Anda di halaman 1dari 7

PERBANDINGAN ANTARA MODEL-MODEL PEMBELAJARAN Model pembelaja ran Prinsip asas Mendefinisikanurutanbelajarberdasarkanpengalam anbelajarfalsafahdari John Dewey dankitaranpengalamanbelajar yang

dicadangkanoleh David Kolb. Ada 5 langkah Orientasi, Pencetus an Idea, Penstrukt uran Semula Idea, Pengguna an Idea, Refleksi Fasa Engage Explore Explain Elaborate Evaluate Pencetus an Idea Penstrukt Orientasi Tiada fasa Tiada fasa yang yang spesifik spesifik Mencari, dan membaca bahan bacaan yang sesuai Membuat kajian yang relevan Dari contoh spesifik membuat generalisa si Dari generalisasi kepada spesifik Satu kaedah pembelajaran mendidik pelajar untuk menyelesaikan masalah dan dalam masa yang sama membolehkan mereka menguasai kemahiran asas. 5E Needham Inkuiri Induktif Inkuiri Deduktif Pembelajaran berdasarkan masalah

uran Semula Idea

Membuat cadangan yang terbaik bagi membentangkan dapatan.

Pengguna an Idea Refleksi Berpusatk an Peranan guru Penglibata n murid Set induksi Engage Pelajar diperkenalkan kepada suatu hukum atau prinsip Perkemba ngan Guru memberi beberapa masalah, tugasan, contoh yg berkait dengan Aktif Tutor/fasilitator Tutor/fasili tator Aktif Tutor/fasili tator Aktif Sebagai guru (pengajar) Pasif Aktif Tutor/fasilitator Pelajar Pelajar Pelajar Guru Pelajar

prinsip Penutup Guru dan pelajar simpulkan dengan menyatakan prinsip sekali lagi

Kekuatan

Murid lebih fokus untuk belajar sains. Murid bekerjasama dengan murid lain. Murid menghormati pandangan orang lain.

Murid melibatka n diri secara aktif. Menggala kkan murid berfikir. Guru lebih bersedia dalam menyedia kan

Merupakan cara yang mudah untuk menyampaikan isiisi pelajaran. Amatsesuaiuntukm uridmuridbertahapkogn itiftinggi.

Pelajar berdikari dan berinisiatif Menekankankonsepk erjasama.

contoh yang sesuai untuk membantu murid membuat rumusan. Melibatka n pengguna an deria pelajar khasnya penglihata n, pendenga ran, hidu dan sentuhan.

Kelemaha n

Guru perlu Kurang bermanfaat tahu dan faham pengetah uan awal murid. Pelajar perlu melakuka n adaptasi sebelum memaham i konsep yang diterangka n. Memerluk an masa yang lebih lama jika dibanding untuk murid-murid yang lemah Lebih berpusatkan guru. Kurang menggalakkan kemahiran berfikir.

Kurang bermanfaat untuk murid-murid yang lemah

kan dengan kaedah tunjuk cara. Pendekat an inkuiri mungkin menimbul kan kesulitan kepada muridmurid yang kurang pengalam an atau lemah. Dapatandapatan

yang diperolehi mungkin kurang tepat. Keadaan ini akan melemahk an semangat muridmurid. Komunika si 2 hala 2 hala 2 hala 1 hala 2 hala