Anda di halaman 1dari 36

FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA IJAZAH SARJANA MUDA PENGAJARAN

SEMESTER MEI / 2013


==================================================================

HBHE 2103 PROGRAM BERSEPADU SEKOLAH SIHAT MEI 2013


==================================================================

NAMA NO. MATRIKULASI NO. KAD PENGENALAN NO. TELEFON E-MEL

: : : : :

ZAINOL ABIDIN BIN MUSA 650929075509001 650929075509 0174397433 zusma_4646@yahoo.com.my

PUSAT PEMBELAJARAN : TUTOR :

PPP Kedah USRAH BIN ABDUL RAHMAN

650929075509

/ HBHE 2103

ISI KANDUNGAN
Bil Perkara Muka Surat

1 2

Isi Kandungan Pendahuluan Laporan Berkaitan Pemantauan Dan Penilaian 2.1 Pengurusan PBSS 2.2 Pelaksanaan PBSS 2.3 Persekitaran Fizikal Sekolah (3K) 2.4 Persekitaran Sosial (Iklim dan Budaya Sekolah) 2.5 Penglibatan Komuniti Dalam PBSS 2.6 Kemahiran Kesihatan Diri 2.7 Kemudahan Kesihatan Di Sekolah Skor Keseluruhan Hasil Pemantauan Program 3.1 Analisis Data PBSS 2013 3.2 Graf Pencapaian Bidang Yang Dinilai Kesimpulan Bibliografi Persembahan Slaid Kawasan Gotong Royung Ria 2013 Lampiran Borang Pemantauan PBSS Gambar Selepas Gotong-Royong

2 3 4 4 5 6 9 11 12 14 15 17 17 18 18 19 28 29 34

650929075509

/ HBHE 2103

1.0

Pendahuluan

Cabaran kepada Sistem Pendidikan Negara masa kini antaranya adalah untuk melahirkan insan yang berilmu, berketerampilan dan berkeperibadian unggul, bagi menepati matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Menyedari cabaran ini, Kementerian Pelajaran Malaysia sentiasa

memberi perhatian utama terhadap tahap kebersihan sekolah. Persekitaran sekolah yang bersih dan ceria sudah pasti membantu mempertingkatkan proses pengajaran dan pembelajaran dengan lebih berkesan kearah mencapai satu kualiti hidup dalam persekitaran pendidikan kita. Menurut Asmah Ahmad (2005) menyatakan bahawa kualiti hidup dan kesejahteraan hidup itu adalah suatu perkara yang sama penting, kerana ia melibatkan kehidupan manusia.

Sehubungan dengan itu, amalan kebersihan perlu ditegaskan dan dilaksanakan oleh sekolah pada setiap masa. Segala usaha ke arah ini hendaklah dilaksanakan secara terancang dan teratur. Pihak pentadbir sekolah seharusnya perlulah memastikan setiap warga sekolahnya benarbenar memahami dan menghayati serta mengamalkan kebersihan sebagai amalan dalam kehidupan seharian.

Persekitaran sekolah memainkan peranan penting dalam perkembangan personaliti kanak-kanak. Proses pembelajaran formal yang berterusan bermula pada peringkat kanak-kanak hinggalah ke tahap akhir remaja. Ini semua akan mempengaruhi nilai, pengukuhan kendiri, tahap pencapaian,bentuk aspirasi dan lain-lain bentuk kemahiran sosial dan psikologi yang diperlukan dalam kehidupan individu. Persekitaran sekolah juga boleh menimbulkan pelbagai bentuk personaliti tidak sihat dikalangan kanak-kanak dan kumpulan remaja apabila kewujudannya disalahgunakan.

Melaksanakan aktiviti amalan kebersihan sekolah akan mewujudkan iklim, serta identiti sekolah sebagai institusi yang sihat, bersih, indah dan ceria. Oleh itu iklim keseluruhan berkaitan kebersihan atau kesihatan disekolah dinilai dengan menggunakan botang pemantauan PBSS 4 untuk menentukan kedudukan sekolah sama ada berada dalam kategori Anugerah Emas,Perak

650929075509

/ HBHE 2103

atau Gangsa. Di bawah ini diperincikan hasil dapatan penilaian ke atas tujuh bidang utama yang dinilai dalam PBSS. 2.0 Laporan Berkaitan Pemantauan Dan Penilaian PBSS Aktiviti pemantauan Program Bersepadu Sekolah Sihat telah di jalankan pada 21.Jun 2013 dengan menggunakan borang PBSS 4 bagi menilai Tahap Dan Pencapaian Sekolah Dalam Menggalakkan Kesihatan di Sekolah. Aktiviti pemantauan yang telah dibuat merangkumi 7 aspek utama yang dinilai iaitu berkaitan dengan : I) II) III) IV) V) VI) VII) Pengurusan Pbss. Pelaksanaan Pbss Yang Ditetapkan Oleh Jawatankuasa Pbss Kebangsaan. Persekitaran Fizikal Sekolah (3k). Persekitaran Sosial (Iklim Dan Budaya Sekolah). Penglibatan Komuniti Dalam Pbss. Kemahiran Kesihatan Diri. Kemudahan Kesihatan Di Sekolah

2.1

Penilaian Bidang Pengurusan PBSS

9 8 7 6 Markah 5 4 3 2 1 0 Penubuhan Jawatankuasa Penetapan Polisi Pelaksanaan Polisi Pemantauan dan Kesihatan Sekolah Kesihatan Sekolah penilaian pelaksanaan aktiviti Bidang Pengurusan PBSS Pelaporan

Rajah 1 Penilaian Bidang PBSS 4

650929075509

/ HBHE 2103

Huraian Penilaiaan ( 1 )

Pengurussan PBSS mempunyai lima subbidang yang terdiri daripada Penubuhan Jawatankuasa, Penetapan Polisi Kesihatan Sekolah, Pelaksanaan Polisi Kesihatan Sekolah, Pemantauan dan Penilaian pelaksanaan aktiviti dan Pelaporan. Setelah dibuat pemantauan dan penilaian kelima-lima bidang yang dinilai telah mencapai skor markah maksimum iaitu 26/26 atau 100%.

Kekuatan

Bidang pertama yang dinilai berkaitan pengurusan PBSS, menunjukkan pihak sekolah memahami tanggungjawab selaku pengurus dan pentadbir sesuatu organisasi untuk mengurus PBSS dengan secara berkesan dan melaksanakan semua item dalam sub bidang yang dinilai. Juga pihak pengurusan mendapat kerjasama yang sepenuhnya daripada guru dan barisan kepimpinan Sk Relau.

Kelemahan Tiada kelemahan yang ketara dalam melaksanakan bidang pengurusan

PBSS.Walaubagaimana pun subbidang yang ketiga iaitu Pelaksanaan Polisi Kesihatan perlu dipertingkatkan pelaksanaan aktivinya agar terus dapat menyumbang kepada peningkatan kesihatan sekolah.

Cadangan Penambahbaikan

Laporan penilaian dan pemantauan PBSS perlulah diperhebahkan kepada semua staff SK Relau supaya menjadi satu makluman dan dapatan yang akan dijadikan rujukan kearah meningkatkan lagi pencapaian PBSS pada tahun berikutnya. Pihak sekolah boleh menghebahkan melalui: i) ii) iii) Email sekolah Papan kenyataan sekolah Facebook sekolah 5

650929075509

/ HBHE 2103

iv)

Email guru.

2.2

Penilaian Pelaksanaan PBSS Yang Ditetapkan Oleh Jawatankuasa PBSS Kebangsaan.

4.5 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0 Rancangan Program Susu Perkhidmatan Makanan Sekolah Rendah Kesihatan Tambahan Sekolah Sekolah Rendah Perkhidmatan Program Sekolah Kaw. Pergigian Keselamatan, Larangan Sekolah Kebersihan dan Merokok Keindahan Alam Sekitar Sekolah (3K)

markah

Pelaksanaan PBSS

Rajah 2 Pelaksanaan PBSS Huraian Penilaian (2)

Item ke dua yang dinilai ialah Pelaksanaan PBSS Yang Ditetapkan Oleh Jawatankuasa PBSS Kebangsaan. Bidang ini mengandungi enam subbidang yang terkandung di dalamnya iaitu RMT, PSS, Perkhidmatan kesihatan Sekolah, Perkhidmatan Pergigian Sekolah , Program 3K, dan Sekolah Kawasan Larangan Merokok. Markah diperolehi ialah 19/24 Perolehan markah adalah seperti di bawah: i) ii) iii) iv) v) vi) RMT PSS PKS PPS ( 4/4 markah ) ( 4/4 markah ) ( 3/4 markah ) ( 4/4 markah )

Program3K( 2/4 markah ) Bebas Rokok ( 2/4 markah ) 6

650929075509

/ HBHE 2103

Berdasarkan jumlah markah yang terkumpul 19/24 maka peratus skor bidang ini ialah 79.2%.Bidang ini diberi perhatian oleh pihak Sk Relau untuk menjalankan satu Program Gotong Royong Ria pada penghujung bulan jun 2013.

Kekuatan

Tiga item dalam bidang ini mencapai skor 100% iaitu berkaitan rmt, pss dan perkhidmatan pergigian sekolah. pihak pengurusan diharap dapat mengekalkan pencapaian sebagaimana yang diperolehi demi memantapkan lagi pps.

Kelemahan

Setelah dinilai dalam bidang kedua ini didapati ada tiga kelemahan utama iaitu berkaitan dengan subbidang Perkhidmatan Kesihatan Sekolah, Program 3k dan Sekolah Kawasan

Larangan Merokok.Peratus skor PKS ialah 75%, Bagi program 3k dan Kawasan Larangan Merokok hanya mencapai skor 50%.

Cadangan Penambahbaikan

Pihak sekolah harus memberi perhatian kepada 3 item di atas kerana menyumbang peratus penilaian yang rendah dalam pbss. Cadangan penambahbaikan:

i)

Pihak sekolah boleh menjalankan kempen bebas merokok di kawasan sekolah bermula dengan kerjasama semua guru terutanya yang terlibat dengan rokok.

ii)

Bagi mengatasi

tiga kelemahan yang disenaraikan d atas maka dicadang satu

program Gotong Royong Ria 2013 yang akan dilaksanakan pada 30.jun 2013. Dengan terlaksananya nanti gotong royong ini maka kawasan hujung padang ini akan lebih bersih dan ceria dan amat bermanfaat untuk segala aktiviti yang akan dilangsungkan nanti.

650929075509

/ HBHE 2103

iii)

Menyertai Program 3K kearah memartabatkan sekolah berpersekitaran sihat. Seterusnya pihak sekolah perlulah member perhatian kepada bidang PBSS yang tidak mencapai markah 100% supaya dapat bertindak untuk mengatasinya.

2.3

Penilaian Persekitaran Fizikal Sekolah (3k)

3.5 3 2.5 markah 2 1.5 1 0.5 0 Kantin Tandas Bilik khas fizikal sekolah Bilik darjah Sistem Pelupusan Sisa Pepejal

Rajah 3 Persekitaran Fizikal Sekolah (3k)

Huraian Penilaian (3)

Bidang penilaian yang ketiga melibatkan persekitan fizikal sekolah. bidang ini mempunyai lima item yang perlu dinilai. hasil dapatan daripada penilaian bidang ini mencatat skor markah berjumlah 11.4daripada 14 markah. Peratus yang dicatatkan ialah 81.4 %, pencapaian yang agak cemerlang.

650929075509

/ HBHE 2103

Kekuatan

Bidang ke tiga ini mempunyai kekuatan dari segi tenaga kerja yang dimiliki oleh pihak sekolah Ia berkait rapat dengan pekerja kontrak yang melaksanakan pembersihan tiga kawasan utama iaitu kawasan kantin, tandas dan sistem pelupusan. Mereka sentiasa melaksanakan tanggungjawab yang sangat memuaskan pihak sekolah. Kelemahan

Antara masalah yang dikesan: I) II) III) Sistem pelupusan pepejal bermasalah ( tersumbat ) Kurang keceriaan bilik darjah. Stor kantin yang belum dibaiki (tidak dapat digunakan )

Cadangan Penambahbaikan

i)

Sistem pelupusan sisa pepejal perlulah dilupus mengikut cara yang betul supaya tidak berlaku pembentungan tersumbat apabila pihak kantin mengialirkan sisa ke dalam sistem pembentungan. Pihak kantin perlu dimaklumkan cara pelupusan sisa pepejal dengan kaedah yang betul.

ii)

Bagi mengatasi masalah kurang ceria bilik darjah pihak sekolah boleh mengadakan pertandingan kebersihan dan kecerian kelas dan diumumkan pemenangnya setiap bulan.

iii)

Stor kantin perlu dibaikpulih supaya boleh digunakan untuk meletak dan menyusun barang-barang agar kekemasan peralatan kantin lebih baik.

650929075509

/ HBHE 2103

2.4

Penilaian Persekitaran Sosial (Iklim Dan Budaya Sekolah)

4.5 4 3.5 3 markah 2.5 2 1.5 1 0.5 0 Tanggapan Awal Landskap Dan Kegunaan Penggunaan Kawasan Program Bimbingan dan Kawasan Alam Sekitar Kaunseling Sekolah Persekitaran Sosial

Rajah 4: Penilaian Persekitaran Sosia Huraian Penilaian (4)

Bidang penilaian yang keempat melibatkan persekitan social

sekolah. Bidang ini

mempunyai empat item yang telah dinilai. Hasil dapatan daripada penilaian bidang ini mencatat skor markah maksimum berjumlah 10/10. Peratus yang dicatatkan ialah 100 %, pencapaian yang dikatogorikan sebagai cemerlang.

KEKUATAN

Sk Relau secara realitinya berada dalam persekitaran iklim dan budaya sekolah yang sangat membantu pihak sekolah dalam mengekalkan persekitaran yang selamat serta mesra komuniti kearah menzahirkan potensi yang cemerlang.

10

650929075509

/ HBHE 2103

KELEMAHAN

Bidang

yang

dinilai

tidak

menunjukkan

sebarang

kelemahan

yang

ketara.

Walaubagaimana pun pihak sekolah perlu sentiasa memantau situasi agar dapat mengekalkan pencapaian yang telah dicapai.

Cadangan Penambahbaikan

Walaubagaimanapun ada ruang yang perlu dipertingkatkan untuk mengekalkan pencapaian cemerlang yang telah dicapai antaranya: I) II) Pintu pagar dan pondok jaga perlu dicat semula supaya lebih ceria. Laluan masuk utama ke sekolah perlu diletakkan pasu bunga supaya lebih kelihatan ceria dan tersusun. III) IV) Bahagian Luar jalan masuk perlu diturap semula Papan penunjuk arah blok-blok bangunan perlu divarnis kerana telah pudar.

2.5

Penilaian Penglibatan Komuniti Dalam PBSS


2.5 2 1.5 1 0.5 0 Penglibatan PIBG Penglibatan Agensi Penglibatan Agensi Penglibatan Kerajaan Swasta Pertubuhan Bukan Kerajaan(NGO) Penglibatan Komuniti Penglibatan Individu Dalam Aktiviti Sekolah

markah

Rajah 5: Penilaian Penglibatan Komuniti

11

650929075509

/ HBHE 2103

Huraian Penilaian Penglibatan Komuniti

Bidang penilaian yang kelima melibatkan Penglibatan Komuniti dalam PBSSBidang ini mempunyai lima item yang perlu dinilai.Subbidang yang dinilai terdiri daripada: i) ii) iii) iv) v) Penglibatan PIBG Penglibatan Agensi Kerajaan Penglibatan Swasta Penglibatan NGO Penglibatan Individu (2/2 markah) (2/2 markah) (2/2 markah) (0/2 markah) (2/2 markah)

Hasil dapatan daripada penilaian bidang ini mencatat skor markah berjumlah 8 daripada 10 markah. Peratus yang dicatatkan ialah 80 %, pencapaian yang agak cemerlang. Kekuatan Empat subbidang telah mencapai skor penuh, ini menunjukkan adanya kerjasama yang sangat erat antara pihak sekolah dan komuniti luar. Pihak yang sentiasa terlibat dalam program PBSS SkRelau antarany: i) ii) iii) iv) v) vi) vii) JPAM Jabatan Bomba Serdang (Kedah) Jabatan Kesihatan ( Kulim/B.Baharu) PIBG Sk Relau PLKN Relau Belia Waja Bestari AADK

Kelemahan

Subbidang Penglibatan NGO yang dinilai menunjukkan tiada penglibatan dalam program PBSS Sk Relau.

12

650929075509

/ HBHE 2103

Cadangan Penambahbaikan

Pihak sekolah perlu menjemput pihak NGO untuk menjalankan aktiviti yang berkaitan dengan dengan sekolah. 2.6 Penilaian Kemahiran Kesihatan Diri

2.5 2 1.5 1 0.5 0 Bilangan Ceramah Jumlah Kelab/Persatuan Bilangan Pameran Mengenai Kemahiran Yang Menggalakkan Kesihatan Secara Formal Kesihatan Diri Kemahiran Kesihatan Diri Kemahiran Kesihatan Diri Kuiz Kesihatan/Hari Kesihatan/Minggu Kesihatan/Kem Kesihatan

markah

Rajah 6: Penilaian Kemahiran Kesihatan Diri Huraian Penilaian Kemahiran Kesihatan Diri

Bidang penilaian yang keenam melibatkan Kemahiran Kesihatan Diri bidang ini mempunyai empat item yang perlu dinilai. Subbidang yang dinilai terdiri daripada: i) ii) iii) iv) Bilangan Ceramah Mengenai Kemahiran Kesihatan Diri Jumlah Kelab/Persatuan Yang Menggalakkan Bilangan Pameran Kesihatan Secara Formal 2/3 markah 2/3 markah 1/2 markah

Kuiz Kesihatan/Hari Kesihatan/Minggu Kesihatan/Kem Kesihatan 1/2 markah

13

650929075509

/ HBHE 2103

Hasil dapatan daripada penilaian bidang ini mencatat skor markah berjumlah 6 daripada 10 markah. Peratus yang dicatatkan ialah 60 %, skor pencapaian yang diperolehi kategorikan sebagai pencapaian peringkat gangsa.

Kekuatan

Pihak sekolah telah ada perhubungan dengan pihak komuniti luar yang boleh terlibat dalam pbss antaranya Jabatan Kesihatan,JPAM ,AADK, dan Jabatan Bomba

Kelemahan

I)

Subbidang berkaitan bilangan ceramah menunjukkan kurangnya ceramah yang berkaitan kemahiran kesihatan diri.

II) III)

Jumlah kelab yang terlibat juga menunjukkan jumlah yang sangat minima. Subbidang ketiga dan keempat juga menunjukkan kekurangan penglibatan pihak sekolah.

Cadangan Penambahbaikan

Berkaitan dengan kekuatan yang dimiliki oleh pihak sekolah, adalah disaran pihak sekolah memperbanyakkan aktiviti berkaitan ceramah kesihatan,pameran dan lain-lain aktiviti berkaitan kesihatan dengan menjemput pihak yang berkenaan untuk melaksanakan program itu disekolah untuk manfaat bersama.

14

650929075509

/ HBHE 2103

2.7

Kemudahan Kesihatan Di Sekolah


2.5

markah

1.5

0.5

0 Bilik Sakit/Ruang Sakit Peti Pertolongan Bilik Pemeriksaan Cemas Kesihatan/Pergigian

Kemudahan Kesihatan Di Sekolah

Rajah 7: Penilaian Kemudahan Kesihatan Di Sekolah Huraian Penilaian ( 7 )

Bidang penilaian yang ketujuh melibatkan kemudahan kesihatan di sekolah. Bidang ini mempunyai tiga subbidang yang telah dinilai. Anatara subbidang yang telah dinilai ialah: i) ii) iii) Bilik Sakit Ruang Sakit Peti Pertolongan Cemas Bilik Pemeriksaan Kesihatan/Pergigian

Hasil dapatan daripada penilaian bidang ini mencatat skor markah berjumlah 4.3 daripada 6 markah. Peratus yang dicatatkan ialah 71.6 %, pencapaian yang boleh dikategorikan dengan anugerah perak.

Kekuatan Pihak sekolah tidak mempunyai kekuatan dalam bidang yang dinilai kerana menghadapi masalah kekurangan kelas untuk dijadikan bilik sakit dan bilik rawatan.

15

650929075509

/ HBHE 2103

Kelemahan

Antara kelemahan yang dikesan ialah: I) II) III) Tidak ada bilik khas untuk dijadikan bilik sakit Ubatan sudah melepasi tarikh luput dan tidak lengkap Tidak ada bilik rawatan yang tetap

Cadangan Penambahbaikan

I) II)

Pihak sekolah perlu menyediakan satu ruang khas untuk dijadikan sebagai bilik sakit. Jawatankusa kesihatan sekolah perlu sentiasa memantau peti kecemasan agar sentiasa kemaskini dan mengandungi ubatan yang perlu.

III)

Pihak pengurusan juga wajar menyediakan bilik rawatan sementara bagi kegunaan jabatan kesihatan (pergigian) bagi kemudahan rawatan,walaupun pihak sekolah ada kekangan iaitu kekurangan kelas untuk dijadikan bilik rawatan tetap.

3.0

Skor Keseluruhan Hasil Pemantauan Program Bersepadu Sekolah Sihat

Skor Pemantauan PBSS Sk Relau 2013

6 8 10

4.3 26

Pengurusan PBSS Pelaksanaan PBSS Persekitaran Fizikal Sekolah Persekitaran Sosial Sekolah

11.4

19

Penglibatan Komuniti Kemahiran Kesihatan diri Kemudahan Kesihatan di sekolah

Rajah 8: Skor Keseluruhan PBSS 2013 16

650929075509

/ HBHE 2103

3.1

Analisis Data PBSS 2013

Pengurusan PBSS mencatat skor 100% iaitu 26/26 . Begitu juga dengan Pelaksanaan PBSS mencatat skor penuh 19/24 markah yang membawa peratusan 79.2%. Manakala bagi bidang Persekitaran Fizikal Sekolah pula markah yang dicapai ialan 11.4berbanding markah penuh 14 .Peratus yang dicapai bagi Persekitaran Fizikal Sekolah ialah 81.4%. Dalam bidang Persekitaran Sosial pula skor yang Berjaya dicatatkan pula berjumlah 10/10 dan mewakili skor 100%. Untuk bidang yang ke lima yang dinilai ialah penglibatan Komuniti yang mencapai skor 8 daripada 10 dan mencapai peratusan 80%. Seterusnya Bidang Kemahiran Kesihatan Diri mencapai markah 6/10 bersasmaan 60%. Manakala Bidang Kemudahan Kesihatan Di Sekolah mencatat skor 4.3 berbanding markah penuh 6. Peratus pencapaiannya ialah 71.6%. Secara keseluruhannya skor pemantauan PBSS Sk Relau untuk tujuh bidang yang dinilai mencapai 84.7%. Skor ini melayakkan Sk Relau dikategorikan Anugerah Perak.

3.2

Graf Pencapaian Bidang Yang Dinilai

120 100 80 Peratus 60 40 20 0

7 bidang Penilaian

Rajah 9: Graf Menunjukkan Peratus Skor Setiap Bidang Yang Dinilai Dalan Pbss

17

650929075509

/ HBHE 2103

4.0

Kesimpulan Pelaksanaan PBSS adalah satu usaha untuk mempromosikan kesihatan di kalangan warga

sekolah. PBSS juga akan menjadi teraju utama dalam mencapai cita-cita warisan budaya negara. Setiap warga sekolah bertanggungjawab mempastikan agar PBSS dihayati. Melalui penilaian dan setiap aspek yang terkandung dalam PBSS maka adalah dijangka warga sekolah dan komuniti setempat dapat menikmati kualiti hidup dalam persekitaran yang lebih baik. Menurut Muhamad Fadhil (2003), kesejahteraan hidup pada hakikatnya adalah usaha untuk mengatasi masalah dan meningkatkan kualiti hidup manusia sehingga berada dalam keadaan hidup yang selamat, sihat dan selesa baik secara fizikal, sosial mahupun psikologi. Dengan melaksanakan PBSS mengikut garis panduan dalam PBSS 4 ,maka pihak sekolah dapat mencapai sasaran setiap program yang terkandung dalam pelan tindakanyang dirangka pihak dekolah berdasarkan PBSS.

Bibliografi

Asmah Ahmad (2005)Kualiti hidup dan pengurusan persekitaran di Malaysia. Prosiding Seminar Kebangsaan Pengurusan Persekitaran 2005. Program Pengurusan Persekitaran,Pusat Pengajian Siswazah UKM. Halaman 3-14. Azahan Awang, Abdul Samad Hadi, Jamaluddin Md Jahi, Asmah Ahmad, Abdul Hadi Harman Shah (2006)Mendefinisikan semula makna kualiti hidup dalam konteks ilmu sosial.Malaysia Journal of Environment Management7, 19-32 Muhamad Fadhil Nurdin (2003) Penilaian dampak pembangunan ke arah kesejahteraan masyarakat; Penilaian dampak sosial, Utusan Publication & Distributor, Kuala Lumpur.

http://www.scribd.com/doc/61936238/Kertas-Kerja-Gotong-Royong-Pra ... [Dilayari pada Jun 12, 2013].

18

650929075509

/ HBHE 2103

PERSEMBAHAN SLAID CADANGAN GOTONG-ROYONG RIA JUN 2013

SEK KEB RELAU

CADANGAN KAWASAN YANG AKAN DIJALANKAN GOTONG-ROYONG RIA 2013

19

650929075509

/ HBHE 2103

CADANGAN FOKUS UTAMA UNTUK GOTONGROYONG RIA 2013 SKR ( KAWASAN PADANG )

4 KAWASAN PADANG Hujung Padang (Sebelah Kanan) Hujung Padang (Sebelah kiri) Kawasan Pagar Hujung Padang Tepi Padang Berhampiran Bilik KH dan Pra Sekolah

BIL. 1

KETUA DAN KUMPULAN YANG TERLIBAT Hujung Padang Sebelah Kanan 1. Cikgu Mohd Pardzli B. Lazim 2. En.Rahim ( wakil PIBG ) 3. Murid Tahun 6 (perempuan) Hujung Padang Sebelah kiri 1. Cikgu Mohd Nizam B. Musa 2. En Murad ( Wakil PIBG ) 3. Murid tahun 5 ( Lelaki ) Kawasan Pagar hujung Padang 1. Cikgu Hamizul Bin Othman 2. En. Maslan Saad (wakil PIBG) 3. Murid tahun 6 (lelaki) Tepi Padang Berhampiran 1. Ust. Sufian Bin Mazlan Bilik KH dan Pra Sekolah 2. En Nizal B. Zakaria(wakil PIBG) 3. Murid tahun 5 ( Perempuan )

KAWASAN

20

650929075509

/ HBHE 2103

Cadangan Kawasan Pembersihan Padang ( Penjuru Kanan )

Kawasan hujung padang sebelah kanan yang ditumbuhi lalang perlu diberi perhatian

Cadangan Kawasan Pembersihan Padang (Penjuru Kiri)

Kawasan hujung padang sebelah kiri juga perlu dibersihkan .

21

650929075509

/ HBHE 2103

Cadangan Kawasan Pembersihan Padang (Penjuru Kiri ,B.Baling)

Kawasan padang Bola Baling ditumbuhi rumput yang perlu ditebas/ dibersihkan .

Cadangan Kawasan Pembersihan Padang (Pagar)

Pagar juga perlu diberi perhatian kerana terdapat pokok tumbang dikawasan itu

22

650929075509

/ HBHE 2103

Cadangan Kawasan Pembersihan Padang (Pagar)

Lokasi pagar yang ditumbuhi pokok menjalar juga perlu dibersihkan

Cadangan Kawasan Pembersihan Padang

Lokasi pagar yang ditumbuhi pokok menjalar juga perlu dibersihkan

23

650929075509

/ HBHE 2103

Cadangan Pembersihan Padang Sekolah

Ada pokok yang telah mati dan berbahaya kepada murid di tepi padang

Cadangan Pembersihan Tepi Padang

Lokasi tepi padang ,berhampiran Bilik KH perlu dibersihkan

24

650929075509

/ HBHE 2103

Masa 8 .0 0 a .m 8 .0 5 a m 8 .2 0 a m 9 .0 0 a m 1 1 .3 0 a m 1 1 .4 5 a m

Aktiviti Ketibaan ahli-ahli PIBG Sk Relau ke sekolah Pendaftaran Peserta Gotong Royong

1200 pm

Taklimat agihan tugas Gotong royong bermula Rehat Hadirin Berkumpul di kantin & majlis u c a p a n Y D P P I B G & G .B e s a r S k Relau Makan tengah hari dan majlis bersurai

KEWANGAN GOTONG ROYONG RIA 2013

Sumbangan diperolehi daripada: PIBG = RM 700.00 Kantin Sekolah = RM 50.00 Sumbangan Guru = RM 200.00 Sumbangan SKR = RM 30.00

25

650929075509

/ HBHE 2103

PERBELANJAAN GOTONG-ROYONG RIA 2013 ANGGARAN PERBELANJAAN


a) Murid b) Ibubapa c) Guru Jumlah

= 150 orang = 45 orang = 16 orang = 211 orang

Makan dan minum untuk makan tengah hari. a) Makan = Nasi Ayam ( 1 orang = RM 2.50) b) Minum = Sirap ( 1 x RM 0.50) Jumlah = RM 3.00 Keseluruhan : 211 x RM 3.00 = RM 633.00 JUMLAH BESAR UNTUK MAKANAN = RM 633.00

Mengikut arahan guru sepanjang aktiviti dijalankan. Melaporkan dengan segera sebarang masalah yang timbul sepanjang aktiviti dijalankan.

Mengikut aktiviti yang dijalankan dengan mengutamakan aspek keselamatan.

26

650929075509

/ HBHE 2103

SEKIAN

MOGA KITA DAPAT LAKSANAKAN CADANGAN SEPERTI DI ATAS

27

650929075509

/ HBHE 2103

28

650929075509

/ HBHE 2103

BORANG PENILAIAN UNTUK ANUGERAH PROGRAM BERSEPADU SEKOLAH SIHAT (PBSS) (Berdasarkan Tahap Usaha Dan Pencapaian Sekolah Dalam Menggalakkan Kesihatan di Sekolah Nama Sekolah: Daerah: Tarikh Penilaian: SK RELAU BANDAR BAHARU 22/06/2013 (Kod Sekolah: (Gred Sekolah: KBA1007 B ) )

Bil. 1. Pengurusan PBSS 1.1

Butiran

Markah Penuh

Markah Yang Diberi

Jumlah Markah

(26 markah) (6 markah) 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 6

Penubuhan Jawatankuasa 1.1.1 1.1.2 1.1.3

*2.

Ada jawatankuasa Keahlian yang mencukupi Mesyuarat sekurang-kurangnya dua kali setahun 1.1.4 Fail yang lengkap (6 1.2 Penetapan Polisi Kesihatan Sekolah markah) 1.2.1 Ada polisi 1.2.2 Cara penetapan (menggunakan pemerhatian, maklum balas komuniti, data kesihatan sekolah dan agensi yang berkaitan) Ada bukti (contoh: minit mesyuarat, 1.2.3 laporan dll) (8 1.3 Pelaksanaan Polisi Kesihatan Sekolah markah) 1.3.1 Mempamerkan polisi Mempamerkan polisi di tempat yang 1.3.2 strategik 1.3.3 Ada pelan tindakan Ada dokumentasi mengenai aktiviti yang 1.3.4 dijalankan (3 Pemantauan dan penilaian pelaksanaan 1.4 markah) aktiviti 1.4.1 Pengesahan oleh Pengetua / Guru Besar (3 1.5 Pelaporan markah) Laporan lengkap PBSS 1 ada dalam Fail 1.5.1 PBSS Pelaksanaan PBSS Yang Ditetapkan Oleh Jawatankuasa PBSS Kebangsaan

2 2

2 2 6

2 2 2 2

2 2 2 2 3 8

3 3

3 4

(24 markah)

29

650929075509 Rancangan Makanan Tambahan Sekolah Rendah 2.1.1 Ada jawatankuasa 2.1.2 Pemilihan mengikut kriteria 2.1.3 Jadual kedatangan murid 2.1.4 Ada laporan / dokumen (4 markah) 1 1 1 1

/ HBHE 2103

2.1

1 1 1 1

29 Markah Yang Diberi

Bil. 2.2

Butiran Program Susu Sekolah Rendah 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.3 Ada jawatankuasa Pemilihan mengikut kriteria Jadual kedatangan murid Ada laporan / dokumen (4 markah)

Markah Penuh

Jumlah Markah

1 1 1 1

1 1 1 1

2.4

2.5

2.6

(4 markah) Sekolah telah melengkapkan Buku Rekod 2.3.1 Kesihatan Murid (RKM1) 2.3.2 Guru telah melengkapkan ukuran tinggi, berat dan ujian penglihatan seperti dalam Buku RKM1 2.3.3 Pemeriksaan murid oleh Pasukan Kesihatan Sekolah 2.3.4 Laporan pemeriksaan kesihatan dihantar ke sekolah dalam tempoh sebulan (4 Perkhidmatan Pergigian Sekolah markah) 2.4.1 Telah melengkapkan Buku RKM1 2.4.2 Telah menjalankan rawatan pergigian 2.4.3 Telah menjalankan tunjuk cara memberus gigi 2.4.4 Laporan pemeriksaan kesihatan dihantar ke sekolah dalam tempoh sebulan (4 Program Keselamatan, Kebersihan dan markah) Keindahan Alam Sekitar Sekolah (3K) 2.5.1 Ada jawatankuasa Ada aktiviti ke arah Program 3K 2.5.2 Menyertai Program 3K 2.5.3 Ada dokumentasi 2.5.4 (4 Sekolah Kawasan Larangan Merokok markah) Ada papan tanda 2.6.1 Papan tanda mengikut spesifikasi 2.6.2 Ada aktiviti pencegahan merokok 2.6.3 2.6.4 Ada dokumentasi Perkhidmatan Kesihatan Sekolah

1 1 1 1

1 0 1 1 3

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 0 0 1

1 1 1 1

1 1 0 0

30

650929075509 3. Persekitaran Fizikal Sekolah (3K) 3.1 Kantin 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6 3.1.7 3.1.8 (4 markah) Kebersihan kantin Tempat memasak dan tempat membasuh Pengurusan stor Pelupusan sisa makanan Pakaian pengendali kantin dan sijil pengesahan kesihatan pengendali kantin Hiasan luaran dan dalaman Kemudahan membasuh tangah Bahan jualan 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

/ HBHE 2103

(14 markah)

0.5 0.5 0.5 0 0.5 0 0.5 0,3

2.5

30 Markah Yang Diberi

Bil. 3.2 Tandas 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4

Butiran (4 markah)

Markah Penuh

Jumlah Markah

3.3

3.4

3.5

Kebersihan Berfungsi Sistem kawalan Penjagaan kebersihan (sabun, pengelap tangan dll) 3.2.5 Hiasan luaran dan dalaman 3.2.6 Tong sampah 3.2.7 Tempat membuang tuala wanita 3.2.8 Ada laporan / dokumen (2 Bilik khas markah) 3.3.1 Pejabat dan bilik guru 3.3.2 Makmal dan bengkel 3.3.3 Pusat Sumber 3.3.4 Bilik-bilik lain (2 Bilik darjah markah) 3.4.1 Bersih, dan susun atur perabot yang kemas 3.4.2 Jadual tugas berkala 3.4.3 Hiasan luaran dan dalaman 3.4.4 Pencahayaan dan pengudaraan yang baik (2 Sistem Pelupusan Sisa Pepejal

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

0.5 0.4 0.5 0.5 0.4 0.5 0.5 0 3.3

0.5 0.5 0.5 0.5

0.5 0.5 0.5 0.5

0.5 0.5 0.5 0.5

0.5 0.5 0.2 0.5

1.7

1.9

31

650929075509 markah) Kedudukan tong-tong sampah yang strategik Menggunakan karung plastik sampah Penjagaan dan kawalan tempat pembuangan sampah Sistem pelupusan yang sempurna

/ HBHE 2103

3.5.1 3.5.2 3.5.3 3.5.4 4.

0.5 0.5 0.5 0.5

0.5 0.5 0.5 0.4

Persekitaran Sosial (Iklim dan Budaya Sekolah) 4.1 Tanggapan Awal 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.2 (3 markah) Kebersihan persekitaran luar sekolah Hiasan pintu masuk ke sekolah Suasana persekitaran sekolah yang terkawal

(10 markah)

1 1 1

1 1 1

4.3

4.4

Landskap Dan Kegunaan (4 Kawasan markah) Alam Sekitar Sekolah 4.2.1 Susun atur (mempunyai maksud) 4.2.2 Berkonsepkan pendidikan 4.2.3 Tidak berbahaya 4.2.4 Kreativiti dan inovasi (1 Penggunaan Kawasan markah) 4.3.1 Kreativiti dan inovasi (2 Program Bimbingan dan Kaunseling markah) 4.4.1 Ada bilik / tempat yang sesuai untuk kaunseling 4.4.2 Rekod penggunaan

4 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1

1 1

31 Markah Yang Diberi

Bil. 5.

Butiran Penglibatan Komuniti Dalam PBSS 5.1 (2 Penglibatan PIBG markah) 5.1.1 Kebersihan persekitaran luar sekolah 5.1.2 Hiasan pintu masuk ke sekolah Penglibatan Agensi Kerajaan Selain (2 Daripada Kementerian Pendidikan dan markah) Kementerian Kesihatan Malaysia

Markah Penuh

Jumlah Markah

(10 markah) 2

1 1

1 1

5.2

32

650929075509 5.2.1 Dalam Jawatankuasa PBSS 5.2.2 Dalam aktiviti sekolah Penglibatan Agensi Swasta 5.3.1 Dalam Jawatankuasa PBSS 5.3.2 Dalam aktiviti sekolah Penglibatan Pertubuhan Bukan Kerajaan/Badan Sukarela Dalam Aktiviti Sekolah 5.4.1 Ada (dengan bukti) Penglibatan Individu Dalam Aktiviti Sekolah 1 1 (2 markah) 1 1 (2 markah) 2 (2 markah)

/ HBHE 2103
1 1 2

5.3

1 1

5.4

5.5

6.

5.5.1 Ada (dengan bukti) Kemahiran Kesihatan Diri Bilangan Ceramah Mengenai Kemahiran 6.1 Kesihatan Diri 6.1.1 1-4 6.1.2 5-9 6.1.3 10 atau lebih 6.2 Jumlah Kelab/Persatuan Yang Menggalakkan Kemahiran Kesihatan Diri 6.2.1 1-4 6.2.2 5-9 6.2.3 10 atau lebih 6.3 Bilangan Pameran Kesihatan Secara Formal 5.3.1 1 5.3.2 2 atau lebih 6.4 Kuiz Kesihatan/Hari Kesihatan/Minggu Kesihatan/Kem Kesihatan 6.4.1 6.4.2

2 2 (10 markah) (3 markah) 1 2 3 (2 markah) 1 2 3 (2 markah) 1 2 (2 markah) 1 1 1 1 2

2 2

Kuiz Kesihatan Hari Kesihatan/Minggu Kesihatan/Kem Kesihatan

32

Bil. 7.

Butiran Kemudahan Kesihatan Di Sekolah

Markah Penuh

Markah Yang Diberi

Jumlah Markah

(6 markah)

33

650929075509 (2 markah) 0.5 0.5 0.5 0.5

/ HBHE 2103

7.1

Bilik Sakit/Ruang Sakit

7.2

7.3

7.1.1 Bersih 7.1.2 Ada katil/tempat rehat 7.1.3 Ada kipas/pengudaraan yang baik 7.1.4 Buku daftar Peti Pertolongan Cemas (2 markah) 7.2.1 Berada di tempat yang strategik 7.2.2 Lengkap 7.2.3 Ada rekod 7.2.4 Diselenggara dengan baik Bilik Pemeriksaan Kesihatan/Pergigian (2 markah) 7.3.1 Bersih 7.3.2 Ada bilik khas/bilik disediakan bila perlu 7.3.3 Pencahayaan dan pengudaraan yang baik 7.3.4 Ada kemudahan air

0.5 0.5 0.5 0

1.5

0.5 0.5 0.5 0.5

0.2 0.2 0.2 0.2

0.8

JUMLAH

0.5 0.5 0.5 0.5 100

0.5 0.5 0.5 0.5

84.7

Tandatangan Penilai Nama Jawatan

: ppbs

Notra: 1.

* Jika sekolah tidak melaksanakan mana-mana polisi di para 2 atas sebab-sebab tertentu seperti tidak layak menerima RMT, kaedah pengiraan markah adalah seperti berikut:x y x 24 x = Markah yang diberi y = Markah penuh bilangan polisi yang dilaksanakan

2.

Penganugerahan PBSS berdasarkan peratus pencapaian berikut:90% 100% 70% 89.9% 50% 69.9%

= Anugerah Emas = Anugerah Perak = Anugerah Gangsa

3.

Borang ini akan diguna pakai oleh Pejabat Pendidikan Daerah, Pejabat Kesihatan Daerah, Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan dan Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan semasa membuat penyeliaan dan penilaian untuk Anugerah PBSS.

34

650929075509

/ HBHE 2103

Gambar Selepas Gotong-Royong Ria 2013


CADANGAN KAWASAN PEMBERSIHAN PADANG (PAGAR)

PAGAR JUGA PERLU DIBERI PERHATIAN KERANA TERDAPAT POKOK TUMBANG DIKAWASAN ITU

CADANGAN KAWASAN PEMBERSIHAN PADANG ( PENJURU KANAN )

KAWASAN HUJUNG PADANG SEBELAH KANAN YANG DITUMBUHI LALANG PERLU DIBERI PERHATIAN

CADANGAN PEMBERSIHAN PADANG SEKOLAH

ADA POKOK YANG TELAH MATI DAN BERBAHAYA KEPADA MURID DI TEPI PADANG

35

650929075509

/ HBHE 2103

36