Anda di halaman 1dari 7

ILMU PENDIDIKAN

KONSTRUKTIVISME

1. KONSEP

Idea asal konstruktivisme berasal daripada teori Perkembangan Kognitif Piaget dan

teori Zon Perkembangan Prokimal (ZPD) Vygotsky (1896-1934). Oleh yang

demikian, konstruktivisme boleh didefinisikan sebagai pendekatan pengajaran

berdasarkan kepada penyelidikan tentang bagaimana manusia belajar. Kebanyakan

penyelidik berpendapat setiap individu membina pengetahuan dan bukannya hanya

menerima pengetahuan daripada orang lain. (Mok Song Sang, 2008)

Ini bermakna murid membina pengetahuan mereka dengan menguji idea dan

pendekatan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sedia ada, mengaplikasikannya

kepada situasi baru dan mengintegrasikan pengetahuan baru yang diperolehi dengan

binaan intelektual yang sedia wujud.

Terdapat beberapa andaian yang dibuat oleh Von Glaserfeld. “Pertama adalah, ilmu

pengetahuan dibentuk oleh individu yang mengambil inisiatif sendiri. Kedua, tujuan

membentuk ilmu adalah mengubahsuai diri dalam alam sekitarnya. Terakhir adalah,

proses pembentukan ilmu merupakan hasil rasionalisasi pengalaman individu.”

(Mok Song Sang, 2008)

1 KAJIAN SOSIAL
ILMU PENDIDIKAN

2. CIRI – CIRI KAEDAH PENGAJARAN KONSTRUKTIVISME

Kaedah pengajaran konstruktivisme mempunyai beberapa ciri-ciri. Pertama adalah,

murid berpeluang mengemukakan pandangannya tentang sesuatu konsep. Murid

bebas membandingkan maklumat baru dengan pengalaman sedia ada demi mencapai

kefahaman tentang sesuatu konsep. Murid juga berpeluang berkongsi persepsi antara

satu sama lain. Ini bermakna, murid menggunakan pemikiran yang sama berdasarkan

membandingkan maklumat baru dengan pengalaman sendiri untuk menyelesaikan

sesuatu perselisihan pandangan.

Kedua adalah, murid menghormati pandangan alternatif rakan-rakan sebaya.

Pengalaman yang sama atau hampir sama membuatkan murid menghargai sebarang

pendapat rakan-rakan lain. Justeru, untuk mencapai keberkesanan pembelajaran,

murid merancang strategi, berfikir dan akhirnya menilai aktiviti pembelajaran yang

dilaksanakan.

Ketiga adalah, berpusatkan murid. Guru cuma berperanan sebagai pembimbing

supaya murid dapat mencari makna, terutamanya dalam merancang, mengarah dan

menilai pemikirannya. Selain itu juga, kaedah pengajaran ini bersifat “hands-on dan

minds-on”.

Keempat adalah, pentingkan dan aplikasikan kemahiran saintifik dan berfikir. Murid

diajar mengenai perkembangan operasi yang mengarahkan dan mengawal kemahiran

2 KAJIAN SOSIAL
ILMU PENDIDIKAN

serta proses kognitif (proses metakognitif). Oleh yang demikian, tindakan

rasionalisasi amat dititik beratkan dalam setiap pemikiran murid.

Ciri-ciri yang kelima pula adalah, renungan kembali proses pembelajaran yang telah

dilaksanakan. Murid digalakkan mengemukakan hipotesis dan bukan guru yang

menerangkan teori. Guru hanya sebagai pembimbing yang membawa kepada proses

pemikiran dan aktiviti yang dijalankan.

Keenam adalah, hubungkait idea asal dengan idea yang baru dibina. Perkara

terpenting dalam kaedah pengajaran konstruktivisme adalah, murid mesti

menghubungkaitkan pengalamannya dengan maklumat baru yang diterimanya.

Seterusnya, murid akan mengaplikasikan idea yang baru dibina dalam kehidupan

seharian.

Ciri-ciri yang selanjutnya adalah, prihatin kepada keperluan kebolehan dan minat

guru. Ini bermakna, kaedah pengajaran ini mengutamakan keupayaan guru dalam

penyampaian ilmu dan minatnya supaya murid dapat mengaplikasikan teori

berdasarkan pengalaman masing-masing. Lagipun pentafsiran murid terhadap apa

yang diajar guru, berlainan antara satu sama lain.

Ciri-ciri yang terakhir adalah, murid selalunya bekerja secara kumpulan. Guru akan

membuat aktiviti berkumpulan agar murid dapat melontarkan pandangan masing

bersama-sama rakan-rakan sebaya mereka. Setiap persoalan dalam kumpulan akan

3 KAJIAN SOSIAL
ILMU PENDIDIKAN

diselesaikan berdasarkan pengalaman sendiri dan dibimbing melalui maklumat yang

baru disampaikan oleh guru. Selain daripada itu, ia akan mengwujudkan kerjasama

dan perasaan muhibbah. (Mok Song Sang, 2008)

3. KELEBIHAN KAEDAH PENGAJARAN KONSTRUKTIVISME

Antara kelebihan-kelebihan kaedah pengajaran konstruktivisme, pertama adalah, guru

merupakan penolong, pemudahcara & perancang. Guru hanya berperanan

menyampaikan teori pengajaran dan menghubungkait dengan pengalaman murid

untuk pemahaman. Guru memilih idea yang terdekat dengan prinsip yang hendak

diajar kepada murid. Ini bermakna, pelajar adalah peranan utama dalam aktiviti

pembelajaran. Libatkan diri secara langsung dengan penyelesaian masalah yang

dilaksanakan dalam kelas.

Kedua, terapkan nilai koperatif & kolaboratif dalam diri murid. Murid diminta

bekerjasama dalam kumpulan memberikan hipotesis mereka sendiri (boleh

menentukan miskonsepsi). Kaedah ini boleh memotivasikan pelajar, membimbing,

dan menggalakkan pelajar melibatkan secara aktif dalam aktiviti pengajaran dan

pembelajaran.

Ketiga, tidak menggunakan kaedah atau teknik tradisi seperti, syarahan, menghafal

dan mengingat. Murid mendapat ilmu pengetahuan berdasarkan pengalaman yang

dibina dalam minda bukannya yang wujud dalam luar minda mereka. Aktiviti yang

4 KAJIAN SOSIAL
ILMU PENDIDIKAN

dilaksanakan dan alat bantu mengajar yang menarik serta pelbagai, membuatkan

murid mudah faham dan berasa seronok.

Keempat, penguasaan teknik lisan dan bukan lisan. Guru hanya membentangkan teori

dan pelajar akan mengadaptasinya sendiri berdasarkan pengalaman sendiri. Manakala

aktiviti dalam kelas memperkukuhkan lagi pemahaman murid. Ini bermakna, guru

dan murid ada menggunakan kaedah timbal balik, di mana penggunaan serta

penguasaan teknik lisan dan bukan lisan diaplikasikan.

4. KELEMAHAN KAEDAH PENGAJARAN KONSTRUKTIVISME

Selain daripada kelebihan, kaedah pengajaran konstruktivisme turut mempunyai

kelemahannya yang tersendiri. Antara kelemahan yang dapat dikesan adalah, menjadi

penghalang kepada kefahaman konsep dalam pembelajaran kerana tidak selaras

dengan pandangan saintifik. Oleh yang demikian ia menimbulkan kesusahan kepada

murid untuk mengasimilasikan dan menyusun idea saintifik baru.

Kelemahan seterusnya adalah, ketidaksediaan murid untuk merancang strategi,

berfikir dan menilai sendiri teori pengajaran berdasarkan pengalaman sendiri. Tidak

semua murid mempunyai pengalaman yang sama atau menepati apa yang akan diajar

oleh guru. Masalah ini, kadang kala menyebabkan aktiviti pengajaran dan

pembelajaran menjadi tidak berkesan. Guru sedar bahawa idea-idea sedia perlu

diubahsuai, diperkembangkan atau diganti dengan idea yang lebih saintifik oleh

murid. Perkara inilah yang kadang-kadang tidak difahami oleh murid. Tambahan

5 KAJIAN SOSIAL
ILMU PENDIDIKAN

pula, murid terpaksa mengenalpasti idea-idea alternatif dan memeriksa secara kritis

idea-idea sedia ada sebelum mereka memahaminya. (Mok Song Sang, 2006)

5. CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

Kaedah pengajaran konstruktivisme adalah cara terbaik dalam proses pengajaran dan

pembelajaran. Murid-murid lebih mudah memahami subjek pengajaran kerana

mempunyai pengalaman sendiri. Manakala yang bagi tiada pengalaman pula, mereka

boleh berkongsi bersama rakan-rakan sebaya dan menghubung kaitkan dengan

pengalaman yang hampir serupa.

Cadangan penambahbaikan yang difikirkan perlu dalam kaedah pengajaran

konstruktivisme ini adalah, meningkatkan lagi peranan guru apabila aktiviti dalam

kelas diadakan. Teknik pembahagian kumpulan murid-murid dalam kelas mestilah

berpandukan kepada guru, supaya kumpulan menjadi teratur dan aktiviti dapat

dijalankan dengan cepat.

Seterusnya, guru-guru mesti memberi pengukuhan dan peneguhan kepada murid-

murid semasa proses pengajaran dan pembelajaran di adakan. Penjelasan yang

ringkas dan tepat berserta pujian akan menambahkan minat untuk belajar di kalangan

murid-murid.

Secara keseluruhannya, kaedah pengajaran konstruktivisme ini amat sesuai dijalankan

di dalam kelas. Proses penambahbaikan sepatutnya diperbaiki dari masa ke semasa.

6 KAJIAN SOSIAL
ILMU PENDIDIKAN

6. KESIMPULAN

Teori konstruktivisme amat menekankan kepada ilmu yang dibina oleh murid. Ia

bermula daripada persekitaran. Pengetahuan sedia ada murid akan memberi kesan

yang samada positif atau negatif.

Model- model dalam teori konstruktivisme merangkumi, proses keseronokan proses

pengajaran dan pembelajaran dengan aktiviti serta alat bantu mengajar yang pelbagai

(excite), penerokaan cara mendekati konsep (explore), penerangan tentang konsep

yang ingin diajar (explain), penyambungan atau tokok tambah (extend), menukar

kefahaman sedia ada dengan idea yang baru dipelajari (exchange) dan penilaian sama

ada konsep yang difahami oleh murid adalah konsep yang ingin diajar (examine).

Kesimpulannya di sini, pembinaan struktur ilmu tidak berlaku secara tidak sengaja. Ia

mesti mempunyai perancangan dan penyediaan aktiviti yang sesuai dan yang

berpatutan.

7 KAJIAN SOSIAL