnya di sekolah. Aapakah tindakan paling sesuai dilakukan oleh guru bimbingannya? A. Berhubung dengan ibu bapa murid B. Memberi kaunseling individu kepada murid itu C. Melapor kes tersebut kepada pihak polis dengan segera D. Melaporkan kes kepada Guru Besar untuk tindakan seterusnya 19. Isu kejutan budaya, krisis identiti, kesempitan wang dan konflik dengan rakan sebaya adalah berkaitan aspek A. emosi B. sosial C. peribadi D. akademik 20. Cik Marinah ialah Guru Tahun 1 Merah. Kaedah yang paling sesuai untuk mendapatkan maklumat tentang murid-muridnya ialah A. temu bual B. pemerhatian C. soal selidik D. sesi kaunseling 21. Cikgu Jeffanus sebagai guru mata pelajaran Matematik di SK Ranau. Dia tertarik untuk mengetahui l ebih lanjut mengenai perkhidmatan Unit Bimbingan dan Kaunseling di sekolahnya. Penyataan yang manakah paling sesuai untuk mengambarkan rasional minat Cikgu Jeffanus itu? A. Beliau ingin melanjutkan pelajaran dalam bidang kaunseling B. Beliau ingin membantu guru bimbingan untuk melaksanakan sesi kaunseling C. Beliau ingin memasukkan unsur kaunseling sebagai strategi pengajaran dan pembelajaran D. Beliau prihatin dengan kebajikan murid dan ingin membantu murid dalam isu-isu berkaitan pengajaran dan pembelajaran 22. Apakah tujuan utama Kod Etika Kaunselor ?

A. Sebagai satu instrumen untuk menyekat peluang dan kebebasan kaunselor . B. Sebagai satu mekanisme disiplin ke atas kaunselor tanpa diberi hak dan keadilan maksima C. Sebagai satu piawaian perlakuan dalam menjalinkan hubungan dengan klien, rakan-rakan sejawat, majikan dan individu lain D. Sebagai satu garis panduan tatalaku bagi kaunselor yang merupakan asas dalam menyelesaikan isu etika yang timbul dan dianggap menyeleweng. 23. Sebab yang paling sesuai untuk menjelaskan kenapa guru biasa perlu memahami konsep bimbingan dan kaunseling ialah A. Guru ialah orang yang utama dalam membentuk perkembangan peribadi murid dalam konteks bimbingan dan kaunseling B. Guru ialah orang yang paling banyak berinteraksi dengan murid-murid di bilik darjah. C. Guru boleh memainkan peranan sebagai kaunselor kepada muridmurid yang bermasalah. D. Guru dapat meringankan tugas kaunselor atau guru bimbingan yang mempunyai tanggung jawab yang berat. 24. Pengasas teori pemusatan insane, Carl Rogers mencadangkan sifatsifat yang perlu dimiliki oleh seoang kaunselor kecuali A. Empati dan memahami B. Jujur dan kongruen C. Rasional dan berfikiran luas D. Mesra dan penyayang 25. Sifat professional pada seorang guru dapat membantu guru itu dengan aspek-aspek berikut kecuali A. percaya bahawa dia mampu mendidik murid-muridnya B. percaya dia bertanggung jawab mendidik murid-muridnya C. percaya bahawa dia perlu menyelesaikan masalah murid-muridnya D. menggunakan masa dan peluang yang ada untuk membantu muridmuridnya 26. Teori Tingkah laku memberikan fokus kepada A. dimensi tingkah laku yang tidak betul B. pembentukan tingkah laku kebiasaan klasik C. pembentukan tingkah laku kebiasaan operan D. pembelajaran manusia dalam melakukan pilihan terhadap tingkah laku yang wajar

27. Corey (1996) menyatakan bahawa pendekatan teori RET (REBT) digunakan khususnya untuk membantu mereka yang mengalami isu-isu tekanan, tingkahlaku marah, masalah cinta dan perkahwinan. Apakah rasional yang paling tepat untuk mengambarkan teori ini kurang sesuai diaplikasikan oleh kaunselor sekolah? A. Murid tidak cukup pandai B. Murid tidak mempunyai masalah yang disebutkan di atas C. Kaunselor tidak mahir untuk menggunakan teori ini dalam sesi kaunseling D. Murid di sekolah mungkin tidak cukup yakin untk membahaskan idea mereka 28. Guru bimbingan atau kaunselor memilih strategi membantu sebab faktor-faktor berikut kecuali A. faktor klien B. faktor kaunselor C. faktor sosial dan persekitaran D. pandangan kaunselor terhadap kehidupan 29. Klien : Yalah cikgu. Bila saya dapat markah baik dalam peperiksaan, cikgu janji bagi hadiah. Tapi, cikgu selalu tak tunaikan janji. Sakit hati saya bila setiap kali janji, cikgu tak tepati. Kaunselor : Saya dapat rasakan kamu agak kecewa kerana selalu guru kamu hampakan kamu. Kemahiran yang digunakan oleh kaunselor di atas adalah A. Refleksi B. Parafrasa C. Menyemak persepsi D. Meminta penjelasan 30. Tujuan kaunselor melakukan kemahiran konfrontasi ialah A. Menyemak kesahihan cerita klien B. Mencabar pendapat dan idea klien C. Menunjukkan cerita yang tidak betul oleh klien D. Membantu klien mendapat celik akal BAHAGIAN A Soalan Objektif (30 Markah) Jawab semua soalan pada kertas saranan yang disediakan.

1. Berikut adalah rasional perkhidmatan bimbingan dan kaunseling dilaksanakan di sekolah-sekolah kecuali (A) kesedaran tentang perbezaan individu menjadi lebih utama.

(B) guru biasa tidak mempunyai masa yang cukup untuk memberi bantuan menyeluruh kepada individu. (C) Perkembangan pendidikan begitu pesat, ibu bapa tidak berupaya membimbing pelajar dengan baik dan bermakna. (D) Membantu pelajar mendapat rangsangan kearah pencapaian yang cemerlang dalam kurikulum dan kokurikulum.

2. Pernyataan pernyataan berikut merupakan Kod Etika dalam perhubungan kaunseling mengikut Persatuan Kaunselor Malaysia (PERKAMA) kecuali (A) menghormati kesepaduan dan memelihara kebajikan klien

(B) meningkatkan kehidupan moral kebudayaan dan cendekiawan masyarakat (C) merahsiakan perhubungan kaunseling dan semua maklumat yang telah diperolehi (D) memilih untuk berunding dengan profesional lain yang berkelayakan mengenali seseorang klien

3. Prinsip bimbingan dan kaunseling yang bertentangan dari perspektif Islam adalah

(A) menerima tanpa isyarat dengan berbaik sangka tidak mengira agama dan bangsa (B) membantu klien memahami diri sendiri dan menyesuaikan dirinya dengan persekitaran (C) semua klien bebas membuat keputusan mengikut keperluan dan nilai hidup yang dipegang

(D) hendaklah dijalankan berdasarkan etika kaunseling yang tidak bertentangan dengan adat dan agama 4. Tujuan penggunaan teori dalam perkhidmatan kaunseling yang paling tepat ialah

(A)

melayakkan seseorang untuk ditauliahkan sebagai kaunselor

(B) menentukan arah dan fokus dalam menjalankan perkhidmatan kaunseling (C) mengetahui peranan dan bidang tugasnya ketika menjalankan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling (D) klien mempermudahkan penyelesaian masalah yang dihadapi oleh

5. Menurut Terapi Rasional Emotif (RET), matlamat utama proses kaunseling adalah untuk (A) membantu klien bertanggungjawab atas diri sendiri

(B) memastikan klien bersedia mempelajari tingkah laku baru dan mempelajari sesuatu dari pengalaman lampau (C) membina hububgan mesra antara kaunselor dan klien untuk meransang klien meneroka dirinya dan dunianya (D) membantu klien menghapuskan kepercayaan yang merugikan supaya klien memperoleh pemikiran yang lebih rasional Husin : Awak tidak pernah buat kerja dengan baik. Hasan: Itu adalah kerana awak selalu mencari kesilapan saya. 6. Dengan merujuk kepada teori Analisis Transaksional, apakah bentuk komunikasi yang digunakan oleh Husin dan Hasan salam dialog di atas.

(A) (B) (C) (D)

transaksi ego bersilang transaksi ibu bapa kepada ibu bapa transaksi kanak-kanak kepada ibu bapa transaksi kanak-kanak kepada kanak-kanak

7. Dalam pertemuan awal sesi kaunseling individu, matlamat utama adalah (A) (B) (C) (D) mewujudkan keselesaan membina kepercayaan dan keyakinan mengenali secara mendalam satu sama lain memupuk persefahaman dan saling bekerjasama

8. Langkah-langkah yang perlu anda patuhi ketika menggunakan kemahiran mendengar ialah I. II. III. IV. V. mendengar secara pasif tentangan mata dikekalkan membuat sesuatu yang positif boleh mencelah ketika klien sedang bercakap memberikan perhatian dan menunjukkan minat

(A) (B) (C) (D)

I, II dan III sahaja I, II dan IV sahaja II, III dan V sahaja III, IV dan V sahaja

Klien : Pada mulanya saya hanya berkawankawan saja. Kaunselor : Hmm.Hmm. teruskan 9. Berdasarkan dialog di atas, kemahiran yang digunakan oleh guru bimbingan adalah (A) (B) (C) (D) parafrasa mencungkil soalan terbuka dorongan minima

10. Kaunselor perlu menyediakan perancangan terlebih dahulu sebelum mengadakan kaunseling individu Manakah antara susunan pernyataan berikut mempunyai kaitan rapat dengan perancangan yang dimaksudkan? I. II. III. IV. kaunseling V. (A) (B) (C) (D) menyediakan fail peribadi pelajar serta dokumen berkaitan I, V dan II sahaja II, IV dan V sahaja IV, I dan III sahaja V, I dan III sahaja menyenaraikan objektif untuk membantu klien menyenaraikan aktiviti yang diperlukan oleh klien merancang sesi kaunseling dan tindakan susulan mengenalpasti pelajar yang memerlukan

11.

Rajah 1 : Proses kaunseling individu Merujuk kepada rajah 1 di atas, apakah proses yang berlaku di fasa Z ? (A) (B) (C) (D) penyelesaian masalah

membimbing klien agar dapat berfungsi dengan lebih efektif menjalankan penyelesaian yang telah dipilih di fasa sebelumnya membentuk matlamat kaunseling dan membincangkan alternatif

Buat masa ini kerja rumah yang cikgu berikan memang banyak, kadangkala ada yang perlu disiapkan dalam masa yang singkat. Ini menyebabkan saya kurang minat untuk ke sekolah. 12. Petikan di atas merupakan contoh pernyataan daripada klien dalam satu sesi kaunseling individu. Refleksi yang sesuai yang dapat menggambarkan pernyataan tersebut adalah (A) anda rasa kecewa dengan tindakan guru yang membebankan kerja rumah kepada anda (B) jadi anda rasakan kerja sekolah memang banyak dan perlu disiapkan dengan cepat tetapi anda tidak cukup masa (C) jadi kerja rumah memang banyak yang perlu disiapkan dalam masa yang singkat dan membuat anda tidak minat ke sekolah (D) anda rasakan cikgu memang banyak memberi kerja rumah, anda kurang minat ke sekolah berpunca daripada guru sendiri

13. Kemahiran interpretasi adalah penting dalam kaunseling individu kerana kaunselor dapat

(A) menghuraikan perasaan di dalam diri sendiri sebagai kaunselor kepada klien (B) menyatakan semula mesej-mesej asas klien dengan cara yang sama, tetapi biasanya dengan perkataan yang kurang sedikit (C) menggunakan perasaan yang kabur yang terselindung di sebalik ayat-ayat yang panjang dan topik yang sentiasa berubah-ubah. (D) menjelaskan makna peristiwa kepada klien supaya mereka dapat melihat masalah-masalah mereka mengikut cara-cara yang baru.

14.

Rasional bagi mengadakan sesi kaunseling kelompok adalah

(A) ahli berpeluang menjelajah diri untuk mencapai keputusan dan perkembangan diri (B) membantu ahli membincangkan topik peribadi masingmasing sehingga dapat mencari jalan penyelesaian (C) kaunselor mencari jalan untuk menyelesaikan masalah setiap ahli dan pada akhir sesi membuat rumusan menyeluruh (D) memberi peluang kepada ahli melibatkan diri secara aktif dalam kelompok untuk menggalakkan ahli untuk berkomunikasi dengan lebih berkesan

15. (A) (B) (C) (D)

Peranan utama bagi ketua dalam kelompok bimbingan adalah penentu keputusan pengawal perbincangan penggerak perbincangan pencatat hasil perbincangan

16. Peringkat dalam kaunseling kelompok yang menunjukkan keadaan ahli-ahli yang keliru, cemas, tertanya-tanya dan tidak puas hati adalah (A) (B) (C) (D) konflik bersepadu permulaan penamatan

17. Ciri-ciri individu yang tidak sesuai untuk melalui proses kaunseling kelompok adalah

(A) (B) (C) (D)

suka menangis terlalu menyimpan rahsia mempunyai masalah yang rumit mengharapkan bantuan yang bersungguh-sungguh

Bersifat/bersikap negatif.

Apa yang diceritakan tidak menarik minat ahli-ahli yang lain.

Sering mendiamkan diri. 18. Berdasarkan ciri-ciri di atas, apakah tingkah laku ahli kelompok ini? (A) (B) (C) (D) mengkritik memonopoli terlebih mesra membosankan

Cikgu Faridah telah mengenal pasti beberapa masalah yang dihadapi oleh murid tahun tiga disekolahnya. Bagi menangani masalah-masalah berkenaan, beliau bercadang untuk mengadakan beberapa sesi kaunseling kelompok berstruktur untuk mereka. Satu modul telah dirangka untuk tujuan tersebut. 19. Berdasarkan pernyataan di atas, sasaran murid yang sesuai untuk mengadakan sesi bimbingan kelompok ialah

(A) (B) (C) efektif

murid-murid yang ingin menjadi pengawas sekolah murid-murid yang ingin belajar mendapatkan bantuan kewangan murid-murid yang ingin mendapatkan kemahiran belajar secara

(D) murid-murid yang ingin membincangkan hal peribadi dan kerjaya masing-masing

20. Elemen-elemen yang paling menepati keberkesanan kaunseling kelompok adalah

(A)

ketulenan ahli pendedahan kendiri dan kelemahan pemudahcara

(B) peserta sentiasa membuat keputusan bersama, ketulenan ahli dan pendedahan kendiri (C) Kelemahan pemudahcara, kelemahan ahli dan peserta sentiasa membuat keputusan bersama (D) pendedahan kendiri, kelemahan pemudahcara dan peserta sentiasa membuat keputusan bersama

21.

Analisis SWOT sesuai digunakan bagi tujuan

(A) (B)

meningkatkan kesedaran pelajar meningkatkan kemahiran penyelesaian masalah

(C) membolehkan pelajar dan kaunselor mengesan masalah (D) meningkatkan kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis 22. Terdapat beberapa cara ibu bapa boleh melibatkan diri dalam proses pendidikan anak-anak mereka di sekolah kecuali (A) (B) melibatkan diri dalam program-program sekolah menggalakkan anak menyertai kegiatan kokurikulum

(C) menyiapkan semua tugasan yang diberikan oleh guru (D) memastikan anak-anak mempunyai persiapan yang mencukupi daripada aspek perasaan, kesihatan, kewangan dan peralatan sekolah

23. Sebagai guru bimbingan sekolah rendah, anda merancang untuk mengadakan Program Peningkatan Prestasi Akademik bagi murid tahun enam. Apakah urutan tindakan yang perlu anda lakukan sebelum melaksanakan program tersebut?

(A) Menyediakan kertas kerja - membentangkan kertas kerja mesyuarat jawatankuasa kerja. (B) Berbincang dengan pengurus sekolah menjemput penceramah menyediakan tempat. (C) Menentukan objektif membuat anggaran kewangan menentukan isi kandungan memilih penceramah. (D) Menentukan isi kandungan menyediakan jadual pelaksanaan menyediakan kertas kerja menentukan kumpulan sasaran dan tempat.

24. Mengikut Carta Organisasi Sekolah, guru bimbingan dan kaunseling sesuai diletakkan di bawah (A) Guru Besar

(B) (C) (D)

Guru Penolong Kanan 1 Guru Penolong Kanan Kokurikulum Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid

25. Ujian yang sesuai membantu kaunselor sekolah menempatkan murid-murid mengikut kegiatan kokurikulum adalah (A) (B) (C) (D) Ujian bakat Ujian personaliti Ujian kecerdasan Ujian minat kerjaya

membantu murid mengenali kekuatan dan kelemahan diri menggalakkan murid berinteraksi dan berkomunikasi dengan betul mendedahkan kemahiran hidup dan cara-cara bermasyarakat memimpin murid dalam perhubungan diri dan alam sekitarnya 26. Pernyataan-pernyataan di atas merujuk kepada pendekatan bimbingan (A) (B) (C) (D) krisis pemulihan pencegahan perkembangan

27. Belajar secara menghafal dianggap kurang sesuai digunakan ketika mengulang kaji pelajaran kerana ini akan mengakibatkan

(A)

pengambilan pil rangsangan untuk menambah daya ingatan

(B) (C)

penguasaan dan pengamalan konsep dan idea menjadi lemah terjadinya lupaan apabila terlalu banyak fakta yang cuba dihafal

(D) murid cenderung menggunakan cara ini kerana mudah dan ringkas 28. Sebelum menghadapi peperiksaan Tahun 6, anda telah merancang untuk memberi bimbingan kepada semua murid supaya lebih bersedia menduduki peperiksaan. Selain kemahiran belajar, apakah kemahiran yang akan anda pilih untuk disampaikan kepada mereka?

(A) (B) (C) (D)

Pemilihan kerjaya Pengurusan masa Mencegah jenayah Pemilihan mata pelajaran

29. Inventori individu amat penting digunakan oleh seseorang guru bimbingan kerana ianya membantu untuk mengenal pasti

(A) (B) (C) (D)

kewangan murid rakan-rakan murid rekod murid-murid keperluan psikologi murid

30. Ciri-ciri temu bual dalam proses kaunseling terdiri daripada perkara berikut kecuali

(A)

temu bual dilakukan antara dua individu secara bersemuka

(B) guru bimbingan bertanggungjawab sepenuhnya untuk menolong individu yang memerlukan (C) kesejahteraan dan kepentingan orang yang ditemu bual merupakan pusat perhatian kedua belah pihak (D) individu yang ditemu bual menghadapi kesukaran menyelesaikan masalah sendiri tanpa bantuan seorang professional