Anda di halaman 1dari 3

Keluarga ialah satu kumpulan manusia yang dihubungkan melalui pertalian darah, perkahwinan atau pengambilan anak angkat.

Kasih sayang keluarga adalah harta yang tidak ternilai dan tidak dapat diganti dengan wang ringgit. Oleh itu, setiap anggota keluarga perlu mengekalkan tradisi kekeluargaan mereka bagi mengekalkan hubungan silaturahim antara anggota keluarga

Setiap ahli keluarga haruslah mengamalkan nilai mengekalkan tradisi kekeluargaan. Definisi bagi nilai tersebut adalah menerima, menghormati dan mengamalkan sesuatu kebiasaan, adapt dan kepercayaan yang diwarisi secara turun temurun dalam keluarga.

Mengekalkan tradisi kekeluargaan dapat memupuk nilai-nilai murni seperti keibubapaan yang bertanggungjawab, kehormatan dan kesetiaan anak kepada ibu bapa dan orang tua, perhubungan yang mesra antara generasi, ibu bapa yang menunjukkan contoh tauladan yang baik dalam mendidik anak supaya berakhlak mulia sepanjang hayat, rumah tangga yang menjadi tempat perlindungan yang paling selamat, tenteram dan membahagiakan penghuninya.

Selain itu, setiap anggota keluarga harus mempunyai nilai hormat dan taat kepada anggota keluarga. Definisi bagi nilai tersebut ialah memuliakan setiap anggota keluarga dengan berinteraksi dan memberi layanan secara bersopan untuk mewujudkan keluarga yang harmoni. Salasilah keluarga memberi gambaran yang jelas mengenai tali perhubungan atau persaudaraan keluarga. Justeru, keluarga yang bahagia dapat diwujudkan sekiranya keluarga tersebut mengamalkan tradisi kekeluargaan.

Ibu bapa harus merancang aktiviti bersama-sama keluarga mengenai tradisi keluarga yang akan diadakan. Ahli keluarga akan merasakan bahawa mereka juga merupakan sebahagian daripada proses perancangan amalan tradisi tersebut. Anak-anak adalah pewaris generasi masa kini, maka setiap aktiviti yang kita lakukan bersama dalam tradisi keluarga akan menjadi ikutan mereka apabila dewasa kelak.

( 242 patah perkataan )

Gejala sosial dalam kalangan remaja : Pada zaman moden ini, gejala sosial merupakan sesuatu gejala yang amatdiminati dalam kalangan remaja. Remaja yang terlibat dalam gejala sosialsering menimbulkan masalah kepada masyarakat. Antara gejala sosial ialahseperti merosakkan harta awam, menconteng dan sebagainya.

Perbuatantersebut amat merugikan sesiapa sahaja terutamanya kerajaan.Untuk mengelakkan berlakunya gejala sosial, terdapat pelbagai tindakanuntuk mengatasinya. Antaranya ialah nilai kasih sayang haruslah diamalkansejak kecil lagi. Bak kata pepatah, melentur telur biarlah dari rebungnya.Mereka akan mempunyai kepekaan dan perasaan cinta yang mendalam sertaberkekalan yang lahir daripada hati yang ikhlas, lama-kelamaan mereka akanmenghindari daripada gejala sosial. Lantaran itu, mereka juga akan sentiasamengingati dan mengamalkan nilai tersebut kerana mereka mengamalkannyasejak kecil lagi.Selain itu, para remaja yang terlibat dalam gejala sosial juga patutmengamalkan nilai harga diri . Hal ini demikian kerana kegiatan gejala sosialini akan menjatuhkan nama dan maruah diri serta keluarga. Mereka seharusnyapatut mempunyai keupayaan dan keyakinan diri agar mampu memulia danmenjaga maruah diri dalam kehidupan. Kebanyakan remaja yang terlibat dalamkegiatan gejala sosial ini adalah kerana untuk melepaskan perasaan tidak pusahati. Hal ini banyak berlaku kerana mereka berpendapat mereka tidak perlumenanggung perbuatan meraka yang tidak bertanggungjawab.Sehubungan itu, mereka juga harus mengamalkan nilai bertanggungjawab . Para pelajar perlu mempunyai kesanggupan diri untuk memikul dan melaksanakan tugas tugas serta kewajipan dengan sempurna.Dengan mengamalkan nilai bertanggungjawab, mereka akan sedar akanperbuatan tersebut sama ada betul dilakukan atau tidak. Secara tidak langsung,mereka akan menjauhi kegiatan gejala sosial dan tahu akan akibatnya.Kesimpulannya, saya sedar bahawa kegiatan gejala sosial mempunyaibanyak keburukan dan saya berazam tidak akan sesekali terlibat dalam kegiatangejala sosial. Lantaran itu, semua pihak yang berkenaan haruslah bergandingbahu mengatasi masalah tersebut. Bak kata pepatah, pemudi tiang negara,pemuda harapan bangsa. Remaja kini harus insaf supaya dapat menjadiseseorang yang berbakat dan berguna terhadap negara pada masa yang akandatang

Saya Mooi Weng Hou, pelajaR Tingkatan 5 VictoriaInstitution tahun 2009, ingin merakamkan ribuan terima kasihkepada guru mata pelajran Pendidikan Moral Tingkatan 4 dan 5saya kerana mereka telah banyak memberi nasihat, dorongan dantunjuk ajar serta bimbingan kepada saya. Saya juga inginmengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasihkeapda ibu bapa saya yang banyak membantu dan menyokongsaya dari segi moral. Selain itu, saya juga ingin mengucapkanterima kasih kepada semua pihak yang turut terlibat dalam projek moral ini. Akhir sekali, saa ingin merakamkan

penghargaan saya kepada semua rakan saya yang telahmendorong saya hingga ke akhir projek moral kerja amal tahun2008 dan 2009. Sekian, terima kasih

GEJALA BUANG BAYI Isu pembuangan bayi kerap menjadi bahan perbincangan masyarakat dan pemimpinnegara.Isu pembuangan bayi ini menjadi bahan perbincangan kerana banyak masalahtimbul.Pada pendapat saya,pihak kerajaan perlu mengambil tindakan yang sewajarnyadalam menangani masalah pembuangan bayi.Terdapat banyak faktor gejala pembuangan bayi.Faktor utamanya,ialah remaja padamasa sekarang yang mengamalkan pergaulan bebas dengan lelaki juga menjadi salah satumasalah pembuangan bayi.Selain itu,kurang prihatian ibu bapa terhadap anaknya jugamenimbulkan masalah ini menjadijadi.Seterusnya,kurang didikan agama jugamenimbulkan remaja untuk menlibatkan diri dalam kegiatan yang tidak moral.Tatkala ingin menyembunyikan perbuatan dusta itu mereka sanggup membuang bayidengan harapan diberi peluang menjalani kehidupan baru.Di samping itu,sikapmasyarakat yang tidak prihatin,hanya perpeluk tubuh,dan mengabaikan isu itu turutmenjadi punca gejala ini menjadijadi.Mereka bersikap demikian kerana menggap isi iniadalah sesuatu yang memalukan.Terdapat juga ahli masyarakat yang menuding jariterhadap golongan remaja.Pada pandangan mereka inilah pencetus berlakunya pembuangan bayi kerana pergaulan bebas.Sebagai masyarakat,kita sepatutnya memberiteguran membina kepada remaja tersebut.Selain itu kesilapan yang paling nyata ialahsikap wanita dan lelaki yang melakukan perzinaan sesuka hati.Mereka tregolong dalamkalangan yang kurang pendidikan agamanya.selepas itu,masing-masing hilang rasatanggungjawab ke atas apa yang mereka lakukan hingga sanggup mengorbankan anak.Kesimpulannya, pihak kerajaan hendaklah penguatkusakan undang-undang danmengambil tindakan keras terhadap sesiapa yang pembuang bayi.Seterusnya, pihak sekolah haruslah memberi nasihat atau ceramah untuk remaja pentingnya mengelakkan pelakuan yang tidak moral berlaku.Selain itu, ibu bapa hendaklah menberi tumpuanterhadap anaknya supaya dapat mengelakkan anaknya melibatkan dirinya dalam kegiatannegatif.Masyarakat juga perlu berganding bahu dengan kerajaan untuk menyelasaikanmasalah ini