Anda di halaman 1dari 5

PENGURUSAN BILIK / KELAS kelas itu hanya 3 atau 4 orang sahaja.

PENDIDIKAN PEMULIHAN KHAS Walau bagaimanapun jumlah murid dalam


satu sesi pemulihan hendaklah tidak
melebihi 15 orang.
PENGENALAN
2. Sekolah-sekolah yang mempunyai satu
Dalam pendidikan pemulihan khas, bilik / kelas bagi satu darjah, murid-murid untuk
kelas merupakan satu daripada keperluan kelas pemulihan bolehlah diambil dari
asas yang utama yang perlu disediakan darjah-darjah lain tetapi jumlahnya
kerana mengikut konsep pemulihan khas. hendaklah tidak melebihi 15 orang.
Murid-murid yang ketinggalan / lemah
dalam pelajaran di kelas biasanya akan 3. Sekiranya murid-murid yang diambil
dibawa keluar dari kelas dan dimasukkan ke untuk mengikuti kelas pemulihan datangnya
bilik yang disediakan khas untuk pengajaran dari satu kelas sahaja, maka bilangannya
dan pembelajaran pendidikan pemulihan. hendaklah tidak melebihi 6 orang. Pemilihan
Dengan yang demikian dalam menentukan mana-mana satu alternatif hendaklah
bilik / kelas yang sesuai dan paling ideal, tertakluk kepada perundingan di antara
beberapa ciri / keperluan berikut perlu Guru Kelas Khas Pemulihan dengan guru
diambil kira. besar dan guru-guru asas.

TUJUAN BILIK / KELAS

1. Masa, tenaga dan alat-alat pengajaran a ) Lokasi bilik / kelas untuk dijadikan Kelas
dapat digunakan dengan sebaik-baiknya Khas Pemulihan adalah sangat bergantung
untuk mencapai objektif pengajaran. kepada keadaan kemudahan yang sedia
ada serta kemampuan di sesebuah
2. Dapat menggunakan kemudahan yang sekolah. Tetapi dengan menyedari ciri-ciri
terdapat dalam kelas dengan berkesan. kanak-kanak pemulihan, kelas-kelas lain
kantin, atau padang-padang permainan
3. Dapat mengadakan suasana boleh digunakan supaya aktiviti yang
pembelajaran yang menggalakkan. berlaku di tempat – tempat tersebut tidak
akan mengganggu sesi pengajaran
pemulihan.

CARA UNTUK MENGADAKAN KELAS b) Kesesuaian seperti juga kelas-kelas


PEMULIHAN biasa yang lain perlu diambil kira dari segi
keselesaan ruang dengan bilangan murid,
Disyorkan 3 alternatif seperti berikut : cahaya serta edaran udara yang
mencukupi, kerusi dan meja serta saiz dan
1. Sekolah-sekolah yang mempunyai 2 susunan fizikalnya yang selaras dengan
kelas atau lebih bagi sesuatu darjah , murid- ukuran dan bilangan murid-murid yang
murid untuk kelas pemulihan bolehlah terlibat.
diambil dari kelas-kelas tersebut sekiranya
bilangan murid pemulihan dalam sesuatu c) Penyusunan perabot, papan tulis, papan
pameran dan tempat – tempat 4.3 Mengemaskinikan rekod – rekod.
penyimpanan perlu diubah suai sebagai 4.4 Bimbingan dan Kaunseling kepada
dorongan kearah pengajaran yang murid.
menyeronokkan dan yang berkesan, sesuai 4.5 Runding cara dengan guru kelas / mata
dengan matlamat menuju ke pelajaran tentang perkembangan murid
pengkhususan 2M di sekolah rendah ( rujuk kelas biasa.
lampiran A ) Prinsip – prinsip yang terjalin 4.6 Runding cara dengan Guru Besar untuk
dan dipraktikkan dalam penyusunan kelas meningkatkan mutu pencapaian murid.
seperti ini ialah suasana fizikalnya, sosial, 4.7 Mengemaskinikan sudut – sudut
emosi dan rasa hati yang selesa dan pameran pembelajaran.
gembira untuk murid-murid : bidang dinamik 4.8 Sentiasa memikirkan bagaimana untuk
mempertingkatkan mutu pengajaran dan
kumpulan yang menyokong pembelajaran pembelajaran di kelas pemulihan.
atau tugasan yang diberikan : dan
penyusunan perabot yang membantu rutin PENGELOLAAN SISTEM FAIL
pengurusan. KELAS PEMULIHAN KHAS

01 . FAIL INDUK
PENTADBIRAN KELAS
Kandungan
Bagi mentadbirkan sesebuah kelas a. Surat – surat Perhubungan Luar /
Pendidikan Pemulihan Khas, Guru Dalaman
Pemulihan Khas hendaklah menyediakan b. Carta Organisasi Kurikulum & Panitia
beberapa keperluan lain yang semestinya c. Jawatankuasa Panitia
ada dalam kelas pemulihan. d. Pekeliling – pekeliling Ikhtisas
( contoh : PP Ikh . Bil 4 /96 )
Di antaranya ialah :

Jadual waktu kelas / persendirian 02 . FAIL SUKATAN PELAJARAN

Carta alir Program Pendidikan Pemulihan Kandungan


Khas. a. Sukatan Pelajaran Kelas Pemulihan Khas
b. Huraian Sukatan Pelajaran Pemulihan
3 Selain daripada itu di dalam kelas Khas
pemulihan ini juga perlu disediakan ruang – c. Rancangan Pelajaran Tahunan
ruang pembelajaran mengikut kesesuaian d. Senarai Bahan Bantu Mengajar &
dan keluasan bilik . Di antara ruang Kedudukannya
pembelajaran yang dicadangkan ialah
ruang disiplin.
03 . FAIL MESYUARAT
4.1 Membuat runding cara dengan ibu bapa
/ penjaga murid. Kandungan
4.2 Membuat penyediaan bahan - bahan
pengajaran. a. Surat – surat panggilan mesyuarat
peringkat sekolah
b. Buku Minit mesyuarat panitia
( sekurang – kurangnya 3 X setahun ) 10 . FAIL MAKLUMAT GURU PEMULIHAN

Kandungan
04. FAIL PROGRAM KECEMERLANGAN a. Jadual guru Pemulihan
b. Maklumat guru Pemulihan
Kandungan
a. Program Developmental dan Rutin
b. Laporan - laporan program PANDUAN MENULIS NOMBOR RUJUKAN
FAIL

05 . FAIL ANALISIS IPP2M KBA4029 / 06 / 06 / 011 / 01 / ( 01 )

Kandungan FAIL – FAIL LAIN


a. Analisis IPP2M
( Fail peribadi murid )
06 . FAIL PENYELIAAN / PENCERAPAN
- Borang Pencalonan murid
Kandungan - Borang pengumpulan maklumat
a. Guru Besar - Kaji selidik / borang latar belakang
b. Guru Penolong kanan - Rekod kesihatan

07 . FAIL PEMERIKSAAN HASIL KERJA ( Fail Bahasa Melayu – Individu )


MURID
- IIP2M / Saringan
Kandungan - Ujian Diognastik
a. Jadual Pemeriksaan - Rekod Pengamatan
b. Instrumen Pemeriksaan - Rekod Pencapaian murid
- Borang skor individu

08. FAIL AKTIVITI KOKURIKULUM ( Fail kerja susulan – individu )


AKADEMIK
- direkodkan bagi murid-murid yang telah
Kandungan menguasai
a. Surat Mesyuarat ( sudah mengikuti P&P dalam kelas
b. Senarai Aktiviti Tahunan yang dirancang normal )
c. Laporan Aktiviti yang telah dijalankan
- Lawatan
09 . FAIL BANK SOALAN
- Inventori
Kandungan
a. Semua set ujian yang digunakan.
- BBM / ABM memudahkan rujukan pihak pentadbir
sekolah dan pegawai-pegawai dari
Pejabat
GARIS PANDUAN PELAKSANAAN Pelajaran Daerah dan Jabatan Pelajaran
PROGRAM PEMULIHAN KHAS Negeri Perak pada bila-bila masa.
NEGERI PERAK
3.3 Fail Maklumat Kelas Pemulihan Khas
3.1 Fail Pemulihan Khas Sekolah
Guru Pemulihan Khas bertanggungjawab
Guru pemulihan khas perlu memohon menyediakan Fail Maklumat Kelas
kepada pihak sekolah supaya Pemulihan
mewujudkan satu Khas dan memuatkan dokumen-
fail bagi kelas pemulihan khas dengan dokumen berikut :
nombor rujukan untuk menyimpan • Pekeliling-pekeliling berkaitan
segala surat Pemulihan Khas,
menyurat berkaitan urusan kelas • Borang Biodata Guru,
pemulihan khas di sekolah.
• Senarai nama murid,
Satu salinan fail tersebut hendaklah
• Statistik murid pemulihan khas,
disimpan di kelas pemulihan khas untuk
memudahkan rujukan. • Jadual Waktu Induk Kelas dan Jadual
Waktu Peribadi Guru,
3.2 Fail Jawatankuasa Pemulihan Khas • Senarai nama murid-murid pemulihan
khas yang telah dipulihkan,
Guru Pemulihan Khas bertanggungjawab • Lain-lain dokumen semasa yang
menyediakan Fail Jawatankuasa berkaitan.
Pemulihan Fail Maklumat Kelas Pemulihan Khas ini
Khas dan memuatkan dokumen- hendaklah dikemaskini dari masa ke
dokumen berikut : semasa.
• Minit mesyuarat, Fail ini hendaklah disimpan di bilik Guru
• Takwim Tahunan Kelas Pemulihan Khas, Besar dan di kelas pemulihan khas
• Kertas Kerja Aktiviti / Projek Kelas untuk
Pemulihan Khas, memudahkan rujukan pihak pentadbir
sekolah dan pegawai-pegawai dari
• Surat menyurat setiap Aktiviti / Projek
Pejabat
Kelas Pemulihan Khas,
Pelajaran Daerah dan Jabatan Pelajaran
• Laporan Aktiviti / Projek Kelas
Negeri Perak pada bila-bila masa.
Pemulihan Khas,
• Jadual Pencerapan,
Fail Jawatankuasa Pemulihan Khas ini
hendaklah dikemaskini dari masa ke
semasa.
Fail ini hendaklah disimpan di bilik Guru
Besar dan di kelas pemulihan khas 3.4 Fail Mata Pelajaran Pemulihan
untuk
Guru Pemulihan Khas bertanggungjawab
menyedia dan mengemaskini Fail Mata
Pelajaran. Fail ini mengandungi
dokumen-dokumen berikut :
• Sukatan Pelajaran dan Huraian
Sukatan Pelajaran,
• Maklumat semasa mengenai mata
pelajaran,
• Senarai Bahan Bantu Mengajar (BBM)
yang digunapakai,
• Jadual penilaian kelas pemulihan khas
dan PKBS,
• Bank soalan penilaian,
• Keputusan pencapaian setiap murid
dalam setiap penilaian,
• Lain-lain dokumen semasa yang
berkaitan.

3.5 Fail Data Program Pendidikan Khas


(3M)

Fail ini diwujudkan untuk menyimpan


salinan Laporan Data Program
Pemulihan Khas
yang wajib dihantar ke Pejabat Pelajaran
Daerah mengikut tarikh-tarikh yang
telah
ditetapkan iaitu pada 31 Januari, 30
April, 31 Julai dan 30 September.

3.6 Fail Peribadi Murid Pemulihan Khas

Guru Pemulihan Khas bertanggungjawab


menyedia dan mengemaskinikan Fail
Peribadi
Murid bagi setiap anak muridnya. Fail ini
memuatkan dokumen-dokumen berikut :
• Borang Pencalonan Murid ke kelas
pemulihan khas,
• Borang Keputusan Pengambilan murid
ini,
• Borang Biodata murid,
• Rekod Penilaian murid,
• Borang Pengembalian Murid ke kelas
aliran perdana ( bagi murid yang telah
dipulihkan ),
• Lain-lain dokumen yang berkaitan
dengan murid.