Anda di halaman 1dari 5

PORTFOLIO

PERANCANGAN PORTFOLIO Sebelum membuat portfolio, beberapa perkara penting mesti diambil kira. a. Menentukan tujuan dan seterusnya jenis portfolio. b. Menentukan isi kandungan portfolio. c. Menentukan siapa yang akan memilih isi kandungan, bahan/sumber portfolio dan bagaimana? d. Menentukan bagaimana portfolio dinilai

CARA MEMBINA PORTFOLIO Setelah memahami peringkat dan strategi pembinaan portfolio, catatkan dalam ruang aktiviti cara bagaimana anda akan merancangkan setiap peringkat itu berdasarkan satu pelajaran anda. Ada 5 peringkat dalam menentukan cara membina portfolio :1. Menentukan tujuan portfolio. 2. Menentukan kandungan portfolio. 3. Menentukan pemilihan cara pengendalian portfolio. 4. Menentukan apa yang akan dinilai dan criteria penilaian. 5. Menentukan kaedah membuat anggaran perkembangan pembelajaran pelajar.

PENILAIAN PORTFOLIO ? Terdapat 3 peringkat dalam menilai portfolio 1.Penilaian Awal Mengambil misalnya kira ciri-ciri penting pertama

draf

perancangan portfolio. 2. Penilaian merentasi tugas bertulis Kriteria penilaian: mengikut kriteriadengan skala - Pemikiran dan isi Contoh: - Struktur dan organisasi Sangat Tinggi (5) - Strategi pengurusan Tinggi (4) - Variasi isi yang sesuai Sederhana (3) - Struktur ayat dan gaya bahasa Rendah (2) Sangat Rendah (1) 3. Senarai ciri-ciri paling penting Ini akan menentukan markah untuk tujuan dan kumpulan sasar yang berlainan

portfolio 4. Penentuan gred Mengambil kira markah yang diberi kepada tiap-tiap peringkat dan lainlain bukti seperti nota anekdot dan refleksi pelajar.

Senarai Semak Portfolio - Penilaian Peringkat Perancangan Ya 1. Adakah perbincangan dibuat untuk menentukan topik/tajuk dan skop? 2. Adakah objektif pembinaan Tidak

portfolio jelas dan tepat? 3. Adakah strateg mengumpul

maklumat/data dipelbagaikan? 4. Adakah jadual fleksi dimasukkan dalam kontrak pelaksanaan kerja? 5. Adakah draf langkah-langkah

pembinaan portfolio dibuat? 6. Adakah pelbagai mencukupi? pendedahan penilaian kepada portfolio

Peringkat Perkembangan/Proses 1. Adakah bimbingan perlu diberi

secara berterusan? 2. Adakah semua aktiviti-aktiviti yang merentasi semua aspek penilaian dijalankan? 3. Adakah hasil aktiviti-aktiviti

didokumentasikan? 4. Adakah maklumat atau bukti-bukti didapati dari lain-lain aktiviti

pembelajaran? 5. Adakah catatan mengenai aktivitiaktiviti disalin dalam

komputer/disimpan dalam portfolio? 6. Adakah analisis maklumat dibuat dengan bahan/bukti keperluan? 7. Adakah penilaian kendiri dibuat bagi tiap-tiap peringkat? 8. Adakah maklumat/data/bukti susunan pembelajaran menggunakan terkumpul segala mengikut

disusun secara urutan dan logik? 9. Adakah dokumentasi lengkap

dimasukkan ke dalam komputer?

Peringkat Penilaian 1. Adakah kriteria-kriteria tertentu

ditetapkan untuk penilaian portfolio? 2. Adakah proses? 3. Adakah penilaian dibuat dengan penilaian memberatkan

menggunakan Peta Pembelajaran Pelajar? 4. 5. Adakah hasil/bukti portfolio dinilai? Adakah aspek-aspek sahsiah juga dinilai? Peringkat Refleksi/Penutup 1. Adakah proses dan hasil mengikut objektif? 2. Adakah portfolio dihasilkan dalam jangka masa mengikut kontrak

pelaksanaan kerja? 3. Adakah idea baru wujud dari

penghasilan portfolio tersebut?

Anda mungkin juga menyukai