Anda di halaman 1dari 7

PELAN STRATEGIK

BIDANG/FUNGS ISU-ISU I STRATEGIK PERANCANGAN STRATEGIK LINUS 2011 MATLAMAT STRATEGIK OBJEKTIF KPI SASARAN TOV 2009 2010 2011 Meningkatkan kecemerlangan LINUS 95 % Menguasai LINUS
90% 95% pelaksanaan LINUS di

STRATEGI (INITIATIVES)

JADUAL 1

FUNGSI :1. PENCAPAIAN PRESTASI LINUS 1. PENCAPAIAN PRESTASI 1.1 Pencapaian Pencapaian LINUS LINUS belum penguasaan melepasi LINUS terbaik target selaras dengan peringkat target kebangsaan kebangsaan

ST1 Memantapkan sekolah

ST2 Mesyuarat AJK LINUS peringkat sekolah ST3 Mesyuarat Penyelarasan Saringan ST4 Pelaksanaan Saringan LINUS mengikut jadual ST5 Ujian Diagnostik Tahun 1 LINUS

2 Lebih 10% murid sekolah rendah tidak menguasai 3M

Mengurangkan bilangan pelajar tidak menguasai 3M

Meningkatkan bilangan murid yang menguasai 3M

Bilangan Saringan

PELAN TINDAKAN
1 STRATEGI ST1 Memantapkan pelaksanaan LINUS di sekolah JADUAL 2
1

OBJEKTIF Bil 1

Meningkatkan penguasaan LINUS Tanggungjawab Tempoh/ hari GPK 1 Guru LINUS 3 kali setahun Kos/Sumber Tiada Output KPI Pelan Kontigensi

Program/Projek Portal NKRA

95% menguasai Menghasilkan data LINUS Saringan LINUS

STRATEGI OBJEKTIF

ST2 Mesyuarat AJK LINUS peringkat sekolah Meningkatkan pengurusan LINUS di sekolah Tanggungjawab Tempoh/ hari Guru Besar GPK 1 Guru LINUS 3 kali Kos/Sumber Output Memantapkan pengurusan LINUS KPI 3 minit mesyuarat

JADUAL 2

Bil 1

Program/Projek Meningkatkan pengurusan LINUS di sekolah

Pelan Kontigensi Berjumpa ibu bapa/penjaga

PELAN TINDAKAN

3 STRATEGI

ST3 Mesyuarat Penyelarasan Saringan

JADUAL 2

OBJEKTIF Bil 1

Meningkatkan pengurusan saringan LINUS di sekolah Tanggungjawab Tempoh/ hari Guru Besar GPK 1 Guru LINUS 3 kali setahun Kos/Sumber Tiada Output Memantapkan pengurusan Saringan LINUS KPI
3 minit mesyuarat

Program/Projek Mesyuarat Penyelarasan Saringan LINUS sekolah

Pelan Kontigensi

STRATEGI OBJEKTIF

ST4 Pelaksanaan Saringan LINUS mengikut jadual Memastikan pelaksanaan LINUS mengikut jadual dan garis panduan dalam manual saringan Tanggungjawab Tempoh/ hari Guru Besar GPK 1 Guru LINUS 3 kali Kos/Sumber Output Pelaksanaan Saringan Mengikut Jadual KPI 100% murid menduduki Saringan

JADUAL 2

Bil 1

Program/Projek Pelaksanaan Saringan

Pelan Kontigensi Berjumpa ibu bapa/penjaga

PELAN TINDAKAN
3

5 STRATEGI OBJEKTIF Bil 1

ST5 Ujian Diagnostik Tahun 1 LINUS Menguji tahap penguasaan murid dalam LINUS Tanggungjawab Tempoh/ hari GPK 1 Guru LINUS 1 kali setahun (Minggu Ketiga Januari) Kos/Sumber Tiada Output Murid diasingkan mengikut pencapaian lebih awal KPI Kelas diasingkan mengikut tahap

JADUAL 2

Program/Projek Ujian Diagnostik

Pelan Kontigensi

PELAN STRATEGIK

PERANCANGAN STRATEGIK LINUS 2011 FUNGSI :2. PEMANTAUAN & PENILAIAN SASARAN TOV 2009 2010 2011
3 4

JADUAL 2

BIDANG/FUNGSI
2. PEMANTAUAN DAN PENILAIAN

ISU-ISU STRATEGIK
2.1 Pemantauan P & P daripada pihak pentadbir sekolah

MATLAMAT STRATEGIK
Meningkatkan pemantauan P & P oleh pentadbir

OBJEKTIF

KPI

STRATEGI (INITIATIVES)
ST6. Menyelia rekod Persediaan Mengajar Guru dan P&P guru LINUS

Meningkatkan Bilangan Pemantauan P & P pemantauan oleh pentadbir dairpada pihak pentadbir sekolah

PELAN TINDAKAN
6 STRATEGI OBJEKTIF Bil 1
ST6. Menyelia rekod Persediaan Mengajar Guru dan P&P oleh pentadbir sekolah Memantau, membimbing dan memastikan perlaksanaan P&P LINUS seperti ditetapkan oleh KPM

JADUAL 2

Program/Projek
Pemantauan P&P oleh pentadbir sekolah

Tanggungjawab Tempoh/ hari Guru Besar GPK 1 Sepanjang Tahun

Kos/Sumber

Output
Meningkatkan Pemantauan P & P dari pihak pentadbir sekolah

KPI 4 kali pemantauan

Pelan Kontigensi

PELAN STRATEGIK

PERANCANGAN STRATEGIK LINUS 2011 FUNGSI : 3. PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA ISU-ISU STRATEGIK
3.1 Kursus Dalaman LINUS

JADUAL 3

BIDANG/FUNGSI
3. Membangun Sumber Manusia.

MATLAMAT STRATEGIK
Menyebarluaskan pengetahuan tentang program LINUS

OBJEKTIF

KPI

SASARAN TOV 2009 2010


1

2011
1

STRATEGI (INITIATIVES)
ST7 Kursus Dalaman LINUS

Meningkat Bilangan Kursus pemahaman guruguru tentang program LINUS

PELAN TINDAKAN
7 STRATEGI OBJEKTIF Bil 1
ST7 Kursus Dalaman LINUS

JADUAL 2

Meningkat pemahaman guru-guru tentang LINUS

Program/Projek
Kursus Dalaman LINUS

Tanggungjawab Tempoh/ hari GPK 1 Guru LINUS 1 hari

Kos/Sumber

Output
Pemahaman guruguru tentang LINUS meningkat

KPI 1 Kursus Dalaman LINUS dapat diadakan

Pelan Kontigensi

PELAN STRATEGIK
6

PERANCANGAN STRATEGIK LINUS 2011 FUNGSI :4. PEMBANGUNAN & PENYELIDIKAN / PROJEK KHAS ISU-ISU STRATEGIK
4.1.Ruang untuk mempamerkan karya guru dan murid

JADUAL 6

BIDANG/FUNGSI
4. PROJEK KHAS

MATLAMAT STRATEGIK
Menghargai karya

OBJEKTIF
Menyediakan ruang pameran untuk karya guru dan murid

KPI
Bilangan Sudut Pameran

SASARAN TOV 2009 2010 2011


1

STRATEGI (INITIATIVES)
ST8. Mewujudkan sudut Sudut Linus di dalam dan luar bilik darjah

PELAN TINDAKAN
8 STRATEGI OBJEKTIF Bil 1
ST8. Mewujudkan sudut Sudut Linus di dalam dan luar bilik darjah Menyediakan ruang pameran untuk karya guru dan murid

JADUAL 2

Program/Projek
Sudut Pameran Linus

Tanggungjawab Tempoh/ hari Guru LINUS Sepanjang Tahun

Kos/Sumber

Output
Menyebarluaskan maklumat mengenai LINUS

KPI I Sudut Linus diwujudkan

Pelan Kontigensi