Anda di halaman 1dari 8

PERINGKAT - PERINGKAT PERKEMBANGAN GURU

Menjadi seorang guru yang berjaya mengambil masa, perlu mengamalkan sikap ingin belajar untuk mengajar sebagai proses Pembelajaran Sepanjang Hayat. Seni pengajaran boleh dipelajari dan merupakan gabungan pengetahuan, pengalaman praktikal serta ketelitian dan refleksi terhadap amalan diri. TEORI PERINGKAT PERKEMBANGAN GURU Teori Keprihatinan (Fuller,1969) Teori keprihatinan mengkonsepkan perkembangan guru sebagai proses yang dilalui oleh guru dari peringkat keprihatinan terhadap diri (guru) kepada tugas (pengajaran) dan seterusnya impak (pelajar).

a. Peringkat Kemandirian Diri - Guru berasa bimbang tentang kemampuan diri untuk mengawal kemampuan diri untuk mengawal kelas dan apa jua yang akan diperkatakan oleh ibu bapa serta guru - guru lain. b. Peringkat Tugas -Peringkat perkembangan kedua, iaitu keprihatinan guru adalah terhadap memperbaiki pengajarannya serta menguasai isi kandungan mata pelajaran. c.Peringkat Impak -Peringkat Ketiga dalam perkembangan guru, iaitu guru mulai melihat pelajarnya sebagai individu yang mempunyai pelbagai keperluan. Rumusan; Perkembangan guru sebagai proses semula jadi. -perubahan kepada persekitaran pembelajaran seperti perubahan kurikulum, perubahan tahap kelas yang diajar dan perubahan tempat bertugas boleh menyebabkan peringkat perkembangan guru berbalik ke peringkat yang lebih rendah.

Lima Peringkat Perkembangan Guru (Trotter,1986) a. Peringkat Novis (sekitar 1 tahun berkhidmat) -mula mempelajari cara mengajar -mempelajari fakta, konsep dan peraturan asas pengajaran -masih belum dapat menangani tugas - tugas harian seorang guru -dapat membuat satu peta kognitif tentang tugas - tugas am seorang guru profesional melalui kursus yang ditawarkan dalam program Ijazah Perguruan b. Peringkat Novis Lanjutan (sekitar 3 tahun berkhidmat) -menambah dan memantapkan kefahaman fakta, konsep, prinsip berkaitan P&P. -pengalaman awal kepada amalan bilik darjah membantu membina keyakinan diri

-bimbingan guru mentor amat penting dalam mengekalkan minat dan motivasi guru novis lanjutan c. Peringkat Cekap (sekitar 5 tahun berkhidmat) - memiliki kelayakan ikhtisas -lebih memberikan fokus kepada pembelajaran murid -memahami prinsip dan konsep pembelajaran dalam pelbagai situasi dan juga situasi yang khusus -memiliki pelbagai strategi pengajaran dan mampu menyesuaikannya mengikut keperluan pelajar yang berbeza d. Peringkat Mahir (Sekitar 10 Tahun) -Mahir dalam bidangnya -Golongan yang diingati dan disanjungi oleh bekas pelajar -gaya lancar dan spontan yang membolehkannya membuat keputusan berdasarkan intuisi -kaya dengan pengalaman dan dapat menganalisis serta menyusun maklumat yang kompleks berkaitan sesuatu situasi pembelajaran secara kreatif dan unik. e.Peringkat Pakar (Sekitar 15 tahun) -guru yang gemilang dan terbilang -dapat memahami dan menangani maklumat yang banyak dan pelbagai dan masih mempunyai gaya pengajaran yang lancar. -orang yang berautoriti dalam profesionnya -idea dan kemahiran boleh mempengaruhi polisi - polisi berkaitan pengendalian di bilik darjah.

IMPLIKASI KEPADA GURU: PERJALANAN DARI NOVIS KE PAKAR -kecekapan seseorang guru harus mengambil kira tujuh teras pengetahuan: 1. isi kandungan 2. pedagogi am 3.kurikulum 4.kandungan pedagogi 5.tentang pelajar dan ciri - ciri pelajar 6.tentang konteks pendidikan 7.tentang falsafah, matlamat dan nilai pendidikan Pengetahuan kandungan pedagogi merupakan kebolehan seseorang guru untuk menyampaikan kefahaman isi kandungannya melalui pelbagai strategi dan kaedah pengajaran agar pelajar dapat mencapai kefahaman dan menunjukkan pencapaian dalam pembelajaran tersebut. Perbandingan kandungan pengetahuan pedagogi guru novis dan guru pakar: Guru Novis -pengetahuan isi kandungan adalah terhad secara diskret/berasingan

-tindakan pedagogi adalah terhad, menjurus kepada kaedah penyampaian pengetahuan dan prestasi pengajaran Guru Pakar -pengetahuan isi kandungan yang mendalam dan dapat mengaitkan dengan konteks yang berbeza secara bersepadu -tindakan pedagogi adalah lebih luas, interaktif dan pelbagai -mengajar dengan mengambil kira cara pelajar belajar, cara pelajar membina konsep dalam perwakilan struktur kognitifnya -memberikan fokus kepada pengetahuan sedia ada, pemikiran pelajar dan boleh mengubahsuai perancangan kurikulumnya secara mental agar bersesuaian dengan keperluan konteks.

Perkara yang Perlu Diberi Penekanan: -sokongan dan bimbingan semasa program keguruan -latihan atau aktiviti menjurus perkembangan domain pengetahuan spesifik -kursus - kursus ditawarkan dalam program latihan keguruan menyeimbangkan teori dan amali -penghayatan pengurusan bilik darjah

1. PERINGKAT- DIRI PERINGKATPERKEMBANGAN TEORI KEPERIHATINAN TUGAS (FULLER, 1969) GURU IMPAK PERINGKAT-PERINGKAT PERKEMBANGAN TEORI PERINGKAT NOVIS GURU NOVIS LANJUTAN LIMA PERINGKAT PERKEMBANGAN GURU CEKAP (TROTTER, 1986) MAHIR PAKAR 2. TEORI KEPRIHATINAN (FULLER,1969) Keprihatinan- tanggapan guru/ sesuatu yang dianggap sebagai masalah atau sesuatu yang selal difikirkan oleh guru yang ingin membuat sesuatu terhadapnya 3. PERINGKAT KEPRIHATINAN 4. Awal pengalaman pengajaran Kemampuan menghadapi sesi pengajaran dengan jayanya Peringkat Kemampuan dalam pengurusanKeprihatinan bilik darjah Antara persoalan yang bermain di Terhadap fikiran: Diri/ Apa yang mampu saya buat?Kemandirian Adakah murid saya sukakan saya? Diri Bolehkah saya mengajar dengan baik apabila diselia nanti? Apakah yang akan dikatakan oleh ibu bapa murid tentang diri saya? 5. Cara bagaimana boleh mengendalikan tugas pengajarannya dengan baik Fokus; cara melaksana cara memperbaiki cara menguasai Peringkat Mula berkeyakinan untuk menanganiKeprihatinan tugas harian dan masalah displin dalam bilik darjah Terhadap Soalan yang bermain di fikiran: Tugas Adakah bahan-bahan pengajaran yang saya gunakan ini bersesuaian? Adakah saya mempunyai masa yang mencukupi untuk menyampaikan isi kandungan ini? Apakah cara yang paling baik untuk saya mengajarkan topik ini? 6. Memberi perhatian terhadap kesan pengajarannya terhadap pembelajaran murid-muridnya Tidak lagi bimbang tentang kemampuan diri untuk mengawal kelas dan keberkesanan penyampaian pengajaranPeringkat Lebih mengambil berat tentang pertumbuhan dan perkembangan pelajarnya Soalan-soalan yang timbul; Impak Bagaimanakah saya boleh mewujudkan rasa kejayaan dalam kalangan murid saya? Bagaimanakah saya boleh memenuhi keperluan emosi dan sosial murid saya? Apakah cara terbaik untuk memotivasikan murid saya? 7. PERINGKAT PERKEMBANGAN GURUGURU PERMULAAN GURU CEKAP GURU BERKESAN GURU MAHIR GURU PAKAR 8. GURU PERMULAAN (NOVICE) 9. KELEMAHAN kurang mahir menguruskan aktiviti ko-kurikulum, Kurang kemahiran menjalankan aktiviti sukan, tidak memahami peraturan dan disiplin sekolah, kurang yakin mengawal disiplin bilik darjah, kurang pengalaman tentang masalah yang wujud di sekolah, kurang teori dan amalan latihan, tidak cukup kemahiran menggunakan pusat sumber kurang kemahiran sosial. Abu Bakar Nordin (1994) 10. 1. Kualiti Diri Guru 4. 4 2. P&PPengurusan Kerja ASPEK di Bilik Darjah Di sekolah UTAMA 3. Aktiviti Kokurikulum 11. Boleh menyesuaikan diri dengan budaya kerja di sekolah Boleh bekerjasama dengan staf dalam pelaksanaan tugas P&P di sekolah Menunjukkan kemahiran interpersonal yang baik semasa berinteraksi di sekolah Menunjukkan penampilan diri yang sesuai dengan profesion keguruan Menunjukkan kesungguhan dalam pelaksanaan tugas yang dipertanggungjawabkan Mengamalkan nilai-nilai murni dalam pelaksanaan tugas harian di sekolah Menunjukkan

kemampuan untuk menghadapi cabaran di sekolah Menunjukkan amalan proaktif dalam pelaksanaan tugas di sekolah Berdisplin ketika melaksanakan tugas di sekolah Berusaha untuk membaiki diri dalam pelaksanaan tugas Menepati masa dalam pelaksanaan tugas Melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti pembangunan profesional di sekolah 12. Berkebolehan mengajarkan mata pelajaran pengkhususan Dapat merancang pengajaran harian berpandukan sukatan pelajaran Boleh menyampaikan isi pelajaran mengikut kebolehan murid Dapat menggunakan pelbagai bahan sumber dalam P&P Boleh melaksanakan penilaian berterusan untuk meningkatkan pembelajaran murid Dapat menggunakan pelbagai kaedah dalam P&P Boleh menerapkan nilai murni dalam P&P Dapat mengamalkan unsur-unsur kesepaduan dalam P&P Berupaya untuk memotivasikan murid semasa P&P Boleh merangsang murid untuk berfikir dalam P&P Dapat mewujudkan suasana P&P yang menyeronokkan Boleh mengawal disiplin murid semasa mengajar Dapat berkomunikasi dengan berkesan di bilik darjah 13. Boleh merancang aktiviti kokurikulum yang dipertanggungjawabkan Dapat melaksanakan aktiviti kokurikulum yang telah dirancangkan Dapat melatih murid dalam kemahiran asas sesuatu acara kokurikulum Mampu membantu mengelolakan pertandingan kokurikulum Boleh membantu dalam tugas pengadilan aktiviti kokurikulum Boleh membantu menjalankan tugas pengurusan aktiviti kokurikulum Dapat menyesuaikan diri dalam pelaksanaan tugas kokurikulum mengikut keperluan dan situasi sekolah 14. Boleh memeriksa hasil kerja murid secara berterusan Dapat mengemaskinikan rekod kehadiran murid Boleh mengurus rekod kemajuan murid mengikut masa yang ditetapkan Dapat mengemaskinikan maklumat murid dalam buku rancangan pengajaran harian guru Dapat melaksanakan tugas tambahan luar waktu sekolah 15. 3 langkah menghasilkan P&P yang berkesan Mengenali Personaliti dan guru memahami ciri murid Kreatif dan inovatif 16. Mengenali dan memahami ciri murid Strength & Behaviour weakness Needs 17. Kreatif dan inovatif Integrasikan + Gabungjalinkan 18. GURU CEKAP(COMPETENT) 19. PROFESIONALISME MELAKSANAKANKEPIMPINAN VISI & PRINSIP EMOSI & KEPERIBADIANSPIRITUAL MENTAL & MENGGUNAKAN INTELEKTUAL ICT 20. Ciri peribadi CIRI-CIRI GURU CEKAP Ciri Ciriintelektual mengajar EILANE (2000) 21. Prinsip Do it right first time Guru mengajar murid belajar Berkongsi visi yang sama Bakti disemai bukti dituai Penambahbaikan berterusan Mencegah masalah lebih baik daripada menyelesaikan Guru sebenar guru 22. GURU BERKESAN (AFFECTIVE) 23. Kemajuan Peningkatan KejayaanKecemerlanganKegemilangan 24. Triangle of success Sikap Kemahiran Ilmu Phillip Van Hooser 1998

25. Ciri-ciri guru berkesan Bersikap profesional. Mempamerkan ciri-ciri kekuatan teori. Kaya ilmu. Bertindak di atas landasan etika dan tatasusila kerja. Bermoral teguh. Sentiasa berusaha meningkatkan kualiti hasil pengajaran. Prihatin dengan kehendak murid dan ibu bapa. Berkebolehan menilai kekuatan dan kelemahan murid-murid. Melengkapkan diri dengan kemahiran yang sejajar dengan tuntutan semasa. 26. Menampilkan watak terpuji, berimej, berperibadi mulia, berwawasan sebagai pendidik unggul pada setiap masa. Mempastikan situasi Guru mengajar murid belajar wujud di dalam kelas. Berupaya membentuk perwatakan murid dengan pelbagai keteguhan nilai diri (bermoral, berakhlak mulia, berketrampilanm, pandai menyesuaikan diri dengan situasi tertentu). Taat dan setia terhadap perkhidmatannya, mempertahankan martabat profesionnya. Menunjukkan kesetiaan kepada kerajaan, bebas pendirian, tidak berbelah bahagi. Profesional dan menumpukan perhatian kepada P&P di sekolah. 27. 3 tabiat mencipta kejayaan: Jadilah proaktif ( be proactive) Mulai dengan yang akhir di dalam minda ( begin with the end in mind) Buat dahulu perkara pertam a( put firs things first) 28. 3 tabiat dalam mendapat kejayaan hubungan interpersonal: Fkirkan menang/menang (win and win situation) Fahami dahulu, kemudian minta difahami (seek first to undestand and then to be understood) Sinergi (synergize) Tajamilah mata gergaji (sharpen the saw) 29. PCDAPlan Do Check Act Shewhart Cycle 30. Dato Abdul Shukor Abdullah (Hari Guru 1999) " Guru-guru perlu dapat menyampaikan ilmu pengetahuan secara berkesan, menjadi pembimbing yang dihormati dan memastikan diri masing-masing dapat dijadikan contoh kepada pelajar. Oleh itu pada setiap masa, kaum guru sekalian hendaklah menampilkan watak terpuji, berimej, berperibadi mulia dan berwawasan sebagai pendidik yang unggul." 31. BIBLIOGRAFI Abu Bakar Nordin. (1994). Cabaran pendidikan guru: Falsafah dan strategi dalam pembentukan guru yang unggul. Dalam Rashidi Azizan & Abdullah Mohd.Noor (Sid. Ed.), Pendidikan guru: Cabaran, falsafah dan strategi dalam pembentukan guru yang unggul. Malaysia: Masa Enterprise.

Teori 5 Peringkat Perkembangan Guru - Peringkat novis - Peringkat novis lanjutan - Peringkat cekap - Peringkat mahir - Peringkat pakar Cabaran Guru Permulaan - Dikatakan pasif, tak kreatif dan imaginative - Belum mencapai tahap yang dikehendaki pihak sekolah - Masalah penyesuaian diri dengan reality sekolah dan bilik darjah.

Mula mengaplikasikan kaedah mengajar Memahami fakta, konsep dan perkara asas pengajaran Membentuk kerangka kognitif tugas-tugas guru Kurang berupaya menangani tugas harian guru

Guru Cekap : - Ada kecekapan pada tahap minimum - Guru mula kenali lebih banyak prinsip, konsep dan elemen dengan merujuk situasi khusus. - Guru memiliki kemampuan menyelesaikan masalah PNP. Guru Mahir - Terbaik dalam bidang - Menjadi teladan profesionalisme - Terlibat sepenuhnya dalam kokurikulum Guru Pakar - Menyerlahkan diri secara profesionalisme - Idea dan kemahirannya boleh mempengaruhi polisi pengendalian bilik darjah. - Dianggap sebagai bidang yang berautoriti bercakap dalam bidang profesionalnya. Teori Perkembangan Guru Berliner (1988) telah mengemukakan model lima peringkat perkembangan guru yangmemberi fokus terhadap pemikiran guru berdasarkan tingkah laku guru dalam bilikdarjah. Model perkembangan Berliner (1995) mentafsir perkembangan guru sebagai satuproses menuju ke arah pembentukan guru untuk mencapai tahap kepakaran dankecemerlangan (Sani dan Norzaini, 2007, 218). Peringkat perkembangan dalam ModelBerliner adalah seperti berikut: Peringkat 1 Peringkat permulaan ataunovice Guru novis mempelajari fakta dan menimba pengalaman serta diajar peraturan umum yang dikatakan sesuai untuk semua konteks; Peringkat 2 Peringkat lebih maju atau advanced beginner Guru yang mempunyai pengalaman mengajar selama dua atau tiga tahun.Pengalaman dan konteks masalah mula membimbangi dan mempengaruhi tingkahlaku guru;

Peringkat 3 Peringkat cekap ataucom pet ent Guru mampu membuat pilihan secara sedar tentang tindakan, membuat keutamaandan membuat perancangan. Berdasarkan pengalaman yang diperoleh, gurumenjadi lebih peka terhadap perkara yang penting ataurem eh . Namun, kemahiranmengajar masih lagi kaku dan tidak fleksibel; Peringkat 4 Peringkat mahir atauproficient Terdiri daripada guru yang berpengalaman mengajar selama lima tahun. Guruboleh mengesan maklumat yang wujud dalam semua konteks dan situasi sertamampu membuat ramalan tentang sesuatu kejadian dengan cepat; dan Peringkat 5 Peringkat pakar atauexpert Bukan semua guru mampu untuk mencapai tahap ini. Pengajaran guru adalah lancar dan segala tugas dapat dilaksanakan dengan mudah. Menurut model ini, seseorang guru perlu melalui beberapa peringkat dalam kerjayanya sebelum ia dapat mencapai ke tahap kepakaran atau kecemerlangan

Anda mungkin juga menyukai