Anda di halaman 1dari 3

PENTAKSIRAN AUTENTIK

- Pentaksiran autentik menurut Pert (1990) merupakan bentuk penilaian yang berdasarkan pencapaian sebenar yang ditunjukkan oleh kanak-kanak di dalam bilik darjah setiap hari. - Pentaksiran autentik ini meliputi pentaksiran dari pelbagai aspek merangkumi pengetahuan pelajar, pemahaman mendalam, penyelesaian masalah, kemahiran sosial, sikap terhadap persekitaran, dan simulasi terhadap situasi dunia sebenar. - Dalam erti kata lain, pentaksiran autentik ini juga merupakan suatu proses yang melibatkan pelbagai bentuk pengukuran prestasi yang boleh mereflek tahap pembelajaran pelajar, kejayaan, motivasi dan sikap pada aktiviti yang releven. Menurut Grace, (1992), penilaian autentik ini merupakan amalan yang membabitkan kanak-kanak secara realistik dalam menilai kemajuan mereka sendiri. Ia juga melibatkan pentaksiran yang dilakukan secara berterusan. Realistik dan bermakna merupakan terma yang sering digunakan dalam pentaksiran autentik. (Sumber: Buku Educational

PENTAKSIRAN PERFORMANCE BASED PENTAKSIRAN PERFORMANCE BASED


- Merupakan bentuk pentaksiran didi mana murid-murid diminta menunjukkan pelaksanaan - Merupakan bentuk pentaksiran mana murid-murid diminta menunjukkan pelaksanaan tugasan. tugasan. KEPENTINGAN PENTAKSIRAN AUTENTIK DAN PENTAKSIRAN PERFORMANCE BASED - Memerlukan pemerhatian guru terhadap hasil-hasil kerja murid atau pelbagai tugasan - Memerlukan pemerhatian guru terhadap hasil-hasil kerja murid atau pelbagai tugasan yang dilaksanakan oleh pelajar dengan mengaplikasikan kemahiran dan pengetahuan yang yang dilaksanakan oleh pelajar dengan mengaplikasikan kemahiran dan pengetahuan yang *Autentik telah dipelajari. telah dipelajari. - Menghendaki pelajar menggunakan pengetahuan dengan bermakna 1) Portfolio (dapatan hasil kerja) 1) Portfolio (dapatan hasil kerja) - Menghendaki pelajar mahir menggunakan pelbagai kemahiran (contohnya, penulisan, penyelidikan, perdebatan, kemahiran komunikasi dan kemahiran berfikir Kaedah ini selalu digunakan untuk menilai pencapaian individu murid dari semasa ke Kaedah ini selalu digunakan untuk menilai pencapaian individu murid dari semasa ke secara kritis) semasa. semasa. - Memberi pelajar peluang untuk memperbaiki dan melakukan penambahbaikan Ianya juga suatu cara yang membolehkan penilaian terhadap murid dibuat secara Ianya juga suatu cara yang membolehkan penilaian terhadap murid dibuat secara melalui pemikiran kritis dari masa ke semasa dalam memperoleh kejayaaan pada keseluruhannya. keseluruhannya. masa hadapan. - Merangsang pelajar menggunakan kombinasi kemahiran, pengetahuan, kemampuan yang ada dalam dunia sebenar. 2) Kaedah pentaksiran berpusat (simulasi berdasarkan situasi sebenar) 2) Kaedah pentaksiran berpusat (simulasi berdasarkan situasi sebenar) Pentaksiran akan dibuat berdasarkan kepada penglibatan murid dan keberkesanan Pentaksiran akan dibuat berdasarkan kepada penglibatan murid dan keberkesanan *Penilaian masalah Alternatif penyelesaian dalam sesuatu situasi yang diberika penyelesaian masalah dalam sesuatu situasi yang diberika - Menilai pelajar pada tugas-tugas dalam disiplin khusus yang telah ditetapkan - Menilai pencapaian pelajar secara menyeluruh 3) Mengukur berdasarkan keupayaan. Pentaksiran ini dapat dinilaikan seperti bahan contoh 3) Mengukur berdasarkan keupayaan. Pentaksiran ini dapat dinilaikan seperti bahan contoh daripada murid seperti :Bahan penulisan, Persembahan, erak kerja projek Mengambilkira pengetahuan dan kemahiran secara holistik berbanding secara daripada murid seperti :- Bahan penulisan, Persembahan, erak kerja projek dipecahasingkan - Ambil kira proses dan hasil pengajaran dan pembelajaran - Melatih pelajar cara-cara membuat penilaian terhadap pencapaiannya dan membantu menilai kerja seni orang lain - Mempastikan pelajar berupaya membuat persembahan dan mempertahankan hasil kerjanya secara lisan dan di khalayak ramai

PERBEZAAN PENTAKSIRAN AUTENTIK DAN PENTAKSIRAN PERFORMANCE-BASED


PENTAKSIRAN AUTENTIK - Penambahbaikan melalui pemikiran kritis dari semasa ke semasa - Berpusatkan kepada murid - guru membuat pemantauan berterusan (aktiviti dijalankan di dalam bilik darjah) - Pengaplikasian pengetahuan dan kemahiran yang terdapat dalam kehidupan mereka dan tidak hanya tertakluk pada ilmu di sekolah sahaja. PENTAKSIRAN PERFORMANCE BASED - Murid-murid boleh melaksanakan tugasan atau membina ilmu dengan sendiri. - Berpusatkan kepada guru dan murid (kedua-dua pihak) -tertumpu kepada ujian dan garis panduan yang ditetapkan - bebas memilih bidang yang disukai diberikan, tetapi mereka dikehendaki mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang telah dipelajari.

RUJUKAN:

1. http://sabbeyround.blogspot.com/2009/11/penilaian-autentik.html 2. http://www.scribd.com/doc/38569647/Autentik-Performance-Based-Dan-HasilPembelajaran-Psv-3111

Anda mungkin juga menyukai