Anda di halaman 1dari 19

BAB I

ISLAM DAN IMAN


ISLAM
Yang dinamakan Islam ialah agama yang
diturunkan Oleh Allah SWT. Kepada rasul-Nya
Sayyidina Muhammad SAW. Untuk memberi
petunjuk kepada seluruh umat.
RUKUN ISLAM
Rukun Islam ada lima:
1. Membaca dua kalimat syahadat
2. Menegakkan shalat
3. Membayar zakat
4. Berpuasa di bulan Ramadlan
5. Menunaikan ibadah haji bagi yang mampu
IMAN
Yang dinamakan iman ialah membenarkan
dengan ketulusan hati kepada semua yang
dibawa oleh Nabi Muhammad SAW.

16

RUKUN IMAN
Rukun iman ada enam:
1. Iman kepada Allah SWT
2. Iman kepada malaikat Allah
3. Iman kepada kitab Allah
4. Iman kepada para rasul Allah
5. Iman kepada hari qiamat
6. Iman kepada taqdir Allah

16

BAB II
WUDLU, TAYAMMUM DAN MANDI
BESAR
FARDLU WUDLU
Fardlu wudlu ada enam:
1. Niat
Niat wudlu:

2.
3.
4.
5.
6.

Artinya: Aku niat berwudlu untuk


menghilangkan hadats kecil fardlu karena
Allah taala
Membasuh muka atau wajah
Membasuh kedua tangan beserta kedua
siku
Mengusap sebagian rambut kepala
Membasuh kedua kaki beserta kedua mata
kaki
Tertib

SUNNAH WUDLU
Sunnah wudlu ada lima:
1. Berkumur-kumur
2. Membaca basmalah

16

3. Membasuh telingan setelah mengusap


sebagian kepala
4. Mengulangi tiga kali pada setiap basuhan
atau usapan
5. Berdoa setelah berwudlu
DOA SETELAH BERWUDLUHAL-HAL YANG MEMBATALKAN WUDLU
Hal-hal yang dapat membatalkan wudlu ada
empat:
1. Keluar sesuatu dari salah satu jalan yang
dua, yaitu qubul atau dubur
2. Hilang akal sebab tidur, mabuk atau gila
3. Menyentuh wanita ajnabiyah (wanita yang
bukan mahromnya)
4. Menyentuk qubul atau dubur dengan
telapak tangan bagian dalam
NAJIS DAN HADATS
16

1. Sebagian najis itu ialah air kencing,


kotoran hewan dan manusia, darah, nanah,
muntah, khamr/minuman-minuman keras,
anjing dan babi
2. Yang dinamakan hadats kecil adalah
segala sesuatu yang dapat membatalkan
wudlu
3. Beberapa hal yang haram dilakukan oleh
orang yang berhadats kecil ada empat:
a.
mengerjakan shalat
b.
mengerjakan thawaf
c.
menyentuh al-Quran
d.
membawa al-Quran
TAYAMMUM
Niat tayammum:

Artinya: Aku niat tayammum untuk dapat


mengerjakan shalat fardlu karena Allah
taala
MANDI BESAR
Niat mandi besar:

16

16

BAB III
SHALAT
SHALAT WAJIB
Adapun shalat yang diwajibkan dalam sehari
semalam ada lima waktu, yaitu:
1. shalat dzuhur
2. shalat ashar
3. shalat maghrib
4. shalat isya
5. shalat shubuh

1.

2.

3.

4.

WAKTU SHALAT WAJIB


Shalat dzuhur
Waktu
shalat
dzuhur
ialah
dari
tergelincirnya matahari sampai pada
terjadinya
bayangan
suatu
benda
menyamai benda itu sendiri
Shalat ashar
Waktu shalat ashar ialah dari setelahnya
waktu
dzuhur
sampai
terbenamnya
matahari
Shalat maghrib
Waktu
shalat
maghrib
ialah
dari
terbenamnya
matahari
sampai
terbenamnya mega merah
Shalat isya
16

Waktu sahlat isya ialah dari terbenamnya


mega merah sampai terbitnya fajar shadiq
5.
Shalat shubuh
Waktu shalat shubuh ialah dari terbitnya
fajar shadiq sampai terbitnya matahari
SYARAT-SYARAT SHALAT
Syarat-syarat shalat ada delapan:
1. Suci dari hadats (hadats kecil dan hadats
besar)
2. Sucinya badan, pakaian dan tempat shalat
dari najis
3. Menutupi aurat
4. Menghadap kiblat
5. Mengetahui waktu masuknya shalat
6.
Membedakan antara fardlu dan
sunnahnya shalat
7.
Mengetahui bahwa shalat itu fardlu
8.
Menjauhi segala perkara yang
membatalkan shalat
AURAT
1. Yang dinamakan aurat ialah sesuatu yang
wajib ditutupi dan haram dilihat
2. Aurat seorang laki-laki adalah dari pusar
sampai lutut
16

3. Aurat perempuan ialah seluruh anggota


badan. Sedangkan aurat perempuan di
waktu shalat adalah seluruh anggota
badan selain wajah dan kedua telapak
tangan.
RUKUN-RUKUN SHALAT
Rukun-rukun shalat ada empat belas, yaitu:
1. Berdiri bagi yang mampu
2. Berniat dalam hati ketika membaca takbir
3. Mengucapkan takbiratul ihram (allahu
akbar)
4. Membaca surat al-Fatihah
5. Ruku
6. Sujud
7. Itidal
8. Duduk di antara dua sujud
9. Thumaninah
10. Duduk karena tasyahud akhir
11. Tasyahud akhir
12. Membaca shalawat kepada Nabi
Muhammad SAW. di dalam tasyahud
akhir
13. Mengucapkan salam
14. Tertib

16

NIAT DAN BACAAN-BACAAN DALAM


SHALAT
NIAT SHALAT DZUHUR


(
|


)Artinya: Saya niat shalat dzuhur empat
rakaat
menghadap
kiblat
menjadi
imam/mamum fardlu karena Allah taala
NIAT SHALAT ASHAR


(
|


)Artinya: Saya niat shalat ashar empat
rakaat
menghadap
kiblat
menjadi
imam/mamum fardlu karena Allah taala
NIAT SHALAT MAGHRIB


(
|


)16

Artinya: Saya niat shalat maghrib tiga


rakaat
menghadap
kiblat
menjadi
imam/mamum fardlu karena Allah taala
NIAT SHALAT ISYA


(
|


)Artinya: Saya niat shalat isya empat rakaat
menghadap kiblat menjadi imam/mamum
fardlu karena Allah taala
NIAT SHALAT SHUBUH


Artinya: Saya niat shalat shubuh dua rakaat
menghadap kiblat menjadi imam/mamum
fardlu karena Allah taala
DOA IFTITAH

16


BACAAN KETIKA RUKU

BACAAN KETIKA ITIDALBACAAN KETIKA SUJUD

BACAAN KETIKA DUDUK DI ANTARA DUA


SUJUD16

BACAAN KETIKA TASYAHUD AWAL

BACAAN KETIKA TASTAHUD AKHIR


16


DOA SETELAH TASYAHUD AKHIRBACAAN SALAM YANG PERTAMABACAAN SALAM YANG KEDUA
DOA QUNUT

16

.


..

.


.
.

.


..

.


NIAT SHALAT TAHIYYATAL MASJID

Artinya: Saya berniat mengerjakan shalat


sunnah tahiyyatal masjid dua rakaat
menghadap kiblat menjadi karena Allah
taala
Keterangan : Shalat tahiyyatal masjid
dikerjakan ketika masuk ke dalam masjid,
sebelum duduk.
16

NIAT SHALAT JUMAT(


|


)
Artinya: Saya berniat mengerjakan shalat
jumat dua rakaat menghadap kiblat menjadi
imam/mamum fardlu karena Allah taala
NIAT SHALAT IDUL FITRI

(
|


)


Artinya: Saya berniat mengerjakan shalat
sunnah idul fitri dua rakaat menghadap
kiblat menjadi imam/mamum karena Allah
taala

NIAT SHALAT IDUL ADLHA

16


(
|


)


Artinya: Saya berniat mengerjakan shalat
sunnah idul adlha dua rakaat menghadap
kiblat menjadi imam/mamum karena Allah
taala

NIAT SHALAT WITIR


(|


)

Artinya: Saya berniat mengerjakan shalat


sunnah witir dua rakaat menghadap kiblat
menjadi imam/mamum karena Allah taala(

|


)
16

Artinya: Saya berniat mengerjakan shalat


sunnah witir satu rakaat menghadap kiblat
menjadi imam/mamum karena Allah taala
NIAT SHALAT TARAWIH


(|


)

Artinya: Saya berniat mengerjakan shalat


sunnah tarawih dua rakaat menghadap kiblat
menjadi imam/mamum karena Allah taala
NIAT PUASA RAMADLAN

Artinya: Saya berniat puasa pada hari esok


untuk menunaikan puasa Ramadlan pada
tahun ini fardlu karena Allah taala
DOA SETELAH ADZAN16


.
.

16