Anda di halaman 1dari 8

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran Tingkatan Bil.

Murid Masa Tarikh Tema Tajuk : Bahasa Melayu : 1 AS-SYAFIE : 30 orang : 8.15pagi 9.25 pagi : 4/ 3 / 2013 : Perpaduan : Suasana Perayaan

Fokus Utama: 1.5 : Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul Fokus Sampingan : 1.5.1 : Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul Objektif i) ii) iii) : Pada akhir proses pengajaran dan pembelajaran ini, murid berupaya: Menjawab soalan kuiz dengan betul secara lisan. Bercerita mengenai situasi dengan betul. Menyampaikan perkara yang didengar dengan betul.

SistemBahasa Kosa Kata : mengunjungi, dodol, menghidangkan, menghulurkan.

PengisianKurikulum/ ElemenMerentasKurikulum Ilmu Nilaimurni : KajianTempatan, Pendidikan Moral, Muzik : Hormat-menghormati,prihatin, disiplin.

Strategi KB TKP : Menyelesaikan masalah, menaakul, mengecam : Verbal-linguistik, interpersonal, intrapersonal kinestatik, visual, muzik : Memproses maklumat mengenai sambutan perayaan kaum majoriti di Malaysia.

BCB

Pembelajaran kontekstual : Menghubungkait dengan sambutan perayaan masing-masing.

Bahan Bantu Belajar Bil 1 2 3 4 5 Jenis Kompter riba Pembesar suara LCD Lembaran petikan Sambutan Perayaan Upin dan Ipin Soalan bergambar

LangkahPengajaran: Langkah/ Masa Lagu: -Hari Raya Aidilfitri -TahunBaruCina -HariDeepavali


Soalancadangan: i) Pernahkah anda mendengar lagu-

Isi Pelajaran

AktivitiPengajaran danPembelajaran 1) Guru meminta semua murid menumpukan perhatian. 2) Murid-murid diperdengarkan dengan 3 buah lagu perayaan. 3) Murid-murid diminta mendengar lagu dengan teliti. 4) Guru mengulang semula lagu dan murid-murid boleh bernyanyi bersama-sama. 5) Murid-murid diminta meneka jenis lagu yang diperdengarkan mengikut perayaan kaum masingmasing. 6) Guru dan murid bersoal jawab mengenai lagu. 7) Guru menyatakan tajuk pengajaran pada hari ini.

Catatan

BBB: -komputer riba -pembesar suara -lagu Teknik: -soal jawab -perbincangan TKP: -visual -verbal -muzik -interpersonal BCB: -k.mendengar -k.bertutur

Induksi Set (10 minit)

lagu ini? ii) Bilakah biasanya lagu ini didengar? iii) Berapakah perayaan kaum utama di Malaysia? iv) Bagaimanakah Susana sambutan hari perayaan? v) Bolehkah kaum yang berbeza menyambut perayaan setiap kaum lain?

Petikan dialog: Suasana Perayaan Upin dan Ipin


Suasana Perayaan Upin dan Ipin Padapagiraya yang indah, UpindanIpinmenjemputrakan -rakanmerekauntukberaya di rumahmereka. UpindanUpinberpakaianbaju Melayubewarnakuningdanbir u. OpahmenjemputrakanrakanUpindanIpinmasukkeda lamrumah.KakRos pula menghidangkankuihmuih, ketupatdan air yang sedapkepadamereka.Mereka makandengangembira. Selepasmakan, Opahmenghulurkanduitrayak epadaUpin, Ipin, Jarjit, Mei Mei, EhsandanFizi.Merekasemua bermaaf-maafan di hariraya. Selepasitu, Upin, Ipindanrakanrakanpergiberaya di rumahTokDalangdan Pak Mail. TokDalangmenyediakandodo l yang sedapuntukmereka.Pak Mail pula menghidangkanketupatdanre ndang yang sangatenak. Upin, Ipindanrakanrakanberasasangatgembira di hariraya.Merekadapatberku mpulberamai-ramai, bermaafmaafandanmengunjungisana ksaudara di hariraya.

1) Guru mengedarkan petikan kepada semua murid. 2) Murid-murid diminta membaca petikan secara mentalis. 3) Beberapa orang murid dipilih untuk membacakan petikan secara mekanis. 4) Murid-murid membacakan petikan mengikut kumpulan. 5) Guru membincangkan isi petikan bersama murid-murid. 6) Guru dan murid berbincang mengenai kosa kata yang tidak difahami. 7) Guru menjalankan sesi soal jawab secara lisan berdasarkan petikan. 8) Murid-murid dipilih berdasarkan cabutan beracun. 9) Murid yang dapat menjawab soalan dengan tepat akan mendapat ganjaran. 10)Guru merumuskan nilai murni yang terdapat dalam aktiviti ini.

BBB: -petikan Teknik: -perbincangan -sumbang saran TKP: -verbal -intrapersonal -interpersonal -kinestetik BCB: -k.mendengar -k.bertutur -k.membaca Nilai: -Keberanian -Hormatmenghormati -Prihatin

Langkah 1 (15minit)

Kosa katacadangan: -menghulurkan -dodol -mengunjungi

-menghidangkan Aktiviti: Jom Reka

1) Guru memberikan lembaranbergambarkepadase muamurid. 2) Semuamuriddikehendakimem bacasoalansecarasenyap. 3) Guru menerangkankehendaksoalan . 4) Muridmuriddimintamembinasebuah

BBB: lembaranbergamb ar KB: -menaakul Teknik: -penerangan -perbincangan TKP: -visual -interpersonal -intrapersonal -verbal BCB: -k.bertutur -k.mendengar -k.menulis Nilai: -Prihatin -Kerjasama

Langkah 2 (15minit)
Hari ini merupakan sambutan Hari Raya Aidilfitri.Penduduk Taman Kuning Sari telah mengadakan majlis rumah terbuka.Terdapat pelbagai ___________________ ___________________ ___________________ _______________

cerita yang sesuaiberdasarkangambar. 5) Muridmuridbolehmenggunakanayatt unggalatauayatmajmuk yang sesuai. 6) Muridmuriddigalakkanberbincangde nganahlikumpulan. 7) Guru membimbing penggunaan kata hubung. 8) Beberapa wakil kumpulan akan dipilih untuk membacakan cerita yang direka di hadapan kelas. 9) Guru membimbing ayat murid. 10)Guru merumuskan nilai yang Aktiviti: Siapa Peka terdapat dalam aktiviti ini. 1) Guru menjalankan aktiviti radio rosak. 2) Setiap ketua kumpulan diminta kehadapan kelas untuk mencabut kad tugasan.

BBB: -kad tugasan TKP: -interpersonal

Langkah 3 (20minit)

Ah Chong mendapat angpaupadasambutan TahunBaruCina yang lalu.

3) Selepas membaca dengan teliti, ketua perlu membisikkan


Terdapat ketupat, rending dan dodol di Hari Raya Aidilfitri.

-intrapersonal -verbal -kinestatik KB: -mengecam BCB: -k.mendengar -k.bertutur

ayat yang dipilih kepada ahli kumpulan mengikut turutan. 4) Ahli kumpulan yang terakhir diminta kehadapan kelas dan menuturkan semula apa yang

Raju suka makan muruku di Hari Raya Deepavali.

didengarnya. 5) Kumpulan yang dapat menuturkan semula ayat yang dipilih dengan tepat atau hamper tepat dikira sebagai pemenang. 6) Aktiviti diulang untuk ayat yang kedua. 7) Guru merumuskan nilai yang terdapat dalam aktiviti ini. 1) Guru bertanyakan tentang sambutan perayaan pelbagai kaum. 2) Murid-murid dikehendaki memberikan contoh aktiviti yang mengeratkan hubungan antara kaum. 3) Guru meminta murid menyatakan nilai-nilai murni yang diperoleh dalam PDP. 4) Guru dan murid bersamasama menyanyikan lagu hari raya.

Upin dan Ipin beraya di rumah Tok Dalang dan Pak Mail.

Rumusan isi pelajaran. Kognitif: -Aktiviti memupuk keharmonian Penutup (10 minit) -Cara menghormati perayaaN kaum lain Sosial: -Menyebut Selamat hari raya beramairamai -Nyanyian lagu Balik Kampung.

BBB: -komputer riba -pembesar suara -LCD

KB: -merumus Nilaimurni: -perihatin -bekerjasama -tanggungjawab -hormatmenghormati

Suasana Perayaan Upin dan Ipin Pada pagi raya yang indah, Upin dan Ipin menjemput rakan-rakan mereka untuk beraya di rumah mereka. Upin dan Upin berpakaian baju Melayu bewarna kuning dan biru. Opah menjemput rakan-rakan Upin dan Ipin masuk ke dalam rumah. Kak Ros pula menghidangkan kuih-muih, ketupat dan air yang sedap kepada mereka. Mereka makan dengan gembira. Selepas makan, Opah menghulurkan duit raya kepada Upin, Ipin, Jarjit, Mei Mei, Ehsan dan Fizi. Mereka semua bermaaf-maafan di hari raya. Selepas itu, Upin, Ipin dan rakan-rakan pergi beraya di rumah Tok Dalang dan Pak Mail. Tok Dalang menyediakan dodol yang sedap untuk mereka. Pak Mail pula menghidangkan ketupat dan rendang menghidangkan ketupat dan rendang yang sangat enak. Upin,Ipin dan rakan-rakan berasa sangat gembira di hari raya. Mereka dapat berkumpul beramai-ramai, bermaaf-maafan dan mengunjungi sanak saudara di hari raya.

Arahan : Dengan merujuk gambar di bawah murid-murid diminta untuk menceritakan apakah yang sedang berlaku dalam gambar tersebut. Murid-murid dikehendaki memulakan cerita dengan Menggunakan ayat yang telah diberikan.

Hari ini merupakan sambutan Hari Raya Aidilfitri.Penduduk Taman Kuning Sari telah mengadakan majlis rumah terbuka.Terdapat pelbagai ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________

Terdapat ketupat, rendang dan dodol di Hari Raya Aidilfitri.

Raju suka makan muruku di Hari Raya Deepavali.

Upin dan Ipin beraya di rumah Tok Dalang dan Pak Mail.

Ah Chong mendapat angpau pada sambutan Tahun Baru Cina yang lalu.