Anda di halaman 1dari 61

KETUA POLIS BALAI

FAIL MEJA

POLIS DIRAJA MALAYSIA

PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAM BILANGAN 8 TAHUN 1991

FAIL MEJA
TARIKH KUAT KUASA : 01 JULAI 1991

OLEH TAN SRI DATO SERI AHMAD SARJI BIN ABDUL HAMID KETUA SETIAUSAHA NEGARA

FAIL MEJA
2

PENDAHULUAN Penyediaan Fail Meja yang diwujudkan serta dilaksanakan dalam jabatan-jabatan kerajaan adalah bertujuan untuk mempertingkatkan lagi mutu Perkhidmatan Kakitangan Awam. Fail Meja juga diadakan adalah bagi menentukan segala tugas dan tanggungjawab yang dilaksanakan tidak lagi di buat secara trial of Error atau dengan hanya bergantung kepada perjalanan serta pengetahuan seseorang sahaja. Fail Meja sangat berguna dalam membuat perancangan, pentadbiran dan bagi membolehkan para pegawai-pegawai yang baru dilantik atau ditukarkan kesebuah jabatan atau organisasi/cawangan/unit dapat melaksanakan tugas mereka berpandukan kepada proses Fail Meja yang disediakan itu. Fail Meja akan digunakan untuk menjadi asas perubahan kepada struktur Jabatan/Organisasi, menganalisa, duplikasi, peraturan yang tidak jelas serta menggalakkan nilaian sendiri dalam struktur organisasi tersebut. Fail Meja mengandungi dan menunjukkan carta organisasi secara grafik, bidang kuasa, fungsi, tatacara, beban kerja, network, komunikasi dan proses membuat keputusan. Disamping itu Fail Meja merupakan suatu alat kawalan penting kepada pengurusan dalam etika kerja atau alat rujukan kepada pekerja-pekerja di dalam menjalankan tugas masing-masing dengan lebih Profesional dan teratur. Selain daripada itu Fail Meja dapat memberikan kefahaman yang berkesan terhadap dasar, objektif dan sebagai alat latihan kepada pegawai/setaf yang baru dilantik kejawatan tertentu atau yang baru ditukarkan dalam sesebuah jabatan atau organisasi yang berkenaan. Sehubungan dengan itu berdasarkan kepada HT/KPN Bahagian A 102 (Peraturan Pejabat) maka setiap Pegawai, Anggota Pangkat Rendah (APR) dan Konstabel dalam Jabatan PDRM dikehendaki menyediakan, menyimpan dan mengendalikan Fail Meja yang lengkap dan sempurna dengan penyenaraian tugas-tugas semasa mereka memegang sesuatu jawatan hakiki dalam PDRM. Semua tugas-tugas yang disenaraikan adalah menjadi tanggungjawab Pegawai/Anggota tersebut untuk melaksanakan secara sempurna dan berkesan bagi mencapai matlamat dan objektif PDRM dari semasa ke semasa.

OBJEKTIF FAIL MEJA


MEMBERIKAN GARIS PANDUAN YANG TEGAS DAN TERPERINCI DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB. MENAMBAH KEFAHAMAN TENTANG MATLAMAT KERJA DAN OBJEKTIF ORGANISASI MENERANGKAN HUBUNGAN KERJA SENDIRI DENGAN KERJAKERJA PEGAWAI LAIN.

OBJEKTIF
POLIS DIRAJA MALAYSIA (ORGANISASI)

MENGEKALKAN UNDANG-UNDANG DAN KETENTERAMAN MENJAGA KEAMANAN DAN KESELAMATAN PERSEKUTUAN MENCEGAH DAN MENGESAN JENAYAH MENANGKAP DAN MENDAKWA PESALAH-PESALAH

MENGUMPUL RISIKAN KESELAMATAN

OBJEKTIF
KETUA POLIS BALAI
5

Melaksanakan kerja-kerja pentadbiran Balai. Menentukan kawalan dan keselamatan Balai. Mengaturkan dan menentukan penugasan anggota balai Menentukan dan menyediakan alat-alat kemudahan yang disediakan atau dibekalkan oleh kerajaan untuk pelaksanaan tugas pada setiap masa. Menjaga keselamatan dan kebaikan Harta Kerajaan termasuk bangunan supaya berada dalam keadaan selamat termasuk Pondokpondok Polis. Bertanggungjawab menjaga dan menyelamat Harta Benda Orang awam yang disimpan, dijumpai atau dirampas dan diletakkan didalam keadan baik sebgai barang terkawal. Bertanggungjawab keatas kebersihan, keselesaan, keselamatan lokap dan orang-orang tahanan pada setiap masa mengikut perkara yang ditentukan dalam Peraturan Lokap Pol 224-Pin 1/92 (lokap Balai Kuala Penyu). Bertanggungjawab keatas keselamatan senjatapi/ peluru yang dibekalkan untuk balai serta keselamatan senjatapi orang ramai yang disimpan di stor untuk sementara. Bertanggungjawab melaksanakan tugas kebajikan anggota atau Keluarga anggota di dalam balai. Bertanggungjawab dan memainkan peranan penting untuk menyusun strategi dalam apa jua aktiviti perhubungan diantara anggota dengan orang awam. Bertanggungjawab menyusun dan merancang pencegahan jenayah peringkat balai. Memelihara undang-undang dan ketenteraman Mengurangkan kadar penagihan dadah Mengurangkan kadar kemalangan jalan raya

Membenteras pendatang tanpa izin Membenteras kegiatan masalah sosial dikalangan remaja Lawatan dan pemeriksaan anggota bertugas dan tahanan dalam lokap Menjalankan siasatan keatas kes-kes, SDR, Fire repot, orang hilang, LMAF pusat hiburan Mengendalikan tugas-tugas luar jangkaan Bertanggungjawab menyelia Sistem Sektor/ SKDD

SENARAI DAN PETIKAN UNDANG-UNDANG


7

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Kanun keseksaan Kanun Prosedur Jenayah Undang-undang Kesalahan Kecil Undang-undang Am Akta Polis/ Perintah Tetap Ketua Polis Negara Hukuman Tetap Ketua Polis Negeri Perintah Tetap Ketua Polis Daerah Peraturan Polis Kelakuan Tatatertib (APR) Perintah Am Kerajaan Lain-lain pekeliling Peraturan dan Arahan yang dikeluarkan dari semasa ke semasa oleh atasan

NORMA KERJA BAGI TIAP-TIAP TUGAS YANG DIJALANKAN

BIL. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Mati Mengejut Kebakaran

JENIS KERJA

MASA YANG DIAMBIL UNTUK (1) TUGAS 780 minit 430 minit 415 minit 605 minit 555 minit 520 minit 255 minit 235 minit 225 minit 150 minit 780 minit 800 minit

PS tidak lapor diri Harta tidak bertuan Keluar rumah tidak balik Pusat hiburan tanpa lessen/ LMAF Tatatertib Penyelian Penyelian Pol. 160 Menyediakan peta/ carta Penyelian SKDD Sistem Sektor

CARTA ORGANISASI
IBU PEJABAT POLIS DAERAH

KETUA POLIS DAERAH KETUA POLIS BALAI

SJN CAW. KHAS

SJN KETUA AKTIVITI

PEN. PEG. PENYIASAT [J]

KOPERAL

KOPERAL

KOPERAL

KOPERAL

KOPERAL

KOPERAL

KOPERAL

KOPERAL

KOPERAL

SJN KETUA AKTIVITI

KOPERAL

KOPERAL

KOPERAL

KONS

KONS

KONS

KONS

KONS

KONS

KONS

KONS

KONS

Aws079

SENARAI TUGAS, KUASA DAN HUBUNGAN DENGAN PEGAWAI LAIN JAWATAN :


TUGAS PEGAWAI ATASAN YANG ADA HUBUNGAN DENGANNYA 1. KPD 2. KBPD 3. KBSJD 4. KCKD 5. SIO 6. PEGAWAI PENYIASAT 7. KPB TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB 1. Megetuai Balai Polis dalam semua bidang aktiviti kepolisan Melaksanakan tugas-tugas mengikut yang digariskan dalam Perintah Tetap No. 3 Melaksanakan tugas dengan teratur, kemas dan mematuhi segala arahan, perintah yang bertulis mahu pun lisan, jujur dan taat kepada ketua-ketua atasan Menjadi contoh sebagai pemimpin yang berkaliber di peringkat Balai. 1. 2. 3.

KETUA POLIS BALAI


KUASA YANG DIBERI Kanun Keseksaan Kanun Acara Jenayah Undang-undang kesalahan kecil. 4. Undang-undang Am 5. akta Polis/ HTKPN 6. HTKP 7. Perintah Tetap KPD 8. Perintah Polis Kelakuan tatatertib APR 9. Perintah Am Kerajaan 10. Lain-lain pekeliling, peraturan dan arahan yang dikeluarkan dari masa ke semasa oleh yang berwajib TUGAS PEGAWAI LAIN YANG ADA HUBUNGAN DENGANNYA 1. 2. 3. 4. 5. 6. T/KPB Anggota Pengatur Kerja (O/Sjn) Ketua Pejabat Bertanya Ketua Lokap Penyelia Bit/ Ronda Anggota Bit/ Ronda dan Pondok

2.

3.

4.

Aws079

10

PROSES KERJA TUGAS PROSES KERJA 1. Terima laporan 2. Maklumat KPD/ KBPD/KBSJD

: :

SIASATAN MENYIASAT KES MATI MENGEJUT PEGAWAI YANG DIRUJUK/ MELULUSKAN 1. Ketua Polis Daerah 2. KBPD 3. KBSJD UNDANG-UNDANG/ PERATURAN 1. Sek. 107 120 KPJ 2 . PTKPN D232 3. SEK.293 KPJ. 4 .SEK.328 KPJ. 5. SEK.330 KPJ.

3. Terima arahan KPD/ KBPD/ KBSJD 4. Jalankan Siasatan 5. Hantar Mayat ke Hospital/ Post Mortem 6. Siapkan Kertas Siasatan 7. Edarkan Kertas Siasatan Kepada KBSJD

Aws079

11

CARTA ALIRAN PENGISIAN TUGAS TUGAS : MENYIASAT KES MATI MENGEJUT Terima Laporan

Maklumat KPD/KBPD/ KBSJD

Terima Arahan KPD/KBPD/ KBSJD

Jalankan Siasatan

Hantar mayat ke Hospital/ Post Mortem

Siapkan Kertas Siasatan

Edarkan Kertas Siasatan kepada KBSJD Pilihan/ Sambungan Siasatan Pamer/ Perbicaraan (Iquest)

Aws079

12

CHECK LIST TUGAS TUGAS: MENYIASAT KES MATI MENGEJUT

TINDAKAN 1. Laporkan Kematian yang diterima 2. Maklumat 3. Jalan siasatan 4. Edarkan Kertas Siasatan 5. Terima Penjelasan. 6. Simpan/ Perbicaraan

TANDAKAN

CATATAN 1. Sudah dipenuhi

2. Diperolehi dari Laporan yang diterima 3. Mayat dihantar ke Hospital/ Post Mortem/ Kimia 4. Kertas Siasatan telah dihantar kepada KBSJD 5. Menunggu keputusan

Aws079

13

NORMA MASA BAGI SESUATU TUGAS TUGAS : MENYIASAT KES MATI MENGEJUT NORMA MASA (MINIT) 10 minit 240 minit 180 minit 240 minit 50 minit 720 minit

PROSES KERJA 1. Maklumat kepada KPD/KBPD/ KBSJD 2. Jalankan Siasatan 3. Hantar Mayat ke Hospital/ Post Mortem 4. Siapkan Kertas Siasatan 5. Semak semula

Aws079

14

PROSES KERJA TUGAS PROSES KERJA 1. Terima laporan 2. Maklumat KPD/ TKPD/ KBSJD

: :

SIASATAN MENYIASAT KES KEBAKARAN PEGAWAI YANG DIRUJUK/ MELULUSKAN 1. Ketua Polis Daerah 2. KBPD 3. KBSJD UNDANG-UNDANG/ PERATURAN 1. Sek. 107 112 KPJ 2. Sek. 330 KPJ

3. Terima arahan KPD/ KBPD/ KBSJD 4. Maklumakan Pihak Bomba/ Kimia/ TNB 5. Hantar Mayat ke Hospital/ Post Mortem (Jika ada) 6. Jalankan Siasatan 7. Siapkan Kertas Siasatan 8. Edarkan Kertas Siasatan Kepada KBSJD

Aws079

15

CARTA ALIRAN PENGISIAN TUGAS TUGAS : MENYIASAT KES KEBAKARAN Terima Laporan

Maklumat KPD/TKPD/ KBSJD

Terima Arahan KPD/KBPD/ KBSJD

Hubungi Bomba/ Kimia/ TNB

Hantar mayat ke Hospital/ Post Mortem

Jalankan Siasatan

Siapkan Kertas Siasatan

Edarkan Kertas Siasatan kepada KBSJD

Pilihan/ Sambungan Siasatan

Aws079

16

CHECK LIST TUGAS TUGAS: MENYIASAT KES KEBAKARAN

TINDAKAN 1. Laporkan kebakaran diterima 2. Maklumat 3. Jalan siasatan 4. Edarkan Kertas Siasatan 5. Simpan/ Perbicaraan

TANDAKAN

CATATAN 1. Sudah diperolehi melalui Laporan 2. Sudah diperolehi 3. Mayat dihantar ke Hospital/ Post Mortem/ Kimia 4. Kertas Siasatan telah dihantar kepada KBSJD 5. Menunggu keputusan

Aws079

17

NORMA MASA BAGI SESUATU TUGAS TUGAS : MENYIASAT KES KEBAKARAN

PROSES KERJA 1. Maklumat kepada KPD/KBPD/ KBSJD 2. Maklumakan kepada Bomba/ Kimia/ TNB 3. Hantar Mayat ke Hospital/ Post Mortem 4. Siapkan Kertas Siasatan 5. Semak semula

NORMA MASA (MINIT) 10 minit 20 minit 180 minit

240 minit 50 minit 430 minit

Aws079

18

PROSES KERJA TUGAS

SIASATAN

: MENYIASAT KES PUSAT HIBURAN TANPA LESEN/ LMAF

PROSES KERJA 1. Terima laporan 2. Maklumat KBPD 3. Terima arahan 4. Jalankan Siasatan 5. Siapkan Kertas Siasatan 6. Edarkan Kertas Siasatan 7. Tuduh Mahkamah

PEGAWAI YANG DIRUJUK/ MELULUSKAN 1. KBPD

UNDANG-UNDANG/ PERATURAN 1. Sek. 4(1)(b) AHWPKL

Aws079

19

CARTA ALIRAN PENGISIAN TUGAS

TUGAS

:
LMAF

MENYIASAT KES PUSAT HIBURAN TANPA LESEN/

Terima Laporan

Maklumat KBPD

Terima Arahan KBPD

Jalankan Siasatan

Siapkan Kertas Siasatan

Edarkan Kertas Siasatan

Tuduh Mahkamah

Aws079

20

CHECK LIST TUGAS

TUGAS:
LMAF

MENYIASAT KES PUSAT HIBURAN TANPA LESEN/

TINDAKAN 1. Laporan terima 2. Maklumat 3. Jalan siasatan 4. Edarkan Kertas Siasatan

TANDAKAN

CATATAN 1. Sudah dipenuhi 2. Sudah diperolehi 3. Rakaman Percakapan Pengadu/ tertuduh Telah Diperolehi 4. Kertas Siasatan dihantar kepada KBSJD

5. Tuduh Mahkamah

Aws079

21

NORMA MASA BAGI SESUATU TUGAS TUGAS

:
LMAF

MENYIASAT KES PUSAT HIBURAN TANPA LESEN/

PROSES KERJA 1. Maklumat kepada KBPD 2. Dapatkan Maklumat 3. Jalankan Siasatan 4. Siapkan Kertas Siasatan 5. Semak semula 6. Edarkan Kertas Siasatan 7. Tuduh Mahkamah

NORMA MASA (MINIT) 10 minit 90 minit 150 minit 120 minit 45 minit 45 minit 60 minit 520 minit

Aws079

22

PROSES KERJA TUGAS PROSES KERJA 1. Terima laporan 2. Maklumat KPD/ KBPD/ KBSJD

: :

PENUGASAN PS TIDAK LAPOR DIRI PEGAWAI YANG DIRUJUK/ MELULUSKAN 1. KBSJD UNDANG-UNDANG/ PERATURAN 1. Sek. 297 KPJ 2. Sek. 103 106 KPJ

3. Terima arahan KPD/ KBPD/ KBSJD 4. Jalankan Siasatan 5. Siapkan Kertas Siasatan 6. Edarkan Kertas Siasatan Kepada KBSJD

Aws079

23

CARTA ALIRAN PENGISIAN TUGAS TUGAS : PS TIDAK LAPOR DIRI Terima Laporan

Maklumat KPD/TKPD/ KBSJD

Terima Arahan KPD/KBPD/ KBSJD

Jalankan Siasatan

Siapkan Kertas Siasatan

Edarkan Kertas Siasatan kepada KBSJD

(Tugas Sendiri)

Pilihan/ Sambungan Siasatan

Pamer/ Simpan

Aws079

24

CHECK LIST TUGAS TUGAS: PS TIDAK LAPOR DIRI

TINDAKAN 1. Laporkan PS tidak melaporkan diri diterima 2. Maklumat 3. Jalan siasatan

TANDAKAN

CATATAN 1. Sudah dipenuhi 2. Diperolehi dari Laporan yang diterima 3. Rakaman Percakapan Pengadu/ tertuduh Telah Diperolehi 4. Kertas Siasatan telah dihantar kepada KBSJD 5. Menunggu keputusan/ Arahan KBSJD

4. Edarkan Kertas Siasatan 5. Simpan

Aws079

25

NORMA MASA BAGI SESUATU TUGAS TUGAS : PS TIDAK LAPOR DIRI NORMA MASA (MINIT) 10 minit 90 minit 150 minit 120 minit 45 minit 414 minit

PROSES KERJA 1. Maklumat kepada KBSJD 2. Dapatkan Maklumat 3. Jalankan Siasatan 4. Siapkan Kertas Siasatan 5. Semak semula

Aws079

26

PROSES KERJA TUGAS PROSES KERJA 1. Terima laporan 2. Maklumat KBPD 3. Terima arahan KBPD

: :

SIASATAN MENYIASAT HARTA TIDAK BERTUAN PEGAWAI YANG DIRUJUK/ MELULUSKAN 1. KBPD UNDANG-UNDANG/ PERATURAN 1. Sek. 107 112 KPJ

4. Jalankan Siasatan 5. Siapkan Kertas Siasatan 6. Edarkan Kertas Siasatan

Aws079

27

CARTA ALIRAN PENGISIAN TUGAS TUGAS : MENYIASAT HARTA TIDAK BERTUAN Terima Laporan

Maklumat KBPD

Terima Arahan KBPD

Jalankan Siasatan

Siapkan Kertas Siasatan

Edarkan Kertas Siasatan

Pilihan/ Sambungan Siasatan

(Tugas sendiri)

Pamer/ simpan

Aws079

28

CHECK LIST TUGAS TUGAS: MENYIASAT HARTA TIDAK BERTUAN

TINDAKAN 1. Laporan harta tidak bertuan diterima 2. Maklumat 3. Jalan siasatan 4. Edarkan Kertas Siasatan 5. Simpanan

TANDAKAN

CATATAN 1. Sudah dipenuhi

2. Sudah diperolehi 3. Rakam Percakapan Pengaduan/ saksi 4. Kertas Siasatan telah dihantar kepada KBSJD 5. Menunggu arahan KBSJD lelong

Aws079

29

NORMA MASA BAGI SESUATU TUGAS TUGAS : MENYIASAT HARTA TIDAK BERTUAN NORMA MASA (MINIT) 5 minit 180 minit 300 minit 90 minit 30 minit 605 minit

PROSES KERJA 1. Maklumat kepada KBPD 2. Dapatkan Maklumat 3. Jalankan siasatan 4. Siapkan Kertas Siasatan 5. Semak semula

Aws079

30

PROSES KERJA TUGAS PROSES KERJA 1. Terima laporan 2. Maklumat KBPD 3. Terima arahan KBPD

: :

SIASATAN MENYIASAT KES KELUAR RUMAH TIDAK BALIK PEGAWAI YANG DIRUJUK/ MELULUSKAN 1. KBPD UNDANG-UNDANG/ PERATURAN 1. Sek. 107 112 KPJ

4. Jalankan Siasatan 5. Siapkan Kertas Siasatan 6. Edarkan Kertas Siasatan Kepada KBSJD

Aws079

31

CARTA ALIRAN PENGISIAN TUGAS TUGAS : MENYIASAT KES KELUAR RUMAH TIDAK BALIK Terima Laporan

Maklumat KBPD

Terima Arahan KBPD

Jalankan Siasatan

Siapkan Kertas Siasatan

Edarkan Kertas Siasatan

(Tugas Sendiri)

Pilihan/ Sambungan Siasatan

Pamer/ simpan

Aws079

32

CHECK LIST TUGAS TUGAS: MENYIASAT KES KELUAR RUMAH TIDAK BALIK

TINDAKAN 1. Laporan keluar rumah tidak balik diterima 2. Maklumat 3. Jalan siasatan 4. Edarkan Kertas Siasatan 5. Simpan

TANDAKAN

CATATAN 1. Sudah dipenuhi

2. Sudah dipenuhi 3. Rakam percakapan pengadu/ saksi 4. Kertas Siasatan telah dihantar kepada KBSJD 5. Menunggu keputusan KBSJD

Aws079

33

NORMA MASA BAGI SESUATU TUGAS TUGAS : MENYIASAT KES KELUAR RUMAH TIDAK BALIK NORMA MASA (MINIT) 15 minit 90 minit 180 minit 240 minit 30 minit 555 minit

PROSES KERJA 1. Maklumat kepada KBSJD/ KBPD 2. Dapatkan maklumat 3. Jalankan Siasatan 4. Siapkan Kertas Siasatan 5. Semak semula

Aws079

34

PROSES KERJA TUGAS PROSES KERJA 1. Terima arahan

: :

SIASATAN TINDAKAN TATATERTIB PEGAWAI YANG DIRUJUK/ MELULUSKAN UNDANG-UNDANG/ PERATURAN 1. HTKPN A 110

2. Merakam percakapan 3. Menyediakan Kertas Pertuduhan 4. Edarkan kepada KBPD 5. Terima arahan KBPD/ Tarikh kamar tatatertib 6. Keputusan tatatertib

2. PPPA 1993 PIN.2000

Aws079

35

CARTA ALIRAN PENGISIAN TUGAS TUGAS : TINDAKAN TATATERTIB Terima Arahan

Merakam percakapan anggota berkenaan/ saksi

Menyediakan Kertas Pertuduhan

Edarkan kepada KBPD

Terima arahan KBPD/ Tarikh Kamar Tatatertib

(Tugas Sendiri)

Keputusan Kamar Tatatertib

Pilihan

Pamer/ simpan

Aws079

36

CHECK LIST TUGAS TUGAS: TINDAKAN TATATERTIB

TINDAKAN 1. Terima arahan 2. Maklumat 3. Jalan pemereksaan/ menyediakan kertas pertuduhan 4. Edarkan kepada KPB penetapan Tarikh Bicara 5. Keputusan/ Simpan/ Perbicaraan

TANDAKAN

CATATAN 1. Sudah diperolehi 2. Sudah diperolehi 3. Rakam percakapan diperolehi

4. Diperolehi daripada Tarikh Bicara

Aws079

37

NORMA MASA BAGI SESUATU TUGAS TUGAS : TINDAKAN TATATERTIB NORMA MASA (MINIT) 35 minit 70 minit 10 minit 120 minit

PROSES KERJA 1. Merakam Percakapan 2. Menyediakan kertas pertuduhan 3. Edarkan kepada KBPD 4. Terima semula daripada KBPD menetukan Tarikh Kamar tatatertib dijalankan 5. Semak semula

20 minit 255 minit

Aws079

38

PROSES KERJA TUGAS PROSES KERJA 1. Tarikh Arahan

: :

PENUGASAN PENYELIAAN PEGAWAI YANG DIRUJUK/ MELULUSKAN UNDANG-UNDANG/ PERATURAN 1. AKTA POLIS 1967

2. Tarikh/ Masa/ Hari Pemeriksaan/ Taklimat 3. Tatatertib anggota 4. Pengetahuan Am 5. Maklumkan semula kepada KBPD hasil penyelian

2. ARAHAN PENT. 1/2006 3. PTKPN

Aws079

39

CARTA ALIRAN PENGISIAN TUGAS TUGAS : PENYELIAAN Terima Arahan

Tentukan Tarikh/ Masa/ Hari Pemeriksaan

Tatatertib Anggota

Pengetahuan Tugas Am

Maklumkan semula kepada KBPD

Kesalahan Tatatertib

Tugas Sendiri (Tindakan)

Pilihan/ Sambungan Pemeriksaan Pamer/ Simpan

Aws079

40

CHECK LIST TUGAS TUGAS: PENYELIAAN

TINDAKAN 1. Laporkan Kematian yang diterima 2. Maklumat 3. Jalan Pemeriksaan 4. Laporkan kembali kepada KBPD hasil pemeriksaan 5. Pamer/ Simpan.

TANDAKAN

CATATAN 1. Sudah diperolehi

2. Sudah diperolehi

Aws079

41

NORMA MASA BAGI SESUATU TUGAS TUGAS : PENYELIAAN NORMA MASA (MINIT) 75 minit 150 minit 180 minit 235 minit

PROSES KERJA 1. Pemeriksaan keatas anggota 2. Sampaikan arahan/ pengetahuan tugas 3. Maklumkan kepada KBPD

Aws079

42

PROSES KERJA TUGAS PROSES KERJA 1. Terima Arahan

: :

PENUGASAN PENYELIAN POL. 160 PEGAWAI YANG DIRUJUK/ MELULUSKAN UNDANG-UNDANG/ PERATURAN

2. Terima Borang dari IPD (Kerani Rekod) 3. Isi borang/ Teliti/ Tandatangan 4. Serah kepada KBPD/ Ulasan 5. Edarkan kepada kerani rekod 6. Edarkan kepada pihak atasan

Aws079

43

CARTA ALIRAN PENGISIAN TUGAS TUGAS : PENYELIAN POL. 160 Terima Arahan

Terima Borang dari IPD (Kerani Rekod)

Isi borang/ Teliti/ Tandatangan

Serah kepada KBPD/ Ulasan

Edarkan kepada kerani rekod

Tugas sendiri

Tindakan

Pilihan

Pamer/ Simpan

Aws079

44

CHECK LIST TUGAS TUGAS: PENYELIAN POL. 160

TINDAKAN 1. Terima Arahan 2. Maklumat 3. Mengisi borang/ tandatangan 4. Serah kepada KBPD/ rekod 5. Edarkan kepada kerani rekod/ Edarkan kepada pihak atasan

TANDAKAN

CATATAN 1. Diperolehi 2. Diperolehi 3. Sudah disiapkan

Aws079

45

NORMA MASA BAGI SESUATU TUGAS TUGAS : PENYELIAN POL. 160 NORMA MASA (MINIT) 35 minit 150 minit 40 minit 225 minit

PROSES KERJA 1. Terima Borang dari IPD (Kerani Rekod) 2. Isi Borang/ Tandatangan 3. Semak semula

Aws079

46

PROSES KERJA TUGAS PROSES KERJA 1. Terima Arahan

: :

PENUGASAN MENYEDIAKAN PETA/ CARTA PEGAWAI YANG DIRUJUK/ MELULUSKAN 1. KBPD UNDANG-UNDANG/ PERATURAN

2. Dapatkan Senarai Peta yang diperlukan 3. Dapatkan maklumatmaklumat yang diperlukan 4. Menentukan jumlah peta/ carta yang diperlukan 5. Arahkan anggota yang berkenaan menyediakan/ mencatit maklumat yang diperlukan/ diperolehi 6. Membuat semakan setelah siap 7. Pamer

Aws079

47

CARTA ALIRAN PENGISIAN TUGAS TUGAS : MENYEDIAKAN PETA/ CARTA Terima Arahan

Dapatkan Senarai Peta yang diperlukan

Dapatkan maklumat-maklumat yang diperlukan

Jumlah peta/ carta yang diperlukan

Anggota bertugas

Membuat semakan setelah siap

Tindakan

Pilihan/ sendiri

Pamerkan

Aws079

48

CHECK LIST TUGAS TUGAS: MENYEDIAKAN PETA/ CARTA

TINDAKAN 1. Tentukan jenis yang diperlukan 2. Maklumat 3. Edarkan ke bilik maklumat

TANDAKAN

CATATAN 1. Sudah diperolehi

2. Diperolehi daripada anggota sektor dan laporan yang diterima 3. Diserahkan kepada anggota yang diarahkan

4. Semakan 4. Mengikut peraturan 5. Pamerkan. 5. Telah disediakan di bilik maklumat

Aws079

49

NORMA MASA BAGI SESUATU TUGAS TUGAS : MENYEDIAKAN PETA/ CARTA NORMA MASA (MINIT) 40 minit 20 minit 200 minit 20 minit 50 minit 235 minit

PROSES KERJA 1. Mendapat maklumat 2. Dapatkan senarai peta/ carta 3. Sediakan jumlah peta/ carta yang diperlukan 4. Sampaikan arahan kepada bilik maklumat 5. Semakan semula

Aws079

50

PROSES KERJA TUGAS

: :

PENUGASAN MENYEDIAKAN FAIL SKDD PEGAWAI YANG DIRUJUK/ MELULUSKAN UNDANG-UNDANG/ PERATURAN 1. PR 35/35/1

PROSES KERJA 1. Terima Arahan 2. Menyediakan fail SKDD untuk anggota yang lengkap dengan borang 3. Pemeriksaan fail untuk mempastikan maklumat dikemaskini 4. Membuat perjumpaan anggota sebulan sekali 5. Mengenal pasti anggota yang bermasalah 6. memberi khidmat nasihat/ kaunseling

2. ARAHAN PENT.NO.1/2006

7. Membuat lawatan kerumah anggota dibawah kawalan 8. Mengambil tindakan sewajarnya terhadap anggota yang melanggar tatatertib

Aws079

51

CARTA ALIRAN PENGISIAN TUGAS TUGAS : MENYEDIAKAN FAIL SKDD Menyediakan Fail SKDD

Memeriksa Fail SKDD

Membuat perjumpaan

Mengenal pasti anggota yang bermasalah

Memberi khidmat nasihat dan kaunseling

Membuat lawatan kerumah anggota

Mengambil tindakan tatatertib

Aws079

52

CHECK LIST TUGAS TUGAS: MENYEDIAKAN FAIL SKDD

TINDAKAN 1. Terima arahan 2. Menyediakan Fail SKDD 3. Memeriksa Fail SKDD 4. Membuat perjumpaan 5. Mengenal pasti anggota yang bermasalah 6. Memberi khidmat nasihat dan kaunseling 7. Membuat lawatan kerumah anggota 8. Mengambil tindakan tatatertib

TANDAKAN

CATATAN 1. Sudah diperolehi 2. Diperolehi dari Laporan yang diterima

Aws079

53

NORMA MASA BAGI SESUATU TUGAS TUGAS : MENYEDIAKAN FAIL SKDD NORMA MASA (MINIT) 10 minit 90 minit 120 minit 60 minit 120 minit 5. Memberi khidmat nasihat dan kaunseling 6. Membuat lawatan kerumah anggota 7. Mengambil tindakan tatatertib 240 minit 120 minit 780 minit

PROSES KERJA 1. Menyediakan Fail SKDD 2. Memeriksa Fail SKDD 3. Membuat perjumpaan 4. Mengenal pasti anggota yang bermasalah

Aws079

54

PROSES KERJA TUGAS PROSES KERJA

: :

PENUGASAN SISTEM SEKTOR PEGAWAI YANG DIRUJUK/ MELULUSKAN 1. Ketua Polis Daerah 1. PTKPN D 225 . 2. KBPD UNDANG-UNDANG/ PERATURAN

1. Bertangungjawab keatas semua sektor didalam pentadbiran balai 2. Menyelia setiap sektor dalam seminggu 3. Agihkan sector kepada anggota bawahan 4. Membuat laporan setiap kali melawat sektor 5. Siapkan Kertas Laporan 6. Semak semula 7. Edarkan Kertas Laporan Kepada KPD/ TKPD

Aws079

55

CARTA ALIRAN PENGISIAN TUGAS TUGAS : SISTEM SEKTOR Menyediakan buku-buku sektor

Menyelia setiap sektor dalam seminggu

Agihkan sektor kepada anggota bawahan

Membuat laporan setiap kali melawat sektor

Siapkan Kertas Laporan

Semak semula

Edarkan Kertas Laporan Kepada KPD/ TKPD

Aws079

56

CHECK LIST TUGAS TUGAS: SISTEM SEKTOR

TINDAKAN 1. Bertangungjawab keatas semua sektor didalam pentadbiran balai/ sediakan buku sektor 2. Menyelia setiap sektor dalam seminggu/ buku sektor 3. Agihkan sektor kepada anggota bawahan 4. Membuat laporan setiap kali melawat sector/ memeriksa buku sektor 5. Siapkan Kertas Laporan 6. Semak semula 7. Edarkan Kertas Laporan Kepada KPD/ TKPD

TANDAKAN

CATATAN 1. Sudah dipenuhi

Aws079

57

NORMA MASA BAGI SESUATU TUGAS TUGAS : SISTEM SEKTOR NORMA MASA (MINIT) 10 minit 360 minit 2. Menyelia setiap sektor dalam seminggu/ buku sektor 60 minit 3. Agihkan sektor kepada anggota bawahan 40 minit 4. Membuat laporan setiap kali melawat sektor/ memeriksa buku sektor 5. Siapkan Kertas Laporan 6. Semak semula 7. Edarkan Kertas Laporan Kepada KPD/ TKPD 240 minit 60 minit 30 minit 800 minit

PROSES KERJA 1. Bertangungjawab keatas semua sektor didalam pentadbiran balai/ sediakan buku

Aws079

58

SENARAI TUGAS HARIAN

NAMA

JAWATAN : TARIKH BIL. : TUGAS SAYA HARI INI CATATAN

CATATAN: Sila letakkan salinan ini di atas meja anda

Aws079

59

TUGAS KETUA POLIS BALAI ( SCHEME DUTY) 1. Ketua Plis Balai hendaklah memakai pakaian seragam yang lengkap, bersih dan kemas sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan pakaian Polis pada masa menjalankan tugas. 1.1. Masa pejabat antara jam 0800 hrs hingga 1700 hrs pada hari Isnin hingga Jumaat. Kecuali pada hari kelepasan am dan hari Sabtu dan Ahad. 1.2. Pada hari kawat atau pemeriksaaan Balai. 1.3. Pada masa menjalankan tugas mengikut perancangan khas. 1.4. Pada bila-bila masa jua apabila menjalankan tugas, kecuali tugas yang dijalankan itu sulit atau memerlukan berpakaian periman. 2. Ketua Polis Balai tidak dibenarkan keluar daripada kawasan Balai melainkan di atas sebeb-sebab berikut:2.1. Pada masa menjalankan tugas

Aws079

60