Anda di halaman 1dari 4

TUGASAN EEF 312 FONETIK & FONOLOGI

BAHAGIAN A Dalam transkripsi fonetik (atau transkripsi sempit) pengkaji cuba memberi lambang fonetik yang setepat-tepatnya dan terperinci dengan bunyi yang diucapkan atau tulisan yang dipindahkan ke dalam transkripsi fonetik. Tugas; Salin semula lirik (atau senikata) lagu HIJAU oleh Zainal Abidin dan petikan HARI GURU dalam bentuk TRANSKRIPSI FONETIK.

LIRIK LAGU HIJAU LIRIK LAGU Bumi yang tiada rimba Seumpama hamba Dia dicemar manusia Yang jahil ketawa Bumi yang tiada udara Bagai tiada nyawa Pasti hilang suatu hari Tanpa disedari Bumi tanpa lautan Akan kehausan Pasti lambat laun hilang Duniaku yang malang Dewasa ini kita saling merayakan Kejayaan yang akhirnya membinasakan Apalah gunanya kematangan fikiran Bila dijiwa kita masih lagi muda dan mentah Ku lihat hijau Bumiku yang kian pudar Siapa yang melihat Di kala kita tersedar Mungkinkah terlewat Korupsi, oppressi,obsessi diri Polussi, depressi di bumi ini oo..anok-anok Tok leh meghaso mandi laok Bersaing main ghama-ghama TRANSKRIPSI FONETIK [Bumi ya tiada rimba]
[Sumpama hamba]

[Dia dicmar manusia] [Ya jahil ktawa] [Bumi ya tiada udara] [Bagai tiada awa] [Pasti hila suatu hari] [Tanpa disdari] [Bumi tanpa lautan] [Akan khausan] [Pasti lambat laun hila] [Duniaku ya mala] [Dwasa ini kita sali mrayakan] [Kjayaan ya akhirnya mmbinasakan] [Apalah gunaa kmataan fikiran] [Bila dijiwa kita masih lagi muda dan mntah] [Ku lihat hijau] [Bumiku ya kian pudar] [Siapa ya melihat] [Di kala kita trsdar] [Mukinkah trlwat] [Korupsi, opprssi,obsssi diri] [Polussi, dprssi di bumi ini] [oo..ano?-ano?] [Tok lh measo mandi lao?] [Brsai main ama-ama]

TUGASAN EEF 312 FONETIK & FONOLOGI

Ale lo ni tuo omornyo berjoto Koto usoho jauh ke daghi malo petako Ozon lo ni koho nipih nak nak aghi Keno make asak hok biso, weh Pase maknusio Seghemo bendo-bendo di dunio Tok leh tahe Sapa bilo-bilo

[Al lo ni tuo omoro berjoto] [Koto usoho jauh ke dai malo ptako] [Ozon lo ni koho nipih nak nak ai] [Kno mak asa? hok biso, wh] [Pas ma?nusio] [Smo bndo-bndo di dunio] [To? lh tah] [Sapa bilo-bilo]

PETIKAN HARI GURU DARIPADA HARIAN METRO SETIAP tahun menjelang tarikh keramat 16 Mei, sambutan Hari Guru diadakan di seluruh negara. Perguruan adalah satu profesion yang membawa erti pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru. Jenis pekerjaan itu semestinya tidak dapat dilakukan sebarangan orang di luar bidang pendidikan. Jelaslah tugas guru penting untuk membentuk manusia kea rah kebaikan meliputi mendidik, mengajar dan melatih. Dalam hal ini,mendidik bererti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara melatih bererti mengembangkan ketrampilan kepada pelajar. STIAP tahun mnjla tari kramat 16 Mi # sambutan Hari Guru diadakan di sluruh ngara # Prguruan adalah satu profsion ya mmbawa rti pkrjaan ya mmrlukan kahlian usus sbagai guru # Jnis pkrjaan itu smstinya tida?

TUGASAN EEF 312 FONETIK & FONOLOGI

dapat dilakukan sbaraan ora di luar bida pndidikan # Jlaslah tugas guru pnti untu? mmbntu? manusia k arah kbaikan mliputi mndidi? # majar dan mlatih # Dalam hal ini # mndidi? brrti mnruskan dan mngmbakan ilmu ptahuan dan tknologi # Smntara mlatih brrti mmbakan ktrampilan kpada plajar # Tugas guru dalam bidang kemanusiaan meliputi tugas menjadikan dirinya sebagai ibu bapa kedua hingga menjadi idola kepada pelajarnya. Pengajaran dan pembelajarannya menarik dan mudah difahami. Guru sentiasa menggunakan pendekatan kasih saying, mesra, prihatin bagi mendekati, memahami keinginan dan kehendak pelajar. Masyarakat menempatkan guru pada tempat yang lebih terhormat dari lingkungannya kerana daripada seorang gurulah masyarakat memperoleh ilmu pengetahuan kea rah pembentukan sesebuah negara maju. Tugas guru dalam bida kmanusiaan mliputi tugas mnjadikan diri a sbagai ibu bapa kdua higa mnjadi idola kpada plajar a # Pajaran dan pmblajaran a mnarik dan mudah difahami # Guru sntiasa mgunakan pndkatan kasih saya # msra # prihatin bagi mndkati # mmahami kiinan dan khnda? plajar # Maarakat mnmpatkan guru pada tmpat ya lbih trhormat dari likuan a krana daripada sora gurulah maarakat mmproleh ilmu ptahuan k arah pmbntukan ssbuah ngara maju # Pada zaman ini guru bukan sahaja sebagai pendidik tetapi pengganti ibu bapa, kaunselor, pembimbing dan rakan. Guru mestilah mempunyai jiwa cekal dan semangat kental ke arah mendidik pelajar yang cemerlang akal budinya dakam dunia tanpa sempadan. Kini, seseorang guru hendaklah mempunyai kepimpinan bermoral seperti jujur dan amanah, bersikap proaktif dan berilmu serta berkemahiran, sekaligus intipati penting dalam pembangunan dan kemajuan pelajar di sesebuah sekolah. Setiap guru tunjang penting negara dalam melahirkan modal insan yang mampu memacu pembangunan yang lebih pesat. Pada zaman ini guru bukan sahaja sbagai pndidi? ttapi pganti ibu bapa # kaunslor # pmbimbi dan rakan # Guru mstilah mmpunyai jiwa c kal dan smaat kntal k arah mndidi? plajar ya cmrla akal budi a dalam dunia tanpa smpadan # Kini # ssora guru hnda?lah mmpu ai kpimpinan brmoral

TUGASAN EEF 312 FONETIK & FONOLOGI

sprti jujur dan amanah # brsikap proa?tif dan brilmu srta brkmahiran # skaligus intipati pnti dalam pmbaunan dan kmajuan plajar di ssbuah skolah # Stiap guru tunja pnti ngara dalam mlahirkan modal insan ya mampu mmau pmbaunan ya lbih psat #

BAHAGIAN B Fonologi dan fonetik ialah pengkajian tentang bunyi-bunyi bahasa mengikuti fungsinya. Oleh demikian bidang ini berkait rapat dengan kemahiran lisan atau pertuturan yang diperkembangkan dalam pengajaran Bahasa Melayu. Tulis satu LAPORAN bertajuk: PENGAJARAN KEMAHIRAN LISAN (PERTUTURAN) DI SEKOLAH SAYA: SATU TINJAUAN