Anda di halaman 1dari 18

Kalimah Iman Fitrah

Makna Pengakuan atau ikrar dengan lisan, membenarkan dalam hati dan dibuktikan dengan amalan zahir. Sesuatu yang semulajadi wujud dalam diri manusia mengikut apa yang terbaik untuk kepentingan manusia itu sendiri.

Beriman

Mengaku dan berikrar dengan lisan, membenarkan dalam hati akan kewujudan dan kekuasaaan Allah, dan dibuktikan dengan amalan yang zahir.

Islam sebagai ad-Din Hidayah Nutfah Alaqah Mudghah Izham Usul Fiqh

Suatu cara hidup yang lengkap meliputi setiap aspek kehidupan manusia. Petunjuk atau pimpinan. Persenyawaan sperma dan ovum. Seketul darah. Segumpal daging Tulang Usul (Bahasa) - Asas, sumber, kaedah atau dalil. Al-Fiqh (Bahasa) Memahami sesuatu perkara. Al-Fiqh (Istilah) Pengetahuan tentang hukum-hukum syarak yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf yang difahami melalui dalil-dalil tafsili.

Ilmu Usul Fiqh

Ilmu tentang kaedah-kaedah mengistinbat hukum-hukum syarak yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf dari dalil-dalil tafisili.

Hukum syarak

Khitabullah yang berkaitan dengan perbuatan mukalaf sama ada berbentuk tuntutan (iqtidha), pilihan (takhyir) atau wadhai.

Iqtidha Takhyir Wadhai

Tuntutan melaksanakan sesuatu perintah sama ada tuntutan tersebut pasti atau tidak. Khitabullah yang memberi pilihan kepada mukallaf sama ada hendak melakukan sesuatu atau tidak. Khitabullah yang menunjukkan sesuatu sebagai sebab,

syarat atau penghalang kepada sesuatu hukum. Hukum taklifi Khitabullah yang mengandungi tuntutan ke atas mukallaf supaya melakukan atau meninggalkan sesuatu perbuatan atau mengandungi pilihan sama ada hendak melakukan sesuatu atau tidak. Ijab Nadbun Tuntutan syarak ke atas mukallaf supaya melakukan sesuatu perbuatan dengan tuntuan pasti (jazam). Tuntutan syarak ke atas mukallaf supaya melakukan sesuatu perbuatan dengan tuntutan tidak pasti (ghairu jazam). Tahrim Karahah Ibahah Tuntutan syarak supaya meninggalkan sesuatu perbuatan dengan tuntutan pasti (jazam). Tuntutan syarak supaya meninggalkan sesuatu perbuatan dengan tuntutan tidak pasti (ghairu jazam). Tuntuan syarak yang mengandungi pilihan kepada mukallaf sama ada untuk melakukan sesuatu atau meninggalkannnya. Hukum wadhai Sebab Syarat Mani (Penghalang) Khitabullah yang menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat atau penghalang (mani) kepada sesuatu hukum. Sesuatu yang menjadi asas wujudnya sesuatu hukum. Sesuatu yang kerana adanya ada hukum tetapi tidak semestinya apabila adanya ada hukum. Sesuatu yang kerananya sesuatu hukum tidak dapat dilaksanakan sedangkan tanpanya hukum tersebut dapat dilaksanakan. Sahih Perbuatam yang sempurna syarat dan rukunnya serta terhasil kesan yang dikehendaki darinya sebagaimana yang ditetapkan oleh syarak. Batil Perbuatan yag tidak sempurna syarat dan rukunnya serta tidak terhasil kesan yang dikehendaki darinya sebagaimana yang ditetapkan oleh syarak. Al-Quran Kitan Allah yang diturunkan ke atas Nabi Muhammad s.a.w. dalam bahasa Arab, mempunyai mukjizat,

membacanya dikira ibadat dan disampaikan kepada generasi kemudian secara mutawatir. As-Sunnah Percakapan dan perbuatan Rasulullah s.a.w. serta pengakuannya terhadap kenyataan atau tindakan orang lain. Ijma Bahasa Keazaman atau persepakatan Istilah Persepakatan para ulama mujtahid umat Nabi Muhammad s.a.w. terhadap sesuatu hukum syarak pada sesuatu masa selepas kewafatan baginda. Al-Ijma As-Sarih Persepakatan yang berlaku secara jelas di kalangan semua mujtahid sama ada melalui kata-kata atau perbuatan. Al-Ijma As-Sukuti Persepakatan yang berlaku secara jelas di kalangan sebahagian mujtahid sama ada melalui kata-kata atau perbuatan. Sementara sebahagian yang lain mendiamkan diri tanpa menunjukkan sebarang tanda persetujuan atau sebaliknya. Qias Bahasa Pengukuran atau penyamaan. Istilah Menyamakan masalah yang tidak dijelaskan hukumnya dalam nas dengan masalah yang dijelaskan hukumnya dalam nas kerana terdapat persamaan illah pada kedua masalah tersebut. Al-Aslu Al-Faru Al-Illah Hukum al-aslu Al-Istihsan Perkara yag dikiaskan kepadanya. Perkara yang dikiaskannya. Sifat yang sama antara al-aslu dengan al-faru. Hukum Al-aslu yang sabit berdasarkan nas. Bahasa Menganggap sesuatu sebagai baik. Istilah Menggunakan qias yang tidak nyata dengan meninggalkan qias yang nyata atau mengecualikan sesuatu perkara dari dalil atau kaedah umum berdasarkan dalil-dalil yang tertentu. Al-masalihul mursalah / Al-istislah Al-masalih (Bahasa) Kemaslahatan atau kebaikan Al-mursalah (Bahasa) Dilepaskan

Al-masalihul mursalah (Istilah) Menentukan hukum sesuatu berdasarkan kemaslahatan tertentu yang tiada ketentuan nas mahu pun al-ijma yang menerima atau menolaknya. Al-istishab Bahasa Minta bersama-sama atau bersahabat. Istilah Menggunakan sesuatu hukum yang sabit melalui dalil pada masa lalu sehingga ada dalil lain yang mengubahnya. Saddu az-Zarai Bahasa Menutup jalan-jalan kejahatan. Istilah Menghalang perkara-perkara harus yang boleh membawa kepada perkara-perkara yang haram. Qaulu as-Sahabi Qaulu as-Sahabi Pandangan sahabat Rasulullah s.a.w. Sahabat (Istilah Usul Fiqh) Orang yang pernah bertemu dengan Rasullah s.a.w. dalam keadaan beriman serta berdampingan dengannya untuk jangka masa yang lama. Qaulu as-Sahabi (Istilah Usul Fiqh) Kata-kata atau perbuatan orang yang pernah bertemu dengan Rasulullah s.a.w. (sahabat nabi) dalam keadaan beriman serta berdampingan dengannya untuk jangka masa yang lama. Amal Ahlil Madinah Perkataan atau perbuatan yng disepakati oleh penduduk al-Madinah dalam lingkungan tiga kurun hijriah yang pertama. Syaru man qablana Syariat rasul-rasul terdahulu yang terdapat dalam alQuran atau as-Sunnah, tetapi tiada arahan supaya kita mengikuti atau menghindarinya. Al-Urfu wal adat (Istilah Usul Fiqh) Perkataan atau perbuatan yang menjadi kebiasaan sekumpulan manusia dan diterima baik oleh akal yang sejahtera. Tayamum Bahasa Memilih sesuatu atau berkehendakkan sesuatu. Istilah Menyapu debu tanah yang bersih ke muka dan kedua tapak tangan sebagai ganti kepada wuduk keseluruhannya atau basuhan kepada mana-mana anggota wuduk atau kepada mandi wajib.

Qiamullail Puasa

Bangun pada waktu malam selepas tidur dengan tujuan untuk beribadat kepada Allah. Bahasa Menahan diri daripada sesuatu. Istilah Menahan diri daripada melakukan perkaraperkara yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sehingga terbenam matahari disertai dengan niat.

Tatu Khusyuk dalam solat

Membuat tanda atau lukisan pada mana-mana anggota tubuh secara kekal seperti muka, lengan dan belakang. Melakukan solat dengan penuh perhatian kepada Allah yag dilakukan dengan anggota badan dan hati serta menjaga syarat, adab-adab solat dengan sempurna.

Syak dalam solat

Keadaan terlalai atau terlupa ketika melakukan solat seperti lupa bilangan rakaat, membaca al-Fatihah dan sebagainya.

Wasiat

Bahasa Berpesan. Syarak Pesanan yang dibuat oleh seseorang kepada seseorang yang lain supaya melakukan kebaikan terhadap harta yang dimilikinya selepas dia meninggal dunia.

Pusaka

Bahasa Peninggalan si mati. Istilah fuqaha Sesuatu yang ditinggalkan oleh si mati daripada harta benda dan hak-hak yang berhak diterima oleh warisnya dengan sebab kematian.

Waqaf

Bahasa Menahan Syarak Menahan harta benda yang berfaedah yang masih kekal ainnya dari diurus oleh tuan tersebut atau orang lain untuk tujuan harus kerana mendekatkan diri kepada Allah.

Hibah/Hadiah

Syarak Satu akad yang dapat memindahkan milik sesuatu barangan tanpa perlu menukar ganti, kerana ia dibuat secara sukarela.

Atiah Salam

Pemberian ketika sakit. Selamat dan sejahtera.

Memberi salam

Memberi ucapan selamat dan sejahtera kepada seseorang dengan menggunakan ucapan khusus iaitu Assalamualaikum atau salamullahi alaikum.

Haji

Bahasa Mengunjungi tempat yang mulia. Syarak Mengunjungi baitullah al-haram di Mekah untuk melakukan ibadat tertentu pada waktu tertentu berdasarkan syarat tertentu.

Umrah

Bahasa Ziarah Istilah Mengunjungi baitullah al-haram di Mekah untuk melakukan ibadat tertentu, pada bila-bila masa.

Niat ihram Wukuf Tawaf

Berniat menunaikan haji atau umrah secara berasingan atau kedua-duanya sekali. Berada di Arafah walaupun seketika. Mengelilingi baitullah al-haram sebanyak tujuh kali dengan syarat-syarat tertentu dab dengan tujuan beribadat kepada Allah.

Tawaf Ifadhah Tawaf Qudum Tawaf Sunat Tawaf Wida Saie Tahallul Miqat Miqat Zamani Miqat Makani Dam Tartib

Tawaf rukun bagi ibadat haji dan umrah. Tawaf selamat datang yang dilakukan oleh setiap orang yang baru sampai di Mekah. Tawaf biasa yang dilakukan pada bila-bila masa yang disukai. Tawaf selamat tinggal. Berjalan berulag-alik dari Safa ke Marwah sebanyak tujuh kali. Bebas daripada pantang larang semasa dalam ihram. Tempat atau masa yang ditentukan untuk berniat haji atau umrah. Ketentuan masa untuk seseorang berniat ihram. Ketentuan tempat untuk seseorang berniat ihram. Denda yang wajib dilaksanakan oleh orang yang menunaikan haji atau umrah. Wajib melakukan mengikut urutan.

Taqdir Tadil Niabah dalam haji

Gantiannya telah ditetapkan oleh syarak tanpa berlebih kurang. Syarak memerintahkan supaya menilai dan berpindah kepada gantian berdasarkan nilaian tersebut. Seseorang itu tidak mengerjakan haji dengan sendiri, tetapi haji dikerjakan oleh orang lain sama ada semasa dia masih hidup atau setelah dia meninggal dunia.

Sembelihan Korban

Menghilangkan nyawa binatang daratan yang halal dimakan dengan menggunakan alat yang tajam. Penyembelihan binatang al-anam yang dilakukan pada hari kesepuluh Zulhijjah sehingga akhir hari tasyrik. Ia dilakukan dengan tujuan beribadat kepada Allah.

Akikah Muamalat

Penyembelihan binatang al-anam yang dilakukan ketika mencukur rambut bayi ynag baru dilahirkan. Tatacara atau peraturan dalam perhubungan antara sesama manusia untuk memenuhi keperluan masingmasing.

Jual beli Khiyar

Memindah milik dengan ganti atas dasar kerelaan. -Pilihan -Ertinya pihak pembeli dan penjual diberi hak membuat pilihan sama ada untuk meneruskan jual beli tersebut atau tidak meneruskanya dengan sebab-sebab yang tertentu.

Khiyar Majlis

Pemilihan yang dilakukan semasa masih berada dalam majlis akad jual beli penjual dan pembeli berhak memilih sama ada hendak meneruskan jual beli yang telah diakadkan di majlis itu atau membatalkannya.

Khiyar Syarat

Persetujuan antara pihak-pihak yang berjual beli mensyaratkan semasa melakukan akad jual beli bahawa kedua-dua mereka atau satu daripadanya berhak memilih sama ada jual beli itu diteruskan atau dibatalkan.

Khiyar Aib

Pemilihan pembeli sama ada untuk meneruskan jual beli atau membatalkannya pada ketika didapati bahawa terdapat kecatatan pada barang yang dibeli itu.

Baiu as-salam

Jual beli dengan bayaran harganya secara tunai semasa akad dan penyerahan barang ditangguh sehingga ke satu masa yang ditetapkan.

Al-bai bisamanin ajil/ Jualan dengan harga tangguh Syarikat Syarikat Imlak Syarikat Uqud

Menjual sesuatu dengan disegerakan penyerahan barang yang dijual kepada pembeli dan ditangguhkan bayran harganya sehingga ke suatu masa yang ditetapkan atau dengan bayaran beransur-ansur. Suatu kontrak antara dua pihak yang berkongsi modal dan untung. Syarikat yang berlaku apabila lebih daripada seorang memiliki sesuatu barang tanpa akad. Syarikat yang berlaku apabila dua orang atau lebih melakukan akad untuk berkongsi dalam sesuatu kepentingan harta dan keuntungan daripada harta tersebut.

Syarikat Inan

Perkongsian dua orang dalam urusan harta bahawa mereka akan memperdagangkannya dengan keuntungan akan dibahagi dua.

Syarikat Mufawadhah Syarikat Wujuh

Perkongsian dua orang atau lebih untuk melakukan kerjasama dalam sesuatu urusan. Syarikat yang berlaku apabila dua orang atau lebih membeli sesuatu tanpa modal tetapi hanya bergantung kepada nama baik mereka dan kepercayaan pedagangpedagang terhadap mereka dengan keuntungan dikongsi bersama.

Syarikat Abdan

Syarikat yang berlaku apabila dua orang atau lebih bersetuju untuk menerima pekerjaan, dengan ketentuan bahawa upah yang mereka terima dibahagikan menurut persetujuan masing-masing.

Al-Mudharabah

Akad antara dua pihak yang mengandungi penyerahan modal oleh satu pihak kepada satu pihak lagi untuk berniaga dengan berkongsi untung.

Rahnu/ Gadaian

Menjadikan sesuatu barang yang berharga sebagai

sandaran bagi hutang yang boleh dibayar dengannya apabila hutang itu tidak dapat dibayar. Wadiah Takaful Menyerahkan harta benda yang dimiliki oleh seseorang kepada seseorang yang lain untuk menjaganya. Satu kontrak di mana seseorang itu bertanggungjawab membantu seseorang lain apabila berlaku sesuatu kejadian yang ditentukan dalam kontrak. Saham Suatu kepentingan dalam syarikat.

Kalimah Dosa

Makna Bahasa Hukuman atau balasan. Syarak Balasan buruk daripada Allah disebabkan melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah atau meninggalkan sesuatu yang diperintahnya.

Pahala

Bahasa Ganjaran atau balasan. Syarak Ganjaran baik yang dikurniakan oleh Allah kerana mematuhi perintah-Nya dan menjauhi laranganNya.

Dosa besar

Setiap dosa yang disebut di dalam al-Quran dan al-Hadis serta diakhiri sebutannya dengan ancaman api neraka atau mendapat kemurkaannya atau kutukan dan seksaannya.

Dosa kecil

Segala kesalahan yang berada di luar batasan hukum had dan seksaan di akhirat yang mana larangannya tidak disertai dengan ancaman kemurkaan dan seksaan daripada Allah.

Taubat Allah)

Kembali ke pangkal jalan iaitu kembali kepada fitrah. wujudnya Allah sebagai penciptanya dan pentadbir

Makrifatullah (Mengenal Mengetahui dan mempercayai dengan yakin tentang

seluruh alam yang bersifat dengan sifat kesempurnaan. Tauhid ar-Rububiyah Tauhid al-Uluhiyah Tauhid al-Asma wasSifat Taklid Beriman dan beriktikad bahawa Allah sahaja yang memiliki, mencipta, mentadbir alam dan seluruh makhluk. Beriman dan mempercayai bahawa Allah adalah Tuhan yang berhak disembah dan dipatuhi. Mempercayai bahawa Allah mempunyai segala kesempurnaan dan bersih daripada sifat-sifat kekurangan serta sifat-sifat yang tidak layak baginya. Menerima atau mengambil pendapat orang lain tanpa mengetahui hujahnya dari al-Quran atau sunah Rasulullah s.a.w. Dalil Naqli Fitrah Afalullah (Perbuatan Allah) Afalul ibad (Perbuatan Manusia) Ijbari Ikhtiari Qada Dalil dari al-Quran dan hadis. Sifat semulajadi yang dijadikan oleh Allah kepada manusia. Setiap kejadian yang berlaku di alam ini dengan kehendak dan iradat Allah. Setiap perbuatan dan tindakan manusia bergantung kepada usaha dan ikhtiar manusia sendiri. Sesuatu perkara yang berlaku bukan atas pilihan dan kehendak manusia sendiri. Sesuatu yang berlaku atas kemahuan, pilihan dan kehendak manusia sendiri. Pelaksanaan ketentuan Allah sejak azali lagi (seperti kejadian siang dan malam, hidup dan mati manusia, matahati terbit dari sebelah timur dan tenggelam di sebelah barat dan lain-lain). Qadar Ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah kepada makhluk sejak azali lagi (seperti ajal, rezeki, dan buruk baik manusia). Beriman dengan qada dan qadar Mempercayai dan berkeyakinan bahawa Allah Taala berkuasa untuk menentukan dan mengatur sesuatu yang ada di alam ini dengan kebijaksaan dan kehendak-Nya.

Tawakal

Menurut ahlus sunah wal jamaah Berserah kepada Allah mengenai sesuatu urusan atau perkara setelah melakukan usaha dan ikhtiar dengan bersungguhsungguh.

Ilmu Kalam/ Ilmu Tauhid/ Ilmu Akidah/ Ilmu Usuluddin

Menurut Ibnu Khaldun Ilmu yang membicarakan tentang alasan-alasan untuk mempertahankan kepercayaan iman dengan menggunakan akal fikiran dan bantahan terhadap fahaman yang bertentangan dengan aliran salaf dan ahlus sunah.

Ayat dan Hadis Mutasyabihat Perundangan Islam

Nas-nas yang secara zahirnya boleh menimbulkan kekeliruan terhadap sifat-sifat Allah yang menyerupai makhluk. Bahasa Jalan lurus yang menunjukkan manusia kepada kebaikan. Istilah Sesuatu yang disyariatkan oleh Allah kepada hamba-Nya daripada akidah, ibadah, akhlak, muamalat dan peraturan-peraturan kehidupan untuk memberi kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Keadilan Tabiin

Menurut Islam Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Mereka yang bertemu dan bersahabat dengan sahabatsahabat Nabi Muhammad s.a.w. serta meriwayatkan hadis daripadanya.

TabiI at-Tabiin

Mereka yang bertemu dengan para tabiin, meriwayatkan hadis daripada mereka serta mati dalam Islam, bermula awal kurun kedua hingga pertengahan kurun keempat.

Am

Bahasa Menyeluruh, merangkumi berbagai perkara sama ada lafaz dan lain-lainnya. Istilah Lafaz yang digunakan untuk makna yang umum dan merangkumi semua makna yang sesuai baginya.

Khas

Bahasa Khusus atau terhad. Istilah Lafaz yang menunjukkan makna khusus bagi sesuatu perkara sama ada nama khas seperti Muhammad atau sesuatu jenis yang tertentu seperti lelaki atau

bilangan tertentu satu, dua atau sebagainya. Takhsis Mutlak Membataskan sebahagian nas am dari hukum am dengan dalil. Lafaz yang menunjukkan kepada sesuatu perkara atau beberapa perkara yang tidak tertentu dalam jenisnya serta tidak disertai dengan pengikatnya. Muqayyad Lafaz yang menunjukkan sesuatu perkara atau beberapa perkara yang tidak tertentu di dalam jenisnya tetapi disertai dengan sifat yang mengikatnya. Nasakh Bahasa Menghapuskan atau mengubah Istilah Membatalkan sesuatu hukum syarak dengan dalil syarak yang baru atau menghapuskan hukum syarak yang telah sabit dengan cara yang dikehendaki oleh syarak dalam bentuk-bentuk yang tertentu. Nasakh yang berganti Menasakhkan hukum yang lama dengan menggantikan hukum yang baru sama ada hukuman ganti itu lebih ringan, sama atau lebih berat daripada hukum lama yang telah dimansuhkan. Nasakh yang tidak berganti As-Sufaha Nasakh yang menghapuskan terus sesuatu hukum tanpa diganti dengan apa-apa hukuman yang lain. 1- Said bin Jubair Anak-anak yatim dan orang yang tidak mempunyai keupayaan untuk mentadbir. 2- Araj dari Mujahid Mereka dari kaum perempuan. 3- Dari Mujahid dan Abi Malik Wanita dan kanak-kanak yang masih kecil. 4- Abu Musa al-Asyari Sesiapa sahaja yang tidak boleh mengurus dan perlu dijaga. Amwalakum (bukannya amwalahum) 1- Menurut tafsir al-Qurtubi, harta tersebut berada di tangan penjaganya dan mereka mengawasi harta tersebut. 2- Dalam tafsir al-Munir , disandarkan harta tersebut kepada penjaganya kerana beberapa sebab seperti berikut :-

Harta anak yatim tersebut berada di tangan mereka.

Sebagai galakan agar mereka memelihara harta tersebut sebagaimana mereka memelihara harta mereka sendiri. Peperangan Bahasa Pertempuran dengan senjata antara satu negeri dengan negeri yang lain. Istilah Menurut Doktor Wahbah az-Zuhaili, ialah memerangi orang kafir untuk mempertahankan Islam. Perdamaian Arak Rundingan antara dua pihak yang membawa kepada keamanan. Bahasa Dalam al-Quran, arak disebut sebagai khamrun, berasal daripada khamara yang bererti menutupi. Istilah Setiap minuman yang memabukkan hasil daripada perahan anggur dan lain-lain. Zina Bahasa Persetubuhan haram. Muhsan Ghairul Muhsan Waqaf Istilah Perhubungan seks haram antara lelaki dan perempuan tanpa ikatan perkahwinan yang sah. Penzina yang sudah berkahwin. Penzina yang belum berkahwin. Bahasa Seerti dengan habbasa yang bermaksud menahan sesuatu. Istilah Menahan harta yang kekal bentuknya (zatnya) yang manfaatnya dapat digunakan untuk kebaikan. Perkahwinan Bahasa Dalam bahasa Arab ialah nikah yang bermaksud himpun atau cantum. Istilah syarak Akad yang menghalalkan persetubuhan antara lelaki dan perempuan mengikut syarat yang tertentu. Wali Mujbir Orang yang berhak mengahwinkan perempuan yang masih gadis tanpa perlu meminta keizinannya. (Terdiri daripada bapa dan datuk) Wali Aqrab Wali yang hampir dengan perempuan atau isteri seperti

datuk sebelah bapa, bapa dan saudara lelaki. Wali Abad Wali Hakim Meminang Wali yang dijauh iaitu wali selain daripada bapa, datuk sebelah bapa dan saudara lelaki dalam susunan wali. Sultan atau orang yang telah dilantik oleh sultan seperti kadi. Menzahirkan keinginan seorang lelaki untuk berkahwin dengan seorang perempuan dengan memberitahu hasrat itu kepada perempuan tersebut atau walinya, sama ada secara langsung atau perantaraan orang lain. Mahar Mahar Mislu Mahar Musamma Walimah Pemberian wajib daripada suami kepada isterinya disebabkan akad nikah. Kadar yang ditentukan mengikut kadar mahar saudarasaudara perempuan pihak isteri yang telah berkahwin. Mahar yang disebut dalam akad yang ditentukan kadarnya dan dipersetujui oleh kedua-kedua pihak. Bahasa Berkumpul. Istilah syarak Jamuan atau kenduri yang diadakan sempena majlis perkahwina bertujuan memberitahu orang ramai tentang perkahwinan tersebut. Nafkah Bahasa Mengeluarkan sesuatu untuk kebaikan. Istilah Memberi perbelanjaan kepada orang-orang dibawah tanggungannya seperti makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal yang sesuai dan secukupnya. Mutah Bahasa Sesuatu yang menggembirakan. Istilah syarak Harta yang wajib dibayar oleh suami kepada isteri yang telah diceraikan atas kehendak suami dengan syarat yang tertentu. Hadhanah Bahasa Himpunan Istilah Menjaga kanak-kanak yang belum mumaiyiz bagi sesiapa yang berhak menjaganya dengan mendidik, mengasuh dan mengurus dirinya hingga mumaiyiz. Talak Bahasa Melepaskan ikatan dan membebaskannya. Istilah syarak Membatalkan atau melepaskan ikatan

akad perkahwinan dengan menggunakan perkataan talak (cerai) dan seumpamanya. Talak Rujie Talak Bain Sughra Talak Bain Kubra Talak satu dan talak dua. Talak yang telah tamat tempoh iddah dan talak isteri yang belum disetubuhi. Suami yang mentalak isterinya (dengan talak tiga) dan tidak boleh kembali lagi kepada isterinya kecuali setelah wanita tersebut berkahwin denga lelaki lain dan disetubuhi, kemudian dia bercerai dan tamat iddahnya. Lafaz sarih Lafaz yang jelas pada zahirnya membawa erti talak, seperti kata suami kepada isterinya Aku mentalakkan kamu atau aku menceraikan kamu. Lafaz Kinayah Lafaz atau kata-kata yang boleh membawa erti talak atau bukan talak, seperti kata suami Pergilah engkau dari rumah ini atau Pergilah engkau kepada keluarga engkau. Lafaz kinayah tidak sah kecuali disertai dengan niat cerai. Rujuk Bahasa Kembali. Istilah syarak Suami mengembalikan isteri yang ditalak dengan talak rujie kepadanya ketika isteri masih dalam iddah tanpa memerlukan akad yang baru. Iddah Bahasa Tempoh quru(suci) dan bilangan bulan. Istilah syarak Tempoh menunggu bagi seorang isteri untuk mengetahui kesucian rahimnya, mematuhi perintah Allah dan berdukacita atas kematian suaminya. Fasakh Bahasa Batal Istilah syarak Membatalkan akad perkahwinan dengan sebab-sebab tertentu melalui kuasa hakim atas permintaan isteri mahu pun suami. Khulu Bahasa Cabut atau tanggal. Istilah Perpisahan antara suami isteri dengan bayaran (tukaran) tertentu kepada suami melalui lafaz talak atau khulu.

Nusyuz

Bahasa Derhaka atau tidak taat. Istilah Seorang isteri yang menderhaka terhadap suaminya dan mengabaikan kewajipan yang telah ditentukan oleh Allah iaitu mentaati suaminya.

Zihar

Bahasa Berasal daripada perkataan az-Zahru bermaksud belakang. Istilah Seseorang suami menyamakan isterinya dengan perempuan yang diharamkan kahwin dengannya selamalamanya, seperti ibu dan saudaranya.

Poligami Kehakiman (al-Qadha)

Seseorang lelaki yang berkahwin lebih daripada satu dalam satu masa. Bahasa Memerintahkan, menghukumkan, menyempurnakan, menunaikan, menyelesaikan, mewajibkan dan memutuskan. Istilah Menyelesaikan pertikaian dan tuntutan antara dua pihak atau lebih melalui proses undang-undang berdasarkan hukum syarak.

Jenayah

Bahasa Dosa atau maksiat. Istilah: Makna Khas Larangan syarak yang ditetapkan oleh Allah dengan pembalasan had atau takzir sama ada melakukan perkara tegahan atau meninggalkan perkara yang disuruh. Makna Am Satu pencerobohan yang ditujukan terhadap nyawa, pancaindera atau anggota manusia seperti pembunuhan, kelukaan, pukulan dan lain-lain.

Qisas

Bahasa Perturutan kesan atau bersamaan. Istilah Mengenakan hukuman yang sama dengan jenayah yang dilakukan terhadap orang lain yang melibatkan fizikal sama ada perbuatan membunuh atau lain-lain daripada perkara-perkara yang mencederakan jasmani.

Hudud

Bahasa Halangan

Istilah (Menurut Jumhur Ulama) Hukuman yang ditentukan kadarnya oleh syarak sama ada menjadi hak Allah atau hak manusia. Berzina Qazaf Mencuri Hirabah (Merompak atau Menyamun) Bughah (Pemberontak) Melakukan hubungan seks antara lelaki dan perempuan tanpa akad perkahwinan yang sah. Membuat tuduhan zina ke atas seorang yang baik atau menafikan nasab keturunan. Mengambil harta orang lain tanpa pengetahuan dan keizinan pemiliknya. Tindakan mengganggu laluan orang ramai dengan tujuan mengambil harta secara kekerasan sama ada dilakukan oleh satu kumpulan atau individu. Penderhakaan dan penentangan satu kumpulan terhadap pemerintah yang sah dan adil dengan menggunakan kekuatan dan kekerasan serta berniat jahat. Murtad Takzir Keluar daripada Islam. Bahasa Halangan, pencegahan atau pertolongan. Istilah Hukuman terhadap perbuatan maksiat atau jenayah yang tidak ditentukan kadarnya oleh syarak sama ada ia merupakan hak Allah atau hak manusia. Pengampunan Ikrar Syahadah atau Kesaksian Qarinah Sumpah (al-Yamin) Menurut ash-ShafiIe Melepaskan qisas dengan percuma atau dengan bayaran diat. Pemberitahuan tentang hak orang lain ke atas dirinya. Keterangan benar melalui penglihatan, pendengaran atau pancaindera yang lain. Fakta yang mempunyai kaitan dengan fakta yang lain dalam sesuatu kes. Salah satu pihak yang bertikai mengukuhkan pemberitahuan dengan menyebut nama Allah atau sifatsifat-Nya. Pencegahan Umum Pencegahan Khusus Mencegah orang ramai daripada melakukan jenayah. Mencegah Penjenayah daripada mengulangi kesalahan.