Anda di halaman 1dari 19

TITAS 1. Tempat kegelapan : A. Fetus B. Zigot C. Dinding amniochorionic D. Anterior abdomen E. Dinding uterus 2. Institute global A.

Bank dunia B. Bank Rakyat Sedunia C. World Trade organization D. IMF E. Koperasi Muslim 3. Baitulmal A. jizyah B. kharaj C. Ushr D. Ghanimah E. Cukai kerajaan 4. Oceanograf A. Air laut tidak bercampur B. Air tawar tidak campur air masin C. Keadaan dalam laut yang dalam D. Ombak berlapis

5. Prinsip Islam Hadhari A. Keimanan dan ketakwaan kpd Allah B. Kerajaan adil dan amanah C. Rakyat berjiwa pengetahuan (merdeka) D. Penguasaan ilmu pengetahuan 6. Asas falsafah pembangunan Islam A. Tazkiyyah al-Nafs B. Khalifah C. Al-falah D. Al-hadith E. Tauhid 7. Ibn Khaldun menggunakan perkataan-perkataan berikut untuk tamadun A. Al-muqadimah B. Hadrah C. Umran 8. Bahasa arab yang merujuk kpd pembangunan tamadun: A. Badwi B. hadharah C. Bunyan D. Madaniyah E. Thaqafah 9. MAJ Beg merujuk sesebuah masy yg bertamadun: A. Bentuk Negara yang tinggi (agama) B. Negara yang tersusun rapi C. System undang-undang

D. Tulisan yang maju E. Senibina yang istimewa 10. Tanah harim A. Dirizabkan secara kekal (hima) B. Tanah di sekitar kawasan pembangunan C. Tanah untuk perigian dan perairan D. Padang ragut liar dan kawasan hutan (mawat) 11. Tanah hima A. Tidak didiami organ B. Mawat yg tidak boleh dibangunkan C. Diuruskan oleh individu atau masy D. Melibatkan individu atau masy 12. Tamadun meliputi A. Kemajuan intelektual B. Hasil kemajuan intelektual C. Masy yang maju D. Kemajuan kebendaan E. Taraf akhlak yang baik 13. Dalam sejarah tamadun islam, perkara berikut telah berkembang A. perbandaran B. penulisan C. pendidikan D. interaksi antara kaum E. penjajahan 14. sahkan pernyataan berikut

A. B. C. D. E.

penjana utama sesebuah tamadun ialah kekuatan ketenteraan islam tidak menolak kemajuan yang dihasilkan oleh masy non-muslim penjana utama tamadun ialah intelektual tamadun klasik sesuai dengan zaman perindustrian factor kemanusiaan adalah lebih penting daripada factor kebendaan dalam tamadun

15. pada fahaman sekularisme A. agama sebahagian drpd kebudayaan B. kebudayaan sebahagian drpd agama C. agama adalah ciptaan manusia D. agama adalah anugerah Tuhan E. tamadun hendaklah dicorakkan oleh acuan agama 16. ibn khaldun A. pengasas ilmu sosiologi dan prasejarahan B. pandangannya mempengaruhi sarjana barat C. hasil penulisan terhimpun di dalam bukunya yang terkenal iaitu alsunnah D. beliau memperkenalkan konsep umran dalam pengajian ketamadunan E. beliau berpendapat kemajuan persenjataan dan ekonomi menentukan kelangsungan sesuatu tamdun 17. interaksi antara tamadun berlaku menerusi * A. pelayaran B. perdagangan C. peperangan D. keilmuan

E. gencatan senjata 18. penganut islam merupakan minority yang terbesar di Negara A. india B. china C. Pakistan D. Bangladesh E. Indonesia 19. Kejadian manusia yang pelbagai keturunan menurut perspektif islam ialah untuk A. Mengenali antara satu sama lain B. Berinteraksi antara satu dengan lain C. Bermusuhan D. Menghormati E. Berbangga-bangga 20. Antara aspek yang boleh mewujudkan persefahaman antara tamadun ialah A. interaksi yang berterusan B. kerjasama dalam perkara yang disepakat C. memahami budaya D. mengenal pasti unsure yang mengalakkkan kebaikan E. mendidik bangsa berbangga 21. Jalaluddin Akbar, salah seorang pemerintah india yang diberi gelaran The great oleh Inggeris merupakan seorang raja yang menyeleweng drpd ajaran Islam dan mencipta agama baru A. Din al-Azim B. Din-I-Ilahi

C. Dinu-Llah D. Din al-Akbar E. Din al-Jalal 22. Jasa Aurangzeb A. Menyatu-padukan seluruh daereh yang lemah B. Menyokong ajaran Jalaluddin Akbar C. Mengharamkan arak dan judi D. Mengadakan jabatan khusus untuk mengwal akhlak umat Islam E. Menyusun fatwa Alamgiri 23. Cheng Ho A. Nama asal Muhammad Ma Ho B. Seorang muslim C. Bapanya pernah menunaikan haji D. Laksamana laut china E. Menemui benua Amerika sebelum Columbus 24. Sahkan pernyataan berikut: A. Islam tiba di China sekitar abad ke 14 B. Khalifah Uthman bin Affan sendiri pernah sampai Negara China melalui jalan darat C. Saad Lebid dan Yusuf adalah utusan Khalifah uthman untuk berdakwah di China D. Muslim merupakan golongan majority di wilayah Xing Jiang E. Masy Baba dan Nyonya juga terdapat di Canton

25. Nama klasik Negara India A. Bharata varsha B. Bharata khanda C. Aryavarta D. Jambu dvipu E. Indu 26. Tokoh pemikir tamadun islam A. Ibnu khaldun B. Muhammad abduh C. Farid wajdi D. Jurji zidan E. Zaimuddin zidane 27. Tujuan utama tamadun islam adalah untuk memelihara: A. Agama B. Jiwa C. Keturunan D. Akal E. Pangkat 28. Kesan pengaruh islam dalam tamadun melayu meliputi aspek: A. Aqidah B. Politik C. Sosial D. Undang-undang E. Ekonomi

29. Antara negeri yang mempunyai kanun perundangan yang berasaskan Adat Melayu A. Melaka B. Johor C. Pahang D. Kedah E. Terengganu 30. Islam sebagai agama rasmi yang terkandung dalam perkara 3 Perlembagaan Persekutuan mencakupi persoalan tentang A. Akidah muslim B. Ibadat muslim C. Undang-undang keluarga muslim D. Undang-undang jenayah muslim E. Harta pusaka muslim 31. Maksud syariat A. al-dharuriyyat B. al-hajiyyat C. al-tahsiniyyat D. al-hasanat E. al-sayyiat 32. Sebahagian sarjana menyatakan bahawa islam mula tiba di alam melayu dari A. Kurun 6 B. Kurun 7 C. Kurun 8 D. Kurun 9 E. Kurun 10

33. Para sarjana menyatakan bahawa islam tiba di alam melayu dari A. India B. Parsi C. Arab D. Eropah Barat E. China 34. Antara jenis globalisasi yang berikut, yang manakah merujuk kepada penghijrahan manusia? A. Ilmu dan maklumat B. Politik C. Kebudayaan dan keagamaan D. Demografi E. Ekonomi 35. Sahkan pernyataan berikut: A. Kedudukan ekonomi adalah dimensi terpenting globalisasi masa kini B. Kedudukan dimensi politik sebagai dimensi terpenting globalisasi masa kini C. Kesan buruk globalisasi maklumat dan ilmu ialah kebanjiran maklumat yang tidak berguna D. Dialog antara agama dan dialog peradaban perlu diperbanyakkan E. Globalisasi ekonomi menurut islam perlu mengamalkan nilai-nilai kerohanian dan akhlak 36. Islam mempunyai sebuah institute yg berperanan besar dalam meniupkan roh globalisasi. Institute itu ialah A. OIC B. Institusi pusat islam

C. Institusi baitul mal D. Institusi haji E. JAKIM 37. Dari perspektif globalisasi, peristiwa yang melambangkan era baru ialah A. Kemunculan turki sebagai kuasa dunia yang digeruni oleh Eropah B. Kejatuhan kerajaan islam Andalusia C. Kemaraan tentera turki hingga ke gate of vienna D. Pelayaran dan penemuan benua Amerika oleh Columbus E. Kejatuhan kerajaan islam Melaka di tangan portugis 38. Manakah antara berikut merupakan aspek positif globalisasi menurut Chandra A. Peningkatan mobility sosial and pengukuran kelas menengah B. Komunikasi yang mudah dan murah C. Pembanjiran amaklumat yang tidak berguna D. Perantarabangsaan penyakit E. Peluang yang lebih luas untuk mendapat info Hasil teknologi komunikasi dan maklumat 39. Pilih padanan konsep dan huraian yang tepat A. Kapitalisme-merujuk kpd pasaran kewangan dan pengaliran bebas modal B. Kapitalisme- menekankan idea dan amalan perdagangan bebas C. Liberalisasi-merujuk kpd pasaran kewangan dan pengaliran bebas modal D. Liberalisasi- menekankan idea dan amalan perdagangan bebas

40. Ekonomi islam-mengamalkan pasarn bebas berdasarkan nilai rohani dan moral 41. Kesan nagatif globalisasi maklumat dan ilmu A. Komunikasi yang lebih murah B. Masalah bahaya maklumat yg tidak berguna C. Penonjolan hak-hak asasi wanita D. Jurang perbezaan peluang untuk mencapai maklumat E. Komunikasi yang mudah 42. Cara memastikan proses pembinaan peradaban negara di atas landasan kerohanian dan moral yang kukuh A. menilai baik dan buruk fenomena globalisasi dengan lebih teliti B. kebaikan globalisasi dimakmurkan dan keburukan dihindari C. menggunakan segala kekayaan dalaman (inner riches) dan kekuatan intelektual D. bersifat tolak ansur dan ambil tunggu dan lihat E. mempunyai semangat mudah menerima perubahan baru 43. prinsip islam dalam hub manusia dan alam sekitar A. syuruk B. syariat C. syurut D. amanah E. tauhid 44. kekhalifahan terhadap alam sekitar A. insan adalah tuan punya hakiki alam ini B. manusia dan alam adalah entity yang mempunyai persamaan

C. alam perlu dihormati dan dipelihara sebagai sesuatu yang suci dan mulia D. manusia bertanggungjawab memakmurkan alam E. manusia dan alam sekitar adalah berbeza tetapi saling berkaitan 45. aliran dominasi terhadap alam sekitar A. alam ini merupakan suatu bentuk komoditi dan tertakluk kpd keperluan manusia B. alam dianggap sebagai khazanah sumber untuk kehidupan manusia C. alam merupakan tempat kehidupan manusia untuk selama-lamanya D. alam ini boleh dimanfaatkan bagi memenuhi keperluan manusia E. alam dan manusia adalah sesuatu entity yang sama 46. alam sekitar menurut perspektif islam A. umat islam perlu menceburkan diri serta menguasai ilmu pertanian moden B. Menghijaukan alam ini dengan tumbuh-tumbuhan dan pokok C. Melarang memusnahkan tanaman musuh dalam peperangan D. Menanam pokok yang berbuahkan hasil sahaja E. Melarang menggunakan hasil pertanian dalam kehidupan mereka 47. Aplikasi hub haiwan dan manusia menurut islam A. Membenarkan membunuh dan memusnahkan haiwan sesuka hati B. Membenarkan pemeliharaan dan penternakan haiwan C. Membiarkan haiwan ternakan merawat dan mencari makanan sendiri D. Sembelih haiwan dengan pisau yang tajam E. Tidak perlu menyediakan kediaman kpd haiwan ternakan

48. Kesan pemanasan suhu dunia A. Air laut meningkat B. Air laut akan bertambah masin C. Mengancam negara di persisiran pantai D. Memusnah haiwan di kawasan kutub E. Kemusnahan imbangan ekologi 49. Punca banjir kilat A. Bunyi kilat yang amat kuat satiap kali hujan B. Saluran sungai dan longkang yang tersekat C. Permukaan yang rata dan berbukit bukau D. Hujan ribut seperti hujan ribut perolakan yang hebat E. Pemendapan kelodak di sungai 50. Manusia boleh memodifikasi dan mengubah pelbagai fenomena alam seperti: A. Letupan gunung berapi (melalui kediaman di atas pokok) B. Hujan (melalui pembuatan (hujan tiruan) C. Kemarau dan bekalan air (melalui pengawalan penggunaan bijih) D. Cuaca dan iklim (melalui pembinaan empangan) E. Aliran permukaan bumi (melalui projek pencemaran) 51. Bentuk hemegoni Barat terhadap media A. Penguasaan bidang elektronik sahaja B. Perpindahan maklumat yang lambat C. Boleh menjatuhkan atau menaikkan seseorang D. Membentuk Tuhan kpd masy dunia atau tempatan E. Membangunkan syarikat gergasi untuk menguasai sumber berita dunia

52. Institusi ekonomi global yang dimiliki oleh kapitalis Barat termasuklah: A. IMF B. NATO C. Veto D. World Bank E. OPEC 53. Negara yang tidak mempunyai kuasa Veto dalam PBB A. USA B. Jerman C. Perancis D. Belanda E. Jepun 54. Pengaruh barat terhadap sosial boleh dilihat melalui A. Hiburan B. Budaya artis barat yang penuh dengan sifat ketimuran C. Penampilan budaya pemakanan dan minuman D. Pakaian berjenama E. Paparan gambar tokoh akedemik pada baju sebagai satu kebanggaan 55. Beberapa amalan dalam budaya islam tentang harta A. Zakat B. Sedekah C. Diyat D. Kifarat E. Dam

56. Peranan setiap individu terhadap harta yang dimilikinya ialah: A. Menggunakan sekadar keperluan dirinya B. Menanggung perbelanjaan keluarga menurut keperluan C. Menggunakan segala harta semahunya D. Membantu mereka yang memerlukan E. Membayar zakat 57. Teladan baik dalam penggunaan harta A. Menggunakan ghanimah dengan berhemat B. Bersifat pemurah pada bulan Ramadhan C. Membeli barangan yang diperlukan dan tidak membazir D. Lebih mementingkan keluarga sendiri drpd org lain E. Bersedia untuk membantu org lain pada bila-bila masa 58. Langkah yang diambil dalam usaha bagi jihad ekonomi yang berkesan dan mantap adalah A. Penguasaan ilmu secara serius B. Melahirkan tenaga pakar dalam bidang ekonomi C. Memantapkan peranan koperasi yang ada di negara ini D. Sentiasa berusaha mendalami ilmu islam E. Bersungguh-sungguh melaksanakan system eko yang campur 59. Semua nabi yang diutuskan kepada manusia A. Mengajak manusia menyembah manusia B. Mangajar manusia membaca C. Diberikan mukjizat D. Membimbing manusia ke jalan yang benar E. Merupakan sahabat yang paling baik

60. Mukjizat merupakan A. Perkara yang serupa dengan sihir B. Fenomena luar biasa yang tidak boleh dijelaskan dengan logic C. Hanya diberikan kpd nabi dan rasul shj D. Menyakinkan masy supaya percaya pd diri E. Kelebihan yang diberikan oleh Allah 61. Big bang theory A. Alam akan meletup B. Alam cakerawala ini hasil satu ledakan drpd satu pusat C. Semua bahan akan bertemu balik pd satu titik D. Alam ini mempunyai satu pusat yang sama iaitu black hole E. Asal usul alam ini adalah kabur dan tidak jelas 62. Al-quran tentang kosmologi A. Kebangkitan manusia di hari akhirat B. Bagaimana alam cakerawala bermula C. Apa yang sedang berlaku di alam cakerewala D. Apa yang akan berlaku pada akhir zaman E. Penciptaan adam drpd segumpal tanah 63. Deklarasi yang berkaitan dengan keadaan alam sekitar A. Montreal B. Kyoto C. Rio D. Rome E. Putrajaya

64. Sahkan pernyataan berikut A. Al-razi diperintahkan oleh khalifah untuk membuat racun arsenic B. Roger Garaudy mengatakan bahawa Barat menggali kubur mereka sendiri C. Sains moden barat masih berpandukan ajaran bible D. Ahli sains barat semakin kuat berpegang teguh kepada agama setelah berjaya menguasai institusi gereja E. Galileo Galilei telah dihukum penjara kerana kekagumannya terhadap fakta al-quran 65. Matlamat syariah dalam konteks pembangunan islam ialah A. Memenuhi keperluan asas B. Sumber pendapatan yang halal C. Pertumbuhan dan kestabilan D. Keadilan E. Keharmonian dunia dan akhirat 66. Misi islam hadhari ialah melaksanakan agenda pembangunan negara dan ummah berlandaskan islam yang A. Universal B. Maju C. Bertamadun D. Bertoleransi E. Berimbang 67. Kegiatan saintis islam perlu berlandaskan prinsip A. Tauhid B. Mungkar

C. Al-falah D. Khalifah E. Tazkiyyah al-nafs 68. Pembangunan islam: A. Baitulmal sama seperti Bank Islam sekarang B. Prinsip utama syariah ialah menyeru kepada makruf dan melarang drpd mungkar C. System pembangunan islam adalah campuran system kapitalis dan sosialis D. Pembangunan islam tidak menolak kemajuan kebendaan E. Pembangunan islam menolak teknologi yang dihasilkan oleh saintis barat 69. Istilah civilisation berasal drpd A. Yunani B. Arab C. Perancis D. Latin E. Sanskrit 70. Islam dalam perkara 3 perlembagaan merangkumi A. Undang-undang keluarga muslim B. Akidah muslim C. Ibadat muslim D. Harta wakaf muslim E. Harta pusaka muslim 71. Antara istilah yang berkaitan dengan ketamadunan hidup ialah

A. B. C. D. E.

Madani Hadharah Umran Madinah Madaniyyah

72. Pandangan semesta yang menjadi asas kpd sesebuah tamadun: A. Pandangan semesta membezakan sesebuah tamadun B. Padangan semesta islam meletakkan dunia sebagai matlamat ketamadunan C. Pandangan semesta islam berasaskan akidah tauhid D. Pandangan semesta adalah bebas daripada system nilai E. Pandangan semesta drpd perspektif islam ialah pandangan mengenai reality kewujudan seluruh alam 73. Antara sifat tamadun islam A. Keterbukaan B. Rabbani C. Kesatuan dalam pelbagai D. Umum E. Keseimbangan 74. Antara ciri khusus tamadun islam: A. Sepanjang zaman B. Idealistic C. Toleransi D. Menyeluruh E. Kesejagatan

75. Kesan kedatangan islam di alam melayu A. Islam mengekalkan konsep elitisme yang sedia ada dalam masy tempatan B. Kehidupan masy melayu mula bersifat god centered C. Islam Berjaya menghakis sepenuhnya kepercayaan animism D. Percampuran adat dan budaya semakin berkurangan E. Islam telah mengubah system nilai masy melayu 76. Sahkan pernyataan berikut: A. Kedudukan wilayah umat islam berada di tengah-tengah tamadun besar dunia B. Islam sampai di negara china melalui jalan laut dan jalan darat C. Islam sampai di china buat kali pertamanya di wilayah Yunan D. Masjid pertama di china dibina sebelum kurun ke 10 E. Org cina yang beragama islam dinamakan Hui 77. Islam melarang A. ihtikar B. riba C. jual salam D. judi E. ghanimah 78. Agama yang berasal dari india A. Sikhisme B. Jaina C. Buddha D. Bahai E. Kristian

79. Pemerintahan islam di benua kecil india telah meninggalkan kesan A. Melahirkan masy majmuk B. Muslim merupakan minority terbesar C. Keunggulan seni bina islam di selatan india seperti taj mahal D. Melahirkan bhs urdu E. Membangunkan Bandar mansurah 80. Ajaran din-i-ilahi merupakan campuran A. Islam B. Hindu C. Buddha D. Jaina E. Kristian 81. Majalah yang diasaskan oleh masy islam di india A. Al-imam B. Al-maarif C. Al-hilal D. Al-qiblah E. Tamir al-hayat 82. The Nine Skies menggambarkan A. Iklim B. Bunga-bungaan C. Nama bulan D. Bahasa di india E. Ramalan kedatangan seseorang rasul terakhir

83. Aliran dominasi terhadap alam sekitar A. Alam ini boleh dieksploitasi demi memenuhi keperluan manusia B. Meletakkan nilai intrisik dan kegunnan kpd setiap bentuk kehidupan C. Alam ini dianggap sebagai sebagai gedung sumber untuk kehidupan D. Manusia dan alam ini merupakan dua entity yang berbeza tetapi saling berkaitan E. Alam ini adalah satu bentuk komuniti dan tertakluk kpd keperluan manusia 84. Sahkan pernyataan ini A. Berlakunya kerosakan dan bala bencana dewasa ini kerana kekurangan teknologi moden B. Kemusnahan yang berlaku dapat dibaiki jika teknologi moden dapat dibangunkan C. Sifat tamak dan rakus boleh memusnahkan alam sekitar D. Kerakusan manusia atas nama pembangunan telah menggangu ekosistem alam E. Pembangunan kesenjataan termaju telah melahirkan masy yang sejahtera dan harmonis 85. Agensi berita barat A. CNN B. BBC C. Reuters D. Al-jazeera E. Bernama 86. Budaya barat mudah meresap ke budaya lain kerana A. Kesempurnaan

B. C. D. E.

Pengiklanan Kesemuanya sesuai dengan fitrah manusia Kesemuanya cocok dengan budaya tempatan Kecanggihan teknologinya

87. Tujuan jihad peperangan A. Menjajah negara musuh B. Menunjukkan kekuatan kesenjataan kpd negara lemah C. Menjadi super power D. Mempertahankan maruah dan kemuliaan umat islam E. Menolak kezaliman serta penganiayaan musuh 88. Islam membasmi kemiskinan melalui A. System agihan zakat B. System pewarisan C. System wasiat D. Sedekah E. Al-muharabah 89. Maksud jihad A. mengerahkan segala kemampuan B. mengerah segala daya usaha fizikal C. mengerahkan kekuatan jasmani D. mengerahkan semua daya fikiran E. mengerahkan daya fikiran untuk berperang sesame islam 90. Islam mengharamkan pembunuhan sesame manusia namun dalam situasi tertentu islam mensyariatkan peperangan. Ini bermaksud A. Islam agama keganasan

B. Jihad peperangan merupakan langkah terakhir yang perlu diambil dalam keadaan tertentu C. Pembunuhan merupakan satu dosa besar dalam islam kecuali dalam situasi tertentu D. Peperangan bukanlah matlamat tetapi merupakan satu wasilah E. Islam menentang keganasan 91. Bilakah jihad peperangan menjadi farduain ke atas setiap individu muslim? A. Negara islam diserang oleh musuh B. Pemerintah mengistiharkan jihad C. Negara jiran yang diijajah tidak mampu mempertahankan dirinya D. Berlakunya penghinaan islam E. Negara islam mempunyai senjata yang canggih 92. Menurut islam, harta berperanan sebagai instrument untuk menyempurnakan tuntutan berikut A. Agama B. Nyawa C. Keturunan D. Akal E. Hawa nafsu 93. Jihad dibahagikan A. Jihad lisan B. Jihad pendidikan C. Jihad tangan dan nyawa D. Jihad siyasah E. Jihad harta

94. Carroll Quigley-ciri masy A. Kebudayaan dr pelbagai etnik B. Membudayakan penciptaan perkara baru C. Mampu meningkatkan hasil melebihi keperluan D. Berjaya memanfaatkan produknya untuk kemajuan seterusnya E. Jati diri 95. Taraf konflik: A. Meningkatkan ketegangan antara kelompok B. Semakin kerap terlibat dalam peperangan yang bersifat imperialism C. Berkembang pemikiran yang negative D. Berkembang jenayah bunuh E. Berpegang kepada nilai agama 96. Samuel P. Huntington, tamadun utama dunia kini A. Barat B. Islam C. Cina D. Hindu E. Kristian orthodox 97. Menurut carroll Quigley A. Barat sedang mengancam tamadun islam B. Terdapat konspirasi anglo amerika untuk menubuhkan sebuah empayer dunia C. Sejarah semasa diwarnai oleh pertarungan antara kuasa besar dunia D. Tamadun china yang baru akan bangkit sebagai ancaman terhadap barat dan rusia

E. Pertembungan antara tamadun sering berlaku dalam sejarah manusia 98. Sahkan pernyataan berikut A. Penjana utama tamadun ialah intelektual B. Penjana utama tamadun ialah peperangan C. Tamadun klasik tidak sesuai dengan zaman perindustrian D. Islam menolak kemajuan ciptaan non muslim E. Factor kemanusiaan adalah lebih penting drpd factor kebendaan dalam ketamadunan 99. Sahkan A. Harta khusus tidak boleh dikembangkan untuk tujuan lain kecuali seperti yang telah ditetapkan oleh nas B. Harta khusus merangkumi emas dan perak C. Harta zakat ialah harta khusus D. Jizyah adalah cukai yang dikenakan kpd org bukan islam yang terjamin keselamatan dan kebajikan E. Ghanimah adalah seperti cukai tanah sekarang 100. Civilization A. Kekampungan B. Kesopanan C. Kerakyatan D. Kedesaan E. Kebandaran

101. Darcy riberio, ciri pembaharuan sebagai tanda aras ketamadunan A. Revolusi keagamaan B. Revolusi kesenian dan seni bina yang berpandukan nilai-nilai sejagat C. Revolusi perdagangan D. Revolusi teknologi E. Revolusi industry 102. Sahkan pernyataan berikut mengenai kesan kedatangan islam ke alam melayu drpd aspek sosial A. System sosial masy melayu tidak lagi berasaskan semangat perkauman B. System feudal dlm masy melayu tidak lagi diamalkan C. Islam memperkenalkan system khalifah yang adil dan lebih bersistematik D. System mesyuarat ahli pakar diperkenalkan E. System hisbah diperkenalkan selepas kemerdekaan tanah melayu 103. Sahkan pernyataan berikut A. Bahasa urdu merupakan adunan perbendaharaan kata parsi, arab,malayu dan turki B. Masy islam di india giat menerbitkan majalah dan akhbar dalam bhs urdu seperti majalah tamil hayat C. Tokoh muslim pernah dilantik sebagai presiden india D. Muslim merupakan gol minority terbesar di india, jumlah melebihi 100 juta org E. Jahangir telah membuat dasar bahawa harta pusaka peninggalan hartawan yang tidak mempunyai waris digunakan untuk membina dan memperbaiki madrasah dan tempat ibadah

104. Sahkan pernyataan mengenai hub manusia dengan alam melalui kaca mata islam A. Bolah membuat pembakaran terbuka di luar musim kemarau B. Menggalakkan umatnya menanam pkok untuk berteduh C. Member makanan dan minuman kepada haiwan peliharaan secukupnya D. Menyembelih binatang dgn menggunakan kejutan elektrik supaya cepat mati E. Boleh membuang sampah sarap ke sungai jika tidak ada ikan dalam sungai itu 105. Antara elemen asas pandangan semesta tamadun islam ialah A. Kepercayaan kpd hyang B. Konsep perhitungan dan pembalasan di akhirat C. Keadilan, kebebasan dan kesaksamaan D. Kekeramatan kubur wali E. Pemujaan pantai sebelum memulakan musim tangkapan yang baru 106. Pengaruh keislaman dapat dilihat di dalm karya sastera : A. Hikayat Nur Muhammad B. Hikayat batu belah batu bertakup C. Hikayat israk dan mikraj D. Hikayat bulan berbelah E. Hikayat puteri gunung ledang 107. Kanun perundang berasaskan hukum melayu dan hukum syariah A. Hukum kanun Melaka B. Hukum kanun wilayah persekutuan C. Undang-undang Pahang

D. Undang-undang perlis E. Undang-undang sabah 108. Sahkan pernyataan berikut mengenai penggunaan dan pemilikan tanah menurut pandangan islam A. Tanah yang sudah dibangunkan dinamakan amir B. Tanah yang tidak bertuan dan belum dibangunkan dinamakan mawat C. Tanah yang dilindungi dinamakan harim D. Undang-undang tanah islam mendahului undang-undang tanah konvensional sejak beberapa abad E. Tanah yang dirizabkan secara kekal dinamakan hima 109. PBB acap kali terpaksa akur dan tunduk kpd desakan neagra kuat dan perkasa seperti amerika, ini menyebabkan: A. Negara tersebut boleh bertindak sesuka hati jika kepentingan ekonomi mereka digugat walaupun menyalahi prinsip majlis keselamatan bangsa-bangsa bersatu B. Negara tersebut susah untuk menyerang dan menjajah negara berdaulat C. Pbb tidak mempu menyekat kerakusan kuasa negara tersebut D. Dunia dijamin akan lebih aman dan tenteram E. Masy dunia terutama di negara islam akan lebih menyanjungi pbb sebagai badan keamanan 110. Sahkan pernyataan mengenai al-quran dan sains A. Al-quran diturunkan sekali gus supaya menyenangkan nabi Muhammad saw mengajarkan kpd umatnya B. Al-quran diturunkan melalui perantaraan malaikat jibril a.s C. Al-quran merupakan mukjizat hissi

D. Mukjizat al-quran berfungsi untuk menyakinkan manusia bahawa alquran adalah wahyu allah swt dan ia adalah benar E. Ketika al-quran mula diturunkan, majority umat arab ketika tslah pandai membaca dan menulis 111. Berikut adalah proses kejadian manusia menurut al-quran A. Alaqah B. Nutfah C. Mudghah D. Zumar E. Sajadah 112. Sahkan pernyataan yang berikut mengenai pendekatan Islam Hadhari A. Dilancarkan oleh Tun Dr. Mahathir Muhammad B. Mempunyai 10 prinsip C. Menyentuh persoalan keselamatan dan pertahanan neg. D. Menyentuh persoalan keadilan dan amanah E. Akan dilaksanakan selama 10 tahun 113. Maddana A. Membangunkan B. Memajukan C. Mengubah D. Menjadikan E. Menduduki 114. Ciri sebuah masy yg bertamadun A. Beragama B. Neg. tersusun rapi

C. Undang-undang D. Kehidupan Bandar E. Sistem tulisan yg maju 115. Sahkan pernyataan berikut A. Suatu tamadun akan bangkit sekiranya berlaku interaksi antara etniketniknya B. Agama tradisi tidak sesuai dgn tamadun industry C. Masalah pertembungan ant tamadun tidak dapat diselesaikan dengan dialog D. Globalisasi hanya berlaku pd zaman penjajahan barat E. Semua tamadun mesti melalui 17 tahap mengikut model carol Quigley 116. A. B. C. D. E. Dalam sejarah tamadun islam, perkara berikut telah berkembang: Perbandaran yang tersusun Penulisan karya agung Persenjataan moden scr besar-besaran Kebendaan dan kemewahan yang menyeronokkan Interaksi ant kaum scr harmonis

A. B. C. D. E. 118.

Dinasti tang Dinasti sung Dinasti yuan Dinasti cheng Dinasti zuang

Tokoh-tokoh islam dalam bidang ketenteraan di china adalah A. Laksamana cheng ho B. Jeneral Muhammad tso pao kwei C. Jeneral mau li mau D. Marshal omar pai chung his E. Marshal ma ta ha

116. Salah satu ciri tamadun adalah kebandaran. Ciri ini dianggap penting kerana A. Bandar sebagai punca yang membentuk tamadun sekitarnya B. Bandar sebagai pusat tumpuan kegiatan masy C. Bandar sebagai pusat pengembangan pendidikan dan ilmu D. Bandar sebagai pusat penyebaran maklumat E. Bandar sebagai pusat pentadbiran dan pengurusan 117. Tiga dinasti china yang Berjaya melahirkan ramai tokoh islam adalah

119. Antara sumbangan Muhammad al-ghori sewaktu beliau memerintah ialah A. Mengasaskan sistem pemerintah islam di Delhi B. Menyatupadukan masy india di bawah kuasa islam C. Memberi kebebasan beragama dgn syarat membayar jizyah D. Menjalankan keadilan tanpa mengira bangsa E. Memajukan bidang ilmu pengetahuan 120. Pandangan semesta islam merangkumi A. Dunia B. Akhirat C. Fizikal D. Spiritual E. Intelektual

121.

Matlamat tamadun islam adalah A. Mewujudkan hub sejahtera terhadap sesama manusia B. Memastikan manusia taat terhadap kpd allah C. Mewujudkan hub baik dgn alam sekitar D. Beradab terhadap haiwan E. Mewujudkan hub baik dgn tumbuh-tumbuhan 126. globalisasi dalam era islam tertonjol dalam aspek A. ilmu B. ekonomi C. agama D. sains dan teknologi E. sosial Globalisasi barat bermatlamatkan penjajahan dalam aspek A. Politik B. Ekonomi C. Sosial D. Pendidikan E. Kebudayaan Pandangan dan sikap manusia terhadap alam sekitar adalah A. Dominasi B. Kekhalifahan C. Romantisisme D. Liberalisme E. Sekularisme Pihak barat mengenakan tekanan politik ke atas negara lain melalui cara

A. B. C. D. E.

Mewujudkan pelbagai prosedur Mewujudkan undang-undang antarabangsa Memboikot ekonomi negara terbabit Menyekat pelbagai bantuan Mengenakan tindakan ketenteraan

122.

123.

Pilih pernyataan yang benar mengenai penggunaan tanah dalam islam A. Harim dan hima mempunyai tujuan yang sama iaitu sebagai kawasan yang tidak dibangunkan B. Harim diuruskan oleh kerajaan untuk kegunaan dan faedah awam C. Hima diuruskan oleh individu atau masy setempat D. Contoh harim adalah kawasan hutan simpanan untuk pemuliharaan tumbuhan dan hidupan liar E. Contoh hima adalah tanah di sekitar perigi persendirian, tebing sungai dan bahu jalan

124.

127. Antara hikmah mengapa islam mengenakan balasan azab ke atas mereka yang mencuri harta rampasan perang adalah A. Islam mahukan individu yang ikhlas sahaja untuk menyebarkan agamanya B. Ia melambangkan sifat rakus seseorang terhadap dunia C. Melambangkan kelemahan jiwa seseorang individu D. Akan menimbulkan perbalahan dan berdengki antara satu sama lain E. Akan membawa kpd pergaduhan dan perbalahan akibat merebut harta 128. Jihad menurut pandangan agama islam, jihad mempunyai maksud yang luas antaranya A. Membelanjakan harta pada jalan allah B. Mengorbankan nyawa ke jalan allah

125.

C. Melaksanakan sesuatu tanggungjawab dengan bersungguh-sungguh D. Membunuh secara sesuka hati E. Berusaha meningkatkan taraf hidup masy 129. A. B. C. D. E. 130. A. B. C. D. E. 131. Budaya barat mudah meresap ke dalam budaya lain kerana Kesempurnaan budaya barat dalam aspek sosial Pengiklanan yang amat menghiburkan jiwa Kesemuanya sesuai dengan fitrah manusiawi Kesemuanya cocokdengan budaya tempatan Kewujudan rasa rendah diri apabila berhadapan dengan budaya barat Mukjizat ilmiyy merujuk kepada Mukjizat pacaindera Mukjizat yang perlu dikaji dan dipelajari Menyentuh alam ghaib, psikologi, sains dan lain-lain Hanya boleh disaksikan oleh mereka yang bersama-sama dengan nabi Al-quran

132. Mengapakah sains dan agam tidak boleh dipisahkan A. Terdapat pertemuan antara bukti sains dan agama yang tidak boleh disangkal B. Agama menjadi panduan dan pengetahuan bagi kegiatan sains C. Sains merupakan bidang ilmu pengetahuan yang telah dinyatakan dalam al-quran D. Bukti dalam sains mampu menidakkan maklumat dalam al-quran E. Sains bebas nilai telah membawa bencana kpd peradaban manusia 133. Sahkan pernyataan berikut: A. Dalam laut ada ombak berlapis-lapis dan kadar penglihatan yang sangat rendah B. Keadaan laur dalam diceritakan dalm surah an-nur ayat 31 C. Air tawar dikatakan lebih tumpat drpd air masin D. Ketumpatan air ditentukan oleh suhu dan salinity E. Laut mati berada di paras terendah di muka bumi 134. Berikut adalah perkara yang berkaitan dengan perlaksanaan agama dalam sains A. Kemunculan pendekatan evolusi dan creation B. Kemunculan pendekatan intelligent design C. Dr.bruno Guirdidoni adalah antara penggerak etika berdasarkan agama D. Berlakunya krisis di barat apabila teori evolusi bertentangan dengan konsep intelligent design E. Saintis barat mengakui kebenaran al-quran datang dari langit

Sahkan pernyataan berikut A. Ayat 6, surah az-zumar menjelaskan tentang kejadian manusia secara berperingkat B. Terdapat 3 lapisan yang diistilahkan 3 kegelapan iaitu dinding anterior abdomen, dinding uterus dan dinding amniochorionic C. Kesedaran tentang kejadian embrio secara berperingkat disedari ahli sains sejak kurun ke-2 masihi lagi D. Perbincangan tentang kejadian manusia secara berperingkat hanya bermula pada kurun ke-15 masihi E. Jantina bayi ditentukan oleh benih ibu

135. Antara penyebab penolakan barat secular terhadap agama ialah A. Pengalaman pahit ketika zaman awal dan zaman pertengahan B. Pada zaman pertengahan, ramai ahli sains telah dihukum kerana mengeluarkan teori sains yang bercanggah dengan kepercayaan gereja C. Pihak gereja tidak boleh menerima teori bahawa bumi bukan pusat alam D. Antara teori yang dibantah oleh barat secular ialah matahari adalah pusat alam E. Pertentangan antara ajaran gereja dengan sains 136. Akidah islam adalah teras kepada pembangunan ekonomi kerana A. Dapat membangkitkan semangat untuk bekerja keras B. Dapt menjadikan seseorang individu itu memanfaatkan masa untuk kebajikan C. Menjadi perangsang apbila berhadapan dengan kegagalan D. Dapat mengurus harta dengan amanah dan telus E. Dapt memahami bahawa harta adalah sebagai alat bagi menyempurnakan ibadat kpd allah 137. A. B. C. D. E. 138. A. B. C. Tokoh-tokoh perniagaan pada zaman awal islam adalah Nabi Muhammad saw Abu Bakar al-Siddiq r.a Umar Ibn al-Khattab r.a Uthman Ibn Affan r.a Abdul Rahman Ibn Auf r.a Kosmologi dalam al-quran Kebangkitan manusia pada hari akhirat Bagaimana alam cakerawala bermula Apa yang sedang berlaku di alam cakerawala

D. Apa yang akan berlaku pada akhir zaman E. Penciptaan adam a.s drpd segumpal tanah 139. Dalam konteks penguasaan dan penghayatan ilmu pengetahuan dari perspektif islam hadhari, bidang-bidang yang perlu diberi penekanan adalah A. Agama dan peradaban B. Sains dan teknologi C. Kemuliaan akhlak D. Sikap yang positif E. Etika kerja yang professional 140. Berdasarkan islam hadhari, golongan wanita boleh menyertai pentadbiran dalam bidang A. Ekonomi B. Politik C. Pendidikan D. Sosial E. Agama 141. A. B. C. D. E. Berikut ialah unsure di Nusantera sebelum kedatangan islam Fahaman animisme Akidah sinkretisme Sosial elitism Ekonomi agrarian Politik feudalism