Anda di halaman 1dari 36

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONE5IA

NOMOR 40 TAHUN 2004


TENTANG
5I5TEM JAMINAN 5O5IAL NA5IONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA E5A

PRE5IDEN REPUBLIK INDONE5IA,


Meninlang : a. lahva seliap oiang leihak alas janinan sosiaI unluk dapal
nenenuhi keluluhan dasai hidup yang Iayak dan
neningkalkan nailalalnya nenuju leivujudnya
nasyaiakal Indonesia yang sejahleia, adiI, dan naknui,
l. lahva unluk nenleiikan janinan sosiaI yang nenyeIuiuh,
negaia nengenlangkan Sislen }aninan SosiaI NasionaI
lagi seIuiuh iakyal Indonesia,
c. lahva leidasaikan peilinlangan selagainana dinaksud
daIan huiuf a dan huiuf l, peiIu nenlenluk Undang-
Undang lenlang Sislen }aninan SosiaI NasionaI,

Mengingal : IasaI 5 ayal (1), IasaI 2O, IasaI 28H ayal (1), ayal (2), ayal (3)
dan IasaI 34 ayal (1), ayal (2) Undang-Undang Dasai Negaia
RepulIik Indonesia Tahun 1945,

Dengan Ieiselujuan eisana

DLWAN ILRWAKILAN RAKYAT RLIULIK INDONLSIA
dan
IRLSIDLN RLIULIK INDONLSIA

M L M U T U S K A N :

Menelapkan : UNDANC-UNDANC TLNTANC SISTLM }AMINAN SOSIAL
NASIONAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasa! 1
DaIan Undang-Undang ini yang dinaksud dengan:
1. }aninan sosiaI adaIah saIah salu lenluk peiIindungan sosiaI unluk nenjanin
seIuiuh iakyal agai dapal nenenuhi keluluhan dasai hidupnya yang Iayak.
2. Sislen }aninan SosiaI NasionaI adaIah sualu lala caia penyeIenggaiaan
piogian janinan sosiaI oIeh leleiapa ladan penyeIenggaia janinan sosiaI.
3. Asuiansi sosiaI adaIah sualu nekanisne pengunpuIan dana yang leisifal
vajil yang leiasaI daii iuian guna nenleiikan peiIindungan alas iisiko
sosiaI ekononi yang neninpa peseila dan/alau anggola keIuaiganya.
4. Talungan vajil adaIah sinpanan yang leisifal vajil lagi peseila piogian
janinan sosiaI.
5. anluan iuian adaIah iuian yang dilayai oIeh Ieneiinlah lagi fakii niskin
dan oiang lidak nanpu selagai peseila piogian janinan sosiaI.
6. adan IenyeIenggaia }aninan SosiaI adaIah ladan hukun yang dilenluk
unluk nenyeIenggaiakan piogian janinan sosiaI.
7. Dana }aninan SosiaI adaIah dana ananal niIik seIuiuh peseila yang
neiupakan hinpunan iuian leseila hasiI pengenlangannya yang dikeIoIa
oIeh adan IenyeIenggaia }aninan SosiaI unluk penlayaian nanfaal
kepada peseila dan penliayaan opeiasionaI penyeIenggaiaan piogian
janinan sosiaI.
8. Ieseila adaIah seliap oiang, leinasuk oiang asing yang lekeija paIing
singkal 6 (enan) luIan di Indonesia, yang leIah nenlayai iuian.
9. Manfaal adaIah faedah janinan sosiaI yang nenjadi hak peseila dan/alau
anggola keIuaiganya.
1O. Iuian adaIah sejunIah uang yang dilayai secaia leialui oIeh peseila,
penleii keija, dan/alau Ieneiinlah.
11. Iekeija adaIah seliap oiang yang lekeija dengan neneiina gaji, upah, alau
inlaIan daIan lenluk Iain.
12. Ienleii keija adaIah oiang peiseoiangan, pengusaha, ladan hukun, alau
ladan-ladan Iainnya yang nenpekeijakan lenaga keija alau penyeIenggaia
negaia yang nenpekeijakan pegavai negeii dengan nenlayai gaji, upah,
alau inlaIan daIan lenluk Iainnya.
13. Caji alau upah adaIah hak pekeija yang dileiina dan dinyalakan daIan
lenluk uang selagai inlaIan daii penleii keija kepada pekeija yang
dilelapkan dan dilayai nenuiul sualu peijanjian keija, kesepakalan, alau
peialuian peiundang-undangan, leinasuk lunjangan lagi pekeija dan
keIuaiganya alas sualu pekeijaan dan/alau jasa yang leIah alau akan
diIakukan.
14. KeceIakaan keija adaIah keceIakaan yang leijadi daIan hulungan keija,
leinasuk keceIakaan yang leijadi daIan peijaIanan daii iunah nenuju
lenpal keija alau selaIiknya, dan penyakil yang diselalkan oIeh
Iingkungan keija.
15. Cacal adaIah keadaan leikuiang alau hiIangnya fungsi luluh alau
hiIangnya anggola ladan yang secaia Iangsung alau lidak Iangsung
nengakilalkan leikuiang alau hiIangnya kenanpuan pekeija unluk
nenjaIankan pekeijaannya.
16. Cacal lolaI lelap adaIah cacal yang nengakilalkan kelidaknanpuan
seseoiang unluk neIakukan pekeijaan.

BAB II
A5A5, TUJUAN, DAN PRIN5IP PENYELENGGARAAN

Pasa! 2
Sislen }aninan SosiaI NasionaI diseIenggaiakan leidasaikan asas kenanusiaan,
asas nanfaal, dan asas keadiIan sosiaI lagi seIuiuh iakyal Indonesia.

Pasa! 3
Sislen }aninan SosiaI NasionaI leilujuan unluk nenleiikan janinan
leipenuhinya keluluhan dasai hidup yang Iayak lagi seliap peseila dan/alau
anggola keIuaiganya.

Pasa! 4
Sislen }aninan SosiaI NasionaI diseIenggaiakan leidasaikan pada piinsip :
a. kegolong-ioyongan,
l. niiIala,
c. keleilukaan,
d. kehali-halian,
e. akunlaliIilas,
f. poilaliIilas,
g. kepeseilaan leisifal vajil,
h. dana ananal, dan
i. hasiI pengeIoIaan Dana }aninan SosiaI dipeigunakan seIuiuhnya unluk
pengenlangan piogian dan unluk selesai-lesai kepenlingan peseila.

BAB III
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN 5O5IAL

Pasa! 5
(1) adan IenyeIenggaia }aninan SosiaI haius dilenluk dengan Undang-
Undang.
(2) Sejak leiIakunya Undang-Undang ini, ladan penyeIenggaia janinan sosiaI
yang ada dinyalakan selagai adan IenyeIenggaia }aninan SosiaI nenuiul
Undang-Undang ini.
(3) adan IenyeIenggaia }aninan SosiaI selagainana dinaksud pada ayal (1)
adaIah:
a. Ieiusahaan Ieiseioan (Ieiseio) }aninan SosiaI Tenaga Keija
(}AMSOSTLK),
l. Ieiusahaan Ieiseioan (Ieiseio) Dana Talungan dan Asuiansi Iegavai
Negeii (TASILN),
c. Ieiusahaan Ieiseioan (Ieiseio) Asuiansi SosiaI Angkalan eisenjala
RepulIik Indonesia (ASARI), dan
d. Ieiusahaan Ieiseioan (Ieiseio) Asuiansi Kesehalan Indonesia (ASKLS).
(4) DaIan haI dipeiIukan adan IenyeIenggaia }aninan SosiaI seIain
dinaksud pada ayal (3), dapal dilenluk yang laiu dengan Undang-
Undang.

BAB IV
DEWAN JAMINAN 5O5IAL NA5IONAL

Pasa! 6
Unluk penyeIenggaiaan Sislen }aninan SosiaI NasionaI dengan Undang-
Undang ini dilenluk Devan }aninan SosiaI NasionaI.
Pasa! 7
(1) Devan }aninan SosiaI NasionaI leilanggung javal kepada Iiesiden.
(2) Devan }aninan SosiaI NasionaI leifungsi neiunuskan kelijakan unun
dan sinkionisasi penyeIenggaiaan Sislen }aninan SosiaI NasionaI.
(3) Devan }aninan SosiaI NasionaI leilugas :
a. neIakukan kajian dan peneIilian yang leikailan dengan
penyeIenggaiaan janinan sosiaI,
l. nengusuIkan kelijakan inveslasi Dana }aninan SosiaI NasionaI, dan
c. nengusuIkan anggaian janinan sosiaI lagi peneiina lanluan iuian dan
leisedianya anggaian opeiasionaI kepada Ieneiinlah.
(4) Devan }aninan SosiaI NasionaI leivenang neIakukan noniloiing dan
evaIuasi penyeIenggaiaan piogian janinan sosiaI.

Pasa! 8
(1) Devan }aninan SosiaI NasionaI leianggolakan 15 (Iina leIas) oiang, yang
leidiii daii unsui Ieneiinlah, lokoh dan/alau ahIi yang nenahani lidang
janinan sosiaI, oiganisasi penleii keija, dan oiganisasi pekeija.
(2) Devan }aninan SosiaI NasionaI dipinpin oIeh seoiang Kelua neiangkap
anggola dan anggola Iainnya diangkal dan dileihenlikan oIeh Iiesiden.
(3) Kelua selagainana pada ayal (2) leiasaI daii unsui Ieneiinlah.
(4) DaIan neIaksanakan lugasnya, Devan }aninan SosiaI NasionaI dilanlu
oIeh Sekielaiial Devan yang dipinpin oIeh seoiang sekielaiis yang
diangkal dan dileihenlikan oIeh Kelua Devan }aninan SosiaI NasionaI.
(5) Masa jalalan anggola Devan }aninan SosiaI NasionaI adaIah 5 (Iina)
lahun, dan dapal diangkal kenlaIi unluk salu kaIi nasa jalalan.
(6) Unluk dapal diangkal nenjadi anggola Devan }aninan SosiaI NasionaI
haius
nenenuhi syaial selagai leiikul :
a. vaiga negaia Indonesia,
l. leilaqva kepada Tuhan Yang Maha Lsa,
c. sehal jasnani dan iohani,
d. leikeIakuan laik,
e. leiusia sekuiang-kuiangnya 4O (enpal puIuh) lahun dan selinggi-
lingginya 6O (enan puIuh) lahun pada saal nenjadi anggola,
f. IuIusan pendidikan paIing iendah jenjang sliala 1 (salu),
g. neniIiki keahIian di lidang janinan sosiaI,
h. neniIiki kepeduIian leihadap lidang janinan sosiaI, dan
i. lidak peinah dipidana leidasaikan kepulusan pengadiIan yang leIah
nenpeioIeh kekualan hukun lelap kaiena neIakukan lindak pidana
kejahalan.

Pasa! 9
DaIan neIaksanakan lugasnya, Devan }aninan SosiaI NasionaI dapal neninla
nasukan dan lanluan lenaga ahIi sesuai dengan keluluhan.

Pasa! 10
Susunan oiganisasi dan lala keija Devan }aninan SosiaI NasionaI selagainana
dinaksud daIan IasaI 6, IasaI 7, IasaI 8, dan IasaI 9 dialui Ielih Ianjul dengan
Ieialuian Iiesiden.

Pasa! 11
Anggola Devan }aninan SosiaI NasionaI dapal leihenli alau dileihenlikan
seleIun leiakhii nasa jalalan kaiena :
a. neninggaI dunia,
l. leihaIangan lelap,
c. nengunduikan diii,
d. lidak nenenuhi syaial selagainana dinaksud daIan IasaI 8 ayal (6).

Pasa! 12
(1) Unluk peilana kaIi, Kelua dan anggola Devan }aninan SosiaI NasionaI
diusuIkan oIeh Menleii yang lidang lugasnya neIipuli kesejahleiaan sosiaI.
(2) Tala caia pengangkalan, pengganlian, dan penleihenlian anggola Devan
}aninan SosiaI NasionaI dialui Ielih Ianjul daIan Ieialuian Iiesiden.

BAB V
KEPE5ERTAAN DAN IURAN

Pasa! 13
(1) Ienleii keija secaia leilahap vajil nendaflaikan diiinya dan pekeijanya
selagai peseila kepada adan IenyeIenggaia }aninan SosiaI, sesuai dengan
piogian janinan sosiaI yang diikuli.
(2) Ienahapan selagainana dinaksud pada ayal (1), dialui Ielih Ianjul dengan
Ieialuian Iiesiden.

Pasa! 14
(1) Ieneiinlah secaia leilahap nendaflaikan peneiina lanluan iuian selagai
peseila kepada adan IenyeIenggaia }aninan SosiaI.
(2) Ieneiina lanluan iuian selagainana dinaksud pada ayal (1) adaIah fakii
niskin dan oiang lidak nanpu.
(3) Kelenluan selagainana dinaksud daIan ayal (1) dan ayal (2) dialui Ielih
Ianjul dengan Ieialuian Ieneiinlah.

Pasa! 15
(1) adan IenyeIenggaia }aninan SosiaI vajil nenleiikan nonoi idenlilas
lunggaI kepada seliap peseila dan anggola keIuaiganya.
(2) adan IenyeIenggaia }aninan SosiaI vajil nenleiikan infoinasi lenlang
hak dan kevajilan kepada peseila unluk nengikuli kelenluan yang
leiIaku.

Pasa! 16
Seliap peseila leihak nenpeioIeh nanfaal dan infoinasi lenlang peIaksanaan
piogian janinan sosiaI yang diikuli.

Pasa! 17
(1) Seliap peseila vajil nenlayai iuian yang lesainya dilelapkan
leidasaikan peisenlase daii upah alau sualu junIah noninaI leilenlu.
(2) Seliap penleii keija vajil nenungul iuian daii pekeijanya, nenanlahkan
iuian yang nenjadi kevajilannya dan nenlayaikan iuian leiselul kepada
adan IenyeIenggaia }aninan SosiaI secaia leikaIa.
(3) esainya iuian selagainana dinaksud pada ayal (1) dan ayal (2)
dilelapkan unluk seliap jenis piogian secaia leikaIa sesuai dengan
peikenlangan sosiaI, ekononi dan keluluhan dasai hidup yang Iayak.
(4) Iuian piogian janinan sosiaI lagi fakii niskin dan oiang yang lidak
nanpu dilayai oIeh Ieneiinlah.
(5) Iada lahap peilana, iuian selagainana dinaksud pada ayal (4) dilayai
oIeh Ieneiinlah unluk piogian janinan kesehalan.
(6) Kelenluan selagainana dinaksud pada ayal (4) dan ayal (5) dialui Ielih
Ianjul dengan Ieialuian Ieneiinlah.

BAB VI
PROGRAM JAMINAN 5O5IAL

BagIan Kcsatu
JcnIs Prngram JamInan 5nsIa!

Pasa! 18
}enis piogian janinan sosiaI neIipuli :
a. janinan kesehalan,
l. janinan keceIakaan keija,
c. janinan haii lua,
d. janinan pensiun, dan
e. janinan kenalian.

BagIan Kcdua
JamInan Kcschatan

Pasa! 19
(1) }aninan kesehalan diseIenggaiakan secaia nasionaI leidasaikan piinsip
asuiansi sosiaI dan piinsip ekuilas.
(2) }aninan kesehalan diseIenggaiakan dengan lujuan nenjanin agai peseila
nenpeioIeh nanfaal peneIihaiaan kesehalan dan peiIindungan daIan
nenenuhi keluluhan dasai kesehalan.

Pasa! 20
(1) Ieseila janinan kesehalan adaIah seliap oiang yang leIah nenlayai iuian
alau iuiannya dilayai oIeh Ieneiinlah.
(2) Anggola keIuaiga peseila leihak neneiina nanfaal janinan kesehalan.
(3) Seliap peseila dapal nengikulseilakan anggola keIuaiga yang Iain yang
nenjadi langgungannya dengan penanlahan iuian.

Pasa! 21
(1) Kepeseilaan janinan kesehalan lelap leiIaku paIing Iana 6 (enan) luIan
sejak seoiang peseila nengaIani penulusan hulungan keija.
(2) DaIan haI peseila selagainana dinaksud pada ayal (1) seleIah 6 (enan)
luIan leIun nenpeioIeh pekeijaan dan lidak nanpu, iuiannya dilayai
oIeh Ieneiinlah.
(3) Ieseila yang nengaIani cacal lolaI lelap dan lidak nanpu, iuiannya dilayai
oIeh Ieneiinlah.
(4) Kelenluan selagainana dinaksud pada ayal (1), ayal (2), dan ayal (3)
dialui Ielih Ianjul dengan Ieialuian Iiesiden.

Pasa! 22
(1) Manfaal janinan kesehalan leisifal peIayanan peiseoiangan leiupa
peIayanan kesehalan yang nencakup peIayanan pionolif, pievenlif, kuialif
dan iehaliIilalif, leinasuk olal dan lahan nedis halis pakai yang
dipeiIukan.
(2) Unluk jenis peIayanan yang dapal neninluIkan penyaIahgunaan
peIayanan, peseila dikenakan uiun liaya.
(3) Kelenluan nengenai peIayanan kesehalan dan uiun liaya selagainana
dinaksud pada ayal (1) dan ayal (2) dialui Ielih Ianjul daIan Ieialuian
Iiesiden.

Pasa! 23
(1) Manfaal janinan kesehalan selagainana dinaksud daIan IasaI 22
dileiikan pada fasiIilas kesehalan niIik Ieneiinlah alau svasla yang
nenjaIin keijasana dengan adan IenyeIenggaia }aninan SosiaI.
(2) DaIan keadaan daiuial, peIayanan selagainana dinaksud pada ayal (1),
dapal dileiikan pada fasiIilas kesehalan yang lidak nenjaIin keija sana
dengan adan IenyeIenggaia }aninan SosiaI.
(3) DaIan haI di sualu daeiah leIun leisedia fasiIilas kesehalan yang
nenenuhi syaial guna nenenuhi keluluhan nedik sejunIah peseila,
adan IenyeIenggaia }aninan SosiaI vajil nenleiikan konpensasi.
(4) DaIan haI peseila nenluluhkan iaval inap di iunah sakil, naka keIas
peIayanan di iunah sakil dileiikan leidasaikan keIas slandai.
(5) Kelenluan selagainana dinaksud daIan ayal (3) dan ayal (4) dialui Ielih
Ianjul daIan Ieialuian Iiesiden.

Pasa! 24
(1) esainya penlayaian kepada fasiIilas kesehalan unluk seliap viIayah
dilelapkan leidasaikan kesepakalan anlaia adan IenyeIenggaia }aninan
SosiaI dan asosiasi fasiIilas kesehalan di viIayah leiselul.
(2) adan IenyeIenggaia }aninan SosiaI vajil nenlayai fasiIilas kesehalan
alas peIayanan yang dileiikan kepada peseila paIing Ianlal 15 (Iina
leIas) haii sejak peininlaan penlayaian dileiina.
(3) adan IenyeIenggaia }aninan SosiaI nengenlangkan sislen peIayanan
kesehalan, sislen kendaIi nulu peIayanan, dan sislen penlayaian
peIayanan kesehalan unluk neningkalkan efisiensi dan efeklivilas janinan
kesehalan.

Pasa! 25
Daflai dan haiga leilinggi olal-olalan, seila lahan nedis halis pakai yang
dijanin oIeh adan IenyeIenggaia }aninan SosiaI dilelapkan sesuai dengan
peialuian peiundang-undangan.

Pasa! 26
}enis-jenis peIayanan yang lidak dijanin adan IenyeIenggaia }aninan SosiaI
akan dialui Ielih Ianjul daIan Ieialuian Iiesiden.

Pasa! 27
(1) esainya iuian janinan kesehalan unluk peseila peneiina upah dilenlukan
leidasaikan peisenlase daii upah sanpai lalas leilenlu, yang secaia
leilahap dilanggung leisana oIeh pekeija dan penleii keija.
(2) esainya iuian janinan kesehalan unluk peseila yang lidak neneiina upah
dilenlukan leidasaikan noninaI yang dilinjau secaia leikaIa.
(3) esainya iuian janinan kesehalan unluk peneiina lanluan iuian
dilenlukan leidasaikan noninaI yang dilelapkan secaia leikaIa.
(4) alas upah selagainana dinaksud pada ayal (1), dilinjau secaia leikaIa.
(5) esainya iuian selagainana dinaksud pada ayal (1), ayal (2), dan ayal (3),
seila lalas upah selagainana dinaksud pada ayal (4) dialui Ielih Ianjul
daIan Ieialuian Iiesiden.

Pasa! 28
(1) Iekeija yang neniIiki anggola keIuaiga Ielih daii 5 (Iina) oiang dan ingin
nengikulseilakan anggola keIuaiga yang Iain vajil nenlayai lanlahan
iuian.
(2) Tanlahan iuian selagainana dinaksud pada ayal (1) dialui Ielih Ianjul
daIan Ieialuian Iiesiden.


BagIan KctIga
JamInan Kccc!akaan Kcrja

Pasa! 29
(1) }aninan keceIakaan keija diseIenggaiakan secaia nasionaI leidasaikan
piinsip asuiansi sosiaI.
(2) }aninan keceIakaan keija diseIenggaiakan dengan lujuan nenjanin agai
peseila nenpeioIeh nanfaal peIayanan kesehalan dan sanlunan uang lunai
apaliIa seoiang pekeija nengaIani keceIakaan keija alau nendeiila
penyakil akilal keija.

Pasa! 30
Ieseila janinan keceIakaan keija adaIah seseoiang yang leIah nenlayai iuian.

Pasa! 31
(1) Ieseila yang nengaIani keceIakaan keija leihak nendapalkan nanfaal
leiupa peIayanan kesehalan sesuai dengan keluluhan nedisnya dan
nendapalkan nanfaal leiupa uang lunai apaliIa leijadi cacal lolaI lelap
alau neninggaI dunia.
(2) Manfaal janinan keceIakaan keija yang leiupa uang lunai dileiikan
sekaIigus kepada ahIi vaiis pekeija yang neninggaI dunia alau pekeija
yang cacal sesuai dengan lingkal kecacalan.
(3) Unluk jenis-jenis peIayanan leilenlu alau keceIakaan leilenlu, penleii keija
dikenakan uiun liaya.

Pasa! 32
(1) Manfaal janinan keceIakaan keija selagainana dinaksud daIan IasaI 31
ayal (1) dileiikan pada fasiIilas kesehalan niIik Ieneiinlah alau svasla
yang nenenuhi syaial dan nenjaIin keija sana dengan adan
IenyeIenggaia }aninan SosiaI.
(2) DaIan keadaan daiuial, peIayanan selagainana dinaksud pada ayal (1)
dapal dileiikan pada fasiIilas kesehalan yang lidak nenjaIin keija sana
dengan adan IenyeIenggaia }aninan SosiaI.
(3) DaIan haI keceIakaan keija leijadi di sualu daeiah yang leIun leisedia
fasiIilas kesehalan yang nenenuhi syaial, naka guna nenenuhi
keluluhan nedis lagi peseila, adan IenyeIenggaia }aninan SosiaI vajil
nenleiikan konpensasi.
(4) DaIan haI peseila nenluluhkan iaval inap di iunah sakil, naka keIas
peiavalan di iunah sakil dileiikan keIas slandai.

Pasa! 33
Kelenluan Ielih Ianjul nengenai lesainya nanfaal uang lunai, hak ahIi vaiis,
konpensasi, dan peIayanan nedis selagainana daIan IasaI 31 dan IasaI 32
dialui Ielih Ianjul daIan Ieialuian Ieneiinlah.

Pasa! 34
(1) esainya iuian janinan keceIakaan keija adaIah selesai peisenlase leilenlu
daii upah alau penghasiIan yang dilanggung seIuiuhnya oIeh penleii
keija.
(2) esainya iuian janinan keceIakaan keija unluk peseila yang lidak
neneiina upah adaIah junIah noninaI yang dilelapkan secaia leikaIa oIeh
Ieneiinlah.
(3) esainya iuian selagainana dinaksud pada ayal (1) leivaiiasi unluk seliap
keIonpok pekeija sesuai dengan iisiko Iingkungan keija.
(4) Kelenluan selagainana dinaksud pada ayal (2) dan ayal (3) dialui Ielih
Ianjul daIan Ieialuian Ieneiinlah.

BagIan Kccmpat
JamInan HarI Tua

Pasa! 35
(1) }aninan haii lua diseIenggaiakan secaia nasionaI leidasaikan piinsip
asuiansi sosiaI alau lalungan vajil.
(2) }aninan haii lua diseIenggaiakan dengan lujuan unluk nenjanin agai
peseila neneiina uang lunai apaliIa nenasuki nasa pensiun, nengaIani
cacal lolaI lelap, alau neninggaI dunia.

Pasa! 36
Ieseila janinan haii lua adaIah peseila yang leIah nenlayai iuian.

Pasa! 37
(1) Manfaal janinan haii lua leiupa uang lunai dilayaikan sekaIigus pada saal
peseila nenasuki usia pensiun, neninggaI dunia, alau nengaIani cacal
lolaI lelap.
(2) esainya nanfaal janinan haii lua dilenlukan leidasaikan seIuiuh
akunuIasi iuian yang leIah diseloikan dilanlah hasiI pengenlangannya.
(3) Ienlayaiaan nanfaal janinan haii lua dapal dileiikan selagian sanpai
lalas leilenlu seleIah kepeseilaan nencapai nininaI 1O (sepuIuh) lahun.
(4) ApaliIa peseila neninggaI dunia, ahIi vaiisnya yang sah leihak neneiina
nanfaal janinan haii lua.
(5) Kelenluan selagainana dinaksud pada ayal (3) dan ayal (4) dialui Ielih
Ianjul daIan Ieialuian Ieneiinlah.

Pasa! 38
(1) esainya iuian janinan haii lua unluk peseila peneiina upah dilelapkan
leidasaikan peisenlase leilenlu daii upah alau penghasiIan leilenlu yang
dilanggung leisana oIeh penleii keija dan pekeija.
(2) esainya iuian janinan haii lua unluk peseila yang lidak neneiina upah
dilelapkan leidasaikan junIah noninaI yang dilelapkan secaia leikaIa
oIeh Ieneiinlah.
(3) Kelenluan selagainana dinaksud pada ayal (1) dan ayal (2) dialui Ielih
Ianjul daIan Ieialuian Ieneiinlah.

BagIan Kc!Ima
JamInan PcnsIun

Pasa! 39
(1) }aninan pensiun diseIenggaiakan secaia nasionaI leidasaikan piinsip
asuiansi sosiaI alau lalungan vajil.
(2) }aninan pensiun diseIenggaiakan unluk nenpeilahankan deiajal
kehidupan yang Iayak pada saal peseila kehiIangan alau leikuiang
penghasiIannya kaiena nenasuki usia pensiun alau nengaIani cacal lolaI
lelap.
(3) }aninan pensiun diseIenggaiakan leidasaikan nanfaal pasli.
(4) Usia pensiun dilelapkan nenuiul kelenluan peialuian peiundang-
undangan.

Pasa! 40
Ieseila janinan pensiun adaIah pekeija yang leIah nenlayai iuian.

Pasa! 41
(1) Manfaal janinan pensiun leivujud uang lunai yang dileiina seliap luIan
selagai :
a. Iensiun haii lua, dileiina peseila seleIah pensiun sanpai neninggaI
dunia,
l. Iensiun cacal, dileiina peseila yang cacal akilal keceIakaan alau
akilal penyakil sanpai neninggaI dunia,
c. Iensiun janda/duda, dileiina janda/duda ahIi vaiis peseila sanpai
neninggaI dunia alau nenikah Iagi,
d. Iensiun anak, dileiina anak ahIi vaiis peseila sanpai nencapai usia
23 (dua puIuh liga) lahun, lekeija, alau nenikah, alau
e. Iensiun oiang lua, dileiina oiang lua ahIi vaiis peseila Iajang sanpai
lalas vaklu leilenlu sesuai dengan peialuian peiundang-undangan.
(2) Seliap peseila alau ahIi vaiisnya leihak nendapalkan penlayaian uang
pensiun leikaIa seliap luIan seleIah nenenuhi nasa iui nininaI 15 (Iina
leIas) lahun, kecuaIi dilelapkan Iain oIeh peialuian peiundang-undangan.
(3) Manfaal janinan pensiun dilayaikan kepada peseila yang leIah nencapai
usia pensiun sesuai foinuIa yang dilelapkan.
(4) ApaliIa peseila neninggaI dunia seleIun nencapai usia pensiun alau
leIun nenenuhi nasa iui 15 (Iina leIas) lahun, ahIi vaiisnya lelap leihak
nendapalkan nanfaal janinan pensiun.
(5) ApaliIa peseila nencapai usia pensiun seleIun nenenuhi nasa iui 15
(Iina leIas) lahun, peseila leiselul leihak nendapalkan seIuiuh akunuIasi
iuiannya dilanlah hasiI pengenlangannya.
(6) Hak ahIi vaiis alas nanfaal pensiun anak leiakhii apaliIa anak leiselul
nenikah, lekeija lelap, alau nencapai usia 23 (dua puIuh liga) lahun.
(7) Manfaal pensiun cacal dilayaikan kepada peseila yang nengaIani cacal
lolaI lelap neskipun peseila leiselul leIun nenasuki usia pensiun.
(8) Kelenluan nengenai nanfaal pensiun selagainana dinaksud pada ayal
(3), dialui Ielih Ianjul daIan Ieialuian Iiesiden.

Pasa! 42
(1) esainya iuian janinan pensiun unluk peseila peneiina upah dilenlukan
leidasaikan peisenlase leilenlu daii upah alau penghasiIan alau sualu
junIah noninaI leilenlu yang dilanggung leisana anlaia penleii keija
dan pekeija.
(2) Kelenluan selagainana dinaksud pada ayal (1) dialui Ielih Ianjul daIan
Ieialuian Ieneiinlah.

BagIan Kccnam
JamInan KcmatIan

Pasa! 43
(1) }aninan kenalian diseIenggaiakan secaia nasionaI leidasaikan piinsip
asuiansi sosiaI.
(2) }aninan kenalian diseIenggaiakan dengan lujuan unluk nenleiikan
sanlunan kenalian yang dilayaikan kepada ahIi vaiis peseila yang
neninggaI dunia.

Pasa! 44
Ieseila janinan kenalian adaIah seliap oiang yang leIah nenlayai iuian.

Pasa! 45
(1) Manfaal janinan kenalian leiupa uang lunai dilayaikan paIing Ianlal 3
(liga) haii keija seleIah kIain dileiina dan diselujui adan IenyeIenggaia
}aninan SosiaI.
(2) esainya nanfaal janinan kenalian dilelapkan leidasaikan sualu junIah
noninaI leilenlu.
(3) Kelenluan nengenai nanfaal selagainana dinaksud pada ayal (2) dialui
Ielih Ianjul daIan Ieialuian Ieneiinlah.

Pasa! 46
(1) Iuian janinan kenalian dilanggung oIeh penleii keija.
(2) esainya iuian janinan kenalian lagi peseila peneiina upah dilenlukan
leidasaikan peisenlase leilenlu daii upah alau penghasiIan.
(3) esainya iuian janinan kenalian lagi peseila lukan peneiina upah
dilenlukan leidasaikan junIah noninaI leilenlu dilayai oIeh peseila.
(4) Kelenluan selagainana dinaksud pada ayal (1), ayal (2), dan ayal (3)
dialui Ielih Ianjul daIan Ieialuian Ieneiinlah.
BAB VII
PENGELOLAAN DANA JAMINAN 5O5IAL

Pasa! 47
(1) Dana }aninan SosiaI vajil dikeIoIa dan dikenlangkan oIeh adan
IenyeIenggaia }aninan SosiaI secaia oplinaI dengan nenpeilinlangkan
aspek Iikuidilas, soIvaliIilas, kehali-halian, keananan dana, dan hasiI yang
nenadai.
(2) Tala caia pengeIoIaan dan pengenlangan Dana }aninan SosiaI selagainana
dinaksud pada ayal (1) dialui Ielih Ianjul daIan Ieialuian Ieneiinlah.

Pasa! 48
Ieneiinlah dapal neIakukan lindakan-lindakan khusus guna nenjanin
leipeIihaianya lingkal kesehalan keuangan adan IenyeIenggaia }aninan SosiaI.

Pasa! 49
(1) adan IenyeIenggaia }aninan SosiaI nengeIoIa penlukuan sesuai dengan
slandai akunlansi yang leiIaku.
(2) Sulsidi siIang anlaipiogian dengan nenlayaikan nanfaal sualu piogian
daii dana piogian Iain lidak dipeikenankan.
(3) Ieseila leihak seliap saal nenpeioIeh infoinasi lenlang akunuIasi iuian
dan hasiI pengenlangannya seila nanfaal daii jenis piogian janinan haii
lua, janinan pensiun, dan janinan kenalian.
(4) adan IenyeIenggaia }aninan SosiaI vajil nenleiikan infoinasi
akunuIasi iuian leiikul hasiI pengenlangannya kepada seliap peseila
janinan haii lua sekuiang-kuiangnya sekaIi daIan salu lahun.

Pasa! 50
(1) adan IenyeIenggaia }aninan SosiaI vajil nenlenluk cadangan leknis
sesuai dengan slandai piaklek akluaiia yang Iazin dan leiIaku unun.
(2) Kelenluan selagainana dinaksud pada ayal (1) dialui Ielih Ianjul daIan
Ieialuian Ieneiinlah.

Pasa! 51
Iengavasan leihadap pengeIoIaan keuangan adan IenyeIenggaia }aninan
SosiaI diIakukan oIeh inslansi yang leivenang sesuai dengan peialuian
peiundangan-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasa! 52
(1) Iada saal Undang-Undang ini nuIai leiIaku:
a. Ieiusahaan Ieiseioan (Ieiseio) }aninan SosiaI Tenaga Keija
(}AMSOSTLK) yang dilenluk dengan Ieialuian Ieneiinlah Nonoi 36
Tahun 1995 lenlang Ienelapan adan IenyeIenggaia Iiogian }aninan
SosiaI Tenaga Keija (Lenlaian Negaia RepulIik Indonesia Nonoi 59
Tahun 1995), leidasaikan Undang-Undang Nonoi 3 Tahun 1992
lenlang }aninan SosiaI Tenaga Keija (Lenlaian Negaia RepulIik
Indonesia Nonoi 14 Tahun 1992, Tanlahan Lenlaian Negaia RepulIik
Indonesia Nonoi 3468),
l. Ieiusahaan Ieiseioan (Ieiseio) Dana Talungan dan Asuiansi Iegavai
Negeii (TASILN) yang dilenluk dengan Ieialuian Ieneiinlah Nonoi
26 Tahun 1981 lenlang IengaIihan enluk Ieiusahaan Unun Dana
Talungan dan Asuiansi Iegavai Negeii Menjadi Ieiusahaan Ieiseioan
(Ieiseio) (Lenlaian Negaia RepulIik Indonesia Nonoi 38 Tahun
1981), leidasaikan Undang-Undang Nonoi 11 Tahun 1969 lenlang
Iensiun Iegavai dan Iensiun }anda/Duda Iegavai (Lenlaian Negaia
RepulIik Indonesia Nonoi 42 Tahun 1969, Tanlahan Lenlaian Negaia
RepulIik Indonesia Nonoi 29O6), Undang-Undang Nonoi 8 Tahun 1974
lenlang Iokok-pokok Kepegavaian (Lenlaian Negaia RepulIik
Indonesia Nonoi 55 Tahun 1974, Tanlahan Lenlaian Negaia RepulIik
Indonesia Nonoi 3O14) selagainana leIah diulah dengan Undang-
Undang Nonoi 43 Tahun 1999 (Lenlaian Negaia RepulIik Indonesia
Nonoi 169 Tahun 1999, Tanlahan Lenlaian Negaia RepulIik
Indonesia Nonoi 389O), dan Ieialuian Ieneiinlah RI Nonoi 25 Tahun
1981 lenlang Asuiansi SosiaI Iegavai Negeii SipiI (Lenlaian Negaia
RepulIik Indonesia Nonoi 37 Tahun 1981, Tanlahan Lenlaian Negaia
RepulIik Indonesia Nonoi 32OO),
c. Ieiusahaan Ieiseioan (Ieiseio) Asuiansi SosiaI Angkalan eisenjala
RepulIik Indonesia (ASARI) yang dilenluk dengan Ieialuian
Ieneiinlah No. 68 Tahun 1991 lenlang IengaIihan enluk Ieiusahaan
Unun (Ieiun) Asuiansi SosiaI Angkalan eisenjala RepulIik
Indonesia nenjadi Ieiusahaan Ieiseioan (Ieiseio) (Lenlaian Negaia
RepulIik Indonesia Nonoi 88 Tahun 1991),
d. Ieiusahaan Ieiseioan (Ieiseio) Asuiansi Kesehalan Indonesia (ASKLS)
yang dilenluk dengan Ieialuian Ieneiinlah Nonoi 6 Tahun 1992
lenlang IengaIihan enluk Ieiusahaan Unun Husada hakli nenjadi
Ieiusahaan Ieiseioan (Ieiseio) Asuiansi Kesehalan Indonesia
(Lenlaian Negaia RepulIik Indonesia Nonoi 16 Tahun 1992),
lelap leiIaku sepanjang leIun disesuaikan dengan Undang-Undang ini.
(2) Senua kelenluan yang nengalui nengenai adan IenyeIenggaia }aninan
SosiaI selagainana dinaksud pada ayal (1) disesuaikan dengan Undang-
Undang ini paIing Ianlal 5 (Iina) lahun sejak Undang-Undang ini
diundangkan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasa! 53
Undang-Undang ini nuIai leiIaku sejak langgaI diundangkan.
Agai seliap oiang nengelahuinya, neneiinlahkan pengundangan Undang-
Undang ini dengan penenpalannya daIan Lenlaian Negaia RepulIik
Indonesia.

Disahkan di }akaila
Iada langgaI 19 Oklolei 2OO4
IRLSIDLN RLIULIK INDONLSIA,
lld.
MLCAWATI SOLKARNOIUTRI

Diundangkan di }akaila
Iada langgaI 29 Oklolei 2OO4
SLKRLTARIS NLCARA RLIULIK INDONLSIA,
lld.
AMANC KLSOWO
LLMARAN NLCARA RLIULIK INDONLSIA TAHUN 2OO4 NOMOR 15O

SaIinan sesuai dengan asIinya,
Depuli Sekielaiis Kalinel
idang Hukun dan
Ieiundang-undangan
lld.
Lanlock V. Nahallands
PENJELA5AN
ATA5
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONE5IA
NOMOR 40 TAHUN 2004
TENTANG
5I5TEM JAMINAN 5O5IAL NA5IONAL

I. UMUM
Ienlangunan sosiaI ekononi selagai saIah salu peIaksanaan kelijakan
penlangunan nasionaI leIah nenghasiIkan lanyak kenajuan, di anlaianya leIah
neningkalkan kesejahleiaan iakyal. Kesejahleiaan leiselul haius dapal
diniknali secaia leikeIanjulan, adiI, dan neiala nenjangkau seIuiuh iakyal.
Dinanika penlangunan langsa Indonesia leIah nenunluhkan lanlangan
leiikul lunlulan penanganan leilagai peisoaIan yang leIun leipecahkan. SaIah
salunya adaIah penyeIenggaiaan janinan sosiaI lagi seIuiuh iakyal, yang
diananalkan daIan IasaI 28H ayal (3) nengenai hak leihadap janinan sosiaI
dan IasaI 34 ayal (2) Undang-Undang Dasai Negaia RepulIik Indonesia Tahun
1945. }aninan sosiaI juga dijanin daIan DekIaiasi Ieiseiikalan angsa-angsa
lenlang Hak Asasi Manusia Tahun 1948 dan dilegaskan daIan Konvensi ILO
Nonoi 1O2 Tahun 1952 yang nenganjuikan senua negaia unluk nenleiikan
peiIindungan nininun kepada seliap lenaga keija. SejaIan dengan kelenluan
leiselul, MajeIis Ieinusyavaialan Rakyal RepulIik Indonesia daIan TAI
Nonoi X/MIR/2OO1 nenugaskan Iiesiden unluk nenlenluk Sislen }aninan
SosiaI NasionaI daIan iangka nenleiikan peiIindungan sosiaI yang
nenyeIuiuh dan leipadu.
Sislen }aninan SosiaI NasionaI pada dasainya neiupakan piogian Negaia yang
leilujuan nenleii kepaslian peiIindungan dan kesejahleiaan sosiaI lagi seIuiuh
iakyal Indonesia. MeIaIui piogian ini, seliap penduduk dihaiapkan dapal
nenenuhi keluluhan dasai hidup yang Iayak apaliIa leijadi haI-haI yang dapal
nengakilalkan hiIang alau leikuiangnya pendapalan, kaiena nendeiila sakil,
nengaIani keceIakaan, kehiIangan pekeijaan, nenasuki usia Ianjul, alau
pensiun.
SeIana leleiapa dekade leiakhii ini, Indonesia leIah nenjaIankan leleiapa
piogian janinan sosiaI. Undang-undang yang secaia khusus nengalui janinan
sosiaI lagi lenaga keija svasla adaIah Undang-Undang Nonoi 3 Tahun 1992
lenlang }aninan SosiaI Tenaga Keija (}AMSOSTLK), yang nencakup piogian
janinan peneIihaiaan kesehalan, janinan keceIakaan keija, janinan haii lua dan
janinan kenalian.
Unluk Iegavai Negeii SipiI (INS), leIah dikenlangkan piogian Dana
Talungan dan Asuiansi Iegavai Negeii (TASILN) yang dilenluk dengan
Ieialuian Ieneiinlah Nonoi 26 Tahun 1981 dan piogian Asuiansi Kesehalan
(ASKLS) yang diseIenggaiakan leidasaikan Ieialuian Ieneiinlah Nonoi 69
Tahun 1991 yang leisifal vajil lagi INS/Ieneiina Iensiun/Ieiinlis
Keneidekaan/Veleian dan anggola keIuaiganya.
Unluk piajuiil Tenlaia NasionaI Indonesia (TNI), anggola KepoIisian RepulIik
Indonesia (IOLRI), dan Iegavai Negeii SipiI (INS) Depailenen
Ieilahanan/TNI/IOLRI leseila keIuaiganya, leIah diIaksanakan piogian
Asuiansi SosiaI Angkalan eisenjala RepulIik Indonesia (ASARI) sesuai
dengan Ieialuian Ieneiinlah Nonoi 67 Tahun 1991 yang neiupakan
peiulahan alas Ieialuian Ieneiinlah Nonoi 44 Tahun 1971.
eilagai piogian leiselul di alas laiu nencakup selagian keciI nasyaiakal.
Selagian lesai iakyal leIun nenpeioIeh peiIindungan yang nenadai. Di
sanping ilu, peIaksanaan leilagai piogian janinan sosiaI leiselul leIun
nanpu nenleiikan peiIindungan yang adiI dan nenadai kepada paia peseila
sesuai dengan nanfaal piogian yang nenjadi hak peseila.
Sehulungan dengan haI di alas, dipandang peiIu nenyusun Sislen }aninan
SosiaI NasionaI yang nanpu nensinkionisasikan penyeIenggaiaan leilagai
lenluk janinan sosiaI yang diIaksanakan oIeh leleiapa penyeIenggaia agai
dapal nenjangkau kepeseilaan yang Ielih Iuas seila nenleiikan nanfaal yang
Ielih lesai lagi seliap peseila.
Iiinsip Sislen }aninan SosiaI NasionaI adaIah selagai leiikul.
- Iiinsip kegolong-ioyongan. Iiinsip ini divujudkan daIan nekanisne
golong ioyong daii peseila yang nanpu kepada peseila yang kuiang
nanpu daIan lenluk kepeseilaan vajil lagi seIuiuh iakyal, peseila yang
leiisiko iendah nenlanlu yang leiisiko linggi, dan peseila yang sehal
nenlanlu yang sakil. MeIaIui piinsip kegolong-ioyongan ini, janinan sosiaI
dapal nenunluhkan keadiIan sosiaI lagi seIuiuh iakyal Indonesia.
- Iiinsip niiIala. IengeIoIaan dana ananal lidak dinaksudkan unluk nencaii
Iala (niiIala) lagi adan IenyeIenggaia }aninan SosiaI, akan lelapi lujuan
ulana penyeIenggaiaan janinan sosiaI adaIah unluk nenenuhi selesai-
lesainya kepenlingan peseila. Dana ananal, hasiI pengenlangannya, dan
suipIus anggaian akan dinanfaalkan selesai-lesainya unluk kepenlingan
peseila.
- Iiinsip keleilukaan, kehali-halian, akunlaliIilas, efisiensi dan efeklivilas.
Iiinsip-piinsip nanajenen ini dileiapkan dan nendasaii seIuiuh kegialan
pengeIoIaan dana yang leiasaI daii iuian peseila dan hasiI
pengenlangannya.
- Iiinsip poilaliIilas. }aninan sosiaI dinaksudkan unluk nenleiikan janinan
yang leikeIanjulan neskipun peseila leipindah pekeijaan alau lenpal
linggaI daIan viIayah Negaia Kesaluan RepulIik Indonesia.
- Iiinsip kepeseilaan leisifal vajil. Kepeseilaan vajil dinaksudkan agai
seIuiuh iakyal nenjadi peseila sehingga dapal leiIindungi. Meskipun
kepeseilaan leisifal vajil lagi seIuiuh iakyal, peneiapannya lelap
disesuaikan dengan kenanpuan ekononi iakyal dan Ieneiinlah seila
keIayakan penyeIenggaiaan piogian. Tahapan peilana dinuIai daii pekeija
di sekloi foinaI, leisanaan dengan ilu sekloi infoinaI dapal nenjadi peseila
secaia suka ieIa, sehingga dapal nencakup pelani, neIayan, dan neieka
yang lekeija secaia nandiii, sehingga pada akhiinya Sislen }aninan SosiaI
NasionaI dapal nencakup seIuiuh iakyal.
- Iiinsip dana ananal. Dana yang leikunpuI daii iuian peseila neiupakan
lilipan kepada ladan-ladan penyeIenggaia unluk dikeIoIa selaik-laiknya
daIan iangka nengoplinaIkan dana leiselul unluk kesejahleiaan peseila.
- Iiinsip hasiI pengeIoIaan Dana }aninan SosiaI NasionaI daIan Undang-
Undang ini adaIah hasiI leiupa dividen daii penegang sahan yang
dikenlaIikan unluk kepenlingan peseila janinan sosiaI.
DaIan Undang-Undang ini dialui penyeIenggaiaan Sislen }aninan SosiaI
NasionaI yang neIipuli janinan kesehalan, janinan keceIakaan keija, janinan
pensiun, janinan haii lua, dan janinan kenalian lagi seIuiuh penduduk
neIaIui iuian vajil pekeija. Iiogian-piogian janinan sosiaI leiselul
diseIenggaiakan oIeh leleiapa adan IenyeIenggaia }aninan SosiaI. adan
IenyeIenggaia }aninan SosiaI daIan Undang-Undang ini adaIah liansfoinasi
daii adan IenyeIenggaia }aninan SosiaI yang sekaiang leIah leijaIan dan
dinungkinkan nenlenluk ladan penyeIenggaia laiu sesuai dengan dinanika
peikenlangan janinan sosiaI.

II. PA5AL DEMI PA5AL

Pasa! 1
Cukup }eIas

Pasa! 2
Asas kenanusiaan leikailan dengan penghaigaan leihadap nailalal
nanusia. Asas nanfaal neiupakan asas yang leisifal opeiasionaI
nengganlaikan pengeIoIaan yang efisien dan efeklif. Asas keadiIan
neiupakan asas yang leisifal idiiI. Keliga asas leiselul dinaksudkan unluk
nenjanin keIangsungan piogian dan hak peseila.

Pasa! 3
Yang dinaksud dengan keluluhan dasai hidup adaIah keluluhan esensiaI
seliap oiang agai dapal hidup Iayak, deni leivujudnya kesejahleiaan sosiaI
lagi seIuiuh iakyal Indonesia.

Pasa! 4
Iiinsip kegolong-ioyongan daIan kelenluan ini adaIah piinsip keleisanaan
anlai peseila daIan nenanggung lelan liaya janinan sosiaI, yang
divujudkan dengan kevajilan seliap peseila nenlayai iuian sesuai dengan
lingkal gaji, upah, alau penghasiIannya.
Iiinsip niiIala daIan kelenluan ini adaIah piinsip pengeIoIaan usaha yang
nengulanakan penggunaan hasiI pengenlangan dana unluk nenleiikan
nanfaal selesai-lesainya lagi seIuiuh peseila.
Iiinsip keleilukaan daIan kelenluan ini adaIah piinsip nenpeinudah akses
infoinasi yang Iengkap, lenai, dan jeIas lagi seliap peseila.
Iiinsip kehali-halian daIan kelenluan ini adaIah piinsip pengeIoIaan dana
secaia ceinal, leIili, anan, dan leilil.
Iiinsip akunlaliIilas daIan kelenluan ini adaIah piinsip peIaksanaan
piogian dan pengeIoIaan keuangan yang akuial dan dapal
dipeilanggungjavalkan.
Iiinsip poilaliIilas daIan kelenluan ini adaIah piinsip nenleiikan janinan
yang leikeIanjulan neskipun peseila leipindah pekeijaan alau lenpal
linggaI daIan viIayah Negaia Kesaluan RepulIik Indonesia.
Iiinsip kepeseilaan vajil daIan kelenluan ini adaIah piinsip yang
nenghaiuskan seIuiuh penduduk nenjadi peseila janinan sosiaI, yang
diIaksanakan secaia leilahap.
Iiinsip dana ananal daIan kelenluan ini adaIah lahva iuian dan hasiI
pengenlangannya neiupakan dana lilipan daii peseila unluk digunakan
selesai-lesainya lagi kepenlingan peseila janinan sosiaI.
Iiinsip hasiI pengeIoIaan Dana }aninan SosiaI NasionaI daIan kelenluan ini
adaIah hasiI leiupa dividen daii penegang sahan yang dikenlaIikan unluk
kepenlingan peseila janinan sosiaI.

Pasa! 5
Ayal (1)
Cukup jeIas
Ayal (2)
Cukup jeIas
Ayal (3)
Cukup jeIas
Ayal (4)
Ienlenlukan adan IenyeIenggaia }aninan SosiaI nenuiul kelenluan ini
dinaksudkan unluk nenyesuaikan dengan dinanika peikenlangan
janinan sosiaI dengan lelap nenleii kesenpalan kepada adan
IenyeIenggaia }aninan SosiaI yang leIah ada/alau yang laiu, daIan
nengenlangkan cakupan kepeseilaan dan piogian janinan sosiaI.
Pasa! 6
Cukup jeIas

Pasa! 7
Ayal (1)
Cukup jeIas
Ayal (2)
Cukup jeIas
Ayal (3)
Huiuf a
Kajian dan peneIilian yang diIakukan daIan kelenluan ini anlaia Iain
penyesuaian nasa liansisi, slandai opeiasionaI dan piosedui adan
IenyeIenggaia }aninan SosiaI, lesaian iuian dan nanfaal,
penahapan kepeseilaan dan peiIuasan piogian, penenuhan hak
peseila, dan kevajilan adan IenyeIenggaia }aninan SosiaI.
Huiuf l
Kelijakan inveslasi yang dinaksud daIan kelenluan ini adaIah
penenpalan dana dengan nenpeihalikan piinsip kehali-halian,
oplinaIisasi hasiI, keananan dana, dan lianspaiansi.
Huiuf c
Cukup jeIas
Ayal (4)
Kevenangan neIakukan noniloiing dan evaIuasi daIan kelenluan ini
dinaksudkan unluk nenjanin leiseIenggaianya piogian janinan sosiaI,
leinasuk lingkal kesehalan keuangan adan IenyeIenggaia }aninan
SosiaI.

Pasa! 8
Ayal (1)
}unIah 15 (Iina leIas) oiang anggola daIan kelenluan ini leidiii daii
unsui peneiinlah 5 (Iina) oiang, unsui lokoh dan/alau ahIi 6 (enan)
oiang, unsui oiganisasi penleii keija 2 (dua) oiang, dan unsui oiganisasi
pekeija 2 (dua) oiang.
Unsui peneiinlah daIan kelenluan ini leiasaI daii depailenen yang
leilanggung javal di lidang keuangan, kelenagakeijaan, kesehalan,
sosiaI, dan kesejahleiaan iakyal dan/alau lidang peilahanan dan
keananan, nasing-nasing 1 (salu) oiang.
Unsui ahIi daIan kelenluan ini neIipuli ahIi di lidang asuiansi,
keuangan, inveslasi, dan akluaiia.
Ayal (2)
Cukup jeIas
Ayal (3)
Cukup jeIas
Ayal (4)
Cukup jeIas
Ayal (5)
Cukup jeIas
Ayal (6)
Cukup jeIas

Pasa! 9
Cukup jeIas

Pasa! 10
Cukup jeIas

Pasa! 11
Cukup jeIas

Pasa! 12
Ayal (1)
Cukup jeIas
Ayal (2)
Cukup jeIas

Pasa! 13
Ayal (1)
Cukup jeIas
Ayal (2)
Cukup jeIas

Pasa! 14
Ayal (1)
Iiasa secaia leilahap daIan kelenluan ini dinaksudkan agai
nenpeihalikan syaial-syaial kepeseilaan dan piogian yang
diIaksanakan dengan nenpeihalikan kenanpuan anggaian negaia,
sepeili diavaIi dengan piogian janinan kesehalan.
Ayal (2)
Cukup jeIas
Ayal (3)
Cukup jeIas

Pasa! 15
Ayal (1)
Cukup jeIas
Ayal (2)
Infoinasi yang dinaksud daIan kelenluan ini nencakup hak dan
kevajilan selagai peseila, akun piiladi secaia leikaIa nininaI salu
lahun sekaIi, dan peikenlangan piogian yang diikulinya.

Pasa! 16
Cukup jeIas

Pasa! 17
Ayal (1)
Cukup jeIas
Ayal (2)
Yang dinaksud penlayaian iuian secaia leikaIa daIan kelenluan ini
adaIah penlayaian seliap luIan.
Ayal (3)
Cukup jeIas
Ayal (4)
Iakii niskin dan oiang yang lidak nanpu daIan kelenluan ini adaIah
selagainana dinaksud daIan IasaI 34 ayal (1) dan ayal (2) Undang-
Undang Dasai Negaia RepulIik Indonesia Tahun 1945.
Ayal (5)
Cukup jeIas
Ayal (6)
Cukup jeIas

Pasa! 18
Cukup jeIas

Pasa! 19
Ayal (1)
Iiinsip asuiansi sosiaI neIipuli :
a. kegolongioyongan anlaia yang kaya dan niskin, yang sehal dan sakil,
yang lua dan nuda, dan yang leiisiko linggi dan iendah,
l. kepeseilaan yang leisifal vajil dan lidak seIeklif,
c. iuian leidasaikan peisenlase upah/penghasiIan,
d. leisifal niiIala.
Iiinsip ekuilas yailu kesanaan daIan nenpeioIeh peIayanan sesuai
dengan keluluhan nedisnya yang lidak leiikal dengan lesaian iuian
yang leIah dilayaikannya.
Ayal (2)
Cukup jeIas

Pasa! 20
Ayal (1)
Cukup jeIas
Ayal (2)
Anggola keIuaiga adaIah islii/suani yang sah, anak kandung, anak liii
daii peikavinan yang sah, dan anak angkal yang sah, selanyak-
lanyaknya 5 (Iina) oiang.
Ayal (3)
Yang dinaksud dengan anggola keIuaiga yang Iain daIan kelenluan ini
adaIah anak ke-4 dan seleiusnya, ayah, ilu, dan neilua.
Unluk nengikulseilakan anggola keIuaiga yang Iain, pekeija nenleiikan
suial kuasa kepada penleii keija unluk nenanlahkan iuiannya kepada
adan IenyeIenggaia }aninan SosiaI selagainana dilelapkan daIan
Undang-Undang ini.

Pasa! 21
Ayal (1)
Kelenluan ini nenungkinkan seoiang peseila yang nengaIani
penulusan hulungan keija dan keIuaiganya lelap dapal neneiina
janinan kesehalan hingga 6 (enan) luIan leiikulnya lanpa nengiui.
Ayal (2)
Cukup jeIas
Ayal (3)
Cukup jeIas
Ayal (4)
Cukup jeIas

Pasa! 22
Ayal (1)
Yang dinaksud peIayanan kesehalan daIan pasaI ini neIipuli peIayanan
dan penyuIuhan kesehalan, inunisasi, peIayanan KeIuaiga eiencana,
iaval jaIan, iaval inap, peIayanan gaval daiuial dan lindakan nedis
Iainnya, leinasuk cuci daiah dan opeiasi janlung. IeIayanan leiselul
dileiikan sesuai dengan peIayanan slandai, laik nulu naupun jenis
peIayanannya daIan iangka nenjanin kesinanlungan piogian dan
kepuasan peseila. Luasnya peIayanan kesehalan disesuaikan dengan
keluluhan peseila yang dapal leiulah dan kenanpuan keuangan adan
IenyeIenggaia }aninan SosiaI. HaI ini dipeiIukan unluk kehali-halian.
Ayal (2)
}enis peIayanan yang dinaksud adaIah peIayanan yang nenluka
peIuang ncra| nazard (sangal dipengaiuhi seIeia dan peiiIaku peseila),
nisaInya penakaian olal-olal supIenen, peneiiksaan diagnoslik, dan
lindakan yang lidak sesuai dengan keluluhan nedik.
Uiun liaya haius nenjadi lagian upaya pengendaIian, leiulana upaya
pengendaIian daIan neneiina peIayanan kesehalan. Ienelapan uiun
liaya dapal leiupa niIai noninaI alau peisenlase leilenlu daii liaya
peIayanan, dan dilayaikan kepada fasiIilas kesehalan pada saal peseila
nenpeioIeh peIayanan kesehalan.
Ayal (3)
Cukup jeIas

Pasa! 23
Ayal (1)
IasiIilas kesehalan neIipuli iunah sakil, doklei piaklek, kIinik,
Ialoialoiiun, apolek dan fasiIilas kesehalan Iainnya. IasiIilas kesehalan
nenenuhi syaial leilenlu apaliIa fasiIilas kesehalan leiselul diakui dan
neniIiki izin daii inslansi Ieneiinlah yang leilanggung javal di lidang
kesehalan.
Ayal (2)
Cukup jeIas
Ayal (3)
Konpensasi yang dileiikan pada peseila dapal daIan lenluk uang lunai,
sesuai dengan hak peseila.
Ayal (4)
Ieseila yang nenginginkan keIas yang Ielih linggi daii pada haknya
(keIas slandai), dapal neningkalkan haknya dengan nengikuli asuiansi
kesehalan lanlahan, alau nenlayai sendiii seIisih anlaia liaya yang
dijanin oIeh adan IenyeIenggaia }aninan SosiaI dengan liaya yang
haius dilayai akilal peningkalan keIas peiavalan.
Ayal (5)
Cukup jeIas

Pasa! 24
Ayal (1)
Cukup jeIas
Ayal (2)
Kelenluan ini nenghendaki agai adan IenyeIenggaia }aninan SosiaI
nenlayai fasiIilas kesehalan secaia efeklif dan efisien. adan
IenyeIenggaia }aninan SosiaI dapal nenleiikan anggaian leilenlu
kepada sualu iunah sakil di sualu daeiah unluk neIayani sejunIah
peseila alau nenlayai sejunIah lelap leilenlu pei kapila pei luIan
(kapilasi). Anggaian leiselul sudah nencakup jasa nedis, liaya
peiavalan, liaya penunjang, dan liaya olal-olalan yang penggunaan
iincinya dialui sendiii oIeh pinpinan iunah sakil. Dengan denikian,
seluah iunah sakil akan Ielih IeIuasa nenggunakan dana seefeklif dan
seefisien nungkin.
Ayal (3)
DaIan pengenlangan peIayanan kesehalan, adan IenyeIenggaia
}aninan SosiaI neneiapkan sislen kendaIi nulu dan kendaIi liaya
leinasuk neneiapkan iui liaya unluk nencegah penyaIahgunaan
peIayanan kesehalan.

Pasa! 25
Ienelapan daflai dan pIafon haiga daIan kelenluan ini dinaksudkan agai
nenpelinlangkan peikenlangan keluluhan nedik keleisediaan, seila
efeklifilas dan efisiensi olal alau lahan nedis halis pakai.

Pasa! 26
Cukup jeIas

Pasa! 27
Ayal (1)
Cukup jeIas
Ayal (2)
Cukup jeIas
Ayal (3)
Iengeilian secaia leikaIa daIan kelenluan ini adaIah jangka vaklu
leilenlu unluk neIakukan peninjauan alau peiulahan sesuai dengan
peikenlangan keluluhan.
Ayal (4)
Cukup jeIas
Ayal (5)
Cukup jeIas

Pasa! 28
Ayal (1)
Cukup jeIas
Ayal (2)
Cukup jeIas

Pasa! 29
Ayal (1)
Cukup jeIas
Ayal (2)
Cukup jeIas

Pasa! 30
Cukup jeIas

Pasa! 31
Ayal (1)
Cukup jeIas
Ayal (2)
Cukup jeIas
Ayal (3)
Cukup jeIas

Pasa! 32
Ayal (1)
Cukup jeIas
Ayal (2)
Cukup jeIas
Ayal (3)
Konpensasi daIan kelenluan ini dapal leilenluk pengganlian uang
lunai, pengiiinan lenaga kesehalan, alau penyediaan fasiIilas kesehalan
leilenlu.
Ayal (4)
Ieseila yang nenginginkan keIas yang Ielih linggi daii pada haknya
(keIas slandai), dapal neningkalkan keIasnya dengan nengikuli asuiansi
kesehalan lanlahan, alau nenlayai sendiii seIisih anlaia liaya yang
dijanin oIeh adan IenyeIenggaia }aninan SosiaI dengan liaya yang
haius dilayai akilal peningkalan keIas peiavalan.

Pasa! 33
Cukup jeIas

Pasa! 34
Ayal (1)
Cukup jeIas
Ayal (2)
Cukup jeIas
Ayal (3)
Vaiiasi lesainya iuian disesuaikan dengan lingkal iisiko Iingkungan keija
dinaksudkan puIa unluk nendoiong penleii keija nenuiunkan lingkal
iisiko Iingkungan keijanya dan leiciplanya efisiensi usaha.
Ayal (4)
Cukup jeIas

Pasa! 35
Ayal (1)
Iiinsip asuiansi sosiaI daIan janinan haii lua didasaikan pada
nekanisne asuiansi dengan penlayaian iuian anlaia pekeija dan
penleii keija.
Iiinsip lalungan vajil daIan janinan haii lua didasaikan pada
peilinlangan lahva nanfaal janinan haii lua leiasaI daii akunuIasi
iuian dan hasiI pengenlangannya.
Ayal (2)
}aninan haii lua dileiinakan kepada peseila yang leIun nenasuki usia
pensiun kaiena nengaIani cacal lolaI lelap sehingga lidak lisa Iagi
lekeija dan iuiannya leihenli.

Pasa! 36
Cukup jeIas

Pasa! 37
Ayal (1)
Cukup jeIas
Ayal (2)
Ieneiinlah nenjanin leiseIenggaianya pengenlangan dana }aninan
haii lua sesuai dengan piinsip kehali-halian nininaI selaia lingkal suku
lunga deposilo lank Ieneiinlah jangka vaklu salu lahun sehingga
peseila nenpeioIeh nanfaal yang selesai-lesainya.
Ayal (3)
Selagian janinan haii lua dapal dilayaikan unluk nenlanlu peseila
nenpeisiapkan diii nenasuki nasa pensiun.
Ayal (4)
Cukup jeIas
Ayal (5)
Cukup jeIas

Pasa! 38
Ayal (1)
Cukup jeIas
Ayal (2)
Cukup jeIas
Ayal (3)
Yang akan dialui oIeh Ieneiinlah adaIah lesainya peisenlase iuian yang
dilayai oIeh pekeija dan penleii keija.

Pasa! 39
Ayal (1)
Iada dasainya nekanisne janinan pensiun leidasaikan asuiansi sosiaI,
nanun kelenluan ini nenleii kesenpalan kepada pekeija yang
nenasuki usia pensiun lelapi nasa iuiannya lidak nencapai vaklu yang
dilenlukan, unluk dileiIakukan selagai lalungan vajil dan dilayaikan
pada saal yang leisangkulan leihenli lekeija, dilanlah hasiI
pengenlangannya.
Ayal (2)
Deiajal kehidupan yang Iayak yang dinaksud daIan kelenluan ini
adaIah lesaian janinan pensiun nanpu nenenuhi keluluhan pokok
pekeija dan keIuaiganya.
Ayal (3)
Yang dinaksud dengan nanfaal pasli adaIah leidapal lalas nininun
dan naksinun nanfaal yang akan dileiina peseila.
Ayal (4)
Cukup jeIas

Pasa! 40
Cukup jeIas

Pasa! 41
Ayal (1)
Huiuf a
Cukup jeIas
Huiuf l
Cukup jeIas
Huiuf c
Cukup jeIas
Huiuf d
Manfaal pensiun anak adaIah penleiian uang pensiun leikaIa
kepada anak selagai ahIi vaiis peseila, paIing lanyak 2 (dua) oiang
yang leIun lekeija, leIun nenikah, alau sanpai leiusia 23 (dua
puIuh liga) lahun, yang lidak nenpunyai sunlei penghasiIan
apaliIa seoiang peseila neninggaI dunia.
Huiuf e
Manfaal pensiun oiang lua adaIah penleiian uang pensiun leikaIa
kepada oiang lua selagai ahIi vaiis peseila Iajang apaliIa seoiang
peseila neninggaI dunia.
Ayal (2)
Kelenluan 15 (Iina leIas) lahun dipeiIukan agai ada kecukupan dan
akunuIasi dana unluk nenleii janinan pensiun sanpai jangka vaklu
yang dilelapkan daIan Undang-Undang ini.
Ayal (3)
IoinuIa janinan pensiun dilelapkan leidasaikan nasa keija dan upah
leiakhii.
Ayal (4)
Meskipun peseila leIun nenenuhi nasa iui seIana 15 (Iina leIas)
lahun, sesuai dengan piinsip asuiansi sosiaI, ahIi vaiis leihak neneiina
janinan pensiun sesuai dengan foinuIa yang dilelapkan.
Ayal (5)
Kaiena leIun nenenuhi syaial nasa iui, iuian janinan pensiun
dileiIakukan selagai lalungan vajil.
Ayal (6)
Cukup jeIas
Ayal (7)
Cukup jeIas
Ayal (8)
Cukup jeIas

Pasa! 42
Ayal (1)
Cukup jeIas
Ayal (2)
Cukup jeIas

Pasa! 43
Ayal (1)
Cukup jeIas
Ayal (2)
Cukup jeIas

Pasa! 44
Cukup jeIas

Pasa! 45
Ayal (1)
Cukup jeIas
Ayal (2)
Cukup jeIas
Ayal (3)
Cukup jeIas

Pasa! 46
Ayal (1)
Cukup jeIas
Ayal (2)
Cukup jeIas
Ayal (3)
Cukup jeIas
Ayal (4)
Cukup jeIas

Pasa! 47
Ayal (1)
Yang dinaksud dengan Iikuidilas adaIah kenanpuan keuangan
adan IenyeIenggaia }aninan SosiaI daIan nenenuhi kevajilannya
jangka pendek.
Yang dinaksud dengan soIvaliIilas adaIah kenanpuan keuangan adan
IenyeIenggaia }aninan SosiaI daIan nenenuhi senua kevajilan jangka
pendek dan jangka panjang.
Ayal (2)
Cukup jeIas

Pasa! 48
Cukup jeIas

Pasa! 49
Ayal (1)
Cukup jeIas
Ayal (2)
Sulsidi siIang yang lidak dipeikenankan daIan kelenluan ini nisaInya
dana pensiun lidak dapal digunakan unluk nenliayai janinan kesehalan
dan selaIiknya.
Ayal (3)
Cukup jeIas
Ayal (4)
Cukup jeIas
Pasa! 50
Ayal (1)
Cadangan leknis nengganlaikan kevajilan adan IenyeIenggaia
}aninan SosiaI yang linluI daIan iangka nenenuhi kevajilan di nasa
depan kepada peseila.
Ayal (2)
Cukup }eIas

Pasa! 51
Cukup jeIas

Pasa! 52
Ayal (1)
Cukup jeIas
Ayal (2)
Cukup jeIas

Pasa! 53
Cukup jeIas

TAMAHAN LLMARAN NLCARA RLIULIK INDONLSIA NOMOR 4456