Anda di halaman 1dari 6

Pro Forma Kursus Program Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian (Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah)

Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Penyelidikan Tndakan I Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah (Kaedah dan Pelaksanaan) RBT3113 3(3+0) 45 jam Bahasa Melayu Tiada Pertama / Kedua 1. Menjelaskan kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan aplikasinya. 2. Menerangkan asas penyelidikan termasuk jenis penyelidikan dalam pendidikan, reka bentuk kajian, prosedur dan etik.

3. Menganalisis dan membincang isu-isu terkini dalam pendidikan yang boleh dikaji melalui penyelidikan tindakan. 4. Membincang tentang penyelidikan tindakan dan prosesnya.

5. Memperoleh kemahiran merancang dan melaksana satu penyelidikan


tindakan di sekolah. 6. Memperoleh kemahiran menulis cadangan, laporan dan artikel penyelidikan tindakan.

Sinopsis

Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. Ia juga meneroka cara-cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan, menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan, dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basic of educational research. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research, implementing the research, analysing and interpreting the research data, and documenting the action research findings in a report or article.

B 64

Tajuk 1

Kandungan Pengenalan kepada Kaedah Penyelidikan dalam Pendidikan Tujuan penyelidikan dalam pendidikan Ciri-ciri penyelidikan dalam pendidikan Pendekatan penyelidikan dalam pendidikan - Pendekatan positvis (kuantitatif) - Pendekatan interpretatif (kualitatif) Etika dalam penyelidikan dalam pendidikan - Aspek-aspek penting dalam etika penyelidikan - Kod etika

Jam 3

Jenis Penyelidikan Penyelidikan asas Penyelidikan gunaan Penyelidikan tindakan Penyelidikan penilaian

Pengenalan kepada Pelbagai Jenis Reka Bentuk Penyelidikan Penyelidikan kuantitatif - Kajian eksperimental - Kuasi-eksperimental - Kajian tinjauan - Kajian korelasi Penyelidikan kualitatif - Kajian etnografi - Kajian kes - Kajian sejarah 3

Prosedur Penyelidikan Pendidikan Menyatakan masalah kajian Menetapkan objektif kajian Membentuk soalan kajian Membentuk hipotesis kajian Melakukan tinjauan literatur Merancang reka bentuk kajian Menentukan prosedur persampelan Membina instrumen kajian Menyatakan kesahan dan kebolehpercayaan instrumen kajian Menentukan prosedur pengumpulan data Mengumpul data Menganalisis dan menghurai data Membincang dan melapor hasil kajian

B 65

Tajuk 4

Kandungan Penyelidikan Tindakan Definisi dan konsep Ciri-ciri penyelidikan tindakan Kepentingan penyelidikan tindakan Model Kajian Tindakan - Model Stephen Kemmis - Model John Elliott - Model Dave Ebbutt - Model Jack Whitehead - Model Jean mcniff - Model Kurt Lewin

Jam 3

Penyelidikan Tindakan: Proses Adaptasi dari model Lewin, 1946 dan Laidlaw,1992: Mengenal pasti aspek amalan bagi penambahbaikan Merancang tindakan Melaksana tindakan Mengumpul data Membuat refleksi terhadap tindakan (sebelum, semasa dan selepas tindakan)

Mengambil tindakan susulan Merancang kitaran kedua 6 Penyelidikan Tindakan: Rancangan dan cadangan Fokus / aspek amalan bagi penambahbaikan Soalan kajian Sumber literatur Subjek kajian Merancang pelan tindakan Melaksana pelan tindakan Mengumpul data Refleksi : analisis dan huraian data Jadual kerja Perbelanjaan Sumber rujukan 3

B 66

Tajuk 7

Kandungan Penyelidikan Tindakan: Kaedah Pengumpulan Data Pemerhatian: Pemerhati, peserta dan pemerhati, peserta Data berbentuk dokumen Temu bual: Temu bual berstruktur, semistruktur, tidak bersetruktur

Jam 3

Penyelidikan Tindakan: Kaedah Pengumpulan Data Senarai semak Rakaman video dan kaset Log Nota lapangan Foto Portfolio Rekod anekdot Slid Jurnal Diari Penyelidikan Tindakan: Pertimbangan Semasa Mengumpul Data Pensampelan, kesahan, kebolehpercayaan, bias Pensampelan dan bias Kesahan: - Kritikan luaran (keaslian data) - Kritikan dalaman (ketepatan data) - Data triangulation Kebolehpercayaan generalisasi data Etika

10

Penyelidikan Tindakan: Analisis Data Data Kualitatif Analisis kandungan Mengkategorikan data Mengekodkan data Menyusun data dalam grid analisis Mengenal pasti tema / corak dan makna Menentukan aktiviti kajian susulan

B 67

Tajuk 11

Kandungan Penyelidikan Tindakan: Analisis Data Data Kuantitatif Analisis deskriptif: Frekuensi, peratusan, min, mod, median, sisihan piawai, pekali korelasi

Jam 3

12

Menghuraikan Data Penyelidikan Tindakan Mengintegrasikan pelbagai sumber data Menghubungkaitkan data dengan literatur Merumus hasil kajian dan membuat kesimpulan

13

Penulisan laporan penyelidikan tindakan

Konteks/ latar belakang kajian Tinjauan literatur Fokus/ aspek amalan bagi penambahbaikan Pelan tindakan Pelaksanaan pelan tindakan Pengumpulan data Analisis dan huraian data Refleksi dan implikasi Pelan bagi tindakan susulan Sumber rujukan: American Psychological Association (APA)

14

Penulisan artikel penyelidikan tindakan


15 Pentaksiran

Abstract Konteks Fokus kajian Pelan tindakan Pelaksanaan pelan tindakan Kaedah pengumpulan data Analisis dan huraian data Refleksi dan implikasi Tindakan susulan Sumber rujukan Jumlah 45

Kerja Kursus Peperiksaan Akhir

50% 50%

B 68

Tajuk Rujukan Asas

Kandungan

Jam

Cohen, L., Manion, L. & Morrison, K. (2001). Research methods in education (5th. Ed.). London: Routledge Falmer. Creswell, J. W. (2005). Educational research. Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research. Ohio: Prentice Hall.

Rujukan Tambahan

Fraenkel, J.R. & Wallen, N.E.(1990). How to design and evaluate research in education. USA, McGraw-Hill Gillham, B. (2003). The research interview. London: Continuum. Jones, J. (2005). Management skills in school. London: Paul Chapman Publishing. Kembar, D. (2000). Action learning and action research. London: Kogan Page. Mills, G. E. (2000). Action research. A guide for the teacher researcher. Ohio: Prentice Hall.

B 69