Anda di halaman 1dari 3

Nama : Alissa Ridha Mustika

NIM : 0803150
Jurusan : Psikologi

Pembangunan Nasional

Pembangunan nasional merupakam rangkaian upaya pembangunan yang


berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarkat, bangsa, dan Negara
untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang temaktub dalam
Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh
tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan
bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi, dan keadilan social.
Keseluruhan semangat arah dan gerak pembangunan dilaksanakan sebagai
pengalaman semua sila Pancasila secara serasi dan sebagai kesatuan yang utuh, yang
meliputi :
1. pengalaman Sila Kertuhanan Yang MAha Esa, antara lain mencakup tanggung jawab
bersama dari semua golongan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang
MAha Esa secara bersama-sama meletakkan landasan spiritual, moral, dan etik yang
kukuh bagi pembangunan nasional.
2. pengalaman Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, antara lain mencakup
poeningkatan martabat serta hak dan kewajiban asasi warga Negara serta
penghapusan penjajahan, kesengsaraan dan ketidakadilan dari muka bumi.
3. pengalaman Sila Persatuan Indonesia antara lain mencakup peningkatan pembinaan
bangsa di semua bidang kehidupan manusia, masyarakat, bangsa dan Negara
sehingga rasa kesetiakawanan semakin kuat dalam ragnka memperkukuh persatuan
dan kesatuan bangsa.
4. pengalaman Sila Kerakytana yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan/Perwakilan anatara lain mencakup upaya makin menumbuhkan dan
mengembangkan system politik Demokrasi Pancasila yang makin mampu
memelihara stabilitas nasional yang dinamis.
5. pengalaman Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rkyat Indonesia antara lain mencakup
upaya untuk mengembangkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi yang
dikaitkan dengan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada
terciptanya kemakmuran yang berkeadilan.
Berdasarkan pokok pikiran diatas, maka hakikat pembangunan nasional adalah
pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia
seluruhnya dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan dan pedoman pembangunan nasional.
Pembangunan nasional dilaksanakan merata diseluruh tanah air dan tidak hanya untuk
satu golongan atau sebagian dari masyarakat, tetapi untuk seluruh masyarakat.
Pembangunan nasional dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah,
bertahap dan berlanjut untuk memacu peningkatan kemampuan nasional dalam rangka
mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang telah maju.
Pembangunan nasional adalah pembangunan dari, oleh dan untuk rakyat dilaksanakan
semua aspek kehidupan bangsa yang meliputi aspek politik, ekonomi, social-budaya dan
aspek pertahanan keamanan dengan senantiasa harus merupakan perwujudan Wawasan
Nusantara serta memperkukuh Ketahanan Nasional yang diselenggarakan dengan sasaran
jangka panjang yang ingin diwujudkan.
Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan
makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang
Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat,
bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman,
tentram, tertib dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat
tertib dan damai.
Asas pembangunan nasional adalah prinsip pokok yang harus diterapkan dan
dipegang teguh dalam perencanan dan pelaksanaan pembangunan nasional :
a. Asas Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
b. Asas Manfaat ; kegiatan pembangunan memberikan manfaat bagi peningkatan
kesejahteraan.
c. Asas Demokrasi Pancasila : kegiatan pembangunan nasional dilakukan berdasarkan
kekeluargaan.
d. Asas Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan dalam Perikehidupan : dalam
pembangunan nasional adanya keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara
dunia dan akhirat, materil dan spiritual dll.
e. Asas Hukum : dalam penyelenggaraan pembangunan nasional, masyarakat harus taat
dan patuh kepada hukum.
f. Asas Kemandirian : pembangunan nasional berlandaskan kepercayaan akan
kemampuan diri sendiri.
g. Asas Kejuangan : dalam penyelenggaraan pembangunan nasional masyarakata harus
memiliki mental, tekad, jiwa dan semangat.
h. Asas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi : pembangunan nasional dapat memberika
kesejahteraan rakyat lahir dan batin yang setinggi-tingginya.
Modal dasar pembangunan nasional adalah keseluruhan sumber kekuatan nasional baik
yang efektif maupun poyensial yang dimiliki dan didayagunakan bangsa Indonesia dalam
pembangunan nasional, yaitu :
a. Kemerdekaan dan kedaulatan bangsa dan Negara Indonesia,
b. Jiwa dan semangat persatuan dan kesatuan bangsa,
c. Wilayah nusantara yang luas yang berkedudukan di garis khatulistiwa,
d. Kekayaan alam yang beraneka ragam,
e. Penduduk yang besar sebagai sumber daya manusia yang potensuial,
f. Rohaniah dan mental,
g. Budaya bangsa Indonesia yang dinamais,
h. Potensi dan kekuatan efektif bangsa,
i. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.