Anda di halaman 1dari 17

Falsafah pendidikan barat tradisional dan moden

Perenialisme
y

y y y

Dipengaruhi fahaman idealisme oleh: Plato dan Aristottle. Suatu aliran dalam pendidikan yang lahir pada abad ke-20 Berasal daripada perkataan perennial yang bererti abadi, kekal atau selalu Fahaman kaum parenialis : jalan mundur ke belakang guna kembali nilai atau prinsip umum yang telah menjadi pegangan hidup yang kuat pada zaman kuno dan pertengahan

Pandangan beberapa terhadap pendidikan


y

tokoh

perenialisme

Plato program pendidikan yang ideal harus didasarkan atas pemahaman adanya nafsu, kemahuan dan akal. Aristotle Ia menganggap penting pembentukan kebiasaan pada tingkat pendidikan usia muda dalam menanam kesedaran untuk mengikut peraturan moral.

Thomas Aquinas pendidikan adalah menuntun kemampuan-kemampuan yang masih tidur agar menjadi aktif atau nyata.

Pandangan Parenialisme Terhadap Pendidikan


y

y y y y y y

Tugas pelajar : baca bahan tulisan agung dari masa lampau- dapat pelajari cara pemikiran. Tugas utama pendidikan: Pupuk kelakuan moral Kembangkan proses menaakul Kuasai alat pembelajaran Latih 3 (membaca, menulis, mengira) Pendidikan dan keagamaan.

Essensialisme
y y

y y y

Pelopor : William C.Bagley (1874-1946) Pendidikan yang didasarkan pada nilai-nilai kebudayaan yang telah ada sejak peradaban umat manusia. Bermula sebagai pergerakann falsafah yang sistematik pada tahun 1930-an Pendidikan yang fleksibel, terbuka untuk perubahan dan toleran. Idealisme dan realisme adalah aliran falsafah yang membentuk fahaman ini.

CiriCiri -ciri Essensialisme Menumpukan kepada perkara-perkara asas yang perlu diketahui oleh setiap individu y menjadikan masyarakat yang produktif y Bersifat praktikal dan prakmatik MATLAMAT o Pengajaran maklumat berbentuk fakta o Proses pembelajaran perlu dihayati dan disimpan o Mengutamakan penghayatan budaya
y

Pandangan Essensialisme Terhadap Pendidikan


y

y y y

Latihan intelek dan mental-membentuk personaliti ke tahap keharmonian dan kesempurnaan Bahan pengajaran hendaklah disediakan dengan rapi dan logikal P & P hendaklah dirancang secara sistematik Krirteria kenaikan darjah adalah melalui peperiksaan.

Pandangan Tokoh Essensialisme Terhadap Pendidikan


y

George Wilhelm Friedrich Hegel adanya hubungan antara ilmu pengetahuan dan agama menjadi suatu pemahaman yang menggunakan landasan spiritual. George Santayana nilai pelajaran tidak dapat ditandai dengan satu konsep tunggal kerana minat, perhatian dan pengalaman seseorang menentukan kualiti

Rekonstruktivisme
Bahasa Inggeris : reconstruct- menyusun kembali. Pelopor : y George S.Count (1899-1974) y Harold O.Rugg (1866-1960) y Kedua-duanya penyokong Dewey
y

Berpusatkan murid y Matlamat pendidikan mengasaskan corak budaya baru serta menghapuskan penyakit sosial. y Kaedah berpusatkan murid diberi penekanan dimana murid-murid diajar cara menyelesaikan masalah melalui aktiviti main peranan dan simulasi.


Rekonstruktivisme
Murid-murid juga mendapat ilmu pengetahuan daripada guru. y Murid mengambil bahagian yang aktif dan berani untuk mencapai matlamat pendidikan.
y

Guru sebagai agen pembaharuan dan perubahan o Guru bersifat kreatif dan inovatif dalam penyampaian pengajaran dan pembelajaran bilik darjah o Teknik perbincangan dan menggunakan kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis untuk menyelesaikan masalah
y

Progresivisme
y

Pelopor : Jean J.Rousseau (1712-1778) x Heinrich Pestalozzi (1746-1827) Rousseau : kelahiran manusia adalah suci dan semulajadi. Corak masa depannya dipengaruhi dan ditentukan alam sekitar. Teori Pembelajaran Semulajadi : hasil pembelajaran dipengaruhi dan ditentukan alam sekeliling. Pendidikan bercorak natural: kanak-kanak dan orang dewasa berlainan peringkat.

Pandangan Pogresivisme Terhadap Pendidikan


y

Menentang pendidikan Tradisional(pasif latihan mengingat dan menghafal) Pengetahuan yang benar kini benar pada masa akan datang. mungkin tidak

Aktiviti P&P hendaklah dirancang berdasarkan minat, keperluan dan kebolehan Dewey : sekolah sebahagian kehidupan pelajar, proses P&P dilaksanakan berdasarkan langkahlangkah kajian sains.

Eksistensialisme Berdasarkan mazhab humanis. y Dipelopori oleh Carl Rogers (1902-1987) Pandangan Eksistensialisme terhadap pendidikan  mengutamakan pembelajaran kendiri, bukan ilmu pengatahuan.  Manusia bertanggungjawab terhadap matlamat dan arah tuju hidup.  Bahan pelajaran, cara belajar dan kuantiti pelajaran ditentukan oleh pelajar sendiri.
y

Dasar pendidikan Falsafah Ekistensialisme


y y y y y

Berpusatkan kepada fitrah kewujudan manusia Manusia bertanggungjawab terhadap matlamat dan arah tuju kehidupan. Jenis kurikulum: bersifat estetik dan berfalsafah. Kaedah mengajar adalah berpusatkan murid seperti simulasi. Peranan murid adalah bersifat aktif.

BANDING BEZA CIRI2 FALSAFAH PENDIDIKAN BARAT TRADISIONAL


FALSAFAH KONSEP MATLAMAT TUMPUAN

Perenialisme

Secara semulajadi manusia bersifat sejagat dan tidak berubah-ubah

Mengajar ilmu dan nilai bersifat sejagat dan abadi.

Kurikulum: bidang kemanusian & kesusasteraan. Guru : penyampai ilmu yg pakar Kaedah mengajar : didaktik Murid : menerima ilmu yang bersifat pasif. Kurikulum : asas(3M) Guru: penyampai ilmu yg mahir. Murid : penerima ilmu yg bersifat pasif

Essensia lisme

Penekanan diberi kpd perkaraperkara asas

Mengajar ilmu & budaya yg asas shj.

BANDING BEZA CIRI2 FALSAFAH PENDIDIKAN BARAT TRADISIONAL


FALSAFAH Progresi visme KONSEP Manusia berupaya menyesuaikan diri terhadap perubahan MATLAMAT Menghasilkan individu yang sedia menghadapi perubahan harian. TUMPUAN Kurikulum: memilih m/pelajaran yg ingin dipelajari. Guru : pembimbing & pengurus Kaedah mengajar : induktif Murid: mencari ilmu dan bersifat aktif. Kurikulum:bidang sains sosial Guru : agen perubahan Kaedah mengajar : berpusatkan murid Murid : berani mencuba dan bersifat aktif

Rekonstruktivi Sekolah sme merupakan landasan untuk membentuk masyarakat baru

Menghasilkan corak budaya baru.

BANDING BEZA CIRI2 FALSAFAH PENDIDIKAN BARAT TRADISIONAL


FALSAFAH eksistensialisme KONSEP Manusia bertanggungja wab ke atas diri sendiri MATLAMAT Tidak digariskan TUMPUAN Kurikulum : bidang estetik dan falsafah Guru : pemangkin ilmu Kaedah mengajar: berpusat kan murid dan aktiviti Murid : penerima ilmu yang bersifat aktif

Anda mungkin juga menyukai