JADUAL 24.47.

2413 (MBU)

PMR 2AI3 PEPERIKSAAN PERCUBAAN
7.30am Perhimpunan

9.00am - 10.00am 103Aam 10.10am11,05am - 1.05pm 7,30am

1 Melayu Bahasa
AT RE H 2 Melayu Bahasa

Perhimpunalr
2 Inggeris Bahasa AT RE H 1 Inggeris Bahma

25.W.24fi (KHAMIS)

8,30am - 10.00am
fij1am - 103Aam 10.40am - 11.40am 11,50am - 1.05pm

Seiarah
NUZULAL.QURAN HARI Geografi RE HA T 1 Visual Seni Pendidikan

26.47.2013 IJUMMN 29.07.2413

UMUM CUTI
9.00am - 10.00am filAam - fi3Aam 10.45am - 11.45am 12.05pm - 1.05pm

(rsNrN)

30.07.2013 (SELASA) 31.07,2013 (MBU) 01.8,2013 (KHAMTS)

7.30am - 10.00am 9.00am
ftiAam - 103Aam - 1.05pm 11.35am 73Aam

Hidup Kemahiran Perhimpunan 1 Science
RE HA T

2 Science
Perhimpunan

- 10.00am 8.45am
lASAam 10.10am1,05pm 11.ZAam-

1 Mahematics
AT RE H

7.30am 8.30am - 10.00am 8.00am - 10.00am
fiJAam- 10,30am 11.05am - 1,05pm

2 Mathematics PekimpqW
Moral Pendidikan lslam Pendidikan RE H AT 2 Visual Seni Pendidikan

7,30am 02,08.2013 (JUMMT)
PERINGATAN: 8.40am -9.40am l2jAam 9.50am11.25pm -12.25pn

Perhimpunan

& Kesihatan Jasmani Pendidikan RE HA T Sivik & Kewarganegaraan Pendidikan

berikut: seperti peperiksaan adalah pada penekolahan hari tiaptiap 1. Waktu hariJumaat. untuk hari pagihingga tengah 12,30 a) 7.30 Khamis. hingga lsnin petang hari pagi untuk 1.10 hingga b) 7,30 pada rehat. waktu kecuali kelas masing-masing pelajar didalam berada hendaklah 2, Semua . balikawal pefajar dahnglewatdan tldakdibenarl<an tidakdihenailran 3. Semua

Cl t^A/l
. . . "- ""6 "." ..
(Dalaman) S€tohh Poeriksaan Setia Usaha

D v-/

SOOCHYE
3MK Hqii ZainulAbldit
Fnlaor Finaine

(TAN LYE) I{OCK

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful