Anda di halaman 1dari 11

GEOMETRI KOORDINAT

KERTAS 1

1. Rajah di bawah menunjukkan garis lurus PQ dengan persamaan
3
x
+
5
y
= 1. Titik Q
terletak pada paksi-x dan titik P terletak pada paksi-y.
Cari persamaan garis lurus yang berserenjang dengan PQ dan melalui titik Q.
[3 markah]


2. Garis 8x + 4hy - 6 = 0 adalah berserenjang dengan garis 3x + y = 16. Cari nilai h.
[3 markah]


3. Garis lurus 1
14
= +
m
y x
mempunyai 3 sebagai pintasan-y dan adalah selari dengan garis
lurus y + nx = 0. Tentukan nilai m dan nilai n.
[3 markah]

4. Suatu garis lurus melalui A(-2, -5) dan B(6,7).
(a) Diberi C (h, 10) terletak di atas garis lurus AB. Cari nilai h.
(b) Titik D membahagikan tembereng garis AB dalam nisbah 1 : 3. Cari koordinat D.
[4 markah]


x
P
Q
y
O

5. Rajah di bawah menunjukkan garis lurus AB yang berserenjang dengan garis luruse CB
pada titik B.Persamaan garis lurus CB ialah y = 3x - 4. Cari koordinat B.
[3 markah]


KERTAS 2

1. Penyelesaian secara lukisan berskala tidak dibenarkan.
Rajah menunjukkan garis lurus AC yang menyilang paksi-y pada titik B.


Persamaan AC ialah 15 2 3 = x y .
Cari
y
A (0, 6) B
x
C
O
A( 3 , 7 )
O
x
y

C

B
(a) persamaan garis lurus yang melalui titik A dan berserenjang dengan AC,

[4 markah]

(b) (i) koordinat B,
(ii) koordinat C, diberi AB : BC = 2 : 7.
[3 markah]


2. Penyelesaian secara lukisan berskala tidak dibenarkan.

Rajah menunjukkan persamaan garis lurus BC ialah of 3y + x + 6 = 0 dan berserenjang
dengan garis lurus AB pada titik B.


(a) Cari
(i) persamaan garis lurus AB
(ii) koordinat B. [5 markah]

(b) Garis lurus AB is dipanjangkan ke titik D dengan keadaan AB : BD = 2 : 3.
Cari koordinat D. [2 markah]

(c) Suatu titik P bergerak dengan keadaan jaraknya dari titik A adalah sentiasa 5 unit.
Cari persamaan lokus P. [3 markah]


A(-6, 5)
B
C
3y + x + 6 = 0
x
y
O


3. Penyelesaian secara lukisan berskala tidak diterima.
Rajah menunjukkan satu segi tiga sama kaki ABC dengan keadaan AB = CD.
Garis lurus BD adalah berserenjang dengan garis lurus AC.

Diberi bahawa kecerunan garis lurus AC =
3
2
.
Cari

(a) pintasan-y garis lurus AC, [1 markah]

(b) persamaan garis lurus BD, [3 markah]

(c ) koordinat bagi titik A, [4 markah]

(d) luas segitiga ABC. [2 markah]

A
C (10, 0)
B (6, 7)
D
x
y
O


4. Penyelesaian secara lukisan berskala tidak diterima.

Rajah menunjukkan garis lurus PR bertemu dengan garis lurus QS pada titik R (6,2).
Diberi bahawa PR adalah berserenjang dengan QS.

(a) Cari persamaan garis lurus QS [4 markah]

(b) Titik R membahagi dalam garis lurus QS dengan nisbah QR : RS = 2: 1.
Cari koordinat S. [3 markah]

5. Penyelesaian secara lukisan berskala tidak diterima.
Rajah menunjukkan sebuah lelayang ABCD. Pepenjuru-pepenjuru AC dan BD bersilang
pada titik M.x
y
S
P
R (6, 1)
Q
C
O
M
B (2, 5)
A
D
C
x
y

Persamaan AC ialah x + 2y = 7 dan BM : MD =1 : 2.

(a) Cari
(i) persamaan pepenjuru BD,
(ii) koordinat bagi M dan D.
[7 markah]
(b) Titik P (x, y) bergerak pada satah Cartesan dengan keadaan PM = MD.
Cari persamaan bagi lokus P. [3 markah]
JAWAPAN (KERTAS 1)

No Penyelesaian Markah
1
Kecerunan PQ , m
1
= -
3
5
dan Q (3 , 0)
m
1
X m
2
= -1
m
2
=
5
3

Persamaan garis lurus 0 y = ) 3 (
5
3
x
5y = 3x 9

1
1

1

2 8x + 4hy 6 = 0
4hy = -8x + 6
y = -
h 4
8
x +
h 4
6

y = -
h
2
x +
h 2
3

m
1
= -
h
2


m
1
X m
2
= -1
(-
h
2
)(-3) = -1
h = - 6
11

1

3
14
x
+
m
y
= 1
Pintasan y = m = 3
Dari
14
x
+
3
y
= 1, kecerunan m
1
= -
14
3

Dari y = -nx , kecerunan m
2
= -n .
Jika dua garis selari, m
1 =
m
2

-
14
3
= -n
n =
14
3
1

1

1
4(a)m AC = m AB

) 2 ( 6
) 5 ( 7
) 2 (
) 5 ( 10


=


h


1


3x + y = 16
y = -3x + 16
m
2
= -3JAWAPAN (KERTAS 2)


1(a)

3
2
1
= m


2
3
2

= m

( ) 3
2
3
7 +

= + x y


2
23
2
3

= x y

or 3x + 2y + 23 = 0
1


1

1

1

(b)


10 2
8
12
2
15
= +
=
+
h
h

h =8

0
4
) 2 ( 3 ) 6 ( 1
=
+
= x , 2
4
) 5 ( 3 ) 7 ( 1
=
+
= y

D( 0,-2)1

1


1

5 Kecerunan CB , m
1
= 3
AB berserenjang dengan CB, maka m
1
X m
2
= -1
Kecerunan AB, m
2
=
3
1

Persamaan AB , y = -
3
1
x + 6
y = 3x - 4 (1)
y = -
3
1
x + 6 (2)
3x - 4 = -
3
1
x + 6

3
10
x = 10
x = 3
y = 3(3) - 4
= 5
B (3, 5)


11


1

(b)

(i) (0, -5)

(ii)

5
7 2
7 7 2
0
7 2
3 7 2
=
+
+
=
+
+ ) ( ) ( k
or
h

(10.5 , 2 )


1


1

12(a)
(i) m BC = -
3
1


Persamaan AB , y 5 = 3(x + 6)
y = 3x + 23

(ii) Gantikan persamaan (1) dalam (2),

3(3x + 23) + x + 6 = 0
B ( -
2
15
,
2
1
)

(b) Katakan D (h, k)
B( -
2
15
,
2
1
) = (
5
) 18 ( 2 + h
,
5
15 2 + k
)
D (
4
39
,
4
25
)

(c)
2 2
) 5 ( )) 6 ( ( + y x = 5
( x + 6)
2
+ ( y 5)
2
= 25

x
2
+ 12x + 36 + y
2
-10y + 25 = 25
x
2
+ y
2
+ 12x -10y + 36 = 0


1

1
11

11

1


1
1


1

3(a)

(b)
c x y + =
3
2

c + = ) 10 (
3
2
0
pintasan -y =
20
3

X
3
2
m BD = -1
m BD =
2
3


1
1


(c)(d)

) 6 (
2
3
7 = x y
2
2
3
= x y

= 2
2
3
x
3
20
3
2
+ x

x = 4

2 ) 4 (
2
3
= y
y = 4
D (4, 4)

4
2
10
=
+ x
, 4
2
0
=
+ y


A(-2, 8)

| |
1
10(7) 6(8) ( 2)(0) (10(8) ( 2)(7) 6(0))
2
+ + + +


= 26


1

1


11


1

1


1

1


4(a)
(b)

3
2
= mPR

2
3
= mQS
) 6 (
2
3
1 = x y
8
2
3
= x y

(6, 1) =
|
.
|

\
|
+
+
+
+
2 1
) ( 2 ) 8 ( 1
,
2 1
) ( 2 ) 0 ( 1 y x


6
3
2 0
=
+ x
, 1
3
2 8
=
+ y


S (9, )
2
11


1

1

1

11


1


1


5(a)
(b)
(i) m
BD
= 2
y 5 = 2 ( x 2 )
y = 2x + 1

(ii) 2(2x + 1 ) + x = 7
M( 1 , 3 )


1
2 1
) 4 ( 2
=
+
+ x

, 3
2 1
) 5 ( 2
=
+
+ y


D( 1 , 1 )


= +
2 2
) 3 ( ) 1 ( y x
2 2
) 1 3 ( ) 1 1 ( + + +


( x 1 )
2
+ ( y 3 )
2
= ( 1 + 1 )
2
+ ( 3 + 1 )
2


x
2
+ y
2
2x 6y 10 = 01
1
1

1
1


1

1


11

1