Anda di halaman 1dari 44

HBAE2103 CORAK & REKAAN

<FAKULTI >

<SEMESTER / TAHUN >

<KOD KURSUS> <TAJUK KURSUS>

NO. MATRIKULASI NO. KAD PENGNEALAN NO. TELEFON E-MEL

: : : :

<NO MATRIKULASI> <NO. KAD PENGENALAN> <TELEFON> <EMEL ID>

PUSAT PEMBELAJARAN

<PUSAT PEMBELAJARAN>

1.0

PENGENALAN

HBAE2103 CORAK & REKAAN

Seni dalam pendidikan menjurus kepada seni visual, seni muzik dan seni pergerakan. Mata pelajaran seni khususnya Pendidikan Seni Visual lebih menegaskan aspek pemahaman, penghayatan dan kritikan. Proses ini menyentuh nilai estetika dan daya kreativiti individu, persepsi, imaginasi dan konsepsi murid. Kanak-kanak dilahirkan dengan mempunyai sifat yang dinamik serta berkembang mengikut fitrah semula jadi proses tumbesaran mereka. Karya seni visual yang dihasilkan berfungsi sebagai alat komunikasi dan merupakan refleksi pemikiran kanak-kanak. Penganjuran aktiviti seni visual yang tersusun dan terancang dapat melahirkan kanak-kanak yang mempunyai keupayaan menyelesaikan masalah serta mampu membuat penilaian dan bijak membuat keputusan. Murid boleh mempertingkatkan dan menajamkan penggunaan pancaindera dan deria melalui proses penghasilan karya seni, produk serta objek yang terdapat di sekeliling mereka. Murid di sekolah rendah pada keseluruhannya adalah kreatif, ekspresif dan aktif. Pendidikan Seni Visual memainkan peranan memperkembang sifat-sifat ini melalui persepsi visual, imaginasi dan daya pemikiran. Kegiatan pemikiran, penerokaan dan reka bentuk dalam pelbagai jenis seni visual akan membolehkan mereka menyatakan idea dan ekspresi diri. Pengalaman ini penting kerana ia membantu murid membina keyakinan diri, membuat penilaian dan mengenali cita rasanya sendiri. Daoed Yoesoef (1980) menyatakan bahawa seorang guru mempunyai tiga tugas utama iaitu tugas profesional, tugas manusiawi dan tugas kemasyarakatan (sivic mission). Secara umumnya, tugas profesional seorang guru adalah berkaitan dengan logika dan estetika, manakala tugas kedua dan ketiga pula berkaitan dengan etika. Tugas-tugas profesional seorang guru ialah menyampaikan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai lain yang belum diketahui anak didik dan sewajarnya diketahui oleh mereka. Tugas manusiawi pula adalah tugas-tugas mendidik anak murid agar menjadi manusia yang berguna kelak. Tugas-tugas manusiawi itu termasuklah transformasi diri dan pencarian identiti. Tugas kemasyarakatan pula merupakan konsekuensi guru sebagai warganegara yang baik serta melaksanakan tanggungjawab yang telah digariskan oleh bangsa dan negara. Hal ini

HBAE2103 CORAK & REKAAN

sejajar dengan gelaran jurutera masyarakat yang diberikan kepada golongan pendidik dewasa ini. Selain mengajar, seorang guru seni juga berperanan sebagai pengurus, pembimbing, motivator, pemudah cara (fasilitator) dan inisiator bagi meningkatkan lagi kepekaan, kreativiti, daya imaginasi murid untuk mencapai pembelajaran optimum, menyeluruh dan menyeronokkan. Sebagai seorang guru seni yang cermerlang, kita perlulah mengambil kira kaedah penyampaian ilmu yang berkesan dan mudah untuk difahami oleh murid-murid. Menurut Joyce, B., & Weil, M., (2003), hasil pengajaran yang paling penting sekali mungkin adalah meningkatkan kebolehan murid-murid untuk belajar dengan lebih mudah dan berkesan kelak akibat perolehan pengetahuan dan kemahiran serta pengusaan proses pembelajaran. Hal ini bermaksud, pembelajaran yang mudah akan memberi kesan yang lebih mendalam dan mudah difahami oleh murid. Bagaimana untuk mewujudkan pembelajaran yang mudah dan berkesan? Bagi meningkatkan daya imaginasi kanak-kanak, guru wajar menyediakan peralatan melukis dengan lengkap. Cara ini dapat merangsang imaginasi, kreativiti dan gembira untuk meluahkan emosi. 2.0 Peranan Guru Pendidikan Seni Visual. a. Guru sebagai pengurus Peranan utama guru Pendidikan seni visual ialah bertindak sebagai pengurus. Apa yang dimaksudkan dengan pengurus? Guru perlu menjalankan tugastugas pengawasan (supervisor) serta tugas-tugas yang berkaitan dengan mendisiplinkan murid-murid agar patuh kepada peraturan sekolah serta norma hidup dalam keluarga dan masyarakat ( W.F. Connell, 1972). Takrifan ini membawa maksud guru perlu memainkan peranan sebagai pengurus bukan sahaja dalam pentadbiran sekolah malah menjadi pengurus kepada pelajar

HBAE2103 CORAK & REKAAN

dalam proses P&P. Antara perkara-perkara yang perlu diuruskan oleh seorang guru seni ialah: i) ii) iii) iv) v) vi) vii) viii) ix) x) Menguruskan rutin bilik darjah Mengurus murid-murid supaya menjalankan tugasan harian. Mengurus murid-murid supaya mematuhi peraturan bilik darjah. Mengurus keadaan fizikal bilik darjah. Mengurus aktiviti kumpulan Mengurus karya dan hasil kerja murid Mengurus sumber, alat dan bahan Pendidikan Seni Visual Mengurus bilik seni dengan sempurna dan sistematik Menguruskan dan mewujudkan suasana penngajaran dan pembelajaran seni yang menyeronokkan Mewujudkan suasana bilik yang kondusif

b. Guru sebagai pembimbing Antara lain, guru Pendidikan Seni Visual berperanan sebagai pembimbing dalam pengalaman belajar. Setiap guru seni berperanan memberikan pengetahuan baharu kepada murid mengenai seni, menambah baik pengalaman sedia ada serta mengcungkil bakat dan memupuk minat murid terhadap mata pelajaran Seni Visual. Proses bimbingan (fasilitasi) berlaku apabila ia dijalankan dalam kumpulan di mana peserta digalakkan mengambil tanggungjawab dalam hasil pembelajarannya (Van Maurik, 1994). Menurut beliau juga, peranan guru adalah untuk mewujudkan kelas yang bersifat interaksi kolaboratif dalam kalangan murid. Sebagai pembimbing, seseorang guru itu perlu peka terhadap tingkah laku dan perkembangan spiritual murid dalam P&P Seni Visual. Sebagai contoh, jika seseorang guru itu ingin mengajar murid-muridnya melukis pemandangan di tepi pantai, guru tersebut perlu mengetahui pengetahuan sedia ada murid-murid mengenai suasana di tepi pantai. Kemudian, guru perlu membimbing murid-murid melukis gambar

HBAE2103 CORAK & REKAAN

tersebut dengan memberikan input-input baharu mengenai perkara tersebut. Seterusnya, murid-murid akan melaksanakan tugasan tersebut dengan bimbingan guru. Seorang guru yang berperanan sebagai pembimbing perlu mempunyai sikap-sikap seperti berikut: i) ii) iii) iv) v) Bersopan santun Menghormati pandangan murid Peramah Jujur Prihatin

Bimbingan dan dorongan daripada guru akan membantu murid-murid memahami dengan lebih jelas mengenai sesuatu konsep seni visual. Selain daripada itu, pembelajaran secara bimbingan akan memupuk nilai instrumental seperti berdikari, rasioanal, berani dan bersemangat semasa menghasilkan karya seni visual. c. Guru sebagai motivator Pembelajaran yang berkesan dalam bilik darjah bergantung kepada kebolehan guru untuk mengekalkan minat pelajar (Erickson, 1978). Pendapat ini dikemukakan oleh seorang tokoh yang tidak asing lagi dalam kajian dunia pendidikan. Kebolehan yang dimaksudkan merujuk kepada kebolehan seseorang guru memotivasikan murid-murid yang diajar. Dalam P&P Seni Visual, guru perlu berperanan sebagai motivator untuk memupuk minat mereka terhadap isi pelajaran yang disampaikan dan persepsi mereka tentang kepentingan dan kegunaannya dalam kehidupan seharian. Selain itu, motivasi guru juga dapat meningkatkan keyakinan diri murid dan memupuk perasaan ingin membuat yang terbaik dalam penghasilan karya seni dengan cara : i) ii) Memberi komentar yang positif Mewujudkan persaingan yang positif serta kerjasama dalam kalangan murid. iii) Memilih alat dan bahan 5

HBAE2103 CORAK & REKAAN

iv) v) vi) vii)

Merangsang murid dengan mempamerkan hasil karya mereka Fleksibel dalam proses pengajaran. Guru perlu mengubah cara mengajar mengikut idea dan cadangan daripada murid. Elakkan daripada mengkritik keterlaluan sehingga murid patah semangat dan tidak berminat untuk meneruskan penghasilan karya. Galakkan dan berikan penghargaan kepada murid atas usaha dan komitmen yang mereka berikan di dalam kelas.

Sebagai seorang guru seni yang baik, perlulah mengambil kira kaedah penyampaian ilmu yang berkesan dan mudah untuk difahami oleh murid-murid. Menurut Joyce, B., & Weil, M., (2003), hasil pengajaran yang paling penting sekali mungkin adalah meningkatkan kebolehan murid-murid untuk belajar dengan lebih mudah dan berkesan kelak akibat perolehan pengetahuan dan kemahiran serta penguasaan proses pembelajaran. Hal ini bermaksud, pembelajaran yang mudah akan memberi kesan yang lebih mendalam dan mudah difahami oleh murid. Bagi meningkatkan daya imaginasi kanak-kanak, guru-guru wajar menyediakan peralatan melukis dengan lengkap. Cara ini dapat merangsang imaginasi, kreativiti dan gembira untuk meluahkan emosi. 2.0 Latar Belakang Kajian

Tugasan kali ini akan membincangkan satu kajian dan analisa terhadap perlakuan , persepsi dan pengetahuan budaya murid dalam satu aktiviti membuat corak kepada empat atau lima orang murid yang sebaya umurnya. Murid-murid yang dipilih ialah seramai lima orang dari tahun enam yang mana pada peringkat ini murid telah dapat melukis figura dalam saiz yang sebenar. Perkembangan estetika boleh diamati menerusi aktiviti kreatif seperti visual, emosi, jiwa dan pemikiran kanak-kanak. Tugasan kali ini ialah guru perlu berbual atau membuat satu temu bual semasa aktiviti pendidikan seni kerana melalui pergerakan badan, guru dapat memahami maksud di sebalik pergerakan dan perlakuan yang cuba ditunjukkan. Pergerakan badan menjadi refleksi pada perkembangan estetika kanakkanak. Komunikasi lisan dan bukan lisan memberi isyarat visual yang menggambarkan emosi dalaman kanak-kanak. Pada umur enam tahun, gerak geri menunjukkan elemen 6

HBAE2103 CORAK & REKAAN

psikologi. Contohnya apabila sedih, mereka menundukkan muka manakala jika berfikir, mereka menongkat dagu. Perlakuan ini dilakkukan secara spontan. Perkembangan artistik kanak-kanak berlaku mengikut transisi perkembangan iaitu daripada contengan hingga perwakilan sebenar. Bidang kegiatan membuat corak dan rekaan ini memberi peluang kepada murid memahami pelbagai cara untuk menghasilkan corak dan mengaplikasikannya menjadi suatu rekaan lain. Corak dan rekaan tersebut boleh juga dipadankan kepada mana-mana hasil daripada bidang kegiatan lain seperti binaan, kraf dan sebagainya. Corak terhasil daripada pelbagai teknik dan cara iaitu corak terancang dan corak tidak terancang. Corak terancang dibuat menggunakan motif dengan teratur dan dalam susunan tertentu. Motif ini menghasilkan corak yang mempunyai pelbagai jenis susunan, termasuk penggunaan garisan grid dalam penghasilan corak. Manakala corak tidak terancang dihasilkan secara bebas tanpa mempunyai motif tertentu. Ia boleh dihasilkan dengan cara merenjis, meniup, mengayak, menggolek dan sebagainya. Rekaan dan corak merupakan suatu asas utama dalam meghasilkan sesuatu karya seni. Pada dasarnya, tanpa rekaan dan corak, hasil seni baik yang tradisional mahupun yang mengikut zaman akan tidak terhasil. Menurut Modul OUM HBAE 2103, Membuat Corak dan Rekaan, ada menyatakan bahawa definisi corak ialah susunan motif sama ada secara teratur atau secara bebas. Oleh itu, corak terdiri daripada corak terancang dan corak tidak terancang. Corak juga boleh terbentuk daripada bukan motif secara bebas atau corak tidak terancang. Enam jenis susunan dalam corak dan rekaan dapat dinyatakan seperti di bawah: 1. Corak ulang sekata 2. Corak berpusat 3. Corak cerminan

HBAE2103 CORAK & REKAAN

4. Corak bertindih 5. Corak selang seli 6. Corak batu bata

Tujuan utama membuat corak dan rekaan dalam kursus ini ialah dapat membentuk perlakuan, persepsi dan pengetahuan budaya murid selaras dengan matlamat tersebut. Berikut dijelaskan secara terperinci tujuan membuat corak dan rekaan berdasarkan hasil karya yang telah dibuat oleh lima orang murid tahun 6 Tekun dan 6 Arif. Sebelum murid menghasilkan karya masing-masing, guru terlebih dahulu menetapkan tajuk, motif, teknik dan bidang. Yang lain terpulang kepada pelajar mengikut kreativiti mereka. Guru telah mendedahkan corak-corak yang terdapat dalam bidang mencorak ini. Kriteria seperti di bawah: Bidang Tajuk Motif Teknik : membuat corak dan rekaan : membuat pembalut hadiah : alam Flora/alam semula jadi : Capan dan Catan

2.1 Tujuan Membuat Corak Dan Rekaan Dari Segi Perlakuan Berdasarkan pemerhatian terhadap lima orang pelajar tahun enam, didapati kelima-lima pelajar tersebut dapat memilih serta menyesuaikan warna untuk tujuan tertentu. Warna memainkan peranan penting dalam kehidupan kita.Warna merupakan unsur yang sangat penting dalam karya seni.Warna dapat diperolehi dimana-mana sahaja.Warna juga mempengaruhi personaliti dan psikologi seseorang. Personaliti seseorang itu dapat ditonjolkan melalui warna kegemarannya. Dalam bidang psikologi seni,warna dapat mempengaruhi emosi seseorang.Warna yang terang dan cerah dapat menimbulkan perasaan riang dan gembira. Manakala warna yang gelap dan kelam menimbulkan perasaan muram dan sedih. Dalam seni visual,warna

HBAE2103 CORAK & REKAAN

dijadikan alat komunikasi yang sangat berkesan.Selain itu warna juga boleh menjadikan sesuatu gubahan itu menarik. Warna dihasilkan oleh cahaya

HBAE2103 CORAK & REKAAN

menarik. Warna dihasilkan oleh cahaya, tanpa cahaya warna tidak akan wujud.Warna dihasilkan apabila cahaya dibalikkan dari permukaan sesuatu objek.

10

HBAE2103 CORAK & REKAAN

11

HBAE2103 CORAK & REKAAN

12

HBAE2103 CORAK & REKAAN

13

HBAE2103 CORAK & REKAAN

14

HBAE2103 CORAK & REKAAN

15

HBAE2103 CORAK & REKAAN

16

HBAE2103 CORAK & REKAAN

17

HBAE2103 CORAK & REKAAN

18

HBAE2103 CORAK & REKAAN

19

HBAE2103 CORAK & REKAAN

menarik. Warna dihasilkan oleh cahaya, tanpa cahaya warna tidak akan wujud.Warna dihasilkan apabila cahaya dibalikkan dari permukaan sesuatu objek. Didapati dua orang murid telah menghasilkan corak geometri. Mereka menggunakan bentuk-bentuk segi tiga dan bulat yang disusun menjadi corak yang terancang. Berdasarkan hasil corak dua orang murid ini didapati mereka banyak memilih warna-warna yang lembut seperti warna oren cair yang diselang-selikan dengan warna kuning cair sebagai warna latar corak yang dipilih oleh adik Norazwin binti Amrun. Kombinasi dua warna ini memberi gambaran keriangan. Manakala Muhamad Amirul Irshad memilih lebih daripada tiga warna iaitu ungu, merah, kuning, hijau dan biru. Warna biru menggambarkan ketenangan dan kedamaian, Walaupun banyak warna yang digunakan, namun hasil gabungan semua warna ini masih lagi menunjukkan kelembutan dan keceriaannya pelakunya. Murid-murid tahun enam ini telah menghasilkan satu susunan corak geometri yang disusun secara berulang dan berselang seli yang menarik. Azreen Batrisya, suraya dan adik Mishya Amylia dari kelas 6 Arif pula memilih corak batik. Motif terdiri daripada motif flora dan geometrical. Corak tradisi mempunyai motifnya tersendiri dan mempunyai nama-nama tertentu yang berunsur tradisional. Contoh yang biasa kita dengar adalah seperti corak bunga buluh, pucuk rebung, bunga kiambang dan sebagainya. Murid biasanya melihat jenis-jenis corak mini berdasarkan pemerhatian di sekeliling mereka seperti corak di kain batik ibu mereka, corak di wau dan juga corak di kertas pembalut hadiah. Selain itu, membuat corak dan rekaan juga dapat memberikan pelajar mempunyai pengamatan yang tajam dan meningkatkan daya kordinasi mata dan tangan yang baik untuk menghasilkan karya seni mereka. Pelajar dapat membuat pengamatan dengan membuat penerokaan dan eksperimentasi motif dan warna dalam mencorak. Melalui corak, pelajar belajar mengenai konsep pembuatan dan kronologi sesuatu hasil kerja iaitu mengetahui sesuatu proses penghasilan hasil seni, produk dan objek yang terdapat di sekeliling mereka.

20

HBAE2103 CORAK & REKAAN

Tujuan penghasilan corak kalau kita nilai dari sudut kognitif adalah memberi peluang kepada pelajar menjana idea mereka. Penghasilan mengikut tema yang sesuai banyak membantu mereka meningkatkan kemahiran berfikir mereka. Corak apa dan bahan apa yang perlu digunakan, cara menyusun bentuk-bentuk dan teknik yang sesuai dan menarik. Seterusnya kita lihat dari sudut fizikal pula. Corak dan rekaan melatih murid dari segi psikomotor mereka terutama tangan mereka 2.2 Tujuan Membuat Corak Dan Rekaan Dari Segi Persepsi Persepsi merupakan tanggapan seseorang tentang sesuatu perkara setelah orang itu mengalami perkara yang dimaksudkan. Setelah membuat analisis sama ada secara spontan atau sebaliknya, satu idea terbentuk di dalam pemikirannya tentang perkara berkenaan. Persepsi tidak semestinya betul atau salah secara mutlak. Baird (1986) menganggap perbezaan persepsi adalah sesuatu yang dijangkakan. Persepsi adalah satu proses kognitif yang dilakukan oleh seorang individu untuk memberi makna kepada persekitarannya. Hasil corak dan rekaan yang dibuat oleh lima orang pelajar tahun enam, didapati murid tersebut secara tidak langsung menggunakan prinsip seni reka seperti imbangan, harmoni, penegasan, kepelbagaian, kesatuan dan kontra dalam penghasilan corak. Harmoni merujuk kepada susunan atau ulangan unsur-unsur seni mengikut cara tertentu sama seimbang atau berhubung kait. Tujuan menghasilkan kesan harmoni adalah untuk menarik perhatian pada sesuatu objek ataupun imej yang dihasilkan. Selain itu ianya memberi gambaran yang kemas, selesa, sempurna, menyeronokkan dan seimbang. Dalam istilah bahasa harmoni membawa maksud aman dan damai. Dalam istilah seni harmoni merupakan hasil ulangan dan rentak unsur seni yang sesuai dan seimbang. Harmoni wujud dalam penggunaan garisan dan warna. Harmoni tidak akan wujud jika ada unsurunsur yang bercanggah.

21

HBAE2103 CORAK & REKAAN

Kontra wujud jika ada unsur-unsur seni yang bertentangan atau bercanggah dalam sesuatu gubahan. Fungsi kontra ialah untuk menarik perhatian, memberi fokus, mengelakkan kebosanan dan kesan pergerakan. Kontra dapat dihasilkan melalui penggunaan unsur seni, teknik dan bahan yang berlainan. Melalui gambar corak murid yang disertakan di atas, jelas kelihatan bahawa unsur dan objek yang dapat memberi gambaran sebenar tentang prinsip penegasan melalui penghasilan warna garang ( warna jingga ) yang terdapat pada objek bunga tumbuhan tersebut yang dihasilkan oleh adik Azreen Batrisya. Bunga yang sedia ada mempunyai warna yang kontra jika dibandingkan dengan latar. Ini menunjukkan wujudnya unsur penegasan. Oleh yang demikian, dalam sesuatu hasil karya yang baik, penggunaan warna yang betul serta sesuai dapat memberi unsur penegasan terhadap objek yang dihasilkan di samping kedudukan objek yang diletakkan pada bahagian hadapan dan dilukis dalam saiz yang besar. Imbangan bermaksud kesamaan dan kesepadanan dari segi berat, tarikan dan tumpuan. Terdapat 2 jenis imbangan iaitu: a. Imbangan simetri unsur seni yang sama antara kiri dan kanan atau atas dan bawah (garisan axis dilukis di tengah-tengah pembahagian tersebut) b. Imbangan tidak simetri unsur seni tidak sama di kedua-dua bahagian tetapi mempunyai ciri-ciri yang menimbulkan kesan keseimbangan. Kepelbagaian wujud hasil penggunaan pelbagai gaya, nilai, dan idea yang berbeza dalam sesuatu gubahan. Kepelbagaian dapat memberi gaya, variasi, tenaga, dan daya tarikan dalam sesuatu gubahan. Kepelbagaian dapat dihasilkan melalui penggunaan unsur seni seperti garisan, rupa dan warna yang pelbagai dalam sesuatu gubahan. Kesatuan merupakan olahan motif atau ulangan unsur-unsur seni secara sistematik, berpandukan grid berdasarkan tema atau idea sesuatu hasil karya. Susun atur yang kemas, teratur, lengkap dan sempurna dapat mewujudkan kesatuan.

22

HBAE2103 CORAK & REKAAN

Selain daripada menyedari prinsip seni reka, Corak dan rekaan juga meningkatkan daya kreativiti di kalangan murid-murid. Corak dan rekaan banyak membantu murid mencipta dan mencetuskan idea mereka masing masing. Kebebasan menggambarkan corak mereka sedikit sebanyak membantu mereka melahirkan idea mereka. Pemilihan warna yang sesuai, teknik yang sesuai dan menarik membantu mereka menghasilkan corak yang menarik mengikut kreativiti mereka. Maka, boleh dikatakan di sini bahawa antara tujuan adan fungsi corak adalah untuk memberi peluang kepada murid meluahkan idea mereka menerusi corak dan rekaan warna mengikut kebebasan mereka. Mereka juga dapat belajar dan membuat peniruan dengan keadaan yang sebenar, mengolah dan menghasilkan corak mengikut gaya dan kreativiti mereka sendiri. Melalui kemahiran membuat corak dan rekaan, kita membantu kanak-kanak meningkatkan pengamatan mereka apabila mereka meneliti corak-corak yang dihasilkan melalui motif-motif yang diminta. Kanak-kanak akan cuba mengkaji dan melihat hubungkait antara motif-motif dan rekaan serta corak yang dibuat. Kepekaan pengamatan mereka dapat dilihat andainya corak tersebut menepati dengan motif yang diminta. Contohnya, jika ditugaskan mereka untuk membuat rekaan dan corak bermotifkan flora, kita dapat melihat bagaimana mereka akan melihat alam semula jadi ini sebagai sebuah motif dan hasil tersebut adalah berdasarkan kepada pengamatan mereka kepada flora. Contoh yang lain pula ialah apabila sesuatu rekaan dan corak itu bermotifkan hidupan laut, maka, kepekaan kanak-kanak kepada hidupan laut dapat ditonjolkan seperti corak tapak sulaiman yang berbentuk bintang. Bentuk tersebut adalah berdasarkan pengamatan mereka seterusnya dilahirkan kepada corak yang menarik. Dapat dinyatakan disini, melalui pembelajaran membuat corak dan rekaan amat membantu kanak-kanak meningkatkan daya pengamatan mereka untuk menghasilkan corak yang lebih menarik dan kreatif. Melalui jenis-jenis susunan corak, ia membantu murid untuk membuat corak yang menarik berdasarkan susunan terancang, tersusun dan mengikut luahan ekspresi mereka. Pemikiran mereka dapat dikritiskan melalui hasilan serta pengamatan mereka di dalam 23

HBAE2103 CORAK & REKAAN

melaksanakan aktiviti mencorak dan membuat rekaan. Apabila mereka menjalankan aktiviti tersebut, kanak-kanak akan membuat penerokaan serta mengkaji motif-motif yang ingin digunakan, setrusnya mereka akan mencari satu bahagian yang sesuai untuk dijadikan corak dan seterusnya membuat lakaran yang sesuai. Melalui pemikiran pula mereka membuat keputusan yang tepat untuk memilih dan seterusnya mebuat sesuatu rekaan. 2.3 Tujuan Membuat Corak Dan Rekaan Dari Segi Pengetahuan Budaya Kita tahu, sejak daru dahulu lagi, corak-corak terhasil adalah daripada pengamatan pereka-perekanya. Seni melayu misalnya mengambil corak-corak dari alam flora seperti bunga, pucuk, daun, ranting dan sebagainya. Ini semua adalah berdasarkan pengamatan orang dulu-dulu didalam membuat sesuatu corak dan rekaan. Maka tidak dapat disangkalkan lagi bahawa mempelajari seni corak dan rekaan amat membantu kanakkanak di dalam meningkatkan kepekaan pengamatan mereka. Brown (1980),OUM HBAE 1103(2006) mendapati bahawa pengalaman kanakkanak dalam memerhati ketika melukis atau membuat lakaran dapat meningkatkan kebolehan mereka dalam pengamatan dan memperkayakan pengetahuan tentang perbezaan-perbezaan setiap objek atau imej tampak di sekeliling mereka. Jika kanakkanak diberi pendedahan kaedah dan teknik yang sempurna, mereka akan berkeupayaan mengembangkan pemikiran yang kritis. Dalam penghasilan corak dan rekaan, unsur utama yang menjadi corak itu unik adalah dengan adanya motif-motif yang dipilih dan disusun dengan kreatif serta diwarmakan dengan sempurna dengan kreatif. Motif-mo tif yang digunakan biasanya yang berunsur alam semulajadi dan tradisional. Diantara unsur-unsur yang terdapat adalah bermotifkan fauna, flora dan geometri. Pelajar-pelajar biasa melihat contoh corak daripada pemerhatian dan pengalaman mereka seperti kain batik sarung, kain tenunan songket, corak di wau dan sebagainya. Daripada pemerhatian dan pengalaman ini, pelajar dapat

24

HBAE2103 CORAK & REKAAN

mengenal dan membuat corak-corak tradisional mudah dan seterusnya mengubahsuai dan menggunakan unsur-unsur corak kraftradisional. Sebagai contoh, dalam susunan reka corak kain songket terdapat tiga jenis kumpulan iaitu susunan bunga penuh, susunan bunga bertabur dan juga susunan bercorak. Hasil corak dan rekaan murid ini walaupun tidak sepenuhnya mengikut susunan reka corak kain songket tetapi ada motif-motif yang diselitkan seperti batu bata dan ulangan selang seli. Selain itu susunan bercorak juga ada diselitkan seperti ruang zig-zag disebut corak siku keluang, bahagian berpetak disebut corak disebut tapak catur dan ruang tegak disebut corak berdiri. Menurut Dzul Haimi Md Zain (1992) simbol-simbol yang terbentuk akan memberi makna. Pucuk rebung yang terdapat dalam karya murid amat sinonim dengan kepercayaan apabila ingin mendidik anak biarlah dari kecil supaya tidak menimbulkan masalah apabila dewasa kelak. Ini membawa maksud rebung itu bersifat lembut dan akan menjadi keras apabila menjadi buluh. Corak geometri juga boleh diaplikasikan dengan falsafah dan maksud yang tersirat seperti contoh, bentuk bulatan. Ia dikaitkan dengan maksud tiada permulaan dan tiada pengakhiran ataupun sebagai simbol keabadian. Bulatan merupakan bentuk asas kepada bentuk poligon yang lain.

4.0 KESIMPULAN. 25

HBAE2103 CORAK & REKAAN

Matlamat Pendidikan Seni dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan untuk melahirkan warganegara yang berbudaya dalam kehidupan, imaginatif, kreatif, intelek, inovatif dan afektif terhadap ciri-ciri estetika agar diamalkan untuk pembinaan insan yang seimbang dan harmonis. Di samping untuk meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan, menghargai alam sekitar, keindahan seni dan warisan bangsa serta menyumbang ke arah pembangunan diri, keluarga, masyarakat dan negara. Jika di lihat matlamat Kurikulum Pendidikan Seni sama ada McFee (melalui penerokaan), Lansing(domain utama), Feldman (pengajian), Efland (ekspresi dan respon) dan Kementerian Pelajaran MalaysiaKPM (aktiviti-aktiviti kreatif), semua membawa harapan yang sama iaitu untuk melahirkan golongan pelajar seterusnya masyarakat yang seimbang dari aspek kemahiran berkarya dan juga penguasaan pengetahuan seni. Dalam banyak perkara, matlamat Lansing yang paling hampir dengan matlamat KPM iaitu melahirkan individu yang berimaginatif, kreatif dan berpengetahuan di samping boleh menggunakan pengetahuan seni dalam kehidupan seharian (seni sebagai cara hidup). Dalam kandungan Kurikulum Pendidikan Seni Visual pula telah menegaskan kegiatan dalam proses penghasilan dengan melibatkan aspek pemahaman, penghayatan dan kritikan. Proses ini menyentuh perasaan estetik dan daya kreativiti individu melalui penajaman daya intuisi, persepsi, imaginasi dan konsepsi murid. Pelajar diharap dapat mengamal pertimbangan seni visual, meningkatkan lagi kepekaan, menjadi pengkarya yang rasional dan mampu mengendalikan kehidupan dengan membawa bersama nilai positif. Secara tidak langsung menerap budaya menghargai serta mengaplikasi ilmu yang diperolehi. Seni dapat membentuk jiwa dan peribadi manusia. Ia boleh dianggap salah satu unsur yang dapat melahirkan individu yang seimbang dari segi rohani dan jasmani. Peranannya dalam pendidikan dapat memupuk sifak kecintaan pada seni dan estetika.

26

HBAE2103 CORAK & REKAAN

RUJUKAN / REFERENSI Baha Zain, Dr Zakaria Ali, Nur Hanim Khairuddim, Sharifah Zuriah AlJeffri dan Rosihan Juara ( 1997 ), Alam, Seni dan Perjalanan Pekan Seni Ipoh. Perak : Yayasan Kesenian Perak. Haslinda Madon ( 2007 ), HBAE 1403 Menggambar. Kuala Lumpur : UNITEM Sdn. Bhd. Kathleen Chee (2004) .Fokus e-masteri SPM Pendidikan Seni Visual, Bangi, Selangor : Penerbitan pelangi Sdn Bhd. Mohd Zaihidee Hj Arshad ( 2011 ), HBAE 2103 Corak Dan Rekaan. Selangor : Meteor Doc. Sdn. Bhd Teeart (2009), Corak Terancang, (atas talian), http://www.images.teearts.multiply.com (08.03.2009). http://bangdey.blogspot.com/2009/11/unsur-unsur-seni.html http://bloginspirasidiariseni.blogspot.com/p/membuat-corak-rekaan.html http://lifeasaartstudentlilizala. http://bangdey.blogspot.com/2009/11/unsur-unsur-seni.html http://bloginspirasidiariseni.blogspot.com/p/membuat-corak-rekaan.html http://lifeasaartstudentlilizala.blogspot.com/2012/04/capan.html

27

HBAE2103 CORAK & REKAAN

28

HBAE2103 CORAK & REKAAN

29

HBAE2103 CORAK & REKAAN

30

HBAE2103 CORAK & REKAAN

31

HBAE2103 CORAK & REKAAN

32

HBAE2103 CORAK & REKAAN

33

HBAE2103 CORAK & REKAAN

34

HBAE2103 CORAK & REKAAN

35

HBAE2103 CORAK & REKAAN

36

HBAE2103 CORAK & REKAAN

menarik. Warna dihasilkan oleh cahaya, tanpa cahaya warna tidak akan wujud.Warna dihasilkan apabila cahaya dibalikkan dari permukaan sesuatu objek. Didapati dua orang murid telah menghasilkan corak geometri. Mereka menggunakan bentuk-bentuk segi tiga dan bulat yang disusun menjadi corak yang terancang. Berdasarkan hasil corak dua orang murid ini didapati mereka banyak memilih warna-warna yang lembut seperti warna oren cair yang diselang-selikan dengan warna kuning cair sebagai warna latar corak yang dipilih oleh adik Norazwin binti Amrun. Kombinasi dua warna ini memberi gambaran keriangan. Manakala Muhamad Amirul Irshad memilih lebih daripada tiga warna iaitu ungu, merah, kuning, hijau dan biru. Warna biru menggambarkan ketenangan dan kedamaian, Walaupun banyak warna yang digunakan, namun hasil gabungan semua warna ini masih lagi menunjukkan kelembutan dan keceriaannya pelakunya. Murid-murid tahun enam ini telah menghasilkan satu susunan corak geometri yang disusun secara berulang dan berselang seli yang menarik. Azreen Batrisya, suraya dan adik Mishya Amylia dari kelas 6 Arif pula memilih corak batik. Motif terdiri daripada motif flora dan geometrical. Corak tradisi mempunyai motifnya tersendiri dan mempunyai nama-nama tertentu yang berunsur tradisional. Contoh yang biasa kita dengar adalah seperti corak bunga buluh, pucuk rebung, bunga kiambang dan sebagainya. Murid biasanya melihat jenis-jenis corak mini berdasarkan pemerhatian di sekeliling mereka seperti corak di kain batik ibu mereka, corak di wau dan juga corak di kertas pembalut hadiah. Selain itu, membuat corak dan rekaan juga dapat memberikan pelajar mempunyai pengamatan yang tajam dan meningkatkan daya kordinasi mata dan tangan yang baik untuk menghasilkan karya seni mereka. Pelajar dapat membuat pengamatan dengan membuat penerokaan dan eksperimentasi motif dan warna dalam mencorak. Melalui corak, pelajar belajar mengenai konsep pembuatan dan kronologi sesuatu hasil kerja iaitu mengetahui sesuatu proses penghasilan hasil seni, produk dan objek yang terdapat di sekeliling mereka.

37

HBAE2103 CORAK & REKAAN

Tujuan penghasilan corak kalau kita nilai dari sudut kognitif adalah memberi peluang kepada pelajar menjana idea mereka. Penghasilan mengikut tema yang sesuai banyak membantu mereka meningkatkan kemahiran berfikir mereka. Corak apa dan bahan apa yang perlu digunakan, cara menyusun bentuk-bentuk dan teknik yang sesuai dan menarik. Seterusnya kita lihat dari sudut fizikal pula. Corak dan rekaan melatih murid dari segi psikomotor mereka terutama tangan mereka 2.2 Tujuan Membuat Corak Dan Rekaan Dari Segi Persepsi Persepsi merupakan tanggapan seseorang tentang sesuatu perkara setelah orang itu mengalami perkara yang dimaksudkan. Setelah membuat analisis sama ada secara spontan atau sebaliknya, satu idea terbentuk di dalam pemikirannya tentang perkara berkenaan. Persepsi tidak semestinya betul atau salah secara mutlak. Baird (1986) menganggap perbezaan persepsi adalah sesuatu yang dijangkakan. Persepsi adalah satu proses kognitif yang dilakukan oleh seorang individu untuk memberi makna kepada persekitarannya. Hasil corak dan rekaan yang dibuat oleh lima orang pelajar tahun enam, didapati murid tersebut secara tidak langsung menggunakan prinsip seni reka seperti imbangan, harmoni, penegasan, kepelbagaian, kesatuan dan kontra dalam penghasilan corak. Harmoni merujuk kepada susunan atau ulangan unsur-unsur seni mengikut cara tertentu sama seimbang atau berhubung kait. Tujuan menghasilkan kesan harmoni adalah untuk menarik perhatian pada sesuatu objek ataupun imej yang dihasilkan. Selain itu ianya memberi gambaran yang kemas, selesa, sempurna, menyeronokkan dan seimbang. Dalam istilah bahasa harmoni membawa maksud aman dan damai. Dalam istilah seni harmoni merupakan hasil ulangan dan rentak unsur seni yang sesuai dan seimbang. Harmoni wujud dalam penggunaan garisan dan warna. Harmoni tidak akan wujud jika ada unsurunsur yang bercanggah.

38

HBAE2103 CORAK & REKAAN

Kontra wujud jika ada unsur-unsur seni yang bertentangan atau bercanggah dalam sesuatu gubahan. Fungsi kontra ialah untuk menarik perhatian, memberi fokus, mengelakkan kebosanan dan kesan pergerakan. Kontra dapat dihasilkan melalui penggunaan unsur seni, teknik dan bahan yang berlainan. Melalui gambar corak murid yang disertakan di atas, jelas kelihatan bahawa unsur dan objek yang dapat memberi gambaran sebenar tentang prinsip penegasan melalui penghasilan warna garang ( warna jingga ) yang terdapat pada objek bunga tumbuhan tersebut yang dihasilkan oleh adik Azreen Batrisya. Bunga yang sedia ada mempunyai warna yang kontra jika dibandingkan dengan latar. Ini menunjukkan wujudnya unsur penegasan. Oleh yang demikian, dalam sesuatu hasil karya yang baik, penggunaan warna yang betul serta sesuai dapat memberi unsur penegasan terhadap objek yang dihasilkan di samping kedudukan objek yang diletakkan pada bahagian hadapan dan dilukis dalam saiz yang besar. Imbangan bermaksud kesamaan dan kesepadanan dari segi berat, tarikan dan tumpuan. Terdapat 2 jenis imbangan iaitu: a. Imbangan simetri unsur seni yang sama antara kiri dan kanan atau atas dan bawah (garisan axis dilukis di tengah-tengah pembahagian tersebut) b. Imbangan tidak simetri unsur seni tidak sama di kedua-dua bahagian tetapi mempunyai ciri-ciri yang menimbulkan kesan keseimbangan. Kepelbagaian wujud hasil penggunaan pelbagai gaya, nilai, dan idea yang berbeza dalam sesuatu gubahan. Kepelbagaian dapat memberi gaya, variasi, tenaga, dan daya tarikan dalam sesuatu gubahan. Kepelbagaian dapat dihasilkan melalui penggunaan unsur seni seperti garisan, rupa dan warna yang pelbagai dalam sesuatu gubahan. Kesatuan merupakan olahan motif atau ulangan unsur-unsur seni secara sistematik, berpandukan grid berdasarkan tema atau idea sesuatu hasil karya. Susun atur yang kemas, teratur, lengkap dan sempurna dapat mewujudkan kesatuan.

39

HBAE2103 CORAK & REKAAN

Selain daripada menyedari prinsip seni reka, Corak dan rekaan juga meningkatkan daya kreativiti di kalangan murid-murid. Corak dan rekaan banyak membantu murid mencipta dan mencetuskan idea mereka masing masing. Kebebasan menggambarkan corak mereka sedikit sebanyak membantu mereka melahirkan idea mereka. Pemilihan warna yang sesuai, teknik yang sesuai dan menarik membantu mereka menghasilkan corak yang menarik mengikut kreativiti mereka. Maka, boleh dikatakan di sini bahawa antara tujuan adan fungsi corak adalah untuk memberi peluang kepada murid meluahkan idea mereka menerusi corak dan rekaan warna mengikut kebebasan mereka. Mereka juga dapat belajar dan membuat peniruan dengan keadaan yang sebenar, mengolah dan menghasilkan corak mengikut gaya dan kreativiti mereka sendiri. Melalui kemahiran membuat corak dan rekaan, kita membantu kanak-kanak meningkatkan pengamatan mereka apabila mereka meneliti corak-corak yang dihasilkan melalui motif-motif yang diminta. Kanak-kanak akan cuba mengkaji dan melihat hubungkait antara motif-motif dan rekaan serta corak yang dibuat. Kepekaan pengamatan mereka dapat dilihat andainya corak tersebut menepati dengan motif yang diminta. Contohnya, jika ditugaskan mereka untuk membuat rekaan dan corak bermotifkan flora, kita dapat melihat bagaimana mereka akan melihat alam semula jadi ini sebagai sebuah motif dan hasil tersebut adalah berdasarkan kepada pengamatan mereka kepada flora. Contoh yang lain pula ialah apabila sesuatu rekaan dan corak itu bermotifkan hidupan laut, maka, kepekaan kanak-kanak kepada hidupan laut dapat ditonjolkan seperti corak tapak sulaiman yang berbentuk bintang. Bentuk tersebut adalah berdasarkan pengamatan mereka seterusnya dilahirkan kepada corak yang menarik. Dapat dinyatakan disini, melalui pembelajaran membuat corak dan rekaan amat membantu kanak-kanak meningkatkan daya pengamatan mereka untuk menghasilkan corak yang lebih menarik dan kreatif. Melalui jenis-jenis susunan corak, ia membantu murid untuk membuat corak yang menarik berdasarkan susunan terancang, tersusun dan mengikut luahan ekspresi mereka. Pemikiran mereka dapat dikritiskan melalui hasilan serta pengamatan mereka di dalam 40

HBAE2103 CORAK & REKAAN

melaksanakan aktiviti mencorak dan membuat rekaan. Apabila mereka menjalankan aktiviti tersebut, kanak-kanak akan membuat penerokaan serta mengkaji motif-motif yang ingin digunakan, setrusnya mereka akan mencari satu bahagian yang sesuai untuk dijadikan corak dan seterusnya membuat lakaran yang sesuai. Melalui pemikiran pula mereka membuat keputusan yang tepat untuk memilih dan seterusnya mebuat sesuatu rekaan. 2.3 Tujuan Membuat Corak Dan Rekaan Dari Segi Pengetahuan Budaya Kita tahu, sejak daru dahulu lagi, corak-corak terhasil adalah daripada pengamatan pereka-perekanya. Seni melayu misalnya mengambil corak-corak dari alam flora seperti bunga, pucuk, daun, ranting dan sebagainya. Ini semua adalah berdasarkan pengamatan orang dulu-dulu didalam membuat sesuatu corak dan rekaan. Maka tidak dapat disangkalkan lagi bahawa mempelajari seni corak dan rekaan amat membantu kanakkanak di dalam meningkatkan kepekaan pengamatan mereka. Brown (1980),OUM HBAE 1103(2006) mendapati bahawa pengalaman kanakkanak dalam memerhati ketika melukis atau membuat lakaran dapat meningkatkan kebolehan mereka dalam pengamatan dan memperkayakan pengetahuan tentang perbezaan-perbezaan setiap objek atau imej tampak di sekeliling mereka. Jika kanakkanak diberi pendedahan kaedah dan teknik yang sempurna, mereka akan berkeupayaan mengembangkan pemikiran yang kritis. Dalam penghasilan corak dan rekaan, unsur utama yang menjadi corak itu unik adalah dengan adanya motif-motif yang dipilih dan disusun dengan kreatif serta diwarmakan dengan sempurna dengan kreatif. Motif-mo tif yang digunakan biasanya yang berunsur alam semulajadi dan tradisional. Diantara unsur-unsur yang terdapat adalah bermotifkan fauna, flora dan geometri. Pelajar-pelajar biasa melihat contoh corak daripada pemerhatian dan pengalaman mereka seperti kain batik sarung, kain tenunan songket, corak di wau dan sebagainya. Daripada pemerhatian dan pengalaman ini, pelajar dapat

41

HBAE2103 CORAK & REKAAN

mengenal dan membuat corak-corak tradisional mudah dan seterusnya mengubahsuai dan menggunakan unsur-unsur corak kraftradisional. Sebagai contoh, dalam susunan reka corak kain songket terdapat tiga jenis kumpulan iaitu susunan bunga penuh, susunan bunga bertabur dan juga susunan bercorak. Hasil corak dan rekaan murid ini walaupun tidak sepenuhnya mengikut susunan reka corak kain songket tetapi ada motif-motif yang diselitkan seperti batu bata dan ulangan selang seli. Selain itu susunan bercorak juga ada diselitkan seperti ruang zig-zag disebut corak siku keluang, bahagian berpetak disebut corak disebut tapak catur dan ruang tegak disebut corak berdiri. Menurut Dzul Haimi Md Zain (1992) simbol-simbol yang terbentuk akan memberi makna. Pucuk rebung yang terdapat dalam karya murid amat sinonim dengan kepercayaan apabila ingin mendidik anak biarlah dari kecil supaya tidak menimbulkan masalah apabila dewasa kelak. Ini membawa maksud rebung itu bersifat lembut dan akan menjadi keras apabila menjadi buluh. Corak geometri juga boleh diaplikasikan dengan falsafah dan maksud yang tersirat seperti contoh, bentuk bulatan. Ia dikaitkan dengan maksud tiada permulaan dan tiada pengakhiran ataupun sebagai simbol keabadian. Bulatan merupakan bentuk asas kepada bentuk poligon yang lain.

4.0 KESIMPULAN. 42

HBAE2103 CORAK & REKAAN

Matlamat Pendidikan Seni dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan untuk melahirkan warganegara yang berbudaya dalam kehidupan, imaginatif, kreatif, intelek, inovatif dan afektif terhadap ciri-ciri estetika agar diamalkan untuk pembinaan insan yang seimbang dan harmonis. Di samping untuk meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan, menghargai alam sekitar, keindahan seni dan warisan bangsa serta menyumbang ke arah pembangunan diri, keluarga, masyarakat dan negara. Jika di lihat matlamat Kurikulum Pendidikan Seni sama ada McFee (melalui penerokaan), Lansing(domain utama), Feldman (pengajian), Efland (ekspresi dan respon) dan Kementerian Pelajaran MalaysiaKPM (aktiviti-aktiviti kreatif), semua membawa harapan yang sama iaitu untuk melahirkan golongan pelajar seterusnya masyarakat yang seimbang dari aspek kemahiran berkarya dan juga penguasaan pengetahuan seni. Dalam banyak perkara, matlamat Lansing yang paling hampir dengan matlamat KPM iaitu melahirkan individu yang berimaginatif, kreatif dan berpengetahuan di samping boleh menggunakan pengetahuan seni dalam kehidupan seharian (seni sebagai cara hidup). Dalam kandungan Kurikulum Pendidikan Seni Visual pula telah menegaskan kegiatan dalam proses penghasilan dengan melibatkan aspek pemahaman, penghayatan dan kritikan. Proses ini menyentuh perasaan estetik dan daya kreativiti individu melalui penajaman daya intuisi, persepsi, imaginasi dan konsepsi murid. Pelajar diharap dapat mengamal pertimbangan seni visual, meningkatkan lagi kepekaan, menjadi pengkarya yang rasional dan mampu mengendalikan kehidupan dengan membawa bersama nilai positif. Secara tidak langsung menerap budaya menghargai serta mengaplikasi ilmu yang diperolehi. Seni dapat membentuk jiwa dan peribadi manusia. Ia boleh dianggap salah satu unsur yang dapat melahirkan individu yang seimbang dari segi rohani dan jasmani. Peranannya dalam pendidikan dapat memupuk sifak kecintaan pada seni dan estetika.

43

HBAE2103 CORAK & REKAAN

RUJUKAN / REFERENSI Baha Zain, Dr Zakaria Ali, Nur Hanim Khairuddim, Sharifah Zuriah AlJeffri dan Rosihan Juara ( 1997 ), Alam, Seni dan Perjalanan Pekan Seni Ipoh. Perak : Yayasan Kesenian Perak. Haslinda Madon ( 2007 ), HBAE 1403 Menggambar. Kuala Lumpur : UNITEM Sdn. Bhd. Kathleen Chee (2004) .Fokus e-masteri SPM Pendidikan Seni Visual, Bangi, Selangor : Penerbitan pelangi Sdn Bhd. Mohd Zaihidee Hj Arshad ( 2011 ), HBAE 2103 Corak Dan Rekaan. Selangor : Meteor Doc. Sdn. Bhd Teeart (2009), Corak Terancang, (atas talian), http://www.images.teearts.multiply.com (08.03.2009). http://bangdey.blogspot.com/2009/11/unsur-unsur-seni.html http://bloginspirasidiariseni.blogspot.com/p/membuat-corak-rekaan.html http://lifeasaartstudentlilizala. http://bangdey.blogspot.com/2009/11/unsur-unsur-seni.html http://bloginspirasidiariseni.blogspot.com/p/membuat-corak-rekaan.html http://lifeasaartstudentlilizala.blogspot.com/2012/04/capan.html

44