Anda di halaman 1dari 10

DRAF

9 MEI 2011

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

INSTRUMEN PENTAKSIRAN PRASEKOLAH KEBANGSAAN 2011

NAMA MURID KELAS UMUR SEKOLAH

: : : :

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

DRAF 9 MEI 2011

Objektif Pentaksiran: 1. Meninjau sejauh mana murid prasekolah dapat mencapai Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK) 2. Membantu guru merancang tindakan susulan yang dapat diambil terhadap murid sama ada berbentuk pemulihan atau pengayaan. Panduan umum: 1. Pentaksiran dijalankan melalui pemerhatian dalam proses pengajaran dan pembelajaran. 2. Pemerhatian adalah secara berterusan semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlaku. Melalui proses pengajaran dan pembelajaran, guru dapat mengenalpasti tahap penguasaan murid berdasarkan Standard Prestasi yang ditetapkan. 3. Pemerhatian yang dijalankan tidak semestinya mengikut urutan dalam instrumen senarai semak ini. 4. Kaedah dan masa pemerhatian terpulang kepada kebijaksanaan guru dan kesediaan murid. 5. Pemerhatian harus dijalankan dalam keadaan yang selesa kepada murid. 6. Guru boleh mengisi instrumen senarai semak ini dengan: a. mengenal pasti murid yang ingin diperhatikan pada waktu itu b. mengenal pasti konstruk yang ingin difokuskan pada waktu itu c. menilai hasil kerja murid semasa atau selepas pengajaran dan pembelajaran d. lain-lain 7. Guru boleh membina instrumen lain seperti yang dicadangkan dalam Modul Pentaksiran Perkembangan Murid Prasekolah untuk membantu guru mengisi instrumen senarai semak ini. 8. Adalah dicadangkan pemerhatian boleh dijalankan dua kali setahun, iaitu: a. Kali pertama : Mac ke Jun b. Kali kedua : Ogos ke Oktober c. Kali ketiga : Sekiranya perlu sahaja
2

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

DRAF 9 MEI 2011

Definisi secara operasi: 1. Memberikan rangsangan bermaksud memberi dorongan atau motivasi secara lisan, contohnya: Menunjukkan perangsang atau stimulus melalui gambar, objek benar atau gerakan badan, Memujuk murid dengan galakan seperti cuba lagi, kerja yang baik, terus berusaha dan sebagainya. 2. Memberi bimbingan bermaksud memberikan petunjuk atau memberi huraian dalam melakukan sesuatu perkara, contohnya: Membimbing murid untuk menjalankan sesuatu tugasan seperti memegang tangan murid untuk melakukan sesuatu Menunjukkan cara melakukan sesuatu langkah demi langkah Menyatakan atau menunjukkan contoh perbuatan Memberikan nasihat, panduan, peringatan, teguran

STANDARD PRESTASI PRASEKOLAH Standard Prestasi Prasekolah merupakan satu set kriteria umum yang menunjukkan tahap-tahap prestasi yang perlu murid pamerkan sebagai tanda bahawa sesuatu perkara itu telah dikuasai murid. Ianya digunakan untuk mengenal pasti tahap penguasaan pengetahuan, kemahiran atau pengamalan nilai seseorang murid. Terdapat tiga skala perkembangan murid bagi Standard Prestasi yang digunakan dalam rangka pentaksiran. Ianya dinyatakan dalam bentuk kriteria yang menjelaskan tentang kualiti sesuatu kerja atau perkara yang telah dikuasai (indicator of sucess). Keterangan skala adalah seperti jadual berikut:

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

DRAF 9 MEI 2011

Jadual 1: Standard Prestasi di Prasekolah


Tahap Penguasaan Telah Menguasai Sedang Maju Belum Menguasai Simbol Kriteria Tahu dan boleh buat dengan sendiri dengan baik secara bertatasusila Tahu dan boleh buat dengan bimbingan. Tahu beberapa perkara asas (yang minimum) berkaitan dengan konstruk tetapi tidak boleh buat (sentiasa memerlukan bimbingan)

TM SM BM

Singkatan Sumber / Evidens LI P HK TL LL Lisan Projek Hasil kerja Tingkah laku Lain-lain

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

DRAF 9 MEI 2011

PEMERHATIAN

SPTS

SUMBER / EVIDENS

CATATAN

TARIKH

Kod

KONSTRUK

STANDARD PRESTASI (SPTS)

TM

SM

BM

LI

HK

TL

LL

BM1

Kemahiran mendengar (BM 1.1, BM 1.2)

TM: SM: BM:

Boleh memberi respon semasa perbualan secara bertatasusila Boleh memberi respon semasa perbualan dengan bimbingan Boleh mendengar tetapi tiada respon walaupun dengan bimbingan

1 2 3

BM2

Kemahiran bertutur (BM 2.1, BM 2.2, BM 2.3, BM 2.4)

TM: SM: BM:

Boleh bertutur mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan sopan Boleh bertutur mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai dengan bimbingan Belum boleh bertutur menggunakan perkataan yang sesuai walaupun dengan bimbingan Boleh mengecam dan menyebut semua huruf Boleh mengecam dan menyebut semua huruf dengan bimbingan Belum boleh mengecam dan menyebut huruf

BM3

Kemahiran mengecam dan menyebut semua huruf (BM3.1, BM 3.3)

TM: SM: BM:

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

DRAF 9 MEI 2011

PEMERHATIAN

SPTS

SUMBER / EVIDENS

CATATAN

TARIKH

Kod

KONSTRUK

STANDARD PRESTASI (SPTS)

TM

SM

BM

LI

HK

TL

LL

BM4

Kemahiran membaca perkataan mudah (BM 3.1, BM 3.3)

TM: SM: BM:

Boleh membaca perkataan mudah dengan betul Boleh membaca perkataan mudah dengan bimbingan Tahu membunyikan suku kata sahaja

3 BM5 Kemahiran membaca dan memahami ayat mudah (BM 3.4, BM 3.5, BM 3.6, BM 3.7, 3.9) TM: SM: BM: Boleh membaca dan memahami ayat mudah Boleh membaca ayat mudah dengan bimbingan Dapat mengeja perkataan mudah sahaja

3 BM6 Kemahiran mencerita semula (BM 2.4) TM: SM: BM: Boleh menceritakan semula secara bertatasusila Boleh menceritakan semula dengan bimbingan Tidak dapat menceritakan semula walaupun dengan bimbingan

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

DRAF 9 MEI 2011

PEMERHATIAN

SPTS

SUMBER / EVIDENS

CATATAN

TARIKH

Kod

KONSTRUK

STANDARD PRESTASI (SPTS)

TM

SM

BM

LI

HK

TL

LL

BM7

Kemahiran menulis (BM 4.1, BM 4.2)

TM: SM: BM:

Dapat menulis dengan betul dan kemas Dapat menulis dengan bimbingan Boleh memegang pensil tetapi belum dapat membentuk huruf

1 2 3

BI1

Listening and speaking skills responding to instructions (BI 1.1, BI 1.2, BI 1.4,)

TM: SM:

Able to respond to simple instructions Able to respond to simple instructions with guidance BM: Able to identify sounds but cannot respond to simple instructions

1 2 3

BI2

Listening and speaking skills simple conversation (BI 1.9, BI 1.10)

TM: SM: BM:

Able to carry out simple conversation with prompting Able to carry out simple conversation with guidance Able to understand instructions but cannot carry out simple conversation

1 2 3 1 2 3

BI3

Listening and speaking skillstalking about experiences (BI1.2, BI1.3 )

TM:

Able to talk about familiar experiences with prompting SM: Able to talk about familiar experiences with guidance BM: Able to name objects around them but cannot talk about experiences

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

DRAF 9 MEI 2011

PEMERHATIAN

SPTS

SUMBER / EVIDENS

CATATAN

TARIKH

Kod

KONSTRUK

STANDARD PRESTASI (SPTS)

TM

SM

BM

LI

HK

TL

LL

BI4

Speaking skills language arts (BI 1.5, BI 1.6, BI 1.7, BI 1.8)

TM: SM: BM:

Able to recite rhymes with prompting Able to recite rhymes with guidance Able to imitate only sounds and words in rhymes

3 BI5 Read simple words (BI 3.1, BI 3.2) TM: SM: BM: Able to read simple words with understanding Able to read simple words with guidance Able to recognize letters of the alphabet but cannot read words

3 BI6 Read simple sentences (BI 3.3, BI 3.4) TM: Able to read simple sentences with understanding SM: Able to read simple sentences with guidance BM: Able to read words but cannot read phrases and sentences

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

DRAF 9 MEI 2011

PEMERHATIAN

SPTS

SUMBER / EVIDENS

CATATAN

TARIKH

Kod

KONSTRUK

STANDARD PRESTASI (SPTS)

TM

SM

BM

LI

HK

TL

LL

BI7

Develop interest in reading (BI 2.1, BI 2.2, BI 3.5)

TM: SM: BM:

Able to indicate interest in reading Able to indicate interest in reading with guidance Able to read sentences when instructed but does not indicate interest in reading

1 2 3

BI8

Writing skills (BI 4.1, Bi 4.2)

TM: SM: BM:

Able to write words in neat and legible print Able to write words with guidance Able to copy letters only

3 BC1 (BC 1.1.7, BC 1.1.8, BC 1.1.9, BC 1.1.10) TM , SM , BM

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

DRAF 9 MEI 2011

PEMERHATIAN

SPTS

SUMBER / EVIDENS

CATATAN

TARIKH

Kod

KONSTRUK

STANDARD PRESTASI (SPTS)

TM

SM

BM

LI

HK

TL

LL

BC2

( BC 2.1, BC 2.2, BC 2.3, BC 2.4

TM SM BM

3 BC3 - ( BC 3.2, BC 3.3, BC 3.4 TM SM BM 1 2 3 BC4 - ( BC 3.5, BC 3.6, BC 3.7 TM SM BM 1 2 3 BC5 ( BC 4.1, BC 4.2 TM SM BM 1 2 3

10