Anda di halaman 1dari 9

TÍTOL: Encercla les que són iguals

EDAT: A partir de 3 anys (depèn també de la dificultat)

DURACIÓ: Depèn de cada nen, cada nen necessita el seu temps


determinat per fer les activitats.

OBJECTIU: Desenvolupar la lògica-matemàtica, l’atenció i la


percepció visual.

DESENVOLUPAMENT: Els nens han de veure la imatge de mostra i


encerclar totes les imatges que siguin iguals que la de la mostra.

MATERIAL: Targetes on hi hagin objectes iguals i diferents

VARIANTS: En comptes d’encerclar les que són iguals, pot encerclar


les que són diferents
TÍTOL: Treu el que sobra, posa el que falta

EDAT: A partir de 4 anys

DURACIÓ: Depèn del nen, del temps que necessiti per pensar, i
també del temps que la professora o professor li vulgui donar.

OBJECTIU: Desenvolupar l’atenció, la lògica, associació de


conceptes, i la percepció visual.

DESENVOLUPAMENT: Els infants han de dir quin objecte sobra, i


quin objecte posarien a canvi del que sobra.

MATERIAL: Unes targetes o fitxes on hi hagi els dibuixos.

VARIANTS: L’activitat pot ser només dir l’objecte que sobre o bé, fer
les dues parts, depèn de la dificultat que vulguem posar.
TÍTOL: Posa’l al lloc correcte

EDAT: A partir de 3 anys.

DURACIÓ: Depèn del nen, hi ha alumnes que necessiten més temps


que altres per fer les activitats i pensar, també depèn de la professora
o del professor i del temps que vulgui dedicar a l’activitat.

OBJECTIU: Desenvolupar la memòria, l’atenció, la percepció visual.

DESENVOLUPAMENT: El nen ha de mirar la imatge on estan els


objectes col·locats dins d’una casella en concret, després ha de donar-
li la volta a la targeta i intentar recordar on anava cada objecte, s’ha
d’intentar vigilar que el nen no doni la volta un altre cop a la targeta
per mirar on anava cada objecte.

MATERIAL: Unes targetes on per una cara hi hagi els objectes


col·locats i a l’altra banda on no estiguin col·locats.
TÍTOL: Quina part li falta?

EDAT: A partir de 3 anys

DURACIÓ: Depèn del nen, hi ha alumnes que necessiten més temps


que altres per fer les activitats i pensar, també depèn de la professora
o del professor i del temps que vulgui dedicar a l’activitat.

OBJECTIU: Desenvolupar la lògica, l’atenció i la percepció visual,


associació de conceptes.

DESENVOLUPAMENT: El nen ha d’escollir d’entre les possibilitats


que se li donen quina és la peça que falta per completar el dibuix,
cada cop la dificultat pot anar pujant.

MATERIAL: Unes targetes on hi hagi un dibuix sense acabar i unes


quantes opcions per acabarlo, el nen ha d’encerclar la correcta.
Títol: Segueix la sèrie

EDAT: A partir de 3-4 anys, segons l’edat, la sèrie serà més senzilla o
més complexa

DURACIÓ: Depèn del nen, hi ha alumnes que necessiten més temps


que altres per fer les activitats i pensar, també depèn de la professora
o del professor i del temps que vulgui dedicar a l’activitat.

OBJECTIUS El principal objectiu és treballar el pensament, la lògica-


matemàtica, l’atenció i l’associació de conceptes

DESENVOLUPAMENT : El nen ha de seguir la sèrie donada a la part


de dalt amb les diferents opcions que se li donen, han d’esbrinar
quina és la correcta i fa que la sèrie segueixi.

MATERIAL: Targetes amb diverses sèries a seguir


Títol: Busquem una solució

EDAT: A partir de 3-4 anys, segons l’edat, el problema serà més


senzill o més complicat de solucionar.

DURACIÓ: Depèn del nen, hi ha alumnes que necessiten més temps


que altres per fer les activitats i pensar, també depèn de la professora
o del professor i del temps que vulgui dedicar a l’activitat.

OBJECTIUS El principal objectiu és treballar el pensament, la lògica,


el raonament, buscar possibles solucions a un mateix conflicte, també
es treballa molt el llenguatge oral.

DESENVOLUPAMENT Es tracta de explicar un problema que els hi


pot passar a la vida quotidiana, per exemple que no han fet els
deures o han perdut una cosa de la mare, els deixes una estona per
pensar, i després entre tots van compartint quina creuen que seria la
millor solució per a aquest problema, o només un alumne amb la
professora.

MATERIAL: No cal cap material, encara que es pot donar unes


targetes amb uns dibuixos amb situacions, com per exemple un nen
que vol agafar una joguina d’una prestatgeria però no arriba.

TÍTOL: Laberints

EDAT: A partir de 4-5 anys.

DURACIÓ: A partir de 5 minuts però pot variar segons el nen.

OBJECTIU: Treballar la percepció visual, la atenció, la associació i la


lògica.

PREPARACIÓ PRÈVIA: Repartir a cada nen/a un dibuix com el que


es mostra a la imatge, amb diferents camins que no tots condueixen
al destí proposat.

DESENVOLUPAMENT: En aquesta activitat el nen haurà d’esbrinar,


utilitzant la lògica, quin camí es el correcte per arribar al final. A l’inici
hi haurà un conill i l’alumne haurà d’anar provant camins que el
condueixin al final, on el conill trobarà la seva recompensa ,la
pastanaga .

MATERIAL: Full amb laberints que tinguin diferents camins que


siguin erronis, i un de correcte.

VARIANTS: Es pot modificar el grau de dificultat.

TÍTOL: Que pesa més?

EDAT: A partir de 5-6 anys.

DURACIÓ: La duració dependrà del temps que la mestre vulgui


dedicar.

OBJECTIU: Treballar la percepció visual, la atenció, la lògica


matemàtica, fer hipòtesis i comprovar-les.

DESENVOLUPAMENT: En aquesta activitat la mestra mostrarà als


alumnes diferents tipus de fruites i les agruparà, per exemple, 3
pomes en una banda y quatre en l’altre. L’alumne haurà de dir quina
de les dues agrupacions, si les posem en una balança, pesaria més.
Un cop el nen ha decidit es farà la prova amb la balança per veure si
es correcta la seva deducció
MATERIAL: Balança i diferents tipus de fruites.

VARIANTS: Es pot realitzar amb diferents objectes, fruites,


hortalisses....