Anda di halaman 1dari 13

TEKNIK MEMAHAMI AL QURAN ISI KANDUNGAN AL QURAN Surah 2 ayat 2 Al Quran ini tiada keraguan padanya; petunjuk bagi

yang bertakwa. Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelaspenjelas mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang bathil. Al Quran ini adalah penerangan bagi seluruh manusia, petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang yang mempunyai akal. Al Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Al Quran itu sebagai peraturan yang benar, seandainya kamu mengikuti hawa nafsu setelah datang pengetahuan kepadamu, maka sekali-kali tiada perlindung dan pemelihara bagimu terhadap siksaan Allah. Al Quran ini adalah ayat-ayat yang nyata didalam dada orang-orang yang berilmu , tiada yang mengingkari kecuali orang-orang yang zalim. Al Quran ini terdapat rahmat yang besar dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Al Quran yang penuh hikmah. Al Quran yang menerangkan. Al Quran adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Al Quran itu benar-benar firman yang memisahkan antara yang hak dan yang bathil.

Surah 2 ayat 185

Surah 3 ayat 138

Surah 12 ayat 111 -

Surah 13 ayat 37

Surah 29 ayat 49

Surah 29 ayat 51

Surah 36 ayat 2 Surah 43 ayat 2 Surah 45 ayat 20

Surah 86 ayat 13

CARA MEMBACA AL QURAN Surah 20 ayat 114 Janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al Quran sebelum disempurnakan mewahyukan kepadamu dan katakana : Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Al Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekali turun saja? demikianlah supaya kami perkuat hatimu dengannya. Bacalah dengan tartil ( teratur dan benar ). Bacalah Al Quran itu dengan perlahan-lahan ( bersungguhsungguh). Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk membaca Al Quran kerana hendak cepat-cepat menguasainya ( pandai ) Sesungguhnya atas tanggungan kamilah ( Allah ) mengumpulkannya didadamu dan membuatmu pandai membacanya. Sesungguhnya atas ( Allah )penjelasannya. tanggungan kamilah

Surah 25 ayat 32

Surah 73 ayat 4

Surah 75 ayat 16

.Surah 75 ayat 17

Surah 75 ayat 19

PERINGATAN Surah 24 ayat 55 Orang-orang yang beriman , mereka akan berkuasa dimuka bumi sebagaimana dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka , meneguhkan agama yang diridhainya, menukar keadaan mereka sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya dan dia diakhirat termasuk orang-orang yang rugi.

Surah 3 ayat 85

TIADA PAKSAAN MEMASUKI AGAMA ISLAM Surah 18 ayat 29 Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; barangsiapa ingin beriman hendaklah ia beriman dan barangsiapa ingin kafir biarlah ia kafir. Sesungguhnya kami telah menyediakan bagi orang-orang yang zalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mereka. Tiada paksaan memasuki agama Islam; sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat.

Surah 2 ayat 256

Surah 2 ayat 272

Bukanlah kewajipanmu menjadikan mereka mendapat pertunjuk, akan tetapi Allahlah yang member pertunjuk siapa yang dikehendakinya.

PEMUDAHAN Surah 54 ayat 17 Sesungguhnya telah kami mudahkan Al Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Sesungguhnya telah kami mudahkan Al Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Sesungguhnya telah kami mudahkan Al Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Sesungguhnya telah kami mudahkan Al Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran?

Surah 54 ayat 22

Surah 54 ayat 32

Surah 54 ayat 40

CABARAN Surah 2 ayat 23 Jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al Quran, buatlah satu ayat semisal Al Quran dan ajaklah penolong-penolong selain Allah. Hai ahli kitab, apakah kamu memandang kami salah, hanya lantaran kami beriman kepada Allah, kepada apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan sebelumnya, sedang kebanyakan kamu benar-benar orang yang fasik?

Surah 5 ayat 59

TIDAK DIPANDANG BERAGAMA Surah 5 ayat 68 Hai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikitpun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Allah.

PERTANGGUNG JAWAB Surah 16 ayat 78 Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu bersyukur. Janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya itu akan diminta pertanggung jawabnya.

Surah 17 ayat 36

PENGAJARAN / AKAL Surah 12 ayat 111 Kisah-kisah mereka terdapat pengajaran bagi ornag-orang yang mempunyai akal. Al Quran itu bukan cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnyadan menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman.

ORANG-ORANG YANG MEMPERSEKUTUKAN ALLAH Surah 30 ayat 31 & 32 Orang-orang yang mempersekutukan Allah ialah orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. ( Mereka menurut fahaman mereka sahaja, mereka menggunakan Al Quran untuk kepentingan mereka ) SIAPA MEREKA ? ORANG ZALIM Surah 5 ayat 45 Barangsiapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka orang-orang zalim. Orang-orang yang zalim mengikuti hawa nafsunya tanpa ilmu pengetahuan; maka siapakah yang akan menunjuki orang yang telah disesatkan Allah? Dan tiada bagi mereka seorang penolong pun.

Surah 30 ayat 29

ORANG KAFIR Surah 5 ayat 44 Barangsiapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka orang-orang kafir. Meningkari ayat-ayat Allah adalah orang-orang kafir.

Surah 29 ayat 47

ORANG FASIK Surah 5 ayat 47 Barangsiapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka orang-orang fasik.

ORANG YANG RUGI Surah 29 ayat 52 Orang-orang yang percaya kepada yang batil dan ingkar kepada Allah, mereka itulah orang-orang yang rugi. Katakan lah: sesungguhnya orang orang yang rugi ialah orang orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya pada hari kiamat. Ingatlah yang demikian itu adalah kerugian yang nyata.

Surah 39 ayat 15

MENGIKUT HAWA NAFSU Surah 4 ayat 60 Mereka mengaku dirinya telah beriman kepada Al Quran tetapi berhakim thaghut. ( Thaghut- orang yang menetapkan hukum secara curang menurut hawa nafsu ) JANGAN MEMAKI BERHALA Surah 6 ayat 108 Jangan kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah,kerana mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan.

KEWAJIBAN MANUSIA Surah 5 ayat 67 Sampaikan apa yang diturunkan Allah kepadamu, jika tidak kamu kerjakan bererti kamu tidak menyampaikan amanatnya. Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang- kafir. Kewajipan manusia adalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas.

Surah 36 ayat 17

LARANGAN MENGAMBIL PEMIMPIN Surah 5 ayat 57 Janganlah kamu mengambil pemimpin mu , orang-orang yang membuat agamamu buah ejekan dan permainan diantara orang-orang yang telah diberi kitab dan orangorang kafir. Bertakwalah kepada Allah jika betul-betul kamu beriman.

Surah 3 ayat 28

Janganlah orang mukmin mengambil orang kafir sebagai wali ( teman yang akrab, pemimpin , pelindung atau penolong ) dengan meninggalkan orang mukmin. Barangsiapa berbuat demikian lepas dari pertolonganb Allah. Hai orang orang yang beriman, jika kamu mentaati orang orang yang kafir itu, niscaya mereka mengembalikan kamu kebelakang kepada kekafiran lalu jadilah kamu orang orang yang rugi.

Surah 3 ayat 149

BERTAWAKAL KEPADA ALLAH Surah 3 ayat 160 Jika Allah menolong kamu, maka tiada siapa yang dapat mengalahkan kamu. Jika Allah membiarkan kamu, siapa dapat menolong kamu selain dari Allah. Hendaklah kepada Allah kita bertawakal. Bertakwa dan cari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, berjihad supaya kamu dapat keberuntungan.

Surah 5 ayat 35

UJIAN ALLAH Surah 9 ayat 126 Tidakkah mereka memperhatikan bahawa mereka diuji sekali atau dua kali setiap tahun, mereka tidak bertaubat dan tidak mengambil pelajaran.

KETETAPAN ALLAH Surah 10 ayat 99 Jika Allah menghendaki tentulah beriman semua orang dimuka bumi. Adakah kamu ingin memaksa manusia beriman semuanya? Tidak seorang beriman dengan izin Allah. Allah menimpa kemurkaan kepada orang yang tidak mempergunakan akal. Sebahagian besar manusia tidak beriman walaupun kamu sangat menginginkannya. Banyak tanda-tanda kebesaran Allah dilangit dan bumi, mereka berpaling daripadanya.

Surah 10 ayat 100

Surah 12 ayat 103

Surah 12 ayat 105

Surah 36 ayat 10

Sama saja bagi mereka, apakah kamu beri peringatan atau tidak, mereka tidak akan beriman. Dan kalau Allah menghendaki niscaya Allah menjadikan mereka satu umat saja tetapi dia memasukkan orang orang yang dikehendakinya kedalam rahmatnya. Dan orang orang yang zalim tidak ada bagi mereka seorang perlindung pun dan tidak pula seorang penolong. Dan jikalau Allah melapangkan rezeki kepada hamba hambanya tentulah mereka akan melampaui batas dimuka bumi tetapi Allah menurukan apa yang dikehendakinya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia maha mengetahui keadaan hamba hambanya lagi maha melihat.

Surah 42 ayat 8

Surah 42 ayat 27

AGAMA UNTUK DIMENANGKAN Surah 9 ayat 33 Dia lah yang telah mengutuskan Rasulnya dengan membawa petunjuk Al-Quran dan agama yang benar untuk dimenangkannya atas segala agama, walaupun orang orang musrik tidak menyukai. Dia lah yang mengutuskan Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak agar dimenangkannya terhadap semua agama. Dan cukuplah Allah sebagai saksi. Dia lah yang mengutus Rasulnyadengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar Dia memenangkannya diatas segala agama meskipun orang orang musrik benci.

Surah 48 ayat 28

Surah 61 ayat 9

MENGHADAPI ORANG MUNAFIK. Surah 4 ayat 88 Apakah kamu bermaksud memberi petunjuk kepada orang orang yang disesatkan Allah. Barangsiapa yang telah disesatkan Allah, sekali kali kamu tidak mendapat jalan untuk memberi petunjuk kepada mereka.

SIFAT YANG JELEK PADA MANUSIA Surah 70 ayat 19 Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Apabila ia ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah. dan apabila ia mendapat kebaikan ia amat kikir. kecuali orang yang mengerjakan solat. yang mereka itu tetap mengerjakan solat.

Surah 70 ayat 20 Surah 70 ayat 21 Surah 70 ayat 22 Surah 70 ayat 23

PERINGATAN UNTUKKU Surah 34 ayat 50 Katakanlah : Jika aku sesat maka sesungguhnya aku sesat atas kemudaratan diriku sendiri, dan jika aku mendapat petunjuk maka itu adalah disebabkan apa yang diwahyukan Allah kepada ku..Sesungguhnya Dia maha mendengar dan maha dekat. Kami telah memberikan kepada mereka pendengaran, penglihatan dan hati tetapi pendengaran, penglihatan dan hati mereka itu tidak berguna sedikit juapun bagi mereka kerana mereka selalu mengingkari ayat ayat Allah dan mereka telah diliputi oleh siksa yang dahulu selalu mereka memperolok olokkan nya. Hai orang orang yang beriman, bertakwalah pada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok ( akhirat ) dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Janganlah kamu seperti orang orang lupa kepada Allah lalu Allah menjadikan mereka lupa pada diri sendiri. Mereka itulah orang orang yang fasik. Hai orang orang yang beriman, jangan lah kamu jadikan penolongmu kaum yang dimurkai oleh Allah,sesungguhnya mereka telah putus asa terhadap negeri akhirat sebagaimana orang orang kafir yang telah berada dalam kubur berputus asa.

Surah 46 ayat 26

Surah 59 ayat 18

Surah 59 ayat 19

Surah 60 ayat 13

TAKUT MATI Surah 62 ayat 7 Mereka tiada akan mengharapkan kematian itu selama lamanya disebabkan kejahatan yang telah mereka perbuat dengan tangan mereka sendiri. Dan Allah maha mengetahui akan orang orang yang zalim. Sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Surah 62 ayat 8

TANGGUNGJAWAB Surah 36 ayat 6 Agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak bapak mereka belum pernah diberi peringatan kerana itu mereka lalai. Sesungguhnya kamu hanya memberi peringatan kepada orang orang yang mahu mengingati peringatan dan takut kepada Allah yang maha pemurah walaupun dia tidak melihatnya. Maka berikan lah kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. Dan kewajipan kami tidak lain hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas.

Surah 36 ayat 11

Surah 36 ayat 17

HANYA ALLAH MEMBERI TAUFIK Surah 28 ayat 56 Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang orang yang kamu kasihi tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya dan Allah lebih mengetahui orang yang mahu menerima petunjuk.

TEMPELAK TERHADAP ORANG ORANG KAFIR Surah 23 ayat 66 Sesungguhnya ayat ayat ku ( Al Quran ) selalu dibaca kepada kamu sekian, maka kamu selalu berpaling ke belakang. Dengan menyombong diri terhadap Al Quran itu dan mengucapkan perkataan perkataan keji terhadapnya diwaktu kamu bercakap cakap diwaktu malam.

Surah 23 ayat 67

Surah 23 ayat 71

Andaikata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka pasti binasa langit dan bumi ini, dan semua yang ada didalamnya. Sebenarnya Allah telah mendatangkan kepada mereka kebanggaan mereka tetapi mereka berpaling dari kebanggaan itu.

FIKIRKANLAH Surah 22 ayat 46 Apakah mereka tidak berjalan dimuka bumi lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami atau mempunyai telinga yang dengan itu dapat mendengar ? kerana sesungguhnya bukan mata itu yang buta tetapi yang buta hati yang didalam dada.

AMARAN Surah 20 ayat 100 Barangsiapa berpaling daripada Al Quran maka sesungguhnya ia akan memikul dosa yang besar dihari kiamat.

TUJUAN AL QURAN Surah 21 ayat 10 Sesungguhnya telah kami turunkan kepada kamu sebuah kitab yang didalamnya terdapat sebab sebab kemulian bagimu. Maka apakah kamu tiada memahaminya.

CUBAAN HIDUP Surah 21 ayat 35 Tiap tiap yang berjiwa akan merasai mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenarnya dan hanya kepada Allah kita akan dikembalikan.

MANUSIA YANG TERPERDAYA Surah 18 ayat 104 Orang yang telah sia siakan perbuatannya dalam kehidupan dunia ini sedangkan mereka menyangka bahawa mereka berbuat sebaliknya. Yaitu orang orang yang kufur terhadap ayat ayat Allah dan kufur terhadap perjumpaan dengan Allah. Maka hapus segala amalan amalan mereka.

Surah 18 ayat 105

SIKAP MANUSIA Surah 18 ayat 54 Allah telah mengulang ulang bagi manusia dalam Al Quran bermacam macam perumpamaan dan manusia adalah makluk yang paling banyak membantah. Tidak ada yang menghalang manusia dari beriman ketika petunjuk telah datang kepada mereka dan memohon ampun kepada Allah kecuali keinginan menanti hukuman Allah. Orang oarng kafir membantah dengan yang batil agar mereka dapat melenyapkan yang hak dan menganggap ayat ayat Allah dan peringatan terhadap mereka sebagai olok olok. Tidak datang kepada mereka suatu ayat Al Quran pun yang baru dari Allah, melainkan mereka mendengarnya sedang mereka bermain main. lagi hati mereka dalam keadaan lalai.

Surah 18 ayat 55

Surah 18 ayat 56

Surah 21 ayat 2

Surah 21 ayat 3 TIADA PAKSAAN Surah 18 ayat 29

Kebenaran itu datang dari Allah, maka barangsiapa yang ingin beriman hendaklah ia beriman dan barangsiapa yang ingin kafir biarlah ia kafir. Sesungguhnya Allah telah sediakan bagi orang orang zalim itu neraka.

TUHAN MENCIPTA MANUSIA BUKAN DENGAN PERCUMA Surah 23 ayat 115 Maka apakah kamu mengira bahawa sesungguhnya Allah mencipta kamu secara main main dan bahawa kamu tidak akan dikembalikan kepada Allah.

TANGGUNGJAWABKU Surah 16 ayat 82 Jika mereka tetap berpaling maka sesungguhnya kewajipan yang dibebankan keatas mu hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan terang. Mereka mengetahui nikmat Allah kemudian mereka mengingkari dan kebanyakan mereka adalah orang orang kafir.

Surah 16 ayat 83

MANUSIA SENTIASA KIKIR Surah 16 ayat 71 Allah melebihi sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki tetapi orang orang yang dilebihkan rezeki itu tidak mahu memberikan rezeki itu kepada budak budak yang mereka miliki agar mereka sama merasa rezeki itu. Maka mereka mengingkari nikmat Allah.

AGAR KITA BERSYUKUR Surah 16 ayat 78 Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun dan dia member kamu pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu bersyukur.

ORANG ORANG YANG LALAI Surah 16 ayat 107 Yang demikian itu disebabkan kerana sesungguhnya mereka mencintai kehidupan didunia lebih dari kehidupan akhirat dan bahawasanya Allah tiada member petunjuk kepada kaum yang kafir. Mereka itulah orang orang yang hati , pendengaran dan penglihatan telah dikunci mati oleh Allah dan mereka itulah orang orang yang lalai.

Surah 16 ayat 108

PERINGATAN Surah 2 ayat 42 Janganlah kamu campur yang hak dengan yang batil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedangkan kamu mengetahui. Mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebaikan sedang kamu melupakan kewajipan mu sendiri, padahal kamu membaca Al kitab. Maka tidakkah kamu berfikir?

Surah 2 ayat 44

HATI YANG KERAS Surah 2 ayat 74 Hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Padahal diantara batu batu itu sungguh ada yang mengalir sungai sungai daripadanya ada diantaranya sungguh ada yang terbelah lalu keluarlah mata air daripadanya dan diantaranya sungguh ada yang meluncur jatuh kerana takut kepada Allah. Dan sekali kali Allah tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan.

BERPUTUS ASA Surah 15 ayat 56 Tidak ada orang yang berputus asa daripada rahmat Allah kecuali orang orang yang sesat.

JANGAN MENDUGA DUGA Surah 2 ayat 77 Tidakkah mereka mengetahui bahawa Allah mengetahui segala apa yang mereka sembunyikan dan segala yng mereka nyatakan? Dan diantara mereka ada yang buta huruf, tidak mengetahui Al kitab kecuali dongengan bohong belaka dan mereka hanya menduga duga.

Surah 2 ayat 78